SlideShare a Scribd company logo
Soá thaùng 1 naêm 201013 COÂNG TY CP ÑOÂ VIEÄT
Canh
Daàn
LEAN
LEAN
MAINTEMANCE
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
LEADERSHIP
SKILL
TÖ DUY
ÑOÄT PHAÙ
6 Sigma
Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin:
Ts.Nguyeãn Höõu Thieän
vôùi söï coäng taùc cuûa:
Phaïm Thanh Dieäu
Ts.Ñaëng Minh Trang
Chaøo möøng Naêm Môùi Canh Daàn 2010.
2010 laø moät naêm coù nhieàu söï kieän troïng ñaïi cuûa ñaát nöôùc.
Nhìn laïi chaëng ñöôøng ñaõ qua, xaùc ñònh muïc tieâu cho 10 naêm
tôùi: nhöõng gì caàn phaûi ñaït ñöôïc trong naêm 2020 ñeå laáy ñoù laøm muïc
tieâu vaø töø muïc tieâu ñoù maø hoaïch ñònh caùc coâng vieäc töø nay.
LEAN 6 Sigma cuõng seõ ñaët ra moät muïc tieâu ôû thôøi ñieåm 2020
ñeå hoaït ñoäng. Thôøi gian seõ qua nhanh vaø khoâng chôø ñôïi ai. Haõy
nghe ngoùng, tìm hieåu thoâng tin vì thoâng tin laø moät nguoàn löïc maïnh
meõ. Vaø nhö Bill Gate cuûa Microsoft ñaõ töøng noùi: Thaéng hay baïi
laø tuøy thuoäc vaøo vieäc ngöôøi ta thu löôïm, quaûn lyù vaø söû duïng thoâng
tin nhö theá naøo.
Baûn tin xin chuùc nhöõng ngöôøi ham thích lieân tuïc caûi tieán vaø tö
duy ñoät phaù naêm 2010 coù nhöõng thaønh tích môùi, höng phaán vaø
ñaày nghò löïc trong haøng nguõ ñoäi quaân tieân phong trong lónh vöïc
maø mình ñaõ choïn.
Baûn tin Lean6sigma
“How you gather, manage, and
use information will determine
whether you win or lose”.
Bill Gate
Cuøng Baïn ñoïc
hÖÔÙNG TÔÙI NAÊM 2020
Tieâu chí nöôùc CN cuûa VN naêm 2020 	 01
7 ñeà xuaát taùi cô caáu kinh teá Vieät Nam	 02
KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ
Chính phuû seõ saùt caùnh cuøng 	 03
caùc nhaø khoa hoïc vaø coâng ngheä 	
Caàn ñoät phaù trong khoa hoïc coâng ngheä	 04
LEAN 6 SIGMA
Quaûn lyù doanh nghieäp theo moâ hình 	 05
tích hôïp Lean-6 Sigma
Taäp huaán Lean	 08
Lean 6 Sigma trong dòch vuï	 09
Department of Defense Saves Billions 	 13
with Lean 6 Sigma and Minitab
Tö duy theo Lean	 14	
Baûo trì tinh goïn	 17
KINH NGHIEÄM QUAÛN LYÙ
Peter Drucker: "Caây ñaïi thuï" cuûa giôùi CEO	 18
OÂng truøm cuûa giôùi “chaân daøi”	 20
giôùi thieäu hoäi vieân
Chi cuïc Tieâu chuaån ÑL Chaát löôïng TP.HCM	 22
Trung taâm Thieát keá Cheá taïo Thieát Bò Môùi	 22
Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Soùc Traêng 	 23
GIÔÙI THIEÄU DÒCH VUÏ
Ñaùnh giaù vaø khaûo saùt hieän traïng Lean6sigma	 24
Nhaän dieän caùc vaán ñeà caàn caûi tieán
ÖÙNG DUÏNG LEAN 6 SIGMA
How The Packaging Industry Is Benefiting 	 26
From Lean 6 Sigma
Thoâng caùo baùo chí veà Trieån laõm Bao bì, 	 28
Chaát deõo vaø Cao su
HÖÔÙNG TÔÙI NAÊM 2020
1
Tuy nhieân, tieâu chí nöôùc coâng nghieäp
theo höôùng hieän ñaïi nhö theá naøo
thì chöa ñöôïc neâu cuï theå, ñieàu ñoù
chaéc chaén seõ ñöôïc giaûi quyeát trong
moät chieán löôïc phaùt trieån môùi. Coù theå
laø chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi
10 naêm 2011 - 2020.
Daãu sao töø nhieàu naêm nay, nhöõng
tieâu chí aáy cuõng ñaõ ñöôïc ñeà caäp moät
caùch khaùi quaùt trong moät soá vaên kieän
cuûa Ñaûng hoaëc trong caùc taøi lieäu cuûa
caùc cô quan nghieân cöùu vaø chuyeân gia
kinh teá nöôùc ta. Vaø caùc tieâu chí naøy Vieät
Nam khoâng töï ñaët cho rieâng mình maø
coøn tham khaûo nhöõng tieâu chí chung
cuûa caùc neàn kinh teá coâng nghieäp môùi
treân theá giôùi.
Toång quaùt laïi, coù theå neâu leân ba
nhoùm tieâu chí maø neàn kinh teá Vieät Nam
höôùng tôùi naêm 2020 nhö sau:
Nhoùm 1 goàm caùc tieâu chí veà taêng
tröôûng kinh teá vó moâ. Caùc tieâu chí naøy
phaûn aùnh trình ñoä coâng nghieäp hoùa cuûa
moät nöôùc. Ñoù laø: (1) Quy moâ (GDP); (2)
Toác ñoä taêng GDP/naêm; (3) GDP bình
quaân ñaàu ngöôøi; (4) Toác ñoä taêng GDP
bình quaân ñaàu ngöôøi/naêm; (5) Tyû troïng
giaù trò noâng nghieäp trong GDP; (6) Tyû
troïng giaù trò coâng nghieäp trong GDP;
(7) Tyû troïng giaù trò dòch vuï trong GDP;
(8) Tyû leä xuaát khaåu haøng cheá taùc trong
xuaát khaåu haøng hoùa; (9) Tyû troïng xuaát
khaåu haøng coâng ngheä cao trong toång
xuaát khaåu haøng cheá taùc; (10) Ñieän saûn
xuaát bình quaân ñaàu ngöôøi; (11) Tyû leä
ñöôøng boä raûi nhöïa.
Nhoùm 2 goàm caùc tieâu chí phaûn aùnh
söï phaùt trieån veà maët xaõ hoäi. Caùc tieâu
chí naøy cuõng goùp moät phaàn vaøo vieäc
xaùc ñònh möùc taêng GDP bình quaân ñaàu
ngöôøi. Ñoù laø: (1) Daân soá; (2) Toác ñoä
taêng daân soá haøng naêm; (3) Tyû leä daân
soá soáng döôùi möùc ngheøo; (4) Tyû leä daân
soá thaønh thò; (5) Chæ soá phaùt trieån con
ngöôøi (HDI); (6) Tyû leä chi phí cho giaùo
duïc trong GDP; (7) Tyû leä treû em nhaäp
hoïc ôû caáp tieåu hoïc, trung hoïc; (8) Tyû
leä lao ñoäng trong ñoä tuoåi tham gia löïc
löôïng lao ñoäng; (9) Tyû leä chi phí cho y
teá trong GDP; (10) Tyû leä daân soá ñöôïc
chaêm soùc y teá (11) Tyû leä daân soá söû duïng
nöôùc saïch; (12) Chæ soá baát bình ñaúng
trong phaân phoái thu nhaäp (Gini).
Nhoùm 3 goàm caùc tieâu chí ñaùnh giaù
möùc ñoä hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Ñoù laø:
(1) Giaù trò xuaát khaåu haøng hoùa, dòch vuï;
(2) Toác ñoä taêng tröôûng xuaát khaåu haøng
hoùa vaø dòch vuï; (3) Voán FDI; (4) Möùc nôï
nöôùc ngoaøi vaø tæ troïng so vôùi GNI.
Töø caùc nhoùm tieâu chí ñònh tính cô
baûn neâu treân, caàn ñeå ra caùc tieâu chí
ñònh löôïng caàn ñaït tôùi vaøo naêm 2020.
Ñeå Vieät Nam coù vò theá nhaát ñònh
trong khu vöïc, GDP cuûa nöôùc ta phaûi
ñaït möùc trung bình cuûa 4 nöôùc coù
GDP cao nhaát hieän nay trong ASEAN,
laø Malaysia, Thaùi Lan, Philippines vaø
Indonesia (vaøo khoaûng 200 tyû USD)
vaø toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân
ñaàu ngöôøi haøng naêm phaûi ôû möùc hai
con soá. Bôûi neáu tieáp tuïc nhòp ñoä taêng
tröôûng nhö hieän nay (10 naêm taêng gaáp
ñoâi), thì ñeán naêm 2020, Vieät Nam vaãn
seõ thua xa möùc thu nhaäp bình quaân ñaàu
ngöôøi/naêm taïi khu vöïc ASEAN.
Theo moät soá taøi lieäu nghieân cöùu tin
caäy, tieâu chí ñònh löôïng maø Vieät Nam
caàn vaø coù theå ñaït ñöôïc vaøo naêm 2020
ñaïi theå laø nhö sau:
Veà kinh teá: GDP 180 - 200 tæ USD.
Toác ñoä taêng tröôûng GDP/naêm giai ñoaïn
2006- 2020: 9,2-10%. GDP bình quaân
ñaàu ngöôøi: 1.800-2.000 USD. Toác ñoä
taêng tröôûng GDP bình quaân ñaàu ngöôøi/
naêm giai ñoaïn 2006/2020: 7,9-8,6%.
Tyû troïng giaù trò noâng nghieäp - coâng
nghieäp - dòch vuï trong GDP: 10-44-
46%. Tyû leä xuaát khaåu haøng cheá taùc
trong toång xuaát khaåu haøng hoùa: 75%.
Tyû leä xuaát khaåu haøng coâng ngheä cao
trong toång xuaát khaåu haøng cheá taùc:
30%. Ñieän bình quaân ñaàu ngöôøi: 2.200
Wh/ngöôøi. Tæ leä ñöôøng boä raûi nhöïa (tænh,
huyeän, xaõ): 50-100%. Giaù trò xuaát khaåu
haøng hoùa vaø dòch vuï: 108 tæ USD. Toác
ñoä taêng tröôûng xuaát khaåu haøng naêm:
9,4%. Voán FDI: 2.384 trieäu USD.
Veà xaõ hoäi: daân soá 100 trieäu ngöôøi.
Toác ñoä taêng daân soá haøng naêm döôùi 1%.
Tyû leä daân soá soáng döôùi möùc ngheøo (theo
tieâu chí quoác gia coù tham khaûo tieâu chí
cuûa LHQ): döôùi 5%. Tæ leä daân soá thaønh
thò: 50%. Chæ soá HDI: 0,8. Tæ leä chi phí
cho giaùo duïc trong GDP: 5%. Tyû leä treû
em nhaäp hoïc trong tieåu hoïc, trung hoïc:
100%. Tæ leä chi phí cho y teá trong GDP:
4,1%. Tæ leä daân soá söû duïng nöôùc saïch
(thaønh thò vaø noâng thoân): 100%.
Neáu ñaït ñöôïc caùc tieâu chí ñònh
löôïng naøy, ñeán naêm 2020, Vieät Nam
cuõng môùi chæ ñaït möùc töông ñöông vôùi
neàn kinh teá Thaùi Lan ôû thôøi ñieåm hieän
nay. Vì vaäy, caùc tieâu chí ñònh löôïng
neâu treân chæ mang tính chaát tham khaûo,
ñònh höôùng.
Töøng ngaønh caàn ñònh ra caùc chæ tieâu
rieâng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hoäi nhaäp
quoác teá vaø ñaëc thuø phaùt trieån theo töøng
thôøi kyø, vaû chaêng söï so saùnh vò theá cuûa
Vieät Nam vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc
chæ coù tính chaát töông ñoái taïi thôøi ñieåm
maø caùc nöôùc ñoù ñaõ ñöôïc theá giôùi coi laø
nhöõng nöôùc coâng nghieäp môùi. q
Theo Thôøi baùo Kinh teá Vieät Nam
Tieâu chí nöôùc coâng nghieäp cuûa Vieät Nam naêm 2020
Vôùi chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 10 naêm 2001 - 2010, Ñaïi
hoäi IX cuûa Ñaûng (2001) ñeà ra muïc tieâu ñöa nöôùc ta cô baûn trôû
thaønh nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi vaøo naêm 2020.
HÖÔÙNG TÔÙI NAÊM 2020
2
Caùc chuyeân gia cho raèng, kinh teá
Vieät Nam caàn töø boû caùch thöùc phaùt
trieån döïa vaøo khai thaùc taøi nguyeân
vaø nhaân coâng giaù reû nhö hieän nay,
ñeå chuyeån sang moät giai ñoaïn phaùt
trieån cao hôn.
Vieän Nghieân cöùu Quaûn lyù Kinh teá
Trung öông (CIEM) vöøa hoaøn taát Ñeà aùn
tieáp tuïc ñoåi môùi vaø chuyeån dòch cô caáu
kinh teá giai ñoaïn ñeán naêm 2020, nhaèm
taêng caàu noäi ñòa vaø giaûm söï leä thuoäc
cuûa Vieät Nam vaøo beân ngoaøi.
Theo ñoù, vieäc chuyeån ñoåi cô caáu
kinh teá caàn höôùng ñeán giai ñoaïn phaùt
trieån cao hôn, trong ñoù taêng tröôûng
phaûi döïa vaøo naâng cao naêng suaát, chaát
löôïng. Caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán
söû duïng voán vaø coâng ngheä seõ thay theá
caùc ngaønh thieân veà khai thaùc taøi nguyeân
vaø söû duïng nhieàu lao ñoäng reû.
CIEM ñeà xuaát ngay trong naêm
2010, Chính phuû caàn tieáp tuïc duy trì
oån ñònh kinh teá vó moâ, vaø thöïc hieän hoã
trôï laõi suaát hoaëc baûo laõnh tín duïng ñoái
vôùi nhöõng nhoùm doanh nghieäp coù döï
aùn ñaàu tö môùi, trong caùc ngaønh coù lôïi
theá caïnh tranh, coù hieäu quaû vaø ñoä lan
toûa lôùn. Chaúng haïn, saûn xuaát vaät lieäu
xaây döïng, ñaùnh baét - cheá bieán haûi saûn,
deät may, giaøy da, khaùch saïn, saûn xuaát
haøng gia duïng... Cuøng luùc, trong naêm
2010, caàn raø soaùt vaø ñôn giaûn hoùa, baõi
boû ít nhaát 30% soá thuû tuïc haønh chính
hieän haønh.
Trong trung haïn, vaøo caùc naêm
2010-2012, CIEM cho raèng ñaàu tieân
Vieät Nam vaãn caàn duy trì oån ñònh kinh
teá vó moâ, cuøng luùc xaây döïng, naâng caáp
heä thoáng thoâng tin, thoáng keâ vaø kinh
teá - xaõ hoäi. Tröôùc heát laø thoâng tin veà
kinh teá vó moâ, phaân tích kòp thôøi veà tình
hình trong vaø ngoaøi nöôùc, cuõng nhö
aûnh höôûng tôùi Vieät Nam.
Thöù hai, naâng cao chaát löôïng
hoaïch ñònh vaø thöïc thi chính saùch,
phaùp luaät, nhö thaønh laäp cô quan trung
öông tham möu veà chính saùch phaùt
trieån kinh teá. Ñoàng thôøi, caàn taùch bieät
3 chöùc naêng chuû yeáu maø Chính phuû
ñang thöïc hieän, goàm quaûn lyù haønh
chính nhaø nöôùc, ñieàu tieát thò tröôøng
vaø thöïc hieän quyeàn chuû sôû höõu nhaø
nöôùc.
Thöù ba, naâng cao naêng löïc quaûn
lyù ñaàu tö vaø hieäu quaû nhaø nöôùc. Trong
ñoù, ban haønh tieâu chí thaåm ñònh, löïa
choïn döï aùn ñaàu tö baèng voán ngaân saùch
nhaø nöôùc, cô cheá phaân boå voán ñaàu tö
nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi, raø soaùt laïi taát caû
döï aùn ñang thöïc hieän hay naèm trong
quy hoaïch vaø loaïi boû caùc döï aùn khoâng
ñaùp öùng yeâu caàu.
Thöù tö, caàn ñoåi môùi quaûn trò vaø
naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa
doanh nghieäp nhaø nöôùc, nhö hoaøn
thaønh chuyeån ñoåi taát caû doanh nghieäp
nhaø nöôùc sang coâng ty traùch nhieäm
hoaëc coå phaàn, baõi boû caùc loaïi bao caáp
coøn laïi. Ñoàng thôøi, boû caùc ñaëc quyeàn
vaø ñoäc quyeàn mang laïi lôïi ích cho rieâng
doanh nghieäp Nhaø nöôùc.
Thöù naêm, ñoåi môùi caùch thöùc
khuyeán khích ñaàu tö xaõ hoäi, caân baèng
hôn giöõa ñaàu tö cho xuaát khaåu vaø tieâu
duøng noäi ñòa, caûi thieän ñaàu tö tröïc tieáp
nöôùc ngoaøi. Trong ñoù, xaây döïng caùc
tieâu chí chaát löôïng nhaø ñaàu tö vaø döï
aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi theo höôùng söû
duïng ít taøi nguyeân vaø lao ñoäng reû tieàn
hôn, coù nhieàu haøm löôïng khoa hoïc vaø
coâng ngheä hôn.
Thöù saùu, khuyeán khích saûn xuaát
noâng nghieäp vaø toå chöùc cuoäc soáng ôû
noâng thoân theo höôùng hieän ñaïi; vaø thöù
baûy, tieáp tuïc hoã trôï phaùt trieån doanh
nghieäp nhoû vaø vöøa.
Nhöõng ñeà xuaát cuûa CIEM ñöôïc
ñöa ra döïa treân phaân tích veà hieän
traïng kinh teá cuõng nhö caùch thöùc
taêng tröôûng cuûa Vieät Nam trong nhöõng
naêm qua. Theo ñoù, töø naêm 2000 ñeán
nay, neàn kinh teá ñaõ ñaït ñöôïc möùc taêng
tröôûng khaù cao, nhôø ñoù Vieät Nam ra
khoûi tình traïng ngheøo vaø keùm phaùt trieån
ñeå gia nhaäp nhoùm quoác gia coù thu
nhaäp trung bình thaáp cuûa theá giôùi.
Song ñieàu ñaùng noùi laø kinh teá Vieät
Nam ñang ñi theo chieàu roäng, döïa
nhieàu vaøo gia taêng quy moâ ñaàu tö vôùi
hieäu quaû ñaàu tö thaáp, ñoùng goùp cuûa
nhaân toá naêng suaát toång hôïp coøn nhoû.
Caùch taêng tröôûng theo chieàu roäng naøy
vaø gia taêng söû duïng caùc nguoàn löïc vaø taøi
nguyeân nay khoâng coøn phuø hôïp - CIEM
keát luaän. Bôûi khaû naêng huy ñoäng theâm
voán ñaàu tö, soá löôïng lao ñoäng ñaõ daàn tôùi
giôùi haïn, neáu khoâng caûi thieän ñöôïc hieäu
quaû ñaàu tö thì toác ñoä taêng tröôûng tôùi ñaây
seõkhoângtheåduytrìnhönhöõngnaêmvöøa
qua, vaø coù nguy cô giaûm daàn.
Moâ hình ñaàu tö hieän nay neáu keùo
daøi, theo CIEM, coù theå laøm cho caùc
caân ñoái vó moâ trôû neân mong manh vaø
baát oån kinh teá seõ trôû thaønh nguy cô
thöôøng tröïc. Maët khaùc, taêng tröôûng
theo chieàu roäng vaø döïa nhieàu vaøo voán
ñaàu tö nhö hieän nay khoâng taïo ra cô
hoäi caûi thieän thu nhaäp vaø ñôøi soáng moät
caùch beàn vöõng cho ngöôøi lao ñoäng,
khoâng taêng ñöôïc möùc caàu noäi ñòa. Noùi
caùch khaùc, caùch thöùc taêng tröôûng nhö
hieän nay neáu tieáp tuïc keùo daøi seõ laøm
gia taêng söï leä thuoäc cuûa Vieät Nam
vaøo beân ngoaøi. “Thay ñoåi caùch thöùc
taêng tröôûng, chuyeån ñoåi cô caáu kinh
teá theo höôùng naêng cao chaát löôïng,
naêng suaát vaø hieäu quaû söû duïng caùc
nguoàn löïc, nhaát laø voán ñaàu tö, ñaõ trôû
thaønh nhieäm vuï caáp baùch”, baùo caùo
cuûa CIEM nhaán maïnh.
Neàn kinh teá Vieät Nam hieän nay döïa
nhieàu vaøo khai thaùc vaø söû duïng nhieàu
taøi nguyeân thieân nhieân, hoaëc söû duïng
nhieàu lao ñoäng phoå thoâng. Hieäu quaû
cuûa doanh nghieäp Nhaø nöôùc chöa cao,
cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân trong nöôùc
coù xu höôùng giaûm. Doanh nghieäp Nhaø
nöôùc chöa phaùt huy ñöôïc vai troø daãn
daét, chuû ñaïo trong chuyeån dòch cô caáu
kinh teá. Trong khi ñoù, kinh teá tö nhaân
trong nöôùc coøn nhoû, chöa theå laøm ñoäng
löïc taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá. q
Ngoïc Chaâu, http://vnexpress.net/
7 ñeà xuaát taùi cô caáu kinh teá Vieät Nam
CIEM cho raèng, kinh teá Vieät Nam caàn töø boû caùch
thöùc phaùt trieån döïa nhieàu vaøo nhaân coâng giaù reû vaø
khai thaùc taøi nguyeân. AÛnh minh hoïa: Hoaøng Haø
khoa hoïc coâng ngheä
3
Ðaûng vaø daân toäc, ngaønh KH&CN nöôùc ta ñaõ ñaït ñöôïc
nhöõng thaønh töïu quan troïng, thaät söï coù nhöõng ñoùng
goùp to lôùn vaøo cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc,
thoáng nhaát ñaát nöôùc vaø thaønh coâng cuûa söï nghieäp
ñoåi môùi. KH&CN ñaõ khaúng ñònh ñöôïc vai troø quan
troïng ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi hieän nay
cuûa ñaát nöôùc. Trong phaàn baùo caùo, Boä tröôûng Hoaøng
Vaên Phong nhaán maïnh: Chaát löôïng, trình ñoä nghieân
cöùu vaø toác ñoä thöông maïi hoùa caùc keát quaû KH&CN
trong hoaït ñoäng thöïc tieãn ñaõ ñöôïc naâng cao, ñoùng
goùp tyû troïng ñaùng keå thuùc ñaåy taêng naêng suaát, chaát
löôïng saûn phaåm haøng hoùa, dòch vuï, taêng kim ngaïch
xuaát khaåu vaø taêng tröôûng cuûa caùc ngaønh, lónh vöïc
troïng yeáu nhö coâng nghieäp, noâng nghieäp, thuûy saûn,
vieãn thoâng, xaây döïng, giao thoâng, y teá…
Taïi buoåi leã, ñoàng Phoù Thuû töôùng thöôøng tröïc
Chính phuû Nguyeãn Sinh Huøng ñaõ coù baøi phaùt bieåu
ñaùnh giaù nhöõng ñoùng goùp cuûa ngaønh KH&CN suoát
nöûa theá kyû qua, ñoàng thôøi neâu roõ nhöõng nhieäm vuï,
giaûi phaùp maø ngaønh caàn phaûi ñaït töø nay ñeán naêm
2020. Phoù Thuû töôùng Nguyeãn Sinh
Huøng khaúng ñònh vai troø to lôùn cuûa
KH&CN trong phaùt trieån kinh teá
- xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Phoù Thuû
töôùng cuõng ñaùnh giaù cao nhöõng
thaønh töïu noåi baät cuûa KH&CN
trong nhöõng naêm gaàn ñaây vôùi söï
ra ñôøi cuûa doanh nghieäp KH&CN
vaø böôùc ñaàu phaùt trieån thò tröôøng
coâng ngheä. Phoù Thuû töôùng nhaán
maïnh, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc luoân coi
KH&CN laø quoác saùch haøng ñaàu.
Chính phuû seõ saùt caùnh cuøng
caùc nhaø khoa hoïc vaø coâng ngheä
Phoù Thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng taïi leã trao Huaân chöông Sao vaøng.
AÛnh: Tieán Duõng
Saùng 10/1/2010 taïi Trung taâm Hoäi nghò Quoác Gia
(Haø Noäi), Boä KH&CN ñaõ toå chöùc Leã kyû nieäm 50
naêm thaønh laäp vaø ñoùn nhaän Huaân chöông Sao
vaøng. Tôùi döï döï Leã kyû nieäm coù caùc ñoàng chí Uyû
vieân Boä Chính trò: Tröông Taán Sang, Thöôøng tröïc
Ban Bí thö; Nguyeãn Sinh Huøng, Phoù Thuû töôùng
Thöôøng tröïc Chính phuû; Hoà Ñöùc Vieät, Tröôûng ban
Toå chöùc Trung öông; Phaïm Gia Khieâm, Phoù Thuû
töôùng Chính phuû. Caùc ñoàng chí Uyû vieân Trung
öông Ñaûng: Nguyeãn Ñöùc Kieân, Phoù Chuû tòch
Quoác hoäi; Nguyeãn Thieän Nhaân, Phoù Thuû töôùng
Chính phuû; Traàn Vaên Tuaán, Boä tröôûng Boä Noäi vuï;
Nguyeãn Xuaân Phuùc, Boä tröôûng Chuû nhieäm Vaên
phoøng Chính phuû; Ñaào Troïng Thi, Chuû nhieäm Uyû
ban Vaên hoaù, Giaùo duïc, Thanh thieáu nieân cuûa
Quoác hoäi; Phaïm Khoâi Nguyeân, Boä tröôûng Boä Taøi
nguyeân vaø Moâi tröôøng; Haø Huøng Cöôøng, Boä tröôûng
Boä Tö phaùp; Hoà Nghóa Duõng, Boä tröôûng Boä Giao
thoâng vaän taûi; Nguyeãn Baéc Son, Phoù Tröôûng ban
Tuyeân giaùo Trung öông; Hoaøng Vaên Phong, Boä
tröôûng Boä KH&CN. Ñeán döï Hoäi nghò coøn coù caùc
ñaïi bieåu ñaïi dieän caùc ñôn vò tröïc thuoäc Boä KH&CN,
caùc vieän nghieân cöùu, tröôøng ñaïi hoïc, caùc doanh
nghieäp, caùc Sôû KH&CN, caùc toå chöùc quoác teá ñang
hoaït ñoäng taïi Vieät Nam, cuøng caùc caùn boä, nhaø
khoa hoïc thuoäc nhieàu theá heä.
Taïi leã kyû nieäm, Boä tröôûng Boä KH&CN Hoaøng Vaên
Phong ñoïc baùo caùo ñieåm laïi quaù trình hình thaønh
vaø phaùt trieån cuûa Boä KH&CN vôùi tieàn thaân laø UÛy ban
Khoa hoïc Nhaø nöôùc; nhöõng thaønh töïu quan troïng
maø ngaønh KH&CN ñaõ ñaït ñöôïc, nhaát laø trong hôn 20
naêm qua keå töø khi Ðaïi hoäi laàn thöù VI cuûa Ðaûng khôûi
xöôùng coâng cuoäc ñoåi môùi toaøn dieän ñaát nöôùc... Suoát
nöûa theá kyû ñoàng haønh cuøng söï nghieäp caùch maïng cuûa
Theo Boä tröôûng Khoa hoïc
vaø Coâng ngheä Hoaøng Vaên
Phong, neáu muoán phaán ñaáu ñeán
naêm 2020 GDP gaáp 3,2 laàn so vôùi
naêm 2010, khoa hoïc coâng ngheä
caàn coù söï ñoät phaù. “Chæ coù qua
tay doanh nghieäp, söùc maïnh cuûa
ngaønh khoa hoïc coâng ngheä môùi
ñöôïc boäc loä vaø phaùt huy. Nhöng
chæ doanh nghieäp thì chöa ñuû maø
ngöôøi laõnh ñaïo quoác gia cuõng
phaûi quan taâm ñeán ñieàu naøy”, oâng
Phong noùi.
Boä tröôûng daãn chöùng, naêm
2002-2005, taäp ñoaøn Samsung
(Haøn Quoác) boû ra 3,2 tyû USD ñeå
ñoåi môùi coâng ngheä. Trong khi ôû
Vieät Nam, naêm 2001-2005, ñaàu tö
ñöôïc gaàn 1 tyû USD cho hoaït ñoäng
khoa hoïc coâng ngheä. Nhaèm taïo ra
böôùc ñoät phaù cho ngaønh, Boä seõ
laäp Quyõ Ñoåi môùi Khoa hoïc Coâng
ngheä Quoác gia, quan taâm hôn nöõa
tôùi ñoäi nguõ nghieân cöùu trong caùc
tröôøng ñaïi hoïc, ñoäi nguõ khoa hoïc
ôû caùc doanh nghieäp, ngöôøi daân
ñam meâ khoa hoïc cuõng nhö ñoäi
nguõ quaûn lyù nhaø nöôùc trong lónh
vöïc naøy.
“Ñoäi nguõ nghieân cöùu trong caùc
tröôøng ñaïi hoïc coù vai troø quyeát
ñònh dieän maïo khoa hoïc nöôùc nhaø.
Coøn ñoäi nguõ khoa hoïc ôû caùc doanh
nghieäp laø löïc löôïng quan troïng maø
nhieàu naêm chuùng ta chöa quan
taâm. Chính phuû caàn coi nhöõng
ngöôøi daân ñam meâ khoa hoïc laø
moät trong nhöõng löïc löôïng laøm
khoa hoïc coâng ngheä”, Boä tröôûng
Hoaøng Vaên Phong cho bieát.
Saép tôùi, Boä Khoa hoïc Coâng
ngheä cuõng seõ xaây döïng chöông
trình ñaàu tö phaùt trieån öùng duïng
khoa hoïc coâng ngheä ôû caùc ñòa
phöông, ñoàng thôøi hoã trôï 50 trung
taâm chuyeån giao khoa hoïc coâng
ngheä ôû caùc tænh moãi trung taâm 20
tyû ñoàng ñeå laøm ñaàu moái phaùt trieån
trong lónh vöïc naøy.
“Trung Quoác hieän coù 300.000
doanh nghieäp khoa hoïc coâng
ngheä, ñoùng goùp 15% GDP. Saép tôùi,
chuùng toâi seõ trình Chính phuû ñeán
naêm 2015 coù 5.000-10.000 doanh
nghieäp”, oâng Phong noùi. q
50 naêm thaønh laäp ngaønh khoa hoïc vaø coâng ngheä: 1959-2009
Caàn ñoät phaù trong khoa hoïc coâng ngheä
Boä tröôûng Hoaøng Vaên Phong: “Saép tôùi, chuùng
toâi seõ trình Chính phuû ñeán naêm 2015 coù 5.000-
10.000 doanh nghieäp KHCN”
khoa hoïc coâng ngheä
4
Nhieäm vuï saép tôùi cuûa ngaønh KH&CN laø heát söùc to
lôùn, nhaát laø khi vaán ñeà thieáu huït naêng löôïng, bieán
ñoåi khí haäu… dieãn ra ngaøy caøng phöùc taïp, ñeå ñöa
ñaát nöôùc phaùt trieån, nhieäm vuï ñaët ra cho caùc nhaø
khoa hoïc vaãn coøn khaù naëng neà. Ngoaøi ra, Phoù Thuû
töôùng cuõng chæ ñaïo ngay trong naêm 2010 - naêm
baûn leà cuûa raát nhieàu söï kieän - ngaønh KH&CN phaûi
noã löïc chuyeån bieán hôn nöõa ñeå taïo ñaø cho nhöõng
naêm tôùi. Theo ñoù, ngaønh caàn ñoåi môùi cô cheá quaûn
lyù, ñaàu tö vaø laøm ra caùc saûn phaåm coù troïng taâm,
troïng ñieåm ñeå taïo ñieåm nhaán, thuùc ñaåy phaùt trieån löïc
löôïng doanh nghieäp KH&CN. Theo Phoù thuû töôùng,
Chính phuû ñang quyeát taâm ñöa KH&CN trôû thaønh
ñoäng löïc tröïc tieáp cho söï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi,
ñöa ñaát nöôùc ta nhanh choùng ra khoûi khoái caùc quoác
gia coù thu nhaäp thaáp vaø cô baûn trôû thaønh moät nöôùc
coâng nghieäp vaøo naêm 2020.
Cuõng theo Phoù thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng,
ñieàu kieän tieân quyeát cho thaønh coâng cuûa söï nghieäp
phaùt trieån ñaát nöôùc, phaùt trieån neàn khoa hoïc coâng
ngheä nöôùc nhaø trong giai ñoaïn tôùi, chính laø söï thoáng
nhaát vaø yù chí quyeát taâm cuûa Chính phuû, caùc caáp caùc
ngaønh, ñaëc bieät laø söï noã löïc vaø tinh thaàn ñoaøn keát
cuûa coäng ñoàng caùc nhaø khoa hoïc coâng ngheä Vieät
Nam trong vaø ngoaøi nöôùc.
“Toâi xin khaúng ñònh Chính phuû seõ saùt caùnh cuøng
caùc nhaø khoa hoïc vaø coâng ngheä Vieät Nam quyeát taâm
thöïc hieän thaønh coâng nhieäm vuï naëng neà nhöng veû
vang naøy”, Phoù thuû töôùng keát thuùc baøi phaùt bieåu.
Nhaân dòp naøy, Phoù thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng
ñaõ thay maët Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trao taëng Huaân
chöông Sao vaøng cho Boä KH&CN nhaèm ghi nhaän
thaønh tích cuûa Boä trong söï nghieäp xaây döïng vaø baûo
veä Toå quoác trong suoát chaëng ñöôøng 50 naêm thaønh
laäp vaø phaùt trieån. q
Phoù thuû töôùng
Nguyeãn Sinh Huøng:
"Khoa hoïc vaø coâng
ngheä ñang ngaøy
caøng khaúng ñònh
ñöôïc vai troø cuûa
mình ñoái vôùi söï phaùt
trieån kinh teá xaõ hoäi
cuûa ñaát nöôùc. AÛnh:
Tieán Duõng.
LEAN 6 SIGMA
5
Thò tröôøng vaø doanh nghieäp
Theo khaûo saùt cuûa Cô quan ño
löôøng Nhaät baûn (JMA) naêm 2004
ñoái vôùi caùc doanh nghieäp Nhaät
baûn veà möùc ñoä quan troïng cuûa
caùc yeáu toá cuûa heä thoáng quaûn lyù,
coâng ngheä, tôùi söï mong ñôïi cuûa
khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm/dòch
vuï cung caáp, keát quaû cho thaáy ba
yeáu toá quan troïng nhaát laø Chaát
löôïng – Chi phí – Giao haøng ñöôïc
ña soá khaùch haøng mong muoán.
Trong caùc tieâu chí ñaùnh giaù khaûo
saùt khaùc ví duï nhö caûi tieán coâng
ngheä hay linh hoaït trong heä thoáng
saûn xuaát cuõng chæ ñöôïc ñaùnh giaù
ôû möùc ñoä vöøa phaûi (ít hôn 30%,
so vôùi möùc hôn 70% cuûa ba yeáu
toá treân). Roõ raøng chí phí vaø chaát
löôïng (saûn phaåm hay dòch vuï) laø
caùc vaán ñeà soáng coøn ñoái vôùi caùc
doanh nghieäp. Laøm sao cuøng ñaùp
öùng ñöôïc caû hai yeâu caàu naøy ñoøi
hoûi caùc doanh nghieäp phaûi coù caùch
tieáp caän phuø hôïp vaø hieäu quaû theo
ñaëc thuø, hieän traïng vaø naêng löïc cuûa
chính doanh nghieäp.
Trong boái caûnh caïnh tranh gay
gaét, caét giaûm chi phí vaø ñaûm baûo
chaát löôïng cuõng chính laø neàn taûng
ñeå phaùt trieån beàn vöõng cuûa doanh
nghieäp. Caùc caùc moâ hình quaûn lyù
chaát löôïng theo tieâu chuaån, ví duï
nhö theo ISO 9000, cuõng coù nhöõng
höôùng daãn veà duy trì caûi tieán lieân
tuïc cuõng nhaèm thöïc hieän caùc bieän
phaùp kieåm soaùt trong quaù trình ñeå
giaûm chi phí vaø ñaûm baûo chaát löôïng
saûn phaåm/dòch vuï. Tuy nhieân caùc
höôùng daãn naøy chöa chæ ra ñöôïc
cuï theå veà caùch thöùc trieån khai, hay
noùi caùch khaùc môùi laø ñònh höôùng
coøn thöïc hieän ra sao ñoøi hoûi doanh
nghieäp phaûi coù söï tìm toøi nghieân
cöùu caùc giaûi phaùp thích hôïp.
Nhìn vaøo moät soá moâ hình quaûn
lyù phi tieâu chuaån, ví duï nhö moâ hình
Kaizen cuûa Nhaät baûn, caùc vaán ñeà
caûi tieán ñeå caét giaûm chi phí saûn
xuaát ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö nguyeân
taéc cô baûn khi aùp duïng caùc moâ
hình naøy. AÙp duïng caùc nguyeân taéc
Kaizen, coù theå giuùp giaûm tyû leä hö
hoûng cuûa saûn phaåm xuoáng 25%,
Quaûn lyù doanh nghieäp theo
moâ hình tích hôïp Lean-6 Sigma
Tieát kieäm chi phí, toái öu hoùa söû duïng nguoàn löïc nhaèm quaûn lyù saûn
xuaát hieäu quaû, ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm hay dòch vuï cung caáp luoân
laø muïc tieâu phaán ñaáu cuûa caùc doanh nghieäp. Tuy nhieân, vieäc vaän duïng
caùc moâ hình quaûn lyù khaùc nhau ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu naøy thöôøng
chöa cho keát quaû nhö mong ñôïi. Trong nhieàu tröôøng hôïp, tieát kieäm chi
phí vaø söû duïng nguoàn löïc hieäu quaû coù theå ñaït ñöôïc, nhöng chaát löôïng
saûn phaåm hay dòch vuï cung caáp laïi chöa ñaùp öùng ñöôïc mong ñôïi töø
khaùch haøng. Moät moâ hình quaûn lyù ñaùp öùng ñöôïc cuøng luùc caùc muïc tieâu
nhö vaäy seõ giuùp doanh nghieäp vöøa giaûm chi phí saûn xuaát, vöøa laøm haøi
loøng khaùch haøng, thöïc söï caàn thieát. Coù nhieàu moâ hình quaûn lyù khaùc nhau
höôùng tôùi muïc ñích naøy, trong baøi vieát naøy moâ hình quaûn lyù tích hôïp giöõa
Lean vôùi 6 Sigma ñöôïc ñeà xuaát nhö moät caùch tieáp caän khaùc cho caùc
doanh nghieäp. Baøi vieát khoâng ñi saâu vaøo caùc khía caïnh kyõ thuaät cuûa caùc
moâ hình quaûn lyù naøy, maø chæ neâu leân caùc ñieåm lôïi ích maø moãi moâ hình
coù theå ñem laïi, vaø töø goùc ñoä quaûn lyù doanh nghieäp thì lôïi ích cuoái cuøng
coù theå ñaït ñöôïc neáu keát hôïp haøi hoøa caùc lôïi ích naøy vôùi nhau.
Giôùi thieäu
giaûm chi phí 20% vaø taêng saûn
löôïng leân 25%, giuùp ruùt ngaén thôøi
gian giao haøng vaø taêng doanh soá
cho coâng ty. Caùc hoaït ñoäng caûi tieán
cuûa moâ hình Kaizen baét ñaàu töø neàn
taûng raát cô baûn, ñoù laø phaûi coù moät
moâi tröôøng laøm vieäc boá trí saép xeáp
khoa hoïc, tinh giaûn, taïo thuaän lôïi
nhaát cho coâng vieäc. Chính nguyeân
taéc naøy khi ñöôïc thaáu hieåu vaø aùp
duïng roäng raõi cho caùc hoaït ñoäng
saûn xuaát khaùc, seõ ñem laïi caùc hieäu
quaû nhö keå treân.
Saûn xuaát tinh goïn (Lean)
Nhìn laïi caùc moâ hình saûn xuaát
truyeàn thoáng, khi chuyeån ñoåi töø
saûn xuaát ñôn leû sang saûn xuaát
haøng loaït, caùc ñaëc ñieåm veà caáu
truùc thò tröôøng saûn phaåm ñaõ ñöôïc
thay ñoåi.
Vaøo nhöõng naêm 1950s-1970s,
khi naêng löïc saûn xuaát coøn thaáp
hôn nhu caàu caàn ñaùp öùng cuûa thò
tröôøng, saûn xuaát taäp trung vaøo
daïng saûn phaåm thoâng thöôøng. Caùc
nhaø saûn xuaát coá gaéng ñaùp öùng thò
tröôøng baèng soá löôïng, moâ hình saûn
xuaát haøng loaït ra ñôøi.
Tôùi khi giöõa caùc nhaø saûn xuaát
gia taêng söï caïnh tranh maïnh meõ,
ñoøi hoûi phaûi taïo ra caùc saûn phaåm
vôùi tính toaùn chi phí hieäu quaû nhaèm
ñaùp öùng thoûa maõn khaùch haøng.
Ñieàu naøy thuùc ñaåy moâ hình saûn
xuaát ña daïng hoùa saûn phaåm, baét
LEAN 6 SIGMA
6
ñaàu töø cuoái thaäp nieân 1980s. Caùc
bieän phaùp caét giaûm chi phí vaø cheá
taïo ra caùc saûn phaåm mang tính ñoät
phaù trôû neân quan troïng hôn nhaèm
taêng lôïi nhuaän. Voøng ñôøi cuûa saûn
phaåm cuõng ñöôïc ruùt ngaén hôn
so vôùi thôøi kyø saûn xuaát saûn phaåm
haøng loaït.
Neáu nhìn vaøo cô caáu giaù thaønh
cuûa saûn phaåm giöõa hai moâ hình
saûn xuaát naøy, haøng loaït vaø ña
daïng, coù theå thaáy söï thay ñoåi cô
baûn veà caùch tính giaù baùn. Chính
ñieàu naøy ñoøi hoûi nhaø saûn xuaát
phaûi coù caùc chieán löôïc tieáp caän
thò tröôøng cho phuø hôïp theo töøng
giai ñoaïn.
ÔÛ thôøi kyø saûn xuaát haøng loaït,
ñaëc ñieåm saûn xuaát laø saûn phaåm
coù maãu maõ ñôn chieác, nhöng ñöôïc
saûn xuaát ra nhieàu, laáy soá löôïng laøm
muïc tieâu. Coâng thöùc tính giaù baùn
ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: GIAÙ BAÙN
= CHI PHÍ + LÔÏI NHUAÂN
Nhaø saûn xuaát quyeát ñònh giaù
baùn sau khi ñaõ tính toaùn veà chi
phí phaûi boû ra vaø caân nhaéc veà lôïi
nhuaän muoán coù.
Khi chuyeån sang moâ hình saûn
xuaát ña daïng hoùa saûn phaåm,
coâng thöùc treân ñöôïc thay ñoåi nhö
sau: GIAÙ BAÙN – CHI PHÍ = LÔÏI
NHUAÄN
Roõ raøng coù söï khaùc bieät cô baûn
veà caùch xaùc ñònh lôïi nhuaän. Trong
moâ hình naøy, söï caïnh tranh giöõa
caùc nhaø saûn xuaát coù cuøng loaïi saûn
phaåm cung caáp ñaõ ñöôïc tính toaùn
ñeå doanh nghieäp coù ñöôïc moät giaù
baùn mang tính caïnh tranh nhaát.
Luùc naøy, thò tröôøng quyeát ñònh giaù
baùn, vaø neáu nhaø saûn xuaát muoán
ñaït ñöôïc lôïi nhuaän cao nhaát, chæ
coøn caùch giaûm ñöôïc caøng nhieàu
chi phí caøng toát. Chính vì theá, caùc
moâ hình quaûn lyù saûn xuaát höôùng
tôùi vieäc giaûm toái ña chi phí trong
