SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
LAMPIRAN A


1.0  PENDAHULUAN

1.1  Pengenalan

    Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada masalah pembelajaran yang

dihadapi oleh kanak-kanak di prasekolah. Pengkaji mula mengenal pasti masalah

yang timbul ketika menjalankan sesi praktikum fasa 3 di salah sebuah sekolah daerah

Petaling Perdana. Masalah yang paling hampir dan sering dilihat ialah menguasai

kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 dalam Matematik. Lantaran itu,

pendidikan awal kepada kanak-kanak haruslah dititik beratkan agar mereka dapat

menguasai segala kemahiran dan pengetahuan yang sepatutnya dipelajari dan tidak

menjejaskan kemahiran Matematik yang sepatutnya dikuasai dalam peringkat umur

mereka.

    Kemahiran matematik yang hendak dikuasai boleh dijalankan dengan

menggunakan beberapa jenis pendekatan salah satunya belajar melalui bermain.

Bermain adalah satu aktiviti semulajadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak.

Mereka belajar dan meneroka melalui aktiviti bermain kerana imaginasi mereka yang

tinggi. Bermain adalah satu aktiviti yang simbolik dan memberi makna kepada

kanak-kanak, aktif serta bebas untuk meneroka dan menjelajah persekitarannya,

mendapat keseronokan dan segala undang-undang permainan kanak-kanak yang

tentukan sendiri sesuai dengan aktiviti yang mereka main. Bermain merupakan hak

yang seharusnya diberikan kepada kanak-kanak. Ibu bapa, guru dan juga masyarakat

perlu memainkan peranan penting dalam usaha agar kanak-kanak ini mendapatkan

hak tersebut. Bagi tujuan ini Huraian Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan

(2003) telah memberi penekanan tentang pendekatan belajar melalui bermain dalam
                                         1
LAMPIRAN A


proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Aktiviti bermain merupakan satu

aktiviti yang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah,

inkuiri penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi.

1.2  Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran

    Pengalaman mengajar kelas prasekolah di sebuah sekolah di daerah Petaling

Perdana sepanjang menjalani praktikum fasa 3 telah menemukan saya dengan

beberapa masalah di kalangan kanak-kanak dalam menguasai konsep nombor 1 - 10.

Hal ini saya temui ketika saya sedang menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran

untuk subjek Matematik. Ini berlaku apabila ada di antara kanak-kanak yang tidak

dapat mengenal simbol nombor berdasarkan kad simbol nombor yang ditunjukkan

oleh guru. Lanjutan daripada aktiviti tersebut guru juga turut melakukan aktiviti

mengenal nilai di mana guru menampal kad simbol nombor tersebut di papan putih

dan meminta kanak-kanak memadankan bilangan kad bergambar dengan kad simbol

nombor yang ditampal. Perkembangan kepada aktiviti ini dilihat ada di antara

mereka yang tidak dapat menentukan bilangan kad berdasarkan nombor tersebut.

Contohnya, kad nombor yang ditampal ialah 7 namun bilangan kepingan kad yang

ditampal adalah 15 keping. Contoh kedua dilihat pada kanak-kanak yang seterusnya.

Kanak-kanak tersebut menunjukkan reaksi yang sama seperti rakannya tadi. Kad

nombor 5 ditampal tetapi bilangan kepingan kad yang ditampal adalah 3.

    Seterusnya pusingan kedua dibuat dengan menjalankan aktiviti yang berbeza

iaitu menjalankan permainan interaktif menggunakan perisian Sebran. Sebran

merupakan suatu aplikasi perisian komputer untuk menulis, membaca dan mengira

yang berbentuk permainan. Dengan menggunakan perisian Sebran kanak-kanak
                                         2
LAMPIRAN A


dikehendaki mengenal simbol nombor terlebih dahulu seterusnya mengenal nilai

yang ditunjukkan di dalam permainan tersebut. Beberapa orang kanak-kanak yang

sama didapati menunjukkan perkembangan yang kurang memberansangkan

menyebabkan guru melanjutkan kepada aktiviti yang ketiga untuk mengesahkan

dapatan dalam aktiviti yang pertama dan kedua.

    Aktiviti ketiga pula adalah menunjukkan beberapa unit nombor menggunakan

komputer bagi mengenal simbol nombor dan menggunakan bongkah kayu bagi

mengenal nilai nombor. Hasil pemerhatian ketiga ini mendapati beberapa orang

kanak-kanak yang ditanya memberikan jawapan yang berlainan dari nombor yang

ditunjukkan. Ada pula yang mengikut sahaja apa yang diberitahu oleh rakan-rakan

mereka. Apabila kemahiran mengenal nilai nombor dijalankan, kanak-kanak tidak

dapat memadankan bilangan bongkah kayu dengan nombor yang disebutkan.

    Ketiga-tiga aktiviti yang dijalankan ini secara tidak langsung menjadi ujian

lisan bagi kanak-kanak yang bertujuan memperkukuhkan lagi maklumat berkaitan

subjek dalam kajian ini. Sebelum aktiviti dijalankan temu bual bersama guru terlebih

dahulu telah pun dijalankan untuk membantu pengkaji mengumpul maklumat

seterusnya mengenal pasti subjek kajian. Ujian lisan yang dijalankan juga

mengukuhkan lagi dapatan berkaitan subjek kajian yang digunakan sewaktu kajian.

    Hasil tinjauan awal menggunakan alat kajian tersebut mendapati beberapa

orang kanak-kanak yang memerlukan bimbingan dengan menggunakan kaedah yang

berlainan daripada biasa, iaitu belajar melalui bermain. Setelah melihat kepada

perkembangan aktiviti yang dijalankan pada sesi pengajaran tersebut, saya

beranggapan bahawa kanak-kanak di prasekolah ini mengalami masalah dalam
                                         3
LAMPIRAN A


menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 namun ianya

hanyalah segelintir. Masalah dalam menguasai kemahiran ini berlaku kemungkinan

disebabkan oleh gangguan rakan sekelas ketika menjalankan sesi pengajaran dan

pembelajaran. Gangguan dari rakan sekelas kerap berlaku apabila kanak-kanak yang

ingin menjawab soalan terpengaruh dengan jawapan rakan lain sedangkan jawapan

yang mereka berikan pada awalnya adalah betul. Disini akan timbul kekeliruan

dalam diri kanak-kanak untuk menguasai konsep nombor dengan betul.

     Selain itu persekitaran yang kurang kondusif menyumbang kepada faktor

penguasaan kanak-kanak. Keadaan kelas yang tidak dapat dikawal baik oleh guru

juga menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak terganggu. Ini

disebabkan pendekatan yang digunakan oleh guru ketika sesi pengajaran kurang

menarik minat kanak-kanak untuk memberikan perhatian.

