SlideShare a Scribd company logo
Soá thaùng 06 naêm 201121 TRUNGTAÂMKYÕTHUAÄTTCÑLCL3
ÖÙng Duïng Lean Trong Ngaønh Cô Khí
vaø Saûn Xuaát Coâng Nghieäp
Giaûi phaùp Lean ñeå loaïi boû laõng phí
trong ngaønh coâng ngheä thoâng tin
Nguyeân taéc, öùng duïng vaø coâng cuï
cuûa moâ hình keá toaùn tinh goïn
Ñaøo taïo Lean
Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin:
Ts.Nguyeãn Höõu Thieän
vôùi söï coäng taùc cuûa:
Ts.Ñaëng Minh Trang
Phaïm Thanh Dieäu
Bích Huyeàn
01
08
17
19
23
25
26
27
16
öùng duïng lean
ÖÙng Duïng Lean Trong Ngaønh Cô Khí
vaø Saûn Xuaát Coâng Nghieäp
Lòch söû ngaønh kyõ thuaät coâng nghieäp
Kinh nghieäm töø Nhaät Baûn
LEAN 6 SIGMA
Baûo trì tinh goïn (lean maintenance)
Giaûi phaùp Lean ñeå loaïi boû laõng phí
trong ngaønh coâng ngheä thoâng tin
Laõng phí trong coâng vieäc
vaø caùc hoaït ñoäng ôû vaên phoøng
Moâ hình keá toaùn tinh goïn
trong caùc doanh nghieäp hieän nay
Nguyeân taéc, öùng duïng vaø coâng cuï
cuûa moâ hình keá toaùn tinh goïn
KYÕ NAÊNG NGHEÀ NGHIEÄP
10 kyõ naêng ngheà nghieäp
BENCHMARKING
Benchmarking laø gì?
QUAÛN TRÒ HOÏC
Quaûn trò hoïc hieän ñaïi
doanh nhaân thaønh ñaït
20 CEO löông cao nhaát Myõ
ñaøo taïo
Ñaøo taïo Lean
göông doanh nhaân
Farrah Gray - Laøm toång giaùm ñoác
töø tuoåi leân...6
THÖ GIAÕN
Ngöôøi chaên cöøu vaø anh chaøng Yuppie
Soá thaùng 05 naêm 2011 TRUNGTAÂMKYÕTHUAÄTTCÑLCL320
Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi 2011-2020
Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp vaø xaây döïng
theo höôùng hieän ñaïi, naâng cao chaát löôïng
vaø söùc caïnh tranh
Cô caáu laïi saûn xuaát coâng nghieäp caû veà ngaønh kinh teá - kyõ thuaät, vuøng
vaø giaù trò môùi. Taêng haøm löôïng khoa hoïc coâng ngheä vaø tæ troïng giaù trò noäi
ñòa trong saûn phaåm. Phaùt trieån coù choïn loïc coâng nghieäp cheá bieán, cheá taùc,
coâng nghieäp coâng ngheä cao, coâng nghieäp naêng löôïng, khai khoaùng, luyeän
kim, hoùa chaát, coâng nghieäp quoác phoøng. Öu tieân phaùt trieån caùc saûn phaåm
coù lôïi theá caïnh tranh, saûn phaåm coù khaû naêng tham gia maïng saûn xuaát vaø
chuoãi giaù trò toaøn caàu thuoäc caùc ngaønh coâng nghieäp coâng ngheä cao, coâng
nghieäp cô khí, coâng nghieäp coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng, coâng
nghieäp döôïc... Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp hoã trôï. Chuù troïng phaùt trieån
coâng nghieäp phuïc vuï noâng nghieäp, noâng thoân, naêng löôïng saïch, naêng
löôïng taùi taïo vaø vaät lieäu môùi ñi ñoâi vôùi aùp duïng coâng ngheä tieát kieäm naêng
löôïng, nguyeân lieäu. Töøng böôùc phaùt trieån coâng nghieäp sinh hoïc vaø coâng
nghieäp moâi tröôøng. Tieáp tuïc phaùt trieån phuø hôïp caùc ngaønh coâng nghieäp
söû duïng nhieàu lao ñoäng.
Phaùt huy hieäu quaû caùc khu, cuïm coâng nghieäp vaø ñaåy maïnh phaùt trieån
coâng nghieäp theo hình thöùc cuïm, nhoùm saûn phaåm taïo thaønh caùc toå hôïp
coâng nghieäp quy moâ lôùn vaø hieäu quaû cao; hoaøn thaønh vieäc xaây döïng caùc
khu coâng ngheä cao vaø trieån khai xaây döïng moät soá khu nghieân cöùu caûi tieán
kyõ thuaät vaø ñoåi môùi coâng ngheä. Thöïc hieän phaân boá coâng nghieäp hôïp lyù treân
toaøn laõnh thoå, baûo ñaûm phaùt trieån caân ñoái vaø hieäu quaû giöõa caùc vuøng.
Phaùt trieån ngaønh xaây döïng ñaït trình ñoä tieân tieán trong khu vöïc. Nhanh
choùng tieáp caän vaø laøm chuû caùc coâng ngheä hieän ñaïi, naâng cao naêng löïc
coâng nghieäp xaây laép ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng trong nöôùc vaø coù khaû naêng
caïnh tranh trong ñaáu thaàu quoác teá. Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp vaät lieäu
xaây döïng, nhaát laø vaät lieäu chaát löôïng cao, aùp duïng coâng ngheä môùi.
(Trích Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi 2011-2020)
6 tuoåi ñaõ laøm giaùm ñoác
Môùi chæ 6 tuoåi nhöng caäu beù Sam
Pointon ôû Leicester ñaõ ñöôïc choïn
vaøo moät gheá giaùm ñoác taïi Baûo taøng
Ñöôøng saét Quoác gia thuoäc thaønh
phoá York, vuøng Yorkshire, mieàn Baéc
nöôùc Anh.
Trong ñôn döï tuyeån, Pointon ñaõ lieät keâ nhöõng phaåm chaát maø caäu cho
laø phuø hôïp vôùi cöông vò moät giaùm ñoác cuûa baûo taøng naøy, nhö sôû höõu nhieàu
boä taøu hoûa ñoà chôi vaø raát am hieåu veà chuùng. Quaù aán töôïng vôùi ñôn xin
vieäc cuûa Pointon, baûo taøng ñaõ môøi caäu beù laøm giaùm ñoác giaûi trí.
In writing to York, UK’s National Railway Museum in the hope of
landing a job, six-year-old Sam Pointon claimed to have traveled on
“lots of trains including Eurostar and some trains in France,” adding that
despite being relatively young for a full-time gig, he would most definitely
“do the job.”
Surprisingly, the museum staffers were so delighted with Sam’s letter,
they invited Sam and his family to visit the museum as VIP’s for the day,
more over endowing upon him the title of Director Of Fun.
1
ÖÙNG DUÏNG LEAN
1
Keå töø sau Hoäi nghò Chaát löôïng
Vieät Nam laàn thöù nhaát taïi Haø
Noäi naêm 1995 do Toång cuïc Tieâu
chuaån Ño löôøng Chaát löôïng Vieät
Nam chuû trì, hoaït ñoäng chaát löôïng
cuûa chuùng ta ñaõ coù nhöõng böôùc tieán
raát daøi. Tuy nhieân neáu nhìn ra theá
giôùi beân ngoaøi thì chuùng ta haõy coøn
caùch hoï moät khoaûng khaù lôùn.
Naêm 1987, phieân baûn ISO 9001
ra ñôøi laàn ñaàu tieân, phaûi ñôïi ñeán heát
naêm 1995, Vieät Nam ta môùi coù 10
doanh nghieäp ñöôïc caáp chöùng chæ,
maø nhöõng doanh nghieäp naøy toaøn
laø cuûa nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaø ñoùng
taïi phía Nam. Trong luùc ISO 9004
laø taøi lieäu höôùng daãn thöïc hieän raát
quí giaù thì cho ñeán nay ít ñöôïc ai
chuù yù tôùi.
Trong thaäp nieân 1980 TQM ra
ñôøi taïi Myõ, sau ñoù Nhaät Baûn aùp
duïng vaø caûi tieán theâm raát nhieàu.
Nhöng phaûi ñôïi ñeán laøn soùng ñaàu
tö nöôùc ngoaøi traøn maïnh vaøo Vieät
Nam töø naêm 1995 trôû ñi thì caùc xí
nghieäp Vieät Nam môùi coù khaùi nieäm
veà 5S-Kaizen vaø TQM, nhöng chæ
haïn cheá trong caùc xí nghieäp lôùn,
lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi. Cuõng
chính nhôø caùc coâng ty tieân phong
naøy maø caùc hoaït ñoäng TQM lan
ra nhieàu xí nghieäp khaùc, töø caùc xí
nghieäp lôùn xuoáng caùc xí nghieäp
vöøa vaø nhoû, töø xí nghieäp Trung
öông ñeán xí nghieäp ñòa phöông, töø
xí nghieäp Nhaø nöôùc vaø cuûa nöôùc
ngoaøi ñeán caùc xí nghieäp tö nhaân
cuûa Vieät Nam.
Tuy nhieân theo ñaø tieán hoùa,
TQM ngaøy caøng boäc loä nhieàu yeáu
ñieåm cuûa mình nhö: ít chuù yù ñeán
hieäu quaû taøi chính, toå chöùc quaûn lyù
heä thoáng chöa ñöôïc chaët cheõ, coâng
cuï söû duïng coøn haïn cheá vaø ñaøo taïo
coøn chöa ñuùng möùc.
Trong thaäp nieân 1990, Coâng
ty Toyota Nhaät Baûn ñaõ ñöa ra heä
thoáng quaûn lyù cho coâng ty mình
(TPS), manh nha cuûa heä thoáng
Lean (Tinh goïn) sau naøy. Muïc ñích
cuûa heä thoáng Lean laø laøm taêng
hieäu quaû kinh doanh nhôø giaûm
chi phí. Phaûi ñôïi cho ñeán khi caùc
coâng ty laøm xe hôi Toyota, Honda,
Mitsubishi, Suzuki vaøo Vieät Nam
trong nhöõng naêm 1996-1998 thì
Vieät Nam môùi baét ñaàu aùp duïng
Lean, maø tröôùc tieân laø trong quaûn
lyù toàn kho.
6 Sigma laø coâng phaùt minh cuûa
coâng ty Motorola (Myõ), nhöng sau
khi ñöôïc Jack Welch, Toång Giaùm
ñoác GE aùp duïng thaønh coâng trong
ba naêm 96-98 mang laïi hieäu quaû 2 tæ
ñoâ la Myõ thì caùc coâng ty lôùn khaùc cuûa
Myõ vaø theá giôùi môùi noi theo aùp duïng
ngaøy caøng nhieàu. Trong thaäp nieân
2000 moät soá coâng ty nöôùc ngoaøi laøm
xe hôi vaø ñieän töû ôû Vieät Nam ñaõ aùp
duïng 6 Sigma nhö Coâng ty Ford,
Samsung chaúng haïn.
Hoâm nay theo chöông trình
qui ñònh cuûa buoåi hoäi thaûo, chuùng
toâi xin ñöôïc trình baøy ñeà taøi : “AÙp
duïng saûn xuaát tinh goïn (Lean
Manufacturing) cho moät soá doanh
nghieäp saûn xuaát coâng nghieäp”
Caùch quaûn lyù Lean döïa treân neàn
taûng TPS cuûa Toyota, neân seõ raát
phuø hôïp cho caùc coâng ty saûn xuaát
xe hôi vaø xe gaén maùy.Ngoaøi ra moät
soá ngaønh cô khí, ñieän töû, ñieän gia
duïng, laøm ñoà goã, laøm haøng tieâu
duøng, giaøy deùp, may xuaát khaåu, tuùi
xaùch, ñoà chôi, ñoà nhöïa, buùt bi …
maø coù nhieàu chi tieát laép vôùi nhau
thì cuõng coù theå aùp duïng Lean trong
quaûn lyù saûn xuaát.
Moâ hình saûn xuaát Lean laø quaûn
lyù theo quaù trình, coù ñaàu vaøo goàm:
Maùy moùc, Vaät lieäu vaø Nhaân coâng,
thoâng qua “Phöông phaùp quaûn lyù
vaø gia coâng” ñeå taïo ra saûn phaåm
ôû ñaàu ra nhaèm ñaït boán chæ tieâu veà:
Soá löôïng (linh ñoäng theo yeâu caàu
khaùch haøng), Chaát löôïng (theo
ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät), Chi phí
(chi phí beân trong thaáp nhaát) vaø
An toaøn (Khoâng coù söï coá). Trong
boán yeâu caàu ôû ñaàu ra noùi treân, “chi
phí” laø hoaït ñoäng yeáu nhaát cuûa
caùc doanh nghieäp hieän nay ôû Vieät
Nam, ñieàu naøy khieán ta phaûi suy
nghó, neáu muoán ñöøng ñeå cho haøng
hoùa hai nöôùc Trung Quoác vaø Thaùi
Lan laán aùp.
Söï khaùc bieät giöõa saûn xuaát Lean
vôùi tình traïng saûn xuaát truyeàn thoáng
ôû choã töø saûn xuaát “Ñaåy” chuyeån
sang “Keùo”, töø saûn xuaát “Theo loâ”
chuyeån sang saûn xuaát theo “Doøng
chaûy”, töø saûn xuaát “Coá ñònh” chuyeån
sang “Linh ñoäng” vaø töø caùch chæ ñaïo
“töø treân xuoáng” thì baây giôø laø “chæ
ñaïo taïi hieän tröôøng”.
Nhöõng ñieàu kieän caàn coù ñeå
aùp duïng “Saûn xuaát Lean”
taïi Vieät Nam:
1. Löông cuûa coâng nhaân phaûi baûo
ñaûm ôû moät möùc toái thieåu ñuû soáng
(ñaït ñöôïc ít nhaát möùc 1 theo baûng
nhu caàu con ngöôøi cuûa Maslow).
2. Laõnh ñaïo coù cam keát vaø noùi ñöôïc
nhaân vieân tin phuïc vaø nghe theo.
3. Ñöôïc Quaûn lyù caáp phoøng ban
uûng hoä.
4. Coù “Ñieàu phoái vieân” ñöôïc ñaøo
taïo, nhieät tình vaø kieân trì.
ÖÙng Duïng Lean Trong Ngaønh Cô Khí vaø Saûn Xuaát Coâng Nghieäp
TS Ñaëng Minh Trang
2
ÖÙNG DUÏNG LEAN
2
5. Tìm ñöôïc ngöôøi tö vaán coù kinh
nghieäm.
6. Neáu ñaõ aùp duïng ñöôïc moät heä
thoáng chaát löôïng naøo ñaáy tröôùc ñoù
thì caøng thuaän lôïi hôn.
Nhöõng coâng cuï ñöôïc duøng
trong “Saûn xuaát Lean” vaø
caùc doanh nghieäp Vieät
Nam ñaõ aùp duïng ñeán ñaâu.
Khai trieån chính saùch
Khai trieån chính saùch, Nhaät
baûn goïi laø “Hoshin Kanri” (Phöông
keá quaûn lyù), ñoù laø phöông höôùng
chieán löôïc cuûa quaûn lyù caáp cao
ñöa ra nhaèm ñaït cho ñöôïc nhieàu
chæ tieâu thieát yeáu khi khai trieån caùc
quaù trình nhaèm:
1) Nhaän daïng caùc cô hoäi quan
troïng ñeå caûi tieán.
2) Xaùc ñònh caùc haønh ñoäng hieäu
quaû nhaát nhaèm thöïc hieän caùc caûi
tieán.
3) Laäp keá hoaïch chi tieát ñeå thöïc
hieän caùc haønh ñoäng.
4) Cung caáp phöông tieän ñeå xem
xeùt vaø ñieàu chænh keá hoaïch vaø ruùt
ra caùc baøi hoïc kinh nghieäm.
Ñeå cuï theå hoùa chính saùch, ta
caàn thieát laäp caùc muïc tieâu, caùc muïc
tieâu naøy ñöôïc thieát laäp taïi moïi caáp,
töø laõnh ñaïo caáp cao, laõnh ñaïo caáp
phoøng ban, cho ñeán caùc quaûn ñoác
toå tröôûng.
Caùc coâng ty ôû Vieät Nam neáu
coù aùp duïng ISO 9001/ ISO 14001
/ OHSAS 18001 hay HCCP / TS
16949 thì ñeàu coù laøm muïc tieâu,
nhöng nhöõng muïc tieâu naøy coù möùc
ñoä thieát thöïc vaø theo doõi raát khaùc
nhau tuøy theo töøng coâng ty. Phaàn
lôùn caùc muïc tieâu chæ trieån khai ñeán
caáp phoøng ban phaân xöôûng, moät
soá chæ döïa vaøo chæ tieâu cuûa coâng ty
ñöa ra maø khoâng cuï theå hoùa trong
phaïm vi vaø ñaëc thuø quaûn lyù cuûa ñôn
vò mình. Nhieàu chæ tieâu ñöa ra moät
caùch hình thöùc, thieáu keá hoaïch thöïc
hieän, thieáu theo doõi ñònh kyø, thieáu
haønh ñoäng khaéc phuïc kòp thôøi, thieáu
phaân tích nguyeân nhaân taïi sao
khoâng ñaït ñöôïc, thieáu ruùt ra baøi hoïc
kinh nghieäm cho naêm sau.
Caùc toå laøm vieäc
Laøm vieäc theo toå laø phong caùch
laøm vieäc taäp theå ñaõ coù töø phong
traøo TQC do Nhaät baûn coå xuùy döôùi
daïng caùc nhoùm QCC. Moät toå laøm
vieäc coù töø vaøi ngöôøi cho ñeán toái
ña khoâng neân quaù 15, lyù töôûng
laø töø boán ñeán saùu coâng nhaân coù
chung caùc ñaëc ñieåm sau ñaây: Ñaõ
cuøng laøm chung vôùi nhau vaø seõ
laøm chung vôùi nhau daøi laâu; Cuøng
quan taâm ñeán vieäc caûi tieán coâng
vieäc cho ngaøy caøng hieäu quaû hôn;
Coù chung mong muoán caûi tieán söùc
caïnh tranh cuûa coâng ty baèng caùch
ñoùng goùp saùng kieán ñeå loaïi tröø laõng
phí, naâng cao chaát löôïng vaø naêng
suaát; Ham muoán hoïc hoûi ñeå tieán
boä khoâng ngöøng, cho baûn thaân vaø
cho taäp theå.
Muoán cho caùc toå phaùt huy tính
coäng sinh ñeå naâng cao hieäu quaû,
laõnh ñaïo coâng ty caàn thaønh laäp ban
chæ ñaïo coâng vieäc cho caùc toå qua
caùc chöùc naêng nhö sau: Giaùm saùt
hoaït ñoäng cuûa caùc toå laøm vieäc; Baûo
ñaûm söû duïng caùc nguoàn löïc thích
hôïp; Taïo heä thoáng thoâng tin phaûn
hoài caùc thöïc tích; Xaùc ñònh vai troø
caùc toå tröôûng; Xaùc ñònh vai troø vaø
traùch nhieäm cuûa nhöõng beân coù lieân
quan; Quaûn lyù söï phaùt trieån cuûa caùc
toå laøm vieäc.
Neáu quí vò coù dòp tham quan
caùc coâng ty taàm côõ cuûa Nhaät, Haøn
quoác, Myõ, Ñaøi Loan hay moät soá
nöôùc AÂu chaâu ôû Vieät Nam thì ñeàu
thaáy daáu hieäu hoaït ñoäng cuûa caùc
toå laøm vieäc hay nhoùm caûi tieán qua
caùc khu daønh cho caùc toå sinh hoaït
hoäi hoïp, caùc bieåu ñoà, hình chuïp, vaät
tröng baøy doïc theo haønh lang, loái ñi
nôi coù nhieàu ngöôøi qua laïi, phoøng
tröng baøy…vaø neáu may maén thì
ñöôïc tham döï caùc cuoäc thaûo luaän
vaø trình baøy cuûa caùc toå. Nhöng tieác
raèng ñoái vôùi caùc coâng ty thuaàn tuùy
cuûa Vieät Nam thì hoaït ñoäng cuûa toå
laøm vieäc coøn quaù ít hoaëc coù phaùt
ñoäng nhöng khoâng duy trì ñöôïc
laâu daøi.
Nhaø maùy hieån thò
Laø heä thoáng yeåm trôï duøng ñeå toå
chöùc vaø kieåm soaùt moâi tröôøng laøm
vieäc ñaûm baûo chaát löôïng oån ñònh,
naâng cao naêng suaát vaø baûo ñaûm
an toaøn lao ñoäng.
Taïo laäp ñöôïc söï hieån thò trong
nhaø maùy seõ giuùp ta:Chia seû thoâng
tin deã daøng; Baùo ñoäng moïi ngöôøi
veà caùc ñieàu khaùc thöôøng xaûy ra;
Giuùp ñôõ söï hoài phuïc nhanh choùng;
Khuyeán khích phoøng ngöøa; Ngaên
ngöøa laõng phí; Khuyeán khích coâng
nhaân töï quaûn; Yeåm trôï caûi tieán
khoâng ngöøng.
Nhaø maùy hieån thò qua ñaâu: 5S; Caùc
bieån baùo, caùc daáu hieäu qui ñònh,
caùc baûng chæ daãn cho khaùch,caùc
vaïch keõ ñöôøng ñi, caùc muõi teân chæ
daãn höôùng thoaùt hieåm, caùc vaïch
ñoû haïn cheá möùc toàn kho hoaëc chaát
cao quaù möùc; Caùc baûn ñoà höôùng
daãn thoaùt hieåm, baûn ñoà kho, löu
trình saûn xuaát; Caùc baûn tin, bieåu
ñoà, hình veõ, hình chuïp doïc töôøng
noùi leân thöïc tích cuûa caùc ñôn vò (toå,
chuyeàn, phaân xöôûng) trong moät
thôøi ñoaïn nhaát ñònh; Caùc ñeøn baùo
hieäu treân maùy, caùc baûn “Andon”;
Caùc theû “Kanban”; Caùc baûn höôùng
daãn coâng vieäc, caùc choã tröng baøy
haøng hoûng.
Nhìn chung taïi caùc coâng ty ôû
Vieät Nam nôi naøo coù phong traøo
Kaizen /TQM maø coøn duy trì thöôøng
3
ÖÙNG DUÏNG LEAN
3
xuyeân thì coù phaàn lôùn caùc phöông
tieän hieån thò neâu treân.
Ñeå aùp duïng nhöõng phöông tieän
naøy chuùng ta khoâng caàn phaûi ñaàu
tö gì nhieàu laém, nhöng laïi phaûi coù
söï quyeát taâm cuûa laõnh ñaïo vaø tinh
thaàn töï giaùc cuûa nhaân vieân vaø coâng
nhaân cao.
Thöû traùnh sai hoûng (Poka
Yoke)
Laø phöông phaùp chuû ñoäng
phoøng traùnh sai hoûng ngay töø ñaàu
do Nhaät baûn ñeà xuaát. Poka laø hö
hoûng, Yoke laø phoøng traùnh.
Coù naêm möùc aùp duïng Poka
Yoke:
- Möùc 1. Khoâng coù kieåm tra neân
khoâng nhaän ra hö hoûng khieán saûn
phaåm sai hoûng ñeán taän tay khaùch
haøng.
- Möùc 2. Coù kieåm tra nhöng khoâng
loaïi tröø ñöôïc sai hoûng, phaûi chôø
ñeán khi kieåm tra môùi loaïi ñöôïc saûn
phaåm sai hoûng.
- Möùc 3. Kieåm tra coù thoâng tin, giaûm
ñöôïc tæ leä pheá phaåm nhöng chöa
hoaøn toaøn, coøn moät soá saûn phaåm
phaûi ñôïi kieåm tra môùi loaïi ra.
- Möùc 4. Töï kieåm tra trong quaù trình,
sai hoûng ñöôïc phaùt hieän tröôùc khi
rôøi khoûi quaù trình.
- Möùc 5. Kieåm tra töø nguoàn, chuyeån
thoâng tin phaûn hoài ñeå ngaên chaën
sai hoûng phaùt sinh töø nguoàn, keát
quaû khoâng coù saûn phaåm sai hoûng
(zero defect).
Kyõ thuaät Poka Yoke coù töø
möùc ñôn giaûn ñeán phöùc taïp nhö:
phaùn xeùt cuûa ngöôøi thôï, duøng caùc
phöông tieän cô khí vaø ñieän ñeå phaùt
hieän nhö coâng taéc, choát, ñoà gaù cho
ñeán caùc khí cuï ñieän töû ñaét tieàn ñeå
phaùt hieän: thieáu chi tieát, soá voøng
quay khoâng ñuùng, maøu saéc, kích
thöôùc, hình daùng, ñoä an toaøn, coù/
khoâng…
Poka yoke hieän nay ñöôïc aùp
duïng raát nhieàu trong saûn xuaát cô
khí vaø ñieän töû taïi Vieät Nam. Tuy
nhieân chuùng ta vaãn caàn ñaøo taïo
cho coâng nhaân nhieàu kieán thöùc veà
kyõ thuaät vaø caùch quaûn lyù Poka Yoke
hôn nöõa, nhaát laø trong caùc coâng ty
vöøa vaø nhoû.
Tieâu chuaån hoùa coâng vieäc
Laø phöông phaùp ñöôïc thôï ñöùng
maùy duøng ñeå toå chöùc coâng vieäc cuûa
mình moät caùch an toaøn vaø coù hieäu
naêng cao qua baûng “Höôùng daãn
coâng vieäc” (SOP).
Caùc yeáu toá taïo thaønh coâng vieäc
bao goàm: Caùc böôùc coâng vieäc; Caùc
böôùc an toaøn; Trình baøy hieån thò
(hình chuïp, hình veõ, sô ñoà..); Caùch
thöùc töï kieåm tra; Thôøi gian laøm vieäc
(thôøi gian laøm baèng tay, thôøi gian
laøm treân maùy, thôøi gian ñi laïi); Nhòp
thôøi gian.
Ngoaøi ra treân baûng “SOP” coøn
qui ñònh thieát bò phoøng hoä lao ñoäng
caàn duøng, teân chi tieát gia coâng, teân
quaù trình, chöõ kyù cuûa nhöõng ngöôøi
coù traùch nhieäm.
Hieän nay phaàn lôùn caùc coâng ty
lôùn ôû Vieät Nam ñeàu coù caùc baûng
“Höôùng daãn coâng vieäc”, nhöng ít coù
nôi naøo coù ñaày ñuû caùc yeáu toá neâu
treân, thöôøng hay thieáu caùc caûnh
baùo veà an toaøn, caùch thöùc töï kieåm
tra, thôøi gian thöïc hieän vaø nhòp thôøi
gian. Coù nôi thieáu gaén ngay tröôùc
maét coâng nhaân, hoûi ra môùi bieát coøn
giöõ trong ngaên keùo. Coù raát nhieàu
caùc xí nghieäp saûn xuaát vöøa vaø nhoû
keå caû cuûa Vieät Nam laãn nöôùc ngoaøi
khoâng thaáy coù hieån thò baûng naøy.
“SOP” raát caàn thieát, noù vöøa laø cô
sôû phaùp lyù trong saûn xuaát, vöøa laø
phöông tieän nhaéc nhôû vaø ñaøo taïo
coâng nhaân nhaèm baûo ñaûm söï oån
ñònh cuûa chaát löôïng, naêng suaát vaø
an toaøn cho ngöôøi thôï.
Thay ñoåi ñaàu loaït nhanh
Ñaëc ñieåm cuûa Lean laø khoâng
coù toàn kho vaø saûn xuaát linh ñoäng
nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ña daïng
cuûa khaùch haøng, do ñoù ta phaûi thay
ñoåi ñaàu loaït thaät nhanh.
Toyota moãi laàn thay ñoåi caùc
khuoân eùp mui xe naëng haøng taán
khoâng quaù 2 con soá (töùc laø töø 9
phuùt trôû xuoáng). Ñoù laø keát quaû boá
trí choã laøm vieäc vaø phaân coâng ngöôøi
raát khoa hoïc cuøng caùc phöông tieän
ñònh vò/laép sieát nhanh choùng ñoàng
thôøi ñöa vieäc thay khuoân phaàn lôùn
chuaån bò tröôùc beân ngoaøi tröôùc khi
gaù ñaët vaøo maùy.
Ñaây laø phöông thöùc quaûn lyù vaø
kyõ thuaät tieân tieán, caùc xí nghieäp
Vieät Nam do ñieàu chænh ñaàu loaït
laâu neân thieáu linh ñoäng trong saûn
xuaát, vieäc naøy daãn ñeán toàn kho saûn
phaåm coøn nhieàu.
TPM hay laø Baûo trì Naêng
suaát Toaøn dieän
TPM laø ñoäng cô chuû yeáu ñeå
baûo ñaûm oån ñònh trong quaù trình
saûn xuaát, thöïc chaát cuûa TPM khi
ñöôïc söï hoã trôï cuûa Lean seõ giuùp
cho vieäc thöïc hieän Lean baûo ñaûm
thaønh ñaït.
TPM ñöôïc ngöôøi Nhaät söû duïng
töø naêm 1971 vaø ñöôïc ngöôøi Myõ noi
theo keå töø naêm 1988. TPM ñöôïc
ñònh nghóa nhö sau: laø moät phöông
phaùp luaän caûi tieán xí nghieäp, taïo
khaû naêng caûi tieán khoâng ngöøng vaø
nhanh choùng qua vieäc loâi keùo coâng
nhaân tham gia, giao quyeàn cho
nhaân vieân vaø ño löôøng hieäu quaû
qua voøng kheùp kín laäp laïi.
4
ÖÙNG DUÏNG LEAN
4
Phöông phaùp luaän coå ñieån do
Nakajima ñeà ra bao goàm 12 böôùc
caûi tieán (cuï theå xin quí vò tham khaûo
trong baûn tin “Lean 6 Sigma” soá 7
ra trong thaùng 4/09 naøy)
TPM ñaõ ñöôïc caùc coâng ty saûn
xuaát treân theá giôùi aùp duïng roäng raõi
töø laâu, nhöng tieác thay hoaït ñoäng
naøy haõy coøn khieâm toán ôû caùc xí
nghieäp Vieät Nam hieän nay. Laõnh
ñaïo caùc xí nghieäp Vieät Nam ñaõ bieát
chuù troïng ñeán naêng suaát vaø chaát
löôïng,nhöng veà coâng taùc baûo trì
maùy moùc thieát bò thì söï chuù troïng
naøy coøn chöa ñöôïc thoûa ñaùng. Theå
hieän cuï theå ngay ñoái vôùi caùc coâng
ty saûn xuaát cuûa nöôùc ngoaøi taïi Vieät
Nam: Caùn boä vaø nhaân vieân baûo
trì ít ñöôïc coi troïng vaø ñöôïc ñaøo
taïo ñuùng möùc; Trong chæ tieâu chaát
löôïng haøng naêm caùc chæ tieâu veà söû
duïng vaø baûo trì maùy moùc khoâng
ñöôïc chuù troïng; Trong caùc KPI cho
caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty, khoâng
thaáy coù OEE, MTBF vaø MTTR; Haõy
coøn nhieàu maùy moùc thieát bò hö hoûng
ñoät xuaát; Duøng khoâng heát khaû naêng
cuûa maùy; Vieäc aùp duïng baûo trì töï
quaûn coøn quaù ít oûi.
Chuùng ta caàn phaûi löu yù ñeán
TPM hôn nöõa, vì muoán coù saûn
phaåm toát thì maùy moùc taïo ra noù
phaûi toát tröôùc ñaõ.
Giaûi quyeát vaán ñeà
Muïc ñích cuûa “Giaûi quyeát vaán
ñeà” laø ñeå cho vaán ñeà khoâng bao
giôø taùi dieãn laïi. Trong nhieàu toå
chöùc ngöôøi ta coi vaàn ñeà laø moät cô
hoäi caûi tieán chöù khoâng phaûi laø moät
khuûng hoaûng.
Caùc coâng cuï chuû yeáu duøng ñeå
giaûi quyeát vaán ñeà goàm coù: Ñaët caâu
hoûi “5 laàn taïi sao” ñeå tìm nguyeân
nhaân goác; Duøng bieåu ñoà nhaân quaû
ñeå xaùc ñònh caùc nguyeân nhaân tieàm
naêng; Duøng moâ hình PDCA; Taän
duïng söï ñoùng goùp cuûa caùc toå laøm
vieäc hay nhoùm chaát löôïng.
Thöù töï caùc böôùc trong “Giaûi
quyeát vaán ñeà” goàm coù: Phaùt huy yù
töôûng; Ñaùnh giaù yù töôûng; Saøng loïc
yù töôûng; AÙp duïng yù töôûng vaø Tieâu
chuaån hoùa.
Moät soá thieáu soùt trong “Giaûi
quyeát vaán ñeà” taïi caùc doanh nghieäp
Vieät Nam hieän nay thöôøng thaáy laø:
Sau khi aùp duïng bieän phaùp môùi
thieáu phaàn ñaùnh giaù laïi hieäu quaû;
Chöa phaân bieät ñöôïc “khaéc phuïc”
vôùi “Haønh ñoäng khaéc phuïc”.
Heä thoáng saûn xuaát keùo
Ñoù laø chieán löôïc aùp duïng “Ñuùng
luùc” (JIT) trong saûn xuaát. Khaùi nieäm
“Ñuùng luùc” ñöôïc hieåu laø saûn xuaát
vôùi soá löôïng thích hôïp vôùi yeâu caàu
ñoøi hoûi trong moät thôøi gian caàn thieát
roài giao tröïc tieáp ñeå ñuùng nôi yeâu
caàu. Nhôø ñoù neân giaûm bôùt möùc toàn
kho nguyeân vaät lieäu vaø toàn kho treân
ñöôøng daây, naâng cao doøng löu kim,
quay voøng voán nhanh vaø taïo ñöôïc
nhieàu khoâng gian troáng duøng cho
kinh doanh saûn phaåm môùi.
Theo loái kinh doanh truyeàn
thoáng, ngöôøi ta mua vaät tö vöôït
quaù möùc yeâu caàu ñeå ñeà phoøng giaù
taêng vaø thieáu huït vaät tö baát thöôøng,
trong luùc saûn phaåm laøm ra toái ña
ñeå taän duïng khaû naêng maùy moùc
ñeå roài sau ñoù xeáp vaøo kho chôø thôøi
cô baùn ra.
Döïa vaøo thoáng keâ, ngöôøi ta thaáy
giaù trò toàn kho nhieàu khi chieám tôùi
40 ñeán 50 phaàn traêm trong toång chi
phí saûn xuaát, ñoù laø moät laõng phí raát
lôùn. Ñeå coù tính caïnh tranh veà giaù
cao, Nhaät baûn ñaõ ñeà ra heä thoáng
saûn xuaát keùo, töùc laø khi khaùch
haøng coù yeâu caàu hay coâng ñoaïn
sau coù yeâu caàu thì nhaø maùy hoaëc
coâng ñoaïn tröôùc môùi tieán haønh saûn
xuaát, khaùc vôùi phöông thöùc ñaõ coù töø
tröôùc laø saûn xuaát ñaây. Phöông tieän
baùo coù nhu caàu laø “Kanban” (Khaùn
baûn), ñoù laø moät phieáu yeâu caàu coù
khoå giaáy côõ A6, trong ñoù coù ghi
ñòa ñieåm laáy haøng, ñòa ñieåm nhaän
haøng, teân vaø maõ soá chi tieát hoaëc
saûn phaåm caàn coù, soá “Kanban”,
toång soá phieáu “Kanban”, ngaøy xuaát
phieáu, loä trình vaø soá löôïng chi tieát
ñöôïc xeáp trong moät thuøng chöùa.
Heä thoáng keùo coù theå aùp duïng
trong noäi boä xí nghieäp maø cuõng coù
theå aùp duïng cho nhaø maùy saûn xuaát
ñoái vôùi nôi caáp vaät lieäu hoaëc baùn
thaønh phaåm.
ÔÛ Vieät Nam ta hieän nay, heä
thoáng Kanban ñöôïc aùp duïng ôû
nhieàu coâng ty saûn xuaát haøng ñieän
töû, ñieän gia duïng, giaøy theå thao,
may maëc xuaát khaåu, caùc maët haøng
cô khí tieâu duøng coù voán töø nöôùc
ngoaøi. Tuy nhieân ôû caùc xí nghieäp
Vieät Nam haõy coøn raát nhieàu nôi
coøn coù möùc toàn kho raát cao. Toàn
kho vaät lieäu vì thieáu thoâng tin döï
baùo neân mua nhieàu ñeå phoøng ngöøa
giaù taêng; toàn kho treân ñöôøng daây
vì khoâng caân baèng ñöôïc saûn xuaát,
vì saûn xuaát khoâng ñoàng boä vaø coøn
coù nhieàu ñieåm thaét coå chai; toàn
kho saûn phaåm vì döï baùo thò tröôøng
keùm vaø chòu aûnh höôûng cuûa khuûng
hoaûng kinh teá.
Töôûng cuõng neân nhaéc laïi trong
baûy ñieåm laõng phí chính caàn khaéc
phuïc trong “saûn xuaát Lean” thì laõng
phí do toàn kho ñöôïc xeáp ñaàu tieân.
Cuõng nhö caùc heä thoáng chaát
löôïng khaùc, saûn xuaát Lean coù ñieåm
baét ñaàu nhöng khoâng coù ñieåm keát
thuùc, vì Lean laø moät quaù trình caûi
tieán khoâng ngöøng neân khoâng coù
ñieåm döøng. Ñöôøng ñi thì coøn raát
daøi nhöng cuõng laém cô hoäi, chuùng
ta coøn chöa baøn ñeán 6 Sigma,
Lean-6 Sigma, vaø xa hôn laø “Chuoãi
cung öùng” (SCM), “Quaûn lyù tri thöùc”
(KM), “Heä thoáng quaûn lyù phaùt trieån”
(GMS) vaø v.v… (Ñaëng Minh Trang,
Thaùng 4 naêm 2009). n
5
ÖÙNG DUÏNG LEAN
5
Nguoàn goác cuûa Kyõ thuaät coâng
nghieäp (IE) coù theå ñöôïc giaûi thích
theo söï ñoùng goùp cuûa nhieàu ngöôøi
khaùc nhau. Tuy nhieân, ña soá ñeàu thöøa
nhaän Fredrick Winslow Taylor laø cha
ñeû ngaønh IE, maëc duø caùc yù töôûng
cuûa oâng ñöôïc xem keá thöøa töø theá heä
tröôùc. Caùc tö töôûng cuûa caùc nhaø khoa
hoïc ñaøn anh coù nhieàu aûnh höôûng ñeán
Taylor nhö Adam Smith vôùi taùc phaåm
Söï giaøu coù caùc quoác gia (The Wealth
of Nations) xuaát baûn naêm 1776,
Thomas Malthus vôùi quyeån Khaûo luaän
veà daân soá (Essay on Population) xuaát
baûn naêm 1798, quyeån Caùc nguyeân lyù
cuûa Kinh teá chính trò vaø heä thoáng Thueá
(Principles of Political Economy and
Taxation) cuûa David Ricardo xuaát
baûn naêm 1817 vaø John Stuart Mill
vôùi quyeån Caùc nguyeân lyù cuûa Kinh
teá chính trò (Principles of Political
Economy) xuaát baûn naêm 1848. Taát
caû caùc taùc phaåm naøy cung caáp caùc
lôøi giaûi thích theo kieåu töï do coå ñieån
cho söï thaønh coâng vaø caùc giôùi haïn
cuûa cuoäc caùch maïng coâng nghieäp
(Industrial Revolution). Adam Smith
laø nhaø kinh teá hoïc ñöông thôøi coù aûnh
höôûng lôùn ñeán Taylor. Khoa hoïc kinh
teá (economic science) laø cuïm töø moâ taû
lónh vöïc naøy (ie. IE) tröôùc cuoäc coâng
nghieäp hoùa taïi Myõ. Noùi chung, soá
löôïng caùc taùc phaåm coù aûnh höôûng ñeán
Taylor laø khoâng bieát heát ñöôïc.
Moät ngöôøi khaùc cuõng coù ñoùng
goùp quan troïng cho IE laø Charles W.
Babbage. Babbage laø giaùo sö toaùn
taïi ñaïi hoïc Cambridge. Moät trong
nhöõng taùc phaåm noåi baät cuûa oâng
trong lónh vöïc naøy laø Khía caïnh kinh
teá cuûa maùy moùc vaø caùc haõng saûn
xuaát (On the Economy of Machinery
and Manufacturers). Trong quyeån
saùch naøy, Babbage thaûo luaän nhieàu
chuû ñeà khaùc nhau lieân quan ñeán saûn
xuaát, moät vaøi maûng raát gaàn guõi vôùi
IE. Babbage thaûo luaän veà yù töôûng
ñöôøng cong hoïc taäp (learning curve),
phaân chia coâng vieäc vaø vieäc hoïc taäp
bò taùc ñoäng nhö theá naøo. OÂng cuõng
ñeà caäp ñeán hieäu quaû vieäc hoïc trong
moät theá heä ñaày “laõng phí” (löu yù laø
vaøo thôøi ñieåm oâng ñang soáng, khoâng
phaûi ngaøy nay). OÂng cuõng raát quan
taâm ñeán caùc phöông phaùp khaùc nhau
ñeå quaûn lyù tieàn löông vaø caùch chia
seû lôïi nhuaän trong doanh nghieäp.
Charles Babbage laø ngöôøi ñaàu tieân
ñeà xuaát cheá taïo moät maùy tính cô hoïc
(machanical computer), oâng goïi noù
laø “maùy tính toaùn giaûi tích” (analytical
computing machine) nhaèm muïc ñích
giaûi caùc baøi toaùn phöùc taïp (solving
complex mathematical problems). YÙ
töôûng naøy quaù taàm coâng ngheä ôû thôøi
ñaïi oâng, nhöng sau naøy, noù cho thaáy
ñoù laø moät khaùi nieäm coù giaù trò thöïc tieãn
cho ngaønh IE hieän ñaïi.
Nöôùc Myõ nöûa sau theá kyû 19 ñaõ coù
söï phaùt trieån nhanh choùng, mang ñeán
nhöõng ñieàu kieän raát toát ñeå hình thaønh
IE. Henry. R Towne ñaõ nhaán maïnh
ñeán khía caïnh kinh teá trong vai troø moät
kyõ sö. Caâu hoûi ñaët ra laø: Ngöôøi kyõ sö
seõ caûi thieän caùc vaán ñeà coát yeáu cuûa
coâng ty nhö theá naøo? Towne laø thaønh
vieân cuûa hieän hoäi Kyõ sö Cô Khí Hoa
Kyø (American Society of Mechanical
Engineers -ASME) cuõng nhö nhieàu
nhaø tieân phong khaùc ñaõ nhaán maïnh
ñeán söï caàn thieát phaùt trieån ngaønh
naøy (IE) trong caùc heä thoáng saûn xuaát
(manufacturing systems). Cuoán soå
tay IE vieát “ASME laø vuøng ñaát sinh ra