saûn xuaát. Moâ hình saûn xuaát tinh
goïn (LEAN) ra ñôøi nhaèm ñaùp öùng
caùc yeâu caàu naøy. Moät ví duï veà
söï thaønh coâng cuûa moâ hình naøy
chính laø coâng ty Toyota, vôùi moâ
hình mang teân cuûa coâng ty Toyota
Production System (Heä thoáng saûn
xuaát Toyota). Coâng ty Toyota ñaõ
thaønh coâng taïi thò tröôøng voâ cuøng
caïnh tranh ôû Myõ, vaø trieát lyù cuûa
ngöôøi Nhaät trong quaûn trò saûn xuaát
ñaõ khieán caùc coâng ty cuûa Myõ phaûi
hoïc taäp. Töø nhöõng naêm 1995, moâ
hình Lean ñaõ ñöôïc nghieân cöùu saâu
roäng ôû Myõ, taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc
haøng ñaàu nhö Vieän Coâng ngheä
Mat-sa-chu-set (MIT).
Moâ hình saûn xuaát tinh goïn taäp
trung vaøo 3 yeáu toá chính laø Con
ngöôøi – Quaù trình – Coâng ngheä.
Moâ hình höôùng tôùi söï tham gia
cuûa moïi ngöôøi, vôùi tö duy Lean
(tinh goïn) luoân thöôøng tröïc trong
moãi ngöôøi khi tham gia vaøo caùc
quaù trình saûn xuaát/dòch vuï. Caùc
quaù trình toå chöùc, quaûn lyù saûn xuaát
ñöôïc toái öu hoùa nhaèm loaïi boû toái ña
caùc loaïi chi phí. Vieäc naøy ñöôïc hoã
trôï bôûi öùng duïng coâng ngheä hieän
ñaïi, töï ñoäng hoùa. Coâng ngheä ñöôïc
duøng ñeå hoã trôï con ngöôøi vaø caùc
quaù trình saûn xuaát moät caùch hieäu
quaû nhaát. Vaø taát caû 3 yeáu toá naøy
cuoái cuøng nhaèm tôùi khaùch haøng,
thoûa maõn ñöôïc khaùch haøng chính
laø söï thaønh coâng. Muïc tieâu taïo giaù
trò cho khaùch haøng laø ít laõng phí,
giao haøng nhanh, chaát löôïng toát.
Hai yeáu toá maáu choát laø giaûm laõng
phí vaø taêng toác ñoä giao haøng. Keát
hôïp vôùi ñoù laø söï linh hoaït, tham
gia cuûa moïi ngöôøi, treân neàn taûng
chuaån hoùa coâng vieäc.
Moâ hình 6 Sigma
Vaøo ñaàu nhöõng naêm 1980,
trong noã löïc naâng cao chaát löôïng
cao nhaát cho caùc saûn phaåm cuûa
mình, coâng ty Motorola cuûa Myõ
ñaõ khôûi xöôùng moâ hình quaûn lyù
chaët cheõ caùc quaù trình saûn xuaát,
vaø baét ñaàu ñöa ra khaùi nieäm 6
Sigma. Söï thaønh coâng cuûa moâ
hình quaûn lyù naøy taïi Motorola ñaõ
taïo neân moät phong traøo trieån khai
roäng raõi moâ hình naøy taïi haøng
loaït caùc coâng ty haøng ñaàu nhö
IBM, DEC, Allied Signal, GE v.v.
Cho ñeán nay, moâ hình naøy khoâng
nhöõng ñöôïc trieån khai roäng raõi
trong lónh vöïc saûn xuaát, maø lónh
vöïc dòch vuï cuõng ñang naâng cao
daàn chaát löôïng phuïc vuï vôùi caùch
thöùc kieåm soaùt chaët cheõ caùc khaâu,
caùc quaù trình cung caáp, theo moâ
hình 6 Sigma. Coù theå keå teân haøng
loaït caùc coâng ty ñaõ vaø ñang trieån
khai thaønh coâng nhö Bombardier,
Raytheon, Siemens, Nokia,
Navistar, WIPRO, Kodak, Sony,
Siebe, 3M, Polaroid, Citibank,
ABB, Dupont, Lomega, Amex,
Seagate, Black & Decker.
Ñaõ coù nhieàu coâng trình nghieân
cöùu vaø baøi vieát veà moâ hình 6
Sigma, ôû ñaây coù theå toùm taét caùc
ñieåm chính cuûa moâ hình nhö sau:
ñoù laø söï Caûi tieán thaønh quaû cuûa
caùc quaù trình: döïa treân söï kieän ñeå
giaûi quyeát vaán ñeà theo vaán ñeà Chaát
löôïng nghieâm troïng ñoái vôùi khaùch
haøng (Customer critical to Quality
LEAN 6 SIGMA
7
–CTQ); Caûi tieán söï haøi loøng cuûa
KH: taêng traùch nhieäm vôùi KH, giaûm
söï baát maõn cuûa KH; Giaûm chi phí:
Giaûm sai soùt veà saûn phaåm, dòch
vuï vaø thôøi gian chuyeån giao. Taêng
Hieäu suaát, giaûm pheá phaåm. Taát caû
nhaèm Taêng thu nhaäp, lôïi nhuaän.
Ñieåm noåi baät cuûa moâ hình 6
Sigma laø öùng duïng caùc kyõ thuaät
thoáng keâ ñeå kieåm soaùt caùc quaù
trình saûn xuaát hay cung caáp dòch
vuï. Caùc quaù trình ñöôïc thieát keá
sao cho ñaït ñöôïc söï bieán ñoåi cuûa
saûn phaåm/dòch vuï laø ít nhaát. Caùc
nguyeân nhaân gaây ra söï bieán ñoåi
ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua caùc kyõ
thuaät thoáng keâ, phaân tích caùc yeáu
toá gaây ra sai loãi vaø tìm caùch ñieàu
chænh ñeå quaù trình ñaït ñöôïc muïc
tieâu ñaõ xaùc ñònh.
Moâ hình tích hôïp Lean-
6Sigma
Roõ raøng vôùi moâ hình Lean,
hay saûn xuaát tinh goïn, taïo ra saûn
phaåm vôùi ít chi phí nhaát, giao haøng
trong thôøi gian nhanh nhaát, seõ giuùp
doanh nghieäp taêng cao khaû naêng
caïnh tranh vaø taêng lôïi nhuaän. Tuy
nhieân khía caïnh chaát löôïng cuûa
saûn phaåm/dòch vuï vaãn laø vaán ñeà
caàn quan taâm. Kinh nghieäm trieån
khai taïi moät soá doanh nghieäp ôû Vieät
nam cho thaáy söï bieán ñoåi (khoâng
ñoàng nhaát) veà chaát löôïng saûn
phaåm trong quaù trình saûn xuaát/dòch
vuï vaãn coøn vaø ñoøi hoûi coù bieän phaùp
kieåm soaùt toát hôn. Vôùi caùc doanh
nghieäp coù söï hoã trôï toát nhôø coâng
ngheä hieän ñaïi (ví duï töï ñoäng hoùa),
coù theå khaéc phuïc ñöôïc vaán ñeà naøy
toát hôn, tuy nhieân vaãn caàn coù söï
kieåm soaùt, ñieàu chænh quaù trình.
Chính vì theá, keát hôïp vôùi moâ hình
6 Sigma coù theå giuùp cung caáp cho
doanh nghieäp moät phöông thöùc
kieåm soaùt quaù trình chaët cheõ, nhôø
ñoù oån ñònh vaø giaûm söï bieán ñoåi veà
chaát löôïng cuûa saûn phaåm/dòch vuï
cung caáp.
Baûng 1 moâ taû so saùnh caùc
ñieåm ñaëc tröng cuûa hai moâ
hình Lean vaø 6 Sigma.
So saùnh söï gioáng nhau
Cuøng nhaán maïnh vaøo quaù trình,
Baûng 1: So saùnh ñieåm ñaëc tröng cuûa hai moâ hình Lean vaø 6 Sigma
LEAN 6 SIGMA
Toác ñoä
Giaûm thieåu laõng phí
Theå hieän chuoãi caùc hoaït ñoäng
giaù trò
Quaûn lyù vaät tö ñuùng thôøi ñieåm
Quaûn lyù tröïc quan
Saûn xuaát nhanh
Hieäu quaû thieát bò
Hoaït ñoäng caûi tieán, khuyeán nghò
Tieâu chuaån hoùa taùc nghieäp
5S, PDCA
Giaûm bieán ñoåi
Chaát löôïng cao ñeå ñaùp öùng
khaùch haøng
Ngaên ngöøa sai hoûng
RTY, COPQ
OÅn ñònh mang tính thoáng keâ
Caùc quaù trình coù theå döï ñoaùn
DMAIC
Laøm vieäc theo nhoùm
Thieát keá theo 6 Sigma
Lean taäp trung vaøo taêng toác ñoä cuûa
quaù trình vôùi giaûm toái thieåu laõng phí.
6Sigma taäp trung vaøo quaù trình vôùi
giaûm toái thieåu söï bieán ñoåi;
Cuøng nhaán maïnh giaûm toái thieåu
chi phí. Lean giaûm chi phí cuûa taát
caû caùc laõng phí. 6 Sigma giaûm chi
phí qua caùc döï aùn COPQ;
Cuøng ñeà cao söï tham gia cuûa
moïi ngöôøi. Lean coù caùc hoaït ñoäng
Kaizen vaø khuyeán nghò. 6 Sigma
coù nhoùm döï aùn.
So saùnh söï khaùc nhau:
LEAN: toác ñoä vaø laõng phí;
6Sigma: bieán ñoåi vaø sai hoûng, vaø
ñaùnh giaù quaù trình;
Söû duïng caùc duïng cuï khaùc
nhau. LEAN: xaùc ñònh chuoãi hoaït
ñoäng giaù trò, Ñuùng haïn, Quaûn lyù
tröïc quan, PDCA, Tieâu chuaån hoùa
coâng vieäc. 6 Sigma: thoáng keâ naêng
löïc quaù trình, thieát keá maãu thöû, chi
phí chaát löôïng, DMAIC, v.v
LEAN: söû duïng caùch tieáp caän
kyõ thuaät coâng nghieäp vaø hieäu
quaû söû duïng thieát bò noùi chung; 6
Sigma: söû duïng ñaùnh giaù thoáng
keâ, phaân tích söï bieán ñoåi vaø toái öu
hoùa thoáng keâ.
Moâ hình tích hôïp
Khi tích hôïp Lean 6 Sigma
(LSS) caùc trieát lyù cuûa Lean vaø 6
Sigma, caùc phöông phaùp, vaø quaù
trình ñöôïc keát hôïp hoã trôï vôùi nhau
ñeå trôû thaønh LSS.
Khung thöïc hieän cuûa LSS laø 6
Sigma, nhöng caùch tieáp caän theo
LEAN ñöôïc söû duïng ñaëc bieät trong
vieäc thieát laäp caùc muïc tieâu vaø caùc
phöông phaùp trieån khai caùc döï aùn
caûi tieán;
PDCA cuûa Lean vaø DMAIC cuûa
6 Sigma coù theå ñöôïc söû duïng keát
hôïp linh hoaït;
Caùc coâng cuï Phaân tích quaù
trình, Xaùc ñònh chuoãi caùc hoaït ñoäng
coù giaù trò, Phaân tích söï bieán ñoåi cuûa
quaù trình, coù theå duøng ñoàng thôøi;
LEAN 6 SIGMA
8
Taêng toác vaø giaûm toái thieåu laõng
phí coù theå ñaït ñöôïc khi quaù trình oån
ñònh vôùi möùc bieán ñoåi nhoû;
Caùc phöông phaùp chính
LEAN: 5S, Nhoùm Kaizen,
PDCA, Töï ñoäng hoùa, Xaùc ñònh
chuoãi hoaït ñoäng giaù trò, Quaûn lyù
vaät tö ñuùng haïn, Tham gia cuûa moïi
ngöôøi, Quaûn lyù Vaät tö theo yeâu caàu
(Pull System);
6 SIGMA: DMAIC, DMADOV,
Nhoùm Döï aùn, RTY, COPQ, Giaûm
thieåu Bieán ñoåi, Phaân haïng Ñai (Belt
System), Giaûi thöôûng, v.v.
Keát luaän
Hai caùch tieáp caän theo Lean vaø
6 Sigma keát hôïp cuøng nhau taïo
thaønh moät chieán löôïc quaûn lyù raát
hieäu quaû. Moät phöông phaùp quaûn
lyù nhaèm giaûm thieåu chi phí, moät
phöông phaùp nhaèm naâng cao chaát
Hình 1: Ngoâi nhaø Lean vaø 6 Sigma
Caâu laïc boä Lean6sigma keát
hôïp vôùi DOVI Lean 6 Sigma
Incubator toå chöùc taäp huaán LEAN
cho caùc Doanh nghieäp vaø toå chöùc
quan taâm vaøo ngaøy 19/01/2010
taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh.
Chuyeân gia LEAN, oâng Charles
Robinson (Hoa Kyø). Noäi dung taäp
huaán bao goàm:
+ Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà LEAN
+ Caùc lôïi ích cuûa LEAN
+ Khaû naêng aùp duïng taïi caùc Doanh nghieäp vaø
Toå chöùc
+ Caùc ñieàu kieän, caùch thöùc tieáp caän, thôøi gian
caàn thieát vaø laøm theá naøo ñeå aùp duïng LEAN ñaït hieäu
quaû cao...
+ Trao ñoåi, toïa ñaøm veà aùp duïng LEAN trong thôøi
gian tôùi.
Caùc Doanh nghieäp vaø toå chöùc coù nhu caàu giôùi
thieäu veà Lean 6 Sigma taïi ñôn vò cuûa mình, xin vui
loøng lieân heä info@lean6sigma.vn ñeå ñöôïc höôùng
daãn chi tieát.
OÂng Robinson thaønh laäp Robinson Consulting
Group vôùi muïc ñích hoã trôï caùc coâng ty caûi tieán hoaït
ñoäng saûn xuaát. Nhöõng khaùch haøng laø Ford, Dofasco
Steel, Rohm & Haas, vaø Pentair Corporation. OÂng
Robinson ñaõ hoã trôï nhieàu coâng ty khi hoï baét ñaàu
nghieân cöùu vaø aùp duïng phieân baûn cuûa Heä Thoáng
Saûn Xuaát Toyota. Naêm 1996, OÂng Robinson ñaõ
cuøng nhöõng chuyeân gia tö vaán khaùc thaønh laäp
neân Total Systems Development, Inc, moät toå chöùc
chuyeân hoã trôï caùc coâng ty caûi tieán hoaït ñoäng saûn
xuaát. OÂng Robinson hieän ñang laøm vieäc taïi Chaâu AÙ
vaø Chaâu UÙc ñeå hoã trôï caùc coâng ty may maëc, giaøy vaø
khai thaùc moû trieån khai caùc nguyeân lyù cuûa saûn xuaát
tinh goïn. Trong naêm 2008, OÂng Robinson gia nhaäp
Productivity-Asia, ñaïi dieän cho nhöõng coâng ty cuûa
Productivity taïi Chaâu AÙ.
OÂng Robinson ñaõ taïo döïng ñöôïc danh tieáng laø
moät chuyeân gia veà Heä Thoáng Saûn Xuaát Toyota vaø
phaùt trieån caùc chieán löôïc cho doanh nghieäp veà saûn
xuaát tinh goïn. OÂng Robinson cuõng laø ñoàng taùc giaû cuûa
cuoán saùch Total Productive Maintenance: The North
American Experience, ñöôïc xuaát baûn bôûi Productivity
Press. OÂng cuõng laø taùc giaû chính cuûa cuoán saùch
Lean Manufacturing - A Plant Floor Guide, ñöôïc
xuaát baûn bôûi Society of Manufacturing Engineers
naêm 2001. OÂng Robinson cuõng vieát nhieàu baøi baùo
cho Plant Services, Maintenance Technology, Plant
Engineering, AIPE Journal, vaø IMI Newsletter. OÂng
Robinson ñaõ thuyeát trình taïi National IIE Conference,
National Plant Engineering & Maintenance Show,
Society of Manufacturing Engineers, National AIPE
cuõng nhö nhieàu hoäi nghò vaø hoäi thaûo khaùc.
Taäp huaán LEAN
löôïng caùc quaù trình, giaûm söï bieán
ñoåi cuûa saûn phaåm/dòch vuï cung
caáp. Vôùi moãi moâ hình, caùc coâng
cuï, phöông phaùp kyõ thuaät cuï theå
seõ caàn ñöôïc löïa choïn ñeå keát hôïp
cho, cuõng nhö phuø hôïp vôùi ñieàu
kieän thöïc teá cuûa doanh nghieäp.
Muïc ñích cuoái cuøng laø giuùp doanh
nghieäp ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa
khaùch haøng moät caùch toát nhaát, hieäu
quaû nhaát. Ngoâi nhaø Lean - 6 Sigma
ñöôïc moâ taû nhö trong Hình 1, laø moâ
hình tích hôïp cuûa hai phöông phaùp
quaûn lyù naøy. q
Ts. Nguyeãn Tuøng Laâm
Trung taâm Naêng suaát Vieät Nam
NGOÂI NHAØ LEAN 6 SIGMA
Muïc ñích
Doanh nghieäp haøng ñaàu vaø thoûa maõn khaùch haøng
Giaù trò vaø chaát löôïng cao. Giaûm laõng phí vaø bieán ñoåi
Ñoåi môùi quaù trình
(Lean)
Toác
ñoä
Laõng
phí
Quaù
trình
Bieán
ñoåi
vaø
sai
hoûng
Ñoåi môùi bieán ñoåi
(6 Sigma)
Söï tham gia
cuûa moïi ngöôøi:
noã löïc ñeå caûi tieán lieân tuïc
Tieâu chuaån hoùa baèng döõ lieäu
LEAN 6 SIGMA
9
Toång quaùt veà Lean 6 Sigma
6 Sigma laø moät phöông phaùp
luaän raát höõu hieäu khi ñöôïc duøng ñeå
caûi tieán caùc quaù trình kinh doanh.
Ñoù laø moät caùch tieáp caän phöùc hôïp
coù theå duøng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà
cho baát kyø quaù trình naøo trong
cheá taïo, mua haøng, baùn haøng,
marketing, coäng ngheä thoâng tin, keá
toaùn... Moïi quaù trình ñeàu coù bieán
thieân; bieán thieân mang ñeán nhieàu
baát lôïi, noù phaùt sinh sai hoûng vaø
laøm khaùch haøng baát maõn. Phöông
phaùp luaän 6 Sigma (voán do haõng
Motorola cuûa Myõ ñeà xöôùng) ñöôïc
duøng ñeå giaûm bieán ñoåi töø baát kyø
nguoàn naøo vaø nhôø ñoù ta naâng cao
chaát löôïng, giaûm ñöôïc chi phí, vaø
laøm khaùch haøng haøi loøng.
Phöông phaùp luaän tieâu chuaån
ñöôïc duøng ñeå caûi tieán caùc quaù trình
hieän coù ñöôïc goïi laø DMAIC, vieát taét
töø chöõ Anh coù nghóa laø “Xaùc ñònh,
Ño löôøng, Phaân tích, Caûi tieán, Kieåm
soaùt” tröôùc khi baét tay vaøo giaûi
quyeát vaán ñeà, voán naèm ôû khu vöïc
gaây nhieàu phieàn haø.
Trong luùc 6 Sigma taäp trung
vaøo vieäc tính toaùn sai hoûng ít nhaát
ñoái vôùi nhu caàu khaùch haøng, thì
Lean voán xuaát phaùt töø “Heä thoáng
saûn xuaát Toyota (TPS)”, ñöôïc Hoa
kyø toång quaùt hoùa vaø aùp duïng nhaèm
giaûm bôùt laõng phí trong noäi boä moâi
tröôøng saûn xuaát kinh doanh cuûa
toå chöùc.
Hai khaùi nieäm naøy khoâng khaùc
nhau laém veà quan ñieåm, phöông
phaùp hay caùch thöùc aùp duïng vaø
muïc ñích cuûa chuùng.
Nhu caàu phaûi hôïp nhaát Lean vaø
6 Sigma laïi vôùi nhau laø vì:
* Lean khoâng theå ñöa quaù trình
döôùi söï kieåm soaùt baèng thoáng keâ
ñöôïc.
* Moät mình 6 Sigma khoâng theå
caûi tieán maïnh meõ toác ñoä quaù trình
vaø tieát giaûm voán ñaàu tö.
Do ñoù hieän nay ngöôøi ta keát hôïp
hai phöông phaùp naøy laïi vôùi nhau
vaø goïi laø Lean 6 Sigma (LSS). LSS
duøng ñeå caûi tieán khoâng ngöøng,
nhaèm ñaït muïc ñích kinh doanh
(Tieáng noùi khaùch haøng-VOC), muïc
ñích caùc coå ñoâng (Tieáng noùi kinh
doanh-VOB) vaø sau cuøng cuõng laø
yeáu toá raát quan troïng, ñoù laø muïc
ñích taïo vaên hoùa coâng ty (Tieáng
noùi cuûa nhaân vieân-VOE).
AÙp duïng Lean 6 Sigma
trong khu vöïc dòch vuï
Duøng LSS trong khu vöïc dòch
vuï nhaèm caûi tieán vieäc phuïc vuï
khaùch haøng, môû roäng kinh doanh
vaø thu naïp kieán thöùc veà caùc quaù
trình kinh doanh trong lónh vöïc dòch
vuï. Phaàn lôùn phaïm vi caùc dòch vò
xoay quanh ngaønh taøi chính ngaân
haøng, du lòch khaùch saïn, chaêm soùc
söùc khoûe, giao thoâng, nguoàn nhaân
löïc, baùn haøng vaø marketing. Coâng
nghieäp dòch vuï bao haøm nhieàu loaïi
bieán thieân laøm phaùt sinh nhieàu laõng
phí trong moãi quaù trình dòch vuï.
Qua caùch nhìn naøy, LSS ñöôïc aùp
duïng ñeå nhaän daïng caùc hoaït ñoäng
khoâng taïo giaù trò gia taêng vaø laø bieän
phaùp nhaèm loaïi boû laõng phí.
Ngöôøi ta cuõng söû duïng caùc
coâng cuï ñöôïc duøng cho LSS trong
saûn xuaát ñeà aùp duïng cho lónh vöïc
dòch vuï, nhö:
Nhaän dieän baûy loaïi laõng phí
cô baûn: Toàn kho, Quaù trình xöû
lyù khoâng caàn thieát, Chôø ñôïi, Cöû
ñoäng thöøa, Saûn xuaát quaù möùc,
Hö hoûng, Vaän chuyeån
Ngoaøi ra, döïa vaøo ñaëc tính dòch
vuï ta caàn chuù yù theâm:
Taäp trung vaøo toác ñoä quaù
trình
Ñieàu quan troïng laø giaûm bôùt
thôøi gian khaùch haøng chôø ñöôïc
phuïc vuï. Ñaây cuõng laø döï aùn LSS
quan troïng nhaát trong khu vöïc
dòch vuï nhaèm giaûm bôùt thôøi gian
xöû lyù dòch vuï.
Söû duïng “Löu trình doøng chaûy
giaù trò - VSM
VSM laø moät coâng cuï raát höõu
hieäu ñöôïc duøng trong Lean, noù
giuùp ta:
Coù theå thaáy doøng chaûy giaù trò
cuûa quaù trình vaø qua ñoù thaáy ñöôïc
ñaâu laø laõng phí beân trong caùc coâng
vieäc ñöôïc thöïc hieän.
Coù theå khaûo saùt toaøn boä heä
thoáng
Coù theå thaáy ngay doøng chaûy
thoâng tin, haäu caàn, khai trieån nhaân
löïc, thôøi gian thöïc hieän moãi nhieäm
vuï vaø vaân vaân.
Coù theå giuùp ta xaùc ñònh öu tieân
cho caùc döï aùn.
Laøm vieäc theo nguyeân taéc vaø
thöïc haønh toát qui trình.
Qui trình tieâu chuaån ñöôïc coi
laø quan troïng trong phöông phaùp
luaän Lean. Caùc tieâu chuaån giuùp ta
Lean 6 Sigma trong dòch vuï
LEAN 6 SIGMA
10
laøm vieäc deã daøng vaø coù heä thoáng,
coøn thöïc haønh toát coù theå laøm taêng
hieäu suaát cuûa coâng vieäc dòch vuï.
Caàn ñaøo taïo nhaân söï bieát laøm
nhieàu ngheà.
Neáu nhaân vieân laøm ñöôïc nhieàu
ngheà thì naêng suaát vaø hieäu suaát coù
theå taêng cao. Cho neân ñieàu quan
troïng laø caàn ñònh nghóa coâng vieäc
roõ raøng vaø caûi tieán lieân tuïc naêng
löïc cuûa löïc löôïng lao ñoäng.
Ngaên ngöøa ñöøng ñeå taùi xuaát
Quy trình D-M-A-D-V
Böôùc Caùc hoaït ñoäng
Xaùc
ñònh
* Choïn döï aùn
* Ñònh nghóa döï aùn: neâu vaán ñeà, ñaët muïc tieâu, khoaûng giôùi haïn,
laäp nhoùm döï aùn, ñaët tieán ñoä.
* Phaân tích döï aùn: cô hoäi kinh doanh, phaân tích ruûi ro
Ño
löôøng
* Vaïch ra yeáu toá chaát löôïng thieát yeáu (CTQ): xaùc ñònh khaùch haøng,
phaân tích VOC.
* Ño löôøng CTQ: ño löôøng heä thoáng, phaân tích khaû naêng.
Phaân
tích
* Thieát keá chi tieát: Trieån khai CTQ töø treân xuoáng
* Phaân tích thieát keá chi tieát: ñöa ra caùc khoaûn muïc caàn caûi tieán.
* Xem xeùt thieát keá chi tieát: ñaùnh giaù moät khaû naêng coù theå
Thieát
keá
* Tuaân thuû thieát keá chi tieát: toái öu hoùa taäp trung/ phaân taùn
* Ñaùnh giaù thieát keá chi tieát
Kieåm
tra
* Kieåm tra keát quaû: kieåm tra thí ñieåm, laäp taøi lieäu
* Keá hoaïch quaûn lyù: keá hoaïch kieåm soaùt vaø kieåm tra hieäu quaû.
Söï khaùc bieät giöõa LSS saûn xuaát vaø dòch vuï
LSS saûn xuaát LSS dòch vuï
* CTQ - "Yeáu toá chaát löôïng thieát yeáu", voán laø thöôùc ño
thöïc tích cuûa heä thoáng, nhaø cung caáp (saûn xuaát) coù theå
ñònh tröôùc khoâng maáy khoù khaên
Coù theå khoù xaùc ñònh CTQ, cuõng nhö giöõa nhaø cung caáp vaø
khaùch haøng coù söï khaùc bieät veà quan nieäm CTQ tuøy theo
nhaän thöùc cuûa moãi ngöôøi
* Coù theå döï ñoaùn phaàn cöùng laãn phaàn meàm do tieát kieäm
cuûa döï aùn mang laïi moät caùch hôïp lyù khaùch quan
Tieát kieäm mang laïi cho khaùch haøng coù theå bieán ñoåi raát lôùn;
lôïi ích tính ñöôïc baèng tieàn nhieàu khi lôùn hôn lôïi ích khoâng
tính ñöôïc baèng tieàn
* Saûn phaåm caûm nhaän ñöôïc Chöùc naêng saûn phaåm laø
ñieàu ñöôïc xeùt ñeán ñaàu tieân
Saûn phaåm phi vaät chaát Söï caûm nhaän nhieàu khi vöôït leân
treân chöùc naêng khi xem xeùt
* Ño löôøng ñaëc tính hoaëc thöïc tích thöôøng raát deã daøng Ño löôøng thöïc tích thöôøng khoâng xaùc ñònh ñöôïc hoaëc xaùc
ñònh moät caùch tuøy tieän
* Coù theå xaùc ñònh chaát löôïng baèng kyõ thuaät hoaëc duøng
thuaät ngöõ ño ñöôïc ñeå ñònh löôïng
Chaát löôïng thöôøng ñöôïc phaûn aùnh baèng khoaûng caùch giöõa
caûm nhaän chuû quan vôùi möùc mong ñôïi
hieän nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc caûi
tieán.
Ñieàu raát quan troïng laø laøm sao
ngaên ngöøa khoâng ñeå nhöõng ñieàu
khoâng phuø hôïp taùi dieãn laïi trong
heä thoáng. Coù theå aùp duïng “Thöû
nghieäm sai hoûng” cuûa Lean vaøo
trong quaûn lyù dòch vuï.
Khaùc vôùi lónh vöïc saûn xuaát
thöôøng aùp duïng qui trình DMAIC,
trong lónh vöïc dòch vuï ngöôøi ta
söû duïng qui trình DMADV - “Xaùc
ñònh, Ño löôøng, Phaân tích, Thieát
keá, Kieåm tra”.
Dòch vuï trong saûn xuaát
Ñoù laø coâng vieäc cuûa caùc boä
phaän phuïc vuï saûn xuaát trong moät
nhaø maùy cheá taïo, khoâng lieân quan
ñeán caùc ñôn vò tröïc tieáp cheá taïo ra
saûn phaåm caûm nhaän ñöôïc.
Ngöôøi ta thöôøng goïi laø LSS
trong Chaát löôïng giao dòch (TQ)
Lôïi ích do LSS mang laïi
cho dòch vuï
AÙp duïng LSS cho dòch vuï coù
theå giuùp cho khu vöïc dòch vuï ñaït
ñöôïc nhöõng lôïi ích nhö sau: Xaùc
ñònh deã daøng nhöõng yeáu toá naøo
phaùt sinh laõng phí; Thuùc ñaåy thöïc
hieän nhanh choùng quaù trình; Taän
duïng lôïi ích do "Löu trình doøng
chaûy VSM" mang laïi; Tieán haønh
LEAN 6 SIGMA
11
coâng vieäc döïa treân nguyeân taéc vaø
qui trình thöïc haønh toát nhaát; Thuùc
ñaåy löïc löôïng lao ñoäng hoïc bieát
nhieàu ngheà do tính caïnh tranh
mang laïi; Ngaên ngöøa khoâng ñeå
taùi xaûy ra caùc khoâng phuø hôïp ñaõ
ñöôïc caûi tieán.
Trong "Chaát löôïng giao dòch"
beân trong toå chöùc saûn xuaát coøn
mang laïi: Söï haøi loøng cuûa khaùch
haøng/nhaân vieân; Ñoä tin caäy vaø
chính xaùc cuûa caùc quaù trình; Ruùt
ngaén thôøi gian chu kyø (do naâng
cao hieäu suaát quaù trình); Tieát giaûm
chi phí.
Qua vieäc thöïc hieän caùc döï aùn
giuùp caùc nhaân vieân: Bieát söû duïng
nhöõng coâng cuï ñôn giaûn nhö phaân
tích bieåu ñoà; AÙp duïng thoáng keâ moät
caùch deã daøng; Hình dung ñöôïc
caùc khoaûn muïc ñònh tính (söû duïng
coâng cuï löu trình); Coâng cuï toát nhaát
trong "Chaát löôïng giao dòch" laø Löu
trình doøng chaûy.
Moät soá loaïi dòch vuï
thöôøng aùp duïng LSS
1. LSS trong dòch vuï taøi chính
Tieáp caän Lean vaø Lean 6
Sigma hieän nay ñöôïc duøng phoå
bieán nhaèm naâng cao thöïc tích
trong caùc hoaït ñoäng taøi chính ñeå:
- Toái öu hoùa caùc quaù trình taùc
nghieäp ôû haäu tröôøng (Quaûn lyù an
toaøn trong vieäc chuyeån tieàn, tín
duïng, baûo hieåm quaûn lyù hoà sô,
v.v...) cuøng vôùi vieäc giaûm bôùt ruûi
ro taùc nghieäp vaø caûi tieán vieäc ñaùp
öùng khaùch haøng.
- Xem xeùt laïi caùc quaù trình cô
baûn vaø caùc heä thoáng thoâng tin
trong caùch quaûn lyù chöùc naêng cheùo
nhaèm caûi tieán dòch vuï khaùch haøng,
trong moïi hoaït ñoäng lieân quan tôùi
lónh vöïc taøi chính.
- Phaùt trieån moät phöông caùch
thöïc haønh quaûn lyù thöïc tích giöõa
caùc nhoùm taùc nghieäp.
- Thay ñoåi caùch öùng xöû cuûa
quaûn lyù caáp trung ñeå hoï coù theå
yeåm trôï vaø gia taêng saùng kieán caûi
tieán lieân tuïc.
2. LSS trong coâng nghieäp chaêm
soùc söùc khoûe
Muïc tieâu nhaèm caûi tieán dòch vuï
ñoái vôùi ngöôøi beänh, naâng cao khaû
naêng ñaùp öùng vaø tö vaán, vaø toái öu
hoùa vieäc duøng thieát bò beân trong,
nhöng cuõng khoâng bao giôø vi
phaïm phaùp qui veà söùc khoûe, giaûm
chi phí vaø phaùt trieån môû roäng. Ñoù
laø vieäc taïo khaû naêng ñeå moïi caáp
traùch nhieäm trong caùc nhoùm beänh
vieän löïa choïn caùc döï aùn sao cho
ñaùp öùng ñöôïc caùc öu tieân ñaõ ñöôïc
choïn, vaø ñöa moät hieäu naêng trieån
voïng vaøo trong toå chöùc qua vieäc:
Giaûm bôùt möùc tieâu thuï; Nhaän daïng
caùc ñieåm uøn taéc; Toå chöùc caùc doøng
chaûy; Giaûm bôùt thôøi gian xöû lyù hoà
sô; Naâng cao khaû naêng ñaùp öùng
cuûa caùc boä phaän tö vaán; Caûi tieán
caùc tieâu chuaån taùc nghieäp; Phaùt
trieån tính toå ñoäi; Phaùt trieån quaûn
lyù thöïc tích...
Caùc ngaønh dòch vuï khaùc cuõng
khai trieån Lean vaø Lean 6 Sigma
nhaèm naâng cao naêng suaát nhö:
3. Hoaït ñoäng in aán vaø baùo chí,
nhaèm tieát giaûm chi phí in aán, thôøi
gian ra haøng vaø toái öu hoùa vieäc
phaân phoái vaøo chí.
4. Hoaït ñoäng beán caûng, nhaèm toái
öu hoùa vieäc chaát vaø dôõ coâng ten
nô, giaûm chi phí vaø thôøi gian chôø
ñôïi trong nhöõng khu vöïc coù tính
caïnh tranh cao.
5. Dòch vuï haønh chaùnh coâng,
nhaèm naâng cao chaát löôïng vaø tính
ñaùp öùng cao ñoái vôùi daân chuùng ñoàng
thôøi giaûm caùc chi phí taùc nghieäp cuûa
haï taàng cô sôû coâng coäng.
Quan heä giöõa caùc phoøng ban qua nhöõng chuû ñeà sau ñaây:
Chuû ñeà
Ñôn vò
Khaùch haøng haøi loøng Ñoä tin caäy Thôøi gian chu kyø Tieát giaûm chi phí
Baùn haøng/
Marketing
- Haøi loøng vôùi saûn phaåm - Hieäu quaû cuûa
Marketing
- Thôøi gian chaáp thuaän hôïp
ñoàng
- Chi phí taùc nghieäp
- Doanh soá baùn haøng
Quan heä
quaàn chuùng
- Öu tieân mua daønh cho coâng ty
- Cho thieân haï bieát veà coâng ty
- Öu tieân chuyeån tieáp
ñeán quaûng caùo
- Thôøi gian chaáp thuaän ñöa
leân baùo
- Chi phí quan heä quaàn
chuùng
Yeåm trôï kinh
doanh/ Taøi
chính
- Söï haøi loøng cuûa khaùch
haøng beân trong
-Tæ leä baùn haøng
traû chaäm
- Tæ leä nôï quaù haïn
- Thôøi gian thu hoài tieàn mua
traû chaäm
- Giai ñoaïn hoaøn thaønh baùo
caùo taøi chính
- Chi phí dòch vuï khoâng
thu ñöôïc
Haäu caàn/ Mua
haøng
- Söï haøi loøng cuûa khaùch
haøng beân trong
- Ñoä thieáu haøng
- Tæ leä hö hoûng
- Thôøi gian haøng mua veà
ñeán nôi
- Chi phí mua haøng
Nguoàn nhaân löïc - Söï haøi loøng cuûa nhaân vieân - Tæ leä veà höu - Giai ñoaïn tuyeån duïng - Chi phí tuyeån duïng
Coâng ngheä
thoâng tin
- Söï haøi loøng cuûa khaùch
haøng
- Tæ leä coù söï coá - Thôøi gian giaûi quyeát söï coá
- Giai ñoaïn kieåm tra phaàn meàm
- Ngaøy phaûi xong
- Chu kyø giaûi quyeát söï coá
- Ngaøy phaûi kieåm tra xong
phaàn meàm
LEAN 6 SIGMA
12
6. Cho thueâ xe, nhaèm ñaåy nhanh
toác ñoä ñaùp öùng xe ñoàng thôøi yeåm
trôï caùc thuû tuïc haønh chaùnh ñôn
giaûn.
7. Phaân phoái, nhaèm toái öu hoùa
caùc tuyeán phaân phoái vaø giaûm bôùt
soá tieàn phaûi traû.
8. Söûa chöõa, nhaèm taêng toác nhanh
thôøi gian söûa chöõa ñeå ñöa haøng
vaøo hoaït ñoäng nhanh hôn.
Caùc haïn cheá
Lyù do deã thaáy nhaát laø taïi sao
caùc coâng ty dòch vuï coøn laån traùnh
LSS, laø vì hoï coi ñoù laø moät coâng cuï
quaûn lyù. Toå chöùc dòch vuï coøn nghó
nhö vaäy vì caùc coâng ty cuûa hoï voán
coù nhieàu löïc löôïng lao ñoäng khoù
kieåm soaùt vaø hoï khoâng coù sai hoûng
ño ñöôïc ñeå coù theå söûa chöõa. Tuy
nhieân caùc chuyeân gia cho vieäc naøy
laø khoâng ñuùng. Nhöõng khaûo saùt gaàn
ñaây cho thaáy nhöõng coâng ty dòch vuï
coù ñaàu tö LSS ñeàu tieát kieäm ñöôïc
nhieàu trieäu ñoâ la cho moãi döï aùn. Do
nguoàn nhaân löïc ñoùng vai troø roäng
lôùn trong moïi toå chöùc dòch vuï, nhaèm
ñaït thaéng lôïi treân thò tröôøng, ngöôøi
laõnh ñaïo caàn ñöôïc ñaøo taïo veà LSS
ñeå caân baèng vôùi caùc chuyeân gia hoï
duøng veà nhöõng coâng cuï phaân tích
baèng thoáng keâ.
Söï e ngaïi vôùi caùc soá ño cuõng
laø moät trôû ngaïi khaùc treân ñöôøng
aùp duïng LSS cuûa caùc toå chöùc dòch
vuï. Nhieàu ngöôøi cho raèng 6 Sigma
nghe coù veõ quaù ö kyõ thuaät. Taàm
quan troïng cuûa caùc soá ño laø chuùng
cho ta moät caùch nhìn thaáu ñaùo veà
caùc quaù trình kinh doanh ñang thöïc
hieän. Caùc coâng ty dòch vuï caàn taäp
trung moïi chuù yù vaøo vieäc khai trieån
caùc döï aùn LSS voán quan taâm ñeán
nhu caàu kinh doanh cuûa mình laø
khaùch haøng vaø doanh thu. Thuyeát
phuïc ñöôïc caùc ngaønh kinh doanh
dòch vuï veà keát quaû lôùn lao do LSS
mang laïi laø moät thaùch thöùc lôùn. Coøn
nhieàu coâng ty dòch vuï vaãn coøn cho
laø LSS chæ mang lôïi ích cho coâng
nghieäp cheá taïo maø thoâi.
Nhieàu coâng ty hieän nay ñang
baän roän vôùi vieäc chuyeån ñoåi ISO
9001:2001 sang ISO 9001:2008
cuøng vôùi vieäc ñoái phoù vôùi möùc yeâu
caàu dòch vuï yeáu ñi do khuûng hoaûng
kinh teá theá giôùi hieän nay cuõng laø moät
trôû ngaïi cho vieäc tieáp caän LSS.
Caùc thaùch thöùc
Sau ñaây laø nhöõng khoù khaên
thaùch thöùc ñoái vôùi vieäc aùp duïng
LSS trong lónh vöïc kinh doanh
dòch vuï: Thieáu nhaát quaùn trong
quaù trình vaø caùc qui trình. Möùc
ñoä haøi loøng cuûa khaùch haøng thaáp.
Caùc raøo chaén cuûa toå chöùc ñoái vôùi
chaát löôïng. Coù khoaûng caùch gia
taêng giöõa marketing vaø taùc nghieäp
thöïc hieän. Thieáu ñaøo taïo kyõ naêng
cô baûn. Thieáu chuyeân gia ñaøo taïo
6 Sigma vaø Lean 6 Sigma coù baøi
baûn. Taâm lyù ngaïi thay ñoåi trong
nhaân vieân. Thieáu söï quan taâm vaø
cam keát cuûa laõnh ñaïo.
Keát luaän
Maëc duø 6 Sigma ñöôïc moïi
ngöôøi bieát ñeán nhö laø coâng cuï
duøng ñeå caûi tieán, nhöng hieän nay
vaãn coøn ñöôïc ít nôi aùp duïng, ñaëc
bieät laø nhöõng nöôùc Ñoâng Nam AÙ,
trong ñoù coù Vieät Nam. Phaàn lôùn
caùc coâng ty ñang söû duïng 6 Sigma
hoaëc Lean 6 Sigma laø thuoäc caùc
coâng ty lieân doanh hoaëc coù nguoàn
voán nöôùc ngoaøi, hoï thöøa höôûng
caùch aùp duïng phöông phaùp naøy
töø coâng ty meï.
Vieäc aùp duïng 6 Sigma trong
lónh vöïc dòch vuï laïi coøn khoù khaên
hôn, vì ñoái töôïng ño löôøng thuoäc
ngaønh naøy khoâng roõ raøng vaø khoù
hình dung ra quaù trình coâng vieäc,
cuõng khoù xaùc ñònh thôøi gian giaù trò
gia taêng. Söùc maïnh cuûa phöông
phaùp luaän 6 Sigma laø phaân tích
ñònh löôïng maø dòch vuï khoâng caàn
laém trong phaân tích ñònh löôïng.
Vieäc aùp duïng kyõ thuaät LSS coù
thaønh coâng hay khoâng phuï thuoäc
vaøo söï caàn thieát cuøng lôïi ích mang
laïi cho coâng ty nhaèm aùp duïng caûi
tieán dòch vuï.
Maët khaùc Lean 6 Sigma laïi coù
öu theá aùp duïng trong dòch vuï hôn
laø 6 Sigma, vì: Hieåu ñöôïc doøng giaù
trò, Toái öu hoùa doøng coâng vieäc, Taäp
trung vaøo vieäc loaïi boû nhöõng coâng
vieäc khoâng taïo giaù trò gia taêng, Taäp
trung vaøo vieäc giaûm thôøi gian ra
haøng, Taäp trung vaøo vieäc loaïi boû
caùc nguyeân nhaân gaây khoù khaên
trong quaù trình kinh doanh.
Neáu nhöõng öu theá treân coù theå
toái öu hoùa phöông phaùp luaän 6
Sigma thì ta cuõng coù theå duøng
phöông phaùp naøy trong lónh vöïc
dòch vuï.
Do tính caïnh tranh treân thò
tröôøng ngaøy caøng taêng, nhieàu coâng
ty caûm thaáy tuyeät ñoái caàn thieát phaûi
aùp duïng LSS, vì chæ coù phöông
phaùp naøy môùi baûo ñaûm saûn phaåm
laøm ra coù chaát löôïng vaø dòch vuï
phuïc vuï trong thôøi gian ngaén nhaát.
Moät ñieàu caàn chuù yù laø aùp duïng LSS
khoâng neân noân noùng chôø keát quaû
ñeán nhanh, phaûi tieán haønh töø töø maø
chaéc chaén; vaø ñieàu quan troïng coát
yeáu laø phaûi coù söï quyeát taâm cao
cuûa laõnh ñaïo. q
Ts. Ñaëng Minh Trang söu taàm vaø taäp hôïp
The U.S. military is saving billions
of dollars by implementing quality
improvement methods such as Lean
6 Sigma, and these savings could
grow even faster as the Department
of Defense takes steps to expand
these initiatives throughout the
armed services.
For example, the Department of
Defense recently selected Minitab
Inc., the leading provider of software
and services for quality improvement,
for a General ServicesAdministration
Blanket Purchase Agreement.
The agreement makes Minitab’s
solutions for quality improvement,
data analysis, Lean, and 6 Sigma