     Berdasarkan maklumat di atas, saya mengambil langkah dengan menjalankan

kajian menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Kajian saya memfokuskan

kepada kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 menggunakan bahan

bantu mengajar yang dihasilkan. Saya memilih kaedah ini kerana di tahap usia

kanak-kanak lima hingga enam tahun, mereka lebih memahami sesuatu ilmu yang

dipelajari sekiranya diselitkan dengan unsur permainan. Penumpuan kanak-kanak

juga lebih baik jika dibandingkan dengan pengajaran secara chalk and talk sahaja.

Belajar   melalui  bermain  mendatangkan  keseronokkan,  mempercepatkan

pembelajaran serta memperkukuhkan lagi pembentukan konsep. Justeru itu dalam

huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia
                                        4
LAMPIRAN A


(2003) telah menghuraikan pendekatan belajar melalui bermain yang menjadi asas

konsep dan prinsip pendidikan prasekolah.

1.3  Refleksi Nilai Pendidikan

    Pembelajaran melalui bermain menggunakan alat bantu mengajar akan

membantu guru mencapai objektif yang dikehendaki. Ini bersesuaian dengan

pandangan tokoh John Locke (dalam Azizah 2002), beliau mengakui tentang

kepentingan permainan dalam pengajaran yang menggunakan kaedah permainan

dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak prasekolah. Ini kerana pengajaran

yang menggunakan kaedah permainan sebagai medium pengajaran dan menjadikan

kanak-kanak belajar dengan cepat dan mereka akan lebih seronok.

    Kaedah permainan dianggap sebagai salah satu strategi instruksional yang

efektif dalam pembelajaran terutamanya bagi kanak-kanak. Permainan boleh

diintegrasikan dalam aktiviti pengajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi

kanak-kanak serta usaha untuk menyelesaikan sesuatu tugasan pembelajaran.

    Tinjauan awal yang dijalankan dengan menggunakan beberapa alat kajian

mendapati beberapa orang murid memerlukan bimbingan tambahan sebagai usaha

untuk memberi kefahaman dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai

nombor 1-10. Salah satu situasi di mana kanak-kanak memerlukan bimbingan adalah

seperti tidak dapat simbol dan nilai nombor 1-10. Mereka berjaya untuk mengira

nombor secara turutan namun akan keliru apabila guru meminta mereka

memadankan nombor dengan nilainya.
                                       5
LAMPIRAN A


    Permainan jigsaw puzzle merupakan salah satu usaha untuk membantu

kanak-kanak menguasai konsep nombor 1-10. Melalui permainan jigsaw puzzle,

secara tidak langsung akan membantu kanak-kanak memahami konsep nombor

dengan mudah. Tambahan pula kebosanan kanak-kanak akan dapat dikurangkan dan

penumpuan akan dapat ditingkatkan. Ini kerana kanak-kanak tidak hanya

menggunakan deria pendengaran sahaja malahan deria penglihatan dan sentuhan juga

turut digunakan sewaktu permainan jigsaw puzzle ini dijalankan.


    Secara umumnya, antara kebaikan jigsaw puzzle ialah melatih koordinasi

mata dan tangan dan meransang motor halus kanak-kanak kerana mereka akan

berusaha untuk memadankan kepingan puzzle ke tempat yang betul serta

menggunakan kekuatan jari mereka untuk mengambil kepingan-kepingan kecil

puzzle, meningkatkan pengetahuan tentang bentuk dan ruang dengan meneliti

kepingan dan bentuk-bentuk puzzle serta melatih kanak-kanak berfikir dan

menyelesaikan masalah. Malah jigsaw paling mudah akan memerlukan mereka untuk

berfikir tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk sempurnakan puzzle tersebut.

    Dengan adanya permainan jigsaw puzzle ini, diharapkan dapat membantu

kanak-kanak bagi menguasai kefahaman dalam konsep awal Matematik dan sekali

gus mengurangkan peratus kanak-kanak yang tidak menguasai kemahiran numerasi

dalam program Literasi dan Numerasi (LINUS) yang telah diwujudkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia.
                                          6
LAMPIRAN A


2.0 FOKUS KAJIAN


2.1  Isu Kajian

    Kajian ini tertumpu kepada maklumat yang didapati daripada refleksi

pengajaran dan pembelajaran. Berikutan itu, kelemahan paling ketara adalah dari

segi kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Ini dibuktikan dengan hasil

ujian sebanyak tiga kali dengan menjalankan aktiviti berbeza-beza yang dijalankan

oleh pengkaji sewaktu sesi pengajaran berlangsung. Ini diperkukuhkan lagi dengan

temu bual yang dilakukan bersama guru prasekolah tentang kelemahan yang paling

jelas dalam menguasai konsep awal Matematik. Pengkaji telah menjalankan

pemerhatian mengenal pasti subjek yang akan diketengahkan dalam kajian ini iaitu

dari kelas yang sama. Berdasarkan pemerhatian yang dilaksanakan seramai 4 dari 22

orang kanak-kanak dipilih sebagai subjek bagi kajian ini.

    Beberapa aktiviti yang dijalankan sewaktu tinjauan antaranya melalui kad

simbol nombor dan bergambar, permainan interaktif seterusnya menggunakan

komputer dan bongkah kayu dapat membantu guru mengenal pasti dengan lebih tepat

lagi subjek di dalam kajian yang akan dijalankan. Setelah mengenalpasti subjek,

maklumat-maklumat mengenai subjek dikumpul seperti nama, umur dan jantina.

Oleh kerana masalah yang timbul adalah berpunca daripada ketidaksesuaian medium

yang digunakan dalam sesi pengajaran, maka pengkaji telah memilih pendekatan

bermain melalui belajar menggunakan jigsaw puzzle yang dihasilkan sendiri oleh

pengkaji. Jigsaw puzzle akan berfungsi sebagai intervensi menggantikan aktiviti
                                        7
LAMPIRAN A


lembaran kerja yang sudah menjadi kebiasaan dalam mana-mana sesi pengajaran dan

pembelajaran yang biasa dijalankan.

    Sebelum ke peringkat intervensi, satu ujian awal dijalankan iaitu ujian lisan

dan bertulis. Ujian dijalankan untuk mengenal pasti tahap penguasaan dan kemajuan

subjek dan seterusnya mengambil tindakan susulan bagi membaiki kelemahan yang

wujud. Ujian ini dilakukan secara individu. Jawapan yang betul dikira dan dianalisis

menggunakan borang markah (rujuk Lampiran E) untuk menentukan sejauh mana

pencapaian mereka, juga kelemahan mereka dalam kemahiran yang difokuskan.