IE ” hoaøn toaøn coù cô sôû. Towne cuøng
vôùi Fredrick A. Hasley xaây döïng vaø
giôùi thieäu caùc keá hoaïch khuyeán khích
löông boång cho ASME. Muïc ñích
cuûa keá hoaïch laø taêng naêng suaát laøm
vieäc cuûa coâng nhaân (productivity of
workers) maø khoâng gaây ra taùc ñoäng
tieâu cöïc ñeán chi phí saûn xuaát (cost of
production). Keá hoaïch cuõng ñeà xuaát
moät vaøi lôïi ích seõ ñöôïc chia seû vôùi coâng
nhaân nhö laø phaàn thöôûng khích leä ñeå
duy trì coâng vieäc. Ñaây chính laø phaàn
thí duï ban ñaàu cho keá hoaïch chia seû
lôïi nhuaän (profit sharing plan).
Henry L. Gantt cuõng laø thaønh vieân
ASME vaø raát quan taâm ñeán vieäc löïa
choïn coâng nhaân vaø quaù trình huaán
luyeän hoï. Gantt cuõng nhö Towne vaø
Halsey ñöa ra caùc baøi baùo taïi ASEM
veà caùc chuû ñeà chi phí, choïn löïa coâng
nhaân huaán luyeän, caùc keá hoaïch kích leä
toát vaø ñieàu ñoä coâng vieäc. OÂng laø ngöôøi
nghó ra bieåu ñoà Gantt noåi tieáng, hieän
nay ñöôïc söû duïng phoå bieán trong ñieàu
ñoä saûn xuaát. Ngaøy nay, bieåu ñoà Gantt
cuøng vôùi thoáng keâ phuï giuùp cho vieäc
döï baùo chính xaùc hôn. Caùc loaïi bieåu
ñoà khaùc cuõng ñöôïc phaùt trieån ngoaøi
söï mong ñôïi ban ñaàu trong ñieàu ñoä
saûn xuaát laø Kyõ thuaät duyeät vaø ñaùnh giaù
chöông trình (Program Evaluation and
Review Technique -PERT) vaø phöông
phaùp AÙnh xaï ñöôøng gaêng (Critical
Path Mapping-CPM)
Lòch söû ngaønh Kyõ thuaät coâng
nghieäp seõ khoâng bao giôø hoaøn chænh
neáu khoâng noùi veà Fredrick Winslow
Taylor. Taylor coù leõ laø ngöôøi ñöôïc
bieát ñeán nhieàu nhaát trong caùc nhaø
tieân phong cuûa IE. OÂng söû duïng
ASME laø nôi ñeå giôùi thieäu yù töôûng
cuûa mình trong vieäc toå chöùc coâng vieäc
baèng quaûn lyù (organization of work
by management). OÂng ñaët ra thuaät
ngöõ “khoa hoïc quaûn lyù” (scientific
management) ñeå moâ taû phöông thöùc
oâng ñaõ phaùt trieån thoâng qua caùc
nghieân cöùu thöïc nghieäm (empirical
studies). Taùc phaåm cuûa oâng, gioáng
Lòch söû ngaønh kyõ thuaät coâng nghieäp
6
ÖÙNG DUÏNG LEAN
6
nhö caùc taùc giaû khaùc, bao truøm caùc
chuû ñeà nhö laø toå chöùc coâng vieäc baèng
quaûn lyù, choïn löïa coâng nhaân phuø hôïp,
huaán luyeän, phaàn thöôûng cho caùc caù
nhaân ñaùp öùng caùc tieâu chuaån cuûa coâng
ty. Quaû thöïc, phöông phaùp Khoa hoïc
Quaûn lyù cuûa Taylor ñaõ ñaït nhöõng böôùc
tieán xa trong thôøi kyø caùch maïng coâng
nghieäp taïi Myõ vaø nöôùc ngoaøi.
Gia ñình Gilbreth ñöôïc coâng nhaän
ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp cho söï phaùt
trieån caùc nghieân cöùu veà thôøi gian
vaø vaän ñoäng (time & motion). Frank
Bunker Bilbreth vaø vôï oâng, Tieán só
Lillian M. Bilbreth nghieân cöùu veà söï
moûi, phaùt trieån kyõ naêng, nghieân cöùu
vaän ñoäng cuõng nhö nghieân cöùu veà
thôøi gian. Lillian Gilbreth laáy baèng tieán
só taâm lyù nhaèm giuùp tìm hieåu caùc vaán
ñeà con ngöôøi. Gia ñình Gilbreth quan
taâm ñeán vaán ñeà “moät caùch toát nhaát” ñeå
laøm vieäc (one best way). Ñieàu yù nghóa
nhaát maø gia ñình Gilbreth ñaõ ñoùng goùp
laø phaân loaïi caùc vaän ñoäng cô baûn cuûa
con ngöôøi thaønh 17 loaïi, moät vaøi loaïi
hieäu quaû vaø moät soá thì khoâng. Hoï ñaõ
ñöa ra moät baûng phaân loaïi, ñaët teân laø
Therbligs: Search - Tìm kieám; Find -
Tìm thaáy; Select - Choïn; Grasp - Naém
giöõ; Hold - Giöõ; Position - Ñònh vò;
Assemble - Laép raùp; Use - Söû duïng;
Disassemble - Thaùo; Inspect - Kieåm
tra; Transport loaded - Chaát Taûi vaän
chuyeån; Transport unloaded - Dôõ taûi
vaän chuyeån; Pre-position for next
operation - Taùi ñònh vò cho nguyeân
coâng tieáp; Release load - Dôõ taûi;
Unavoidable delay - Treã khoâng traùnh
ñöôïc; Avoidable delay - Treã traùnh
ñöôïc; Plan - Leân keá hoaïch; Rest to
overcome fatigue - Nghæ ngôi choáng
meät moûi.
Therblig ñöôïc söû duïng ñeå nghieân
cöùu kinh teá vaän ñoäng trong nôi laøm
vieäc. Nhieäm vuï taïi khu laøm vieäc ñöôïc
phaân tích baèng caùch ghi cheùp moãi
ñôn vò therblig cho moät quaù trình, keát
quaû ñöôïc söû duïng ñeå toái öu hoùa lao
ñoäng tay chaân baèng caùch loaïi tröø caùc
chuyeån ñoäng dö thöøa.
Gilbreth keát luaän raèng thôøi gian
ñeå hoaøn taát moät therblig sao cho hieäu
quaû coù theå ruùt ngaén nhöng khoâng theå
loaïi boû. Maët khaùc, caùc therblig khoâng
hieäu quaû neân loaïi boû neáu coù theå.
Gilbreth khaúng ñònh raèng baát kyø daïng
coâng vieäc (form of work) naøo cuõng coù
theå chia nhoû thaønh caùc loaïi vieäc ñôn
giaûn hôn.
Khi nöôùc Myõ tham gia chieán tranh
theá giôùi thöù II, chính phuû Myõ tuyeån caùc
nhaø khoa hoïc ñeå nghieân cöùu chieán
tranh, caùc phöông thöùc saûn xuaát vaø
haäu caàn. Caùc nhaø khoa hoïc naøy phaùt
trieån moät soá kyõ thuaät ñeå moâ hình hoùa
vaø döï baùo caùc lôøi giaûi toái öu. Sau ñoù,
caùc kieán thöùc naøy ñöôïc phoå bieán vaø
lónh vöïc Vaän truø hoïc ra ñôøi. Nhieàu
taùc phaåm vaãn coøn mang naëng tính lyù
thuyeát vaø vieäc aùp duïng trong thöïc teá
vaãn coøn raát xa vôøi. Lyù do naøy caøng
nôùi roäng khoaûng caùch giöõa caùc nhoùm
nghieân cöùu Vaän truø hoïc vaø caùc chuyeân
gia kyõ thuaät. Chæ coù moät vaøi coâng ty
phaùt trieån ñöôïc caùc boä phaän Vaän truø
hoïc vaø thu ñöôïc lôïi ích baèng loaïi moâ
hình hoùa kieåu giaûi tích naøy (analytical
modeling).
Naêm 1948 moät hieäp hoäi môùi,
Hoïc vieän cho Kyõ sö coâng nghieäp taïi
Myõ (American Institute for Industrial
Engineers -AIIE) ñöôïc môû ra laàn ñaàu
tieân vaø baét ñaàu cung caáp caùc kieán thöùc
thöïc tieãn ñeå huaán luyeän caùc kyõ sö. Cho
ñeán thôøi ñieåm naøy, KS IE thöïc söï chöa
coù moät thöù baäc roõ raøng trong moät coâng
ty. Döïa vaøo troïng taâm quan troïng cuûa
boä phaän IE, IE duy trì aûnh höôûng leân
kyõ thuaät, saûn xuaát hoaëc nhaân söï.
Trong suoát nhöõng naêm 1960 vaø
sau ñoù, caùc tröôøng ñaïi hoïc baét ñaàu
thöøa nhaän caùc kyõ thuaät vaän truø hoïc
vaø ñöa ra chöông trình ñaøo taïo Kyõ
sö Kyõ thuaät coâng nghieäp (Industrial
Engineering Degree). Töø luùc caùc
phöông phaùp cuûa kyõ thuaät coâng nghieäp
laàn ñaàu tieân ñöôïc ñöa ra döïa treân kieán
thöùc giaûi thích, thay vì phöông phaùp
thöïc nghieäm, caùc phöông phaùp toaùn
hoïc môùi ñöôïc xaây döïng ñeå toái öu hoùa
cuõng nhö caùc phöông phaùp phaân tích
baèng thoáng keâ cao caáp cuõng ñaõ laáp
caùc khoaûng troáng giöõa lyù thuyeát vaø
thöïc teá. Tuy nhieân, caùc baøi toaùn lôùn vaø
phöùc taïp vaãn coøn ñem laïi nhieàu thaùch
thöùc cho ñeán ngaøy nay cho duø coù söï
hoã trôï cuûa maùy tính.
Cuøng söï phaùt trieån maùy tính soá vaø
khaû naêng löu tröõ, KS coâng nghieäp ñöôïc
trang bò moät coâng cuï môùi ñeå tính toaùn
caùc baøi toaùn khoång loà nhanh choùng.
Tröôùc khi coù maùy tính, heä thoáng phaûi
maát vaøi tuaàn hoaëc vaøi thaùng ñeå thieát
laäp, nay, khi coù maùy tính quaù trình tính
toaùn thöïc hieän trong vaøi phuùt vaø deã
daøng laäp laïi vôùi caùc tieâu chí môùi.
Maëc duø caùc khoùa hoïc IE ñöôïc daïy
taïi nhieàu tröôøng ñaïi hoïc töø nhöõng naêm
1800 nhöng ñeán naêm 1908, boä moân
Kyõ thuaät Coâng nghieäp ñaàu tieân môùi
ñöôïc thaønh laäp taïi Pennsylvania State
University. Sau ñoù, baèng tieán só ñöôïc
caáp cho ngaønh hoïc IE vaøo naêm 1939
taïi Cornell University. n
Nguoàn: ISEVN Group
7
ÖÙNG DUÏNG LEAN
7
“Muoán ñi leân coâng nghieäp hoùa, Vieät
Nam khoâng theå boû qua coâng nghieäp
phuï trôï” - ñoù laø nhöõng khaúng ñònh
cuûa oâng Sugiyama Hideji - Nguyeân
thöù tröôûng Boä Kinh teá, Thöông maïi
vaø Coâng nghieäp Nhaät Baûn trong
buoåi toïa ñaøm “Chính saùch coâng
nghieäp vaø coâng nghieäp phuï trôï -
Kinh nghieäm Nhaät Baûn vaø nhöõng
vaán ñeà cuûa Vieät Nam” vöøa dieãn ra
taïi Haø Noäi.
“Phuï” nhöng khoâng phuï
Hieän nay, coâng nghieäp cuûa Vieät
Nam phaàn lôùn ñang laø nhöõng ngaønh
coâng nghieäp gia coâng nhö deät may,
giaøy deùp… vaø laép raùp nhö oâtoâ, xe maùy,
thieát bò ñieän vaø ñieän töû… Tuy nhieân,
chuùng ta chuû yeáu ñang thöïc hieän ôû
khaâu gia coâng, laép raùp. Tyû leä cung öùng
nguyeân phuï lieäu trong nöôùc cuûa moät soá
ngaønh troïng ñieåm nhö oâtoâ laø 20-30%,
da giaøy, deät may laø treân 10%... Ñieàu
naøy daãn ñeán heä quaû laø laø giaù trò gia
taêng thaáp, naêng löïc caïnh tranh cuûa DN
keùm… Theo oâng Tröông Ñình Tuyeån -
nguyeân Boä tröôûng Boä Thöông maïi Vieät
Nam: “Nguyeân nhaân chính daãn ñeán tình
traïng naøy laø do coâng nghieäp hoã trôï cuûa
Vieät Nam chöa phaùt trieån”.
Theo daãn giaûi cuûa caùc chuyeân gia
Nhaät Baûn, nhieàu thöông hieäu lôùn cuûa
Nhaät Baûn treân theá giôùi nhö Panasonic,
Honda cuõng baét ñaàu xaây döïng thöông
hieäu cuûa mình nhôø vieäc phaùt trieån
nhöõng ngaønh coâng nghieäp phuï trôï nhö
boùng ñieän xoay, ñoäng cô cuûa xe ñaïp
ñieän… OÂng Sugiyama Hideji khaúng
ñònh: “Goïi laø coâng nghieäp phuï trôï
nhöng nhöõng ngaønh naøy khoâng “phuï”
chuùt naøo maø noù coù vai troø voâ cuøng
quan troïng trong vieäc phaùt trieån coâng
nghieäp”. Laáy ví duï nhö ñeå saûn xuaát vaø
laép raùp moät chieác oâtoâ caàn haøng nghìn
boä phaän vaø linh kieän. Saûn xuaát oác vít
cho oâtoâ - môùi nghe töôûng nhö moät
khaâu raát nhoû. Tuy nhieân, ñoù laïi laø moät
lónh vöïc ñaày tieàm naêng, bôûi ñaây laø moät
boä phaän khoâng theå thieáu ñeå saûn xuaát
moät chieác oâtoâ hoaøn chænh. Vôùi haøng
traêm con oác vít cho 1 chieác oâtoâ - khoâng
ai coù theå phuû nhaän raèng ñaây laø moät
ngaønh mang laïi lôïi nhuaän vaø coù theå
chuù troïng ñaàu tö phaùt trieån.
Beân caïnh ñoù, neàn coâng nghieäp
cuûa nöôùc ta coøn khaù manh muùn vaø
nhoû beù. OÂng Tröông Ñình Tuyeån nhaän
ñònh: “Vôùi tình traïng phaûi nhaäp khaåu
linh kieän, phuï tuøng cho saûn xuaát coâng
nghieäp nhö hieän nay thì nguy cô caùc
DN laép raùp vaø saûn xuaát saûn phaåm
cuoái cuøng coù theå ruùt khoûi Vieät Nam do
khoâng tìm ñöôïc nguoàn cung caáp linh
kieän, phuï tuøng taïi choã, nhaát laø khi söùc
eùp veà chi phí tieàn löông taêng leân. Cho
neân, caàn phaûi nhanh choùng phaùt trieån
coâng nghieäp phuï trôï”.
Kinh nghieäm cuûa Nhaät Baûn -
baøi hoïc cho Vieät Nam
Theo ñaùnh giaù cuûa nhieàu chuyeân
gia taïi buoåi toïa ñaøm, Vieät Nam coù
tieàm naêng raát lôùn ñeå phaùt trieån nhöõng
ngaønh coâng nghieäp phuï trôï, ñaëc bieät
laø caùc ngaønh coù tieàm naêng xuaát khaåu
cuõng nhö coù choã ñöùng khi möùc soáng
cuûa ngöôøi daân taêng leân nhö hoùa daàu,
cheá bieán noâng saûn xuaát khaåu, kinh teá
bieån, coâng ngheä thoâng tin, oâtoâ… Vaø
ñeå phaùt trieån coâng nghieäp phuï trôï, Vieät
Nam caàn moät loä trình vaø caàn phaùt trieån
4 yeáu toá quan troïng laø nguoàn nhaân
löïc, coâng ngheä, taøi chính vaø heä thoáng
phaân phoái.
Ñeå phaùt trieån ñöôïc 4 yeáu toá naøy,
theo oâng Yonemura Noriyuki, nguyeân
Chuû tòch Hieäp hoäi Tö vaán quaûn lyù
Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa Nhaät
Baûncho bieát: “Ñoái saùch cho giaûi quyeát
nhöõng vaán ñeà naøy laø phaûi nhanh choùng
chæ ra caùc ngaønh caàn phaùt trieån vaø ñöa
ra caùc bieän phaùp ñeå thuùc ñaåy phaùt
trieån”. Cuï theå, ñoái vôùi vaán ñeà voán, Vieät
Nam coù theå söû duïng nguoàn voán vay öu
ñaõi ñeå xaây döïng moät quyõ taøi chính ñaûm
baûo cho vieäc phaùt trieån coâng nghieäp
phuï trôï cuûa nhöõng ngaønh ñaõ ñöôïc chæ
ñònh. Vieäc chæ ñònh caùc ngaønh caàn phaùt
trieån laø vieäc chæ roõ caùc phaïm vi öu tieân
ñeå coù nguoàn ngaân saùch cuï theå, minh
PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP PHUÏ TRÔÏ:
Kinh nghieäm töø Nhaät Baûn
baïch. Minh baïch ñöôïc khaâu naøy cuõng
seõ giuùp caùc DN thu huùt ñaàu tö.
Beân caïnh ñoù, vieäc taêng nhu caàu
noäi ñòa laø moät trong nhöõng vieäc quan
troïng nhaát nhaèm ñaåy maïnh phaùt trieån
coâng nghieäp phuï trôï. Tuy nhieân, ñeå
ñaûm baûo coù theå thu ñöôïc lôïi nhuaän
cao nhaát cuõng nhö xaây döïng ñöôïc
moät thò tröôøng noäi ñòa phaùt trieån thì
caàn quan taâm ñeán heä thoáng phaân phoái.
Heä thoáng phaân phoái coù theå cung caáp
ñaày ñuû, deã daøng nhöõng nhu caàu veà
linh kieän cho nhöõng DN coù nhu caàu
seõ goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån coâng
nghieäp phuï trôï.
Nhaân löïc laø vaán ñeà soáng coøn cho
phaùt trieån baát cöù moät ngaønh naøo, vì
vaäy ñeå phaùt trieån coâng nghieäp phuï trôï,
caàn phaûi xaây döïng ñöôïc moät ñoäi nguõ
kyõ sö laønh ngheà, coù khaû naêng saûn xuaát
nguyeân phuï lieäu hoaëc nghieân cöùu coâng
ngheä ñeå ñöa coâng nghieäp phuï trôï phaùt
trieån. Kinh nghieäm cuûa Nhaät Baûn cho
Vieät Nam trong vaán ñeà naøy laø aùp duïng
nhöõng bieän phaùp khuyeán khích ñaøo taïo
vaø hoïc taäp ngaønh coâng nghieäp phuï trôï
nhö ñöa ra nhöõng chính saùch khen
thöôûng, chöùng chæ cho caùc caù nhaân coù
quaù trình hoïc taäp toát, coù tay ngheà cao.
Chöùng chæ naøy seõ giuùp coâng nhaân, kyõ
sö ñöôïc naêng löôïng hoaëc naâng cao vò
trí trong coâng ty.
Rieâng vôùi yeáu toá coâng ngheä, vai
troø cuûa Chính phuû trong vieäc vaán ñeà
naøy laø yeáu toá quan troïng. Ñeå coù ñöôïc
coâng ngheä haøng ñaàu theá giôùi nhö hieän
nay, Nhaät Baûn ñaõ phaûi ñaët ra muïc tieâu,
ngaân saùch ñeå phaùt trieån coâng nghieäp
hoã trôï cho töøng ngaønh.
Nhìn xa hôn, ñoái saùch trung haïn
cho nhieàu naêm nöõa, theo kinh nghieäm
töø Nhaät Baûn laø Vieät Nam caàn xaây döïng
Luaät phaùt trieån coâng nghieäp cô khí,
coâng nghieäp ñieän töû… ñeå ñöa ra caùc
bieän phaùp toång hôïp, coù heä thoáng vaø
quy trình cuï theå nhö phaùt trieån kyõ thuaät,
ñaøo taïo nhaân löïc, hoã trôï taøi chính, baûo
ñaûm vò trí, khai thaùc thò tröôøng… OÂng
Yonemura Noriyuki khaúng ñònh: “Nhaät
Baûn coù kinh nghieäm, chuyeân gia gioûi
vaø saün saøng giuùp ñôõ Vieät Nam trong
vieäc phaùt trieån caùc yeáu toá naøy”. n
Nguoàn: Ven.vn
8
LEAN 6 SIGMA
8
Vaán ñeà baûo trì
- Hai yeáu toá chính laø: ñoä tin caäy cuûa
maùy vaø thôøi gian hoaït ñoäng toát cuûa
maùy.
- Giaûi phaùp laø tìm caùc caùch thöùc ñeå
loaïi boû thôøi gian ngöøng maùy khoâng
keá hoaïch.
- Phaàn lôùn ngöôøi baûo trì ñeàu nghó raèng
khi naøo maùy ngöøng thì mình söûa noù.
- Vaán ñeà laø chuùng ta coù theå giaùm saùt,
ño löôøng, kieåm tra, theo doõi, baùo caùo
veà tình traïng maùy, nhöng thôøi gian
ngöøng maùy seõ vaãn toàn taïi neáu chuùng
ta khoâng tìm caùch loaïi tröø ñi, nghóa
laø ngaên ngöøa ñeå khoûi xaûy ra ngöøng
maùy.
Moät giaûi phaùp (Baûo trì tinh
goïn)
- Ñeå ngaên ngöøa ngöøng maùy chuùng ta
phaûi loaïi tröø nhöõng nguyeân nhaân gaây
ra ngöøng maùy.
- Caàn coù moät phöông phaùp luaän baûo
veä maùy tính, caùc boä ñieàu khieån, PLC,
CNC, caùc heä thoáng cô khí, thuûy löïc,
khí neùn traùnh nhöõng nguyeân nhaân gaây
ra vaän haønh sai vaø hö hoûng.
Taùc giaû phöông phaùp naøy ñaõ
aùp duïng vaø hoaøn thieän noù töø naêm
1977. OÂng goïi phöông phaùp naøy laø
“Baûo trì Tinh goïn cho Saûn xuaát tinh
goïn” (“Lean Maintenance™ for Lean
Manufacturing”). Phöông phaùp hieäu
quaû vaø thöïc tieãn naøy coù theå giuùp ích
cho caùc doanh nghieäp vieãn thoâng, y teá,
cô khí, ñieän töû, nhöïa,… Trong voøng 30
ngaøy caùc baïn coù theå traùnh vaän haønh
sai, hö hoûng maùy, ngöøng maùy ngoaøi
keá hoaïch, pheá phaåm, taùi cheá, lôõ thôøi
haïn giao haøng,... Vaø ñaït gaàn nhö laø
100% ñoä tin caäy, naêng suaát, thôøi gian
maùy hoaït ñoäng caàn ñeå saûn xuaát vaø gia
taêng lôïi nhuaän. 
Chuùng ta coù theå taêng thôøi gian laøm
vieäc oån ñònh cuûa maùy ñeå giaûm chi phí
baèng caùch ñaûm baûo: Coù saün phuï tuøng
thay theá; Söûa chöõa, phuïc hoài taïi choã
caùc tröôøng hôïp hö hoûng; Coù saün caùc
kyõ thuaät vieân, kyõ sö baûo trì,…
Muïc tieâu cuûa baûo trì tinh goïn laø:
Giaûm 50 % thôøi gian ngöøng maùy cuûa
heä thoáng cô khí; Giaûm 80 % thôøi gian
ngöøng maùy cuûa heä thoáng thuûy löïc;
Giaûm 92 % thôøi gian ngöøng maùy cuûa
heä thoáng ñieän töû. 
Chi phí ngöøng maùy
Moät giôø ngöøng maùy maát bao nhieâu
(trieäu ñoàng)? Moät giôø ngöøng moät nhoùm
(daây chuyeàn) maùy maát bao nhieâu (trieäu
ñoàng)? Moät giôø ngöøng hoaït ñoäng cuûa
toaøn boä nhaø maùy maát bao nhieâu (trieäu
ñoàng)?
Toång chi phí ngöøng maùy (tr. ñ)
= Chi phí cho phuï tuøng hö hoûng +
Chi phí cho caùc sai soùt khi baûo trì +
(Chi phí moät giôø ngöøng maùy x soá giôø
ngöøng maùy)
Chæ khi naøo caùc baïn naém ñöôïc chi
phí ngöøng maùy thì baïn môùi xaùc ñònh
ñöôïc taàm quan troïng vaø taùc ñoäng
cuûa caùc phöông phaùp baûo trì tinh goïn
(BTTG).
Baûo trì tinh goïn - Phöông
phaùp luaän
+ Muïc tieâu chính cuûa BTTG laø laøm cho
maùy moùc, thieát bò cuûa coâng ty chaïy oån
ñònh 100 % ñoàng thôøi giaûm ít nhaát 50
% chi phí baûo trì.
+ Muoán vaäy caàn ñieàu tra vaø phaân tích
coù heä thoáng töøng maùy vaø heä thoáng
ñeå xaùc ñònh nhöõng nguyeân nhaân goác
reã naøo gaây ra truïc traëc, hö hoûng cho
maùy, töø ñoù vaïch ra nhöõng trình töï, giaûi
phaùp, sô ñoà … baûo veä maùy traùnh khoûi
caùc nguyeân nhaân naøy.
Coù ba loaïi thôøi gian ngöøng maùy:
Moät laø, ngöøng maùy do sai soùt cuûa
ngöôøi vaän haønh hoaëc ngöôøi laäp trình.
Hai laø, ngöøng maùy do qui trình baûo trì
phoøng ngöøa khoâng ñuùng, khoâng thích
hôïp. Ba laø, ngöøng maùy do hö hoûng gaây
ra bôûi caùc nguyeân nhaân nhö: nhieät,
rung ñoäng, aên moøn hoùa hoïc, maøi moøn
cô hoïc, ñoùng buïi, quaù ñieän aùp hoaëc
doøng ñieän, nhieãm baån buïi, nöôùc, acid,
taïp chaát trong heä thoáng thuûy löïc,...
Six Sigma, ISO-9000 vaø TPM
thöôøng ñeà caäp ñeán hai vaán ñeà ñaàu
tieân. Coøn BTTG nhaán maïnh taàm quan
troïng cuûa caû ba vaø taäp trung vaøo vaán
ñeà thöù ba.
Ví duï ñôn giaûn nhö sau:
Chuùng ta coù theå tröõ nhieân lieäu ôû
ñaâu ñoù nhöng phaûi traùnh nguoàn nhieät
vaø oâxy. Ñöôïc nhö vaäy thì coù theå traùnh
bò hoûa hoaïn.
Töông töï nhö vaäy, neáu chuùng ta
coù theå loaïi tröø caùc nguyeân nhaân gaây
ra hö hoûng trong coâng taùc baûo trì thì
seõ khoâng xaûy ra vaän haønh sai, laàm
laãn, khuyeát taät, söûa chöõa, phuïc hoài vaø
ngöøng maùy.
• Caùc böôùc thöïc hieän BTTG - DMAIC
•Böôùc 1: Xaùc ñònh vaán ñeà (Define the
problem):
Maùy moùc laø nhöõng coâng nhaân coù naêng
suaát cao cuûa moät doanh nghieäp.
• Thöôøng maùy moùc coù “löông” cao hôn
con ngöôøi.
• Khi maùy moùc bò ngöøng, doanh nghieäp
bò maát doanh thu vaø lôïi nhuaän.
• Vì vaäy caàn xaùc ñònh roõ söï vieäc, vaán
ñeà xaûy ra.
Böôùc 2: Giaùm saùt vaø ño löôøng
vaán ñeà (Monitor & Measure the
problem):
Giaùm saùt thôøi gian ngöøng maùy vaø
ño, tính chi phí , toån thaát do ngöøng
maùy.
Neáu chuùng ta coù moät heä thoáng
Quaûn lyù baûo trì baèng maùy tính CMMS
(computer maintenance management
system) hoaëc moät heä thoáng quaûn lyù
Baûo trì tinh goïn (lean maintenance)
9
LEAN 6 SIGMA
9
cung öùng vaø phieáu baûo trì toát thì coù
theå tính ñöôïc tieàm naêng tieát kieäm vaø lôïi
nhuaän thu ñöôïc neáu traùnh ñöôïc caùc hö
hoûng xaûy ra. Caàn ño vaø baùo caùo nhöõng
vaán ñeà sau ñaây (trong naêm qua):
1. Bao nhieâu Phieáu yeâu caàu baûo trì
cho nhöõng laàn ngöøng maùy khoâng keá
hoaïch maø baïn ñaõ coù trong vaøi thaùng
qua, trong naêm qua?
2. Bao nhieâu giôø ngöøng maùy khoâng
keá hoaïch? Bao nhieâu giôø baûo trì ñöôïc
thöïc hieän bôûi ngöôøi cuûa nhaø maùy hoaëc
cuûa beân ngoaøi? Bao nhieâu giôø ngöøng
maùy do heä thoáng cô khí, thuûy löïc, ñieän
bò hö hoûng?
3. Bao nhieâu ñoàng ñaõ ñöôïc chi cho
vieäc söûa chöõa maùy moùc?
4. Bao nhieâu chi phí ñeå söûa chöõa
caùc boä phaän ñieän töû (noäi boä vaø thueâ
ngoaøi)?
5. Bao nhieâu chi phí ñeå söûa chöõa
caùc boä phaän thuûy löïc (noäi boä vaø thueâ
ngoaøi)?
6. Bao nhieâu chi phí cho daàu thuûy
löïc?
7. Bao nhieâu chi phí ñeå xöû lyù daàu thuûy
löïc pheá thaûi?
8. Coù bao nhieâu heä thoáng thuûy löïc?
9. Coù bao nhieâu maùy hay heä thoáng
ñieàu khieån baèng PLC/ maùy tính ñöôïc
söû duïng ôû nhaø maùy?
10. Nhöõng khu vöïc hoaëc caùc maùy
moùc, thieát bò naøo caàn phaûi heát söùc
quan taâm?
11. Chi phí/ toån thaát/ thieät haïi do
moät giôø ngöøng maùy taïi boä phaän/ daây
chuyeàn/ nhaø maùy laø bao nhieâu?
12. Nhaân chi phí moãi giôø ngöøng maùy
vôùi toång soá giôø ngöøng maùy ôû muïc 1
vaø 2.
Neáu baïn loaïi tröø ñöôïc 70% - 92%
muïc soá 12 thì coù ñaùng ñeå baïn vaø coâng
ty quan taâm khoâng?
Böôùc 3: Phaân tích laøm theá naøo ñeå
giaûi quyeát hoaëc loaïi tröø vaán ñeà naøy
(Analyze how to solve or eliminate
the problem):
Kyõ sö baûo trì cuûa coâng ty, hoaëc
chuyeân gia tö vaán seõ phaân tích vaø
xaùc ñònh ñoái vôùi moãi maùy, thieát bò giaûi
phaùp baûo veä maùy coù hieäu quaû nhaát
ñeå traùnh caùc nguyeân nhaân neâu treân.
Neân yeâu caàu hoï vieát baùo caùo chi tieát,
theo töøng maùy, caùch thöùc baûo veä maùy,
thieát bò, duïng cuï caàn thieát, nhöõng chæ
daãn laép ñaët chi tieát, döï toaùn chi phí thöïc
hieän. Quyeát ñònh coù ñaàu tö hay khoâng
phuï thuoäc vaøo ñaùnh giaù cuûa chuùng ta
khi so saùnh lôïi ích nhôø thôøi gian ngöøng
maùy giaûm vaø lôïi nhuaän gia taêng nhö
ñöôïc ñeà caäp ôû muïc soá 12
• Laép ñaët vaø thöïc hieän (Install and
Implement)
• Nhöõng chæ daãn laép ñaët neâu treân phaûi
chi tieát, cuï theå ñeå nhaân vieân baûo trì cuûa
chuùng ta coù theå laép ñaët deã daøng vaø
nhanh choùng nhöõng thieát bò, phöông
phaùp, linh kieän,…
• Kieåm soaùt döï aùn (Controlling this
project)
• Kieåm soaùt BTTG khoâng caàn nhieàu coá
gaéng. Caùc böôùc thöïc hieän ñeå traùnh vaän
haønh sai heä thoáng thuûy löïc vaø thôøi gian
ngöøng maùy coù theå giaûm trong thöïc teá
ñeán 90 % lao ñoäng thöïc hieän coâng vieäc
baûo trì phoøng ngöøa vaø phuïc hoài, ñoàng
thôøi keùo daøi tuoåi thoï cuûa maùy.
• Coâng ty Amemco coù theå giuùp trieån
khai Chöôngtrình Baûo trì Tinh goïn
trong voøng 30 ngaøy.
• Chöông trình ñaàu tieân maát 5 naêm.
• Laàn thöù hai caàn 2 naêm.
• Sau ñoù ruùt xuoáng coøn 3 -6 thaùng.
• Baây giôø sau 25 naêm kinh nghieäm
chuùng toâi ñaõ giuùp khaùch haøng naâng
cao ñeán möùc toái ña thôøi gian maùy
hoaït ñoäng, ñoä tin caäy, naêng suaát vaø
lôïi nhuaän trong voøng 30 ngaøy.
• Amemco tieán haønh ñieàu tra vaø phaân
tích nhaø maùy vaø thieát bò cuûa quyù vò.
Chuùng toâi baét ñaàu baèng moät hoäi thaûo
chuyeân ñeà veà Baûo trì tinh goïn taïi
nhaø maùy trong ba giôø cho moïi ngöôøi
coù lieân quan töø laõnh ñaïo boä phaän
saûn xuaát ñeán caùc kyõ sö vaø kyõ thuaät
vieân baûo trì. Chuyeân ñeà naøy seõ trình
baøy nhöõng caêng thaúng do hö hoûng,
ngöøng maùy gaây ra nhö theá naøo vaø
caùc phöông phaùp cuûa chuùng toâi seõ
loaïi boû nhöõng caêng thaúng naøy ra sao.
Chuùng toâi cuõng thaûo luaän vaø xem xeùt
nhöõng baát thöôøng gaây ra ngöøng maùy
ngoaøi keá hoaïch ôû nhaø maùy. Chuùng
toâi seõ khaûo saùt, ñieàu tra veà thôøi gian
ngöøng maùy, ñoä tin caäy cuûa thieát bò
trong voøng 2 - 4 ngaøy, ghi nhaän caùc
soá lieäu veà maùy vaø thieát bò, sau ñoù laøm
baùo caùo chi tieát khoaûng 20 - 30 trang
veà moät loaït caùc giaûi phaùp baûo veä cho
moãi maùy vaø heä thoáng ñieàu khieån. 
Keát luaän
• “Baûo trì Tinh goïn” nhaèm laøm giaûm
ñaùng keå hö hoûng gaây ngöøng maùy vaø
ñình treä saûn xuaát. Baûo trì Tinh goïn
nhaèm baûo veä maùy, phoøng traùnh caùc
nguyeän nhaân goác reã/ thöïc söï gaây
ngöøng maùy chöù khoâng phaûi chæ laø trieäu
chöùng. Baát kyø kyõ sö hoaëc nhaø quaûn lyù
baûo trì naøo ñeàu coù theå baét ñaàu Baûo trì
Tinh goïn baèng caùch baûo veä caùc thieát
bò ñieàu khieån, töï ñoäng hoùa, thuûy löïc,
khí neùn,… traùnh caùc nguyeân nhaân
goác reã gaây ra vaän haønh sai, hö hoûng,
ngöøng maùy nhö ñaõ neâu treân. Hö hoûng
bo maïch, heä thoáng thuûy löïc vaø vaän
haønh sai soùt chæ laø trieäu chöùng chöù
khoâng phaûi laø nguyeân nhaân naèm saâu
phía döôùi caùc hieän töôïng ngöøng maùy
ngoaøi keá hoaïch.
• Hôn 25 naêm kinh nghieäm, Amemco
bieát caùch giuùp caùc coâng ty khaùch haøng
thöïc hieän Baûo trì Tinh goïn trong voøng
30 ngaøy thay vì phaûi maát nhieàu naêm.
Nghóa laø: Laøm taêng lôïi nhuaän; Ñaûm
baûo gaàn 100 % thôøi gian maùy hoaït
ñoäng ñeå Saûn xuaát Tinh goïn; Giaûm
ñaùng keå chi phí baûo trì tröïc tieáp vaø giaùn
tieáp; Giaûm söï phuï thuoäc vaøo dòch vuï
hoã trôï baûo trì beân ngoaøi. n
Nguoàn baoduongcokhi.com
10
LEAN 6 SIGMA
Lean CNTT laø taäp hôïp caùc thöïc teá cho
vieäc xaùc ñònh vaø loaïi tröø caùc laõng phí
trongtoaønboämoâitröôøngCNTTcuûacoâng
ty. Logicalis nhaán maïnh raèng nhöõng lónh
vöïc quan troïng cuûa CNTT, chaát thaûi
toàn taïi trong moâi tröôøng CNTT vaø caøng
ngaøy caøng nhieàu trong moät soá hình thöùc
khaùc nhau: cô sôû haï taàng phaàn cöùng ñoù
chieám quaù nhieàu naêng löôïng, trong khi
hoaït ñoäng khoâng toát, caùc heä thoáng khaùc
nhau coù caùc quaù trình bò choàng cheùo, vaø
nguoàn nhaân löïc ñang laøm vieäc quaù taûi
hoaëc khoâng phuø hôïp. Laõng phí CNTT coù
nghóa laø baát kyø caùc khía caïnh cuûa moät
doanh nghieäp CNTT maø moâi tröôøng ñoù
hoaït ñoäng khoâng coù hieäu quaû.
“Nguyeân taéc lean IT töông töï nhö
cuûa quaù trình saûn xuaát lean,” oâng Eric
Linxweiler, phoù chuû tòch phuï traùch dòch
vuï, giaûi phaùp. “Giôùi thieäu veà moät thaäp kyû
tröôùc ñaây, ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát
kieåm tra chaët cheõ quaù trình saûn xuaát
cuûa mình vaø xaùc ñònh caùc khu vöïc troïng
ñieåm cuûa laõng phí gaây suy giaûm naêng
suaát vaø gaây maát maùt cho lôïi nhuaän. Taïi
Logicalis, chuùng toâi ñaõ phaùt hieän ra raèng
quaù trình naøy coù theå deã daøng töông öùng
vôùi theá giôùi cuûa CNTT. Nguyeân taéc saûn
xuaát Lean laø moät cuoäc caùch maïng hoùa
vieäc saûn xuaát vaø coâng nghieäp saûn xuaát;
Lean CNTT coù khaû naêng mang laïi keát
quaû coù hieäu quaû töông töï nhö vaäy. “
Theo Logicalis, Laõng phí CNTT coù
theå ñöôïc taùch thaønh ba khu vöïc rieâng
bieät: coâng vieäc laøm theâm cuûa coâng nhaân
khoâng taïo ra giaù trò, nhaân vieân bò quaù taûi
vaø laøm nhöõng coâng vieäc khoâng phuø hôïp.
Caùc ñôn vò gioáng nhau ñöôïc döïa treân
caùc nguyeân taéc saûn xuaát gioáng nhau taïo
neân caùc moâ hình saûn xuaát Lean. Moãi
hình thöùc laõng phí CNTT toàn taïi trong
gaàn nhö moïi moâi tröôøng CNTT, ngay
caû nhöõng caùi maø xuaát hieän ñöôïc ñieàu
haønh thoâng suoát vaø hoaït ñoäng hieäu quaû.
“Khi moät coâng ty thoâng qua thöïc tieãn
Lean CNTT cho doanh nghieäp cuûa
mình, moät trong nhöõng ngöôøi ñaàu
tieân vaø ñaùng chuù yù nhaát keát quaû noù
coù theå thaáy ñöôïc söï taêng tröôûng, söï
taêng tröôûng thoâng qua vieäc gia taêng
khaùch haøng môùi vaø thoâng qua caùc
doøng doanh thu môùi”, Linxweiler tieáp
tuïc. “Ñieàu naøy ñaëc bieät quan troïng
ñoái vôùi caùc doanh nghieäp treû caàn
kinh nghieäm phaùt trieån nhanh choùng
hôn ñeå caïnh tranh vôùi caùc coâng ty ñaõ
ñöôïc thaønh laäp laâu vaø coù thöông hieäu”.
Wisconsin- coâng ty laïp xöôûng
Johnsonville, thöông hieäu soá 1 Hoa Kyø
laïp xöôûng vaø xuùc xích, söû duïng dòch
vuï cuûa Logicalis ñeå quaûn lyù IT. Khi
Johnsonville môû roäng heä thoáng cuûa
caùc öùng duïng vaø caùc saûn phaåm (SAP)
thöïc hieän treân toaøn boä hoaït ñoäng, coâng
ty ñaõ tìm kieám moät caùch thöùc ñeå cung
caáp hieäu quaû quaûn lyù CNTT maø khoâng
coù phaûi chòu thueá veà nguoàn löïc nhö
hieän nay.
Luùc tröôùc, vieäc thöïc hieän cuûa SAP
ñaõ chöùng toû laø söï caêng thaúng cuûa boä
phaän IT. Chæ caàn giöõ cho cô sôû haï
taàng chaïy ñöôïc laø moät nhieäm vuï khoù
khaên, thaønh vieân trong ñoäi ñaõ trao ñoåi
suoát ngaøy ñeâm, nhaän ñöôïc nhieàu cuoäc
goïi, vaø sau ñoù phaûi laøm vieäc ngay laäp
töùc vaøo ngaøy hoâm sau. Thoâng qua
vieäc aùp duïng Lean theo höôùng daãn
cuûa Logicalis, Johnsonville ñaõ coù theå
traùnh ñöôïc tình traïng quaù taûi CNTT.
Johnsonville kyù hôïp ñoàng giaùm saùt
cuûa cô sôû haï taàng CNTT, cho pheùp
caùc nguoàn löïc cuûa mình ñeå taäp trung
vaøo caùc hoaït ñoäng coát loõi vaø theâm chöùc
naêng kinh doanh môùi, hoaëc laøm vieäc vôùi
caùc nhaø maùy nhöõng thay ñoåi caàn thieát
hoaëc boå sung.
“Coù moät boä coâng cuï giaûi quyeát moïi
hình thöùc cuûa laõng phí CNTT cho pheùp
giöõ laïi khaùch haøng hieän taïi hoaëc tìm
nhöõng caùi môùi, ñeå khaùm phaù ra doøng
thu nhaäp môùi hay hieän coù nhöõng phaùt
trieån, ñeå giaûm chi phí kinh doanh, hoaëc
cho caùc hoaït ñoäng thuùc ñaåy nhaân vieân,”
Linxweiler noùi. “Thöïc hieän thöïc haønh
CNTT taäp trung vaøo vieäc caét giaûm
doøng chi phí CNTT coù theå mang laïi
keát quaû cho taát caû caùc doanh nghieäp
vaø toå chöùc.
Ñoïc baøi vieát naøy toâi lieân töôûng tôùi
nhieàu doanh nghieäp CNTT Vieät Nam
maø toâi töøng gaëp. Coù nhöõng doanh
nghieäp maëc duø lôùn, nhöng boä maùy quaù
coàng keành vaø coù nhieàu söï laõng phí trong