more easily accessible at a time
when all branches of the military are
implementing such initiatives.
Since the U.S.Army deployed Lean 6
Sigma in 2005, nearly 2,000 personnel
have been trained, more than 1,000
projects have been completed, and
more than 1,600 remain active. The
Army credits these projects with
achieving nearly $2 billion in savings
so far.
The Department of the Navy has
trained more than 5,000 sailors and
Marines as 6 Sigma green or black
belts since 2006. The Navy estimates
savings from its projects for 2006
and 2007 to be $450 million, a 4-to-1
return on investment.
The U.S. Air Force has trained more
than 500 6 Sigma belts, and its Air
Logistics Centers received two Shingo
Prizes for quality improvement last
year. The Air Force has committed to
a 40,000-manpower reduction without
impairing its operational capabilities
due in part to efficiencies gained from
its initiatives.
As more military personnel begin
applying the tools of 6 Sigma, they are
likely to encounter Minitab’s products,
including Minitab Statistical Software,
Quality Companion by Minitab, and
Quality Trainer by Minitab.
“Minitab’s software is used by the
most successful 6 Sigma companies,
and this agreement gives the military
easy access to the same tools
and solutions,” says Paul Engle,
commercial sales leader for Minitab
Inc.
Many DoD agencies already use
Minitab’s products, Engle notes,
including the Army, Navy, Air Force,
and Marines. “Our hope is that
this blanket purchase agreement
will make it easier for the armed
services to implement their quality
improvement initiatives at home and
abroad”.
Minitab Statistical Software is the
leading software used to implement
quality improvement and 6 Sigma
worldwide. Thousands of successful
companies, including 3M, Caterpillar,
Honeywell, Bank of America and the
leading 6 Sigma consultants, use
Minitab to improve their businesses
and achieve world-class quality.q
Department of Defense Saves Billions
with Lean 6 Sigma and Minitab
LEAN 6 SIGMA
13
Hoäi nghò Chaát löôïng
Thaønh phoá Hoà Chí Minh
laàn thöù 8
Taïi Hoäi nghò Chaát löôïng laàn
thöù 8 cuûa Thaønh phoá Hoà Chí
Minh, Chi cuïc Tieâu chuaån Ño
löôøng Chaát löôïng Thaønh phoá
ñaõ baùo caùo toång keát hoaït ñoäng
chaát löôïng trong thôøi gian qua
vaø ñònh höôùng cho thaäp nieân tôùi
vôùi öu tieân höôùng daãn caùc Doanh
nghieäp treân ñòa baøn Thaønh phoá
öùng duïng Saûn xuaát tinh goïn (Lean
production). Vöøa qua Chi cuïc ñaõ
toå chöùc taäp huaán cho 17 chuyeân
vieân cuûa Chi cuïc veà Lean ñeå laøm
noàng coát cho hoaït ñoäng trong thôøi
gian tôùi.
Ñöôïc toå chöùc taïi Haø Noäi vôùi söï hieän
dieän cuûa Boä tröôûng Khoa hoïc
vaø Coâng ngheä Hoaøng Vaên Phong,
Hoäi nghò Chaát löôïng ñaõ ñeà caäp nhieàu
phöông phaùp caø coâng cuï hieän ñaïi caûi
tieán lieân tuïc cho thaäp nieân ñeán 2020.
Moät soá baùo caùo khoa hoïc veå Lean
vaø caùc öùng duïng Lean trong saûn
xuaát vaø dòch vuï ñöôc trình baøy taïi Hoäi
nghò. Ts. Nguyeãn Höõu Thieän ñaõ phaùt
bieåu gôïi yù nhöõng noäi dung hoaït ñoäng
chaát löôïng trong Thaäp nieân tôùi vôùi öu
tieân phoå bieán aùp duïng caùc phöông
phaùp vaø coâng cuï hieän daäi veà caûi tieán
lieân tuïc, trong ñoù coù vieäc phoå caäp
öùng duïng Lean 6 Sigma cho Doanh
nghieäp vaø toå chöùc. Caàn coù tö duy
ñoät phaù trong chæ ñaïo vaø phaùt trieån
trí tueä vaø saùng taïo cuûa moïi ngöôøi. vaø
ñònh roõ muïc tieâu cho naêm 2020 ñeå töø
ñoù xaây döïng moät loä trình thích hôp.
info@lean6sigma.vn.
Hoäi nghò Chaát löôïng toaøn quoác laàn thöù 7
14
LEAN 6 SIGMA
Toâi ñaõ nghieân cöùu veà Lean trong
moät vaøi naêm gaàn ñaây, ñaõ ñöôïc
trình baøy tö töôûng cuûa Lean, caùc
coâng cuï cuûa noù nhieàu laàn song
moïi ngöôøi ñeàu thaáy raèng gioïng vaø
tö duy cuûa toâi coøn hôi baùc hoïc quaù.
Xuaát phaùt töø yeâu caàu caàn phaûi dieãn
giaûi ñôn giaûn hôn, ñôøi thöôøng hôn
thì cô may môùi coù theå trieån khai
lyù thuyeát naøy
roäng raõi ôû Vieät
nam vaø nhaát
laø khi chuùng ta
ñang muoán gia
taêng khaû naêng
caïnh tranh,
naâng cao giaù
trò, haøm löôïng
chaát xaùm trong töøng saûn phaåm,
dòch vuï cuûa mình. Toâi ñaõ raát suy
nghó vaø thöû trình baøy Lean nhö
theá naøy.
Lean trong cuoäc soáng
haøng ngaøy:
 Ñaõ laâu laém toâi khoâng ñöôïc gaëp
laïi baïn cuõ, baïn thôøi cuøng hoïc ñaïi
hoïc ñeå haøn huyeân. Cuõng thaät laï laø
keå töø khi böôùc sang tuoåi töù tuaàn thì
toâi khoâng coøn ñam meâ quaù nhieàu
vaøo coâng vieäc nöõa. Khoâng hieåu taïi
sao laïi phaùt sinh ra 1 nhu caàu - ñoù
laø muoán gaëp laïi, thöôøng xuyeân
hôn so vôùi nhöõng naêm tröôùc, caùc
baïn beø ñeå cuøng chia seû vui buoàn.
May maø moät hoâm tình côø gaëp laïi
moät ngöôøi ñaõ hoïc cuøng khoùa vaø
2 ñöùa, sau moät chaàu bia hôi, naåy
ra yù töôûng “tuï taäp”. Vaø boïn toâi ñaõ
quyeát ñònh trieäu taäp taát caû soá baïn
cuõ, ñoàng nieân, laïi ñeå cuøng buø khuù.
Naêm ñoù boïn toâi coù taát caû
10 ñöùa, ñöôïc choïn ñi hoïc
nöôùc ngoaøi, vaø nay ñöùa
naøo cuõng coù gia ñình, con
caùi ñeà hueà neân chuùng toâi
môøi taát caû vôï choàng, daâu
reå, con caùi tôùi cho vui.
Tröôùc khi toå chöùc chuùng toâi
cuõng hoïp truø bò, phaân coâng moãi
ngöôøi lo moät vieäc, ñaâu vaøo ñaáy.
Thaäm chí coøn laøm ra haún moät
keá hoaïch phaân coâng roõ raøng, ai
mua, laøm  caùi gì, khi naøo …  vaø
nhaø toâi ñöôïc may maén bình choïn
laø nôi tuï taäp. Toâi raát vui vì mong
muoán cuûa mình ñaõ saép trôû thaønh
hieän thöïc.
Buoåi gaëp maët dieãn ra thaät vui
veû, taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñeán ñuû,
moãi goùc coù 1-2 ñoâi cuøng oân keå laïi
chuyeân cuõ. Caùc chaùu do ít ñöôïc
gaëp nhau neân ñaây laø moät cô hoäi
tuyeät vôøi vôùi chuùng, aên uoáng thì
khoûi phaûi baøn. Thaäm chí, maëc duø
ñaõ coù phaân coâng cuï theå nhöng laïi
coù nhieàu ngöôøi lo xa hôn, nhìn roäng
hôn, ñaõ mua theâm vaø vöôït soá löôïng
so vôùi döï toaùn. Nhöng khoâng sao,
vui laø chính maø.
Sau böõa tieäc ai cuõng caûm thaáy
sung söôùng vì ñaõ ñöôïc giaõi baøy,
taâm söï, oân laïi chuyeän cuõ. Caùc chaùu
thì ñöôïc boá meï keå laïi chuyeän ñaõ ñi
hoïc nöôùc ngoaøi theá naøo, ñaõ khoùc
theá naøo khi xa nhaø, ñaõ chung soáng
vôùi nhau theá naøo trong nhöõng dòp
Teát, Noâ-en, toaøn kyù tuùc xaù vaéng
tanh, vaøi thaèng nöôùc ngoaøi, aên
baùnh mì khoâ ñaõ ñeå laâu ngaøy treân
cöûa soå ñaày tuyeát…  neân chuùng raát
thích. Ngoaøi ra chuùng toâi laïi ñöôïc
bieát theâm thoâng tin veà nhau, veà con
caùi, veà coâng vieäc… Vaø caû nhöõng
goùp yù, cô hoäi trong töông lai coù theå
hôïp taùc.
Cuoái böõa tieäc chuùng toâi cuõng
ngoài laïi ñeå cuøng xem xeùt vaø thaáy:
Mong öôùc cuûa chuùng
toâi laø gaëp nhau ñeå haøn
huyeân ñaõ ñöôïc bieán thaønh
söï thaät. Tuyeät vôøi.
Veà taøi chính: do coù söï
saép ñaët tröôùc, ai cuõng ñaõ
ñöôïc ñoùng goùp moät phaàn,
cuøng ñoùng goùp vaø
cuøng vui, neân sau
khi quyeát toaùn
böõa tieäc coù coøn
thöøa ra chuùt ít veà
kinh phí, khoâng
ñaùng keå - döï toaùn
quaù hoaøn haûo. Ai
cuõng khen laø reû
vaø ñaàm aám, tình
caûm.
Moät ñieàu ñaùng noùi - nhöng
haàu nhö ít ngöôøi quan taâm vì ñoù laø
chuyeän thöôøng ngaøy ôû huyeän roài - laø
do coù söï töï döï baùo theâm, lo xa vaø
hoï töï mua theâm, cuûa moät soá ngöôøi
neân chuùng toâi coøn thöøa ra sau böõa
tieäc, maø chaúng ai muoán mang veà
goàm:  rau, hoa quaû vaø thòt, röôïu,
bia,  ñoà aên ñaõ cheá bieán roài nhöng
khoâng duøng heát, do böõa tieäc keát
thuùc hôi muoän neân toaøn boä baùt ñóa,
coác cheùn duøng xong toâi laïi ñeå tôùi
ngaøy hoâm sau môùi doïn, vì vaäy caû
nhaø toâi ñaäm ñaëc muøi röôïu vaø thöùc
aên. Maõi tôùi  ba ngaøy sau muøi, vò ñoù
môùi nhaït daàn.
Do nhaø toâi ít ngöôøi, laïi phaûi tieâu
thuï heát soá thöïc phaåm, ñoà aên coøn
dö laïi neân caû tuaàn sau khoâng phaûi
mua thöïc phaåm, nhöng baét buoäc
phaûi duøng nhöõng thöù maø mình cuõng
khoâng thích, vì khoâng coøn töôi ngon
nhö tröôùc. Boû ñi thì quaù laõng phí.
Cuõng do vui quaù neân coù moät soá
baïn laïi hôi quaù cheùn - leõ thöôøng tình
maø, neân baïn beø laïi phaûi dìu nhau
cuøng veà, ñöùa phaûi thueâ taxi vaø ñeå laïi
xe göûi ôû nhaø toâi. Cuõng may laø nhaø
toâi ôû khu chung cö môùi - khu Trung
Hoøa Nhaân Chính, neân coù nhieàu choã,
xong saùng hoâm sau hoï môùi tôùi ñeå
laáy xe ñöôïc, maát theâm thôøi gian vaø
tieàn xe oâm.
Moät vieäc nöõa cuõng neân keå ra ñoù
laø do uoáng quaù nhieàu vaø cuõng hôi
coá neân moät baïn laùi oâ toâ veà ñi hôi
nhanh, ñaùnh voõng  neân bò coâng an
phaït. Cuõng qua caû.
Nhìn laïi toâi thaáy:
Tö duy theo Lean
15
LEAN 6 SIGMA
- Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø gaëp
gôõ vui veû ñaõ ñöôïc thöïc hieän, ñaït
yeâu caàu.
- Thôøi gian thöïc hieän cuõng hôïp
lyù, ñuùng nhö döï ñònh.
- Döï toaùn hôïp lyù, ai cuõng chaáp
nhaän cuøng chia seû.
Tuy nhieân
- Coøn thöøa quaù nhieàu nguyeân
lieäu nhö rau, hoa quaû, thòt, röôïu...
- Moät baïn bò phaït vaø moät soá baïn
phaûi traû tieàn ñi taxi veà (vöôït quaù döï
ñònh) roài laïi phaûi quay laïi laáy xe (maát
theâm thôøi gian, tieàn xe oâm).
- Ai cuõng aên uoáng hôi nhieàu neân
khoâng muoán aên caû ngaøy hoâm sau,
buïng thì aám aùch maø noùi ra cuøng
khoâng tieän.
- Caû nhaø toâi phaûi chòu khoâng khí
toaøn röôïu, khoùi thuoác laù, phaûi tieâu
thuï soá thöïc phaåm thöøa trong 2-3
ngaøy sau ñoù maø khoâng daùm boû ñi
vì laõng phí.
 Nhö vaäy laø ñaït ñöôïc muïc tieâu
nhöng chuùng toâi ñaõ ñeå tieâu toán quaù
nhieàu, thöøa quaù nhieàu, keøm theo laø
caùc haäu quaû khaùc (taát nhieân coøn
chaáp nhaän ñöôïc) - nhö vaäy coù nghóa
laø khoâng Lean - khoâng hieäu quaû,
khoâng tieát kieäm.
Neáu baïn hình dung raèng ngaøy
naøo baïn cuõng phaûi tieáp khaùch, cuõng
phaûi vui veû vôùi baïn beø, ngöôøi thaân,
vôùi khaùch haøng, vôùi baïn haøng thì
lieäu chuùng ta coù chòu ñöïng ñöôïc
khoâng, keå caû veà maët söùc khoûe, tinh
thaàn vaø chi phí?
Theo quan ñieåm cuûa Lean laø ta
phaûi ñaït ñöôïc muïc tieâu nhöng vôùi
chi  phí hôïp lyù nhaát, söû duïng ít nhaát
caùc nguoàn löïc nhö nguyeân vaät lieäu,
thôøi gian, taøi chính...   Lean laø laøm
sao ta luoân luoân coù ñuû khaû naêng
ñeå tham döï taát caû caùc böõa tieäc, baát
cöù khi naøo maø ta muoán hoaëc phaûi
tham gia... trong khi khoâng gaây ra
thöøa gì, aûnh höôûng gì ñeán ai vaø moâi
tröôøng xung quanh.
Ñoù thaät söï laø moät thaùch thöùc vì
ngöôøi Vieät Nam ta ai cuõng muoán
chieâu ñaõi baïn beø thaät thònh soaïn,
ñaày ñuû, maâm cao coã ñaày, laém baùt
nhieàu ñóa - ñoù môùi theå hieän raèng ta
coù tình caûm, traân troïng baïn beø...
Vaäy Lean trong saûn xuaát
kinh doanh, dòch vuï taïi
doanh nghieäp?
Trong saûn xuaát kinh doanh cuõng
vaäy. Lean laø laøm sao ñeå doanh
nghieäp, cô quan cuûa baïn coù theå
thích nghi, ñaùp öùng nhanh nhaát
vôùi yeâu caàu cuûa khaùch haøng maø
doanh nghieäp vaãn phaùt trieån toát,
khaû naêng thanh toaùn cao, khoâng
phaûi toàn ñoïng vaät tö, nguyeân nhieân
lieäu, saûn phaåm.
Nhö vaäy coù nghóa laø doanh
nghieäp phaûi:
- Laøm, cung caáp ñuùng (chuûng loaïi,
chaát löôïng) saûn phaåm theo yeâu caàu
cuûa khaùch haøng.
- Cung caáp ñuùng soá löôïng caàn
thieát.
- Giao haøng ñuùng thôøi gian ñaõ
thoáng nhaát.
- Khoâng toàn (hoaëc toàn ít nhaát) caùc
loaïi vaät tö, baùn thaønh phaåm, thaønh
phaåm.
- Chi phí hôïp lyù nhaát (tieàn löông,
nguyeân nhieân lieäu vaø caû nhöõng
chi phí khaùc nhö xöû lyù raùc thaûi…).
- Khaû naêng thanh toaùn cao nhaát
(ví duï traû caùc khoaûn nôï cuûa ngaân
haøng). 
Lean laø laøm sao cho doanh
nghieäp phaûn öùng nhanh nhaát, toát
nhaát, hieäu quaû nhaát tröôùc caùc yeâu
caàu ngaøy caøng phöùc taïp cuûa khaùch
haøng - töùc laø nhanh nhieàu toát reû.
 Nhö vaäy theo toâi ñôn vò naøo
chaúng caàn tôùi tö töôûng cuûa Lean,
ñaëc bieät vôùi Vieät Nam khi giaù trò gia
taêng cuûa töøng saûn phaåm cuûa chuùng
ta coøn thaáp,  khaû naêng caïnh tranh
cuûa chuùng ta coøn thaät ñaùng lo ngaïi
vaø ñang bò tuït haäu. Noù khoâng phuï
thuoäc vaøo hình thöùc doanh nghieäp
laø saûn xuaát hay dòch vuï, khoâng phuï
thuoäc vaøo ñoù laø doanh nghieäp lieân
doanh hay ñaõ coå phaàn hoùa hay laø
moät ñôn vò haønh chính caáp tænh,
thaønh hay caáp Boä ôû Trung öông.
Tuy nhieân moãi toå chöùc caàn tìm ra
moät phöông phaùp tieáp caän, aùp duïng
khaùc nhau do con ngöôøi, vaên hoùa,
muïc tieâu cuûa hoï khaùc nhau.
Baïn neân trieån khai Lean
nhö theá naøo?
 1. Xuaát phaùt quan troïng nhaát
vaãn laø nhaän thöùc cuûa toaøn theå
CBCNV trong doanh nghieäp, ñôn
vò. 
Toâi cho raèng ñeå laøm ra ñuùng saûn
phaåm, ñuùng soá löôïng, kòp thôøi haïn
giao haøng ñaõ khoù. Nay laïi ñoøi hoûi
phaûi nhanh, chi phí hôïp lyù, khoâng coù
toàn kho caùc loaïi thì toaøn theå doanh
nghieäp phaûi hôïp taùc, ñoàng loøng. Do
vaäy toaøn theå CBCNV phaûi ñöôïc ñaøo
taïo kyõ, coù chung 1 nhaän thöùc thì môùi
phaùt huy ñöôïc söùc maïnh taäp theå.
Baïn coù theå tham khaûo caùc coâng cuï
cuûa Lean, kyõ thuaät laøm vieäc theo
nhoùm ñeå ñaøo taïo, naâng cao daàn
naêng löïc chuyeân moân, cuõng nhö
quaûn lyù cuûa CBCNV.
2. Baïn phaûi xaùc ñònh roõ muïc
tieâu cuûa mình vaø ai laø ngöôøi giuùp
baïn ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù. Baïn
coù giaù trò gì vôùi hoï? Doanh nghieäp
cuûa baïn seõ phaùt trieån ra sao trong
5 - 10 naêm nöõa vaø ai seõ taøi trôï cho
caùc döï aùn nhaèm thöïc hieän muïc tieâu
16
LEAN 6 SIGMA
naøy? Neáu baïn khoâng phaân bieät, xaùc
ñònh chính xaùc khaùch haøng vaø nhu
caàu cuûa hoï ñeå ñaùp öùng thì caùc döï
aùn cuûa baïn ñeå thöïc hieän lyù töôûng
vaø öôùc mô cuûa mình seõ khoâng coù
nguoàn taøi chính ñeå hoã trôï.
Vaäy baïn coù giaù trò gì vôùi khaùch
haøng, ñoùng goùp gì cho söï thaønh ñaït
cuûa khaùch haøng? Thieáu baïn vaø saûn
phaåm cuûa baïn thì khaùch haøng ra
sao, hoï coù khoù khaên gì? Hoï coù theå
söû duïng saûn phaåm, dòch vuï cuûa caùc
ñoái thuû caïnh tranh khoâng?  
Neáu baïn coù nhieàu tieàn, nhieàu
nguoàn löïc, nhaø to, thieát bò lôùn… maø 
vaãn khoâng giuùp hoaëc laøm thoûa maõn
ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng
thì giaù trò cuûa baïn laø raát thaáp.
Nhö vaäy coù nghóa theo Lean thì
giaù trò cuûa baïn chính laø khaû naêng maø
baïn, saûn phaåm hay dòch vuï cuûa baïn
coù theå giuùp khaùch haøng thöïc hieän
ñöôïc muïc tieâu cuûa hoï.
Haõy laøm moïi vieäc ñeå gia taêng
giaù trò cuûa baïn!
3. Nôi naøo trong toaøn boä chuoãi
caùc hoaït ñoäng cuûa baïn ñang gaây
aùch taéc, caûn trôû giaù trò cuûa baïn, nhö
laøm cho baïn phaûi giao haøng chaäm,
cung caáp caùc dòch vuï khoâng ñaùp
öùng ñöôïc yeâu caàu, laøm cho khaùch
haøng khoâng haøi loøng … nhöõng nôi
ñoù caàn phaûi caûi tieán.  
ÔÛ ñaây baïn caàn quan taâm, tham
khaûo tôùi caùc coâng cuï ñeå chaån ñoaùn
roài hoaøn thieän töøng khaâu, moái giaùp
ranh giöõa caùc khaâu trong toaøn boä
chuoãi hoaït ñoäng cuûa mình. Töø ñoù
baïn seõ ñöa ra caùc bieän phaùp xöû lyù
trong ngaén haïn hay caùc hoaït ñoäng
khaéc phuïc, phoøng ngöøa, caûi tieán
thích hôïp, tuøy theo nguoàn löïc vaø
mong muoán cuûa baïn.
Quan troïng laø laøm thoâng suoát
khoâng nhöõng trong tö töôûng maø
treân thöïc teá ñieàu haønh saûn xuaát
kinh doanh. Hôn theá baïn caàn chuù
yù ñeán toác ñoä  - nhö toác ñoä thu tieàn
veà, toác ñoä giao haøng, toác soá thieát keá
ra saûn phaåm môùi, toác ñoä saûn xuaát
ra saûn phaåm, toác ñoä nhaäp nguyeân
vaät lieäu, toác ñoä traû tieàn. Noù khoâng
chæ phuï thuoäc duy nhaát vaøo khaû
naêng cuûa trang thieát bò, khaû naêng
cuûa moät hay vaøi chuyeân gia gioûi maø
ñoù laø söï haøi hoøa toång löïc cuûa toaøn
doanh nghieäp
4.   Baïn khoâng theå laïi ñoùn ñaàu
roài gaáp gaùp voäi vaõ vaø ñeå laïi bao
nhieâu loã hoång nhö veà kieán thöùc, veà
söï chuaån bò cho caùc thay ñoåi, veà
ñaàu tö trang thieát bò. ..
Cô cheá daân chuû, phaùt huy söùc
maïnh taäp theå, laøm vieäc theo nhoùm
laø raát quan troïng. Baïn coù theå xaây
döïng caùc nhoùm ôû rieâng moät ñôn
vò ñeå töï quaûn lyù, laøm chuû tình hình
hoaëc lieân ñôn vò ñeå giaûi quyeát caùc
vaán ñeà  phöùc taïp hôn, roäng hôn.
Xuaát phaùt töø nhöõng coâng vieäc, vaán
ñeà nhoû seõ deã thaéng lôïi, seõ taïo ra cô
sôû, nieàm tin ñeå gaët haùi nhöõng thaéng
lôïi tieáp theo.
 5. Ñöøng queân ruùt ra baøi hoïc töø
nhöõng döï aùn, böôùc ñi nhoû.
Hoaït ñoäng tieâu chuaån hoùa, caäp
nhaät laïi caùc qui ñònh, caùch thöùc laøm
vieäc roài toå chöùc caäp nhaät, ñaøo taïo
cho caùc caùn boä lieân quan ñeà duy
trì caùc keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc seõ laø cô
sôû quan troïng cho nhöõng caûi tieán
tieáp theo.
 6. Thöôøng xuyeân suy nghó, tìm
bieän phaùp caûi tieán ñeå tieáp tuïc hoaøn
thieän, gia taêng giaù trò cuûa mình
tröôùc khaùch haøng phaûi laø kim chæ
nam trong toaøn boä hoaït ñoäng cuûa
doanh nghieäp.
Coù nhö vaäy baïn môùi baùm saùt thò
tröôøng, môùi truï laïi ñöôïc trong voøng
xoaùy ñeán choùng maët hieän nay.
Caùc coâng cuï maø Lean hay
duøng:
1. Moâ taû chuoãi giaù trò - Value
Stream Mapping, nhaèm thoáng keâ,
moâ taû toaøn boä chuoãi hoaït ñoäng
cuûa doanh nghieäp. Töø ñoù coù theå
phaân tích caùc ñieåm yeáu, toác ñoä,
chaát löôïng... tieän coù trong doanh
nghieäp.
2. Thay ñoåi saûn xuaát nhanh -
Quick Set-up, giuùp doanh nghieäp
coù phöông phaùp chuyeån ñoåi nhanh
saûn xuaát töø saûn phaåm naøy sang
saûn phaåm khaùc maø haïn cheá caùc
sai hoûng cuõng nhö giaûm thôøi gian
caàn thieát ñeå chuaån bò. Vôùi phöông
phaùp naøy doanh nghieäp coù theå laøm
ra nhöõng loâ haøng nhoû, ñaùp öùng
nhanh caùc yeâu caàu ña daïng cuûa
khaùch haøng vôùi chaát löôïng vaø chi
phí thích hôïp
3. Saûn xuaát theo löïc keùo - Pull
Manufacturing, seõ giuùp baïn giaûm
ñaùng keå toàn kho caùc loaïi, saûn xuaát
vöøa ñuû ñeå ñaùp öùng yeâu caàu. Raát
nhieàu coâng cuï khaùc nhö saûn xuaát
ñuùng luùc JIT hay coâng cuï Kaban coù
theå söû duïng.
4. Töï nhaän bieát vaø thoâng baùo
caùc sai hoûng - Poka Yoke, baèng
nhieàu phöông tieän ñôn giaûn seõ
giuùp baïn töï nhaän bieát, yeâu caàu phaûi
khaéc phuïc vaø khoâng cho baïn tieáp
tuïc laøm sai.
5. Coøn raát nhieàu caùc coâng cuï
khaùc, tuy nhieân chuùng ta seõ tham
khaûo sau... q
Traàn Ngoïc Trung,
Coâng ty dòch vuï chaát löôïng quoác teá 
17
LEAN 6 SIGMA
+ Muïc tieâu chính cuûa BTTG laø laøm
cho maùy moùc, thieát bò cuûa coâng ty chaïy
oån ñònh 100 % ñoàng thôøi giaûm ít nhaát
50 % chi phí baûo trì.
+ Muoán vaäy caàn ñieàu tra vaø phaân
tích coù heä thoáng töøng maùy vaø heä thoáng
ñeå xaùc ñònh nhöõng nguyeân nhaân goác
reã naøo gaây ra truïc traëc, hö hoûng cho
maùy, töø ñoù vaïch ra nhöõng trình töï, giaûi
phaùp, sô ñoà… baûo veä maùy traùnh khoûi
caùc nguyeân nhaân naøy.
Coù ba loaïi thôøi gian ngöøng maùy: 1.
Ngöøng maùy do sai soùt cuûa ngöôøi vaän
haønh hoaëc ngöôøi laäp trình; 2. Ngöøng
maùy do qui trình baûo trì phoøng ngöøa
khoâng ñuùng, khoâng thích hôïp; 3. Ngöøng
maùy do hö hoûng gaây ra bôûi caùc nguyeân
nhaân nhö: nhieät, rung ñoäng, aên moøn
hoùa hoïc, maøi moøn cô hoïc, ñoùng buïi,
quaù ñieän aùp hoaëc doøng ñieän, nhieãm
baån buïi, nöôùc, acid, taïp chaát trong heä
thoáng thuûy löïc, v.v..
6 Sigma, ISO-9000 vaø TPM thöôøng
ñeà caäp ñeán hai vaán ñeà ñaàu tieân. Coøn
BTTG nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa
caû ba vaø taäp trung vaøo vaán ñeà thöù ba.
Ví duï ñôn giaûn nhö sau: Chuùng ta coù
theå tröõ nhieân lieäu ôû ñaâu ñoù nhöng phaûi
traùnh nguoàn nhieät vaø oâxy. Ñöôïc nhö vaäy
thì coù theå traùnh bò hoûa hoaïn.
Töông töï nhö vaäy, neáu chuùng ta coù
theå loaïi tröø caùc nguyeân nhaân gaây ra hö
hoûng trong coâng taùc baûo trì thì seõ khoâng
xaûy ra vaän haønh sai, laàm laãn, khuyeát taät,
söûa chöõa, phuïc hoài vaø ngöøng maùy.
Caùc böôùc thöïc hieän BTTG -
DMAIC
Böôùc 1: Xaùc ñònh vaán ñeà (Define
the problem): Maùy moùc laø nhöõng coâng
nhaân coù naêng suaát cao cuûa moät doanh
nghieäp.
Thöôøng maùy moùc coù “löông” cao
hôn con ngöôøi. Khi maùy moùc bò ngöøng,
doanh nghieäp bò maát doanh thu vaø lôïi
nhuaän. Vì vaäy caàn xaùc ñònh roõ söï vieäc,
vaán ñeà xaûy ra.
Böôùc 2: Giaùm saùt vaø ño löôøng vaán
ñeà (Monitor & Measure the problem):
Giaùm saùt thôøi gian ngöøng maùy vaø ño,
tính chi phí, toån thaát do ngöøng maùy.
Neáu chuùng ta coù moät heä thoáng
Quaûn lyù baûo trì baèng maùy tính CMMS
(computer maintenance management
system) hoaëc moät heä thoáng quaûn lyù
cung öùng vaø phieáu baûo trì toát thì coù
theå tính ñöôïc tieàm naêng tieát kieäm vaø lôïi
nhuaän thu ñöôïc neáu traùnh ñöôïc caùc hö
hoûng xaûy ra. Caàn ño vaø baùo caùo nhöõng
vaán ñeà sau ñaây (trong naêm qua): 1. Bao
nhieâu Phieáu yeâu caàu baûo trì cho nhöõng
laàn ngöøng maùy khoâng keá hoaïch maø
baïn ñaõ coù trong vaøi thaùng qua, trong
naêm qua?; 2. Bao nhieâu giôø ngöøng maùy
khoâng keá hoaïch? Bao nhieâu giôø baûo trì
ñöôïc thöïc hieän bôûi ngöôøi cuûa nhaø maùy
hoaëc cuûa beân ngoaøi? Bao nhieâu giôø
ngöøng maùy do heä thoáng cô khí, thuûy löïc,
ñieän bò hö hoûng? ; 3. Bao nhieâu ñoàng ñaõ
ñöôïc chi cho vieäc söûa chöõa maùy moùc?;
4. Bao nhieâu chi phí ñeå söûa chöõa caùc boä
phaän ñieän töû (noäi boä vaø thueâ ngoaøi)?; 5.
Bao nhieâu chi phí ñeå söûa chöõa caùc boä
phaän thuûy löïc (noäi boä vaø thueâ ngoaøi)?;
6. Bao nhieâu chi phí cho daàu thuûy löïc?;
7. Bao nhieâu chi phí ñeå xöû lyù daàu thuûy
löïc pheá thaûi; 8. Coù bao nhieâu heä thoáng
thuûy löïc?; 9. Coù bao nhieâu maùy hay heä
thoáng ñieàu khieån baèng PLC/ maùy tính
ñöôïc söû duïng ôû nhaø maùy?; 10. Nhöõng
khu vöïc hoaëc caùc maùy moùc, thieát bò
naøo caàn phaûi heát söùc quan taâm?; 11.
Chi phí/ toån thaát/ thieät haïi do moät giôø
ngöøng maùy taïi boä phaän/ daây chuyeàn/
nhaø maùy laø bao nhieâu?; 12. Nhaân chi
phí moãi giôø ngöøng maùy vôùi toång soá giôø
ngöøng maùy ôû muïc 1 vaø 2.
Neáu baïn loaïi tröø ñöôïc 70% - 92%
muïc soá 12 thì coù ñaùng ñeå baïn vaø coâng
ty quan taâm khoâng?
Böôùc 3: Phaân tích laøm theá naøo ñeå
giaûi quyeát hoaëc loaïi tröø vaán ñeà naøy
(Analyze how to solve or eliminate the
problem):
Kyõ sö baûo trì cuûa coâng ty, hoaëc
chuyeân gia tö vaán seõ phaân tích vaø xaùc
ñònh ñoái vôùi moãi maùy, thieát bò giaûi phaùp
baûo veä maùy coù hieäu quaû nhaát ñeå traùnh
caùc nguyeân nhaân neâu treân.
Neân yeâu caàu hoï vieát baùo caùo chi
tieát, theo töøng maùy, caùch thöùc baûo veä
maùy, thieát bò, duïng cuï caàn thieát, nhöõng
chæ daãn laép ñaët chi tieát, döï toaùn chi phí
thöïc hieän. Quyeát ñònh coù ñaàu tö hay
khoâng phuï thuoäc vaøo ñaùnh giaù cuûa
chuùng ta khi so saùnh lôïi ích nhôø thôøi
gian ngöøng maùy giaûm vaø lôïi nhuaän gia
taêng nhö ñöôïc ñeà caäp ôû muïc soá 12.
Böôùc 4: Laép ñaët vaø thöïc hieän (Install
and Implement): Nhöõng chæ daãn laép ñaët
neâu treân phaûi chi tieát, cuï theå ñeå nhaân
vieân baûo trì cuûa chuùng ta coù theå laép ñaët
deã daøng vaø nhanh choùng nhöõng thieát bò,
phöông phaùp, linh kieän, v.v…
Böôùc5:Kieåmsoaùtdöïaùn(Controlling
this project): Kieåm soaùt BTTG khoâng
caàn nhieàu coá gaéng. Caùc böôùc thöïc
hieän ñeå traùnh vaän haønh sai heä thoáng
thuûy löïc vaø thôøi gian ngöøng maùy coù theå
giaûm trong thöïc teá ñeán 90 % lao ñoäng
thöïc hieän coâng vieäc baûo trì phoøng ngöøa
vaø phuïc hoài, ñoàng thôøi keùo daøi tuoåi thoï
cuûa maùy.
Keát luaän
“Baûo trì Tinh goïn” nhaèm laøm giaûm
ñaùng keå hö hoûng gaây ngöøng maùy vaø
ñình treä saûn xuaát. Baûo trì Tinh goïn nhaèm
baûo veä maùy, phoøng traùnh caùc nguyeän
nhaân goác reã/ thöïc söï gaây ngöøng maùy
chöù khoâng phaûi chæ laø trieäu chöùng. Baát
kyø kyõ sö hoaëc nhaø quaûn lyù baûo trì naøo
ñeàu coù theå baét ñaàu Baûo trì Tinh goïn
baèng caùch baûo veä caùc thieát bò ñieàu
khieån, töï ñoäng hoùa, thuûy löïc, khí neùn,
v.v… traùnh caùc nguyeân nhaân goác reã gaây
ra vaän haønh sai, hö hoûng, ngöøng maùy
nhö ñaõ neâu treân. Hö hoûng bo maïch, heä
thoáng thuûy löïc vaø vaän haønh sai soùt chæ laø
trieäu chöùng chöù khoâng phaûi laø nguyeân
nhaân naèm saâu phía döôùi caùc hieän töôïng
ngöøng maùy ngoaøi keá hoaïch.
Baûo trì Tinh goïn ñem laïi nhieàu lôïi
ích nhö: Laøm taêng lôïi nhuaän, Ñaûm baûo
gaàn 100 % thôøi gian maùy hoaït ñoäng ñeå
Saûn xuaát Tinh goïn, Giaûm ñaùng keå chi
phí baûo trì tröïc tieáp vaø giaùn tieáp, Giaûm
söï phuï thuoäc vaøo dòch vuï hoã trôï baûo trì
beân ngoaøi. q
Baûo trì tinh goïn
KINH NGHIEÄM QUAÛN LYÙ
18
Khoâng ít doanh nhaân theá giôùi
cuõng nhö nhieàu taäp ñoaøn
danh tieáng ñaõ tieán xa trong
söï nghieäp hôn söùc töôûng
töôïng cuûa hoï ñeàu phaûi chòu
ôn Peter Ferdinand Drucker -
moät chuyeân vieân tö vaán quaûn
trò kinh doanh ñaùng ñöôïc goïi
baèng Thaày.
Peter Ferdinand Drucker
(19/11/1909-11/11/2005) laø moät
chuyeân gia tö vaán quaûn trò vaø ñöôïc
meänh danh laø
“nhaø sinh thaùi
hoïc xaõ hoäi”.
Ñaùnh giaù treân
phöông dieän
roäng lôùn hôn thì
coù theå coi oâng
nhö laø ngöôøi cha ñôõ ñaàu cuûa ngaønh
“quaûn trò hieän ñaïi”. Vôùi 39 cuoán
saùch vaø voâ soá keå nhöõng baøi baùo töø
theå loaïi nghieân cöùu hoïc thuaät cho
ñeán phoå thoâng cuûa oâng ñaõ cho thaáy
laøm theá naøo ñeå toå chöùc con ngöôøi
thoâng qua taát caû caùc lónh vöïc cuûa
ñôøi soáng xaõ hoäi – trong kinh doanh,
chính phuû vaø ngaønh phi lôïi nhuaän
treân theá giôùi. Caùc taùc phaåm cuûa
oâng thöôøng döï baùo ñöôïc raát nhieàu
böôùc phaùt trieån troïng ñaïi giai ñoaïn
cuoái theá kyû 20, bao goàm: vaán ñeà
tö höõu hoùa vaø phaân quyeàn; söï gia
taêng veà söùc maïnh cuûa Nhaät Baûn
trong neàn kinh teá theá giôùi; taàm quan
troïng mang yeáu toá quyeát ñònh cuûa
Marketing; vaø söï buøng noå cuûa xaõ
hoäi coâng ngheä thoâng tin vôùi söï caàn
thieát cuûa noù trong suoát caû cuoäc ñôøi
hoïc taäp khoâng ngöøng.
Kinh doanh vì ñam meâ
quyeàn löïc
Söï nghieäp nghieân cöùu veà ngaønh
kinh doanh cuûa Peter Drucker ñöôïc
chaáp caùnh töø naêm 1942, khi nhöõng
taùc phaåm ñaàu tay veà chính trò - xaõ
hoäi ñaõ ñöa oâng tieáp caän vôùi coâng
vieäc noäi boä cuûa Haõng OÂtoâ General
- moät trong nhöõng taäp ñoaøn lôùn
nhaát treân theá giôùi vaøo thôøi ñieåm ñoù.
Nhöõng kinh nghieäm ôû chaâu AÂu ñeå
laïi trong oâng nieàm ñam meâ vôùi caùc
vaán ñeà lieân quan ñeán quyeàn löïc.
OÂng chia seû nieàm ñam meâ cuûa
mình vôùi Donaldson Brown, moät
ngöôøi coù trí tueä baäc thaày luoân ñöùng
sau haäu thuaãn cho ban laõnh ñaïo
cuûa GM. Naêm 1943, chính Brown
ñaõ môøi oâng vaøo taäp ñoaøn laøm
chuyeân vieân phaân tích khoa hoïc
xaõ hoäi trong khoaûng 2 naêm cho taäp
ñoaøn. Drucker ñaõ coù maët taïi taát caû
caùc buoåi hoïp, buoåi phoûng vaán nhaân
vieân, phaân tích saûn phaåm vaø quyeát
ñònh caùc böôùc ñi cho taäp ñoaøn.
Moät cuoán saùch taäp hôïp moïi
thaønh quaû, yù töôûng cuûa taäp ñoaøn
ñaõ ñöôïc truyeàn baù qua moät chuoãi
toå chöùc ña boä phaän cuûa GM cuøng
moät loaït caùc baøi baùo, coá vaán tuyeån
duïng ñeå boå sung cho nhöõng cuoán
saùch. Tuy nhieân, chính GM cuõng
phaûi quaù baát ngôø tröôùc aán phaåm
taøi chính naøy. Drucker ñaõ töøng gôïi
yù raèng taäp ñoaøn oâtoâ khoång loà naøy
coù leõ caàn phaûi xem xeùt laïi oâng chuû,
ngöôøi vôùi thaâm nieân chính trò trong
quan heä khaùch haøng, quan heä ñoái
taùc, quan heä nhaân vieân vaø hôn caû
theá. Coøn vôùi boä phaän chuû choát cuûa
taäp ñoaøn, yù ñònh maø Drucker ñöa
ra ñaõ bò ñaùnh giaù khoâng toát. Chuû
tòch toân kính cuûa GM, ngaøi Alfred
Sloan, heát söùc thaát voïng veà cuoán
saùch vaø oâng coi noù nhö khoâng toàn
taïi, khoâng bao giôø ñeà caäp hoaëc cho
pheùp ñeà caäp ñeán söï hieän dieän cuûa
noù. Ñaây cuõng laø ñieàu maø Drucker
sau naøy vaãn luoân nhaéc laïi.
Drucker ñaõ töøng noùi raèng, ngöôøi
quaûn lyù phaûi laø moät nhaø ngheä thuaät
töï do vaø oâng cuõng ñaõ truyeàn ñaït
nhöõng kinh nghieäm quaûn lyù cuûa
mình qua nhöõng baøi hoïc baèng
nhieàu phöông phaùp thuaät hoïc khaùc
nhau töø söû hoïc, xaõ hoäi hoïc, vaät lyù
hoïc, taâm lyù hoïc, vaên hoùa cho ñeán
toân giaùo. OÂng cuõng tin töôûng maïnh
meõ raèng taát caû caùc lónh vöïc, bao
goàm taát caû trong lónh vöïc caù nhaân,
vaø cuõng ñuùng caû lónh vöïc khoa
hoïc. Drucker ñaõ vieát trong caùc
taùc phaåm vó ñaïi cuûa oâng vaøo naêm
1973, treân cöông vò giaùm ñoác keá
hoaïch, giaùm ñoác phuï traùch coâng
vieäc vaø thöïc tieãn nhö sau: “Thöïc teá
laø, trong xaõ hoäi hieän ñaïi ngaøy nay
thì khoâng coù baát kyø moät nhoùm laõnh
ñaïo naøo khaùc ngoaøi caùc giaùm ñoác,
neáu nhö nhöõng giaùm ñoác chuyeân
“Caây ñaïi thuï” cuûa giôùi CEO Peter Drucker
Caùc giaûi thöôûng vaø huy chöông
Drucker ñaõ ñöôïc nhaän huaân chöông vì töï do cuûa chính phuû Hoa
Kyø do toång thoáng George W. Bush trao taëng ngaøy muøng 9 thaùng
7 naêm 2002. OÂng cuõng nhaän ñöôïc huaân chöông töông töï töø chính
phuû cuûa Nhaät Baûn vaø AÙo. OÂng laø Chuû Tòch Danh Döï cuûa taäp ñoaøn
quaûn lyù phi lôïi nhuaän Peter F. Drucker Foundation, oâng laø laõnh ñaïo
caáp cao cuûa toå chöùc naøy töø naêm 1990 ñeán naêm 2002. Trong naêm
1969, oâng cuõng nhaän ñöôïc giaûi thöôûng huaân huy chöông NYU cao
quyù nhaát, öø toång thoáng chæ thò cuûa NYU. Drucker ñaõ ñöôïc giôùi thieäu
vaøo toå chöùc Junior Achievement, Myõ, Toøa nhaø thöông maïi danh
tieáng vaøo naêm 1996. Theo nhöõng thoâng tin hieän coù thì oâng ñang
naém giöõ 25 chöùng chæ hoïc vò tieán só caùc loaïi cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc
töø Hoa Kyø, Bæ, Sec, Anh, Taây Ba Nha cho ñeán Thuïy Só.
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13