2.1.1 Tinjauan Masalah

    Bagi melihat masalah yang dihadapi secara lebih terperinci di peringkat

tinjauan awal, pengkaji telah menggunakan dua alat kajian, iaitu temu bual bersama

guru dan ujian lisan. Jadual di bawah menunjukkan cara tinjauan masalah dalam

penyelidikan tindakan ini :

Jadual 1 : Cara Tinjauan Awal
 Langkah       Cara tinjauan      Kanak-        Tujuan
             masalah       kanak yang
                        terlibat
Langkah 1    Tinjauan Awal :      22 orang      Mendapatkan
         Temu bual         kanak-kanak    maklumat
         Temu bual bersama     terlibat      berkaitan
         guru prasekolah                kelemahan kanak-
         menggunakan                  kanak dalam
         tranksripsi temu bual.            konsep awal
                                Matematik.
                                Mengenal pasti
                                kanak-kanak yang
                                mengalami
                                masalah
                                pembelajaran.
Langkah 2     Tinjauan Awal :     22 orang      Melihat sejauh
          Ujian lisan 1 (rujuk   kanak-kanak    mana pemahaman
          Lampiran B)       terlibat      kanak-kanak dalam
                                         8
LAMPIRAN A


         Tinjauan Awal :      22 orang      penguasaan
         Ujian lisan 2 (rujuk   kanak-kanak     kemahiran
         Lampiran C)        terlibat      mengenal simbol
                                nombor dan nilai
         Tinjauan Awal :      4 orang       1-10.
         Ujian lisan 3 (rujuk   subjek terlibat
         Lampiran D)                 Melihat respon
                               kanak-kanak
                               semasa sesi
                               pengajaran dan
                               pembelajaran
                               dijalankan.`
Langkah 3     Tinjauan Awal :      4 orang      Menilai setakat
         Ujian Lisan &       subjek terlibat  mana kefahaman
         Bertulis / Ujian              mereka tentang
         Awal                    kemahiran yang
         (rujuk Lampiran E)             ingin difokuskan.


    Alat kajian pertama yang digunakan ialah temu bual. Temu bual digunakan

untuk memperoleh maklumat berkenaan fakta, kepercayaan, perasaan, kehendak,

mengikut kepada persoalan kajian Mohd Majid (dalam Rosinah 2011). Data temu

bual dikumpul menggunakan transkripsi temu bual iaitu penulisan semula hasil temu

bual melalui rakaman menggunakan alat perakam video.

    Alat kajian kedua dalam tinjauan awal ialah ujian lisan. Aktiviti yang

berbeza-beza dilakukan sepanjang tiga kali ujian lisan ini dijalankan. Tujuannya

adalah untuk mengenal pasti secara terperinci subjek dalam kajian ini. Ujian sebelum

intervensi dilakukan dalam bentuk ujian lisan dan bertulis. Kedua-dua ujian

dijalankan secara individu. Ujian diadakan terhadap keempat-empat subjek yang

dikenal pasti daripada temubual dan ujian lisan yang dijalankan sebelum ini. Setiap

kanak-kanak diberikan satu set soalan yang sama mengikut kepada kemahiran yang

ingin dilihat.
                                          9
LAMPIRAN A
2.1.2 Analisis Masalah

    Berdasarkan hasil analisis masalah menggunakan dua alat kajian iaitu temu

bual bersama guru dan ujian lisan, terdapat empat orang kanak-kanak yang dikenal

pasti mengalami masalah dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai

nombor 1-10. Langkah pertama ialah pengkaji telah menemubual guru bagi

mendapatkan maklumat dan gambaran untuk mengetahui kemahiran yang sukar

dikuasai oleh kanak-kanak disitu. Berdasarkan transkripsi temu bual yang diperoleh

(Jadual 2), kesimpulan awal dibuat dan sesi pengajaran dan pembelajaran

dilaksanakan untuk langkah berikutnya. Sesi pengajaran dan pembelajaran yang

dijalankan sebanyak tiga kali itu juga dijadikan sebagai ujian lisan bagi mendapatkan

maklumat yang sahih berkaitan dengan subjek kajian. Transkripsi temu bual dan

analisis dapatan markah ujian lisan dipaparkan seperti dalam jadual yang dibawah.

Jadual 2 : Transkripsi Temubual bersama Guru
  Bil.    Soalan temu bual      Pandangan guru      Refleksi pengkaji
 1    Bagaimana perkembangan Ada banyak yang boleh      Guru memberikan
     kanak-kanak semasa cikgu dilihat dalam         kesimpulan awal
     menjalankan proses     perkembangan kanak-    berkaitan
     pengajaran dan       kanak semasa saya     perkembangan
     pembelajaran. Adakah    menjalankan sesi      kanak-kanak secara
     baik atau sebaliknya?    pengajaran, tapi dalam   keseluruhan.
                   subjek Matematik
                   mungkin nampak ketara
                   sedikit dibandingkan
                   dengan subjek lain.

 2    Bagaimana pula kalau     Pencapaian juga      Guru menyatakan
     dilihat dari segi      menunjukkan hasil     kepastian bahawa
     pencapaian kanak-kanak    yang sama dimana      subjek Matematik
     dalam latihan dan ujian   peratus pencapaian     memerlukan
     mereka?           yang rendah untuk     tindakan yang
                   subjek Matematik.     selanjutnya.
                                          10
LAMPIRAN A


 3   Cikgu kata subjek      Saya lebih nampak    Guru
    Matematik menunjukkan    kepada konsep nombor   menyenaraikan
    pencapaian yang kurang   1-10, namun bukan    kemahiran mengenal
    memberansangkan.      kesemua kemahiran    simbol dan nilai
    Apakah jenis konsep     tetapi lebih kepada   nombor 1-10
    Matematik yang kurang    kemahiran mengenal    sebagai kemahiran
    mampu dikuasai oleh     simbol nombor dan    yang dilihat
    kanak-kanak?        memadankan bilangan   memerlukan
                  dengan objek. Ini    bimbingan.
                  kerana masih ada
                  beberapa orang kanak-
                  kanak yang masih
                  belum mengenal simbol
                  nombor dan nilai
                  dengan baik. Memang
                  kalau diminta mengira
                  secara turutan kanak-
                  kanak akan boleh,
                  namun nilainya masih
                  belum mampu dikuasai.

 4   Berapa orang kanak-kanak  Setakat ini sepanjang  Guru merumuskan
    yang anda nampak belum   saya menjalankan     bahawa seramai 4
    menunjukkan pencapaian   proses pengajaran 4   orang kanak-kanak
    yang baik dalam       orang kanak-kanak    yang menampakkan
    menguasai kemahiran     kurang menunjukkan    penguasaan mereka
    tersebut.          pencapaian kurang baik  lemah dalam
                  .            kemahiran mengenal
                               simbol nombor dan
                               nilai 1-10.

 5   Siapa nama kanak-kanak   Antara kanak-kanak-   Guru
    yang cikgu maksudkan dan  kanak-kanaknya ialah   menyenaraikan
    cikgu cadangkan agar    Abid, Amir, Firdaus   nama kanak-kanak
    mendapat bimbingan     dan Arisyah.       yang memerlukan
    selanjutnya?                     bimbingan
                               selanjutnya.