heä thoáng.
Söï laõng phí coù theå thaáy roõ nhaát
trong heä thoáng laø söï maâu thuaãn giöõa
caùc boä phaän vaø vaán ñeà khoâng ñöôïc giaûi
quyeát, gaây laõng phí veà maët thôøi gian vaø
tieàn baïc.
Daân IT voán thöôøng raát gioûi, raát
thoâng minh; nhöng caùi thoâng minh cuûa
hoï chæ laø cuïc boä khi giaûi quyeát moät vaán
ñeà cuï theå vaø coù ít ngöôøi coù khaû naêng
nhìn nhaän vaán ñeà theo kieåu heä thoáng
quaûn lyù. Vôùi moät caùi click chuoät treân
google roõ raøng hoï coù theå tìm thaáy ñöôïc
caùi hoï caàn. Nhöng vaán ñeà cuûa moät heä
thoáng khoâng phaûi laø nhöõng caùi ñoù maø
laø söï keát noái caùc maét xích laïi vôùi nhau.
Khi toâi hoûi coù ai bieát veà ITIL hay tieâu
chuaån ISO 20000 khoâng thì nhieàu ngöôøi
trong ñoù coù caû IT manager ñeàu noùi raèng
hoï bieát nhöng chæ aùp duïng 1 hoaëc 2
control. Ñieàu ñoù chöùng toû hoï chöa heà
hieåu ITIL laø gì vaø coù lôïi ích gì cho doanh
nghieäp nhöng laïi yeâu caàu toâi giaûi quyeát
caùc maâu thuaãn theo kieåu ITIL!!! Toâi
khoâng theå giaûi quyeát caùc vaán ñeà naøy
ñöôïc moät khi caùc baïn chöa hieåu theá
naøo laø chaát löôïng, laø söï caét giaûm laõng
phí trong ngaønh dòch vuï CNTT hay laø
vieäc phuïc vuï khaùch haøng.
Coù nhöõng doanh nghieäp luoân moàm
tuyeân boá veà tính minh baïch trong vieäc
thöïc hieän dòch vuï CNTT nhöng chính
baûn thaân laïi chöa coù khaû naêng cung
caáp dòch vuï döïa treân nhöõng yeâu caàu
cuûa khaùch haøng theo ITIL hoaëc ISO
20000. Ñieàu naøy chuùng ta neân cuøng
nhìn laïi. n
Nguoàn infochief.com.vn
Giaûi phaùp Lean ñeå loaïi boû laõng phí
trong ngaønh coâng ngheä thoâng tin
LEAN 6 SIGMA
11
7 loaïi laõng phí trong vaên
phoøng (7 Office Waste)
Khi chuùng ta noùi veà 7 loaïi laõng
phí theo TPS (phöông thöùc saûn
xuaát Toyota) raát nhieàu ngöôøi nghó
raèng chæ xaûy ra trong heä thoáng saûn
xuaát. Khoâng coù gì ñeå laøm trong
caùc hoaït ñoäng cuûa coâng vieäc vaên
phoøng. Tuy nhieân, Toâi coá gaéng
lieân töôûng ñeán caùc loaïi laõng phí
trong coâng vieäc vaø caùc hoaït ñoäng
haøng ngaøy cuûa chuùng ta, Toâi thaáy
raèng laõng phí taùc ñoäng tôùi hieäu quaû
cuûa baûn thaân moãi chuùng ta duø baát
kì trong saûn xuaát hay trong coâng
vieäc vaên phoøng.
Over production: Baïn ñaõ bao
giôø bò Seáp baïn baét laøm laïi baùo caùo
chöa? Bôûi vì lyù do laø baùo caùo cuûa
baïn quaù nhieàu thoâng tin khoâng lieân
quan vaø khoâng caàn thieát tôùi yeâu
caàu cuûa oâng aáy, baïn seõ raát buoàn
vì baïn laøm vieäc chaêm chæ vaø sieâng
naêng, maø khoâng ñöôïc thöøa nhaän.
Ñaây laø moät ví duï veà saûn xuaát
thöøa trong vaên phoøng, Vaøo ngaøy
04/01/08 toâi coù cô hoäi trình baøy
vôùi Ban Giaùm ñoác FPT-HCM veà
hoaït ñoäng caûi tieán, toâi ñaõ toán raát
nhieàu coâng söùc ñeå muoán truyeàn
taûi ñöôïc taát caû caùc vaán ñeà muoán
noùi muoán trình baøy. Toâi laøm slide
trình baøy voâ soá, beân caïnh ñoù toâi
coøn in ra giaáy vaø ñoùng thaønh
quyeån taøi lieäu ñeå göûi cho caùc Anh
chò aáy ñoïc trong khi trình baøy.
Vaâng baïn coù theå ñieàn vaøo raát nhieàu
thoâng tin maø theo baïn söï chuaån bò
ñoù laø raát hieäu quaû cho Seáp baïn,
vaø oâng aáy seõ raát thích, nhöng thöïc
chaát thì khoâng. Chuùng ta gaëp phaûi
vaán ñeà naøy vì chuùng ta khoâng hieåu
khaùch haøng cuûa chuùng ta caàn gì.
Ñeå traùnh caùc vaàn ñeà naøy phaùt sinh
trôû laïi, haõy coá hieåu ñuùng vaø chính
xaùc khaùch haøng cuûa baïn caàn gì,
baèng caùch hoûi hoï raèng hoï ñang
kyø voïng nhöõng gì vaø chæ baøn giao
(truyeàn taûi) cho hoï nhöõng gì maø
hoï yeâu caàu.
Waiting: Toâi ñaõ töøng thaáy moät
soá ngöôøi thích laøm vieäc vôùi raát
nhieàu coâng vieäc khaùc nhau taïi
cuøng moät thôøi ñieåm, hoï luoân baän
vôùi moïi thöù, nhöng cuoái cuøng thì
khoâng coù gì xaûy ra, khoâng keát quaû
roõ raøng, taát caû coâng vieäc ñeàu duy
trì ôû moät phía (WIP: baùn thaønh
phaåm) sinh ra trì hoaõn, khoâng hoaøn
thaønh vaø coù caûm giaùc chaùn naûn.
Phaûi chaéc chaén raèng baïn hieåu
naêng löïc, vaø khaû naêng thöïc thuï
cuûa baïn, thöïc hieän coâng vieäc
cuûa baïn moät caùch hôïp lyù vaø chæ
khôûi ñoäng (baét ñaàu) moät nhieäm
vuï môùi khi maø coâng vieäc tröôùc
ñoù ôû traïng thaùi hoaøn thaønh.
Ví duï: Toâi yeâu caàu caùc baïn trong
phoøng cuûa toâi thöïc hieän caùc task
coâng vieäc vôùi thôøi gian hoaøn thaønh
döï kieán cuï theå, nhöng khi Toâi hoûi
keát quaû thì thöôøng laø chöa xong vì
nhieàu lyù do, ñaëc bieät laø lyù do ñang
baän laøm nhieàu coâng vieäc quaù cuøng
moät luùc. Vaäy toâi laïi bò chôø vì coâng
vieäc lieân quan, maëc duø task coâng
vieäc cuûa toâi ñang saün saøng.
Transportation: Chuùng ta
coù theå traùnh ñi loøng voøng trong
suoát moät toå chöùc roäng lôùn ñeå
gaëp caùc ñoàng nghieäp cho caùc
hoaït ñoäng kinh doanh vaø cho
caùc coâng vieäc lieân quan ñeán hoï.
Haõy laáy moät ví duï cuûa baïn toâi ñang
laøm vieäc taïi Vedan, khoaûng caùch
giöõa phoøng baïn toâi vaø nhaø xöôûng
caùch xa khoaûng 10 phuùt ñi boä, baïn
coù theå töôûng töôïng, khi toâi hoûi coù
khi naøo oâng böïc mình veà chuyeän
ñoù khoâng?
Baïn toâi noùi coù nhieàu khi döï
ñònh ñi tôùi nhaø xöôûng mình seõ laøm
moät soá vieäc ñang nghó trong ñaàu,
nhöng khi ñeán nhaø xöôûng, vì ñi xa
Laõng phí trong coâng vieäc vaø caùc hoaït ñoäng ôû vaên phoøng
12
LEAN 6 SIGMA
quaù vaø xao laõng neân ñaõ queân ñi
mình muoán laøm gì, hay coù khi moät
ai ñoù muoán goïi veà vaên phoøng gaáp
ñeå tham gia moät cuoäc hoïp ngoaøi
keá hoaïch thì…
Baây giôø ñeå traùnh ñi boä khoâng
caàn thieát, baïn toâi saün saøng leân
keá hoaïch cho chuyeán ñi tôùi nhaø
xöôûng. Beân caïnh ñoù coù ñaàu tö xe
ñöa ñoùn noäi boä.
Vaäy baïn coù bieát caùc döï aùn lieân
quan ñeán 1 cöûa moät daáu cuûa chính
phuû chöa? Hoï laøm tôùi ñaâu roài?
Over processing: Coù theå coù
quaù nhieàu phím taét (shortcut) ñaõ
ñöôïc phaùt trieån bôûi Microsoft, vaø
toâi cuõng muoán thöû söùc mình, toâi
muoán bieân cheá theâm caùc caùch
thöùc taét (shortcut) ñeå tìm kieám deã
daøng, thöïc hieän deã daøng, thao taùc
nhanh goïn. Toâi khoâng hoaøn toaøn
tuaân theo quy trình trong raát nhieàu
tröôøng hôïp, vaø cuoái cuøng coâng vieäc
ñaõ bò töø choái hay khoâng theå hoaøn
thaønh ñuùng thôøi gian vì toâi khoâng
hoaøn thaønh thoâng tin theo quy
trình ñaõ quy ñònh. Thôøi gian cuûa
toâi ñaõ bò laõng phí, ngöôøi quaûn lyù,
kieåm soaùt quy trình hay ngöôøi laøm
ra quy trình ñoù cuõng bò laõng phí,
Vì vaäy laøm ôn haõy tuaân theo quy
trình, ñeå traùnh laõng phí naøy chuùng
ta phaûi caûi tieán lieân tuïc quy trình
cuõng nhö ño löôøng ñöôïc tính hieäu
quaû cuûa noù nhaèm naâng cao hieäu
löïc buoäc moïi ngöôøi phaûi tuaân
theo.
Excess of inventory: Neáu
chuùng ta xem xeùt kieåm tra coâng
vieäc ñöôïc giao nhö laø kieåm tra ñaàu
vaøo doøng nguyeân vaät lieäu ñang
bò trì hoaõn cho quaù trình coù giaù
trò (VA). Chuùng ta baét buoäc phaûi
söû duïng heát nguyeân vaät lieäu ñoù
caøng nhanh caøng toát nhaèm duy trì
möùc toàn kho thaáp. Thaät söï trong
coâng vieäc chuùng ta khoâng laøm
nhö theá, maø chuùng ta muoán giöõ laïi
caùc nhieäm vuï ñöôïc giao ñoù trong
ngöôøi. Thôøi gian giöõ laïi laâu hôn, thì
caøng naëng neà khi thöïc hieän trieån
khai coâng vieäc, tröôøng hôïp naøy
trôû thaønh toài teä khi coù nhieàu vaø
raát nhieàu doøng caùc coâng vieäc tôùi
ngaøy heát haïn vì theá chuùng ta baét
buoäc phaûi laøm vieäc cöïc khoå hôn
ñeå hoaøn thaønh.
Taïi sao chuùng ta giöõ laïi coâng
vieäc? Taïi sao chuùng ta khoâng theå
caàm noù leân, xöû lyù noù vaø chuyeån
noù cho quaù trình keá tieáp trong thôøi
gian ngaén nhaát?
OÂng cha ta coù caâu “Nöôùc tôùi
chaân môùi nhaûy”
Unnecessary motion: Ñoái
vôùi toâi troán traùnh (ñuøn ñaåy) laø loaïi
motion khoâng caàn thieát nhaát trong
moät khu vöïc laøm vieäc. Toâi tin raèng
taát caû chuùng ta raát gheùt moät nôi
laøm vieäc maø coù raát nhieàu lyù do ñeå
troán traùnh coâng vieäc, ngöôøi maø
luoân muoán ñuøn ñaåy coâng vieäc cho
ngöôøi khaùc khi coù moät traùch nhieäm
naøo ñoù ñeán vôùi hoï, Nhoùm ngöôøi ñoù
thaät söï hoï raát saùng taïo vaø hoï coù
theå noùi vôùi baïn voâ vaøn lyù do, hay
hoûi baïn raát nhieàu caùc caâu hoûi laøm
baïn thieáu maïch laïc vaø hoï ñaåy coâng
vieäc ñoù veà laïi cho baïn.
Trong raát nhieàu caùc tröôøng
hôïp, chuùng ta toán raát nhieàu thôøi
gian thöông thaûo vôùi vieäc ñuøn ñaåy
vaø laån traùnh, noù coù theå lôùn gaáp
nhieàu laàn thôøi gian xöû lyù ñeå hoaøn
thaønh coâng vieäc trong thöïc teá.
Toâi coù moät ví duï: Ngaøy ñoù toâi thöïc
hieän moät coâng vieäc lieân quan tôùi
traùch nhieäm cuûa ngöôøi khaùc vaø
nhôø hoï giuùp ñôõ ñeå söûa chöõa sai
hoûng cuûa moät thieát bò xöû lyù töï ñoäng.
Cuoái cuøng, toâi chieán thaéng traän
ñaáu khaåu vaø Anh ta ñöa ra caùc
chæ daãn cho kyõ thuaät cuûa Anh ta.
Chuyeän ñaùng buoàn cöôøi laø, nhaân
vieân kyõ thuaät chæ maát 4 giôø ñeå
söûa chöõa xong vaán ñeà ñoù, trong
khi toâi phaûi maát 2 ngaøy ñeå chieán
ñaáu baèng mieäng, baèng mail,... vaø
naøi næ.
Xin haõy nhôù raèng, neáu baïn cho
baïn laø moät chuyeân gia, xin haõy
haønh ñoäng nhö moät chuyeân gia.
Defect: Laøm moät vieäc ñuùng
ngay töø ñaàu. Neáu baïn yeâu caàu giuùp
ñôõ, haõy goïi ngay khi coù theå, ñöøng
giöõ noù trong loøng roài tieáp tuïc thöïc
hieän nhöõng sai hoûng. Khoâng coù nôi
naøo cho baïn caû ngaøn lyù do hay laø
haønh ñoäng söûa sai trong töông lai
sau khi moïi vieäc ñaõ loän xoän leân.
Baïn coù theå hieäu quaû hôn trong
coâng vieäc neáu baïn saün saøng vieát
ra taát caû caùc laõng phí maø baïn taïo
ra haøng ngaøy vaø haõy thöïc hieän
caùc haønh ñoäng caàn thieát ñeå loaïi
boû chuùng töø thoùi quen cuûa chính
baïn. n
Phaïm Thanh Dieäu
LEAN 6 SIGMA
13
Saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát luoân
ñöôïc ñaët ra xem xeùt, nhaèm tìm
caùch caûi thieän sao mang laïi hieäu quaû
cao nhaát trong saûn xuaát cuõng nhö
höôùng tôùi ngöôøi tieâu duøng ôû möùc ñoä
cao nhaát. Thaät vaäy, trong moät vaøi naêm
trôû laïi ñaây, moät vaøi coâng ty ñang coá
gaéng vaän duïng, phaùt trieån quaù trình
saûn xuaát tinh goïn nhö laø moät yeáu toá
then choát ñeå môû roäng vaø gia taêng lôïi
nhuaän cho coâng ty mình...
Saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát luoân
ñöôïc ñaët ra xem xeùt, nhaèm tìm caùch
caûi thieän sao mang laïi hieäu quaû cao
nhaát trong saûn xuaát cuõng nhö höôùng
tôùi ngöôøi tieâu duøng ôû möùc ñoä cao nhaát.
Thaät vaäy, trong moät vaøi naêm trôû laïi
ñaây, moät vaøi coâng ty ñang coá gaéng
vaän duïng, phaùt trieån quaù trình saûn
xuaát tinh goïn nhö laø moät yeáu toá then
choát ñeå môû roäng vaø gia taêng lôïi nhuaän
cho coâng ty mình. Tuy nhieân, haàu heát
nhöõng coâng ty naøy vaãn coøn giöõ laïi caùc
coâng cuï quaûn lyù, cheá ñoä keá toaùn, taøi
chính vaø nhöõng caùch thöùc ño löôøng
keát quaû theo phöông caùch  truyeàn
thoáng. Ñieàu naøy seõ laøm giaûm ñi phaàn
naøo nhöõng hieäu quaû maø moâ hình tinh
goïn trong saûn xuaát mang laïi cho ñôn
vò. Do vaäy, caùc chuyeân gia taøi chính
trong coâng ty naøy ñaõ coá gaéng tìm caùch
thaùo boû nhöõng khoù khaên naøy, ñeå ñem
laïi hieäu quaû cao nhaát cuûa moâ hình saûn
xuaát tinh goïn baèng caùch thöïc hieän moät
phöông phaùp môùi, moät phöông phaùp
phi truyeàn thoáng ñeå coù theå quaûn lyù
vaø ño löôøng doanh nghieäp. Moâ hình
môùi naøy ñöôïc goïi laø moâ hình keá toaùn
tinh goïn...
Keá toaùn tính goïn
Keá toaùn tính goïn (L/A) laø moâ hình
keá toaùn aùp duïng cho nhöõng doanh
nghieäp öùng duïng quy trình saûn xuaát
tinh goïn. Moâ hình naøy bao goàm nhöõng
phöông phaùp nhö toå chöùc vaø quaûn lyù
chi phí theo doøng giaù trò, thay ñoåi kyõ
thuaät ñaùnh giaù haøng toàn kho vaø ñöa
theâm moät soá thoâng tin phi taøi chính
vaøo baùo caùo taøi chính coâng ty... Ñeå
coù theå thay ñoåi vaø aùp duïng thoáng
nhaát cho toaøn doanh nghieäp ñöôïc nhö
vaäy, L/A ñaõ thöïc hieän moät quy trình
ñöôïc goïi laø quy trình quaûn lyù doøng
chaûy giaù trò.
Quaûn lyù doøng chaûy giaù trò
(VSM)
Quaûn lyù doøng chaûy giaù trò laø moät
caùch thöùc khaùc ñeå ño löôøng vaø ñaùnh
giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa moät doanh
nghieäp vaø yeâu caàu phaûi thay ñoåi quy
trình ra quyeát ñònh. Hôn haún caùch thöùc
quaûn lyù vaø ño löôøng keát quaû cung vôùi
caùc boä phaän truyeàn thoáng, chaúng haïn
nhö boä phaän dòch vuï khaùch haøng, boä
phaän mua saém, boä phaän saûn xuaát,
kyõ sö, taøi chính vaø keá toaùn, coâng ty
luùc naøy seõ toå chöùc ñôn vò cuûa mình
thaønh nhöõng doøng giaù trò vaø quaûn lyù,
ño löôøng theo töøng doøng chaûy giaù trò
naøy. Moät doøng chaûy giaù trò seõ bao goàm
taát caû caùc chöùc naêng vaø con ngöôøi
ñeå hoã trôï hoaøn toaøn töø ñaàu ñeán cuoái
cuûa chính doøng chaûy giaù trò ñoù. Ngöôøi
quaûn lyù doøng chaûy giaù trò coù traùch
nhieäm bao quaùt toaøn boä vaø höôùng ñeán
lôïi nhuaän chung cuûa doøng giaù trò ñoù.
Vaøo moãi tuaàn, caùc thaønh vieân trong
cuøng moät nhoùm cuûa doøng chaûy giaù
trò seõ cuøng nhau ño löôøng giaù trò ñaõ
thu ñöôïc, bao goàm caû ñaùnh giaù quaù
trình hoaït ñoäng, naêng löïc, khía caïnh
taøi chính cuûa doøng chaûy giaù trò.
Hôn theá nöõa, muïc tieâu cuûa vieäc
quaûn lyù doøng chaûy giaù trò laø ñeå xaùc
ñònh vaø giaûm hoaëc loaïi boû caùc laõng
phí trong doøng chaûy giaù trò taïi coâng
ty cuûa baïn. Khaùi nieäm laõng phí trong
tinh goïn laø baát cöù caùi gì khoâng laøm
taêng giaù trò saûn phaåm, vaø VSM laø moät
coâng cuï cöïc kyø hieäu quaû giuùp cho caáp
quaûn lyù vaø coâng ty taäp trung vaøo caùc
noã löïc lieân tuïc caûi tieán trong loä trình
ñuùng ñaén, vaø caûi thieän doøng chaûy saûn
phaåm thoâng qua quy trình saûn xuaát
baèng caùch giaûm bôùt caùc caûn trôû vaø
caùc saûn phaåm dôû dang hay chaäm toàn
trong daây chuyeàn. Vieäc caûi thieän doøng
chaûy seõ laøm taêng lôïi ích saûn xuaát.
Caùc böôùc thöïc hieän
Caùc böôùc cô baûn ñeå thöïc hieän vieäc
quaûn lyù doøng chaûy giaù trò goàm nhöõng
böôùc sau:
Chuùng ta seõ xaùc ñònh doøng chaûy
giaù trò chính cuûa coâng ty bao goàm
nhöõng yeâu caàu veà giaù trò seõ taïo ra, 
saûn phaåm môùi, quaù trình phaùt trieån
kinh doanh vaø caû quy trình xöû lyù thöïc
hieän chung.
Chuùng ta seõ sô ñoà hoùa caùc ñieåm
ño löôøng chính ñeå coâng ty coù theå söû
duïng laøm caên cöù ñeå sau naøy ñaùnh giaù,
giaùm saùt nhöõng caùi ñaït ñöôïc so vôùi
chieán löôïc chính cuûa coâng ty. Chuùng
ta seõ xaùc ñònh moät boä tieâu chuaån ño
löôøng cho toaøn coâng ty, sau ñoù seõ tieáp
tuïc giaûm xuoáng ñeå ño löôøng cho töøng
boä phaän, töøng caù nhaân.
Chuùng ta seõ thay ñoåi caáu truùc heä
thoáng taøi khoaûn keá toaùn theo töøng
doøng chaûy giaù trò, ñoàng thôøi chuùng ta
seõ giöõ laïi heä thoáng ño löôøng giaù voán
haøng baùn cuûa haøng toàn kho töø vieäc
baùn haøng, chi phí quaûn lyù chung ñeå
caùc chi phí naøy coù theå deã daøng xaùc
ñònh hôn vaøo cuoái thaùng.
Cuoái cuøng, chuùng ta seõ tieán haønh
phaân boå chi phí nguyeân vaät lieäu töông
öùng vôùi soá giaù voán haøng ñaõ baùn ñöôïc
vaøo baùo caùo noäi boä doøng chaûy giaù trò
ñeå chöùng minh ñöôïc söï gia taêng hieäu
quaû cuûa vieäc mua haøng toàn kho, töø ñoù
chöùng minh veà giaù trò ñaõ ñöôïc taïo ra
môùi trong noäi boä doanh nghieäp.
Sau khi ñaõ thay ñoåi cô baûn, ngöôøi
quaûn lyù heä thoáng VSM seõ moâ hình hoùa
thaønh sô ñoà doøng giaù trò. Sô ñoà doøng
giaù trò laø moät trong nhöõng coâng cuï giuùp
ta coù theå veõ ñöôïc toaøn boä doøng giaù
trò cuûa caùc hoaït ñoäng trong heä thoáng
hieän taïi. Qua ñoù, giuùp ta coù theå phaùt
hieän ñöôïc nôi naøo ñang bò vaán ñeà vaø
khoâng taïo ra giaù trò. Nhôø vaäy, chuùng
ta coù theå ñöa ra caùc bieän phaùp caûi tieán
phuø hôïp vaø kòp thôøi. n
Moâ hình keá toaùn tinh goïn
trong caùc doanh nghieäp hieän nay
1414
LEAN 6 SIGMA
Nguyeân taéc ÖÙng duïng Coâng cuï cuûa moâ hình keá toaùn tinh goïn
A. Vieäc ghi nhaän vaø
cheá ñoä keá toaùn cuûa
doanh nghieäp tinh
goïn vaø ñôn giaûn
1. Tieáp tuïc giaûm laõng phí töø quy
trình ghi nhaän caùc nghieäp vuï keá
toaùn phaùt sinh, baùo caùo vaø caùc
phöông phaùp keá toaùn truyeàn
thoáng khaùc.
a. Sô ñoà doøng chaûy giaù trò (VSM);
b. Moâ hình KAIZEN (moâ hình caûi tieán chi phí tinh goïn);
c. Moâ hình giaûi quyeát vaán ñeà PDCA (Plan, Do, Check, Act).
B. Quy trình keá toaùn
giuùp chuyeån ñoåi
sang moâ hình tinh
goïn
1. Kieåm soaùt veà maët quaûn lyù vaø
tieáp tuïc caûi tieán
a. Sô ñoà lieân keát ño löôøng hoaït ñoäng (PMLC), lieân keát vôùi caùc
caùch ño löôøng quy trình, doøng chaûy giaù trò, ñöôïc cuûa toå chöùc
veà chieán löôïc doanh nghieäp, chi phí muïc tieâu vaø möùc ñoä caûi
tieán tinh goïn;
b. Xaây döïng ban thi haønh doøng chaûy giaù trò ñeå aùp duïng vaø
kieåm soaùt caùc moâ hình hieän taïi;
c. Söû duïng hôïp keát quaû cung caáp vaø baùo caùo veà keát quaû ñaït
ñöôïc cuûa doøng chaûy giaù trò trong töøng boä phaän, töøng caáp
2. Kieåm soaùt chi phí a. Moâ hình chi phí doøng chaûy giaù trò (VSC);
b. Baùo caùo thu thaäp doøng giaù trò;
3. Giaù trò cuûa khaùch haøng vaø nhaø
cung caáp, quaûn lyù chi phí
a. Moâ hình chi phí muïc tieâu (Tarrget costing).
C. Truyeàn thoâng veà
thoâng tin roõ raøng vaø
kòp thôøi
1. Baùo caùo taøi chính a. Söû duïng baùo caùo taøi chính ngaén goïn;
b. AÙp duïng cheá ñoä keá toaùn döïa treân cô sôû tieàn.
2. Baùo caùo veà quaù trình thöïc
hieän vaø ño löôøng thoâng tin taøi
chính vaø ghi taøi chính
a. Baùo caùo chính söû duïng thoâng tin cuûa ban thöïc hieän doøng
chaûy giaù trò, phoøng ban khaùc, quy trình saûn xuaát, thieát keá 
saûn phaåm, baùn haøng, tieáp thò, quaûn lyù,...;
3. Ñöa ra quyeát ñònh a. Phaân tích khaû naêng taïo lôïi nhuaän vaø chi phí söû duïng baèng
vieäc söû duïng chi phí doøng chaûy giaù trò vaø hoäp keát quaû.
D. Laäp keá hoaïch töø
khía caïnh keá toaùn
tinh goïn
1. Laäp keá hoaïch vaø döï toaùn a. Trieån khai vieäc aùp duïng moâ hình chính saùch cuûa HOSHIN
b .Moâ hình SOFP (Baùn haøng, Hoaït ñoäng vaø laäp keá toaùn taøi
chính)
2. AÛnh höôûng ñeán vieäc caûi tieán
tinh goïn
a. Phaân tích khaû naêng vaø chi phí cuûa doøng chaûy giaù trò;
b. Sô ñoà doøng chaûy giaù trò cuûa caùc khu vöïc hieän taïi vaø phaùt
sinh trong töông lai;
c. Hoäp keát quaû seõ theå hieän söï thay ñoåi vaø keát quaû ñaït ñöôïc
trong khaû naêng coù ñöôïc, hoaït ñoäng, taøi chính töø vieäc caûi tieán
theo moâ hình keá toaùn tinh goïn
3. Laäp keá hoaïch veà voán a. Baûng phaân tích aûnh höôûng cuûa doøng chaûy giaù trò ñeán caùc
chi phí ñöôïc hoaëc khoâng ñöôïc voán hoùa sau naøy. Thöôøng söû
duïng phöông phaùp tieán caän theo 3P.
4. Ñaàu tö vaøo con ngöôøi a. Ño löôøng quaù trình thöïc hieän tham gia cuûa töøng thaønh vieân
trong toå chöùc, möùc ñoä thaûo maõn cuûa nhaân vieân vaø ñaøo taïo
cheùo giöõa caùc caù nhaân vôùi nhau;
b. Chia seû lôïi nhuaän thu ñöôïc cho moïi ngöôøi
Caùc nguyeân taéc, aùp duïng vaø caùc coâng cuï cuûa L/A seõ ñöôïc toùm taét qua baûng sau ñaây. Caùc nguyeân taùc
seõ ñöôïc phaân chia thaønh 5 nhoùm, töø A ñeán E. Cuï theå nhö sau:
Nguyeân taéc, öùng duïng vaø coâng cuï
cuûa moâ hình keá toaùn tinh goïn
15
LEAN 6 SIGMA
15
E. Taêng cöôøng vieäc
kieåm soaùt heä thoáng
keá toaùn noäi boä
1. Kieåm soaùt noäi boä döïa treân
kieåm soaùt hoaït ñoäng tinh goïn
trong heä thoáng keá toaùn
a. Ma traän caét giaûm nghieäp vuï vaø quy trình;
b. Baûn ñoà quy trình theå hieän caùch kieåm toaùn vaø nhöõng ruûi ro
coù theå gaëp phaûi;
  2. Ñaùnh giaù haøng toàn kho a. Söû duïng caùc phöông phaùp ñôn giaûn nhaát ñeå ñaùnh giaù
haøng toàn kho maø khoâng caàn baát kyø yeâu caàu naøo khaùc trong
heä thoáng keâ khai thöôøng xuyeân vaø chi phí saûn xuaát saûn phaåm
khi haøng toàn kho ôû möùc thaáp nhaát hoaëc coù theå khoâng ñuû ñeå
söû duïng (ví duï moâ hình Kaizen, JIT...)
Lôïi ích cuûa moâ hình keá
toaùn tinh goïn
Coù theá xem xeùt kyõ löôõng, giaùm
saùt vaø kieåm soaùt töø khaâu baét ñaàu
ñeán khi keát thuùc quy trình.
Cung caáp ñöôïc moät noäi dung
roõ raøng veà töøng quy trình coù lieân
quaùn ñeán nguyeân vaät lieäu vaø doøng
thoâng tin coù lieân quaùn khaùc.
Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng hö hoûng
laõng phí trong töøng khaâu, töøng
böôùc cuûa quy trình saûn xuaát hieän
taïi ôû coâng ty.
Giaûm ñöôïc thôøi gian quaûn
lyù cuõng nhö giaûm soá löôïng saûn
phaåm dôû dang treân daây chuyeàn,
pheá lieäu.
Phaùt trieån vaø naâng cao chaát
löôïng saûn phaåm cuõng nhö ñoä höõu
duïng chung cho khaùch haøng.
Cung caáp moät keá hoaïch ñeå
thöïc hieän caûi tieán quy trình saûn
xuaát nhaèm caét giaûm chi phí.
Taêng cöôøng saûn xuaát vaø truyeàn
thoâng tin.
 Thöû thaùch ñaët ra khi aùp
duïng moâ hình keá toaùn
tinh goïn
Caùc baùo caùo truyeàn thoáng theo
töøng boä phaän seõ khoâng coøn hieän
höõu nhö hieän nay, maø thay vaøo ñoù
laø vieäc phaân tích giaù trò theo töøng
nhoùm doøng chaûy giaù trò.
Caùc chi phí chuaån seõ khoâng
bao giôø ñöôïc söû duïng trong heä
thoáng VSM. Chuùng ta chæ coù theå
caên cöù vaøo caùc chöùng töø chi tieát veà
nguyeân vaät lieäu vaø giaù trò haøng toàn
kho cuoái kyø cuûa coâng ty ñeå laøm caên
cöù söû duïng ñaùnh giaù giaù trò chi phí
chuyeån ñoåi treân möùc giaù voán haøng
baùn bình quaân cho töøng ngaøy, töø
ñoù xaùc ñònh soá ngaøy haøng toàn kho
bình quaân vaøo luùc cuoái thaùng.
Khi chuyeån ñoåi heä thoáng bình
thöôøng sang moâ hình tinh goïn thì
coù theå daãn ñeán söï phaûn öùng cuûa
ñoäi nguõ nhaän vieân, vì hoï chöa quen
vôùi moâ hình naøy, ñoàng thôøi traùch
nhieäm cuûa hoï baây giôø phaûi gaén lieàn
vôùi chính boä phaän cuûa mình chöù
khoâng coøn taùch bieät hay chung
chung ñöôïc nöõa. Do vaây, coù theå
moät soá nhaân vieân coù theå bò sa thaûi
do quy trình ruùt goïn hoaëc khoâng
naém baét ñöôïc coâng ngheä.
Giaûi phaùp cô baûn
Toaøn theå nhaân vieân trong
doanh nghieäp caàn ñöôïc ñaøo taïo
ñeå hoï coù theå hieåu moät caùch chaéc
chaén, chính xaùc vaø toaøn boä veà
taàm quan troïng vaø caùch aùp duïng
moâ hình keá toaùn tinh goïn laø nhö
theá naøo.
Taïo vaø môû roäng quan heä vôùi
caùc nhaø cung caáp ñeå khaúng ñònh
vai troø cuûa hoï vaø giaù trò cuûa hoï ñoái
vôùi coâng ty cuûa mình.
Quaûn lyù thaät chaët cheõ nhöõng
thay ñoåi trong phaïm vi toå chöùc.
Toùm laïi, moâ hình keá toaùn tinh
goïn laø moät moâ hình öùng duïng
trong doanh nghieäp khaù môùi. Tuy
nhieân, noù cung caáp thoâng tin moät
caùch chính xaùc, kòp thôøi vaø coù
theå hieåu ñöôïc moät caùch deã daøng
nhaát ñeå caûi tieán quaù trình chuyeån
ñoåi vaø truyeàn thoâng giöõa caùc boä
phaän trong doanh nghieäp. Hôn
theá nöõa, moâ hình naøy öùng duïng
coâng cuï quaûn lyù doøng chaûy giaù trò
nhaèm loaïi boû ñi nhöõng laõng phí töø
quy trình keá toaùn thoâng thöôøng,
nhöng baûn thaân noù vaãn ñaùp öùng
ñuùng yeâu caàu veà maët nguyeân taéc
keá toaùn chung, quy ñònh veà baùo
caùo taøi chính ra beân ngoaøi cuõng
nhö nhöõng quy ñònh baùo caùo noäi
boä ñôn vò. Neáu chuùng ta bieát vaän
duïng toát moâ hình keá toaùn tinh goïn
thì noù seõ laø moät coâng cuï ñaéc löïc
ñeå qua ñoù ñaàu tö hôn cho con
ngöôøi, laøm cho hoï laøm chuû hôn
trong coâng vieäc cuûa mình, cung
caáp thoâng tin moät caùch chuû ñoäng
hôn, nhanh choùng hôn vaø seõ taïo
neân moät ñoäng löïc lôùn nhaèm caûi
thieän toát hôn quy trình trong töøng
boä phaän cuûa doanh nghieäp. n
Nguoàn Taïp chí keá toaùn
16
KYÕ NAÊNG NGHEÀ NGHIEÄP
16
Nhöõng kyõ naêng baïn neân phaùt trieån
seõ tuøy thuoäc vaøo moái quan taâm,
khaû naêng vaø muïc tieâu ngheà nghieäp.
Tuy nhieân, vôùi thôøi buoåi kinh teá khoù
khaên tröôùc maét, ñieàu quan troïng laø
ñieåm laïi nhöõng kyõ naêng höõu duïng
trong vieäc phaùt trieån söï nghieäp. Sau
ñaây laø 10 kyõ naêng maø caùc nhaø tuyeån
duïng mong muoán:
1. Kyõ naêng giaûi quyeát vaán ñeà
Nhieàu coâng vieäc chuùng ta gaëp
phaûi haøng ngaøy, trong kinh doanh laãn
ñôøi soáng rieâng, veà baûn chaát raát phöùc
taïp. Nhöõng ngöôøi coù khaû naêng xaùc
ñònh vaán ñeà, nghieân cöùu giaûi phaùp
vaø ñöa ra nhöõng quyeát ñònh hieäu quaû
ñang ngaøy caøng ñöôïc öa thích trong
caùc ngaønh quaûn trò kinh doanh, tö vaán
quaûn lyù, haønh chính coâng coäng, khoa
hoïc, y döôïc vaø kyõ thuaät.
2. Kyõ naêng chuyeân ngaønh
kyõ thuaät
Ngaøy nay, coâng ngheä phaùt trieån
trong moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng con
ngöôøi. Laép ñaët, kieåm tra vaø söûa chöõa
haàu heát caùc thieát bò ñieän, ñieän töû vaø
cô khí trong caùc lónh vöïc nhö khoa
coâng trình, vieãn thoâng, töï ñoäng, vaän
chuyeån vaø haøng khoâng caàn nhöõng
ngöôøi coù kyõ naêng chuyeân ngaønh kyõ
thuaät tieân tieán.
3. Kyõ naêng quan heä vôùi
ngöôøi khaùc
Taát caû caùc coâng ty thueâ möôùn
nhieàu nhaân coâng seõ khoâng traùnh khoûi
nhöõng raéc roái naûy sinh trong quan heä
giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi. Thoâng thöôøng,
thaønh coâng cuûa moät coâng ty tuøy
thuoäc vaøo vieäc moïi ngöôøi laøm vieäc
vôùi nhau coù toát hay khoâng. Nhieäm
vuï cuûa caùc tröôûng phoøng nhaân söï,
caùn boä phoøng nhaân söï, tröôûng phoøng
vaø ban quaûn trò laø hieåu ñöôïc nhu
caàu cuûa nhaân vieân vaø tìm ra caùch
toát nhaát ñeå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu
ñoù trong phaïm vi moâi tröôøng vieäc
laøm cuûa hoï.
4. Kyõ naêng laäp trình vi tính
Hieåu ñöôïc caùch cheá ngöï söùc
maïnh cuûa maùy tính vaø laäp trình noù
nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuï theå cuûa
moät coâng ty cuï theå, coù theå gia taêng
ñaùng keå cô hoäi ngheà nghieäp cuûa baïn.
Nhöõng ngoân ngöõ laäp trình cuï theå
ñang coù nhu caàu cao nhaát hieän nay
bao goàm C++, Java, HTML, Visual
Basic, Unix vaø SQL Server.
5. Kyõ naêng huaán luyeän
Xaõ hoäi ñöông ñaïi ñang phaùt
trieån vaø thu thaäp löôïng thoâng tin môùi
nhieàu hôn tröôùc raát nhieàu. Keát quaû laø,
khoâng ngöøng xuaát hieän nhu caàu tìm
ngöôøi coù kyõ naêng huaán luyeän trong
caùc ngaønh giaùo duïc, dòch vuï xaõ hoäi,
tö vaán quaûn lyù vaø thöông maïi.
6. Kyõ naêng khoa hoïc vaø toaùn
hoïc
Caùc lónh vöïc khoa hoïc, y hoïc
vaø khoa coâng trình ñeàu coù nhöõng
tieán boä vöôït baäc töøng ngaøy. Nhöõng
chuyeân vieân trong ngaønh khoa hoïc
vaø toaùn hoïc ñang ñöôïc öa chuoäng
ñeå ñaùp öùng moïi thaùch thöùc trong caùc
lónh vöïc naøy.
7. Kyõ naêng quaûn lyù tieàn baïc
Ngaøy nay, ngöôøi ta phaûi caån thaän
leân keá hoaïch chi tieâu ñeå ñaûm baûo
moät cuoäc soáng hieän taïi vaø veà sau
naøy. Thò tröôøng lao ñoäng luoân caàn
ñeán caùc nhaø moâi giôùi ñaàu tö, nhaân
vieân baûo hieåm, ngöôøi laäp keá hoaïch
höu trí vaø nhaân vieân keá toaùn ñeå ñaùp
öùng nhu caàu naøy.
8. Kyõ naêng quaûn lyù thoâng tin
Trong thôøi ñaïi thoâng tin, Vieät Nam
ñang phaùt trieån thoâng tin thaønh neàn
taûng cuûa heä thoáng kinh teá vaø nhöõng
caù nhaân sôû höõu khaû naêng quaûn lyù
thoâng tin giöõ vai troø troïng yeáu trong
haàu heát caùc doanh nghieäp. Chuyeân
vieân phaân tích heä thoáng, chuyeân vieân
coâng ngheä thoâng tin, chuyeân vieân
quaûn lyù cô sôû döõ lieäu vaø kyõ sö vieãn
thoâng laø ví duï veà nhöõng ngöôøi coù kyõ
naêng quaûn lyù thoâng tin tieân tieán.
9. Kyõ naêng ngoaïi ngöõ
Vieät Nam leä thuoäc raát nhieàu vaøo
caùc quoác gia khaùc veà nguyeân lieäu
vaø haøng hoùa thoâ, cuõng nhö vaøo thò
tröôøng toaøn caàu khi giôùi thieäu saûn
phaåm vaø dòch vuï cuûa chuùng ta. Kyõ
naêng ngoaïi ngöõ, nhöõng ngoaïi ngöõ
ñang coù söùc huùt hieän nay nhö Anh,
Nga, Nhaät, Hoa vaø Ñöùc, coù theå giuùp
naâng cao cô hoäi ngheà nghieäp vaø möùc
löông cuûa baïn.
10. Kyõ naêng quaûn lyù kinh
doanh
Hieåu ñöôïc caùch ñieàu haønh moät
coâng ty thaønh coâng laø kyõ naêng maø
nhieàu nhaø tuyeån duïng ñang coù nhu
caàu cao. Trong ñoù, kyõ naêng coát loõi
laø khaû naêng quaûn lyù con ngöôøi, heä
thoáng, nguoàn löïc vaø taøi chính; hieåu
ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø
chuyeån nhöõng nhu caàu treân thaønh
cô hoäi kinh doanh. n
Vuõ Troïng Hieáu, theo HR vietnam
Vôùi thôøi buoåi kinh teá khoù khaên tröôùc maét, ñieàu
quan troïng laø ñieåm laïi nhöõng kyõ naêng höõu
duïng trong vieäc phaùt trieån söï nghieäp
10 kyõ naêng ngheà nghieäp
Ngöôøi töøng ñi laøm cuoái cuøng roài cuõng nhaän thaáy, töông lai ngheà
nghieäp phuï thuoäc raát nhieàu vaøo nhöõng kyõ naêng maø mình coù ñeå
cung caáp cho coâng ty. Ñoàng thôøi, öùng vieân vôùi ñôn xin vieäc ghi roõ
raøng nhöõng kyõ naêng caàn thieát seõ nhaän ñöôïc vieäc laøm.
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21