More Related Content

Similar to Lean 6 Sigma Số 13

Lean 6 Sigma Số 30
Lean 6 Sigma Số 30Lean 6 Sigma Số 30
Lean 6 Sigma Số 30
IESCL
 
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi thatBản tin 64 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi that
HAWA Viet Nam
 
Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17
IESCL
 
Suy ngham lai su than ky dong a 2
Suy ngham lai su than ky dong a 2Suy ngham lai su than ky dong a 2
Suy ngham lai su than ky dong a 2
Tiến Đồng Sỹ
 
Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26
IESCL
 
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa Ngân hàng Thươn...
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa Ngân hàng Thươn...Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa Ngân hàng Thươn...
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa Ngân hàng Thươn...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42
IESCL
 
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatBan tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
HAWA Viet Nam
 
B7 Chinhphudientu
B7 ChinhphudientuB7 Chinhphudientu
B7 Chinhphudientu
Vo Oanh
 
chinh phu dien tu k07406
chinh phu dien tu k07406chinh phu dien tu k07406
chinh phu dien tu k07406
Vo Oanh
 
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
Viết Nội Dung
 
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi thatBản tin 67 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi that
HAWA Viet Nam
 
Kinh tế quốc tế
Kinh tế quốc tếKinh tế quốc tế
Kinh tế quốc tế
Diệu Linh
 
Khai thong cac cong cu tai chinh cho thi truong bds
Khai thong cac cong cu tai chinh cho thi truong bdsKhai thong cac cong cu tai chinh cho thi truong bds
Khai thong cac cong cu tai chinh cho thi truong bds
Trương Quang Thông
 
Luận văn: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vi...
Luận văn: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vi...Luận văn: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vi...
Luận văn: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vi...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that
HAWA Viet Nam
 
Báo cáo PCI năm 2012
Báo cáo PCI năm 2012Báo cáo PCI năm 2012
Báo cáo PCI năm 2012
Taxi Nội Bài
 
Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29
IESCL
 

Similar to Lean 6 Sigma Số 13 (20)

Lean 6 Sigma Số 30
Lean 6 Sigma Số 30Lean 6 Sigma Số 30
Lean 6 Sigma Số 30
 
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi thatBản tin 64 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi that
 
Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61
 
Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17
 
Suy ngham lai su than ky dong a 2
Suy ngham lai su than ky dong a 2Suy ngham lai su than ky dong a 2
Suy ngham lai su than ky dong a 2
 
Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26
 
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa Ngân hàng Thươn...
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa Ngân hàng Thươn...Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa Ngân hàng Thươn...
Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa Ngân hàng Thươn...
 
Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42
 
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatBan tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
 
B7 Chinhphudientu
B7 ChinhphudientuB7 Chinhphudientu
B7 Chinhphudientu
 
chinh phu dien tu k07406
chinh phu dien tu k07406chinh phu dien tu k07406
chinh phu dien tu k07406
 
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
 
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi thatBản tin 67 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi that
 
Kinh tế quốc tế
Kinh tế quốc tếKinh tế quốc tế
Kinh tế quốc tế
 
Khai thong cac cong cu tai chinh cho thi truong bds
Khai thong cac cong cu tai chinh cho thi truong bdsKhai thong cac cong cu tai chinh cho thi truong bds
Khai thong cac cong cu tai chinh cho thi truong bds
 
Luận văn: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vi...
Luận văn: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vi...Luận văn: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vi...
Luận văn: Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vi...
 
Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 57 HAWA - Go va Noi that
 
Báo cáo PCI năm 2012
Báo cáo PCI năm 2012Báo cáo PCI năm 2012
Báo cáo PCI năm 2012
 
Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49
 
Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29
 

More from IESCL

Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 37
Lean 6 Sigma Số 37Lean 6 Sigma Số 37
Lean 6 Sigma Số 37
IESCL
 

More from IESCL (20)

Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
 
Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63
 
Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62
 
Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60
 
Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58
 
Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55
 
Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53
 
Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52
 
Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
 
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
 
Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47
 
Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46
 
Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45
 
Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44
 
Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43
 
Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41
 
Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40
 
Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38
 
Lean 6 Sigma Số 37
Lean 6 Sigma Số 37Lean 6 Sigma Số 37
Lean 6 Sigma Số 37
 

Recently uploaded

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải ...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải ...Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải ...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải ...
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Nâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng.pdf
Nâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng.pdfNâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng.pdf
Nâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng.pdf
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương ...
Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương ...Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương ...
Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương ...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh.pdf
Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh.pdfNâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh.pdf
Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh.pdf
https://www.facebook.com/garmentspace
 
báo cáo thực tập ngành may tại công ty Đức Giang.doc
báo cáo thực tập ngành may tại công ty Đức Giang.docbáo cáo thực tập ngành may tại công ty Đức Giang.doc
báo cáo thực tập ngành may tại công ty Đức Giang.doc
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo ...
Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo ...Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo ...
Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo ...
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phươ...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phươ...Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phươ...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phươ...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public ch...
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public ch...Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public ch...
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public ch...
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Phân-tích-và-đề-xuất-một-số-giải-pháp-mở-rộng-thị-trường-nhằm-nâng-cao-năng-l...
Phân-tích-và-đề-xuất-một-số-giải-pháp-mở-rộng-thị-trường-nhằm-nâng-cao-năng-l...Phân-tích-và-đề-xuất-một-số-giải-pháp-mở-rộng-thị-trường-nhằm-nâng-cao-năng-l...
Phân-tích-và-đề-xuất-một-số-giải-pháp-mở-rộng-thị-trường-nhằm-nâng-cao-năng-l...
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang.pdf
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang.pdfNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang.pdf
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang.pdf
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 

Recently uploaded (10)

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải ...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải ...Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải ...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Hải ...
 
Nâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng.pdf
Nâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng.pdfNâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng.pdf
Nâng cao hiệu quả sử vốn của Công ty TNHH Đức Trọng.pdf
 
Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương ...
Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương ...Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương ...
Phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương ...
 
Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh.pdf
Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh.pdfNâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh.pdf
Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh.pdf
 
báo cáo thực tập ngành may tại công ty Đức Giang.doc
báo cáo thực tập ngành may tại công ty Đức Giang.docbáo cáo thực tập ngành may tại công ty Đức Giang.doc
báo cáo thực tập ngành may tại công ty Đức Giang.doc
 
Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo ...
Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo ...Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo ...
Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo ...
 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phươ...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phươ...Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phươ...
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Phươ...
 
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public ch...
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public ch...Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public ch...
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh VID Public ch...
 
Phân-tích-và-đề-xuất-một-số-giải-pháp-mở-rộng-thị-trường-nhằm-nâng-cao-năng-l...
Phân-tích-và-đề-xuất-một-số-giải-pháp-mở-rộng-thị-trường-nhằm-nâng-cao-năng-l...Phân-tích-và-đề-xuất-một-số-giải-pháp-mở-rộng-thị-trường-nhằm-nâng-cao-năng-l...
Phân-tích-và-đề-xuất-một-số-giải-pháp-mở-rộng-thị-trường-nhằm-nâng-cao-năng-l...
 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang.pdf
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang.pdfNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang.pdf
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang.pdf
 