   Berdasarkan temu bual yang dijalankan, jawapan yang diberikan oleh guru

dianalisis dan dirumuskan secara ringkas. Subjek Matematik merupakan salah satu

subjek yang menunjukkan pencapaian yang kurang memberansangkan. Antara
                                      11
LAMPIRAN A


konsep yang dilihat memerlukan bimbingan ialah konsep nombor asas 1-10. Namun

fokus dalam konsep nombor tersebut adalah kepada kemahiran mengenal simbol dan

nilai nombor 1-10. Seramai empat orang kanak-kanak yang dikenal pasti masih

belum dapat menguasai kedua-dua kemahiran itu. Bagi mengesahkan dapatan

berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, pengkaji menjalankan ujian lisan

sebanyak tiga kali dengan aktiviti yang berbeza-beza untuk menyokong maklumat

yang sedia ada.

    Ujian lisan 1 dan 2 dijalankan terhadap semua kanak-kanak di prasekolah

seramai 22 orang, manakala ujian lisan 3 hanya dijalankan kepada empat orang

subjek dikenal pasti menghadapi kesukaran dalam mengenal simbol dan nilai 1-10.

Jadual di bawah menunjukkan hasil keputusan ujian lisan 1,2 dan 3 bagi kedua-dua

kemahiran iaitu mengenal simbol dan nilai nombor  1-10.

Jadual 3 : Hasil Keputusan Ujian bagi Kemahiran Mengenal Simbol dan Nilai
Nombor 1-10
      Sampel   Kekerapan kesalahan mengenal simbol  Jumlah
                dan nilai nombor 1-10     kesalahan
            UL 1       UL 2     UL 3
       A    2    4   3   2   2  3    16
       B    1   2    2   1   1  2    9
       C    3    4   2   1   2  0    12
       D    2    2   1   2   2  1    10
       E    0    1   1   0          2
       F    0    0   1   1          2
       G    0    1   0   0          1
       H    1    0   0   0          1
       I    0    1   0   0          1
       J    0    0   1   1          2
       K    0    0   0   0          0
       L    1    1   0   0          2
       M    0    0   1   0          1
       N    1    0   0   1          2
       O    0    0   0   0          0
       P    0    1   0   0          2
                                       12
LAMPIRAN A


         Q   0   1    0    0           2
         R   0   1    1    0           2
         S   0   1    1    0           2
         T   0   0    0    1           1
         U   1   1    1    0           3
         V   0   0    0    0           0


    Berdasarkan ujian lisan yang dijalankan secara keseluruhan berkaitan

kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10, empat orang subjek

menunjukkan pencapaian kurang memuaskan di mana masing-masing mencatatkan

kekerapan kesalahan yang tinggi iaitu 16, 9, 12 dan 10 sepanjang ujian lisan 1, 2 dan

3 dijalankan.

    Semasa slot pengajaran dijalankan, kanak-kanak didapati keliru dengan

simbol nombor yang ditunjukkan oleh guru dan hanya dapat membilang secara

turutan tanpa mengetahui nilai unit nombor yang disebut. Ini menunjukkan tahap

kemahiran diperingkat itu memerlukan bimbingan dan diharapkan intervensi yang

akan dijalankan dapat membantu.

    Selepas selesai menganalisis tinjauan masalah, satu ujian sebelum intervensi

dijalankan. Ujian tersebut merupakan ujian lisan dan bertulis, masing-masing

mengandungi 10 soalan. Kedua-dua ujian yang dijalankan adalah secara individu.

Hasil keputusan mereka ditunjukkan dalam bentuk jadual di bawah :

Jadual 4 : Hasil Keputusan Ujian Sebelum Intervensi

     Ujian    Ujian     Ujian     Jumlah    Peratus
Sampel        lisan     bertulis    jawapan     (%)
  A        2/10      3/10      5/20      25
  B        4/10      3/10      7/20      35
  C        3/10      2/10      5/20      25
  D        4/10      4/10      8/20      40
                                         13
LAMPIRAN A
        100
         90
         80
 Peratusan %


         70
         60
         50                          40
                     35
         40
              25              25
         30
         20
         10
         0
             1A      2B       3C      4
                                   D
                       Subjek
                Rajah 1 : Ujian Sebelum Intervensi


        Keputusan ujian sebelum intervensi yang dijalankan ke atas subjek

menunjukkan kemahiran mengenal simbol nombor dan nilai 1-10 subjek A hanya

mendapat 25%, subjek B 35%, subjek C 25% dan subjek D 40%. Subjek hanya dapat

menjawab dengan betul 5 daripada 20 soalan yang ditanyakan, subjek B hanya dapat

menjawab 7 soalan dengan betul, subjek C menjawab 5 soalan dengan betul

manakala subjek D dapat menjawab 8 soalan dengan betul.


2.2 Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian

Belajar melalui bermain

        Menurut  Pelaksanaan  Kurikulum   Kebangsaan  Pembelajaran  yang

Menyeronokkan dan Bermakna Jilid 1 (2008), Belajar Melalui Bermain adalah satu

pendekatan yang terancang bagi memberi peluang kepada kanak-kanak belajar dalam
                                           14
LAMPIRAN A


suasana yang informal, bebas dan selamat. Froebel (1782–1852) yang digelar father

of kindegarten telah meneroka dan membina satu sistem pendidik an awal

kanak-kanak yang berasaskan kepada konsep belajar melalui bermain. Beliau

percaya bermain adalah asas untuk kanak-kanak mempelajari sesuatu.

    Jean Piaget (dalam Nurul Amirah dan Dr Zaidatun)(n.d) pula menyatakan

bahawa aktiviti dan permainan yang menarik, mampu memberi pemahaman

Matematik yang lebih berkesan kepada kanak-kanak normal. Pendapat D' Augustine,

Sobel & Maletsky (1973), pula menyatakan bahawa permainan adalah satu kaedah

pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat

terhadap Matematik.

    Pembelajaran  yang  bermakna  berlaku  terutama  ketika  bermain.

Keseimbangan diantara belajar dan bermain menjadi rangka yang penting bagi

memperkembangkan kebolehan dan keupayaan kanak-kanak dalam sesuatu bidang.

Bermain sebenarnya adalah satu proses pembelajaran yang melibatkan kanak-kanak

memahami sesuatu konsep. Melalui permainan juga, ia dapat mengukuhkan

kefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui oleh mereka. Konsep

bermain ini sebenarnya merujuk kepada motivasi intrinsik (dalaman) dan

menyeronokkan. Proses pembelajaran berlaku secara tidak langsung semasa bermain.

    Kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak di tadika oleh Baroody &

Ginsburg (dalam Nurul Amirah dan Dr Zaidatun)(n.d) menunjukkan bahawa kanak-

kanak sendiri membina pengetahuan Matematik yang tidak formal sebelum mereka

mengikuti kelas formal di sekolah. Semasa bermain, kanak-kanak akan

menggunakan istilah-istilah Matematik seperti lebih tinggi, lebih rendah, segitiga,
                                        15
LAMPIRAN A


bulat, tiga, dua dan sebagainya. Selain itu proses-proses pembelajaran yang tidak

formal tentang pengetahuan Matematik seperti ukuran, ruang, bentuk geometri dan

lain-lain juga berlaku semasa bermain.