More Related Content

What's hot

Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62
IESCL
 
Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo (Thích nữ Giới Hường)
Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo (Thích nữ Giới Hường)Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo (Thích nữ Giới Hường)
Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo (Thích nữ Giới Hường)
Phật Ngôn
 
Ban tin nguoi pve #10 xuan binh than
Ban tin nguoi pve #10 xuan binh thanBan tin nguoi pve #10 xuan binh than
Ban tin nguoi pve #10 xuan binh than
Nam Trinh
 
Để được trọng dụng và đãi ngộ
Để được trọng dụng và đãi ngộĐể được trọng dụng và đãi ngộ
Để được trọng dụng và đãi ngộ
Son Nguyen
 
Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17
IESCL
 
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ XUÂN ẤT MÙI 2015
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ XUÂN ẤT MÙI 2015TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ XUÂN ẤT MÙI 2015
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ XUÂN ẤT MÙI 2015
Đăng Nguyễn
 
Lean 6 Sigma Số 7
Lean 6 Sigma Số 7Lean 6 Sigma Số 7
Lean 6 Sigma Số 7
IESCL
 
Đánh cắp ý tưởng
Đánh cắp ý tưởngĐánh cắp ý tưởng
Đánh cắp ý tưởng
Son Nguyen
 
địA ngục du ký tập 1
địA ngục du ký  tập 1địA ngục du ký  tập 1
địA ngục du ký tập 1
Hoàng Lý Quốc
 
Phong cach lanh dao, phong cách lãnh đạo
Phong cach lanh dao, phong cách lãnh đạoPhong cach lanh dao, phong cách lãnh đạo
Phong cach lanh dao, phong cách lãnh đạo
Việt Long Plaza
 
BAN TIN NGUOI PVE # 15
BAN TIN NGUOI PVE # 15BAN TIN NGUOI PVE # 15
BAN TIN NGUOI PVE # 15
phamphucuong84
 
Á Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt
Á Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu KiệtÁ Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt
Á Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt
Phật Ngôn
 
Nhân gian du ký
Nhân gian du kýNhân gian du ký
Nhân gian du ký
Hoàng Lý Quốc
 
Toan cau-hoa-va-nhung-mat-trai-2
Toan cau-hoa-va-nhung-mat-trai-2Toan cau-hoa-va-nhung-mat-trai-2
Toan cau-hoa-va-nhung-mat-trai-2
Mạng dược liệu
 
Sach jit
Sach jitSach jit
Sach jit
ericcuba
 
Sach JIT
Sach JITSach JIT
Sach JIT
Say Kim
 
Con đường doanh nhân
Con đường doanh nhânCon đường doanh nhân
Con đường doanh nhân
Trần Tài
 
Lean 6 Sigma Số 39
Lean 6 Sigma Số 39Lean 6 Sigma Số 39
Lean 6 Sigma Số 39
IESCL
 

What's hot (19)

Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62
 
Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo (Thích nữ Giới Hường)
Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo (Thích nữ Giới Hường)Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo (Thích nữ Giới Hường)
Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật Giáo (Thích nữ Giới Hường)
 
Ban tin nguoi pve #10 xuan binh than
Ban tin nguoi pve #10 xuan binh thanBan tin nguoi pve #10 xuan binh than
Ban tin nguoi pve #10 xuan binh than
 
Để được trọng dụng và đãi ngộ
Để được trọng dụng và đãi ngộĐể được trọng dụng và đãi ngộ
Để được trọng dụng và đãi ngộ
 
Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49
 
Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17
 
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ XUÂN ẤT MÙI 2015
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ XUÂN ẤT MÙI 2015TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ XUÂN ẤT MÙI 2015
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU SỐ XUÂN ẤT MÙI 2015
 
Lean 6 Sigma Số 7
Lean 6 Sigma Số 7Lean 6 Sigma Số 7
Lean 6 Sigma Số 7
 
Đánh cắp ý tưởng
Đánh cắp ý tưởngĐánh cắp ý tưởng
Đánh cắp ý tưởng
 
địA ngục du ký tập 1
địA ngục du ký  tập 1địA ngục du ký  tập 1
địA ngục du ký tập 1
 