Lean 6 Sigma Số 13

 • 1. Soá thaùng 1 naêm 201013 COÂNG TY CP ÑOÂ VIEÄT Canh Daàn LEAN LEAN MAINTEMANCE KNOWLEDGE MANAGEMENT LEADERSHIP SKILL TÖ DUY ÑOÄT PHAÙ 6 Sigma
 • 2. Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin: Ts.Nguyeãn Höõu Thieän vôùi söï coäng taùc cuûa: Phaïm Thanh Dieäu Ts.Ñaëng Minh Trang Chaøo möøng Naêm Môùi Canh Daàn 2010. 2010 laø moät naêm coù nhieàu söï kieän troïng ñaïi cuûa ñaát nöôùc. Nhìn laïi chaëng ñöôøng ñaõ qua, xaùc ñònh muïc tieâu cho 10 naêm tôùi: nhöõng gì caàn phaûi ñaït ñöôïc trong naêm 2020 ñeå laáy ñoù laøm muïc tieâu vaø töø muïc tieâu ñoù maø hoaïch ñònh caùc coâng vieäc töø nay. LEAN 6 Sigma cuõng seõ ñaët ra moät muïc tieâu ôû thôøi ñieåm 2020 ñeå hoaït ñoäng. Thôøi gian seõ qua nhanh vaø khoâng chôø ñôïi ai. Haõy nghe ngoùng, tìm hieåu thoâng tin vì thoâng tin laø moät nguoàn löïc maïnh meõ. Vaø nhö Bill Gate cuûa Microsoft ñaõ töøng noùi: Thaéng hay baïi laø tuøy thuoäc vaøo vieäc ngöôøi ta thu löôïm, quaûn lyù vaø söû duïng thoâng tin nhö theá naøo. Baûn tin xin chuùc nhöõng ngöôøi ham thích lieân tuïc caûi tieán vaø tö duy ñoät phaù naêm 2010 coù nhöõng thaønh tích môùi, höng phaán vaø ñaày nghò löïc trong haøng nguõ ñoäi quaân tieân phong trong lónh vöïc maø mình ñaõ choïn. Baûn tin Lean6sigma “How you gather, manage, and use information will determine whether you win or lose”. Bill Gate Cuøng Baïn ñoïc hÖÔÙNG TÔÙI NAÊM 2020 Tieâu chí nöôùc CN cuûa VN naêm 2020 01 7 ñeà xuaát taùi cô caáu kinh teá Vieät Nam 02 KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ Chính phuû seõ saùt caùnh cuøng 03 caùc nhaø khoa hoïc vaø coâng ngheä Caàn ñoät phaù trong khoa hoïc coâng ngheä 04 LEAN 6 SIGMA Quaûn lyù doanh nghieäp theo moâ hình 05 tích hôïp Lean-6 Sigma Taäp huaán Lean 08 Lean 6 Sigma trong dòch vuï 09 Department of Defense Saves Billions 13 with Lean 6 Sigma and Minitab Tö duy theo Lean 14 Baûo trì tinh goïn 17 KINH NGHIEÄM QUAÛN LYÙ Peter Drucker: "Caây ñaïi thuï" cuûa giôùi CEO 18 OÂng truøm cuûa giôùi “chaân daøi” 20 giôùi thieäu hoäi vieân Chi cuïc Tieâu chuaån ÑL Chaát löôïng TP.HCM 22 Trung taâm Thieát keá Cheá taïo Thieát Bò Môùi 22 Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Soùc Traêng 23 GIÔÙI THIEÄU DÒCH VUÏ Ñaùnh giaù vaø khaûo saùt hieän traïng Lean6sigma 24 Nhaän dieän caùc vaán ñeà caàn caûi tieán ÖÙNG DUÏNG LEAN 6 SIGMA How The Packaging Industry Is Benefiting 26 From Lean 6 Sigma Thoâng caùo baùo chí veà Trieån laõm Bao bì, 28 Chaát deõo vaø Cao su
 • 3. HÖÔÙNG TÔÙI NAÊM 2020 1 Tuy nhieân, tieâu chí nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi nhö theá naøo thì chöa ñöôïc neâu cuï theå, ñieàu ñoù chaéc chaén seõ ñöôïc giaûi quyeát trong moät chieán löôïc phaùt trieån môùi. Coù theå laø chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 10 naêm 2011 - 2020. Daãu sao töø nhieàu naêm nay, nhöõng tieâu chí aáy cuõng ñaõ ñöôïc ñeà caäp moät caùch khaùi quaùt trong moät soá vaên kieän cuûa Ñaûng hoaëc trong caùc taøi lieäu cuûa caùc cô quan nghieân cöùu vaø chuyeân gia kinh teá nöôùc ta. Vaø caùc tieâu chí naøy Vieät Nam khoâng töï ñaët cho rieâng mình maø coøn tham khaûo nhöõng tieâu chí chung cuûa caùc neàn kinh teá coâng nghieäp môùi treân theá giôùi. Toång quaùt laïi, coù theå neâu leân ba nhoùm tieâu chí maø neàn kinh teá Vieät Nam höôùng tôùi naêm 2020 nhö sau: Nhoùm 1 goàm caùc tieâu chí veà taêng tröôûng kinh teá vó moâ. Caùc tieâu chí naøy phaûn aùnh trình ñoä coâng nghieäp hoùa cuûa moät nöôùc. Ñoù laø: (1) Quy moâ (GDP); (2) Toác ñoä taêng GDP/naêm; (3) GDP bình quaân ñaàu ngöôøi; (4) Toác ñoä taêng GDP bình quaân ñaàu ngöôøi/naêm; (5) Tyû troïng giaù trò noâng nghieäp trong GDP; (6) Tyû troïng giaù trò coâng nghieäp trong GDP; (7) Tyû troïng giaù trò dòch vuï trong GDP; (8) Tyû leä xuaát khaåu haøng cheá taùc trong xuaát khaåu haøng hoùa; (9) Tyû troïng xuaát khaåu haøng coâng ngheä cao trong toång xuaát khaåu haøng cheá taùc; (10) Ñieän saûn xuaát bình quaân ñaàu ngöôøi; (11) Tyû leä ñöôøng boä raûi nhöïa. Nhoùm 2 goàm caùc tieâu chí phaûn aùnh söï phaùt trieån veà maët xaõ hoäi. Caùc tieâu chí naøy cuõng goùp moät phaàn vaøo vieäc xaùc ñònh möùc taêng GDP bình quaân ñaàu ngöôøi. Ñoù laø: (1) Daân soá; (2) Toác ñoä taêng daân soá haøng naêm; (3) Tyû leä daân soá soáng döôùi möùc ngheøo; (4) Tyû leä daân soá thaønh thò; (5) Chæ soá phaùt trieån con ngöôøi (HDI); (6) Tyû leä chi phí cho giaùo duïc trong GDP; (7) Tyû leä treû em nhaäp hoïc ôû caáp tieåu hoïc, trung hoïc; (8) Tyû leä lao ñoäng trong ñoä tuoåi tham gia löïc löôïng lao ñoäng; (9) Tyû leä chi phí cho y teá trong GDP; (10) Tyû leä daân soá ñöôïc chaêm soùc y teá (11) Tyû leä daân soá söû duïng nöôùc saïch; (12) Chæ soá baát bình ñaúng trong phaân phoái thu nhaäp (Gini). Nhoùm 3 goàm caùc tieâu chí ñaùnh giaù möùc ñoä hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Ñoù laø: (1) Giaù trò xuaát khaåu haøng hoùa, dòch vuï; (2) Toác ñoä taêng tröôûng xuaát khaåu haøng hoùa vaø dòch vuï; (3) Voán FDI; (4) Möùc nôï nöôùc ngoaøi vaø tæ troïng so vôùi GNI. Töø caùc nhoùm tieâu chí ñònh tính cô baûn neâu treân, caàn ñeå ra caùc tieâu chí ñònh löôïng caàn ñaït tôùi vaøo naêm 2020. Ñeå Vieät Nam coù vò theá nhaát ñònh trong khu vöïc, GDP cuûa nöôùc ta phaûi ñaït möùc trung bình cuûa 4 nöôùc coù GDP cao nhaát hieän nay trong ASEAN, laø Malaysia, Thaùi Lan, Philippines vaø Indonesia (vaøo khoaûng 200 tyû USD) vaø toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân ñaàu ngöôøi haøng naêm phaûi ôû möùc hai con soá. Bôûi neáu tieáp tuïc nhòp ñoä taêng tröôûng nhö hieän nay (10 naêm taêng gaáp ñoâi), thì ñeán naêm 2020, Vieät Nam vaãn seõ thua xa möùc thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi/naêm taïi khu vöïc ASEAN. Theo moät soá taøi lieäu nghieân cöùu tin caäy, tieâu chí ñònh löôïng maø Vieät Nam caàn vaø coù theå ñaït ñöôïc vaøo naêm 2020 ñaïi theå laø nhö sau: Veà kinh teá: GDP 180 - 200 tæ USD. Toác ñoä taêng tröôûng GDP/naêm giai ñoaïn 2006- 2020: 9,2-10%. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi: 1.800-2.000 USD. Toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân ñaàu ngöôøi/ naêm giai ñoaïn 2006/2020: 7,9-8,6%. Tyû troïng giaù trò noâng nghieäp - coâng nghieäp - dòch vuï trong GDP: 10-44- 46%. Tyû leä xuaát khaåu haøng cheá taùc trong toång xuaát khaåu haøng hoùa: 75%. Tyû leä xuaát khaåu haøng coâng ngheä cao trong toång xuaát khaåu haøng cheá taùc: 30%. Ñieän bình quaân ñaàu ngöôøi: 2.200 Wh/ngöôøi. Tæ leä ñöôøng boä raûi nhöïa (tænh, huyeän, xaõ): 50-100%. Giaù trò xuaát khaåu haøng hoùa vaø dòch vuï: 108 tæ USD. Toác ñoä taêng tröôûng xuaát khaåu haøng naêm: 9,4%. Voán FDI: 2.384 trieäu USD. Veà xaõ hoäi: daân soá 100 trieäu ngöôøi. Toác ñoä taêng daân soá haøng naêm döôùi 1%. Tyû leä daân soá soáng döôùi möùc ngheøo (theo tieâu chí quoác gia coù tham khaûo tieâu chí cuûa LHQ): döôùi 5%. Tæ leä daân soá thaønh thò: 50%. Chæ soá HDI: 0,8. Tæ leä chi phí cho giaùo duïc trong GDP: 5%. Tyû leä treû em nhaäp hoïc trong tieåu hoïc, trung hoïc: 100%. Tæ leä chi phí cho y teá trong GDP: 4,1%. Tæ leä daân soá söû duïng nöôùc saïch (thaønh thò vaø noâng thoân): 100%. Neáu ñaït ñöôïc caùc tieâu chí ñònh löôïng naøy, ñeán naêm 2020, Vieät Nam cuõng môùi chæ ñaït möùc töông ñöông vôùi neàn kinh teá Thaùi Lan ôû thôøi ñieåm hieän nay. Vì vaäy, caùc tieâu chí ñònh löôïng neâu treân chæ mang tính chaát tham khaûo, ñònh höôùng. Töøng ngaønh caàn ñònh ra caùc chæ tieâu rieâng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hoäi nhaäp quoác teá vaø ñaëc thuø phaùt trieån theo töøng thôøi kyø, vaû chaêng söï so saùnh vò theá cuûa Vieät Nam vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc chæ coù tính chaát töông ñoái taïi thôøi ñieåm maø caùc nöôùc ñoù ñaõ ñöôïc theá giôùi coi laø nhöõng nöôùc coâng nghieäp môùi. q Theo Thôøi baùo Kinh teá Vieät Nam Tieâu chí nöôùc coâng nghieäp cuûa Vieät Nam naêm 2020 Vôùi chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 10 naêm 2001 - 2010, Ñaïi hoäi IX cuûa Ñaûng (2001) ñeà ra muïc tieâu ñöa nöôùc ta cô baûn trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi vaøo naêm 2020.
 • 4. HÖÔÙNG TÔÙI NAÊM 2020 2 Caùc chuyeân gia cho raèng, kinh teá Vieät Nam caàn töø boû caùch thöùc phaùt trieån döïa vaøo khai thaùc taøi nguyeân vaø nhaân coâng giaù reû nhö hieän nay, ñeå chuyeån sang moät giai ñoaïn phaùt trieån cao hôn. Vieän Nghieân cöùu Quaûn lyù Kinh teá Trung öông (CIEM) vöøa hoaøn taát Ñeà aùn tieáp tuïc ñoåi môùi vaø chuyeån dòch cô caáu kinh teá giai ñoaïn ñeán naêm 2020, nhaèm taêng caàu noäi ñòa vaø giaûm söï leä thuoäc cuûa Vieät Nam vaøo beân ngoaøi. Theo ñoù, vieäc chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá caàn höôùng ñeán giai ñoaïn phaùt trieån cao hôn, trong ñoù taêng tröôûng phaûi döïa vaøo naâng cao naêng suaát, chaát löôïng. Caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán söû duïng voán vaø coâng ngheä seõ thay theá caùc ngaønh thieân veà khai thaùc taøi nguyeân vaø söû duïng nhieàu lao ñoäng reû. CIEM ñeà xuaát ngay trong naêm 2010, Chính phuû caàn tieáp tuïc duy trì oån ñònh kinh teá vó moâ, vaø thöïc hieän hoã trôï laõi suaát hoaëc baûo laõnh tín duïng ñoái vôùi nhöõng nhoùm doanh nghieäp coù döï aùn ñaàu tö môùi, trong caùc ngaønh coù lôïi theá caïnh tranh, coù hieäu quaû vaø ñoä lan toûa lôùn. Chaúng haïn, saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, ñaùnh baét - cheá bieán haûi saûn, deät may, giaøy da, khaùch saïn, saûn xuaát haøng gia duïng... Cuøng luùc, trong naêm 2010, caàn raø soaùt vaø ñôn giaûn hoùa, baõi boû ít nhaát 30% soá thuû tuïc haønh chính hieän haønh. Trong trung haïn, vaøo caùc naêm 2010-2012, CIEM cho raèng ñaàu tieân Vieät Nam vaãn caàn duy trì oån ñònh kinh teá vó moâ, cuøng luùc xaây döïng, naâng caáp heä thoáng thoâng tin, thoáng keâ vaø kinh teá - xaõ hoäi. Tröôùc heát laø thoâng tin veà kinh teá vó moâ, phaân tích kòp thôøi veà tình hình trong vaø ngoaøi nöôùc, cuõng nhö aûnh höôûng tôùi Vieät Nam. Thöù hai, naâng cao chaát löôïng hoaïch ñònh vaø thöïc thi chính saùch, phaùp luaät, nhö thaønh laäp cô quan trung öông tham möu veà chính saùch phaùt trieån kinh teá. Ñoàng thôøi, caàn taùch bieät 3 chöùc naêng chuû yeáu maø Chính phuû ñang thöïc hieän, goàm quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc, ñieàu tieát thò tröôøng vaø thöïc hieän quyeàn chuû sôû höõu nhaø nöôùc. Thöù ba, naâng cao naêng löïc quaûn lyù ñaàu tö vaø hieäu quaû nhaø nöôùc. Trong ñoù, ban haønh tieâu chí thaåm ñònh, löïa choïn döï aùn ñaàu tö baèng voán ngaân saùch nhaø nöôùc, cô cheá phaân boå voán ñaàu tö nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi, raø soaùt laïi taát caû döï aùn ñang thöïc hieän hay naèm trong quy hoaïch vaø loaïi boû caùc döï aùn khoâng ñaùp öùng yeâu caàu. Thöù tö, caàn ñoåi môùi quaûn trò vaø naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc, nhö hoaøn thaønh chuyeån ñoåi taát caû doanh nghieäp nhaø nöôùc sang coâng ty traùch nhieäm hoaëc coå phaàn, baõi boû caùc loaïi bao caáp coøn laïi. Ñoàng thôøi, boû caùc ñaëc quyeàn vaø ñoäc quyeàn mang laïi lôïi ích cho rieâng doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Thöù naêm, ñoåi môùi caùch thöùc khuyeán khích ñaàu tö xaõ hoäi, caân baèng hôn giöõa ñaàu tö cho xuaát khaåu vaø tieâu duøng noäi ñòa, caûi thieän ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi. Trong ñoù, xaây döïng caùc tieâu chí chaát löôïng nhaø ñaàu tö vaø döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi theo höôùng söû duïng ít taøi nguyeân vaø lao ñoäng reû tieàn hôn, coù nhieàu haøm löôïng khoa hoïc vaø coâng ngheä hôn. Thöù saùu, khuyeán khích saûn xuaát noâng nghieäp vaø toå chöùc cuoäc soáng ôû noâng thoân theo höôùng hieän ñaïi; vaø thöù baûy, tieáp tuïc hoã trôï phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa. Nhöõng ñeà xuaát cuûa CIEM ñöôïc ñöa ra döïa treân phaân tích veà hieän traïng kinh teá cuõng nhö caùch thöùc taêng tröôûng cuûa Vieät Nam trong nhöõng naêm qua. Theo ñoù, töø naêm 2000 ñeán nay, neàn kinh teá ñaõ ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng khaù cao, nhôø ñoù Vieät Nam ra khoûi tình traïng ngheøo vaø keùm phaùt trieån ñeå gia nhaäp nhoùm quoác gia coù thu nhaäp trung bình thaáp cuûa theá giôùi. Song ñieàu ñaùng noùi laø kinh teá Vieät Nam ñang ñi theo chieàu roäng, döïa nhieàu vaøo gia taêng quy moâ ñaàu tö vôùi hieäu quaû ñaàu tö thaáp, ñoùng goùp cuûa nhaân toá naêng suaát toång hôïp coøn nhoû. Caùch taêng tröôûng theo chieàu roäng naøy vaø gia taêng söû duïng caùc nguoàn löïc vaø taøi nguyeân nay khoâng coøn phuø hôïp - CIEM keát luaän. Bôûi khaû naêng huy ñoäng theâm voán ñaàu tö, soá löôïng lao ñoäng ñaõ daàn tôùi giôùi haïn, neáu khoâng caûi thieän ñöôïc hieäu quaû ñaàu tö thì toác ñoä taêng tröôûng tôùi ñaây seõkhoângtheåduytrìnhönhöõngnaêmvöøa qua, vaø coù nguy cô giaûm daàn. Moâ hình ñaàu tö hieän nay neáu keùo daøi, theo CIEM, coù theå laøm cho caùc caân ñoái vó moâ trôû neân mong manh vaø baát oån kinh teá seõ trôû thaønh nguy cô thöôøng tröïc. Maët khaùc, taêng tröôûng theo chieàu roäng vaø döïa nhieàu vaøo voán ñaàu tö nhö hieän nay khoâng taïo ra cô hoäi caûi thieän thu nhaäp vaø ñôøi soáng moät caùch beàn vöõng cho ngöôøi lao ñoäng, khoâng taêng ñöôïc möùc caàu noäi ñòa. Noùi caùch khaùc, caùch thöùc taêng tröôûng nhö hieän nay neáu tieáp tuïc keùo daøi seõ laøm gia taêng söï leä thuoäc cuûa Vieät Nam vaøo beân ngoaøi. “Thay ñoåi caùch thöùc taêng tröôûng, chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá theo höôùng naêng cao chaát löôïng, naêng suaát vaø hieäu quaû söû duïng caùc nguoàn löïc, nhaát laø voán ñaàu tö, ñaõ trôû thaønh nhieäm vuï caáp baùch”, baùo caùo cuûa CIEM nhaán maïnh. Neàn kinh teá Vieät Nam hieän nay döïa nhieàu vaøo khai thaùc vaø söû duïng nhieàu taøi nguyeân thieân nhieân, hoaëc söû duïng nhieàu lao ñoäng phoå thoâng. Hieäu quaû cuûa doanh nghieäp Nhaø nöôùc chöa cao, cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân trong nöôùc coù xu höôùng giaûm. Doanh nghieäp Nhaø nöôùc chöa phaùt huy ñöôïc vai troø daãn daét, chuû ñaïo trong chuyeån dòch cô caáu kinh teá. Trong khi ñoù, kinh teá tö nhaân trong nöôùc coøn nhoû, chöa theå laøm ñoäng löïc taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá. q Ngoïc Chaâu, http://vnexpress.net/ 7 ñeà xuaát taùi cô caáu kinh teá Vieät Nam CIEM cho raèng, kinh teá Vieät Nam caàn töø boû caùch thöùc phaùt trieån döïa nhieàu vaøo nhaân coâng giaù reû vaø khai thaùc taøi nguyeân. AÛnh minh hoïa: Hoaøng Haø
 • 5. khoa hoïc coâng ngheä 3 Ðaûng vaø daân toäc, ngaønh KH&CN nöôùc ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu quan troïng, thaät söï coù nhöõng ñoùng goùp to lôùn vaøo cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, thoáng nhaát ñaát nöôùc vaø thaønh coâng cuûa söï nghieäp ñoåi môùi. KH&CN ñaõ khaúng ñònh ñöôïc vai troø quan troïng ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi hieän nay cuûa ñaát nöôùc. Trong phaàn baùo caùo, Boä tröôûng Hoaøng Vaên Phong nhaán maïnh: Chaát löôïng, trình ñoä nghieân cöùu vaø toác ñoä thöông maïi hoùa caùc keát quaû KH&CN trong hoaït ñoäng thöïc tieãn ñaõ ñöôïc naâng cao, ñoùng goùp tyû troïng ñaùng keå thuùc ñaåy taêng naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm haøng hoùa, dòch vuï, taêng kim ngaïch xuaát khaåu vaø taêng tröôûng cuûa caùc ngaønh, lónh vöïc troïng yeáu nhö coâng nghieäp, noâng nghieäp, thuûy saûn, vieãn thoâng, xaây döïng, giao thoâng, y teá… Taïi buoåi leã, ñoàng Phoù Thuû töôùng thöôøng tröïc Chính phuû Nguyeãn Sinh Huøng ñaõ coù baøi phaùt bieåu ñaùnh giaù nhöõng ñoùng goùp cuûa ngaønh KH&CN suoát nöûa theá kyû qua, ñoàng thôøi neâu roõ nhöõng nhieäm vuï, giaûi phaùp maø ngaønh caàn phaûi ñaït töø nay ñeán naêm 2020. Phoù Thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng khaúng ñònh vai troø to lôùn cuûa KH&CN trong phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Phoù Thuû töôùng cuõng ñaùnh giaù cao nhöõng thaønh töïu noåi baät cuûa KH&CN trong nhöõng naêm gaàn ñaây vôùi söï ra ñôøi cuûa doanh nghieäp KH&CN vaø böôùc ñaàu phaùt trieån thò tröôøng coâng ngheä. Phoù Thuû töôùng nhaán maïnh, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc luoân coi KH&CN laø quoác saùch haøng ñaàu. Chính phuû seõ saùt caùnh cuøng caùc nhaø khoa hoïc vaø coâng ngheä Phoù Thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng taïi leã trao Huaân chöông Sao vaøng. AÛnh: Tieán Duõng Saùng 10/1/2010 taïi Trung taâm Hoäi nghò Quoác Gia (Haø Noäi), Boä KH&CN ñaõ toå chöùc Leã kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp vaø ñoùn nhaän Huaân chöông Sao vaøng. Tôùi döï döï Leã kyû nieäm coù caùc ñoàng chí Uyû vieân Boä Chính trò: Tröông Taán Sang, Thöôøng tröïc Ban Bí thö; Nguyeãn Sinh Huøng, Phoù Thuû töôùng Thöôøng tröïc Chính phuû; Hoà Ñöùc Vieät, Tröôûng ban Toå chöùc Trung öông; Phaïm Gia Khieâm, Phoù Thuû töôùng Chính phuû. Caùc ñoàng chí Uyû vieân Trung öông Ñaûng: Nguyeãn Ñöùc Kieân, Phoù Chuû tòch Quoác hoäi; Nguyeãn Thieän Nhaân, Phoù Thuû töôùng Chính phuû; Traàn Vaên Tuaán, Boä tröôûng Boä Noäi vuï; Nguyeãn Xuaân Phuùc, Boä tröôûng Chuû nhieäm Vaên phoøng Chính phuû; Ñaào Troïng Thi, Chuû nhieäm Uyû ban Vaên hoaù, Giaùo duïc, Thanh thieáu nieân cuûa Quoác hoäi; Phaïm Khoâi Nguyeân, Boä tröôûng Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng; Haø Huøng Cöôøng, Boä tröôûng Boä Tö phaùp; Hoà Nghóa Duõng, Boä tröôûng Boä Giao thoâng vaän taûi; Nguyeãn Baéc Son, Phoù Tröôûng ban Tuyeân giaùo Trung öông; Hoaøng Vaên Phong, Boä tröôûng Boä KH&CN. Ñeán döï Hoäi nghò coøn coù caùc ñaïi bieåu ñaïi dieän caùc ñôn vò tröïc thuoäc Boä KH&CN, caùc vieän nghieân cöùu, tröôøng ñaïi hoïc, caùc doanh nghieäp, caùc Sôû KH&CN, caùc toå chöùc quoác teá ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam, cuøng caùc caùn boä, nhaø khoa hoïc thuoäc nhieàu theá heä. Taïi leã kyû nieäm, Boä tröôûng Boä KH&CN Hoaøng Vaên Phong ñoïc baùo caùo ñieåm laïi quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Boä KH&CN vôùi tieàn thaân laø UÛy ban Khoa hoïc Nhaø nöôùc; nhöõng thaønh töïu quan troïng maø ngaønh KH&CN ñaõ ñaït ñöôïc, nhaát laø trong hôn 20 naêm qua keå töø khi Ðaïi hoäi laàn thöù VI cuûa Ðaûng khôûi xöôùng coâng cuoäc ñoåi môùi toaøn dieän ñaát nöôùc... Suoát nöûa theá kyû ñoàng haønh cuøng söï nghieäp caùch maïng cuûa
 • 6. Theo Boä tröôûng Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Hoaøng Vaên Phong, neáu muoán phaán ñaáu ñeán naêm 2020 GDP gaáp 3,2 laàn so vôùi naêm 2010, khoa hoïc coâng ngheä caàn coù söï ñoät phaù. “Chæ coù qua tay doanh nghieäp, söùc maïnh cuûa ngaønh khoa hoïc coâng ngheä môùi ñöôïc boäc loä vaø phaùt huy. Nhöng chæ doanh nghieäp thì chöa ñuû maø ngöôøi laõnh ñaïo quoác gia cuõng phaûi quan taâm ñeán ñieàu naøy”, oâng Phong noùi. Boä tröôûng daãn chöùng, naêm 2002-2005, taäp ñoaøn Samsung (Haøn Quoác) boû ra 3,2 tyû USD ñeå ñoåi môùi coâng ngheä. Trong khi ôû Vieät Nam, naêm 2001-2005, ñaàu tö ñöôïc gaàn 1 tyû USD cho hoaït ñoäng khoa hoïc coâng ngheä. Nhaèm taïo ra böôùc ñoät phaù cho ngaønh, Boä seõ laäp Quyõ Ñoåi môùi Khoa hoïc Coâng ngheä Quoác gia, quan taâm hôn nöõa tôùi ñoäi nguõ nghieân cöùu trong caùc tröôøng ñaïi hoïc, ñoäi nguõ khoa hoïc ôû caùc doanh nghieäp, ngöôøi daân ñam meâ khoa hoïc cuõng nhö ñoäi nguõ quaûn lyù nhaø nöôùc trong lónh vöïc naøy. “Ñoäi nguõ nghieân cöùu trong caùc tröôøng ñaïi hoïc coù vai troø quyeát ñònh dieän maïo khoa hoïc nöôùc nhaø. Coøn ñoäi nguõ khoa hoïc ôû caùc doanh nghieäp laø löïc löôïng quan troïng maø nhieàu naêm chuùng ta chöa quan taâm. Chính phuû caàn coi nhöõng ngöôøi daân ñam meâ khoa hoïc laø moät trong nhöõng löïc löôïng laøm khoa hoïc coâng ngheä”, Boä tröôûng Hoaøng Vaên Phong cho bieát. Saép tôùi, Boä Khoa hoïc Coâng ngheä cuõng seõ xaây döïng chöông trình ñaàu tö phaùt trieån öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä ôû caùc ñòa phöông, ñoàng thôøi hoã trôï 50 trung taâm chuyeån giao khoa hoïc coâng ngheä ôû caùc tænh moãi trung taâm 20 tyû ñoàng ñeå laøm ñaàu moái phaùt trieån trong lónh vöïc naøy. “Trung Quoác hieän coù 300.000 doanh nghieäp khoa hoïc coâng ngheä, ñoùng goùp 15% GDP. Saép tôùi, chuùng toâi seõ trình Chính phuû ñeán naêm 2015 coù 5.000-10.000 doanh nghieäp”, oâng Phong noùi. q 50 naêm thaønh laäp ngaønh khoa hoïc vaø coâng ngheä: 1959-2009 Caàn ñoät phaù trong khoa hoïc coâng ngheä Boä tröôûng Hoaøng Vaên Phong: “Saép tôùi, chuùng toâi seõ trình Chính phuû ñeán naêm 2015 coù 5.000- 10.000 doanh nghieäp KHCN” khoa hoïc coâng ngheä 4 Nhieäm vuï saép tôùi cuûa ngaønh KH&CN laø heát söùc to lôùn, nhaát laø khi vaán ñeà thieáu huït naêng löôïng, bieán ñoåi khí haäu… dieãn ra ngaøy caøng phöùc taïp, ñeå ñöa ñaát nöôùc phaùt trieån, nhieäm vuï ñaët ra cho caùc nhaø khoa hoïc vaãn coøn khaù naëng neà. Ngoaøi ra, Phoù Thuû töôùng cuõng chæ ñaïo ngay trong naêm 2010 - naêm baûn leà cuûa raát nhieàu söï kieän - ngaønh KH&CN phaûi noã löïc chuyeån bieán hôn nöõa ñeå taïo ñaø cho nhöõng naêm tôùi. Theo ñoù, ngaønh caàn ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù, ñaàu tö vaø laøm ra caùc saûn phaåm coù troïng taâm, troïng ñieåm ñeå taïo ñieåm nhaán, thuùc ñaåy phaùt trieån löïc löôïng doanh nghieäp KH&CN. Theo Phoù thuû töôùng, Chính phuû ñang quyeát taâm ñöa KH&CN trôû thaønh ñoäng löïc tröïc tieáp cho söï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, ñöa ñaát nöôùc ta nhanh choùng ra khoûi khoái caùc quoác gia coù thu nhaäp thaáp vaø cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp vaøo naêm 2020. Cuõng theo Phoù thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng, ñieàu kieän tieân quyeát cho thaønh coâng cuûa söï nghieäp phaùt trieån ñaát nöôùc, phaùt trieån neàn khoa hoïc coâng ngheä nöôùc nhaø trong giai ñoaïn tôùi, chính laø söï thoáng nhaát vaø yù chí quyeát taâm cuûa Chính phuû, caùc caáp caùc ngaønh, ñaëc bieät laø söï noã löïc vaø tinh thaàn ñoaøn keát cuûa coäng ñoàng caùc nhaø khoa hoïc coâng ngheä Vieät Nam trong vaø ngoaøi nöôùc. “Toâi xin khaúng ñònh Chính phuû seõ saùt caùnh cuøng caùc nhaø khoa hoïc vaø coâng ngheä Vieät Nam quyeát taâm thöïc hieän thaønh coâng nhieäm vuï naëng neà nhöng veû vang naøy”, Phoù thuû töôùng keát thuùc baøi phaùt bieåu. Nhaân dòp naøy, Phoù thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng ñaõ thay maët Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trao taëng Huaân chöông Sao vaøng cho Boä KH&CN nhaèm ghi nhaän thaønh tích cuûa Boä trong söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác trong suoát chaëng ñöôøng 50 naêm thaønh laäp vaø phaùt trieån. q Phoù thuû töôùng Nguyeãn Sinh Huøng: "Khoa hoïc vaø coâng ngheä ñang ngaøy caøng khaúng ñònh ñöôïc vai troø cuûa mình ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. AÛnh: Tieán Duõng.
 • 7. LEAN 6 SIGMA 5 Thò tröôøng vaø doanh nghieäp Theo khaûo saùt cuûa Cô quan ño löôøng Nhaät baûn (JMA) naêm 2004 ñoái vôùi caùc doanh nghieäp Nhaät baûn veà möùc ñoä quan troïng cuûa caùc yeáu toá cuûa heä thoáng quaûn lyù, coâng ngheä, tôùi söï mong ñôïi cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm/dòch vuï cung caáp, keát quaû cho thaáy ba yeáu toá quan troïng nhaát laø Chaát löôïng – Chi phí – Giao haøng ñöôïc ña soá khaùch haøng mong muoán. Trong caùc tieâu chí ñaùnh giaù khaûo saùt khaùc ví duï nhö caûi tieán coâng ngheä hay linh hoaït trong heä thoáng saûn xuaát cuõng chæ ñöôïc ñaùnh giaù ôû möùc ñoä vöøa phaûi (ít hôn 30%, so vôùi möùc hôn 70% cuûa ba yeáu toá treân). Roõ raøng chí phí vaø chaát löôïng (saûn phaåm hay dòch vuï) laø caùc vaán ñeà soáng coøn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Laøm sao cuøng ñaùp öùng ñöôïc caû hai yeâu caàu naøy ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi coù caùch tieáp caän phuø hôïp vaø hieäu quaû theo ñaëc thuø, hieän traïng vaø naêng löïc cuûa chính doanh nghieäp. Trong boái caûnh caïnh tranh gay gaét, caét giaûm chi phí vaø ñaûm baûo chaát löôïng cuõng chính laø neàn taûng ñeå phaùt trieån beàn vöõng cuûa doanh nghieäp. Caùc caùc moâ hình quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån, ví duï nhö theo ISO 9000, cuõng coù nhöõng höôùng daãn veà duy trì caûi tieán lieân tuïc cuõng nhaèm thöïc hieän caùc bieän phaùp kieåm soaùt trong quaù trình ñeå giaûm chi phí vaø ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm/dòch vuï. Tuy nhieân caùc höôùng daãn naøy chöa chæ ra ñöôïc cuï theå veà caùch thöùc trieån khai, hay noùi caùch khaùc môùi laø ñònh höôùng coøn thöïc hieän ra sao ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi coù söï tìm toøi nghieân cöùu caùc giaûi phaùp thích hôïp. Nhìn vaøo moät soá moâ hình quaûn lyù phi tieâu chuaån, ví duï nhö moâ hình Kaizen cuûa Nhaät baûn, caùc vaán ñeà caûi tieán ñeå caét giaûm chi phí saûn xuaát ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö nguyeân taéc cô baûn khi aùp duïng caùc moâ hình naøy. AÙp duïng caùc nguyeân taéc Kaizen, coù theå giuùp giaûm tyû leä hö hoûng cuûa saûn phaåm xuoáng 25%, Quaûn lyù doanh nghieäp theo moâ hình tích hôïp Lean-6 Sigma Tieát kieäm chi phí, toái öu hoùa söû duïng nguoàn löïc nhaèm quaûn lyù saûn xuaát hieäu quaû, ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm hay dòch vuï cung caáp luoân laø muïc tieâu phaán ñaáu cuûa caùc doanh nghieäp. Tuy nhieân, vieäc vaän duïng caùc moâ hình quaûn lyù khaùc nhau ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu naøy thöôøng chöa cho keát quaû nhö mong ñôïi. Trong nhieàu tröôøng hôïp, tieát kieäm chi phí vaø söû duïng nguoàn löïc hieäu quaû coù theå ñaït ñöôïc, nhöng chaát löôïng saûn phaåm hay dòch vuï cung caáp laïi chöa ñaùp öùng ñöôïc mong ñôïi töø khaùch haøng. Moät moâ hình quaûn lyù ñaùp öùng ñöôïc cuøng luùc caùc muïc tieâu nhö vaäy seõ giuùp doanh nghieäp vöøa giaûm chi phí saûn xuaát, vöøa laøm haøi loøng khaùch haøng, thöïc söï caàn thieát. Coù nhieàu moâ hình quaûn lyù khaùc nhau höôùng tôùi muïc ñích naøy, trong baøi vieát naøy moâ hình quaûn lyù tích hôïp giöõa Lean vôùi 6 Sigma ñöôïc ñeà xuaát nhö moät caùch tieáp caän khaùc cho caùc doanh nghieäp. Baøi vieát khoâng ñi saâu vaøo caùc khía caïnh kyõ thuaät cuûa caùc moâ hình quaûn lyù naøy, maø chæ neâu leân caùc ñieåm lôïi ích maø moãi moâ hình coù theå ñem laïi, vaø töø goùc ñoä quaûn lyù doanh nghieäp thì lôïi ích cuoái cuøng coù theå ñaït ñöôïc neáu keát hôïp haøi hoøa caùc lôïi ích naøy vôùi nhau. Giôùi thieäu giaûm chi phí 20% vaø taêng saûn löôïng leân 25%, giuùp ruùt ngaén thôøi gian giao haøng vaø taêng doanh soá cho coâng ty. Caùc hoaït ñoäng caûi tieán cuûa moâ hình Kaizen baét ñaàu töø neàn taûng raát cô baûn, ñoù laø phaûi coù moät moâi tröôøng laøm vieäc boá trí saép xeáp khoa hoïc, tinh giaûn, taïo thuaän lôïi nhaát cho coâng vieäc. Chính nguyeân taéc naøy khi ñöôïc thaáu hieåu vaø aùp duïng roäng raõi cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát khaùc, seõ ñem laïi caùc hieäu quaû nhö keå treân. Saûn xuaát tinh goïn (Lean) Nhìn laïi caùc moâ hình saûn xuaát truyeàn thoáng, khi chuyeån ñoåi töø saûn xuaát ñôn leû sang saûn xuaát haøng loaït, caùc ñaëc ñieåm veà caáu truùc thò tröôøng saûn phaåm ñaõ ñöôïc thay ñoåi. Vaøo nhöõng naêm 1950s-1970s, khi naêng löïc saûn xuaát coøn thaáp hôn nhu caàu caàn ñaùp öùng cuûa thò tröôøng, saûn xuaát taäp trung vaøo daïng saûn phaåm thoâng thöôøng. Caùc nhaø saûn xuaát coá gaéng ñaùp öùng thò tröôøng baèng soá löôïng, moâ hình saûn xuaát haøng loaït ra ñôøi. Tôùi khi giöõa caùc nhaø saûn xuaát gia taêng söï caïnh tranh maïnh meõ, ñoøi hoûi phaûi taïo ra caùc saûn phaåm vôùi tính toaùn chi phí hieäu quaû nhaèm ñaùp öùng thoûa maõn khaùch haøng. Ñieàu naøy thuùc ñaåy moâ hình saûn xuaát ña daïng hoùa saûn phaåm, baét