    Huraian Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan (2003) telah

memberi penekanan tentang pendekatan belajar melalui bermain dalam proses

Pembelajaran dan Pengajaran di prasekolah. Aktiviti bermain merupakan satu aktiviti

yang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah, inkuiri

penemuan dan melalui pengalaman langsung secara semulajadi. Mengikut Vygotsky

(dalam Saayah 2007) menyatakan main membantu perkembangan bahasa dan

pemikiran. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, ia

juga membantu dalam pembentukan ini. Mengikut Pound (dalam Tina 2010)

mengatakan bahawa bermain mempunyai kepentingan tertentu kepada kanak-kanak

terutama dalam memahami tentang kuantiti, pengiraan, bentuk, ruang dan

pengukuran.

    Gawry (2009) telah memetik pendapat Nietzsche (dalam Azizah 2002)

menyatakan bahawa bermain adalah kerja kanak-kanak dan akan menolong

perkembangan kanak-kanak dalam pendidikan.    Antara contoh permainan yang

bersesuaian dengan tahap kanak-kanak ialah jigsaw puzzle.

    Puzzle merupakan permainan menyusun kepingan gambar sehingga menjadi

sebuah gambar yang lengkap. Ianya juga terdiri daripada pelbagai jenis gambar di

mana kanak-kanak dikehendaki menyusun serpihan-serpihan kecil daripada kepingan

tersebut untuk menjadikan ianya sebuah gambar. Selain itu, puzzle juga adalah satu

bentuk permainan yang memerlukan penelitian, melatih kanak-kanak supaya fokus
                                        16
LAMPIRAN A


atau memberi sepenuh perhatian ketika melakukannya serta harus mempunyai

ingatan jangka panjang semasa menyusun kepingan-kepingan puzzle tersebut

sehingga selesai.

    Puzzle yang pertama kali dihasilkan adalah jigsaw puzzle dan tangram. Kedua

permainan ini dimainkan dengan cara menyusun kepingan-kepingan yang disatukan

hingga membentuk suatu objek atau gambar yang bermakna. Jigsaw puzzle dibuat

pada tahun 1766 oleh John Spilsbury yang pada saat itu ideanya ialah menggambar

sebuah peta pada kayu yang dipotong kepada kepingan-kepingan kecil untuk

pembelajaran ilmu geografi. Sejak daripada itu, pelbagai jenis puzzle yang baru

muncul seperti logic puzzle, mechanical puzzle dan construction puzzle.

    Disamping itu, melalui puzzle juga kanak-kanak dapat belajar memahami

konsep bentuk, warna, ukuran dan jumlah, maka bagi kanak-kanak pintar cerdas

puzzle yang seharusnya diberikan kepada mereka adalah berbentuk kompleks iaitu

dari segi jenis gambar supaya mereka dapat berimaginasi dengan lebih tinggi lagi

dalam menyelesaikan permainan tersebut. Hal ini dapat mengembangkan keupayaan

kognitif mereka apabila menggunakan otak bagi merancang dan menganalisis apakah

bentuk sebenar gambar dalam permainan puzzle tersebut. Kesimpulannya, aktiviti ini

dapat meningkatkan daya imaginasi dan ingatan kanak-kanak bagi melengkapkan

gambar puzzle tersebut.

Konsep Nombor 1-10

    Konsep awal Matematik terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya

pranombor, nombor, pengukuran, konsep masa dan konsep ruang. Namun fokus

diberikan kepada konsep nombor 1-10. Konsep nombor merupakan salah satu
                                        17
LAMPIRAN A


kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. Nombor memainkan

peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. Namun

begitu, didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan

asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol

nombor 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di

sekeliling (Rohani, 2003). Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan

nombor dengan keadaan sebenar.

    Menurut Rohani Abdullah et al (2004), urutan perkembangan pembelajaran

Matematik di dalam komponen kognitif melalui tiga tahap iaitu yang pertama tahap

konkrit dimana ia menggunakan bahan maujud dan objek, kedua pula adalah tahap

gambar iaitu penggunaan gambar dan diagram, manakala tahap yang ketiga adalah

tahap simbol iaitu penggunaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ini jelas menunjukkan

penguasaan tiga tahap ini penting dikuasai oleh kanak-kanak bagi menguasai konsep

nombor seterusnya persediaan kepada pembelajaran Matematik yang lebih tinggi.

    Konsep nombor terdiri daripada mengenal nombor dan memadankan simbol

dengan objek. Membilang adalah proses yang melibatkan hubungan satu dengan lain

atau padanan objek. Hubungan ini melibatkan benda dengan simbol, sama ada dalam

bentuk simbolik atau tertulis. Kanak-kanak diperingkat awal biasanya membilang

dalam bentuk hafalan tanpa kefahaman. Contohnya kanak-kanak menyanyi “satu,

dua, tiga, empat, siapa cepat dia dapat”. Tetapi kemungkinan mereka belum

memahami konsep 1, 2, 3 dan 4.

    Kebolehan mengira secara hafalan bukanlah bererti kanak-kanak sudah dapat

mengaitkan antara kuantiti dengan fungsi. Sebaliknya Rashidah, 2004 telah memetik
                                        18
LAMPIRAN A


pendapat Fusan, 1998 yang menyatakan bahawa proses mengira sebenar hanya

berlaku sekiranya kanak-kanak faham maksud satu dengan satu benda, dua dengan

dua benda dan seterusnya.

    Mengikut kepada Model Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010),

kanak-kanak prasekolah perlu menguasai Standard Kandungan ST 7.1 iaitu

memahami nombor 1 hingga 10 dan di bawahnya terdapat tajuk kecil iaitu menyebut

nama nombor 1 hingga10 (rote counting) (ST 7.1.1) dan memadankan angka 1

hingga 10 dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5).

Kajian lepas

    Menurut Sabri Ahmad dan Tengku Zawawi (2006), pendidikan Matematik di

sekolah yang tidak menyeronokan adalah salah satu punca kegagalan pelajar dalam

matapelajaran Matematik. Begitu juga dengan pendapat Mok Soon Sang (1994),

salah satu penyebab kegagalan penguasaan pembelajaran oleh pelajar ialah bahan

pengajaran yang disediakan kurang menarik minat pelajar.

    Penyelidikan tindakan yang dijalankan dikukuhkan lagi dengan kajian yang

dilakukan oleh Tay (dalam Johari dan Norsuriani 2011) menunjukkan satu kajian kes

mendapati bahawa kebanyakan pelajar yang mempunyai pencapaian rendah dalam

matapelajaran  Matematik  adalah  di  kalangan  mereka  yang  menganggap

matapelajaran Matematik adalah suatu matapelajaran yang sukar dan membosankan.