Phong cach lanh dao, phong cách lãnh đạo
Phong cach lanh dao, phong cách lãnh đạoPhong cach lanh dao, phong cách lãnh đạo
Phong cach lanh dao, phong cách lãnh đạo
 
BAN TIN NGUOI PVE # 15
BAN TIN NGUOI PVE # 15BAN TIN NGUOI PVE # 15
BAN TIN NGUOI PVE # 15
 
Á Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt
Á Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu KiệtÁ Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt
Á Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt
 
Nhân gian du ký
Nhân gian du kýNhân gian du ký
Nhân gian du ký
 
Toan cau-hoa-va-nhung-mat-trai-2
Toan cau-hoa-va-nhung-mat-trai-2Toan cau-hoa-va-nhung-mat-trai-2
Toan cau-hoa-va-nhung-mat-trai-2
 
Sach jit
Sach jitSach jit
Sach jit
 
Sach JIT
Sach JITSach JIT
Sach JIT
 
Con đường doanh nhân
Con đường doanh nhânCon đường doanh nhân
Con đường doanh nhân
 
Lean 6 Sigma Số 39
Lean 6 Sigma Số 39Lean 6 Sigma Số 39
Lean 6 Sigma Số 39
 

Viewers also liked

Giáo trình chẩn đoán rung động máy
Giáo trình chẩn đoán rung động máyGiáo trình chẩn đoán rung động máy
Giáo trình chẩn đoán rung động máy
Vinamain: Bảo dưỡng Công nghiệp
 
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến - Vinamain
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến - VinamainSổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến - Vinamain
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến - Vinamain
Vinamain: Bảo dưỡng Công nghiệp
 
10.quy trinh bao tri thiet bi
10.quy trinh bao tri thiet bi10.quy trinh bao tri thiet bi
10.quy trinh bao tri thiet bi
Khôi Trang
 
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiếnSổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến
Vinamain: Bảo dưỡng Công nghiệp
 
Mẫu thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần LILAMA 18
Mẫu thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần LILAMA 18 Mẫu thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần LILAMA 18
Mẫu thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần LILAMA 18
Minh Canh
 
ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu
ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu
ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu
Luong NguyenThanh
 
56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh  56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh
56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Thùy Linh
 

Viewers also liked (7)

Giáo trình chẩn đoán rung động máy
Giáo trình chẩn đoán rung động máyGiáo trình chẩn đoán rung động máy
Giáo trình chẩn đoán rung động máy
 
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến - Vinamain
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến - VinamainSổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến - Vinamain
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến - Vinamain
 
10.quy trinh bao tri thiet bi
10.quy trinh bao tri thiet bi10.quy trinh bao tri thiet bi
10.quy trinh bao tri thiet bi
 
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiếnSổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến
Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến
 
Mẫu thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần LILAMA 18
Mẫu thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần LILAMA 18 Mẫu thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần LILAMA 18
Mẫu thiết kế hồ sơ năng lực công ty cổ phần LILAMA 18
 
ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu
ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu
ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu
 
56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh  56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh
56 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 

Similar to Lean 6 Sigma Số 21

Chuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiepChuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiep
Đỗ Thảo
 
Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11
IESCL
 
Thiet ke Brochure - Duc Khai
Thiet ke Brochure - Duc KhaiThiet ke Brochure - Duc Khai
Thiet ke Brochure - Duc Khai
Viết Nội Dung
 
Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51
IESCL
 
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
hieupham236
 
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty in bao bì
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty in bao bìĐề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty in bao bì
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty in bao bì
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Nhà lãnh đạo trong bạn
Nhà lãnh đạo trong bạnNhà lãnh đạo trong bạn
Nhà lãnh đạo trong bạn
khosachdientu2015
 
6 sigma lean production
6 sigma lean production6 sigma lean production
6 sigma lean production
truongtrung
 
Lean 6 Sigma Số 33
Lean 6 Sigma Số 33Lean 6 Sigma Số 33
Lean 6 Sigma Số 33
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 35
Lean 6 Sigma Số 35Lean 6 Sigma Số 35
Lean 6 Sigma Số 35
IESCL
 
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnChien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Trần Đức Anh
 
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and MotivationNghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Kenny Nguyen
 
Xây Dựng Thương Hiệu
Xây Dựng Thương HiệuXây Dựng Thương Hiệu
Xây Dựng Thương Hiệu
xeroxk
 
Á Châu Huyền Bí
Á Châu Huyền BíÁ Châu Huyền Bí
Á Châu Huyền Bí
Garena Beta
 
Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14
IESCL
 
Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt
Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạtCảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt
Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt
Lee Cường
 
sách Kỹ Thuật đàm phán quốc tế
sách Kỹ Thuật đàm phán quốc tế sách Kỹ Thuật đàm phán quốc tế
sách Kỹ Thuật đàm phán quốc tế
Đào tạo Xuất nhập khẩu - Logistics thực tế
 
Ky thuat dam phan thuong mai quoc te
Ky thuat dam phan thuong mai quoc teKy thuat dam phan thuong mai quoc te
Ky thuat dam phan thuong mai quoc te
Duong Millionaire
 
[Sách] Kỹ thuật đàm phán quốc tế
[Sách] Kỹ thuật đàm phán quốc tế[Sách] Kỹ thuật đàm phán quốc tế
[Sách] Kỹ thuật đàm phán quốc tế
Đặng Phương Nam
 

Similar to Lean 6 Sigma Số 21 (20)

Chuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiepChuyen de tot nghiep
Chuyen de tot nghiep
 
Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11
 
Thiet ke Brochure - Duc Khai
Thiet ke Brochure - Duc KhaiThiet ke Brochure - Duc Khai
Thiet ke Brochure - Duc Khai
 
Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51
 
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
Của cải của các quốc gia ở đâu_10572612092019
 
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty in bao bì
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty in bao bìĐề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty in bao bì
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty in bao bì
 
Nhà lãnh đạo trong bạn
Nhà lãnh đạo trong bạnNhà lãnh đạo trong bạn
Nhà lãnh đạo trong bạn
 
6 sigma lean production
6 sigma lean production6 sigma lean production
6 sigma lean production
 
Lean 6 Sigma Số 33
Lean 6 Sigma Số 33Lean 6 Sigma Số 33
Lean 6 Sigma Số 33
 
Lean 6 Sigma Số 35
Lean 6 Sigma Số 35Lean 6 Sigma Số 35
Lean 6 Sigma Số 35
 
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnChien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
 
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and MotivationNghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
 
Xây Dựng Thương Hiệu
Xây Dựng Thương HiệuXây Dựng Thương Hiệu
Xây Dựng Thương Hiệu
 
404
404404
404
 
Á Châu Huyền Bí
Á Châu Huyền BíÁ Châu Huyền Bí
Á Châu Huyền Bí
 
Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14
 
Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt
Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạtCảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt
Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt
 
sách Kỹ Thuật đàm phán quốc tế
sách Kỹ Thuật đàm phán quốc tế sách Kỹ Thuật đàm phán quốc tế
sách Kỹ Thuật đàm phán quốc tế
 
Ky thuat dam phan thuong mai quoc te
Ky thuat dam phan thuong mai quoc teKy thuat dam phan thuong mai quoc te
Ky thuat dam phan thuong mai quoc te
 
[Sách] Kỹ thuật đàm phán quốc tế
[Sách] Kỹ thuật đàm phán quốc tế[Sách] Kỹ thuật đàm phán quốc tế
[Sách] Kỹ thuật đàm phán quốc tế
 

More from IESCL

Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38
IESCL
 

More from IESCL (20)

Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
 
Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63
 
Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60
 
Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59
 
Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58
 
Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57
 
Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56
 
Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55
 
Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54
 
Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53
 
Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
 
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
 
Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47
 
Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45
 
Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44
 
Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43
 
Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42
 
Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40
 
Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38
 

Recently uploaded

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Khoa Y Dược (ĐHQGHN).pdf
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Khoa Y Dược (ĐHQGHN).pdfGiáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Khoa Y Dược (ĐHQGHN).pdf
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Khoa Y Dược (ĐHQGHN).pdf
Khanh450073
 
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiên Sơn.pdf
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiên Sơn.pdfPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiên Sơn.pdf
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiên Sơn.pdf
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.pdf
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.pdfPhân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.pdf
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.pdf
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ...
Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ...Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ...
Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cô...
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cô...Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cô...
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cô...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm.pdf
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm.pdfPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm.pdf
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm.pdf
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Tai lieu dao tao XGSPON cua ANSV v1.2.7.pptx
Tai lieu dao tao XGSPON cua ANSV v1.2.7.pptxTai lieu dao tao XGSPON cua ANSV v1.2.7.pptx
Tai lieu dao tao XGSPON cua ANSV v1.2.7.pptx
HungPham561824
 
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc.pdf
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc.pdfPhân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc.pdf
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc.pdf
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên vận tải Thiên M...
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên vận tải Thiên M...Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên vận tải Thiên M...
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên vận tải Thiên M...
https://www.facebook.com/garmentspace
 

Recently uploaded (9)

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Khoa Y Dược (ĐHQGHN).pdf
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Khoa Y Dược (ĐHQGHN).pdfGiáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Khoa Y Dược (ĐHQGHN).pdf
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - Khoa Y Dược (ĐHQGHN).pdf
 
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiên Sơn.pdf
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiên Sơn.pdfPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiên Sơn.pdf
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thiên Sơn.pdf
 
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.pdf
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.pdfPhân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.pdf
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.pdf
 
Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ...
Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ...Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ...
Phân tích các nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các Công ty Cổ...
 
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cô...
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cô...Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cô...
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cô...
 
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm.pdf
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm.pdfPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm.pdf
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài Tâm.pdf
 
Tai lieu dao tao XGSPON cua ANSV v1.2.7.pptx
Tai lieu dao tao XGSPON cua ANSV v1.2.7.pptxTai lieu dao tao XGSPON cua ANSV v1.2.7.pptx
Tai lieu dao tao XGSPON cua ANSV v1.2.7.pptx
 
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc.pdf
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc.pdfPhân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc.pdf
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đắc Lộc.pdf
 
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên vận tải Thiên M...
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên vận tải Thiên M...Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên vận tải Thiên M...
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên vận tải Thiên M...
 