 • 8. LEAN 6 SIGMA 6 ñaàu töø cuoái thaäp nieân 1980s. Caùc bieän phaùp caét giaûm chi phí vaø cheá taïo ra caùc saûn phaåm mang tính ñoät phaù trôû neân quan troïng hôn nhaèm taêng lôïi nhuaän. Voøng ñôøi cuûa saûn phaåm cuõng ñöôïc ruùt ngaén hôn so vôùi thôøi kyø saûn xuaát saûn phaåm haøng loaït. Neáu nhìn vaøo cô caáu giaù thaønh cuûa saûn phaåm giöõa hai moâ hình saûn xuaát naøy, haøng loaït vaø ña daïng, coù theå thaáy söï thay ñoåi cô baûn veà caùch tính giaù baùn. Chính ñieàu naøy ñoøi hoûi nhaø saûn xuaát phaûi coù caùc chieán löôïc tieáp caän thò tröôøng cho phuø hôïp theo töøng giai ñoaïn. ÔÛ thôøi kyø saûn xuaát haøng loaït, ñaëc ñieåm saûn xuaát laø saûn phaåm coù maãu maõ ñôn chieác, nhöng ñöôïc saûn xuaát ra nhieàu, laáy soá löôïng laøm muïc tieâu. Coâng thöùc tính giaù baùn ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: GIAÙ BAÙN = CHI PHÍ + LÔÏI NHUAÂN Nhaø saûn xuaát quyeát ñònh giaù baùn sau khi ñaõ tính toaùn veà chi phí phaûi boû ra vaø caân nhaéc veà lôïi nhuaän muoán coù. Khi chuyeån sang moâ hình saûn xuaát ña daïng hoùa saûn phaåm, coâng thöùc treân ñöôïc thay ñoåi nhö sau: GIAÙ BAÙN – CHI PHÍ = LÔÏI NHUAÄN Roõ raøng coù söï khaùc bieät cô baûn veà caùch xaùc ñònh lôïi nhuaän. Trong moâ hình naøy, söï caïnh tranh giöõa caùc nhaø saûn xuaát coù cuøng loaïi saûn phaåm cung caáp ñaõ ñöôïc tính toaùn ñeå doanh nghieäp coù ñöôïc moät giaù baùn mang tính caïnh tranh nhaát. Luùc naøy, thò tröôøng quyeát ñònh giaù baùn, vaø neáu nhaø saûn xuaát muoán ñaït ñöôïc lôïi nhuaän cao nhaát, chæ coøn caùch giaûm ñöôïc caøng nhieàu chi phí caøng toát. Chính vì theá, caùc moâ hình quaûn lyù saûn xuaát höôùng tôùi vieäc giaûm toái ña chi phí trong saûn xuaát. Moâ hình saûn xuaát tinh goïn (LEAN) ra ñôøi nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu naøy. Moät ví duï veà söï thaønh coâng cuûa moâ hình naøy chính laø coâng ty Toyota, vôùi moâ hình mang teân cuûa coâng ty Toyota Production System (Heä thoáng saûn xuaát Toyota). Coâng ty Toyota ñaõ thaønh coâng taïi thò tröôøng voâ cuøng caïnh tranh ôû Myõ, vaø trieát lyù cuûa ngöôøi Nhaät trong quaûn trò saûn xuaát ñaõ khieán caùc coâng ty cuûa Myõ phaûi hoïc taäp. Töø nhöõng naêm 1995, moâ hình Lean ñaõ ñöôïc nghieân cöùu saâu roäng ôû Myõ, taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu nhö Vieän Coâng ngheä Mat-sa-chu-set (MIT). Moâ hình saûn xuaát tinh goïn taäp trung vaøo 3 yeáu toá chính laø Con ngöôøi – Quaù trình – Coâng ngheä. Moâ hình höôùng tôùi söï tham gia cuûa moïi ngöôøi, vôùi tö duy Lean (tinh goïn) luoân thöôøng tröïc trong moãi ngöôøi khi tham gia vaøo caùc quaù trình saûn xuaát/dòch vuï. Caùc quaù trình toå chöùc, quaûn lyù saûn xuaát ñöôïc toái öu hoùa nhaèm loaïi boû toái ña caùc loaïi chi phí. Vieäc naøy ñöôïc hoã trôï bôûi öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi, töï ñoäng hoùa. Coâng ngheä ñöôïc duøng ñeå hoã trôï con ngöôøi vaø caùc quaù trình saûn xuaát moät caùch hieäu quaû nhaát. Vaø taát caû 3 yeáu toá naøy cuoái cuøng nhaèm tôùi khaùch haøng, thoûa maõn ñöôïc khaùch haøng chính laø söï thaønh coâng. Muïc tieâu taïo giaù trò cho khaùch haøng laø ít laõng phí, giao haøng nhanh, chaát löôïng toát. Hai yeáu toá maáu choát laø giaûm laõng phí vaø taêng toác ñoä giao haøng. Keát hôïp vôùi ñoù laø söï linh hoaït, tham gia cuûa moïi ngöôøi, treân neàn taûng chuaån hoùa coâng vieäc. Moâ hình 6 Sigma Vaøo ñaàu nhöõng naêm 1980, trong noã löïc naâng cao chaát löôïng cao nhaát cho caùc saûn phaåm cuûa mình, coâng ty Motorola cuûa Myõ ñaõ khôûi xöôùng moâ hình quaûn lyù chaët cheõ caùc quaù trình saûn xuaát, vaø baét ñaàu ñöa ra khaùi nieäm 6 Sigma. Söï thaønh coâng cuûa moâ hình quaûn lyù naøy taïi Motorola ñaõ taïo neân moät phong traøo trieån khai roäng raõi moâ hình naøy taïi haøng loaït caùc coâng ty haøng ñaàu nhö IBM, DEC, Allied Signal, GE v.v. Cho ñeán nay, moâ hình naøy khoâng nhöõng ñöôïc trieån khai roäng raõi trong lónh vöïc saûn xuaát, maø lónh vöïc dòch vuï cuõng ñang naâng cao daàn chaát löôïng phuïc vuï vôùi caùch thöùc kieåm soaùt chaët cheõ caùc khaâu, caùc quaù trình cung caáp, theo moâ hình 6 Sigma. Coù theå keå teân haøng loaït caùc coâng ty ñaõ vaø ñang trieån khai thaønh coâng nhö Bombardier, Raytheon, Siemens, Nokia, Navistar, WIPRO, Kodak, Sony, Siebe, 3M, Polaroid, Citibank, ABB, Dupont, Lomega, Amex, Seagate, Black & Decker. Ñaõ coù nhieàu coâng trình nghieân cöùu vaø baøi vieát veà moâ hình 6 Sigma, ôû ñaây coù theå toùm taét caùc ñieåm chính cuûa moâ hình nhö sau: ñoù laø söï Caûi tieán thaønh quaû cuûa caùc quaù trình: döïa treân söï kieän ñeå giaûi quyeát vaán ñeà theo vaán ñeà Chaát löôïng nghieâm troïng ñoái vôùi khaùch haøng (Customer critical to Quality
 • 9. LEAN 6 SIGMA 7 –CTQ); Caûi tieán söï haøi loøng cuûa KH: taêng traùch nhieäm vôùi KH, giaûm söï baát maõn cuûa KH; Giaûm chi phí: Giaûm sai soùt veà saûn phaåm, dòch vuï vaø thôøi gian chuyeån giao. Taêng Hieäu suaát, giaûm pheá phaåm. Taát caû nhaèm Taêng thu nhaäp, lôïi nhuaän. Ñieåm noåi baät cuûa moâ hình 6 Sigma laø öùng duïng caùc kyõ thuaät thoáng keâ ñeå kieåm soaùt caùc quaù trình saûn xuaát hay cung caáp dòch vuï. Caùc quaù trình ñöôïc thieát keá sao cho ñaït ñöôïc söï bieán ñoåi cuûa saûn phaåm/dòch vuï laø ít nhaát. Caùc nguyeân nhaân gaây ra söï bieán ñoåi ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua caùc kyõ thuaät thoáng keâ, phaân tích caùc yeáu toá gaây ra sai loãi vaø tìm caùch ñieàu chænh ñeå quaù trình ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh. Moâ hình tích hôïp Lean- 6Sigma Roõ raøng vôùi moâ hình Lean, hay saûn xuaát tinh goïn, taïo ra saûn phaåm vôùi ít chi phí nhaát, giao haøng trong thôøi gian nhanh nhaát, seõ giuùp doanh nghieäp taêng cao khaû naêng caïnh tranh vaø taêng lôïi nhuaän. Tuy nhieân khía caïnh chaát löôïng cuûa saûn phaåm/dòch vuï vaãn laø vaán ñeà caàn quan taâm. Kinh nghieäm trieån khai taïi moät soá doanh nghieäp ôû Vieät nam cho thaáy söï bieán ñoåi (khoâng ñoàng nhaát) veà chaát löôïng saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát/dòch vuï vaãn coøn vaø ñoøi hoûi coù bieän phaùp kieåm soaùt toát hôn. Vôùi caùc doanh nghieäp coù söï hoã trôï toát nhôø coâng ngheä hieän ñaïi (ví duï töï ñoäng hoùa), coù theå khaéc phuïc ñöôïc vaán ñeà naøy toát hôn, tuy nhieân vaãn caàn coù söï kieåm soaùt, ñieàu chænh quaù trình. Chính vì theá, keát hôïp vôùi moâ hình 6 Sigma coù theå giuùp cung caáp cho doanh nghieäp moät phöông thöùc kieåm soaùt quaù trình chaët cheõ, nhôø ñoù oån ñònh vaø giaûm söï bieán ñoåi veà chaát löôïng cuûa saûn phaåm/dòch vuï cung caáp. Baûng 1 moâ taû so saùnh caùc ñieåm ñaëc tröng cuûa hai moâ hình Lean vaø 6 Sigma. So saùnh söï gioáng nhau Cuøng nhaán maïnh vaøo quaù trình, Baûng 1: So saùnh ñieåm ñaëc tröng cuûa hai moâ hình Lean vaø 6 Sigma LEAN 6 SIGMA Toác ñoä Giaûm thieåu laõng phí Theå hieän chuoãi caùc hoaït ñoäng giaù trò Quaûn lyù vaät tö ñuùng thôøi ñieåm Quaûn lyù tröïc quan Saûn xuaát nhanh Hieäu quaû thieát bò Hoaït ñoäng caûi tieán, khuyeán nghò Tieâu chuaån hoùa taùc nghieäp 5S, PDCA Giaûm bieán ñoåi Chaát löôïng cao ñeå ñaùp öùng khaùch haøng Ngaên ngöøa sai hoûng RTY, COPQ OÅn ñònh mang tính thoáng keâ Caùc quaù trình coù theå döï ñoaùn DMAIC Laøm vieäc theo nhoùm Thieát keá theo 6 Sigma Lean taäp trung vaøo taêng toác ñoä cuûa quaù trình vôùi giaûm toái thieåu laõng phí. 6Sigma taäp trung vaøo quaù trình vôùi giaûm toái thieåu söï bieán ñoåi; Cuøng nhaán maïnh giaûm toái thieåu chi phí. Lean giaûm chi phí cuûa taát caû caùc laõng phí. 6 Sigma giaûm chi phí qua caùc döï aùn COPQ; Cuøng ñeà cao söï tham gia cuûa moïi ngöôøi. Lean coù caùc hoaït ñoäng Kaizen vaø khuyeán nghò. 6 Sigma coù nhoùm döï aùn. So saùnh söï khaùc nhau: LEAN: toác ñoä vaø laõng phí; 6Sigma: bieán ñoåi vaø sai hoûng, vaø ñaùnh giaù quaù trình; Söû duïng caùc duïng cuï khaùc nhau. LEAN: xaùc ñònh chuoãi hoaït ñoäng giaù trò, Ñuùng haïn, Quaûn lyù tröïc quan, PDCA, Tieâu chuaån hoùa coâng vieäc. 6 Sigma: thoáng keâ naêng löïc quaù trình, thieát keá maãu thöû, chi phí chaát löôïng, DMAIC, v.v LEAN: söû duïng caùch tieáp caän kyõ thuaät coâng nghieäp vaø hieäu quaû söû duïng thieát bò noùi chung; 6 Sigma: söû duïng ñaùnh giaù thoáng keâ, phaân tích söï bieán ñoåi vaø toái öu hoùa thoáng keâ. Moâ hình tích hôïp Khi tích hôïp Lean 6 Sigma (LSS) caùc trieát lyù cuûa Lean vaø 6 Sigma, caùc phöông phaùp, vaø quaù trình ñöôïc keát hôïp hoã trôï vôùi nhau ñeå trôû thaønh LSS. Khung thöïc hieän cuûa LSS laø 6 Sigma, nhöng caùch tieáp caän theo LEAN ñöôïc söû duïng ñaëc bieät trong vieäc thieát laäp caùc muïc tieâu vaø caùc phöông phaùp trieån khai caùc döï aùn caûi tieán; PDCA cuûa Lean vaø DMAIC cuûa 6 Sigma coù theå ñöôïc söû duïng keát hôïp linh hoaït; Caùc coâng cuï Phaân tích quaù trình, Xaùc ñònh chuoãi caùc hoaït ñoäng coù giaù trò, Phaân tích söï bieán ñoåi cuûa quaù trình, coù theå duøng ñoàng thôøi;
 • 10. LEAN 6 SIGMA 8 Taêng toác vaø giaûm toái thieåu laõng phí coù theå ñaït ñöôïc khi quaù trình oån ñònh vôùi möùc bieán ñoåi nhoû; Caùc phöông phaùp chính LEAN: 5S, Nhoùm Kaizen, PDCA, Töï ñoäng hoùa, Xaùc ñònh chuoãi hoaït ñoäng giaù trò, Quaûn lyù vaät tö ñuùng haïn, Tham gia cuûa moïi ngöôøi, Quaûn lyù Vaät tö theo yeâu caàu (Pull System); 6 SIGMA: DMAIC, DMADOV, Nhoùm Döï aùn, RTY, COPQ, Giaûm thieåu Bieán ñoåi, Phaân haïng Ñai (Belt System), Giaûi thöôûng, v.v. Keát luaän Hai caùch tieáp caän theo Lean vaø 6 Sigma keát hôïp cuøng nhau taïo thaønh moät chieán löôïc quaûn lyù raát hieäu quaû. Moät phöông phaùp quaûn lyù nhaèm giaûm thieåu chi phí, moät phöông phaùp nhaèm naâng cao chaát Hình 1: Ngoâi nhaø Lean vaø 6 Sigma Caâu laïc boä Lean6sigma keát hôïp vôùi DOVI Lean 6 Sigma Incubator toå chöùc taäp huaán LEAN cho caùc Doanh nghieäp vaø toå chöùc quan taâm vaøo ngaøy 19/01/2010 taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Chuyeân gia LEAN, oâng Charles Robinson (Hoa Kyø). Noäi dung taäp huaán bao goàm: + Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà LEAN + Caùc lôïi ích cuûa LEAN + Khaû naêng aùp duïng taïi caùc Doanh nghieäp vaø Toå chöùc + Caùc ñieàu kieän, caùch thöùc tieáp caän, thôøi gian caàn thieát vaø laøm theá naøo ñeå aùp duïng LEAN ñaït hieäu quaû cao... + Trao ñoåi, toïa ñaøm veà aùp duïng LEAN trong thôøi gian tôùi. Caùc Doanh nghieäp vaø toå chöùc coù nhu caàu giôùi thieäu veà Lean 6 Sigma taïi ñôn vò cuûa mình, xin vui loøng lieân heä info@lean6sigma.vn ñeå ñöôïc höôùng daãn chi tieát. OÂng Robinson thaønh laäp Robinson Consulting Group vôùi muïc ñích hoã trôï caùc coâng ty caûi tieán hoaït ñoäng saûn xuaát. Nhöõng khaùch haøng laø Ford, Dofasco Steel, Rohm & Haas, vaø Pentair Corporation. OÂng Robinson ñaõ hoã trôï nhieàu coâng ty khi hoï baét ñaàu nghieân cöùu vaø aùp duïng phieân baûn cuûa Heä Thoáng Saûn Xuaát Toyota. Naêm 1996, OÂng Robinson ñaõ cuøng nhöõng chuyeân gia tö vaán khaùc thaønh laäp neân Total Systems Development, Inc, moät toå chöùc chuyeân hoã trôï caùc coâng ty caûi tieán hoaït ñoäng saûn xuaát. OÂng Robinson hieän ñang laøm vieäc taïi Chaâu AÙ vaø Chaâu UÙc ñeå hoã trôï caùc coâng ty may maëc, giaøy vaø khai thaùc moû trieån khai caùc nguyeân lyù cuûa saûn xuaát tinh goïn. Trong naêm 2008, OÂng Robinson gia nhaäp Productivity-Asia, ñaïi dieän cho nhöõng coâng ty cuûa Productivity taïi Chaâu AÙ. OÂng Robinson ñaõ taïo döïng ñöôïc danh tieáng laø moät chuyeân gia veà Heä Thoáng Saûn Xuaát Toyota vaø phaùt trieån caùc chieán löôïc cho doanh nghieäp veà saûn xuaát tinh goïn. OÂng Robinson cuõng laø ñoàng taùc giaû cuûa cuoán saùch Total Productive Maintenance: The North American Experience, ñöôïc xuaát baûn bôûi Productivity Press. OÂng cuõng laø taùc giaû chính cuûa cuoán saùch Lean Manufacturing - A Plant Floor Guide, ñöôïc xuaát baûn bôûi Society of Manufacturing Engineers naêm 2001. OÂng Robinson cuõng vieát nhieàu baøi baùo cho Plant Services, Maintenance Technology, Plant Engineering, AIPE Journal, vaø IMI Newsletter. OÂng Robinson ñaõ thuyeát trình taïi National IIE Conference, National Plant Engineering & Maintenance Show, Society of Manufacturing Engineers, National AIPE cuõng nhö nhieàu hoäi nghò vaø hoäi thaûo khaùc. Taäp huaán LEAN löôïng caùc quaù trình, giaûm söï bieán ñoåi cuûa saûn phaåm/dòch vuï cung caáp. Vôùi moãi moâ hình, caùc coâng cuï, phöông phaùp kyõ thuaät cuï theå seõ caàn ñöôïc löïa choïn ñeå keát hôïp cho, cuõng nhö phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa doanh nghieäp. Muïc ñích cuoái cuøng laø giuùp doanh nghieäp ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng moät caùch toát nhaát, hieäu quaû nhaát. Ngoâi nhaø Lean - 6 Sigma ñöôïc moâ taû nhö trong Hình 1, laø moâ hình tích hôïp cuûa hai phöông phaùp quaûn lyù naøy. q Ts. Nguyeãn Tuøng Laâm Trung taâm Naêng suaát Vieät Nam NGOÂI NHAØ LEAN 6 SIGMA Muïc ñích Doanh nghieäp haøng ñaàu vaø thoûa maõn khaùch haøng Giaù trò vaø chaát löôïng cao. Giaûm laõng phí vaø bieán ñoåi Ñoåi môùi quaù trình (Lean) Toác ñoä Laõng phí Quaù trình Bieán ñoåi vaø sai hoûng Ñoåi môùi bieán ñoåi (6 Sigma) Söï tham gia cuûa moïi ngöôøi: noã löïc ñeå caûi tieán lieân tuïc Tieâu chuaån hoùa baèng döõ lieäu
 • 11. LEAN 6 SIGMA 9 Toång quaùt veà Lean 6 Sigma 6 Sigma laø moät phöông phaùp luaän raát höõu hieäu khi ñöôïc duøng ñeå caûi tieán caùc quaù trình kinh doanh. Ñoù laø moät caùch tieáp caän phöùc hôïp coù theå duøng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà cho baát kyø quaù trình naøo trong cheá taïo, mua haøng, baùn haøng, marketing, coäng ngheä thoâng tin, keá toaùn... Moïi quaù trình ñeàu coù bieán thieân; bieán thieân mang ñeán nhieàu baát lôïi, noù phaùt sinh sai hoûng vaø laøm khaùch haøng baát maõn. Phöông phaùp luaän 6 Sigma (voán do haõng Motorola cuûa Myõ ñeà xöôùng) ñöôïc duøng ñeå giaûm bieán ñoåi töø baát kyø nguoàn naøo vaø nhôø ñoù ta naâng cao chaát löôïng, giaûm ñöôïc chi phí, vaø laøm khaùch haøng haøi loøng. Phöông phaùp luaän tieâu chuaån ñöôïc duøng ñeå caûi tieán caùc quaù trình hieän coù ñöôïc goïi laø DMAIC, vieát taét töø chöõ Anh coù nghóa laø “Xaùc ñònh, Ño löôøng, Phaân tích, Caûi tieán, Kieåm soaùt” tröôùc khi baét tay vaøo giaûi quyeát vaán ñeà, voán naèm ôû khu vöïc gaây nhieàu phieàn haø. Trong luùc 6 Sigma taäp trung vaøo vieäc tính toaùn sai hoûng ít nhaát ñoái vôùi nhu caàu khaùch haøng, thì Lean voán xuaát phaùt töø “Heä thoáng saûn xuaát Toyota (TPS)”, ñöôïc Hoa kyø toång quaùt hoùa vaø aùp duïng nhaèm giaûm bôùt laõng phí trong noäi boä moâi tröôøng saûn xuaát kinh doanh cuûa toå chöùc. Hai khaùi nieäm naøy khoâng khaùc nhau laém veà quan ñieåm, phöông phaùp hay caùch thöùc aùp duïng vaø muïc ñích cuûa chuùng. Nhu caàu phaûi hôïp nhaát Lean vaø 6 Sigma laïi vôùi nhau laø vì: * Lean khoâng theå ñöa quaù trình döôùi söï kieåm soaùt baèng thoáng keâ ñöôïc. * Moät mình 6 Sigma khoâng theå caûi tieán maïnh meõ toác ñoä quaù trình vaø tieát giaûm voán ñaàu tö. Do ñoù hieän nay ngöôøi ta keát hôïp hai phöông phaùp naøy laïi vôùi nhau vaø goïi laø Lean 6 Sigma (LSS). LSS duøng ñeå caûi tieán khoâng ngöøng, nhaèm ñaït muïc ñích kinh doanh (Tieáng noùi khaùch haøng-VOC), muïc ñích caùc coå ñoâng (Tieáng noùi kinh doanh-VOB) vaø sau cuøng cuõng laø yeáu toá raát quan troïng, ñoù laø muïc ñích taïo vaên hoùa coâng ty (Tieáng noùi cuûa nhaân vieân-VOE). AÙp duïng Lean 6 Sigma trong khu vöïc dòch vuï Duøng LSS trong khu vöïc dòch vuï nhaèm caûi tieán vieäc phuïc vuï khaùch haøng, môû roäng kinh doanh vaø thu naïp kieán thöùc veà caùc quaù trình kinh doanh trong lónh vöïc dòch vuï. Phaàn lôùn phaïm vi caùc dòch vò xoay quanh ngaønh taøi chính ngaân haøng, du lòch khaùch saïn, chaêm soùc söùc khoûe, giao thoâng, nguoàn nhaân löïc, baùn haøng vaø marketing. Coâng nghieäp dòch vuï bao haøm nhieàu loaïi bieán thieân laøm phaùt sinh nhieàu laõng phí trong moãi quaù trình dòch vuï. Qua caùch nhìn naøy, LSS ñöôïc aùp duïng ñeå nhaän daïng caùc hoaït ñoäng khoâng taïo giaù trò gia taêng vaø laø bieän phaùp nhaèm loaïi boû laõng phí. Ngöôøi ta cuõng söû duïng caùc coâng cuï ñöôïc duøng cho LSS trong saûn xuaát ñeà aùp duïng cho lónh vöïc dòch vuï, nhö: Nhaän dieän baûy loaïi laõng phí cô baûn: Toàn kho, Quaù trình xöû lyù khoâng caàn thieát, Chôø ñôïi, Cöû ñoäng thöøa, Saûn xuaát quaù möùc, Hö hoûng, Vaän chuyeån Ngoaøi ra, döïa vaøo ñaëc tính dòch vuï ta caàn chuù yù theâm: Taäp trung vaøo toác ñoä quaù trình Ñieàu quan troïng laø giaûm bôùt thôøi gian khaùch haøng chôø ñöôïc phuïc vuï. Ñaây cuõng laø döï aùn LSS quan troïng nhaát trong khu vöïc dòch vuï nhaèm giaûm bôùt thôøi gian xöû lyù dòch vuï. Söû duïng “Löu trình doøng chaûy giaù trò - VSM VSM laø moät coâng cuï raát höõu hieäu ñöôïc duøng trong Lean, noù giuùp ta: Coù theå thaáy doøng chaûy giaù trò cuûa quaù trình vaø qua ñoù thaáy ñöôïc ñaâu laø laõng phí beân trong caùc coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän. Coù theå khaûo saùt toaøn boä heä thoáng Coù theå thaáy ngay doøng chaûy thoâng tin, haäu caàn, khai trieån nhaân löïc, thôøi gian thöïc hieän moãi nhieäm vuï vaø vaân vaân. Coù theå giuùp ta xaùc ñònh öu tieân cho caùc döï aùn. Laøm vieäc theo nguyeân taéc vaø thöïc haønh toát qui trình. Qui trình tieâu chuaån ñöôïc coi laø quan troïng trong phöông phaùp luaän Lean. Caùc tieâu chuaån giuùp ta Lean 6 Sigma trong dòch vuï
 • 12. LEAN 6 SIGMA 10 laøm vieäc deã daøng vaø coù heä thoáng, coøn thöïc haønh toát coù theå laøm taêng hieäu suaát cuûa coâng vieäc dòch vuï. Caàn ñaøo taïo nhaân söï bieát laøm nhieàu ngheà. Neáu nhaân vieân laøm ñöôïc nhieàu ngheà thì naêng suaát vaø hieäu suaát coù theå taêng cao. Cho neân ñieàu quan troïng laø caàn ñònh nghóa coâng vieäc roõ raøng vaø caûi tieán lieân tuïc naêng löïc cuûa löïc löôïng lao ñoäng. Ngaên ngöøa ñöøng ñeå taùi xuaát Quy trình D-M-A-D-V Böôùc Caùc hoaït ñoäng Xaùc ñònh * Choïn döï aùn * Ñònh nghóa döï aùn: neâu vaán ñeà, ñaët muïc tieâu, khoaûng giôùi haïn, laäp nhoùm döï aùn, ñaët tieán ñoä. * Phaân tích döï aùn: cô hoäi kinh doanh, phaân tích ruûi ro Ño löôøng * Vaïch ra yeáu toá chaát löôïng thieát yeáu (CTQ): xaùc ñònh khaùch haøng, phaân tích VOC. * Ño löôøng CTQ: ño löôøng heä thoáng, phaân tích khaû naêng. Phaân tích * Thieát keá chi tieát: Trieån khai CTQ töø treân xuoáng * Phaân tích thieát keá chi tieát: ñöa ra caùc khoaûn muïc caàn caûi tieán. * Xem xeùt thieát keá chi tieát: ñaùnh giaù moät khaû naêng coù theå Thieát keá * Tuaân thuû thieát keá chi tieát: toái öu hoùa taäp trung/ phaân taùn * Ñaùnh giaù thieát keá chi tieát Kieåm tra * Kieåm tra keát quaû: kieåm tra thí ñieåm, laäp taøi lieäu * Keá hoaïch quaûn lyù: keá hoaïch kieåm soaùt vaø kieåm tra hieäu quaû. Söï khaùc bieät giöõa LSS saûn xuaát vaø dòch vuï LSS saûn xuaát LSS dòch vuï * CTQ - "Yeáu toá chaát löôïng thieát yeáu", voán laø thöôùc ño thöïc tích cuûa heä thoáng, nhaø cung caáp (saûn xuaát) coù theå ñònh tröôùc khoâng maáy khoù khaên Coù theå khoù xaùc ñònh CTQ, cuõng nhö giöõa nhaø cung caáp vaø khaùch haøng coù söï khaùc bieät veà quan nieäm CTQ tuøy theo nhaän thöùc cuûa moãi ngöôøi * Coù theå döï ñoaùn phaàn cöùng laãn phaàn meàm do tieát kieäm cuûa döï aùn mang laïi moät caùch hôïp lyù khaùch quan Tieát kieäm mang laïi cho khaùch haøng coù theå bieán ñoåi raát lôùn; lôïi ích tính ñöôïc baèng tieàn nhieàu khi lôùn hôn lôïi ích khoâng tính ñöôïc baèng tieàn * Saûn phaåm caûm nhaän ñöôïc Chöùc naêng saûn phaåm laø ñieàu ñöôïc xeùt ñeán ñaàu tieân Saûn phaåm phi vaät chaát Söï caûm nhaän nhieàu khi vöôït leân treân chöùc naêng khi xem xeùt * Ño löôøng ñaëc tính hoaëc thöïc tích thöôøng raát deã daøng Ño löôøng thöïc tích thöôøng khoâng xaùc ñònh ñöôïc hoaëc xaùc ñònh moät caùch tuøy tieän * Coù theå xaùc ñònh chaát löôïng baèng kyõ thuaät hoaëc duøng thuaät ngöõ ño ñöôïc ñeå ñònh löôïng Chaát löôïng thöôøng ñöôïc phaûn aùnh baèng khoaûng caùch giöõa caûm nhaän chuû quan vôùi möùc mong ñôïi hieän nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc caûi tieán. Ñieàu raát quan troïng laø laøm sao ngaên ngöøa khoâng ñeå nhöõng ñieàu khoâng phuø hôïp taùi dieãn laïi trong heä thoáng. Coù theå aùp duïng “Thöû nghieäm sai hoûng” cuûa Lean vaøo trong quaûn lyù dòch vuï. Khaùc vôùi lónh vöïc saûn xuaát thöôøng aùp duïng qui trình DMAIC, trong lónh vöïc dòch vuï ngöôøi ta söû duïng qui trình DMADV - “Xaùc ñònh, Ño löôøng, Phaân tích, Thieát keá, Kieåm tra”. Dòch vuï trong saûn xuaát Ñoù laø coâng vieäc cuûa caùc boä phaän phuïc vuï saûn xuaát trong moät nhaø maùy cheá taïo, khoâng lieân quan ñeán caùc ñôn vò tröïc tieáp cheá taïo ra saûn phaåm caûm nhaän ñöôïc. Ngöôøi ta thöôøng goïi laø LSS trong Chaát löôïng giao dòch (TQ) Lôïi ích do LSS mang laïi cho dòch vuï AÙp duïng LSS cho dòch vuï coù theå giuùp cho khu vöïc dòch vuï ñaït ñöôïc nhöõng lôïi ích nhö sau: Xaùc ñònh deã daøng nhöõng yeáu toá naøo phaùt sinh laõng phí; Thuùc ñaåy thöïc hieän nhanh choùng quaù trình; Taän duïng lôïi ích do "Löu trình doøng chaûy VSM" mang laïi; Tieán haønh
 • 13. LEAN 6 SIGMA 11 coâng vieäc döïa treân nguyeân taéc vaø qui trình thöïc haønh toát nhaát; Thuùc ñaåy löïc löôïng lao ñoäng hoïc bieát nhieàu ngheà do tính caïnh tranh mang laïi; Ngaên ngöøa khoâng ñeå taùi xaûy ra caùc khoâng phuø hôïp ñaõ ñöôïc caûi tieán. Trong "Chaát löôïng giao dòch" beân trong toå chöùc saûn xuaát coøn mang laïi: Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng/nhaân vieân; Ñoä tin caäy vaø chính xaùc cuûa caùc quaù trình; Ruùt ngaén thôøi gian chu kyø (do naâng cao hieäu suaát quaù trình); Tieát giaûm chi phí. Qua vieäc thöïc hieän caùc döï aùn giuùp caùc nhaân vieân: Bieát söû duïng nhöõng coâng cuï ñôn giaûn nhö phaân tích bieåu ñoà; AÙp duïng thoáng keâ moät caùch deã daøng; Hình dung ñöôïc caùc khoaûn muïc ñònh tính (söû duïng coâng cuï löu trình); Coâng cuï toát nhaát trong "Chaát löôïng giao dòch" laø Löu trình doøng chaûy. Moät soá loaïi dòch vuï thöôøng aùp duïng LSS 1. LSS trong dòch vuï taøi chính Tieáp caän Lean vaø Lean 6 Sigma hieän nay ñöôïc duøng phoå bieán nhaèm naâng cao thöïc tích trong caùc hoaït ñoäng taøi chính ñeå: - Toái öu hoùa caùc quaù trình taùc nghieäp ôû haäu tröôøng (Quaûn lyù an toaøn trong vieäc chuyeån tieàn, tín duïng, baûo hieåm quaûn lyù hoà sô, v.v...) cuøng vôùi vieäc giaûm bôùt ruûi ro taùc nghieäp vaø caûi tieán vieäc ñaùp öùng khaùch haøng. - Xem xeùt laïi caùc quaù trình cô baûn vaø caùc heä thoáng thoâng tin trong caùch quaûn lyù chöùc naêng cheùo nhaèm caûi tieán dòch vuï khaùch haøng, trong moïi hoaït ñoäng lieân quan tôùi lónh vöïc taøi chính. - Phaùt trieån moät phöông caùch thöïc haønh quaûn lyù thöïc tích giöõa caùc nhoùm taùc nghieäp. - Thay ñoåi caùch öùng xöû cuûa quaûn lyù caáp trung ñeå hoï coù theå yeåm trôï vaø gia taêng saùng kieán caûi tieán lieân tuïc. 2. LSS trong coâng nghieäp chaêm soùc söùc khoûe Muïc tieâu nhaèm caûi tieán dòch vuï ñoái vôùi ngöôøi beänh, naâng cao khaû naêng ñaùp öùng vaø tö vaán, vaø toái öu hoùa vieäc duøng thieát bò beân trong, nhöng cuõng khoâng bao giôø vi phaïm phaùp qui veà söùc khoûe, giaûm chi phí vaø phaùt trieån môû roäng. Ñoù laø vieäc taïo khaû naêng ñeå moïi caáp traùch nhieäm trong caùc nhoùm beänh vieän löïa choïn caùc döï aùn sao cho ñaùp öùng ñöôïc caùc öu tieân ñaõ ñöôïc choïn, vaø ñöa moät hieäu naêng trieån voïng vaøo trong toå chöùc qua vieäc: Giaûm bôùt möùc tieâu thuï; Nhaän daïng caùc ñieåm uøn taéc; Toå chöùc caùc doøng chaûy; Giaûm bôùt thôøi gian xöû lyù hoà sô; Naâng cao khaû naêng ñaùp öùng cuûa caùc boä phaän tö vaán; Caûi tieán caùc tieâu chuaån taùc nghieäp; Phaùt trieån tính toå ñoäi; Phaùt trieån quaûn lyù thöïc tích... Caùc ngaønh dòch vuï khaùc cuõng khai trieån Lean vaø Lean 6 Sigma nhaèm naâng cao naêng suaát nhö: 3. Hoaït ñoäng in aán vaø baùo chí, nhaèm tieát giaûm chi phí in aán, thôøi gian ra haøng vaø toái öu hoùa vieäc phaân phoái vaøo chí. 4. Hoaït ñoäng beán caûng, nhaèm toái öu hoùa vieäc chaát vaø dôõ coâng ten nô, giaûm chi phí vaø thôøi gian chôø ñôïi trong nhöõng khu vöïc coù tính caïnh tranh cao. 5. Dòch vuï haønh chaùnh coâng, nhaèm naâng cao chaát löôïng vaø tính ñaùp öùng cao ñoái vôùi daân chuùng ñoàng thôøi giaûm caùc chi phí taùc nghieäp cuûa haï taàng cô sôû coâng coäng. Quan heä giöõa caùc phoøng ban qua nhöõng chuû ñeà sau ñaây: Chuû ñeà Ñôn vò Khaùch haøng haøi loøng Ñoä tin caäy Thôøi gian chu kyø Tieát giaûm chi phí Baùn haøng/ Marketing - Haøi loøng vôùi saûn phaåm - Hieäu quaû cuûa Marketing - Thôøi gian chaáp thuaän hôïp ñoàng - Chi phí taùc nghieäp - Doanh soá baùn haøng Quan heä quaàn chuùng - Öu tieân mua daønh cho coâng ty - Cho thieân haï bieát veà coâng ty - Öu tieân chuyeån tieáp ñeán quaûng caùo - Thôøi gian chaáp thuaän ñöa leân baùo - Chi phí quan heä quaàn chuùng Yeåm trôï kinh doanh/ Taøi chính - Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng beân trong -Tæ leä baùn haøng traû chaäm - Tæ leä nôï quaù haïn - Thôøi gian thu hoài tieàn mua traû chaäm - Giai ñoaïn hoaøn thaønh baùo caùo taøi chính - Chi phí dòch vuï khoâng thu ñöôïc Haäu caàn/ Mua haøng - Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng beân trong - Ñoä thieáu haøng - Tæ leä hö hoûng - Thôøi gian haøng mua veà ñeán nôi - Chi phí mua haøng Nguoàn nhaân löïc - Söï haøi loøng cuûa nhaân vieân - Tæ leä veà höu - Giai ñoaïn tuyeån duïng - Chi phí tuyeån duïng Coâng ngheä thoâng tin - Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng - Tæ leä coù söï coá - Thôøi gian giaûi quyeát söï coá - Giai ñoaïn kieåm tra phaàn meàm - Ngaøy phaûi xong - Chu kyø giaûi quyeát söï coá - Ngaøy phaûi kieåm tra xong phaàn meàm
 • 14. LEAN 6 SIGMA 12 6. Cho thueâ xe, nhaèm ñaåy nhanh toác ñoä ñaùp öùng xe ñoàng thôøi yeåm trôï caùc thuû tuïc haønh chaùnh ñôn giaûn. 7. Phaân phoái, nhaèm toái öu hoùa caùc tuyeán phaân phoái vaø giaûm bôùt soá tieàn phaûi traû. 8. Söûa chöõa, nhaèm taêng toác nhanh thôøi gian söûa chöõa ñeå ñöa haøng vaøo hoaït ñoäng nhanh hôn. Caùc haïn cheá Lyù do deã thaáy nhaát laø taïi sao caùc coâng ty dòch vuï coøn laån traùnh LSS, laø vì hoï coi ñoù laø moät coâng cuï quaûn lyù. Toå chöùc dòch vuï coøn nghó nhö vaäy vì caùc coâng ty cuûa hoï voán coù nhieàu löïc löôïng lao ñoäng khoù kieåm soaùt vaø hoï khoâng coù sai hoûng ño ñöôïc ñeå coù theå söûa chöõa. Tuy nhieân caùc chuyeân gia cho vieäc naøy laø khoâng ñuùng. Nhöõng khaûo saùt gaàn ñaây cho thaáy nhöõng coâng ty dòch vuï coù ñaàu tö LSS ñeàu tieát kieäm ñöôïc nhieàu trieäu ñoâ la cho moãi döï aùn. Do nguoàn nhaân löïc ñoùng vai troø roäng lôùn trong moïi toå chöùc dòch vuï, nhaèm ñaït thaéng lôïi treân thò tröôøng, ngöôøi laõnh ñaïo caàn ñöôïc ñaøo taïo veà LSS ñeå caân baèng vôùi caùc chuyeân gia hoï duøng veà nhöõng coâng cuï phaân tích baèng thoáng keâ. Söï e ngaïi vôùi caùc soá ño cuõng laø moät trôû ngaïi khaùc treân ñöôøng aùp duïng LSS cuûa caùc toå chöùc dòch vuï. Nhieàu ngöôøi cho raèng 6 Sigma nghe coù veõ quaù ö kyõ thuaät. Taàm quan troïng cuûa caùc soá ño laø chuùng cho ta moät caùch nhìn thaáu ñaùo veà caùc quaù trình kinh doanh ñang thöïc hieän. Caùc coâng ty dòch vuï caàn taäp trung moïi chuù yù vaøo vieäc khai trieån caùc döï aùn LSS voán quan taâm ñeán nhu caàu kinh doanh cuûa mình laø khaùch haøng vaø doanh thu. Thuyeát phuïc ñöôïc caùc ngaønh kinh doanh dòch vuï veà keát quaû lôùn lao do LSS mang laïi laø moät thaùch thöùc lôùn. Coøn nhieàu coâng ty dòch vuï vaãn coøn cho laø LSS chæ mang lôïi ích cho coâng nghieäp cheá taïo maø thoâi. Nhieàu coâng ty hieän nay ñang baän roän vôùi vieäc chuyeån ñoåi ISO 9001:2001 sang ISO 9001:2008 cuøng vôùi vieäc ñoái phoù vôùi möùc yeâu caàu dòch vuï yeáu ñi do khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi hieän nay cuõng laø moät trôû ngaïi cho vieäc tieáp caän LSS. Caùc thaùch thöùc Sau ñaây laø nhöõng khoù khaên thaùch thöùc ñoái vôùi vieäc aùp duïng LSS trong lónh vöïc kinh doanh dòch vuï: Thieáu nhaát quaùn trong quaù trình vaø caùc qui trình. Möùc ñoä haøi loøng cuûa khaùch haøng thaáp. Caùc raøo chaén cuûa toå chöùc ñoái vôùi chaát löôïng. Coù khoaûng caùch gia taêng giöõa marketing vaø taùc nghieäp thöïc hieän. Thieáu ñaøo taïo kyõ naêng cô baûn. Thieáu chuyeân gia ñaøo taïo 6 Sigma vaø Lean 6 Sigma coù baøi baûn. Taâm lyù ngaïi thay ñoåi trong nhaân vieân. Thieáu söï quan taâm vaø cam keát cuûa laõnh ñaïo. Keát luaän Maëc duø 6 Sigma ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán nhö laø coâng cuï duøng ñeå caûi tieán, nhöng hieän nay vaãn coøn ñöôïc ít nôi aùp duïng, ñaëc bieät laø nhöõng nöôùc Ñoâng Nam AÙ, trong ñoù coù Vieät Nam. Phaàn lôùn caùc coâng ty ñang söû duïng 6 Sigma hoaëc Lean 6 Sigma laø thuoäc caùc coâng ty lieân doanh hoaëc coù nguoàn voán nöôùc ngoaøi, hoï thöøa höôûng caùch aùp duïng phöông phaùp naøy töø coâng ty meï. Vieäc aùp duïng 6 Sigma trong lónh vöïc dòch vuï laïi coøn khoù khaên hôn, vì ñoái töôïng ño löôøng thuoäc ngaønh naøy khoâng roõ raøng vaø khoù hình dung ra quaù trình coâng vieäc, cuõng khoù xaùc ñònh thôøi gian giaù trò gia taêng. Söùc maïnh cuûa phöông phaùp luaän 6 Sigma laø phaân tích ñònh löôïng maø dòch vuï khoâng caàn laém trong phaân tích ñònh löôïng. Vieäc aùp duïng kyõ thuaät LSS coù thaønh coâng hay khoâng phuï thuoäc vaøo söï caàn thieát cuøng lôïi ích mang laïi cho coâng ty nhaèm aùp duïng caûi tieán dòch vuï. Maët khaùc Lean 6 Sigma laïi coù öu theá aùp duïng trong dòch vuï hôn laø 6 Sigma, vì: Hieåu ñöôïc doøng giaù trò, Toái öu hoùa doøng coâng vieäc, Taäp trung vaøo vieäc loaïi boû nhöõng coâng vieäc khoâng taïo giaù trò gia taêng, Taäp trung vaøo vieäc giaûm thôøi gian ra haøng, Taäp trung vaøo vieäc loaïi boû caùc nguyeân nhaân gaây khoù khaên trong quaù trình kinh doanh. Neáu nhöõng öu theá treân coù theå toái öu hoùa phöông phaùp luaän 6 Sigma thì ta cuõng coù theå duøng phöông phaùp naøy trong lónh vöïc dòch vuï. Do tính caïnh tranh treân thò tröôøng ngaøy caøng taêng, nhieàu coâng ty caûm thaáy tuyeät ñoái caàn thieát phaûi aùp duïng LSS, vì chæ coù phöông phaùp naøy môùi baûo ñaûm saûn phaåm laøm ra coù chaát löôïng vaø dòch vuï phuïc vuï trong thôøi gian ngaén nhaát. Moät ñieàu caàn chuù yù laø aùp duïng LSS khoâng neân noân noùng chôø keát quaû ñeán nhanh, phaûi tieán haønh töø töø maø chaéc chaén; vaø ñieàu quan troïng coát yeáu laø phaûi coù söï quyeát taâm cao cuûa laõnh ñaïo. q Ts. Ñaëng Minh Trang söu taàm vaø taäp hôïp