Berikutan itu dengan adanya kaedah belajar melalui bermain dapat membantu

meningkatkan pemahaman kanak-kanak dalam Matematik. Selain itu aktiviti

bermain juga dapat mengelakkan kanak-kanak daripada mudah bosan dalam

sepanjang proses pembelajaran yang dilalui.
                                       19
LAMPIRAN A


    Mengikut Frobel (dalam Nurul Amirah dan Dr Zaidatun)(n.d) bermain

adalah sesuatu keadaan semula jadi yang membantu kanak-kanak belajar dan

berkembang. Selain itu bermain memberikan kanak-kanak peluang meneroka dan

memahami persekitaran serta mencuba-cuba sesuatu aktiviti. Dalam proses

mencuba, mereka menemui pengetahuan yang baru.

    Muhamad Saffari Abd Kadir (2008) telah memetik pendapat Dr. Shahizan

dan Ahmad Shahabudi (2006), bahawa bermain dengan alatan permainan adalah

perkara yang bermakna dalam kehidupan kanak-kanak. Permainan adalah bahan

asas pembelajaran dan perkembangan minda bagi kanak-kanak. Semasa kanak-

kanak bermain, mereka akan berasa seronok melalui barang-barang permainan.

Naluri bermain adalah keinginan semula jadi bagi kanak-kanak. Ketika bermain,

kanak-kanak akan menggunakan kesemua deria dan pancaindera dan melakukan

koordinasi fizikal dan kemahiran psikomotornya.

    Menurut Mohamad Daud (1996) kanak-kanak mempelajari Matematik

melalui kegiatan seharian tertentu. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak

memperoleh konsep-konsep awal matematik iaitu padanan (matching), penjenisan

(sorting), reguan (pairing), dan susunan aturan (ordering). Walau bagaimanapun

terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak

mempelajari Matematik dan jenis Matematik yang boleh dipelajari pada peringkat

yang berbeza dalam perkembangan kognitifnya.
                                        20
LAMPIRAN A


   3.0  OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN


   3.1  Objektif Umum

       Objektif umum kajian ini adalah membantu dalam penguasaan kanak-

       kanak prasekolah terhadap konsep nombor 1-10 menggunakan jigsaw

       puzzle.

   3.2  Objektif Khusus

       Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut:

 i.     Permainan jigsaw puzzle membantu kanak-kanak mengenal simbol nombor

       1-10.

ii.     Permainan jigsaw puzzle membantu kanak-kanak mengenal nilai nombor

       1-10.

   3.3  Soalan Kajian

    i.  Adakah permainan jigsaw puzzle dapat membantu kanak-kanak mengenal

       simbol nombor 1-10?

    ii.  Adakah permainan jigsaw puzzle dapat membantu kanak-kanak mengenal

       nilai nombor 1-10?
                                         21
LAMPIRAN A


4.0  KUMPULAN SASARAN

   Kumpulan sasaran ini diperoleh hasil daripada tinjauan awal yang dilakukan

 pengkaji menggunakan beberapa alat kajian. Subjek kajian terdiri daripada kanak-

 kanak prasekolah di salah sebuah sekolah di daerah Petaling Perdana dan

 merupakan dari kelas yang sama. Seramai 22 orang kanak-kanak yang berusia 5

 tahun terlibat pada peringkat permulaan. Kemudian pengkaji menjalankan

 tinjauan awal dan mendapati hanya empat orang sahaja iaitu tiga orang lelaki dan

 seorang orang perempuan dilihat memerlukan bimbingan secara intensif.

   Pemilihan subjek dibuat secara berperingkat iaitu berdasarkan temu bual

 dengan guru serta ujian lisan yang dilakukan sebanyak tiga kali. Hasil tinjauan

 awal tersebut pengkaji mengesan beberapa orang kanak-kanak tidak dapat

 mengenal simbol nombor dan nilai 1-10.     Bilangan              Jantina    Keliru dalam
     sasaran      Umur       3 orang     mengenal
     4 orang     5 tahun      lelaki    simbol dan
    daripada 22             seorang    nilai nombor
      orang              perempuan      1-10             Rajah 2 : Kumpulan Sasaran
                                        22
LAMPIRAN A


5.0  TINDAKAN YANG DIJALANKAN

    Tindakan yang dijalankan merujuk kepada intervensi yang dilaksanakan

sepanjang tempoh kajian. Intervensi dijalankan sebanyak 3 kali ke atas keempat-

empat subjek.

Jadual 5 : Tindakan yang Dijalankan
Pendekatan   /   Langkah   Bermain melalui belajar menggunakan permainan
Teknik              jigsaw puzzle

Cara          1    Guru meletakkan secara berselerak jigsaw puzzle
pelaksanaan           nombor 1-10. Guru meminta kanak-kanak
                memilih jigsaw puzzle nombor 1 dan meminta
                kanak-kanak menyebut nombor tersebut.

            2    Seterusnya kanak-kanak memilih jigsaw puzzle
                nombor 2 dan menyebutnya. Kemudian
                mencantumkan jigsaw puzzle nombor 2 itu.
                Kanak-kanak akan mengira kepingan jigsaw
                puzzle semasa mencantumkannya.

            3    Langkah 2 diulang dengan kepingan jigsaw
                puzzle yang berlainan iaitu dari nombor 3-10.
                Jigsaw puzzle yang dipilih adalah mengikut
                turutan nombor. Kanak-kanak akan memilih dan
                menyebut   nombor    tersebut sebelum
                mencantumkannya. Kemudian mereka perlu
                mengira jumlah kepingan jigsaw puzzle semasa
                mencantumkannya.
            4
                Setelah selesai mencantum, kanak-kanak akan
                memberitahu jumlah kepingan puzzle dan
                menyebut semula nombor yang dicantumnya.

Bahan Bantu           Kepingan jigsaw   puzzle  nombor  (rujuk
Mengajar            Lampiran A)
(BBM)
                                        23
LAMPIRAN A


6.0  CARA PENGUMPULAN DATA

   Bahagian ini menerangkan alat kajian yang digunakan untuk mendapatkan

data bahawa membuktikan bahawa intervensi yang digunakan telah berjaya

membantu menyelesaikan masalah ketika proses pengajaran dan pembelajaran.

Sebaiknya-baiknya alat kajian yang digunakan lebih daripada satu supaya setiap

keputusan mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Jadual dibawah

merupakan model Lewin 1948 & Laidlaw 1992 yang digunakan.


             MENGENALPASTI ASPEK AMALAN
              -Mencari masalah yang memerlukan
              penambaikan dan mengumpul data
              Alat Kajian: Temu bual, ujian lisan

     MEMBUAT REFLEKSI
     TERHADAP TINDAKAN            MERANCANG TINDAKAN
      -Mencari masalah yang        -Menghasilkan bahan bantu mengajar
    memerlukan penambaikan dan          untuk tujuan intervensi
        mengumpul data          -Menyediakan soalan kajian untuk
    -Melihat keberkesanan intervensi           intervensi
        yang dijalankan           -Menyenaraikan alat kajian

         MENGUMPUL DATA         MELAKSANAKAN TINDAKAN
       -Mengumpul data untuk soalan      -Melaksanakan ujian sebelum
       kajian menggunakan alat kajian         intervensi
       Alat Kajian: Pemerhatian, ujian   -Melaksanakan intervensi secara
        lisan, penelitian dokumen    berulang menggunakan bahan bantu
                           mengajar yang dihasilkan.