Lean 6 Sigma Số 21

 • 1. Soá thaùng 06 naêm 201121 TRUNGTAÂMKYÕTHUAÄTTCÑLCL3 ÖÙng Duïng Lean Trong Ngaønh Cô Khí vaø Saûn Xuaát Coâng Nghieäp Giaûi phaùp Lean ñeå loaïi boû laõng phí trong ngaønh coâng ngheä thoâng tin Nguyeân taéc, öùng duïng vaø coâng cuï cuûa moâ hình keá toaùn tinh goïn Ñaøo taïo Lean
 • 2. Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin: Ts.Nguyeãn Höõu Thieän vôùi söï coäng taùc cuûa: Ts.Ñaëng Minh Trang Phaïm Thanh Dieäu Bích Huyeàn 01 08 17 19 23 25 26 27 16 öùng duïng lean ÖÙng Duïng Lean Trong Ngaønh Cô Khí vaø Saûn Xuaát Coâng Nghieäp Lòch söû ngaønh kyõ thuaät coâng nghieäp Kinh nghieäm töø Nhaät Baûn LEAN 6 SIGMA Baûo trì tinh goïn (lean maintenance) Giaûi phaùp Lean ñeå loaïi boû laõng phí trong ngaønh coâng ngheä thoâng tin Laõng phí trong coâng vieäc vaø caùc hoaït ñoäng ôû vaên phoøng Moâ hình keá toaùn tinh goïn trong caùc doanh nghieäp hieän nay Nguyeân taéc, öùng duïng vaø coâng cuï cuûa moâ hình keá toaùn tinh goïn KYÕ NAÊNG NGHEÀ NGHIEÄP 10 kyõ naêng ngheà nghieäp BENCHMARKING Benchmarking laø gì? QUAÛN TRÒ HOÏC Quaûn trò hoïc hieän ñaïi doanh nhaân thaønh ñaït 20 CEO löông cao nhaát Myõ ñaøo taïo Ñaøo taïo Lean göông doanh nhaân Farrah Gray - Laøm toång giaùm ñoác töø tuoåi leân...6 THÖ GIAÕN Ngöôøi chaên cöøu vaø anh chaøng Yuppie Soá thaùng 05 naêm 2011 TRUNGTAÂMKYÕTHUAÄTTCÑLCL320 Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi 2011-2020 Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp vaø xaây döïng theo höôùng hieän ñaïi, naâng cao chaát löôïng vaø söùc caïnh tranh Cô caáu laïi saûn xuaát coâng nghieäp caû veà ngaønh kinh teá - kyõ thuaät, vuøng vaø giaù trò môùi. Taêng haøm löôïng khoa hoïc coâng ngheä vaø tæ troïng giaù trò noäi ñòa trong saûn phaåm. Phaùt trieån coù choïn loïc coâng nghieäp cheá bieán, cheá taùc, coâng nghieäp coâng ngheä cao, coâng nghieäp naêng löôïng, khai khoaùng, luyeän kim, hoùa chaát, coâng nghieäp quoác phoøng. Öu tieân phaùt trieån caùc saûn phaåm coù lôïi theá caïnh tranh, saûn phaåm coù khaû naêng tham gia maïng saûn xuaát vaø chuoãi giaù trò toaøn caàu thuoäc caùc ngaønh coâng nghieäp coâng ngheä cao, coâng nghieäp cô khí, coâng nghieäp coâng ngheä thoâng tin vaø truyeàn thoâng, coâng nghieäp döôïc... Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp hoã trôï. Chuù troïng phaùt trieån coâng nghieäp phuïc vuï noâng nghieäp, noâng thoân, naêng löôïng saïch, naêng löôïng taùi taïo vaø vaät lieäu môùi ñi ñoâi vôùi aùp duïng coâng ngheä tieát kieäm naêng löôïng, nguyeân lieäu. Töøng böôùc phaùt trieån coâng nghieäp sinh hoïc vaø coâng nghieäp moâi tröôøng. Tieáp tuïc phaùt trieån phuø hôïp caùc ngaønh coâng nghieäp söû duïng nhieàu lao ñoäng. Phaùt huy hieäu quaû caùc khu, cuïm coâng nghieäp vaø ñaåy maïnh phaùt trieån coâng nghieäp theo hình thöùc cuïm, nhoùm saûn phaåm taïo thaønh caùc toå hôïp coâng nghieäp quy moâ lôùn vaø hieäu quaû cao; hoaøn thaønh vieäc xaây döïng caùc khu coâng ngheä cao vaø trieån khai xaây döïng moät soá khu nghieân cöùu caûi tieán kyõ thuaät vaø ñoåi môùi coâng ngheä. Thöïc hieän phaân boá coâng nghieäp hôïp lyù treân toaøn laõnh thoå, baûo ñaûm phaùt trieån caân ñoái vaø hieäu quaû giöõa caùc vuøng. Phaùt trieån ngaønh xaây döïng ñaït trình ñoä tieân tieán trong khu vöïc. Nhanh choùng tieáp caän vaø laøm chuû caùc coâng ngheä hieän ñaïi, naâng cao naêng löïc coâng nghieäp xaây laép ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng trong nöôùc vaø coù khaû naêng caïnh tranh trong ñaáu thaàu quoác teá. Phaùt trieån maïnh coâng nghieäp vaät lieäu xaây döïng, nhaát laø vaät lieäu chaát löôïng cao, aùp duïng coâng ngheä môùi. (Trích Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi 2011-2020) 6 tuoåi ñaõ laøm giaùm ñoác Môùi chæ 6 tuoåi nhöng caäu beù Sam Pointon ôû Leicester ñaõ ñöôïc choïn vaøo moät gheá giaùm ñoác taïi Baûo taøng Ñöôøng saét Quoác gia thuoäc thaønh phoá York, vuøng Yorkshire, mieàn Baéc nöôùc Anh. Trong ñôn döï tuyeån, Pointon ñaõ lieät keâ nhöõng phaåm chaát maø caäu cho laø phuø hôïp vôùi cöông vò moät giaùm ñoác cuûa baûo taøng naøy, nhö sôû höõu nhieàu boä taøu hoûa ñoà chôi vaø raát am hieåu veà chuùng. Quaù aán töôïng vôùi ñôn xin vieäc cuûa Pointon, baûo taøng ñaõ môøi caäu beù laøm giaùm ñoác giaûi trí. In writing to York, UK’s National Railway Museum in the hope of landing a job, six-year-old Sam Pointon claimed to have traveled on “lots of trains including Eurostar and some trains in France,” adding that despite being relatively young for a full-time gig, he would most definitely “do the job.” Surprisingly, the museum staffers were so delighted with Sam’s letter, they invited Sam and his family to visit the museum as VIP’s for the day, more over endowing upon him the title of Director Of Fun.
 • 3. 1 ÖÙNG DUÏNG LEAN 1 Keå töø sau Hoäi nghò Chaát löôïng Vieät Nam laàn thöù nhaát taïi Haø Noäi naêm 1995 do Toång cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng Vieät Nam chuû trì, hoaït ñoäng chaát löôïng cuûa chuùng ta ñaõ coù nhöõng böôùc tieán raát daøi. Tuy nhieân neáu nhìn ra theá giôùi beân ngoaøi thì chuùng ta haõy coøn caùch hoï moät khoaûng khaù lôùn. Naêm 1987, phieân baûn ISO 9001 ra ñôøi laàn ñaàu tieân, phaûi ñôïi ñeán heát naêm 1995, Vieät Nam ta môùi coù 10 doanh nghieäp ñöôïc caáp chöùng chæ, maø nhöõng doanh nghieäp naøy toaøn laø cuûa nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaø ñoùng taïi phía Nam. Trong luùc ISO 9004 laø taøi lieäu höôùng daãn thöïc hieän raát quí giaù thì cho ñeán nay ít ñöôïc ai chuù yù tôùi. Trong thaäp nieân 1980 TQM ra ñôøi taïi Myõ, sau ñoù Nhaät Baûn aùp duïng vaø caûi tieán theâm raát nhieàu. Nhöng phaûi ñôïi ñeán laøn soùng ñaàu tö nöôùc ngoaøi traøn maïnh vaøo Vieät Nam töø naêm 1995 trôû ñi thì caùc xí nghieäp Vieät Nam môùi coù khaùi nieäm veà 5S-Kaizen vaø TQM, nhöng chæ haïn cheá trong caùc xí nghieäp lôùn, lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi. Cuõng chính nhôø caùc coâng ty tieân phong naøy maø caùc hoaït ñoäng TQM lan ra nhieàu xí nghieäp khaùc, töø caùc xí nghieäp lôùn xuoáng caùc xí nghieäp vöøa vaø nhoû, töø xí nghieäp Trung öông ñeán xí nghieäp ñòa phöông, töø xí nghieäp Nhaø nöôùc vaø cuûa nöôùc ngoaøi ñeán caùc xí nghieäp tö nhaân cuûa Vieät Nam. Tuy nhieân theo ñaø tieán hoùa, TQM ngaøy caøng boäc loä nhieàu yeáu ñieåm cuûa mình nhö: ít chuù yù ñeán hieäu quaû taøi chính, toå chöùc quaûn lyù heä thoáng chöa ñöôïc chaët cheõ, coâng cuï söû duïng coøn haïn cheá vaø ñaøo taïo coøn chöa ñuùng möùc. Trong thaäp nieân 1990, Coâng ty Toyota Nhaät Baûn ñaõ ñöa ra heä thoáng quaûn lyù cho coâng ty mình (TPS), manh nha cuûa heä thoáng Lean (Tinh goïn) sau naøy. Muïc ñích cuûa heä thoáng Lean laø laøm taêng hieäu quaû kinh doanh nhôø giaûm chi phí. Phaûi ñôïi cho ñeán khi caùc coâng ty laøm xe hôi Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki vaøo Vieät Nam trong nhöõng naêm 1996-1998 thì Vieät Nam môùi baét ñaàu aùp duïng Lean, maø tröôùc tieân laø trong quaûn lyù toàn kho. 6 Sigma laø coâng phaùt minh cuûa coâng ty Motorola (Myõ), nhöng sau khi ñöôïc Jack Welch, Toång Giaùm ñoác GE aùp duïng thaønh coâng trong ba naêm 96-98 mang laïi hieäu quaû 2 tæ ñoâ la Myõ thì caùc coâng ty lôùn khaùc cuûa Myõ vaø theá giôùi môùi noi theo aùp duïng ngaøy caøng nhieàu. Trong thaäp nieân 2000 moät soá coâng ty nöôùc ngoaøi laøm xe hôi vaø ñieän töû ôû Vieät Nam ñaõ aùp duïng 6 Sigma nhö Coâng ty Ford, Samsung chaúng haïn. Hoâm nay theo chöông trình qui ñònh cuûa buoåi hoäi thaûo, chuùng toâi xin ñöôïc trình baøy ñeà taøi : “AÙp duïng saûn xuaát tinh goïn (Lean Manufacturing) cho moät soá doanh nghieäp saûn xuaát coâng nghieäp” Caùch quaûn lyù Lean döïa treân neàn taûng TPS cuûa Toyota, neân seõ raát phuø hôïp cho caùc coâng ty saûn xuaát xe hôi vaø xe gaén maùy.Ngoaøi ra moät soá ngaønh cô khí, ñieän töû, ñieän gia duïng, laøm ñoà goã, laøm haøng tieâu duøng, giaøy deùp, may xuaát khaåu, tuùi xaùch, ñoà chôi, ñoà nhöïa, buùt bi … maø coù nhieàu chi tieát laép vôùi nhau thì cuõng coù theå aùp duïng Lean trong quaûn lyù saûn xuaát. Moâ hình saûn xuaát Lean laø quaûn lyù theo quaù trình, coù ñaàu vaøo goàm: Maùy moùc, Vaät lieäu vaø Nhaân coâng, thoâng qua “Phöông phaùp quaûn lyù vaø gia coâng” ñeå taïo ra saûn phaåm ôû ñaàu ra nhaèm ñaït boán chæ tieâu veà: Soá löôïng (linh ñoäng theo yeâu caàu khaùch haøng), Chaát löôïng (theo ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät), Chi phí (chi phí beân trong thaáp nhaát) vaø An toaøn (Khoâng coù söï coá). Trong boán yeâu caàu ôû ñaàu ra noùi treân, “chi phí” laø hoaït ñoäng yeáu nhaát cuûa caùc doanh nghieäp hieän nay ôû Vieät Nam, ñieàu naøy khieán ta phaûi suy nghó, neáu muoán ñöøng ñeå cho haøng hoùa hai nöôùc Trung Quoác vaø Thaùi Lan laán aùp. Söï khaùc bieät giöõa saûn xuaát Lean vôùi tình traïng saûn xuaát truyeàn thoáng ôû choã töø saûn xuaát “Ñaåy” chuyeån sang “Keùo”, töø saûn xuaát “Theo loâ” chuyeån sang saûn xuaát theo “Doøng chaûy”, töø saûn xuaát “Coá ñònh” chuyeån sang “Linh ñoäng” vaø töø caùch chæ ñaïo “töø treân xuoáng” thì baây giôø laø “chæ ñaïo taïi hieän tröôøng”. Nhöõng ñieàu kieän caàn coù ñeå aùp duïng “Saûn xuaát Lean” taïi Vieät Nam: 1. Löông cuûa coâng nhaân phaûi baûo ñaûm ôû moät möùc toái thieåu ñuû soáng (ñaït ñöôïc ít nhaát möùc 1 theo baûng nhu caàu con ngöôøi cuûa Maslow). 2. Laõnh ñaïo coù cam keát vaø noùi ñöôïc nhaân vieân tin phuïc vaø nghe theo. 3. Ñöôïc Quaûn lyù caáp phoøng ban uûng hoä. 4. Coù “Ñieàu phoái vieân” ñöôïc ñaøo taïo, nhieät tình vaø kieân trì. ÖÙng Duïng Lean Trong Ngaønh Cô Khí vaø Saûn Xuaát Coâng Nghieäp TS Ñaëng Minh Trang
 • 4. 2 ÖÙNG DUÏNG LEAN 2 5. Tìm ñöôïc ngöôøi tö vaán coù kinh nghieäm. 6. Neáu ñaõ aùp duïng ñöôïc moät heä thoáng chaát löôïng naøo ñaáy tröôùc ñoù thì caøng thuaän lôïi hôn. Nhöõng coâng cuï ñöôïc duøng trong “Saûn xuaát Lean” vaø caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ aùp duïng ñeán ñaâu. Khai trieån chính saùch Khai trieån chính saùch, Nhaät baûn goïi laø “Hoshin Kanri” (Phöông keá quaûn lyù), ñoù laø phöông höôùng chieán löôïc cuûa quaûn lyù caáp cao ñöa ra nhaèm ñaït cho ñöôïc nhieàu chæ tieâu thieát yeáu khi khai trieån caùc quaù trình nhaèm: 1) Nhaän daïng caùc cô hoäi quan troïng ñeå caûi tieán. 2) Xaùc ñònh caùc haønh ñoäng hieäu quaû nhaát nhaèm thöïc hieän caùc caûi tieán. 3) Laäp keá hoaïch chi tieát ñeå thöïc hieän caùc haønh ñoäng. 4) Cung caáp phöông tieän ñeå xem xeùt vaø ñieàu chænh keá hoaïch vaø ruùt ra caùc baøi hoïc kinh nghieäm. Ñeå cuï theå hoùa chính saùch, ta caàn thieát laäp caùc muïc tieâu, caùc muïc tieâu naøy ñöôïc thieát laäp taïi moïi caáp, töø laõnh ñaïo caáp cao, laõnh ñaïo caáp phoøng ban, cho ñeán caùc quaûn ñoác toå tröôûng. Caùc coâng ty ôû Vieät Nam neáu coù aùp duïng ISO 9001/ ISO 14001 / OHSAS 18001 hay HCCP / TS 16949 thì ñeàu coù laøm muïc tieâu, nhöng nhöõng muïc tieâu naøy coù möùc ñoä thieát thöïc vaø theo doõi raát khaùc nhau tuøy theo töøng coâng ty. Phaàn lôùn caùc muïc tieâu chæ trieån khai ñeán caáp phoøng ban phaân xöôûng, moät soá chæ döïa vaøo chæ tieâu cuûa coâng ty ñöa ra maø khoâng cuï theå hoùa trong phaïm vi vaø ñaëc thuø quaûn lyù cuûa ñôn vò mình. Nhieàu chæ tieâu ñöa ra moät caùch hình thöùc, thieáu keá hoaïch thöïc hieän, thieáu theo doõi ñònh kyø, thieáu haønh ñoäng khaéc phuïc kòp thôøi, thieáu phaân tích nguyeân nhaân taïi sao khoâng ñaït ñöôïc, thieáu ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm cho naêm sau. Caùc toå laøm vieäc Laøm vieäc theo toå laø phong caùch laøm vieäc taäp theå ñaõ coù töø phong traøo TQC do Nhaät baûn coå xuùy döôùi daïng caùc nhoùm QCC. Moät toå laøm vieäc coù töø vaøi ngöôøi cho ñeán toái ña khoâng neân quaù 15, lyù töôûng laø töø boán ñeán saùu coâng nhaân coù chung caùc ñaëc ñieåm sau ñaây: Ñaõ cuøng laøm chung vôùi nhau vaø seõ laøm chung vôùi nhau daøi laâu; Cuøng quan taâm ñeán vieäc caûi tieán coâng vieäc cho ngaøy caøng hieäu quaû hôn; Coù chung mong muoán caûi tieán söùc caïnh tranh cuûa coâng ty baèng caùch ñoùng goùp saùng kieán ñeå loaïi tröø laõng phí, naâng cao chaát löôïng vaø naêng suaát; Ham muoán hoïc hoûi ñeå tieán boä khoâng ngöøng, cho baûn thaân vaø cho taäp theå. Muoán cho caùc toå phaùt huy tính coäng sinh ñeå naâng cao hieäu quaû, laõnh ñaïo coâng ty caàn thaønh laäp ban chæ ñaïo coâng vieäc cho caùc toå qua caùc chöùc naêng nhö sau: Giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc toå laøm vieäc; Baûo ñaûm söû duïng caùc nguoàn löïc thích hôïp; Taïo heä thoáng thoâng tin phaûn hoài caùc thöïc tích; Xaùc ñònh vai troø caùc toå tröôûng; Xaùc ñònh vai troø vaø traùch nhieäm cuûa nhöõng beân coù lieân quan; Quaûn lyù söï phaùt trieån cuûa caùc toå laøm vieäc. Neáu quí vò coù dòp tham quan caùc coâng ty taàm côõ cuûa Nhaät, Haøn quoác, Myõ, Ñaøi Loan hay moät soá nöôùc AÂu chaâu ôû Vieät Nam thì ñeàu thaáy daáu hieäu hoaït ñoäng cuûa caùc toå laøm vieäc hay nhoùm caûi tieán qua caùc khu daønh cho caùc toå sinh hoaït hoäi hoïp, caùc bieåu ñoà, hình chuïp, vaät tröng baøy doïc theo haønh lang, loái ñi nôi coù nhieàu ngöôøi qua laïi, phoøng tröng baøy…vaø neáu may maén thì ñöôïc tham döï caùc cuoäc thaûo luaän vaø trình baøy cuûa caùc toå. Nhöng tieác raèng ñoái vôùi caùc coâng ty thuaàn tuùy cuûa Vieät Nam thì hoaït ñoäng cuûa toå laøm vieäc coøn quaù ít hoaëc coù phaùt ñoäng nhöng khoâng duy trì ñöôïc laâu daøi. Nhaø maùy hieån thò Laø heä thoáng yeåm trôï duøng ñeå toå chöùc vaø kieåm soaùt moâi tröôøng laøm vieäc ñaûm baûo chaát löôïng oån ñònh, naâng cao naêng suaát vaø baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng. Taïo laäp ñöôïc söï hieån thò trong nhaø maùy seõ giuùp ta:Chia seû thoâng tin deã daøng; Baùo ñoäng moïi ngöôøi veà caùc ñieàu khaùc thöôøng xaûy ra; Giuùp ñôõ söï hoài phuïc nhanh choùng; Khuyeán khích phoøng ngöøa; Ngaên ngöøa laõng phí; Khuyeán khích coâng nhaân töï quaûn; Yeåm trôï caûi tieán khoâng ngöøng. Nhaø maùy hieån thò qua ñaâu: 5S; Caùc bieån baùo, caùc daáu hieäu qui ñònh, caùc baûng chæ daãn cho khaùch,caùc vaïch keõ ñöôøng ñi, caùc muõi teân chæ daãn höôùng thoaùt hieåm, caùc vaïch ñoû haïn cheá möùc toàn kho hoaëc chaát cao quaù möùc; Caùc baûn ñoà höôùng daãn thoaùt hieåm, baûn ñoà kho, löu trình saûn xuaát; Caùc baûn tin, bieåu ñoà, hình veõ, hình chuïp doïc töôøng noùi leân thöïc tích cuûa caùc ñôn vò (toå, chuyeàn, phaân xöôûng) trong moät thôøi ñoaïn nhaát ñònh; Caùc ñeøn baùo hieäu treân maùy, caùc baûn “Andon”; Caùc theû “Kanban”; Caùc baûn höôùng daãn coâng vieäc, caùc choã tröng baøy haøng hoûng. Nhìn chung taïi caùc coâng ty ôû Vieät Nam nôi naøo coù phong traøo Kaizen /TQM maø coøn duy trì thöôøng
 • 5. 3 ÖÙNG DUÏNG LEAN 3 xuyeân thì coù phaàn lôùn caùc phöông tieän hieån thò neâu treân. Ñeå aùp duïng nhöõng phöông tieän naøy chuùng ta khoâng caàn phaûi ñaàu tö gì nhieàu laém, nhöng laïi phaûi coù söï quyeát taâm cuûa laõnh ñaïo vaø tinh thaàn töï giaùc cuûa nhaân vieân vaø coâng nhaân cao. Thöû traùnh sai hoûng (Poka Yoke) Laø phöông phaùp chuû ñoäng phoøng traùnh sai hoûng ngay töø ñaàu do Nhaät baûn ñeà xuaát. Poka laø hö hoûng, Yoke laø phoøng traùnh. Coù naêm möùc aùp duïng Poka Yoke: - Möùc 1. Khoâng coù kieåm tra neân khoâng nhaän ra hö hoûng khieán saûn phaåm sai hoûng ñeán taän tay khaùch haøng. - Möùc 2. Coù kieåm tra nhöng khoâng loaïi tröø ñöôïc sai hoûng, phaûi chôø ñeán khi kieåm tra môùi loaïi ñöôïc saûn phaåm sai hoûng. - Möùc 3. Kieåm tra coù thoâng tin, giaûm ñöôïc tæ leä pheá phaåm nhöng chöa hoaøn toaøn, coøn moät soá saûn phaåm phaûi ñôïi kieåm tra môùi loaïi ra. - Möùc 4. Töï kieåm tra trong quaù trình, sai hoûng ñöôïc phaùt hieän tröôùc khi rôøi khoûi quaù trình. - Möùc 5. Kieåm tra töø nguoàn, chuyeån thoâng tin phaûn hoài ñeå ngaên chaën sai hoûng phaùt sinh töø nguoàn, keát quaû khoâng coù saûn phaåm sai hoûng (zero defect). Kyõ thuaät Poka Yoke coù töø möùc ñôn giaûn ñeán phöùc taïp nhö: phaùn xeùt cuûa ngöôøi thôï, duøng caùc phöông tieän cô khí vaø ñieän ñeå phaùt hieän nhö coâng taéc, choát, ñoà gaù cho ñeán caùc khí cuï ñieän töû ñaét tieàn ñeå phaùt hieän: thieáu chi tieát, soá voøng quay khoâng ñuùng, maøu saéc, kích thöôùc, hình daùng, ñoä an toaøn, coù/ khoâng… Poka yoke hieän nay ñöôïc aùp duïng raát nhieàu trong saûn xuaát cô khí vaø ñieän töû taïi Vieät Nam. Tuy nhieân chuùng ta vaãn caàn ñaøo taïo cho coâng nhaân nhieàu kieán thöùc veà kyõ thuaät vaø caùch quaûn lyù Poka Yoke hôn nöõa, nhaát laø trong caùc coâng ty vöøa vaø nhoû. Tieâu chuaån hoùa coâng vieäc Laø phöông phaùp ñöôïc thôï ñöùng maùy duøng ñeå toå chöùc coâng vieäc cuûa mình moät caùch an toaøn vaø coù hieäu naêng cao qua baûng “Höôùng daãn coâng vieäc” (SOP). Caùc yeáu toá taïo thaønh coâng vieäc bao goàm: Caùc böôùc coâng vieäc; Caùc böôùc an toaøn; Trình baøy hieån thò (hình chuïp, hình veõ, sô ñoà..); Caùch thöùc töï kieåm tra; Thôøi gian laøm vieäc (thôøi gian laøm baèng tay, thôøi gian laøm treân maùy, thôøi gian ñi laïi); Nhòp thôøi gian. Ngoaøi ra treân baûng “SOP” coøn qui ñònh thieát bò phoøng hoä lao ñoäng caàn duøng, teân chi tieát gia coâng, teân quaù trình, chöõ kyù cuûa nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm. Hieän nay phaàn lôùn caùc coâng ty lôùn ôû Vieät Nam ñeàu coù caùc baûng “Höôùng daãn coâng vieäc”, nhöng ít coù nôi naøo coù ñaày ñuû caùc yeáu toá neâu treân, thöôøng hay thieáu caùc caûnh baùo veà an toaøn, caùch thöùc töï kieåm tra, thôøi gian thöïc hieän vaø nhòp thôøi gian. Coù nôi thieáu gaén ngay tröôùc maét coâng nhaân, hoûi ra môùi bieát coøn giöõ trong ngaên keùo. Coù raát nhieàu caùc xí nghieäp saûn xuaát vöøa vaø nhoû keå caû cuûa Vieät Nam laãn nöôùc ngoaøi khoâng thaáy coù hieån thò baûng naøy. “SOP” raát caàn thieát, noù vöøa laø cô sôû phaùp lyù trong saûn xuaát, vöøa laø phöông tieän nhaéc nhôû vaø ñaøo taïo coâng nhaân nhaèm baûo ñaûm söï oån ñònh cuûa chaát löôïng, naêng suaát vaø an toaøn cho ngöôøi thôï. Thay ñoåi ñaàu loaït nhanh Ñaëc ñieåm cuûa Lean laø khoâng coù toàn kho vaø saûn xuaát linh ñoäng nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng, do ñoù ta phaûi thay ñoåi ñaàu loaït thaät nhanh. Toyota moãi laàn thay ñoåi caùc khuoân eùp mui xe naëng haøng taán khoâng quaù 2 con soá (töùc laø töø 9 phuùt trôû xuoáng). Ñoù laø keát quaû boá trí choã laøm vieäc vaø phaân coâng ngöôøi raát khoa hoïc cuøng caùc phöông tieän ñònh vò/laép sieát nhanh choùng ñoàng thôøi ñöa vieäc thay khuoân phaàn lôùn chuaån bò tröôùc beân ngoaøi tröôùc khi gaù ñaët vaøo maùy. Ñaây laø phöông thöùc quaûn lyù vaø kyõ thuaät tieân tieán, caùc xí nghieäp Vieät Nam do ñieàu chænh ñaàu loaït laâu neân thieáu linh ñoäng trong saûn xuaát, vieäc naøy daãn ñeán toàn kho saûn phaåm coøn nhieàu. TPM hay laø Baûo trì Naêng suaát Toaøn dieän TPM laø ñoäng cô chuû yeáu ñeå baûo ñaûm oån ñònh trong quaù trình saûn xuaát, thöïc chaát cuûa TPM khi ñöôïc söï hoã trôï cuûa Lean seõ giuùp cho vieäc thöïc hieän Lean baûo ñaûm thaønh ñaït. TPM ñöôïc ngöôøi Nhaät söû duïng töø naêm 1971 vaø ñöôïc ngöôøi Myõ noi theo keå töø naêm 1988. TPM ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: laø moät phöông phaùp luaän caûi tieán xí nghieäp, taïo khaû naêng caûi tieán khoâng ngöøng vaø nhanh choùng qua vieäc loâi keùo coâng nhaân tham gia, giao quyeàn cho nhaân vieân vaø ño löôøng hieäu quaû qua voøng kheùp kín laäp laïi.
 • 6. 4 ÖÙNG DUÏNG LEAN 4 Phöông phaùp luaän coå ñieån do Nakajima ñeà ra bao goàm 12 böôùc caûi tieán (cuï theå xin quí vò tham khaûo trong baûn tin “Lean 6 Sigma” soá 7 ra trong thaùng 4/09 naøy) TPM ñaõ ñöôïc caùc coâng ty saûn xuaát treân theá giôùi aùp duïng roäng raõi töø laâu, nhöng tieác thay hoaït ñoäng naøy haõy coøn khieâm toán ôû caùc xí nghieäp Vieät Nam hieän nay. Laõnh ñaïo caùc xí nghieäp Vieät Nam ñaõ bieát chuù troïng ñeán naêng suaát vaø chaát löôïng,nhöng veà coâng taùc baûo trì maùy moùc thieát bò thì söï chuù troïng naøy coøn chöa ñöôïc thoûa ñaùng. Theå hieän cuï theå ngay ñoái vôùi caùc coâng ty saûn xuaát cuûa nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam: Caùn boä vaø nhaân vieân baûo trì ít ñöôïc coi troïng vaø ñöôïc ñaøo taïo ñuùng möùc; Trong chæ tieâu chaát löôïng haøng naêm caùc chæ tieâu veà söû duïng vaø baûo trì maùy moùc khoâng ñöôïc chuù troïng; Trong caùc KPI cho caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty, khoâng thaáy coù OEE, MTBF vaø MTTR; Haõy coøn nhieàu maùy moùc thieát bò hö hoûng ñoät xuaát; Duøng khoâng heát khaû naêng cuûa maùy; Vieäc aùp duïng baûo trì töï quaûn coøn quaù ít oûi. Chuùng ta caàn phaûi löu yù ñeán TPM hôn nöõa, vì muoán coù saûn phaåm toát thì maùy moùc taïo ra noù phaûi toát tröôùc ñaõ. Giaûi quyeát vaán ñeà Muïc ñích cuûa “Giaûi quyeát vaán ñeà” laø ñeå cho vaán ñeà khoâng bao giôø taùi dieãn laïi. Trong nhieàu toå chöùc ngöôøi ta coi vaàn ñeà laø moät cô hoäi caûi tieán chöù khoâng phaûi laø moät khuûng hoaûng. Caùc coâng cuï chuû yeáu duøng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà goàm coù: Ñaët caâu hoûi “5 laàn taïi sao” ñeå tìm nguyeân nhaân goác; Duøng bieåu ñoà nhaân quaû ñeå xaùc ñònh caùc nguyeân nhaân tieàm naêng; Duøng moâ hình PDCA; Taän duïng söï ñoùng goùp cuûa caùc toå laøm vieäc hay nhoùm chaát löôïng. Thöù töï caùc böôùc trong “Giaûi quyeát vaán ñeà” goàm coù: Phaùt huy yù töôûng; Ñaùnh giaù yù töôûng; Saøng loïc yù töôûng; AÙp duïng yù töôûng vaø Tieâu chuaån hoùa. Moät soá thieáu soùt trong “Giaûi quyeát vaán ñeà” taïi caùc doanh nghieäp Vieät Nam hieän nay thöôøng thaáy laø: Sau khi aùp duïng bieän phaùp môùi thieáu phaàn ñaùnh giaù laïi hieäu quaû; Chöa phaân bieät ñöôïc “khaéc phuïc” vôùi “Haønh ñoäng khaéc phuïc”. Heä thoáng saûn xuaát keùo Ñoù laø chieán löôïc aùp duïng “Ñuùng luùc” (JIT) trong saûn xuaát. Khaùi nieäm “Ñuùng luùc” ñöôïc hieåu laø saûn xuaát vôùi soá löôïng thích hôïp vôùi yeâu caàu ñoøi hoûi trong moät thôøi gian caàn thieát roài giao tröïc tieáp ñeå ñuùng nôi yeâu caàu. Nhôø ñoù neân giaûm bôùt möùc toàn kho nguyeân vaät lieäu vaø toàn kho treân ñöôøng daây, naâng cao doøng löu kim, quay voøng voán nhanh vaø taïo ñöôïc nhieàu khoâng gian troáng duøng cho kinh doanh saûn phaåm môùi. Theo loái kinh doanh truyeàn thoáng, ngöôøi ta mua vaät tö vöôït quaù möùc yeâu caàu ñeå ñeà phoøng giaù taêng vaø thieáu huït vaät tö baát thöôøng, trong luùc saûn phaåm laøm ra toái ña ñeå taän duïng khaû naêng maùy moùc ñeå roài sau ñoù xeáp vaøo kho chôø thôøi cô baùn ra. Döïa vaøo thoáng keâ, ngöôøi ta thaáy giaù trò toàn kho nhieàu khi chieám tôùi 40 ñeán 50 phaàn traêm trong toång chi phí saûn xuaát, ñoù laø moät laõng phí raát lôùn. Ñeå coù tính caïnh tranh veà giaù cao, Nhaät baûn ñaõ ñeà ra heä thoáng saûn xuaát keùo, töùc laø khi khaùch haøng coù yeâu caàu hay coâng ñoaïn sau coù yeâu caàu thì nhaø maùy hoaëc coâng ñoaïn tröôùc môùi tieán haønh saûn xuaát, khaùc vôùi phöông thöùc ñaõ coù töø tröôùc laø saûn xuaát ñaây. Phöông tieän baùo coù nhu caàu laø “Kanban” (Khaùn baûn), ñoù laø moät phieáu yeâu caàu coù khoå giaáy côõ A6, trong ñoù coù ghi ñòa ñieåm laáy haøng, ñòa ñieåm nhaän haøng, teân vaø maõ soá chi tieát hoaëc saûn phaåm caàn coù, soá “Kanban”, toång soá phieáu “Kanban”, ngaøy xuaát phieáu, loä trình vaø soá löôïng chi tieát ñöôïc xeáp trong moät thuøng chöùa. Heä thoáng keùo coù theå aùp duïng trong noäi boä xí nghieäp maø cuõng coù theå aùp duïng cho nhaø maùy saûn xuaát ñoái vôùi nôi caáp vaät lieäu hoaëc baùn thaønh phaåm. ÔÛ Vieät Nam ta hieän nay, heä thoáng Kanban ñöôïc aùp duïng ôû nhieàu coâng ty saûn xuaát haøng ñieän töû, ñieän gia duïng, giaøy theå thao, may maëc xuaát khaåu, caùc maët haøng cô khí tieâu duøng coù voán töø nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân ôû caùc xí nghieäp Vieät Nam haõy coøn raát nhieàu nôi coøn coù möùc toàn kho raát cao. Toàn kho vaät lieäu vì thieáu thoâng tin döï baùo neân mua nhieàu ñeå phoøng ngöøa giaù taêng; toàn kho treân ñöôøng daây vì khoâng caân baèng ñöôïc saûn xuaát, vì saûn xuaát khoâng ñoàng boä vaø coøn coù nhieàu ñieåm thaét coå chai; toàn kho saûn phaåm vì döï baùo thò tröôøng keùm vaø chòu aûnh höôûng cuûa khuûng hoaûng kinh teá. Töôûng cuõng neân nhaéc laïi trong baûy ñieåm laõng phí chính caàn khaéc phuïc trong “saûn xuaát Lean” thì laõng phí do toàn kho ñöôïc xeáp ñaàu tieân. Cuõng nhö caùc heä thoáng chaát löôïng khaùc, saûn xuaát Lean coù ñieåm baét ñaàu nhöng khoâng coù ñieåm keát thuùc, vì Lean laø moät quaù trình caûi tieán khoâng ngöøng neân khoâng coù ñieåm döøng. Ñöôøng ñi thì coøn raát daøi nhöng cuõng laém cô hoäi, chuùng ta coøn chöa baøn ñeán 6 Sigma, Lean-6 Sigma, vaø xa hôn laø “Chuoãi cung öùng” (SCM), “Quaûn lyù tri thöùc” (KM), “Heä thoáng quaûn lyù phaùt trieån” (GMS) vaø v.v… (Ñaëng Minh Trang, Thaùng 4 naêm 2009). n
 • 7. 5 ÖÙNG DUÏNG LEAN 5 Nguoàn goác cuûa Kyõ thuaät coâng nghieäp (IE) coù theå ñöôïc giaûi thích theo söï ñoùng goùp cuûa nhieàu ngöôøi khaùc nhau. Tuy nhieân, ña soá ñeàu thöøa nhaän Fredrick Winslow Taylor laø cha ñeû ngaønh IE, maëc duø caùc yù töôûng cuûa oâng ñöôïc xem keá thöøa töø theá heä tröôùc. Caùc tö töôûng cuûa caùc nhaø khoa hoïc ñaøn anh coù nhieàu aûnh höôûng ñeán Taylor nhö Adam Smith vôùi taùc phaåm Söï giaøu coù caùc quoác gia (The Wealth of Nations) xuaát baûn naêm 1776, Thomas Malthus vôùi quyeån Khaûo luaän veà daân soá (Essay on Population) xuaát baûn naêm 1798, quyeån Caùc nguyeân lyù cuûa Kinh teá chính trò vaø heä thoáng Thueá (Principles of Political Economy and Taxation) cuûa David Ricardo xuaát baûn naêm 1817 vaø John Stuart Mill vôùi quyeån Caùc nguyeân lyù cuûa Kinh teá chính trò (Principles of Political Economy) xuaát baûn naêm 1848. Taát caû caùc taùc phaåm naøy cung caáp caùc lôøi giaûi thích theo kieåu töï do coå ñieån cho söï thaønh coâng vaø caùc giôùi haïn cuûa cuoäc caùch maïng coâng nghieäp (Industrial Revolution). Adam Smith laø nhaø kinh teá hoïc ñöông thôøi coù aûnh höôûng lôùn ñeán Taylor. Khoa hoïc kinh teá (economic science) laø cuïm töø moâ taû lónh vöïc naøy (ie. IE) tröôùc cuoäc coâng nghieäp hoùa taïi Myõ. Noùi chung, soá löôïng caùc taùc phaåm coù aûnh höôûng ñeán Taylor laø khoâng bieát heát ñöôïc. Moät ngöôøi khaùc cuõng coù ñoùng goùp quan troïng cho IE laø Charles W. Babbage. Babbage laø giaùo sö toaùn taïi ñaïi hoïc Cambridge. Moät trong nhöõng taùc phaåm noåi baät cuûa oâng trong lónh vöïc naøy laø Khía caïnh kinh teá cuûa maùy moùc vaø caùc haõng saûn xuaát (On the Economy of Machinery and Manufacturers). Trong quyeån saùch naøy, Babbage thaûo luaän nhieàu chuû ñeà khaùc nhau lieân quan ñeán saûn xuaát, moät vaøi maûng raát gaàn guõi vôùi IE. Babbage thaûo luaän veà yù töôûng ñöôøng cong hoïc taäp (learning curve), phaân chia coâng vieäc vaø vieäc hoïc taäp bò taùc ñoäng nhö theá naøo. OÂng cuõng ñeà caäp ñeán hieäu quaû vieäc hoïc trong moät theá heä ñaày “laõng phí” (löu yù laø vaøo thôøi ñieåm oâng ñang soáng, khoâng phaûi ngaøy nay). OÂng cuõng raát quan taâm ñeán caùc phöông phaùp khaùc nhau ñeå quaûn lyù tieàn löông vaø caùch chia seû lôïi nhuaän trong doanh nghieäp. Charles Babbage laø ngöôøi ñaàu tieân ñeà xuaát cheá taïo moät maùy tính cô hoïc (machanical computer), oâng goïi noù laø “maùy tính toaùn giaûi tích” (analytical computing machine) nhaèm muïc ñích giaûi caùc baøi toaùn phöùc taïp (solving complex mathematical problems). YÙ töôûng naøy quaù taàm coâng ngheä ôû thôøi ñaïi oâng, nhöng sau naøy, noù cho thaáy ñoù laø moät khaùi nieäm coù giaù trò thöïc tieãn cho ngaønh IE hieän ñaïi. Nöôùc Myõ nöûa sau theá kyû 19 ñaõ coù söï phaùt trieån nhanh choùng, mang ñeán nhöõng ñieàu kieän raát toát ñeå hình thaønh IE. Henry. R Towne ñaõ nhaán maïnh ñeán khía caïnh kinh teá trong vai troø moät kyõ sö. Caâu hoûi ñaët ra laø: Ngöôøi kyõ sö seõ caûi thieän caùc vaán ñeà coát yeáu cuûa coâng ty nhö theá naøo? Towne laø thaønh vieân cuûa hieän hoäi Kyõ sö Cô Khí Hoa Kyø (American Society of Mechanical Engineers -ASME) cuõng nhö nhieàu nhaø tieân phong khaùc ñaõ nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát phaùt trieån ngaønh naøy (IE) trong caùc heä thoáng saûn xuaát (manufacturing systems). Cuoán soå tay IE vieát “ASME laø vuøng ñaát sinh ra IE ” hoaøn toaøn coù cô sôû. Towne cuøng vôùi Fredrick A. Hasley xaây döïng vaø giôùi thieäu caùc keá hoaïch khuyeán khích löông boång cho ASME. Muïc ñích cuûa keá hoaïch laø taêng naêng suaát laøm vieäc cuûa coâng nhaân (productivity of workers) maø khoâng gaây ra taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán chi phí saûn xuaát (cost of production). Keá hoaïch cuõng ñeà xuaát moät vaøi lôïi ích seõ ñöôïc chia seû vôùi coâng nhaân nhö laø phaàn thöôûng khích leä ñeå duy trì coâng vieäc. Ñaây chính laø phaàn thí duï ban ñaàu cho keá hoaïch chia seû lôïi nhuaän (profit sharing plan). Henry L. Gantt cuõng laø thaønh vieân ASME vaø raát quan taâm ñeán vieäc löïa choïn coâng nhaân vaø quaù trình huaán luyeän hoï. Gantt cuõng nhö Towne vaø Halsey ñöa ra caùc baøi baùo taïi ASEM veà caùc chuû ñeà chi phí, choïn löïa coâng nhaân huaán luyeän, caùc keá hoaïch kích leä toát vaø ñieàu ñoä coâng vieäc. OÂng laø ngöôøi nghó ra bieåu ñoà Gantt noåi tieáng, hieän nay ñöôïc söû duïng phoå bieán trong ñieàu ñoä saûn xuaát. Ngaøy nay, bieåu ñoà Gantt cuøng vôùi thoáng keâ phuï giuùp cho vieäc döï baùo chính xaùc hôn. Caùc loaïi bieåu ñoà khaùc cuõng ñöôïc phaùt trieån ngoaøi söï mong ñôïi ban ñaàu trong ñieàu ñoä saûn xuaát laø Kyõ thuaät duyeät vaø ñaùnh giaù chöông trình (Program Evaluation and Review Technique -PERT) vaø phöông phaùp AÙnh xaï ñöôøng gaêng (Critical Path Mapping-CPM) Lòch söû ngaønh Kyõ thuaät coâng nghieäp seõ khoâng bao giôø hoaøn chænh neáu khoâng noùi veà Fredrick Winslow Taylor. Taylor coù leõ laø ngöôøi ñöôïc bieát ñeán nhieàu nhaát trong caùc nhaø tieân phong cuûa IE. OÂng söû duïng ASME laø nôi ñeå giôùi thieäu yù töôûng cuûa mình trong vieäc toå chöùc coâng vieäc baèng quaûn lyù (organization of work by management). OÂng ñaët ra thuaät ngöõ “khoa hoïc quaûn lyù” (scientific management) ñeå moâ taû phöông thöùc oâng ñaõ phaùt trieån thoâng qua caùc nghieân cöùu thöïc nghieäm (empirical studies). Taùc phaåm cuûa oâng, gioáng Lòch söû ngaønh kyõ thuaät coâng nghieäp