 • 15. The U.S. military is saving billions of dollars by implementing quality improvement methods such as Lean 6 Sigma, and these savings could grow even faster as the Department of Defense takes steps to expand these initiatives throughout the armed services. For example, the Department of Defense recently selected Minitab Inc., the leading provider of software and services for quality improvement, for a General ServicesAdministration Blanket Purchase Agreement. The agreement makes Minitab’s solutions for quality improvement, data analysis, Lean, and 6 Sigma more easily accessible at a time when all branches of the military are implementing such initiatives. Since the U.S.Army deployed Lean 6 Sigma in 2005, nearly 2,000 personnel have been trained, more than 1,000 projects have been completed, and more than 1,600 remain active. The Army credits these projects with achieving nearly $2 billion in savings so far. The Department of the Navy has trained more than 5,000 sailors and Marines as 6 Sigma green or black belts since 2006. The Navy estimates savings from its projects for 2006 and 2007 to be $450 million, a 4-to-1 return on investment. The U.S. Air Force has trained more than 500 6 Sigma belts, and its Air Logistics Centers received two Shingo Prizes for quality improvement last year. The Air Force has committed to a 40,000-manpower reduction without impairing its operational capabilities due in part to efficiencies gained from its initiatives. As more military personnel begin applying the tools of 6 Sigma, they are likely to encounter Minitab’s products, including Minitab Statistical Software, Quality Companion by Minitab, and Quality Trainer by Minitab. “Minitab’s software is used by the most successful 6 Sigma companies, and this agreement gives the military easy access to the same tools and solutions,” says Paul Engle, commercial sales leader for Minitab Inc. Many DoD agencies already use Minitab’s products, Engle notes, including the Army, Navy, Air Force, and Marines. “Our hope is that this blanket purchase agreement will make it easier for the armed services to implement their quality improvement initiatives at home and abroad”. Minitab Statistical Software is the leading software used to implement quality improvement and 6 Sigma worldwide. Thousands of successful companies, including 3M, Caterpillar, Honeywell, Bank of America and the leading 6 Sigma consultants, use Minitab to improve their businesses and achieve world-class quality.q Department of Defense Saves Billions with Lean 6 Sigma and Minitab LEAN 6 SIGMA 13 Hoäi nghò Chaát löôïng Thaønh phoá Hoà Chí Minh laàn thöù 8 Taïi Hoäi nghò Chaát löôïng laàn thöù 8 cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Chi cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng Thaønh phoá ñaõ baùo caùo toång keát hoaït ñoäng chaát löôïng trong thôøi gian qua vaø ñònh höôùng cho thaäp nieân tôùi vôùi öu tieân höôùng daãn caùc Doanh nghieäp treân ñòa baøn Thaønh phoá öùng duïng Saûn xuaát tinh goïn (Lean production). Vöøa qua Chi cuïc ñaõ toå chöùc taäp huaán cho 17 chuyeân vieân cuûa Chi cuïc veà Lean ñeå laøm noàng coát cho hoaït ñoäng trong thôøi gian tôùi. Ñöôïc toå chöùc taïi Haø Noäi vôùi söï hieän dieän cuûa Boä tröôûng Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Hoaøng Vaên Phong, Hoäi nghò Chaát löôïng ñaõ ñeà caäp nhieàu phöông phaùp caø coâng cuï hieän ñaïi caûi tieán lieân tuïc cho thaäp nieân ñeán 2020. Moät soá baùo caùo khoa hoïc veå Lean vaø caùc öùng duïng Lean trong saûn xuaát vaø dòch vuï ñöôc trình baøy taïi Hoäi nghò. Ts. Nguyeãn Höõu Thieän ñaõ phaùt bieåu gôïi yù nhöõng noäi dung hoaït ñoäng chaát löôïng trong Thaäp nieân tôùi vôùi öu tieân phoå bieán aùp duïng caùc phöông phaùp vaø coâng cuï hieän daäi veà caûi tieán lieân tuïc, trong ñoù coù vieäc phoå caäp öùng duïng Lean 6 Sigma cho Doanh nghieäp vaø toå chöùc. Caàn coù tö duy ñoät phaù trong chæ ñaïo vaø phaùt trieån trí tueä vaø saùng taïo cuûa moïi ngöôøi. vaø ñònh roõ muïc tieâu cho naêm 2020 ñeå töø ñoù xaây döïng moät loä trình thích hôp. info@lean6sigma.vn. Hoäi nghò Chaát löôïng toaøn quoác laàn thöù 7
 • 16. 14 LEAN 6 SIGMA Toâi ñaõ nghieân cöùu veà Lean trong moät vaøi naêm gaàn ñaây, ñaõ ñöôïc trình baøy tö töôûng cuûa Lean, caùc coâng cuï cuûa noù nhieàu laàn song moïi ngöôøi ñeàu thaáy raèng gioïng vaø tö duy cuûa toâi coøn hôi baùc hoïc quaù. Xuaát phaùt töø yeâu caàu caàn phaûi dieãn giaûi ñôn giaûn hôn, ñôøi thöôøng hôn thì cô may môùi coù theå trieån khai lyù thuyeát naøy roäng raõi ôû Vieät nam vaø nhaát laø khi chuùng ta ñang muoán gia taêng khaû naêng caïnh tranh, naâng cao giaù trò, haøm löôïng chaát xaùm trong töøng saûn phaåm, dòch vuï cuûa mình. Toâi ñaõ raát suy nghó vaø thöû trình baøy Lean nhö theá naøy. Lean trong cuoäc soáng haøng ngaøy:  Ñaõ laâu laém toâi khoâng ñöôïc gaëp laïi baïn cuõ, baïn thôøi cuøng hoïc ñaïi hoïc ñeå haøn huyeân. Cuõng thaät laï laø keå töø khi böôùc sang tuoåi töù tuaàn thì toâi khoâng coøn ñam meâ quaù nhieàu vaøo coâng vieäc nöõa. Khoâng hieåu taïi sao laïi phaùt sinh ra 1 nhu caàu - ñoù laø muoán gaëp laïi, thöôøng xuyeân hôn so vôùi nhöõng naêm tröôùc, caùc baïn beø ñeå cuøng chia seû vui buoàn. May maø moät hoâm tình côø gaëp laïi moät ngöôøi ñaõ hoïc cuøng khoùa vaø 2 ñöùa, sau moät chaàu bia hôi, naåy ra yù töôûng “tuï taäp”. Vaø boïn toâi ñaõ quyeát ñònh trieäu taäp taát caû soá baïn cuõ, ñoàng nieân, laïi ñeå cuøng buø khuù. Naêm ñoù boïn toâi coù taát caû 10 ñöùa, ñöôïc choïn ñi hoïc nöôùc ngoaøi, vaø nay ñöùa naøo cuõng coù gia ñình, con caùi ñeà hueà neân chuùng toâi môøi taát caû vôï choàng, daâu reå, con caùi tôùi cho vui. Tröôùc khi toå chöùc chuùng toâi cuõng hoïp truø bò, phaân coâng moãi ngöôøi lo moät vieäc, ñaâu vaøo ñaáy. Thaäm chí coøn laøm ra haún moät keá hoaïch phaân coâng roõ raøng, ai mua, laøm  caùi gì, khi naøo …  vaø nhaø toâi ñöôïc may maén bình choïn laø nôi tuï taäp. Toâi raát vui vì mong muoán cuûa mình ñaõ saép trôû thaønh hieän thöïc. Buoåi gaëp maët dieãn ra thaät vui veû, taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñeán ñuû, moãi goùc coù 1-2 ñoâi cuøng oân keå laïi chuyeân cuõ. Caùc chaùu do ít ñöôïc gaëp nhau neân ñaây laø moät cô hoäi tuyeät vôøi vôùi chuùng, aên uoáng thì khoûi phaûi baøn. Thaäm chí, maëc duø ñaõ coù phaân coâng cuï theå nhöng laïi coù nhieàu ngöôøi lo xa hôn, nhìn roäng hôn, ñaõ mua theâm vaø vöôït soá löôïng so vôùi döï toaùn. Nhöng khoâng sao, vui laø chính maø. Sau böõa tieäc ai cuõng caûm thaáy sung söôùng vì ñaõ ñöôïc giaõi baøy, taâm söï, oân laïi chuyeän cuõ. Caùc chaùu thì ñöôïc boá meï keå laïi chuyeän ñaõ ñi hoïc nöôùc ngoaøi theá naøo, ñaõ khoùc theá naøo khi xa nhaø, ñaõ chung soáng vôùi nhau theá naøo trong nhöõng dòp Teát, Noâ-en, toaøn kyù tuùc xaù vaéng tanh, vaøi thaèng nöôùc ngoaøi, aên baùnh mì khoâ ñaõ ñeå laâu ngaøy treân cöûa soå ñaày tuyeát…  neân chuùng raát thích. Ngoaøi ra chuùng toâi laïi ñöôïc bieát theâm thoâng tin veà nhau, veà con caùi, veà coâng vieäc… Vaø caû nhöõng goùp yù, cô hoäi trong töông lai coù theå hôïp taùc. Cuoái böõa tieäc chuùng toâi cuõng ngoài laïi ñeå cuøng xem xeùt vaø thaáy: Mong öôùc cuûa chuùng toâi laø gaëp nhau ñeå haøn huyeân ñaõ ñöôïc bieán thaønh söï thaät. Tuyeät vôøi. Veà taøi chính: do coù söï saép ñaët tröôùc, ai cuõng ñaõ ñöôïc ñoùng goùp moät phaàn, cuøng ñoùng goùp vaø cuøng vui, neân sau khi quyeát toaùn böõa tieäc coù coøn thöøa ra chuùt ít veà kinh phí, khoâng ñaùng keå - döï toaùn quaù hoaøn haûo. Ai cuõng khen laø reû vaø ñaàm aám, tình caûm. Moät ñieàu ñaùng noùi - nhöng haàu nhö ít ngöôøi quan taâm vì ñoù laø chuyeän thöôøng ngaøy ôû huyeän roài - laø do coù söï töï döï baùo theâm, lo xa vaø hoï töï mua theâm, cuûa moät soá ngöôøi neân chuùng toâi coøn thöøa ra sau böõa tieäc, maø chaúng ai muoán mang veà goàm:  rau, hoa quaû vaø thòt, röôïu, bia,  ñoà aên ñaõ cheá bieán roài nhöng khoâng duøng heát, do böõa tieäc keát thuùc hôi muoän neân toaøn boä baùt ñóa, coác cheùn duøng xong toâi laïi ñeå tôùi ngaøy hoâm sau môùi doïn, vì vaäy caû nhaø toâi ñaäm ñaëc muøi röôïu vaø thöùc aên. Maõi tôùi  ba ngaøy sau muøi, vò ñoù môùi nhaït daàn. Do nhaø toâi ít ngöôøi, laïi phaûi tieâu thuï heát soá thöïc phaåm, ñoà aên coøn dö laïi neân caû tuaàn sau khoâng phaûi mua thöïc phaåm, nhöng baét buoäc phaûi duøng nhöõng thöù maø mình cuõng khoâng thích, vì khoâng coøn töôi ngon nhö tröôùc. Boû ñi thì quaù laõng phí. Cuõng do vui quaù neân coù moät soá baïn laïi hôi quaù cheùn - leõ thöôøng tình maø, neân baïn beø laïi phaûi dìu nhau cuøng veà, ñöùa phaûi thueâ taxi vaø ñeå laïi xe göûi ôû nhaø toâi. Cuõng may laø nhaø toâi ôû khu chung cö môùi - khu Trung Hoøa Nhaân Chính, neân coù nhieàu choã, xong saùng hoâm sau hoï môùi tôùi ñeå laáy xe ñöôïc, maát theâm thôøi gian vaø tieàn xe oâm. Moät vieäc nöõa cuõng neân keå ra ñoù laø do uoáng quaù nhieàu vaø cuõng hôi coá neân moät baïn laùi oâ toâ veà ñi hôi nhanh, ñaùnh voõng  neân bò coâng an phaït. Cuõng qua caû. Nhìn laïi toâi thaáy: Tö duy theo Lean
 • 17. 15 LEAN 6 SIGMA - Muïc tieâu cuûa chuùng toâi laø gaëp gôõ vui veû ñaõ ñöôïc thöïc hieän, ñaït yeâu caàu. - Thôøi gian thöïc hieän cuõng hôïp lyù, ñuùng nhö döï ñònh. - Döï toaùn hôïp lyù, ai cuõng chaáp nhaän cuøng chia seû. Tuy nhieân - Coøn thöøa quaù nhieàu nguyeân lieäu nhö rau, hoa quaû, thòt, röôïu... - Moät baïn bò phaït vaø moät soá baïn phaûi traû tieàn ñi taxi veà (vöôït quaù döï ñònh) roài laïi phaûi quay laïi laáy xe (maát theâm thôøi gian, tieàn xe oâm). - Ai cuõng aên uoáng hôi nhieàu neân khoâng muoán aên caû ngaøy hoâm sau, buïng thì aám aùch maø noùi ra cuøng khoâng tieän. - Caû nhaø toâi phaûi chòu khoâng khí toaøn röôïu, khoùi thuoác laù, phaûi tieâu thuï soá thöïc phaåm thöøa trong 2-3 ngaøy sau ñoù maø khoâng daùm boû ñi vì laõng phí.  Nhö vaäy laø ñaït ñöôïc muïc tieâu nhöng chuùng toâi ñaõ ñeå tieâu toán quaù nhieàu, thöøa quaù nhieàu, keøm theo laø caùc haäu quaû khaùc (taát nhieân coøn chaáp nhaän ñöôïc) - nhö vaäy coù nghóa laø khoâng Lean - khoâng hieäu quaû, khoâng tieát kieäm. Neáu baïn hình dung raèng ngaøy naøo baïn cuõng phaûi tieáp khaùch, cuõng phaûi vui veû vôùi baïn beø, ngöôøi thaân, vôùi khaùch haøng, vôùi baïn haøng thì lieäu chuùng ta coù chòu ñöïng ñöôïc khoâng, keå caû veà maët söùc khoûe, tinh thaàn vaø chi phí? Theo quan ñieåm cuûa Lean laø ta phaûi ñaït ñöôïc muïc tieâu nhöng vôùi chi  phí hôïp lyù nhaát, söû duïng ít nhaát caùc nguoàn löïc nhö nguyeân vaät lieäu, thôøi gian, taøi chính...   Lean laø laøm sao ta luoân luoân coù ñuû khaû naêng ñeå tham döï taát caû caùc böõa tieäc, baát cöù khi naøo maø ta muoán hoaëc phaûi tham gia... trong khi khoâng gaây ra thöøa gì, aûnh höôûng gì ñeán ai vaø moâi tröôøng xung quanh. Ñoù thaät söï laø moät thaùch thöùc vì ngöôøi Vieät Nam ta ai cuõng muoán chieâu ñaõi baïn beø thaät thònh soaïn, ñaày ñuû, maâm cao coã ñaày, laém baùt nhieàu ñóa - ñoù môùi theå hieän raèng ta coù tình caûm, traân troïng baïn beø... Vaäy Lean trong saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï taïi doanh nghieäp? Trong saûn xuaát kinh doanh cuõng vaäy. Lean laø laøm sao ñeå doanh nghieäp, cô quan cuûa baïn coù theå thích nghi, ñaùp öùng nhanh nhaát vôùi yeâu caàu cuûa khaùch haøng maø doanh nghieäp vaãn phaùt trieån toát, khaû naêng thanh toaùn cao, khoâng phaûi toàn ñoïng vaät tö, nguyeân nhieân lieäu, saûn phaåm. Nhö vaäy coù nghóa laø doanh nghieäp phaûi: - Laøm, cung caáp ñuùng (chuûng loaïi, chaát löôïng) saûn phaåm theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. - Cung caáp ñuùng soá löôïng caàn thieát. - Giao haøng ñuùng thôøi gian ñaõ thoáng nhaát. - Khoâng toàn (hoaëc toàn ít nhaát) caùc loaïi vaät tö, baùn thaønh phaåm, thaønh phaåm. - Chi phí hôïp lyù nhaát (tieàn löông, nguyeân nhieân lieäu vaø caû nhöõng chi phí khaùc nhö xöû lyù raùc thaûi…). - Khaû naêng thanh toaùn cao nhaát (ví duï traû caùc khoaûn nôï cuûa ngaân haøng).  Lean laø laøm sao cho doanh nghieäp phaûn öùng nhanh nhaát, toát nhaát, hieäu quaû nhaát tröôùc caùc yeâu caàu ngaøy caøng phöùc taïp cuûa khaùch haøng - töùc laø nhanh nhieàu toát reû.  Nhö vaäy theo toâi ñôn vò naøo chaúng caàn tôùi tö töôûng cuûa Lean, ñaëc bieät vôùi Vieät Nam khi giaù trò gia taêng cuûa töøng saûn phaåm cuûa chuùng ta coøn thaáp,  khaû naêng caïnh tranh cuûa chuùng ta coøn thaät ñaùng lo ngaïi vaø ñang bò tuït haäu. Noù khoâng phuï thuoäc vaøo hình thöùc doanh nghieäp laø saûn xuaát hay dòch vuï, khoâng phuï thuoäc vaøo ñoù laø doanh nghieäp lieân doanh hay ñaõ coå phaàn hoùa hay laø moät ñôn vò haønh chính caáp tænh, thaønh hay caáp Boä ôû Trung öông. Tuy nhieân moãi toå chöùc caàn tìm ra moät phöông phaùp tieáp caän, aùp duïng khaùc nhau do con ngöôøi, vaên hoùa, muïc tieâu cuûa hoï khaùc nhau. Baïn neân trieån khai Lean nhö theá naøo?  1. Xuaát phaùt quan troïng nhaát vaãn laø nhaän thöùc cuûa toaøn theå CBCNV trong doanh nghieäp, ñôn vò.  Toâi cho raèng ñeå laøm ra ñuùng saûn phaåm, ñuùng soá löôïng, kòp thôøi haïn giao haøng ñaõ khoù. Nay laïi ñoøi hoûi phaûi nhanh, chi phí hôïp lyù, khoâng coù toàn kho caùc loaïi thì toaøn theå doanh nghieäp phaûi hôïp taùc, ñoàng loøng. Do vaäy toaøn theå CBCNV phaûi ñöôïc ñaøo taïo kyõ, coù chung 1 nhaän thöùc thì môùi phaùt huy ñöôïc söùc maïnh taäp theå. Baïn coù theå tham khaûo caùc coâng cuï cuûa Lean, kyõ thuaät laøm vieäc theo nhoùm ñeå ñaøo taïo, naâng cao daàn naêng löïc chuyeân moân, cuõng nhö quaûn lyù cuûa CBCNV. 2. Baïn phaûi xaùc ñònh roõ muïc tieâu cuûa mình vaø ai laø ngöôøi giuùp baïn ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù. Baïn coù giaù trò gì vôùi hoï? Doanh nghieäp cuûa baïn seõ phaùt trieån ra sao trong 5 - 10 naêm nöõa vaø ai seõ taøi trôï cho caùc döï aùn nhaèm thöïc hieän muïc tieâu
 • 18. 16 LEAN 6 SIGMA naøy? Neáu baïn khoâng phaân bieät, xaùc ñònh chính xaùc khaùch haøng vaø nhu caàu cuûa hoï ñeå ñaùp öùng thì caùc döï aùn cuûa baïn ñeå thöïc hieän lyù töôûng vaø öôùc mô cuûa mình seõ khoâng coù nguoàn taøi chính ñeå hoã trôï. Vaäy baïn coù giaù trò gì vôùi khaùch haøng, ñoùng goùp gì cho söï thaønh ñaït cuûa khaùch haøng? Thieáu baïn vaø saûn phaåm cuûa baïn thì khaùch haøng ra sao, hoï coù khoù khaên gì? Hoï coù theå söû duïng saûn phaåm, dòch vuï cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh khoâng?   Neáu baïn coù nhieàu tieàn, nhieàu nguoàn löïc, nhaø to, thieát bò lôùn… maø  vaãn khoâng giuùp hoaëc laøm thoûa maõn ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng thì giaù trò cuûa baïn laø raát thaáp. Nhö vaäy coù nghóa theo Lean thì giaù trò cuûa baïn chính laø khaû naêng maø baïn, saûn phaåm hay dòch vuï cuûa baïn coù theå giuùp khaùch haøng thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu cuûa hoï. Haõy laøm moïi vieäc ñeå gia taêng giaù trò cuûa baïn! 3. Nôi naøo trong toaøn boä chuoãi caùc hoaït ñoäng cuûa baïn ñang gaây aùch taéc, caûn trôû giaù trò cuûa baïn, nhö laøm cho baïn phaûi giao haøng chaäm, cung caáp caùc dòch vuï khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu, laøm cho khaùch haøng khoâng haøi loøng … nhöõng nôi ñoù caàn phaûi caûi tieán.   ÔÛ ñaây baïn caàn quan taâm, tham khaûo tôùi caùc coâng cuï ñeå chaån ñoaùn roài hoaøn thieän töøng khaâu, moái giaùp ranh giöõa caùc khaâu trong toaøn boä chuoãi hoaït ñoäng cuûa mình. Töø ñoù baïn seõ ñöa ra caùc bieän phaùp xöû lyù trong ngaén haïn hay caùc hoaït ñoäng khaéc phuïc, phoøng ngöøa, caûi tieán thích hôïp, tuøy theo nguoàn löïc vaø mong muoán cuûa baïn. Quan troïng laø laøm thoâng suoát khoâng nhöõng trong tö töôûng maø treân thöïc teá ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh. Hôn theá baïn caàn chuù yù ñeán toác ñoä  - nhö toác ñoä thu tieàn veà, toác ñoä giao haøng, toác soá thieát keá ra saûn phaåm môùi, toác ñoä saûn xuaát ra saûn phaåm, toác ñoä nhaäp nguyeân vaät lieäu, toác ñoä traû tieàn. Noù khoâng chæ phuï thuoäc duy nhaát vaøo khaû naêng cuûa trang thieát bò, khaû naêng cuûa moät hay vaøi chuyeân gia gioûi maø ñoù laø söï haøi hoøa toång löïc cuûa toaøn doanh nghieäp 4.   Baïn khoâng theå laïi ñoùn ñaàu roài gaáp gaùp voäi vaõ vaø ñeå laïi bao nhieâu loã hoång nhö veà kieán thöùc, veà söï chuaån bò cho caùc thay ñoåi, veà ñaàu tö trang thieát bò. .. Cô cheá daân chuû, phaùt huy söùc maïnh taäp theå, laøm vieäc theo nhoùm laø raát quan troïng. Baïn coù theå xaây döïng caùc nhoùm ôû rieâng moät ñôn vò ñeå töï quaûn lyù, laøm chuû tình hình hoaëc lieân ñôn vò ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà  phöùc taïp hôn, roäng hôn. Xuaát phaùt töø nhöõng coâng vieäc, vaán ñeà nhoû seõ deã thaéng lôïi, seõ taïo ra cô sôû, nieàm tin ñeå gaët haùi nhöõng thaéng lôïi tieáp theo.  5. Ñöøng queân ruùt ra baøi hoïc töø nhöõng döï aùn, böôùc ñi nhoû. Hoaït ñoäng tieâu chuaån hoùa, caäp nhaät laïi caùc qui ñònh, caùch thöùc laøm vieäc roài toå chöùc caäp nhaät, ñaøo taïo cho caùc caùn boä lieân quan ñeà duy trì caùc keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc seõ laø cô sôû quan troïng cho nhöõng caûi tieán tieáp theo.  6. Thöôøng xuyeân suy nghó, tìm bieän phaùp caûi tieán ñeå tieáp tuïc hoaøn thieän, gia taêng giaù trò cuûa mình tröôùc khaùch haøng phaûi laø kim chæ nam trong toaøn boä hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Coù nhö vaäy baïn môùi baùm saùt thò tröôøng, môùi truï laïi ñöôïc trong voøng xoaùy ñeán choùng maët hieän nay. Caùc coâng cuï maø Lean hay duøng: 1. Moâ taû chuoãi giaù trò - Value Stream Mapping, nhaèm thoáng keâ, moâ taû toaøn boä chuoãi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Töø ñoù coù theå phaân tích caùc ñieåm yeáu, toác ñoä, chaát löôïng... tieän coù trong doanh nghieäp. 2. Thay ñoåi saûn xuaát nhanh - Quick Set-up, giuùp doanh nghieäp coù phöông phaùp chuyeån ñoåi nhanh saûn xuaát töø saûn phaåm naøy sang saûn phaåm khaùc maø haïn cheá caùc sai hoûng cuõng nhö giaûm thôøi gian caàn thieát ñeå chuaån bò. Vôùi phöông phaùp naøy doanh nghieäp coù theå laøm ra nhöõng loâ haøng nhoû, ñaùp öùng nhanh caùc yeâu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng vôùi chaát löôïng vaø chi phí thích hôïp 3. Saûn xuaát theo löïc keùo - Pull Manufacturing, seõ giuùp baïn giaûm ñaùng keå toàn kho caùc loaïi, saûn xuaát vöøa ñuû ñeå ñaùp öùng yeâu caàu. Raát nhieàu coâng cuï khaùc nhö saûn xuaát ñuùng luùc JIT hay coâng cuï Kaban coù theå söû duïng. 4. Töï nhaän bieát vaø thoâng baùo caùc sai hoûng - Poka Yoke, baèng nhieàu phöông tieän ñôn giaûn seõ giuùp baïn töï nhaän bieát, yeâu caàu phaûi khaéc phuïc vaø khoâng cho baïn tieáp tuïc laøm sai. 5. Coøn raát nhieàu caùc coâng cuï khaùc, tuy nhieân chuùng ta seõ tham khaûo sau... q Traàn Ngoïc Trung, Coâng ty dòch vuï chaát löôïng quoác teá 
 • 19. 17 LEAN 6 SIGMA + Muïc tieâu chính cuûa BTTG laø laøm cho maùy moùc, thieát bò cuûa coâng ty chaïy oån ñònh 100 % ñoàng thôøi giaûm ít nhaát 50 % chi phí baûo trì. + Muoán vaäy caàn ñieàu tra vaø phaân tích coù heä thoáng töøng maùy vaø heä thoáng ñeå xaùc ñònh nhöõng nguyeân nhaân goác reã naøo gaây ra truïc traëc, hö hoûng cho maùy, töø ñoù vaïch ra nhöõng trình töï, giaûi phaùp, sô ñoà… baûo veä maùy traùnh khoûi caùc nguyeân nhaân naøy. Coù ba loaïi thôøi gian ngöøng maùy: 1. Ngöøng maùy do sai soùt cuûa ngöôøi vaän haønh hoaëc ngöôøi laäp trình; 2. Ngöøng maùy do qui trình baûo trì phoøng ngöøa khoâng ñuùng, khoâng thích hôïp; 3. Ngöøng maùy do hö hoûng gaây ra bôûi caùc nguyeân nhaân nhö: nhieät, rung ñoäng, aên moøn hoùa hoïc, maøi moøn cô hoïc, ñoùng buïi, quaù ñieän aùp hoaëc doøng ñieän, nhieãm baån buïi, nöôùc, acid, taïp chaát trong heä thoáng thuûy löïc, v.v.. 6 Sigma, ISO-9000 vaø TPM thöôøng ñeà caäp ñeán hai vaán ñeà ñaàu tieân. Coøn BTTG nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa caû ba vaø taäp trung vaøo vaán ñeà thöù ba. Ví duï ñôn giaûn nhö sau: Chuùng ta coù theå tröõ nhieân lieäu ôû ñaâu ñoù nhöng phaûi traùnh nguoàn nhieät vaø oâxy. Ñöôïc nhö vaäy thì coù theå traùnh bò hoûa hoaïn. Töông töï nhö vaäy, neáu chuùng ta coù theå loaïi tröø caùc nguyeân nhaân gaây ra hö hoûng trong coâng taùc baûo trì thì seõ khoâng xaûy ra vaän haønh sai, laàm laãn, khuyeát taät, söûa chöõa, phuïc hoài vaø ngöøng maùy. Caùc böôùc thöïc hieän BTTG - DMAIC Böôùc 1: Xaùc ñònh vaán ñeà (Define the problem): Maùy moùc laø nhöõng coâng nhaân coù naêng suaát cao cuûa moät doanh nghieäp. Thöôøng maùy moùc coù “löông” cao hôn con ngöôøi. Khi maùy moùc bò ngöøng, doanh nghieäp bò maát doanh thu vaø lôïi nhuaän. Vì vaäy caàn xaùc ñònh roõ söï vieäc, vaán ñeà xaûy ra. Böôùc 2: Giaùm saùt vaø ño löôøng vaán ñeà (Monitor & Measure the problem): Giaùm saùt thôøi gian ngöøng maùy vaø ño, tính chi phí, toån thaát do ngöøng maùy. Neáu chuùng ta coù moät heä thoáng Quaûn lyù baûo trì baèng maùy tính CMMS (computer maintenance management system) hoaëc moät heä thoáng quaûn lyù cung öùng vaø phieáu baûo trì toát thì coù theå tính ñöôïc tieàm naêng tieát kieäm vaø lôïi nhuaän thu ñöôïc neáu traùnh ñöôïc caùc hö hoûng xaûy ra. Caàn ño vaø baùo caùo nhöõng vaán ñeà sau ñaây (trong naêm qua): 1. Bao nhieâu Phieáu yeâu caàu baûo trì cho nhöõng laàn ngöøng maùy khoâng keá hoaïch maø baïn ñaõ coù trong vaøi thaùng qua, trong naêm qua?; 2. Bao nhieâu giôø ngöøng maùy khoâng keá hoaïch? Bao nhieâu giôø baûo trì ñöôïc thöïc hieän bôûi ngöôøi cuûa nhaø maùy hoaëc cuûa beân ngoaøi? Bao nhieâu giôø ngöøng maùy do heä thoáng cô khí, thuûy löïc, ñieän bò hö hoûng? ; 3. Bao nhieâu ñoàng ñaõ ñöôïc chi cho vieäc söûa chöõa maùy moùc?; 4. Bao nhieâu chi phí ñeå söûa chöõa caùc boä phaän ñieän töû (noäi boä vaø thueâ ngoaøi)?; 5. Bao nhieâu chi phí ñeå söûa chöõa caùc boä phaän thuûy löïc (noäi boä vaø thueâ ngoaøi)?; 6. Bao nhieâu chi phí cho daàu thuûy löïc?; 7. Bao nhieâu chi phí ñeå xöû lyù daàu thuûy löïc pheá thaûi; 8. Coù bao nhieâu heä thoáng thuûy löïc?; 9. Coù bao nhieâu maùy hay heä thoáng ñieàu khieån baèng PLC/ maùy tính ñöôïc söû duïng ôû nhaø maùy?; 10. Nhöõng khu vöïc hoaëc caùc maùy moùc, thieát bò naøo caàn phaûi heát söùc quan taâm?; 11. Chi phí/ toån thaát/ thieät haïi do moät giôø ngöøng maùy taïi boä phaän/ daây chuyeàn/ nhaø maùy laø bao nhieâu?; 12. Nhaân chi phí moãi giôø ngöøng maùy vôùi toång soá giôø ngöøng maùy ôû muïc 1 vaø 2. Neáu baïn loaïi tröø ñöôïc 70% - 92% muïc soá 12 thì coù ñaùng ñeå baïn vaø coâng ty quan taâm khoâng? Böôùc 3: Phaân tích laøm theá naøo ñeå giaûi quyeát hoaëc loaïi tröø vaán ñeà naøy (Analyze how to solve or eliminate the problem): Kyõ sö baûo trì cuûa coâng ty, hoaëc chuyeân gia tö vaán seõ phaân tích vaø xaùc ñònh ñoái vôùi moãi maùy, thieát bò giaûi phaùp baûo veä maùy coù hieäu quaû nhaát ñeå traùnh caùc nguyeân nhaân neâu treân. Neân yeâu caàu hoï vieát baùo caùo chi tieát, theo töøng maùy, caùch thöùc baûo veä maùy, thieát bò, duïng cuï caàn thieát, nhöõng chæ daãn laép ñaët chi tieát, döï toaùn chi phí thöïc hieän. Quyeát ñònh coù ñaàu tö hay khoâng phuï thuoäc vaøo ñaùnh giaù cuûa chuùng ta khi so saùnh lôïi ích nhôø thôøi gian ngöøng maùy giaûm vaø lôïi nhuaän gia taêng nhö ñöôïc ñeà caäp ôû muïc soá 12. Böôùc 4: Laép ñaët vaø thöïc hieän (Install and Implement): Nhöõng chæ daãn laép ñaët neâu treân phaûi chi tieát, cuï theå ñeå nhaân vieân baûo trì cuûa chuùng ta coù theå laép ñaët deã daøng vaø nhanh choùng nhöõng thieát bò, phöông phaùp, linh kieän, v.v… Böôùc5:Kieåmsoaùtdöïaùn(Controlling this project): Kieåm soaùt BTTG khoâng caàn nhieàu coá gaéng. Caùc böôùc thöïc hieän ñeå traùnh vaän haønh sai heä thoáng thuûy löïc vaø thôøi gian ngöøng maùy coù theå giaûm trong thöïc teá ñeán 90 % lao ñoäng thöïc hieän coâng vieäc baûo trì phoøng ngöøa vaø phuïc hoài, ñoàng thôøi keùo daøi tuoåi thoï cuûa maùy. Keát luaän “Baûo trì Tinh goïn” nhaèm laøm giaûm ñaùng keå hö hoûng gaây ngöøng maùy vaø ñình treä saûn xuaát. Baûo trì Tinh goïn nhaèm baûo veä maùy, phoøng traùnh caùc nguyeän nhaân goác reã/ thöïc söï gaây ngöøng maùy chöù khoâng phaûi chæ laø trieäu chöùng. Baát kyø kyõ sö hoaëc nhaø quaûn lyù baûo trì naøo ñeàu coù theå baét ñaàu Baûo trì Tinh goïn baèng caùch baûo veä caùc thieát bò ñieàu khieån, töï ñoäng hoùa, thuûy löïc, khí neùn, v.v… traùnh caùc nguyeân nhaân goác reã gaây ra vaän haønh sai, hö hoûng, ngöøng maùy nhö ñaõ neâu treân. Hö hoûng bo maïch, heä thoáng thuûy löïc vaø vaän haønh sai soùt chæ laø trieäu chöùng chöù khoâng phaûi laø nguyeân nhaân naèm saâu phía döôùi caùc hieän töôïng ngöøng maùy ngoaøi keá hoaïch. Baûo trì Tinh goïn ñem laïi nhieàu lôïi ích nhö: Laøm taêng lôïi nhuaän, Ñaûm baûo gaàn 100 % thôøi gian maùy hoaït ñoäng ñeå Saûn xuaát Tinh goïn, Giaûm ñaùng keå chi phí baûo trì tröïc tieáp vaø giaùn tieáp, Giaûm söï phuï thuoäc vaøo dòch vuï hoã trôï baûo trì beân ngoaøi. q Baûo trì tinh goïn
 • 20. KINH NGHIEÄM QUAÛN LYÙ 18 Khoâng ít doanh nhaân theá giôùi cuõng nhö nhieàu taäp ñoaøn danh tieáng ñaõ tieán xa trong söï nghieäp hôn söùc töôûng töôïng cuûa hoï ñeàu phaûi chòu ôn Peter Ferdinand Drucker - moät chuyeân vieân tö vaán quaûn trò kinh doanh ñaùng ñöôïc goïi baèng Thaày. Peter Ferdinand Drucker (19/11/1909-11/11/2005) laø moät chuyeân gia tö vaán quaûn trò vaø ñöôïc meänh danh laø “nhaø sinh thaùi hoïc xaõ hoäi”. Ñaùnh giaù treân phöông dieän roäng lôùn hôn thì coù theå coi oâng nhö laø ngöôøi cha ñôõ ñaàu cuûa ngaønh “quaûn trò hieän ñaïi”. Vôùi 39 cuoán saùch vaø voâ soá keå nhöõng baøi baùo töø theå loaïi nghieân cöùu hoïc thuaät cho ñeán phoå thoâng cuûa oâng ñaõ cho thaáy laøm theá naøo ñeå toå chöùc con ngöôøi thoâng qua taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi – trong kinh doanh, chính phuû vaø ngaønh phi lôïi nhuaän treân theá giôùi. Caùc taùc phaåm cuûa oâng thöôøng döï baùo ñöôïc raát nhieàu böôùc phaùt trieån troïng ñaïi giai ñoaïn cuoái theá kyû 20, bao goàm: vaán ñeà tö höõu hoùa vaø phaân quyeàn; söï gia taêng veà söùc maïnh cuûa Nhaät Baûn trong neàn kinh teá theá giôùi; taàm quan troïng mang yeáu toá quyeát ñònh cuûa Marketing; vaø söï buøng noå cuûa xaõ hoäi coâng ngheä thoâng tin vôùi söï caàn thieát cuûa noù trong suoát caû cuoäc ñôøi hoïc taäp khoâng ngöøng. Kinh doanh vì ñam meâ quyeàn löïc Söï nghieäp nghieân cöùu veà ngaønh kinh doanh cuûa Peter Drucker ñöôïc chaáp caùnh töø naêm 1942, khi nhöõng taùc phaåm ñaàu tay veà chính trò - xaõ hoäi ñaõ ñöa oâng tieáp caän vôùi coâng vieäc noäi boä cuûa Haõng OÂtoâ General - moät trong nhöõng taäp ñoaøn lôùn nhaát treân theá giôùi vaøo thôøi ñieåm ñoù. Nhöõng kinh nghieäm ôû chaâu AÂu ñeå laïi trong oâng nieàm ñam meâ vôùi caùc vaán ñeà lieân quan ñeán quyeàn löïc. OÂng chia seû nieàm ñam meâ cuûa mình vôùi Donaldson Brown, moät ngöôøi coù trí tueä baäc thaày luoân ñöùng sau haäu thuaãn cho ban laõnh ñaïo cuûa GM. Naêm 1943, chính Brown ñaõ môøi oâng vaøo taäp ñoaøn laøm chuyeân vieân phaân tích khoa hoïc xaõ hoäi trong khoaûng 2 naêm cho taäp ñoaøn. Drucker ñaõ coù maët taïi taát caû caùc buoåi hoïp, buoåi phoûng vaán nhaân vieân, phaân tích saûn phaåm vaø quyeát ñònh caùc böôùc ñi cho taäp ñoaøn. Moät cuoán saùch taäp hôïp moïi thaønh quaû, yù töôûng cuûa taäp ñoaøn ñaõ ñöôïc truyeàn baù qua moät chuoãi toå chöùc ña boä phaän cuûa GM cuøng moät loaït caùc baøi baùo, coá vaán tuyeån duïng ñeå boå sung cho nhöõng cuoán saùch. Tuy nhieân, chính GM cuõng phaûi quaù baát ngôø tröôùc aán phaåm taøi chính naøy. Drucker ñaõ töøng gôïi yù raèng taäp ñoaøn oâtoâ khoång loà naøy coù leõ caàn phaûi xem xeùt laïi oâng chuû, ngöôøi vôùi thaâm nieân chính trò trong quan heä khaùch haøng, quan heä ñoái taùc, quan heä nhaân vieân vaø hôn caû theá. Coøn vôùi boä phaän chuû choát cuûa taäp ñoaøn, yù ñònh maø Drucker ñöa ra ñaõ bò ñaùnh giaù khoâng toát. Chuû tòch toân kính cuûa GM, ngaøi Alfred Sloan, heát söùc thaát voïng veà cuoán saùch vaø oâng coi noù nhö khoâng toàn taïi, khoâng bao giôø ñeà caäp hoaëc cho pheùp ñeà caäp ñeán söï hieän dieän cuûa noù. Ñaây cuõng laø ñieàu maø Drucker sau naøy vaãn luoân nhaéc laïi. Drucker ñaõ töøng noùi raèng, ngöôøi quaûn lyù phaûi laø moät nhaø ngheä thuaät töï do vaø oâng cuõng ñaõ truyeàn ñaït nhöõng kinh nghieäm quaûn lyù cuûa mình qua nhöõng baøi hoïc baèng nhieàu phöông phaùp thuaät hoïc khaùc nhau töø söû hoïc, xaõ hoäi hoïc, vaät lyù hoïc, taâm lyù hoïc, vaên hoùa cho ñeán toân giaùo. OÂng cuõng tin töôûng maïnh meõ raèng taát caû caùc lónh vöïc, bao goàm taát caû trong lónh vöïc caù nhaân, vaø cuõng ñuùng caû lónh vöïc khoa hoïc. Drucker ñaõ vieát trong caùc taùc phaåm vó ñaïi cuûa oâng vaøo naêm 1973, treân cöông vò giaùm ñoác keá hoaïch, giaùm ñoác phuï traùch coâng vieäc vaø thöïc tieãn nhö sau: “Thöïc teá laø, trong xaõ hoäi hieän ñaïi ngaøy nay thì khoâng coù baát kyø moät nhoùm laõnh ñaïo naøo khaùc ngoaøi caùc giaùm ñoác, neáu nhö nhöõng giaùm ñoác chuyeân “Caây ñaïi thuï” cuûa giôùi CEO Peter Drucker Caùc giaûi thöôûng vaø huy chöông Drucker ñaõ ñöôïc nhaän huaân chöông vì töï do cuûa chính phuû Hoa Kyø do toång thoáng George W. Bush trao taëng ngaøy muøng 9 thaùng 7 naêm 2002. OÂng cuõng nhaän ñöôïc huaân chöông töông töï töø chính phuû cuûa Nhaät Baûn vaø AÙo. OÂng laø Chuû Tòch Danh Döï cuûa taäp ñoaøn quaûn lyù phi lôïi nhuaän Peter F. Drucker Foundation, oâng laø laõnh ñaïo caáp cao cuûa toå chöùc naøy töø naêm 1990 ñeán naêm 2002. Trong naêm 1969, oâng cuõng nhaän ñöôïc giaûi thöôûng huaân huy chöông NYU cao quyù nhaát, öø toång thoáng chæ thò cuûa NYU. Drucker ñaõ ñöôïc giôùi thieäu vaøo toå chöùc Junior Achievement, Myõ, Toøa nhaø thöông maïi danh tieáng vaøo naêm 1996. Theo nhöõng thoâng tin hieän coù thì oâng ñang naém giöõ 25 chöùng chæ hoïc vò tieán só caùc loaïi cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc töø Hoa Kyø, Bæ, Sec, Anh, Taây Ba Nha cho ñeán Thuïy Só.