           Rajah 3 : Model Pelaksanaan Kajian
                                        24
LAMPIRAN A


6.1  Cara Mengumpul Data

Jadual 6 : Cara Mengumpul Data
 Bil  Alat kajian   Pelaksanaan        Cara mengumpul data dan
                             menganalisis
 1  Temu bual    Digunakan semasa    Cara mengumpul data : Jawapan
   bersama guru   tinjauan awal     soalan temu bual guru dicatat.

                       Cara menganalisis data : Data
                       dianalisis melalui penulisan deskriptif
                       berdasarkan jawapan yang diberikan.

 2   Ujian lisan   Digunakan semasa    Cara mengumpul data : Data akan
     rujuk     tinjauan awal dan   dikumpul  menggunakan borang
   (Lampiran B,  dijalankan sebanyak   markah yang disediakan.
    C dan D)      tiga kali
            2 kali : 22 orang   Cara menganalisis data : Data akan
             1 kali : 4 orang   dianalisis  menggunakan  peratus
                       melalui   borang  markah  yang
                       disediakan.

 3  Ujian sebelum  Digunakan sebelum    Cara mengumpul data : Data akan
    intervensi   proses intervensi   dikumpul dengan melihat kepada
     (rujuk               jumlah   jawapan   yang betul
   Lampiran E)               berdasarkan kepada soalan.

                       Cara menganalisis data : Data akan
                       dianalisis menggunakan peratusan
                       jawapan yang betul dan akan
                       dipaparkan dalam bentuk graf bar.

 4   Pemerhatian   Digunakan semasa    Cara mengumpul data : Data akan
   senarai semak  menjalankan proses   dikumpul berdasarkan pemerhatian
     (rujuk   intervensi (soalan 1)  yang dijalankan dengan menggunakan
    Lampiran F)              borang senarai semak.

                       Cara menganalisis data : Data akan
                       dianalisis menggunakan peratus yang
                       dikira berdasarkan daripada borang
                       senarai semak yang disediakan.

 5   Ujian lisan   Digunakan semasa    Cara mengumpul data : Data akan
     (rujuk    menjalankan proses   dikumpul berdasarkan kiraan markah
   Lampiran G)   intervensi (soalan 2)  dalam ujian lisan yang dijalankan.
                                         25
LAMPIRAN A


                        Cara menganalisis data : Data akan
                        dianalisis berdasarkan kiraan markah
                        jawapan yang betul di dalam bentuk
                        peratus.
 6   Penelitian   Dijalankan semasa   Cara mengumpul data : Data
    Dokumen     menjalankan proses   daripada foto akan dikumpul dan
    melalui Foto  intervensi (soalan 2)  catatan dibuat menggunakan borang
     (rujuk                senarai semak.
    Lampiran H)
                        Cara menganalisis data : Data akan
                        dianalisis berdasarkan kekerapan
                        melaksanakan   intervensi  dan
                        seterusnya   di tukarkan kepada
                        peratus.

 7   Ujian selepas  Digunakan selepas   Cara mengumpul data : Data akan
    intervensi    proses intervensi   dikumpul  menggunakan borang
     (rujuk                markah yang dihasilkan.
    Lampiran E)
                        Cara menganalisis data : Data akan
                        dianalisis menggunakan peratusan
                        jawapan yang betul.


    Pada tinjauan awal, pengkaji telah menggunakan dua alat kajian iaitu temu

bual bersama guru dan ujian lisan. Data temu bual dikumpul seterusnya dianalisis

melalui penulisan deskriptif berdasarkan jawapan yang diberikan. Bagi ujian lisan

sebanyak tiga kali ujian dijalankan di mana dua kali untuk 22 orang kanak-kanak

dan sekali untuk subjek kajian yang telah dikenal pasti. Markah dikumpul

menggunakan borang markah seterusnya dianalisis menjadi bentuk peratus.

Sebelum menjalankan intervensi satu ujian sebelum intervensi dilakukan dan

markah dikumpulkan menggunakan borang markah dan juga dianalisis menjadi

bentuk peratus.

    Bagi menjawab soalan kajian 1, pemerhatian dijalankan dan data dikumpul

menggunakan borang senarai semak. Seterusnya borang senarai semak dianalisis
                                          26
LAMPIRAN A


dalam bentuk peratus. Soalan kajian 2 pula menggunakan ujian lisan dan

penelitian dokumen melalui foto. Ujian lisan adalah menggunakan borang markah

manakala penelitian dokumen melalui foto menggunakan borang senarai semak

yang mengandungi item-item berkaitan kemahiran mengenal nilai nombor 1-10.

Kedua-dua alat kajian ini dianalisis menggunakan peratus dan dipaparkan dalam

bentuk graf. Ujian selepas intervensi dijalankan dan markah dikumpul

menggunakan borang markah dan dianalisis dalam bentuk peratus.
                                        27
LAMPIRAN A


    7.0     KEPUTUSAN /ANALISIS DATA DAN INTPRETASI

          Tiga alat kajian telah digunakan semasa intervensi dijalankan iaitu

    pemerhatian menggunakan      senarai semak, ujian lisan dan penelitian dokumen.

    Tujuan alat kajian ini digunakan secara triangulasi adalah untuk menunjukkan

    kesahan dan kebolehpercayaan data yang diperoleh.

    7.1 Ujian sebelum intervensi dan selepas intervensi

          Ujian sebelum dan selepas intervensi dijalankan oleh pengkaji untuk melihat

    perkembangan dan peningkatan subjek yang dipilih. Ini adalah untuk melihat

    keberkesanan permainan jigsaw puzzle dalam meningkatkan kemahiran mengenal

    simbol dan nilai nombor 1-10. Analisis ujian ini juga menjawab persoalan kajian

    yang telah ditetapkan oleh pengkaji.

    7.1.1 Analisis ujian sebelum intervensi dan selepas intervensi

       100     90              90
        90          85
                        80
        80
        70
Peratusan %
        60                        Ujian sebelum
                                 intervensi
        50                  40
        40        35                Ujian selepas intervensi
        30   25         25
        20
        10
        0
            1
            A    2B    3 C   4D
                   Subjek
              Rajah 4 : Perbandingan Ujian Sebelum dan Selepas Intervensi
                                              28
LAMPIRAN A


    Rajah 4 menunjukkan perbandingan bagi ujian sebelum dan selepas

intervens. Keputusan menunjukkan bahawa peningkatan berlaku bagi kempat-empat

subjek. Bagi subjek A peningkatan dilihat iaitu daripada 25% kepada 90%, subjek B

daripada 35% kepada 85%, subjek C daripada 25% kepada 80% manakala subjek D

daripada 40% kepada 90%. Peningkatan subjek A adalah paling ketara iaitu

sebanyak 65%.