 • 8. 6 ÖÙNG DUÏNG LEAN 6 nhö caùc taùc giaû khaùc, bao truøm caùc chuû ñeà nhö laø toå chöùc coâng vieäc baèng quaûn lyù, choïn löïa coâng nhaân phuø hôïp, huaán luyeän, phaàn thöôûng cho caùc caù nhaân ñaùp öùng caùc tieâu chuaån cuûa coâng ty. Quaû thöïc, phöông phaùp Khoa hoïc Quaûn lyù cuûa Taylor ñaõ ñaït nhöõng böôùc tieán xa trong thôøi kyø caùch maïng coâng nghieäp taïi Myõ vaø nöôùc ngoaøi. Gia ñình Gilbreth ñöôïc coâng nhaän ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp cho söï phaùt trieån caùc nghieân cöùu veà thôøi gian vaø vaän ñoäng (time & motion). Frank Bunker Bilbreth vaø vôï oâng, Tieán só Lillian M. Bilbreth nghieân cöùu veà söï moûi, phaùt trieån kyõ naêng, nghieân cöùu vaän ñoäng cuõng nhö nghieân cöùu veà thôøi gian. Lillian Gilbreth laáy baèng tieán só taâm lyù nhaèm giuùp tìm hieåu caùc vaán ñeà con ngöôøi. Gia ñình Gilbreth quan taâm ñeán vaán ñeà “moät caùch toát nhaát” ñeå laøm vieäc (one best way). Ñieàu yù nghóa nhaát maø gia ñình Gilbreth ñaõ ñoùng goùp laø phaân loaïi caùc vaän ñoäng cô baûn cuûa con ngöôøi thaønh 17 loaïi, moät vaøi loaïi hieäu quaû vaø moät soá thì khoâng. Hoï ñaõ ñöa ra moät baûng phaân loaïi, ñaët teân laø Therbligs: Search - Tìm kieám; Find - Tìm thaáy; Select - Choïn; Grasp - Naém giöõ; Hold - Giöõ; Position - Ñònh vò; Assemble - Laép raùp; Use - Söû duïng; Disassemble - Thaùo; Inspect - Kieåm tra; Transport loaded - Chaát Taûi vaän chuyeån; Transport unloaded - Dôõ taûi vaän chuyeån; Pre-position for next operation - Taùi ñònh vò cho nguyeân coâng tieáp; Release load - Dôõ taûi; Unavoidable delay - Treã khoâng traùnh ñöôïc; Avoidable delay - Treã traùnh ñöôïc; Plan - Leân keá hoaïch; Rest to overcome fatigue - Nghæ ngôi choáng meät moûi. Therblig ñöôïc söû duïng ñeå nghieân cöùu kinh teá vaän ñoäng trong nôi laøm vieäc. Nhieäm vuï taïi khu laøm vieäc ñöôïc phaân tích baèng caùch ghi cheùp moãi ñôn vò therblig cho moät quaù trình, keát quaû ñöôïc söû duïng ñeå toái öu hoùa lao ñoäng tay chaân baèng caùch loaïi tröø caùc chuyeån ñoäng dö thöøa. Gilbreth keát luaän raèng thôøi gian ñeå hoaøn taát moät therblig sao cho hieäu quaû coù theå ruùt ngaén nhöng khoâng theå loaïi boû. Maët khaùc, caùc therblig khoâng hieäu quaû neân loaïi boû neáu coù theå. Gilbreth khaúng ñònh raèng baát kyø daïng coâng vieäc (form of work) naøo cuõng coù theå chia nhoû thaønh caùc loaïi vieäc ñôn giaûn hôn. Khi nöôùc Myõ tham gia chieán tranh theá giôùi thöù II, chính phuû Myõ tuyeån caùc nhaø khoa hoïc ñeå nghieân cöùu chieán tranh, caùc phöông thöùc saûn xuaát vaø haäu caàn. Caùc nhaø khoa hoïc naøy phaùt trieån moät soá kyõ thuaät ñeå moâ hình hoùa vaø döï baùo caùc lôøi giaûi toái öu. Sau ñoù, caùc kieán thöùc naøy ñöôïc phoå bieán vaø lónh vöïc Vaän truø hoïc ra ñôøi. Nhieàu taùc phaåm vaãn coøn mang naëng tính lyù thuyeát vaø vieäc aùp duïng trong thöïc teá vaãn coøn raát xa vôøi. Lyù do naøy caøng nôùi roäng khoaûng caùch giöõa caùc nhoùm nghieân cöùu Vaän truø hoïc vaø caùc chuyeân gia kyõ thuaät. Chæ coù moät vaøi coâng ty phaùt trieån ñöôïc caùc boä phaän Vaän truø hoïc vaø thu ñöôïc lôïi ích baèng loaïi moâ hình hoùa kieåu giaûi tích naøy (analytical modeling). Naêm 1948 moät hieäp hoäi môùi, Hoïc vieän cho Kyõ sö coâng nghieäp taïi Myõ (American Institute for Industrial Engineers -AIIE) ñöôïc môû ra laàn ñaàu tieân vaø baét ñaàu cung caáp caùc kieán thöùc thöïc tieãn ñeå huaán luyeän caùc kyõ sö. Cho ñeán thôøi ñieåm naøy, KS IE thöïc söï chöa coù moät thöù baäc roõ raøng trong moät coâng ty. Döïa vaøo troïng taâm quan troïng cuûa boä phaän IE, IE duy trì aûnh höôûng leân kyõ thuaät, saûn xuaát hoaëc nhaân söï. Trong suoát nhöõng naêm 1960 vaø sau ñoù, caùc tröôøng ñaïi hoïc baét ñaàu thöøa nhaän caùc kyõ thuaät vaän truø hoïc vaø ñöa ra chöông trình ñaøo taïo Kyõ sö Kyõ thuaät coâng nghieäp (Industrial Engineering Degree). Töø luùc caùc phöông phaùp cuûa kyõ thuaät coâng nghieäp laàn ñaàu tieân ñöôïc ñöa ra döïa treân kieán thöùc giaûi thích, thay vì phöông phaùp thöïc nghieäm, caùc phöông phaùp toaùn hoïc môùi ñöôïc xaây döïng ñeå toái öu hoùa cuõng nhö caùc phöông phaùp phaân tích baèng thoáng keâ cao caáp cuõng ñaõ laáp caùc khoaûng troáng giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá. Tuy nhieân, caùc baøi toaùn lôùn vaø phöùc taïp vaãn coøn ñem laïi nhieàu thaùch thöùc cho ñeán ngaøy nay cho duø coù söï hoã trôï cuûa maùy tính. Cuøng söï phaùt trieån maùy tính soá vaø khaû naêng löu tröõ, KS coâng nghieäp ñöôïc trang bò moät coâng cuï môùi ñeå tính toaùn caùc baøi toaùn khoång loà nhanh choùng. Tröôùc khi coù maùy tính, heä thoáng phaûi maát vaøi tuaàn hoaëc vaøi thaùng ñeå thieát laäp, nay, khi coù maùy tính quaù trình tính toaùn thöïc hieän trong vaøi phuùt vaø deã daøng laäp laïi vôùi caùc tieâu chí môùi. Maëc duø caùc khoùa hoïc IE ñöôïc daïy taïi nhieàu tröôøng ñaïi hoïc töø nhöõng naêm 1800 nhöng ñeán naêm 1908, boä moân Kyõ thuaät Coâng nghieäp ñaàu tieân môùi ñöôïc thaønh laäp taïi Pennsylvania State University. Sau ñoù, baèng tieán só ñöôïc caáp cho ngaønh hoïc IE vaøo naêm 1939 taïi Cornell University. n Nguoàn: ISEVN Group
 • 9. 7 ÖÙNG DUÏNG LEAN 7 “Muoán ñi leân coâng nghieäp hoùa, Vieät Nam khoâng theå boû qua coâng nghieäp phuï trôï” - ñoù laø nhöõng khaúng ñònh cuûa oâng Sugiyama Hideji - Nguyeân thöù tröôûng Boä Kinh teá, Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Nhaät Baûn trong buoåi toïa ñaøm “Chính saùch coâng nghieäp vaø coâng nghieäp phuï trôï - Kinh nghieäm Nhaät Baûn vaø nhöõng vaán ñeà cuûa Vieät Nam” vöøa dieãn ra taïi Haø Noäi. “Phuï” nhöng khoâng phuï Hieän nay, coâng nghieäp cuûa Vieät Nam phaàn lôùn ñang laø nhöõng ngaønh coâng nghieäp gia coâng nhö deät may, giaøy deùp… vaø laép raùp nhö oâtoâ, xe maùy, thieát bò ñieän vaø ñieän töû… Tuy nhieân, chuùng ta chuû yeáu ñang thöïc hieän ôû khaâu gia coâng, laép raùp. Tyû leä cung öùng nguyeân phuï lieäu trong nöôùc cuûa moät soá ngaønh troïng ñieåm nhö oâtoâ laø 20-30%, da giaøy, deät may laø treân 10%... Ñieàu naøy daãn ñeán heä quaû laø laø giaù trò gia taêng thaáp, naêng löïc caïnh tranh cuûa DN keùm… Theo oâng Tröông Ñình Tuyeån - nguyeân Boä tröôûng Boä Thöông maïi Vieät Nam: “Nguyeân nhaân chính daãn ñeán tình traïng naøy laø do coâng nghieäp hoã trôï cuûa Vieät Nam chöa phaùt trieån”. Theo daãn giaûi cuûa caùc chuyeân gia Nhaät Baûn, nhieàu thöông hieäu lôùn cuûa Nhaät Baûn treân theá giôùi nhö Panasonic, Honda cuõng baét ñaàu xaây döïng thöông hieäu cuûa mình nhôø vieäc phaùt trieån nhöõng ngaønh coâng nghieäp phuï trôï nhö boùng ñieän xoay, ñoäng cô cuûa xe ñaïp ñieän… OÂng Sugiyama Hideji khaúng ñònh: “Goïi laø coâng nghieäp phuï trôï nhöng nhöõng ngaønh naøy khoâng “phuï” chuùt naøo maø noù coù vai troø voâ cuøng quan troïng trong vieäc phaùt trieån coâng nghieäp”. Laáy ví duï nhö ñeå saûn xuaát vaø laép raùp moät chieác oâtoâ caàn haøng nghìn boä phaän vaø linh kieän. Saûn xuaát oác vít cho oâtoâ - môùi nghe töôûng nhö moät khaâu raát nhoû. Tuy nhieân, ñoù laïi laø moät lónh vöïc ñaày tieàm naêng, bôûi ñaây laø moät boä phaän khoâng theå thieáu ñeå saûn xuaát moät chieác oâtoâ hoaøn chænh. Vôùi haøng traêm con oác vít cho 1 chieác oâtoâ - khoâng ai coù theå phuû nhaän raèng ñaây laø moät ngaønh mang laïi lôïi nhuaän vaø coù theå chuù troïng ñaàu tö phaùt trieån. Beân caïnh ñoù, neàn coâng nghieäp cuûa nöôùc ta coøn khaù manh muùn vaø nhoû beù. OÂng Tröông Ñình Tuyeån nhaän ñònh: “Vôùi tình traïng phaûi nhaäp khaåu linh kieän, phuï tuøng cho saûn xuaát coâng nghieäp nhö hieän nay thì nguy cô caùc DN laép raùp vaø saûn xuaát saûn phaåm cuoái cuøng coù theå ruùt khoûi Vieät Nam do khoâng tìm ñöôïc nguoàn cung caáp linh kieän, phuï tuøng taïi choã, nhaát laø khi söùc eùp veà chi phí tieàn löông taêng leân. Cho neân, caàn phaûi nhanh choùng phaùt trieån coâng nghieäp phuï trôï”. Kinh nghieäm cuûa Nhaät Baûn - baøi hoïc cho Vieät Nam Theo ñaùnh giaù cuûa nhieàu chuyeân gia taïi buoåi toïa ñaøm, Vieät Nam coù tieàm naêng raát lôùn ñeå phaùt trieån nhöõng ngaønh coâng nghieäp phuï trôï, ñaëc bieät laø caùc ngaønh coù tieàm naêng xuaát khaåu cuõng nhö coù choã ñöùng khi möùc soáng cuûa ngöôøi daân taêng leân nhö hoùa daàu, cheá bieán noâng saûn xuaát khaåu, kinh teá bieån, coâng ngheä thoâng tin, oâtoâ… Vaø ñeå phaùt trieån coâng nghieäp phuï trôï, Vieät Nam caàn moät loä trình vaø caàn phaùt trieån 4 yeáu toá quan troïng laø nguoàn nhaân löïc, coâng ngheä, taøi chính vaø heä thoáng phaân phoái. Ñeå phaùt trieån ñöôïc 4 yeáu toá naøy, theo oâng Yonemura Noriyuki, nguyeân Chuû tòch Hieäp hoäi Tö vaán quaûn lyù Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa Nhaät Baûncho bieát: “Ñoái saùch cho giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà naøy laø phaûi nhanh choùng chæ ra caùc ngaønh caàn phaùt trieån vaø ñöa ra caùc bieän phaùp ñeå thuùc ñaåy phaùt trieån”. Cuï theå, ñoái vôùi vaán ñeà voán, Vieät Nam coù theå söû duïng nguoàn voán vay öu ñaõi ñeå xaây döïng moät quyõ taøi chính ñaûm baûo cho vieäc phaùt trieån coâng nghieäp phuï trôï cuûa nhöõng ngaønh ñaõ ñöôïc chæ ñònh. Vieäc chæ ñònh caùc ngaønh caàn phaùt trieån laø vieäc chæ roõ caùc phaïm vi öu tieân ñeå coù nguoàn ngaân saùch cuï theå, minh PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP PHUÏ TRÔÏ: Kinh nghieäm töø Nhaät Baûn baïch. Minh baïch ñöôïc khaâu naøy cuõng seõ giuùp caùc DN thu huùt ñaàu tö. Beân caïnh ñoù, vieäc taêng nhu caàu noäi ñòa laø moät trong nhöõng vieäc quan troïng nhaát nhaèm ñaåy maïnh phaùt trieån coâng nghieäp phuï trôï. Tuy nhieân, ñeå ñaûm baûo coù theå thu ñöôïc lôïi nhuaän cao nhaát cuõng nhö xaây döïng ñöôïc moät thò tröôøng noäi ñòa phaùt trieån thì caàn quan taâm ñeán heä thoáng phaân phoái. Heä thoáng phaân phoái coù theå cung caáp ñaày ñuû, deã daøng nhöõng nhu caàu veà linh kieän cho nhöõng DN coù nhu caàu seõ goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån coâng nghieäp phuï trôï. Nhaân löïc laø vaán ñeà soáng coøn cho phaùt trieån baát cöù moät ngaønh naøo, vì vaäy ñeå phaùt trieån coâng nghieäp phuï trôï, caàn phaûi xaây döïng ñöôïc moät ñoäi nguõ kyõ sö laønh ngheà, coù khaû naêng saûn xuaát nguyeân phuï lieäu hoaëc nghieân cöùu coâng ngheä ñeå ñöa coâng nghieäp phuï trôï phaùt trieån. Kinh nghieäm cuûa Nhaät Baûn cho Vieät Nam trong vaán ñeà naøy laø aùp duïng nhöõng bieän phaùp khuyeán khích ñaøo taïo vaø hoïc taäp ngaønh coâng nghieäp phuï trôï nhö ñöa ra nhöõng chính saùch khen thöôûng, chöùng chæ cho caùc caù nhaân coù quaù trình hoïc taäp toát, coù tay ngheà cao. Chöùng chæ naøy seõ giuùp coâng nhaân, kyõ sö ñöôïc naêng löôïng hoaëc naâng cao vò trí trong coâng ty. Rieâng vôùi yeáu toá coâng ngheä, vai troø cuûa Chính phuû trong vieäc vaán ñeà naøy laø yeáu toá quan troïng. Ñeå coù ñöôïc coâng ngheä haøng ñaàu theá giôùi nhö hieän nay, Nhaät Baûn ñaõ phaûi ñaët ra muïc tieâu, ngaân saùch ñeå phaùt trieån coâng nghieäp hoã trôï cho töøng ngaønh. Nhìn xa hôn, ñoái saùch trung haïn cho nhieàu naêm nöõa, theo kinh nghieäm töø Nhaät Baûn laø Vieät Nam caàn xaây döïng Luaät phaùt trieån coâng nghieäp cô khí, coâng nghieäp ñieän töû… ñeå ñöa ra caùc bieän phaùp toång hôïp, coù heä thoáng vaø quy trình cuï theå nhö phaùt trieån kyõ thuaät, ñaøo taïo nhaân löïc, hoã trôï taøi chính, baûo ñaûm vò trí, khai thaùc thò tröôøng… OÂng Yonemura Noriyuki khaúng ñònh: “Nhaät Baûn coù kinh nghieäm, chuyeân gia gioûi vaø saün saøng giuùp ñôõ Vieät Nam trong vieäc phaùt trieån caùc yeáu toá naøy”. n Nguoàn: Ven.vn
 • 10. 8 LEAN 6 SIGMA 8 Vaán ñeà baûo trì - Hai yeáu toá chính laø: ñoä tin caäy cuûa maùy vaø thôøi gian hoaït ñoäng toát cuûa maùy. - Giaûi phaùp laø tìm caùc caùch thöùc ñeå loaïi boû thôøi gian ngöøng maùy khoâng keá hoaïch. - Phaàn lôùn ngöôøi baûo trì ñeàu nghó raèng khi naøo maùy ngöøng thì mình söûa noù. - Vaán ñeà laø chuùng ta coù theå giaùm saùt, ño löôøng, kieåm tra, theo doõi, baùo caùo veà tình traïng maùy, nhöng thôøi gian ngöøng maùy seõ vaãn toàn taïi neáu chuùng ta khoâng tìm caùch loaïi tröø ñi, nghóa laø ngaên ngöøa ñeå khoûi xaûy ra ngöøng maùy. Moät giaûi phaùp (Baûo trì tinh goïn) - Ñeå ngaên ngöøa ngöøng maùy chuùng ta phaûi loaïi tröø nhöõng nguyeân nhaân gaây ra ngöøng maùy. - Caàn coù moät phöông phaùp luaän baûo veä maùy tính, caùc boä ñieàu khieån, PLC, CNC, caùc heä thoáng cô khí, thuûy löïc, khí neùn traùnh nhöõng nguyeân nhaân gaây ra vaän haønh sai vaø hö hoûng. Taùc giaû phöông phaùp naøy ñaõ aùp duïng vaø hoaøn thieän noù töø naêm 1977. OÂng goïi phöông phaùp naøy laø “Baûo trì Tinh goïn cho Saûn xuaát tinh goïn” (“Lean Maintenance™ for Lean Manufacturing”). Phöông phaùp hieäu quaû vaø thöïc tieãn naøy coù theå giuùp ích cho caùc doanh nghieäp vieãn thoâng, y teá, cô khí, ñieän töû, nhöïa,… Trong voøng 30 ngaøy caùc baïn coù theå traùnh vaän haønh sai, hö hoûng maùy, ngöøng maùy ngoaøi keá hoaïch, pheá phaåm, taùi cheá, lôõ thôøi haïn giao haøng,... Vaø ñaït gaàn nhö laø 100% ñoä tin caäy, naêng suaát, thôøi gian maùy hoaït ñoäng caàn ñeå saûn xuaát vaø gia taêng lôïi nhuaän.  Chuùng ta coù theå taêng thôøi gian laøm vieäc oån ñònh cuûa maùy ñeå giaûm chi phí baèng caùch ñaûm baûo: Coù saün phuï tuøng thay theá; Söûa chöõa, phuïc hoài taïi choã caùc tröôøng hôïp hö hoûng; Coù saün caùc kyõ thuaät vieân, kyõ sö baûo trì,… Muïc tieâu cuûa baûo trì tinh goïn laø: Giaûm 50 % thôøi gian ngöøng maùy cuûa heä thoáng cô khí; Giaûm 80 % thôøi gian ngöøng maùy cuûa heä thoáng thuûy löïc; Giaûm 92 % thôøi gian ngöøng maùy cuûa heä thoáng ñieän töû.  Chi phí ngöøng maùy Moät giôø ngöøng maùy maát bao nhieâu (trieäu ñoàng)? Moät giôø ngöøng moät nhoùm (daây chuyeàn) maùy maát bao nhieâu (trieäu ñoàng)? Moät giôø ngöøng hoaït ñoäng cuûa toaøn boä nhaø maùy maát bao nhieâu (trieäu ñoàng)? Toång chi phí ngöøng maùy (tr. ñ) = Chi phí cho phuï tuøng hö hoûng + Chi phí cho caùc sai soùt khi baûo trì + (Chi phí moät giôø ngöøng maùy x soá giôø ngöøng maùy) Chæ khi naøo caùc baïn naém ñöôïc chi phí ngöøng maùy thì baïn môùi xaùc ñònh ñöôïc taàm quan troïng vaø taùc ñoäng cuûa caùc phöông phaùp baûo trì tinh goïn (BTTG). Baûo trì tinh goïn - Phöông phaùp luaän + Muïc tieâu chính cuûa BTTG laø laøm cho maùy moùc, thieát bò cuûa coâng ty chaïy oån ñònh 100 % ñoàng thôøi giaûm ít nhaát 50 % chi phí baûo trì. + Muoán vaäy caàn ñieàu tra vaø phaân tích coù heä thoáng töøng maùy vaø heä thoáng ñeå xaùc ñònh nhöõng nguyeân nhaân goác reã naøo gaây ra truïc traëc, hö hoûng cho maùy, töø ñoù vaïch ra nhöõng trình töï, giaûi phaùp, sô ñoà … baûo veä maùy traùnh khoûi caùc nguyeân nhaân naøy. Coù ba loaïi thôøi gian ngöøng maùy: Moät laø, ngöøng maùy do sai soùt cuûa ngöôøi vaän haønh hoaëc ngöôøi laäp trình. Hai laø, ngöøng maùy do qui trình baûo trì phoøng ngöøa khoâng ñuùng, khoâng thích hôïp. Ba laø, ngöøng maùy do hö hoûng gaây ra bôûi caùc nguyeân nhaân nhö: nhieät, rung ñoäng, aên moøn hoùa hoïc, maøi moøn cô hoïc, ñoùng buïi, quaù ñieän aùp hoaëc doøng ñieän, nhieãm baån buïi, nöôùc, acid, taïp chaát trong heä thoáng thuûy löïc,... Six Sigma, ISO-9000 vaø TPM thöôøng ñeà caäp ñeán hai vaán ñeà ñaàu tieân. Coøn BTTG nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa caû ba vaø taäp trung vaøo vaán ñeà thöù ba. Ví duï ñôn giaûn nhö sau: Chuùng ta coù theå tröõ nhieân lieäu ôû ñaâu ñoù nhöng phaûi traùnh nguoàn nhieät vaø oâxy. Ñöôïc nhö vaäy thì coù theå traùnh bò hoûa hoaïn. Töông töï nhö vaäy, neáu chuùng ta coù theå loaïi tröø caùc nguyeân nhaân gaây ra hö hoûng trong coâng taùc baûo trì thì seõ khoâng xaûy ra vaän haønh sai, laàm laãn, khuyeát taät, söûa chöõa, phuïc hoài vaø ngöøng maùy. • Caùc böôùc thöïc hieän BTTG - DMAIC •Böôùc 1: Xaùc ñònh vaán ñeà (Define the problem): Maùy moùc laø nhöõng coâng nhaân coù naêng suaát cao cuûa moät doanh nghieäp. • Thöôøng maùy moùc coù “löông” cao hôn con ngöôøi. • Khi maùy moùc bò ngöøng, doanh nghieäp bò maát doanh thu vaø lôïi nhuaän. • Vì vaäy caàn xaùc ñònh roõ söï vieäc, vaán ñeà xaûy ra. Böôùc 2: Giaùm saùt vaø ño löôøng vaán ñeà (Monitor & Measure the problem): Giaùm saùt thôøi gian ngöøng maùy vaø ño, tính chi phí , toån thaát do ngöøng maùy. Neáu chuùng ta coù moät heä thoáng Quaûn lyù baûo trì baèng maùy tính CMMS (computer maintenance management system) hoaëc moät heä thoáng quaûn lyù Baûo trì tinh goïn (lean maintenance)
 • 11. 9 LEAN 6 SIGMA 9 cung öùng vaø phieáu baûo trì toát thì coù theå tính ñöôïc tieàm naêng tieát kieäm vaø lôïi nhuaän thu ñöôïc neáu traùnh ñöôïc caùc hö hoûng xaûy ra. Caàn ño vaø baùo caùo nhöõng vaán ñeà sau ñaây (trong naêm qua): 1. Bao nhieâu Phieáu yeâu caàu baûo trì cho nhöõng laàn ngöøng maùy khoâng keá hoaïch maø baïn ñaõ coù trong vaøi thaùng qua, trong naêm qua? 2. Bao nhieâu giôø ngöøng maùy khoâng keá hoaïch? Bao nhieâu giôø baûo trì ñöôïc thöïc hieän bôûi ngöôøi cuûa nhaø maùy hoaëc cuûa beân ngoaøi? Bao nhieâu giôø ngöøng maùy do heä thoáng cô khí, thuûy löïc, ñieän bò hö hoûng? 3. Bao nhieâu ñoàng ñaõ ñöôïc chi cho vieäc söûa chöõa maùy moùc? 4. Bao nhieâu chi phí ñeå söûa chöõa caùc boä phaän ñieän töû (noäi boä vaø thueâ ngoaøi)? 5. Bao nhieâu chi phí ñeå söûa chöõa caùc boä phaän thuûy löïc (noäi boä vaø thueâ ngoaøi)? 6. Bao nhieâu chi phí cho daàu thuûy löïc? 7. Bao nhieâu chi phí ñeå xöû lyù daàu thuûy löïc pheá thaûi? 8. Coù bao nhieâu heä thoáng thuûy löïc? 9. Coù bao nhieâu maùy hay heä thoáng ñieàu khieån baèng PLC/ maùy tính ñöôïc söû duïng ôû nhaø maùy? 10. Nhöõng khu vöïc hoaëc caùc maùy moùc, thieát bò naøo caàn phaûi heát söùc quan taâm? 11. Chi phí/ toån thaát/ thieät haïi do moät giôø ngöøng maùy taïi boä phaän/ daây chuyeàn/ nhaø maùy laø bao nhieâu? 12. Nhaân chi phí moãi giôø ngöøng maùy vôùi toång soá giôø ngöøng maùy ôû muïc 1 vaø 2. Neáu baïn loaïi tröø ñöôïc 70% - 92% muïc soá 12 thì coù ñaùng ñeå baïn vaø coâng ty quan taâm khoâng? Böôùc 3: Phaân tích laøm theá naøo ñeå giaûi quyeát hoaëc loaïi tröø vaán ñeà naøy (Analyze how to solve or eliminate the problem): Kyõ sö baûo trì cuûa coâng ty, hoaëc chuyeân gia tö vaán seõ phaân tích vaø xaùc ñònh ñoái vôùi moãi maùy, thieát bò giaûi phaùp baûo veä maùy coù hieäu quaû nhaát ñeå traùnh caùc nguyeân nhaân neâu treân. Neân yeâu caàu hoï vieát baùo caùo chi tieát, theo töøng maùy, caùch thöùc baûo veä maùy, thieát bò, duïng cuï caàn thieát, nhöõng chæ daãn laép ñaët chi tieát, döï toaùn chi phí thöïc hieän. Quyeát ñònh coù ñaàu tö hay khoâng phuï thuoäc vaøo ñaùnh giaù cuûa chuùng ta khi so saùnh lôïi ích nhôø thôøi gian ngöøng maùy giaûm vaø lôïi nhuaän gia taêng nhö ñöôïc ñeà caäp ôû muïc soá 12 • Laép ñaët vaø thöïc hieän (Install and Implement) • Nhöõng chæ daãn laép ñaët neâu treân phaûi chi tieát, cuï theå ñeå nhaân vieân baûo trì cuûa chuùng ta coù theå laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng nhöõng thieát bò, phöông phaùp, linh kieän,… • Kieåm soaùt döï aùn (Controlling this project) • Kieåm soaùt BTTG khoâng caàn nhieàu coá gaéng. Caùc böôùc thöïc hieän ñeå traùnh vaän haønh sai heä thoáng thuûy löïc vaø thôøi gian ngöøng maùy coù theå giaûm trong thöïc teá ñeán 90 % lao ñoäng thöïc hieän coâng vieäc baûo trì phoøng ngöøa vaø phuïc hoài, ñoàng thôøi keùo daøi tuoåi thoï cuûa maùy. • Coâng ty Amemco coù theå giuùp trieån khai Chöôngtrình Baûo trì Tinh goïn trong voøng 30 ngaøy. • Chöông trình ñaàu tieân maát 5 naêm. • Laàn thöù hai caàn 2 naêm. • Sau ñoù ruùt xuoáng coøn 3 -6 thaùng. • Baây giôø sau 25 naêm kinh nghieäm chuùng toâi ñaõ giuùp khaùch haøng naâng cao ñeán möùc toái ña thôøi gian maùy hoaït ñoäng, ñoä tin caäy, naêng suaát vaø lôïi nhuaän trong voøng 30 ngaøy. • Amemco tieán haønh ñieàu tra vaø phaân tích nhaø maùy vaø thieát bò cuûa quyù vò. Chuùng toâi baét ñaàu baèng moät hoäi thaûo chuyeân ñeà veà Baûo trì tinh goïn taïi nhaø maùy trong ba giôø cho moïi ngöôøi coù lieân quan töø laõnh ñaïo boä phaän saûn xuaát ñeán caùc kyõ sö vaø kyõ thuaät vieân baûo trì. Chuyeân ñeà naøy seõ trình baøy nhöõng caêng thaúng do hö hoûng, ngöøng maùy gaây ra nhö theá naøo vaø caùc phöông phaùp cuûa chuùng toâi seõ loaïi boû nhöõng caêng thaúng naøy ra sao. Chuùng toâi cuõng thaûo luaän vaø xem xeùt nhöõng baát thöôøng gaây ra ngöøng maùy ngoaøi keá hoaïch ôû nhaø maùy. Chuùng toâi seõ khaûo saùt, ñieàu tra veà thôøi gian ngöøng maùy, ñoä tin caäy cuûa thieát bò trong voøng 2 - 4 ngaøy, ghi nhaän caùc soá lieäu veà maùy vaø thieát bò, sau ñoù laøm baùo caùo chi tieát khoaûng 20 - 30 trang veà moät loaït caùc giaûi phaùp baûo veä cho moãi maùy vaø heä thoáng ñieàu khieån.  Keát luaän • “Baûo trì Tinh goïn” nhaèm laøm giaûm ñaùng keå hö hoûng gaây ngöøng maùy vaø ñình treä saûn xuaát. Baûo trì Tinh goïn nhaèm baûo veä maùy, phoøng traùnh caùc nguyeän nhaân goác reã/ thöïc söï gaây ngöøng maùy chöù khoâng phaûi chæ laø trieäu chöùng. Baát kyø kyõ sö hoaëc nhaø quaûn lyù baûo trì naøo ñeàu coù theå baét ñaàu Baûo trì Tinh goïn baèng caùch baûo veä caùc thieát bò ñieàu khieån, töï ñoäng hoùa, thuûy löïc, khí neùn,… traùnh caùc nguyeân nhaân goác reã gaây ra vaän haønh sai, hö hoûng, ngöøng maùy nhö ñaõ neâu treân. Hö hoûng bo maïch, heä thoáng thuûy löïc vaø vaän haønh sai soùt chæ laø trieäu chöùng chöù khoâng phaûi laø nguyeân nhaân naèm saâu phía döôùi caùc hieän töôïng ngöøng maùy ngoaøi keá hoaïch. • Hôn 25 naêm kinh nghieäm, Amemco bieát caùch giuùp caùc coâng ty khaùch haøng thöïc hieän Baûo trì Tinh goïn trong voøng 30 ngaøy thay vì phaûi maát nhieàu naêm. Nghóa laø: Laøm taêng lôïi nhuaän; Ñaûm baûo gaàn 100 % thôøi gian maùy hoaït ñoäng ñeå Saûn xuaát Tinh goïn; Giaûm ñaùng keå chi phí baûo trì tröïc tieáp vaø giaùn tieáp; Giaûm söï phuï thuoäc vaøo dòch vuï hoã trôï baûo trì beân ngoaøi. n Nguoàn baoduongcokhi.com
 • 12. 10 LEAN 6 SIGMA Lean CNTT laø taäp hôïp caùc thöïc teá cho vieäc xaùc ñònh vaø loaïi tröø caùc laõng phí trongtoaønboämoâitröôøngCNTTcuûacoâng ty. Logicalis nhaán maïnh raèng nhöõng lónh vöïc quan troïng cuûa CNTT, chaát thaûi toàn taïi trong moâi tröôøng CNTT vaø caøng ngaøy caøng nhieàu trong moät soá hình thöùc khaùc nhau: cô sôû haï taàng phaàn cöùng ñoù chieám quaù nhieàu naêng löôïng, trong khi hoaït ñoäng khoâng toát, caùc heä thoáng khaùc nhau coù caùc quaù trình bò choàng cheùo, vaø nguoàn nhaân löïc ñang laøm vieäc quaù taûi hoaëc khoâng phuø hôïp. Laõng phí CNTT coù nghóa laø baát kyø caùc khía caïnh cuûa moät doanh nghieäp CNTT maø moâi tröôøng ñoù hoaït ñoäng khoâng coù hieäu quaû. “Nguyeân taéc lean IT töông töï nhö cuûa quaù trình saûn xuaát lean,” oâng Eric Linxweiler, phoù chuû tòch phuï traùch dòch vuï, giaûi phaùp. “Giôùi thieäu veà moät thaäp kyû tröôùc ñaây, ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát kieåm tra chaët cheõ quaù trình saûn xuaát cuûa mình vaø xaùc ñònh caùc khu vöïc troïng ñieåm cuûa laõng phí gaây suy giaûm naêng suaát vaø gaây maát maùt cho lôïi nhuaän. Taïi Logicalis, chuùng toâi ñaõ phaùt hieän ra raèng quaù trình naøy coù theå deã daøng töông öùng vôùi theá giôùi cuûa CNTT. Nguyeân taéc saûn xuaát Lean laø moät cuoäc caùch maïng hoùa vieäc saûn xuaát vaø coâng nghieäp saûn xuaát; Lean CNTT coù khaû naêng mang laïi keát quaû coù hieäu quaû töông töï nhö vaäy. “ Theo Logicalis, Laõng phí CNTT coù theå ñöôïc taùch thaønh ba khu vöïc rieâng bieät: coâng vieäc laøm theâm cuûa coâng nhaân khoâng taïo ra giaù trò, nhaân vieân bò quaù taûi vaø laøm nhöõng coâng vieäc khoâng phuø hôïp. Caùc ñôn vò gioáng nhau ñöôïc döïa treân caùc nguyeân taéc saûn xuaát gioáng nhau taïo neân caùc moâ hình saûn xuaát Lean. Moãi hình thöùc laõng phí CNTT toàn taïi trong gaàn nhö moïi moâi tröôøng CNTT, ngay caû nhöõng caùi maø xuaát hieän ñöôïc ñieàu haønh thoâng suoát vaø hoaït ñoäng hieäu quaû. “Khi moät coâng ty thoâng qua thöïc tieãn Lean CNTT cho doanh nghieäp cuûa mình, moät trong nhöõng ngöôøi ñaàu tieân vaø ñaùng chuù yù nhaát keát quaû noù coù theå thaáy ñöôïc söï taêng tröôûng, söï taêng tröôûng thoâng qua vieäc gia taêng khaùch haøng môùi vaø thoâng qua caùc doøng doanh thu môùi”, Linxweiler tieáp tuïc. “Ñieàu naøy ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp treû caàn kinh nghieäm phaùt trieån nhanh choùng hôn ñeå caïnh tranh vôùi caùc coâng ty ñaõ ñöôïc thaønh laäp laâu vaø coù thöông hieäu”. Wisconsin- coâng ty laïp xöôûng Johnsonville, thöông hieäu soá 1 Hoa Kyø laïp xöôûng vaø xuùc xích, söû duïng dòch vuï cuûa Logicalis ñeå quaûn lyù IT. Khi Johnsonville môû roäng heä thoáng cuûa caùc öùng duïng vaø caùc saûn phaåm (SAP) thöïc hieän treân toaøn boä hoaït ñoäng, coâng ty ñaõ tìm kieám moät caùch thöùc ñeå cung caáp hieäu quaû quaûn lyù CNTT maø khoâng coù phaûi chòu thueá veà nguoàn löïc nhö hieän nay. Luùc tröôùc, vieäc thöïc hieän cuûa SAP ñaõ chöùng toû laø söï caêng thaúng cuûa boä phaän IT. Chæ caàn giöõ cho cô sôû haï taàng chaïy ñöôïc laø moät nhieäm vuï khoù khaên, thaønh vieân trong ñoäi ñaõ trao ñoåi suoát ngaøy ñeâm, nhaän ñöôïc nhieàu cuoäc goïi, vaø sau ñoù phaûi laøm vieäc ngay laäp töùc vaøo ngaøy hoâm sau. Thoâng qua vieäc aùp duïng Lean theo höôùng daãn cuûa Logicalis, Johnsonville ñaõ coù theå traùnh ñöôïc tình traïng quaù taûi CNTT. Johnsonville kyù hôïp ñoàng giaùm saùt cuûa cô sôû haï taàng CNTT, cho pheùp caùc nguoàn löïc cuûa mình ñeå taäp trung vaøo caùc hoaït ñoäng coát loõi vaø theâm chöùc naêng kinh doanh môùi, hoaëc laøm vieäc vôùi caùc nhaø maùy nhöõng thay ñoåi caàn thieát hoaëc boå sung. “Coù moät boä coâng cuï giaûi quyeát moïi hình thöùc cuûa laõng phí CNTT cho pheùp giöõ laïi khaùch haøng hieän taïi hoaëc tìm nhöõng caùi môùi, ñeå khaùm phaù ra doøng thu nhaäp môùi hay hieän coù nhöõng phaùt trieån, ñeå giaûm chi phí kinh doanh, hoaëc cho caùc hoaït ñoäng thuùc ñaåy nhaân vieân,” Linxweiler noùi. “Thöïc hieän thöïc haønh CNTT taäp trung vaøo vieäc caét giaûm doøng chi phí CNTT coù theå mang laïi keát quaû cho taát caû caùc doanh nghieäp vaø toå chöùc. Ñoïc baøi vieát naøy toâi lieân töôûng tôùi nhieàu doanh nghieäp CNTT Vieät Nam maø toâi töøng gaëp. Coù nhöõng doanh nghieäp maëc duø lôùn, nhöng boä maùy quaù coàng keành vaø coù nhieàu söï laõng phí trong heä thoáng. Söï laõng phí coù theå thaáy roõ nhaát trong heä thoáng laø söï maâu thuaãn giöõa caùc boä phaän vaø vaán ñeà khoâng ñöôïc giaûi quyeát, gaây laõng phí veà maët thôøi gian vaø tieàn baïc. Daân IT voán thöôøng raát gioûi, raát thoâng minh; nhöng caùi thoâng minh cuûa hoï chæ laø cuïc boä khi giaûi quyeát moät vaán ñeà cuï theå vaø coù ít ngöôøi coù khaû naêng nhìn nhaän vaán ñeà theo kieåu heä thoáng quaûn lyù. Vôùi moät caùi click chuoät treân google roõ raøng hoï coù theå tìm thaáy ñöôïc caùi hoï caàn. Nhöng vaán ñeà cuûa moät heä thoáng khoâng phaûi laø nhöõng caùi ñoù maø laø söï keát noái caùc maét xích laïi vôùi nhau. Khi toâi hoûi coù ai bieát veà ITIL hay tieâu chuaån ISO 20000 khoâng thì nhieàu ngöôøi trong ñoù coù caû IT manager ñeàu noùi raèng hoï bieát nhöng chæ aùp duïng 1 hoaëc 2 control. Ñieàu ñoù chöùng toû hoï chöa heà hieåu ITIL laø gì vaø coù lôïi ích gì cho doanh nghieäp nhöng laïi yeâu caàu toâi giaûi quyeát caùc maâu thuaãn theo kieåu ITIL!!! Toâi khoâng theå giaûi quyeát caùc vaán ñeà naøy ñöôïc moät khi caùc baïn chöa hieåu theá naøo laø chaát löôïng, laø söï caét giaûm laõng phí trong ngaønh dòch vuï CNTT hay laø vieäc phuïc vuï khaùch haøng. Coù nhöõng doanh nghieäp luoân moàm tuyeân boá veà tính minh baïch trong vieäc thöïc hieän dòch vuï CNTT nhöng chính baûn thaân laïi chöa coù khaû naêng cung caáp dòch vuï döïa treân nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng theo ITIL hoaëc ISO 20000. Ñieàu naøy chuùng ta neân cuøng nhìn laïi. n Nguoàn infochief.com.vn Giaûi phaùp Lean ñeå loaïi boû laõng phí trong ngaønh coâng ngheä thoâng tin
 • 13. LEAN 6 SIGMA 11 7 loaïi laõng phí trong vaên phoøng (7 Office Waste) Khi chuùng ta noùi veà 7 loaïi laõng phí theo TPS (phöông thöùc saûn xuaát Toyota) raát nhieàu ngöôøi nghó raèng chæ xaûy ra trong heä thoáng saûn xuaát. Khoâng coù gì ñeå laøm trong caùc hoaït ñoäng cuûa coâng vieäc vaên phoøng. Tuy nhieân, Toâi coá gaéng lieân töôûng ñeán caùc loaïi laõng phí trong coâng vieäc vaø caùc hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa chuùng ta, Toâi thaáy raèng laõng phí taùc ñoäng tôùi hieäu quaû cuûa baûn thaân moãi chuùng ta duø baát kì trong saûn xuaát hay trong coâng vieäc vaên phoøng. Over production: Baïn ñaõ bao giôø bò Seáp baïn baét laøm laïi baùo caùo chöa? Bôûi vì lyù do laø baùo caùo cuûa baïn quaù nhieàu thoâng tin khoâng lieân quan vaø khoâng caàn thieát tôùi yeâu caàu cuûa oâng aáy, baïn seõ raát buoàn vì baïn laøm vieäc chaêm chæ vaø sieâng naêng, maø khoâng ñöôïc thöøa nhaän. Ñaây laø moät ví duï veà saûn xuaát thöøa trong vaên phoøng, Vaøo ngaøy 04/01/08 toâi coù cô hoäi trình baøy vôùi Ban Giaùm ñoác FPT-HCM veà hoaït ñoäng caûi tieán, toâi ñaõ toán raát nhieàu coâng söùc ñeå muoán truyeàn taûi ñöôïc taát caû caùc vaán ñeà muoán noùi muoán trình baøy. Toâi laøm slide trình baøy voâ soá, beân caïnh ñoù toâi coøn in ra giaáy vaø ñoùng thaønh quyeån taøi lieäu ñeå göûi cho caùc Anh chò aáy ñoïc trong khi trình baøy. Vaâng baïn coù theå ñieàn vaøo raát nhieàu thoâng tin maø theo baïn söï chuaån bò ñoù laø raát hieäu quaû cho Seáp baïn, vaø oâng aáy seõ raát thích, nhöng thöïc chaát thì khoâng. Chuùng ta gaëp phaûi vaán ñeà naøy vì chuùng ta khoâng hieåu khaùch haøng cuûa chuùng ta caàn gì. Ñeå traùnh caùc vaàn ñeà naøy phaùt sinh trôû laïi, haõy coá hieåu ñuùng vaø chính xaùc khaùch haøng cuûa baïn caàn gì, baèng caùch hoûi hoï raèng hoï ñang kyø voïng nhöõng gì vaø chæ baøn giao (truyeàn taûi) cho hoï nhöõng gì maø hoï yeâu caàu. Waiting: Toâi ñaõ töøng thaáy moät soá ngöôøi thích laøm vieäc vôùi raát nhieàu coâng vieäc khaùc nhau taïi cuøng moät thôøi ñieåm, hoï luoân baän vôùi moïi thöù, nhöng cuoái cuøng thì khoâng coù gì xaûy ra, khoâng keát quaû roõ raøng, taát caû coâng vieäc ñeàu duy trì ôû moät phía (WIP: baùn thaønh phaåm) sinh ra trì hoaõn, khoâng hoaøn thaønh vaø coù caûm giaùc chaùn naûn. Phaûi chaéc chaén raèng baïn hieåu naêng löïc, vaø khaû naêng thöïc thuï cuûa baïn, thöïc hieän coâng vieäc cuûa baïn moät caùch hôïp lyù vaø chæ khôûi ñoäng (baét ñaàu) moät nhieäm vuï môùi khi maø coâng vieäc tröôùc ñoù ôû traïng thaùi hoaøn thaønh. Ví duï: Toâi yeâu caàu caùc baïn trong phoøng cuûa toâi thöïc hieän caùc task coâng vieäc vôùi thôøi gian hoaøn thaønh döï kieán cuï theå, nhöng khi Toâi hoûi keát quaû thì thöôøng laø chöa xong vì nhieàu lyù do, ñaëc bieät laø lyù do ñang baän laøm nhieàu coâng vieäc quaù cuøng moät luùc. Vaäy toâi laïi bò chôø vì coâng vieäc lieân quan, maëc duø task coâng vieäc cuûa toâi ñang saün saøng. Transportation: Chuùng ta coù theå traùnh ñi loøng voøng trong suoát moät toå chöùc roäng lôùn ñeå gaëp caùc ñoàng nghieäp cho caùc hoaït ñoäng kinh doanh vaø cho caùc coâng vieäc lieân quan ñeán hoï. Haõy laáy moät ví duï cuûa baïn toâi ñang laøm vieäc taïi Vedan, khoaûng caùch giöõa phoøng baïn toâi vaø nhaø xöôûng caùch xa khoaûng 10 phuùt ñi boä, baïn coù theå töôûng töôïng, khi toâi hoûi coù khi naøo oâng böïc mình veà chuyeän ñoù khoâng? Baïn toâi noùi coù nhieàu khi döï ñònh ñi tôùi nhaø xöôûng mình seõ laøm moät soá vieäc ñang nghó trong ñaàu, nhöng khi ñeán nhaø xöôûng, vì ñi xa Laõng phí trong coâng vieäc vaø caùc hoaït ñoäng ôû vaên phoøng
 • 14. 12 LEAN 6 SIGMA quaù vaø xao laõng neân ñaõ queân ñi mình muoán laøm gì, hay coù khi moät ai ñoù muoán goïi veà vaên phoøng gaáp ñeå tham gia moät cuoäc hoïp ngoaøi keá hoaïch thì… Baây giôø ñeå traùnh ñi boä khoâng caàn thieát, baïn toâi saün saøng leân keá hoaïch cho chuyeán ñi tôùi nhaø xöôûng. Beân caïnh ñoù coù ñaàu tö xe ñöa ñoùn noäi boä. Vaäy baïn coù bieát caùc döï aùn lieân quan ñeán 1 cöûa moät daáu cuûa chính phuû chöa? Hoï laøm tôùi ñaâu roài? Over processing: Coù theå coù quaù nhieàu phím taét (shortcut) ñaõ ñöôïc phaùt trieån bôûi Microsoft, vaø toâi cuõng muoán thöû söùc mình, toâi muoán bieân cheá theâm caùc caùch thöùc taét (shortcut) ñeå tìm kieám deã daøng, thöïc hieän deã daøng, thao taùc nhanh goïn. Toâi khoâng hoaøn toaøn tuaân theo quy trình trong raát nhieàu tröôøng hôïp, vaø cuoái cuøng coâng vieäc ñaõ bò töø choái hay khoâng theå hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian vì toâi khoâng hoaøn thaønh thoâng tin theo quy trình ñaõ quy ñònh. Thôøi gian cuûa toâi ñaõ bò laõng phí, ngöôøi quaûn lyù, kieåm soaùt quy trình hay ngöôøi laøm ra quy trình ñoù cuõng bò laõng phí, Vì vaäy laøm ôn haõy tuaân theo quy trình, ñeå traùnh laõng phí naøy chuùng ta phaûi caûi tieán lieân tuïc quy trình cuõng nhö ño löôøng ñöôïc tính hieäu quaû cuûa noù nhaèm naâng cao hieäu löïc buoäc moïi ngöôøi phaûi tuaân theo. Excess of inventory: Neáu chuùng ta xem xeùt kieåm tra coâng vieäc ñöôïc giao nhö laø kieåm tra ñaàu vaøo doøng nguyeân vaät lieäu ñang bò trì hoaõn cho quaù trình coù giaù trò (VA). Chuùng ta baét buoäc phaûi söû duïng heát nguyeân vaät lieäu ñoù caøng nhanh caøng toát nhaèm duy trì möùc toàn kho thaáp. Thaät söï trong coâng vieäc chuùng ta khoâng laøm nhö theá, maø chuùng ta muoán giöõ laïi caùc nhieäm vuï ñöôïc giao ñoù trong ngöôøi. Thôøi gian giöõ laïi laâu hôn, thì caøng naëng neà khi thöïc hieän trieån khai coâng vieäc, tröôøng hôïp naøy trôû thaønh toài teä khi coù nhieàu vaø raát nhieàu doøng caùc coâng vieäc tôùi ngaøy heát haïn vì theá chuùng ta baét buoäc phaûi laøm vieäc cöïc khoå hôn ñeå hoaøn thaønh. Taïi sao chuùng ta giöõ laïi coâng vieäc? Taïi sao chuùng ta khoâng theå caàm noù leân, xöû lyù noù vaø chuyeån noù cho quaù trình keá tieáp trong thôøi gian ngaén nhaát? OÂng cha ta coù caâu “Nöôùc tôùi chaân môùi nhaûy” Unnecessary motion: Ñoái vôùi toâi troán traùnh (ñuøn ñaåy) laø loaïi motion khoâng caàn thieát nhaát trong moät khu vöïc laøm vieäc. Toâi tin raèng taát caû chuùng ta raát gheùt moät nôi laøm vieäc maø coù raát nhieàu lyù do ñeå troán traùnh coâng vieäc, ngöôøi maø luoân muoán ñuøn ñaåy coâng vieäc cho ngöôøi khaùc khi coù moät traùch nhieäm naøo ñoù ñeán vôùi hoï, Nhoùm ngöôøi ñoù thaät söï hoï raát saùng taïo vaø hoï coù theå noùi vôùi baïn voâ vaøn lyù do, hay hoûi baïn raát nhieàu caùc caâu hoûi laøm baïn thieáu maïch laïc vaø hoï ñaåy coâng vieäc ñoù veà laïi cho baïn. Trong raát nhieàu caùc tröôøng hôïp, chuùng ta toán raát nhieàu thôøi gian thöông thaûo vôùi vieäc ñuøn ñaåy vaø laån traùnh, noù coù theå lôùn gaáp nhieàu laàn thôøi gian xöû lyù ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc trong thöïc teá. Toâi coù moät ví duï: Ngaøy ñoù toâi thöïc hieän moät coâng vieäc lieân quan tôùi traùch nhieäm cuûa ngöôøi khaùc vaø nhôø hoï giuùp ñôõ ñeå söûa chöõa sai hoûng cuûa moät thieát bò xöû lyù töï ñoäng. Cuoái cuøng, toâi chieán thaéng traän ñaáu khaåu vaø Anh ta ñöa ra caùc chæ daãn cho kyõ thuaät cuûa Anh ta. Chuyeän ñaùng buoàn cöôøi laø, nhaân vieân kyõ thuaät chæ maát 4 giôø ñeå söûa chöõa xong vaán ñeà ñoù, trong khi toâi phaûi maát 2 ngaøy ñeå chieán ñaáu baèng mieäng, baèng mail,... vaø naøi næ. Xin haõy nhôù raèng, neáu baïn cho baïn laø moät chuyeân gia, xin haõy haønh ñoäng nhö moät chuyeân gia. Defect: Laøm moät vieäc ñuùng ngay töø ñaàu. Neáu baïn yeâu caàu giuùp ñôõ, haõy goïi ngay khi coù theå, ñöøng giöõ noù trong loøng roài tieáp tuïc thöïc hieän nhöõng sai hoûng. Khoâng coù nôi naøo cho baïn caû ngaøn lyù do hay laø haønh ñoäng söûa sai trong töông lai sau khi moïi vieäc ñaõ loän xoän leân. Baïn coù theå hieäu quaû hôn trong coâng vieäc neáu baïn saün saøng vieát ra taát caû caùc laõng phí maø baïn taïo ra haøng ngaøy vaø haõy thöïc hieän caùc haønh ñoäng caàn thieát ñeå loaïi boû chuùng töø thoùi quen cuûa chính baïn. n Phaïm Thanh Dieäu
 • 15. LEAN 6 SIGMA 13 Saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát luoân ñöôïc ñaët ra xem xeùt, nhaèm tìm caùch caûi thieän sao mang laïi hieäu quaû cao nhaát trong saûn xuaát cuõng nhö höôùng tôùi ngöôøi tieâu duøng ôû möùc ñoä cao nhaát. Thaät vaäy, trong moät vaøi naêm trôû laïi ñaây, moät vaøi coâng ty ñang coá gaéng vaän duïng, phaùt trieån quaù trình saûn xuaát tinh goïn nhö laø moät yeáu toá then choát ñeå môû roäng vaø gia taêng lôïi nhuaän cho coâng ty mình... Saûn xuaát vaø chi phí saûn xuaát luoân ñöôïc ñaët ra xem xeùt, nhaèm tìm caùch caûi thieän sao mang laïi hieäu quaû cao nhaát trong saûn xuaát cuõng nhö höôùng tôùi ngöôøi tieâu duøng ôû möùc ñoä cao nhaát. Thaät vaäy, trong moät vaøi naêm trôû laïi ñaây, moät vaøi coâng ty ñang coá gaéng vaän duïng, phaùt trieån quaù trình saûn xuaát tinh goïn nhö laø moät yeáu toá then choát ñeå môû roäng vaø gia taêng lôïi nhuaän cho coâng ty mình. Tuy nhieân, haàu heát nhöõng coâng ty naøy vaãn coøn giöõ laïi caùc coâng cuï quaûn lyù, cheá ñoä keá toaùn, taøi chính vaø nhöõng caùch thöùc ño löôøng keát quaû theo phöông caùch  truyeàn thoáng. Ñieàu naøy seõ laøm giaûm ñi phaàn naøo nhöõng hieäu quaû maø moâ hình tinh goïn trong saûn xuaát mang laïi cho ñôn vò. Do vaäy, caùc chuyeân gia taøi chính trong coâng ty naøy ñaõ coá gaéng tìm caùch thaùo boû nhöõng khoù khaên naøy, ñeå ñem laïi hieäu quaû cao nhaát cuûa moâ hình saûn xuaát tinh goïn baèng caùch thöïc hieän moät phöông phaùp môùi, moät phöông phaùp phi truyeàn thoáng ñeå coù theå quaûn lyù vaø ño löôøng doanh nghieäp. Moâ hình môùi naøy ñöôïc goïi laø moâ hình keá toaùn tinh goïn... Keá toaùn tính goïn Keá toaùn tính goïn (L/A) laø moâ hình keá toaùn aùp duïng cho nhöõng doanh nghieäp öùng duïng quy trình saûn xuaát tinh goïn. Moâ hình naøy bao goàm nhöõng phöông phaùp nhö toå chöùc vaø quaûn lyù chi phí theo doøng giaù trò, thay ñoåi kyõ thuaät ñaùnh giaù haøng toàn kho vaø ñöa theâm moät soá thoâng tin phi taøi chính vaøo baùo caùo taøi chính coâng ty... Ñeå coù theå thay ñoåi vaø aùp duïng thoáng nhaát cho toaøn doanh nghieäp ñöôïc nhö vaäy, L/A ñaõ thöïc hieän moät quy trình ñöôïc goïi laø quy trình quaûn lyù doøng chaûy giaù trò. Quaûn lyù doøng chaûy giaù trò (VSM) Quaûn lyù doøng chaûy giaù trò laø moät caùch thöùc khaùc ñeå ño löôøng vaø ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp vaø yeâu caàu phaûi thay ñoåi quy trình ra quyeát ñònh. Hôn haún caùch thöùc quaûn lyù vaø ño löôøng keát quaû cung vôùi caùc boä phaän truyeàn thoáng, chaúng haïn nhö boä phaän dòch vuï khaùch haøng, boä phaän mua saém, boä phaän saûn xuaát, kyõ sö, taøi chính vaø keá toaùn, coâng ty luùc naøy seõ toå chöùc ñôn vò cuûa mình thaønh nhöõng doøng giaù trò vaø quaûn lyù, ño löôøng theo töøng doøng chaûy giaù trò naøy. Moät doøng chaûy giaù trò seõ bao goàm taát caû caùc chöùc naêng vaø con ngöôøi ñeå hoã trôï hoaøn toaøn töø ñaàu ñeán cuoái cuûa chính doøng chaûy giaù trò ñoù. Ngöôøi quaûn lyù doøng chaûy giaù trò coù traùch nhieäm bao quaùt toaøn boä vaø höôùng ñeán lôïi nhuaän chung cuûa doøng giaù trò ñoù. Vaøo moãi tuaàn, caùc thaønh vieân trong cuøng moät nhoùm cuûa doøng chaûy giaù trò seõ cuøng nhau ño löôøng giaù trò ñaõ thu ñöôïc, bao goàm caû ñaùnh giaù quaù trình hoaït ñoäng, naêng löïc, khía caïnh taøi chính cuûa doøng chaûy giaù trò. Hôn theá nöõa, muïc tieâu cuûa vieäc quaûn lyù doøng chaûy giaù trò laø ñeå xaùc ñònh vaø giaûm hoaëc loaïi boû caùc laõng phí trong doøng chaûy giaù trò taïi coâng ty cuûa baïn. Khaùi nieäm laõng phí trong tinh goïn laø baát cöù caùi gì khoâng laøm taêng giaù trò saûn phaåm, vaø VSM laø moät coâng cuï cöïc kyø hieäu quaû giuùp cho caáp quaûn lyù vaø coâng ty taäp trung vaøo caùc noã löïc lieân tuïc caûi tieán trong loä trình ñuùng ñaén, vaø caûi thieän doøng chaûy saûn phaåm thoâng qua quy trình saûn xuaát baèng caùch giaûm bôùt caùc caûn trôû vaø caùc saûn phaåm dôû dang hay chaäm toàn trong daây chuyeàn. Vieäc caûi thieän doøng chaûy seõ laøm taêng lôïi ích saûn xuaát. Caùc böôùc thöïc hieän Caùc böôùc cô baûn ñeå thöïc hieän vieäc quaûn lyù doøng chaûy giaù trò goàm nhöõng böôùc sau: Chuùng ta seõ xaùc ñònh doøng chaûy giaù trò chính cuûa coâng ty bao goàm nhöõng yeâu caàu veà giaù trò seõ taïo ra,  saûn phaåm môùi, quaù trình phaùt trieån kinh doanh vaø caû quy trình xöû lyù thöïc hieän chung. Chuùng ta seõ sô ñoà hoùa caùc ñieåm ño löôøng chính ñeå coâng ty coù theå söû duïng laøm caên cöù ñeå sau naøy ñaùnh giaù, giaùm saùt nhöõng caùi ñaït ñöôïc so vôùi chieán löôïc chính cuûa coâng ty. Chuùng ta seõ xaùc ñònh moät boä tieâu chuaån ño löôøng cho toaøn coâng ty, sau ñoù seõ tieáp tuïc giaûm xuoáng ñeå ño löôøng cho töøng boä phaän, töøng caù nhaân. Chuùng ta seõ thay ñoåi caáu truùc heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn theo töøng doøng chaûy giaù trò, ñoàng thôøi chuùng ta seõ giöõ laïi heä thoáng ño löôøng giaù voán haøng baùn cuûa haøng toàn kho töø vieäc baùn haøng, chi phí quaûn lyù chung ñeå caùc chi phí naøy coù theå deã daøng xaùc ñònh hôn vaøo cuoái thaùng. Cuoái cuøng, chuùng ta seõ tieán haønh phaân boå chi phí nguyeân vaät lieäu töông öùng vôùi soá giaù voán haøng ñaõ baùn ñöôïc vaøo baùo caùo noäi boä doøng chaûy giaù trò ñeå chöùng minh ñöôïc söï gia taêng hieäu quaû cuûa vieäc mua haøng toàn kho, töø ñoù chöùng minh veà giaù trò ñaõ ñöôïc taïo ra môùi trong noäi boä doanh nghieäp. Sau khi ñaõ thay ñoåi cô baûn, ngöôøi quaûn lyù heä thoáng VSM seõ moâ hình hoùa thaønh sô ñoà doøng giaù trò. Sô ñoà doøng giaù trò laø moät trong nhöõng coâng cuï giuùp ta coù theå veõ ñöôïc toaøn boä doøng giaù trò cuûa caùc hoaït ñoäng trong heä thoáng hieän taïi. Qua ñoù, giuùp ta coù theå phaùt hieän ñöôïc nôi naøo ñang bò vaán ñeà vaø khoâng taïo ra giaù trò. Nhôø vaäy, chuùng ta coù theå ñöa ra caùc bieän phaùp caûi tieán phuø hôïp vaø kòp thôøi. n Moâ hình keá toaùn tinh goïn trong caùc doanh nghieäp hieän nay
 • 16. 1414 LEAN 6 SIGMA Nguyeân taéc ÖÙng duïng Coâng cuï cuûa moâ hình keá toaùn tinh goïn A. Vieäc ghi nhaän vaø cheá ñoä keá toaùn cuûa doanh nghieäp tinh goïn vaø ñôn giaûn 1. Tieáp tuïc giaûm laõng phí töø quy trình ghi nhaän caùc nghieäp vuï keá toaùn phaùt sinh, baùo caùo vaø caùc phöông phaùp keá toaùn truyeàn thoáng khaùc. a. Sô ñoà doøng chaûy giaù trò (VSM); b. Moâ hình KAIZEN (moâ hình caûi tieán chi phí tinh goïn); c. Moâ hình giaûi quyeát vaán ñeà PDCA (Plan, Do, Check, Act). B. Quy trình keá toaùn giuùp chuyeån ñoåi sang moâ hình tinh goïn 1. Kieåm soaùt veà maët quaûn lyù vaø tieáp tuïc caûi tieán a. Sô ñoà lieân keát ño löôøng hoaït ñoäng (PMLC), lieân keát vôùi caùc caùch ño löôøng quy trình, doøng chaûy giaù trò, ñöôïc cuûa toå chöùc veà chieán löôïc doanh nghieäp, chi phí muïc tieâu vaø möùc ñoä caûi tieán tinh goïn; b. Xaây döïng ban thi haønh doøng chaûy giaù trò ñeå aùp duïng vaø kieåm soaùt caùc moâ hình hieän taïi; c. Söû duïng hôïp keát quaû cung caáp vaø baùo caùo veà keát quaû ñaït ñöôïc cuûa doøng chaûy giaù trò trong töøng boä phaän, töøng caáp 2. Kieåm soaùt chi phí a. Moâ hình chi phí doøng chaûy giaù trò (VSC); b. Baùo caùo thu thaäp doøng giaù trò; 3. Giaù trò cuûa khaùch haøng vaø nhaø cung caáp, quaûn lyù chi phí a. Moâ hình chi phí muïc tieâu (Tarrget costing). C. Truyeàn thoâng veà thoâng tin roõ raøng vaø kòp thôøi 1. Baùo caùo taøi chính a. Söû duïng baùo caùo taøi chính ngaén goïn; b. AÙp duïng cheá ñoä keá toaùn döïa treân cô sôû tieàn. 2. Baùo caùo veà quaù trình thöïc hieän vaø ño löôøng thoâng tin taøi chính vaø ghi taøi chính a. Baùo caùo chính söû duïng thoâng tin cuûa ban thöïc hieän doøng chaûy giaù trò, phoøng ban khaùc, quy trình saûn xuaát, thieát keá  saûn phaåm, baùn haøng, tieáp thò, quaûn lyù,...; 3. Ñöa ra quyeát ñònh a. Phaân tích khaû naêng taïo lôïi nhuaän vaø chi phí söû duïng baèng vieäc söû duïng chi phí doøng chaûy giaù trò vaø hoäp keát quaû. D. Laäp keá hoaïch töø khía caïnh keá toaùn tinh goïn 1. Laäp keá hoaïch vaø döï toaùn a. Trieån khai vieäc aùp duïng moâ hình chính saùch cuûa HOSHIN b .Moâ hình SOFP (Baùn haøng, Hoaït ñoäng vaø laäp keá toaùn taøi chính) 2. AÛnh höôûng ñeán vieäc caûi tieán tinh goïn a. Phaân tích khaû naêng vaø chi phí cuûa doøng chaûy giaù trò; b. Sô ñoà doøng chaûy giaù trò cuûa caùc khu vöïc hieän taïi vaø phaùt sinh trong töông lai; c. Hoäp keát quaû seõ theå hieän söï thay ñoåi vaø keát quaû ñaït ñöôïc trong khaû naêng coù ñöôïc, hoaït ñoäng, taøi chính töø vieäc caûi tieán theo moâ hình keá toaùn tinh goïn 3. Laäp keá hoaïch veà voán a. Baûng phaân tích aûnh höôûng cuûa doøng chaûy giaù trò ñeán caùc chi phí ñöôïc hoaëc khoâng ñöôïc voán hoùa sau naøy. Thöôøng söû duïng phöông phaùp tieán caän theo 3P. 4. Ñaàu tö vaøo con ngöôøi a. Ño löôøng quaù trình thöïc hieän tham gia cuûa töøng thaønh vieân trong toå chöùc, möùc ñoä thaûo maõn cuûa nhaân vieân vaø ñaøo taïo cheùo giöõa caùc caù nhaân vôùi nhau; b. Chia seû lôïi nhuaän thu ñöôïc cho moïi ngöôøi Caùc nguyeân taéc, aùp duïng vaø caùc coâng cuï cuûa L/A seõ ñöôïc toùm taét qua baûng sau ñaây. Caùc nguyeân taùc seõ ñöôïc phaân chia thaønh 5 nhoùm, töø A ñeán E. Cuï theå nhö sau: Nguyeân taéc, öùng duïng vaø coâng cuï cuûa moâ hình keá toaùn tinh goïn
 • 17. 15 LEAN 6 SIGMA 15 E. Taêng cöôøng vieäc kieåm soaùt heä thoáng keá toaùn noäi boä 1. Kieåm soaùt noäi boä döïa treân kieåm soaùt hoaït ñoäng tinh goïn trong heä thoáng keá toaùn a. Ma traän caét giaûm nghieäp vuï vaø quy trình; b. Baûn ñoà quy trình theå hieän caùch kieåm toaùn vaø nhöõng ruûi ro coù theå gaëp phaûi;   2. Ñaùnh giaù haøng toàn kho a. Söû duïng caùc phöông phaùp ñôn giaûn nhaát ñeå ñaùnh giaù haøng toàn kho maø khoâng caàn baát kyø yeâu caàu naøo khaùc trong heä thoáng keâ khai thöôøng xuyeân vaø chi phí saûn xuaát saûn phaåm khi haøng toàn kho ôû möùc thaáp nhaát hoaëc coù theå khoâng ñuû ñeå söû duïng (ví duï moâ hình Kaizen, JIT...) Lôïi ích cuûa moâ hình keá toaùn tinh goïn Coù theá xem xeùt kyõ löôõng, giaùm saùt vaø kieåm soaùt töø khaâu baét ñaàu ñeán khi keát thuùc quy trình. Cung caáp ñöôïc moät noäi dung roõ raøng veà töøng quy trình coù lieân quaùn ñeán nguyeân vaät lieäu vaø doøng thoâng tin coù lieân quaùn khaùc. Xaùc ñònh ñöôïc nhöõng hö hoûng laõng phí trong töøng khaâu, töøng böôùc cuûa quy trình saûn xuaát hieän taïi ôû coâng ty. Giaûm ñöôïc thôøi gian quaûn lyù cuõng nhö giaûm soá löôïng saûn phaåm dôû dang treân daây chuyeàn, pheá lieäu. Phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö ñoä höõu duïng chung cho khaùch haøng. Cung caáp moät keá hoaïch ñeå thöïc hieän caûi tieán quy trình saûn xuaát nhaèm caét giaûm chi phí. Taêng cöôøng saûn xuaát vaø truyeàn thoâng tin.  Thöû thaùch ñaët ra khi aùp duïng moâ hình keá toaùn tinh goïn Caùc baùo caùo truyeàn thoáng theo töøng boä phaän seõ khoâng coøn hieän höõu nhö hieän nay, maø thay vaøo ñoù laø vieäc phaân tích giaù trò theo töøng nhoùm doøng chaûy giaù trò. Caùc chi phí chuaån seõ khoâng bao giôø ñöôïc söû duïng trong heä thoáng VSM. Chuùng ta chæ coù theå caên cöù vaøo caùc chöùng töø chi tieát veà nguyeân vaät lieäu vaø giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø cuûa coâng ty ñeå laøm caên cöù söû duïng ñaùnh giaù giaù trò chi phí chuyeån ñoåi treân möùc giaù voán haøng baùn bình quaân cho töøng ngaøy, töø ñoù xaùc ñònh soá ngaøy haøng toàn kho bình quaân vaøo luùc cuoái thaùng. Khi chuyeån ñoåi heä thoáng bình thöôøng sang moâ hình tinh goïn thì coù theå daãn ñeán söï phaûn öùng cuûa ñoäi nguõ nhaän vieân, vì hoï chöa quen vôùi moâ hình naøy, ñoàng thôøi traùch nhieäm cuûa hoï baây giôø phaûi gaén lieàn vôùi chính boä phaän cuûa mình chöù khoâng coøn taùch bieät hay chung chung ñöôïc nöõa. Do vaây, coù theå moät soá nhaân vieân coù theå bò sa thaûi do quy trình ruùt goïn hoaëc khoâng naém baét ñöôïc coâng ngheä. Giaûi phaùp cô baûn Toaøn theå nhaân vieân trong doanh nghieäp caàn ñöôïc ñaøo taïo ñeå hoï coù theå hieåu moät caùch chaéc chaén, chính xaùc vaø toaøn boä veà taàm quan troïng vaø caùch aùp duïng moâ hình keá toaùn tinh goïn laø nhö theá naøo. Taïo vaø môû roäng quan heä vôùi caùc nhaø cung caáp ñeå khaúng ñònh vai troø cuûa hoï vaø giaù trò cuûa hoï ñoái vôùi coâng ty cuûa mình. Quaûn lyù thaät chaët cheõ nhöõng thay ñoåi trong phaïm vi toå chöùc. Toùm laïi, moâ hình keá toaùn tinh goïn laø moät moâ hình öùng duïng trong doanh nghieäp khaù môùi. Tuy nhieân, noù cung caáp thoâng tin moät caùch chính xaùc, kòp thôøi vaø coù theå hieåu ñöôïc moät caùch deã daøng nhaát ñeå caûi tieán quaù trình chuyeån ñoåi vaø truyeàn thoâng giöõa caùc boä phaän trong doanh nghieäp. Hôn theá nöõa, moâ hình naøy öùng duïng coâng cuï quaûn lyù doøng chaûy giaù trò nhaèm loaïi boû ñi nhöõng laõng phí töø quy trình keá toaùn thoâng thöôøng, nhöng baûn thaân noù vaãn ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu veà maët nguyeân taéc keá toaùn chung, quy ñònh veà baùo caùo taøi chính ra beân ngoaøi cuõng nhö nhöõng quy ñònh baùo caùo noäi boä ñôn vò. Neáu chuùng ta bieát vaän duïng toát moâ hình keá toaùn tinh goïn thì noù seõ laø moät coâng cuï ñaéc löïc ñeå qua ñoù ñaàu tö hôn cho con ngöôøi, laøm cho hoï laøm chuû hôn trong coâng vieäc cuûa mình, cung caáp thoâng tin moät caùch chuû ñoäng hôn, nhanh choùng hôn vaø seõ taïo neân moät ñoäng löïc lôùn nhaèm caûi thieän toát hôn quy trình trong töøng boä phaän cuûa doanh nghieäp. n Nguoàn Taïp chí keá toaùn
 • 18. 16 KYÕ NAÊNG NGHEÀ NGHIEÄP 16 Nhöõng kyõ naêng baïn neân phaùt trieån seõ tuøy thuoäc vaøo moái quan taâm, khaû naêng vaø muïc tieâu ngheà nghieäp. Tuy nhieân, vôùi thôøi buoåi kinh teá khoù khaên tröôùc maét, ñieàu quan troïng laø ñieåm laïi nhöõng kyõ naêng höõu duïng trong vieäc phaùt trieån söï nghieäp. Sau ñaây laø 10 kyõ naêng maø caùc nhaø tuyeån duïng mong muoán: 1. Kyõ naêng giaûi quyeát vaán ñeà Nhieàu coâng vieäc chuùng ta gaëp phaûi haøng ngaøy, trong kinh doanh laãn ñôøi soáng rieâng, veà baûn chaát raát phöùc taïp. Nhöõng ngöôøi coù khaû naêng xaùc ñònh vaán ñeà, nghieân cöùu giaûi phaùp vaø ñöa ra nhöõng quyeát ñònh hieäu quaû ñang ngaøy caøng ñöôïc öa thích trong caùc ngaønh quaûn trò kinh doanh, tö vaán quaûn lyù, haønh chính coâng coäng, khoa hoïc, y döôïc vaø kyõ thuaät. 2. Kyõ naêng chuyeân ngaønh kyõ thuaät Ngaøy nay, coâng ngheä phaùt trieån trong moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng con ngöôøi. Laép ñaët, kieåm tra vaø söûa chöõa haàu heát caùc thieát bò ñieän, ñieän töû vaø cô khí trong caùc lónh vöïc nhö khoa coâng trình, vieãn thoâng, töï ñoäng, vaän chuyeån vaø haøng khoâng caàn nhöõng ngöôøi coù kyõ naêng chuyeân ngaønh kyõ thuaät tieân tieán. 3. Kyõ naêng quan heä vôùi ngöôøi khaùc Taát caû caùc coâng ty thueâ möôùn nhieàu nhaân coâng seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng raéc roái naûy sinh trong quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi. Thoâng thöôøng, thaønh coâng cuûa moät coâng ty tuøy thuoäc vaøo vieäc moïi ngöôøi laøm vieäc vôùi nhau coù toát hay khoâng. Nhieäm vuï cuûa caùc tröôûng phoøng nhaân söï, caùn boä phoøng nhaân söï, tröôûng phoøng vaø ban quaûn trò laø hieåu ñöôïc nhu caàu cuûa nhaân vieân vaø tìm ra caùch toát nhaát ñeå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu ñoù trong phaïm vi moâi tröôøng vieäc laøm cuûa hoï. 4. Kyõ naêng laäp trình vi tính Hieåu ñöôïc caùch cheá ngöï söùc maïnh cuûa maùy tính vaø laäp trình noù nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuï theå cuûa moät coâng ty cuï theå, coù theå gia taêng ñaùng keå cô hoäi ngheà nghieäp cuûa baïn. Nhöõng ngoân ngöõ laäp trình cuï theå ñang coù nhu caàu cao nhaát hieän nay bao goàm C++, Java, HTML, Visual Basic, Unix vaø SQL Server. 5. Kyõ naêng huaán luyeän Xaõ hoäi ñöông ñaïi ñang phaùt trieån vaø thu thaäp löôïng thoâng tin môùi nhieàu hôn tröôùc raát nhieàu. Keát quaû laø, khoâng ngöøng xuaát hieän nhu caàu tìm ngöôøi coù kyõ naêng huaán luyeän trong caùc ngaønh giaùo duïc, dòch vuï xaõ hoäi, tö vaán quaûn lyù vaø thöông maïi. 6. Kyõ naêng khoa hoïc vaø toaùn hoïc Caùc lónh vöïc khoa hoïc, y hoïc vaø khoa coâng trình ñeàu coù nhöõng tieán boä vöôït baäc töøng ngaøy. Nhöõng chuyeân vieân trong ngaønh khoa hoïc vaø toaùn hoïc ñang ñöôïc öa chuoäng ñeå ñaùp öùng moïi thaùch thöùc trong caùc lónh vöïc naøy. 7. Kyõ naêng quaûn lyù tieàn baïc Ngaøy nay, ngöôøi ta phaûi caån thaän leân keá hoaïch chi tieâu ñeå ñaûm baûo moät cuoäc soáng hieän taïi vaø veà sau naøy. Thò tröôøng lao ñoäng luoân caàn ñeán caùc nhaø moâi giôùi ñaàu tö, nhaân vieân baûo hieåm, ngöôøi laäp keá hoaïch höu trí vaø nhaân vieân keá toaùn ñeå ñaùp öùng nhu caàu naøy. 8. Kyõ naêng quaûn lyù thoâng tin Trong thôøi ñaïi thoâng tin, Vieät Nam ñang phaùt trieån thoâng tin thaønh neàn taûng cuûa heä thoáng kinh teá vaø nhöõng caù nhaân sôû höõu khaû naêng quaûn lyù thoâng tin giöõ vai troø troïng yeáu trong haàu heát caùc doanh nghieäp. Chuyeân vieân phaân tích heä thoáng, chuyeân vieân coâng ngheä thoâng tin, chuyeân vieân quaûn lyù cô sôû döõ lieäu vaø kyõ sö vieãn thoâng laø ví duï veà nhöõng ngöôøi coù kyõ naêng quaûn lyù thoâng tin tieân tieán. 9. Kyõ naêng ngoaïi ngöõ Vieät Nam leä thuoäc raát nhieàu vaøo caùc quoác gia khaùc veà nguyeân lieäu vaø haøng hoùa thoâ, cuõng nhö vaøo thò tröôøng toaøn caàu khi giôùi thieäu saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa chuùng ta. Kyõ naêng ngoaïi ngöõ, nhöõng ngoaïi ngöõ ñang coù söùc huùt hieän nay nhö Anh, Nga, Nhaät, Hoa vaø Ñöùc, coù theå giuùp naâng cao cô hoäi ngheà nghieäp vaø möùc löông cuûa baïn. 10. Kyõ naêng quaûn lyù kinh doanh Hieåu ñöôïc caùch ñieàu haønh moät coâng ty thaønh coâng laø kyõ naêng maø nhieàu nhaø tuyeån duïng ñang coù nhu caàu cao. Trong ñoù, kyõ naêng coát loõi laø khaû naêng quaûn lyù con ngöôøi, heä thoáng, nguoàn löïc vaø taøi chính; hieåu ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø chuyeån nhöõng nhu caàu treân thaønh cô hoäi kinh doanh. n Vuõ Troïng Hieáu, theo HR vietnam Vôùi thôøi buoåi kinh teá khoù khaên tröôùc maét, ñieàu quan troïng laø ñieåm laïi nhöõng kyõ naêng höõu duïng trong vieäc phaùt trieån söï nghieäp 10 kyõ naêng ngheà nghieäp Ngöôøi töøng ñi laøm cuoái cuøng roài cuõng nhaän thaáy, töông lai ngheà nghieäp phuï thuoäc raát nhieàu vaøo nhöõng kyõ naêng maø mình coù ñeå cung caáp cho coâng ty. Ñoàng thôøi, öùng vieân vôùi ñôn xin vieäc ghi roõ raøng nhöõng kyõ naêng caàn thieát seõ nhaän ñöôïc vieäc laøm.