7.2 Pemerhatian

    Pemerhatian dibuat sebanyak tiga kali untuk melihat pencapaian keempat-

empat subjek kajian.

7.2.1 Analisis Pemerhatian

    Berikut merupakan analisis pemerhatian menggunakan borang senarai semak

bagi keempat-empat subjek dalam kajian ini. Ini adalah untuk menjawab soalan

kajian 1 yang memberi fokus kepada kemahiran mengenal simbol nombor 1-10.

Jadual 7 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek A
Bil         Subjek              A
 .              Pemerhatian 1   Pemerhatian 2  Pemerhatian 3
   Konstruk         YA   TIDAK   YA   TIDAK   YA  TIDAK
 1 Adakah      murid
   mengenal    simbol                    
   nombor 1.
 2 Adakah      murid
   mengenal    simbol                    
   nombor 2.
 3 Adakah      murid
   mengenal    simbol                    
   nombor 3.
 4 Adakah      murid
   mengenal    simbol                    
   nombor 4.
 5 Adakah      murid
   mengenal    simbol                    
   nombor 5.
                                       29
LAMPIRAN A


6  Adakah    murid
   mengenal   simbol                    
   nombor 6.
7  Adakah    murid
   mengenal   simbol                   
   nombor 7.
8  Adakah    murid
   mengenal   simbol                          
   nombor 8.
9  Adakah    murid
   mengenal   simbol                    
   nombor 9.
10  Adakah    murid
   mengenal   simbol                          
   nombor 10.
         Jumlah  4/10       6/10       8/10
         Peratus 40%        60%       80%
    Pemerhatian menggunakan senarai semak bagi subjek A menunjukkan hanya

40% dicapai pada pemerhatian 1 namun menunjukkan peningkatan sebanyak 60%

pada pemerhatian 2 dan 80% pada pemerhatian 3. Ini menunjukkan bahawa berlaku

peningkatan terhadap subjek dalam mengenal simbol nombor yang ditunjukkan.


Jadual 8 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek B
 Bil.        Subjek              B
               Pemerhatian 1   Pemerhatian 2  Pemerhatian 3
    Konstruk        YA   TIDAK   YA   TIDAK  YA  TIDAK
 1  Adakah    murid
    mengenal simbol                     
    nombor 1.
 2  Adakah    murid
    mengenal simbol                     
    nombor 2.
 3  Adakah  murid
   mengenal simbol                     
   nombor 3.
 4  Adakah  murid
   mengenal simbol                     
   nombor 4.
 5  Adakah  murid
   mengenal simbol                     
                                         30
LAMPIRAN A


    nombor 5.
 6   Adakah   murid
    mengenal simbol                   
    nombor 6.
 7   Adakah   murid
    mengenal simbol                   
    nombor 7.
 8   Adakah   murid
    mengenal simbol                   
    nombor 8.
 9   Adakah   murid
    mengenal simbol                   
    nombor 9.
 10  Adakah   murid
    mengenal simbol                        
    nombor 10.
         Jumlah  5/10      7/10       9/10
         Peratus 50%       70%       90%
    Pemerhatian bagi subjek B menunjukkan pada pemerhatian 1 mencatatkan

sebanyak 50% dan meningkat kepada 70% seterusnya kepada 90% pada pemerhatian

yang ke-3. Pada pemerhatian ke-3, subjek B hanya gagal mengenal satu nilai nombor

sahaja iaitu 10.


Jadual 9 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek C
 Bil.        Subjek              C
               Pemerhatian 1   Pemerhatian 2  Pemerhatian 3
    Konstruk        YA   TIDAK   YA   TIDAK   YA  TIDAK
 1  Adakah    murid
    mengenal simbol                      
    nombor 1.
 2  Adakah    murid
    mengenal simbol                      
    nombor 2.
 3   Adakah  murid
    mengenal simbol                      
    nombor 3.
 4   Adakah  murid
    mengenal simbol                      
    nombor 4.
 5   Adakah  murid
                                       31
LAMPIRAN A


   mengenal simbol                 
   nombor 5.
 6  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 6.
 7  Adakah   murid
   mengenal simbol                     
   nombor 7.
 8  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 8.
 9  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 9.
 10  Adakah   murid
   mengenal simbol                     
   nombor 10.
         Jumlah 4/10     7/10      8/10
         Peratus 40%      70%       80%
   Peratus bagi setiap pemerhatian menunjukkan peningkatan. Bagi

pemerhatian 1, subjek mengenal 4 daripada 10 nilai nombor dan memperoleh

sebanyak 40%. Pemerhatian 2, subjek mengenal 7 nilai nombor dan memperoleh

markah sebanyak 70%, manakala pemerhatian 3 subjek mengenal 8 daripada 10

nilai nombor dan memperoleh markah sebanyak 80%.Jadual 10 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek D
 Bil.       Subjek               D
               Pemerhatian 1   Pemerhatian 2  Pemerhatian 3
    Konstruk        YA   TIDAK   YA   TIDAK  YA  TIDAK
 1  Adakah    murid
    mengenal simbol                     
    nombor 1.
 2  Adakah    murid
    mengenal simbol                     
    nombor 2.
 3  Adakah  murid
   mengenal simbol                     
   nombor 3.
                                       32
LAMPIRAN A


 4  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 4.
 5  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 5.
 6  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 6.
 7  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 7.
 8  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 8.
 9  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 9.
10  Adakah   murid
   mengenal simbol                  
   nombor 10.
         Jumlah 6/10       8/10     10/10
         Peratus 60%       80%      100%
   Pemerhatian 1 menunjukkan subjek A memperoleh 60% dan meningkat

kepada 80% pada pemerhatian yang ke-2. Pada pemerhatian ke-3, subjek D

menunjukkan keputusan yang cemerlang di mana dapat mengenal kesemua nilai

nombor 1-10 seterusnya memperoleh markah sebanyak 100%.
                                      33
LAMPIRAN A         100
         90
         80               40
                 50
             60       60
  Peratusan %
         70
                                  Tidak mengenal
                                  Tidak mengenal
         60
                                  nombor 1-10
                                  nombor
         50
         40                        Mengenal nombor
                                  Mengenal nombor
         30               60        1-10
                 50
         20   40       40
         10
          0
            1A   2B   3C    4D
                 Subjek

                 Rajah 5: Peratus Pemerhatian 1

         Rajah 5 menunjukkan hasil keputusan pemerhatian 1 yang dijalankan

terhadap keempat-empat subjek. Berdasarkan keputusan yang diperoleh didapati

peratus tidak mengenal simbol nombor lebih tinggi daripada mengenal. Bagi subjek

A dan C, markahnya adalah sama iaitu 40%, subjek B ialah 50% dan subjek D

memperoleh markah tertinggi iaitu 60%. Peratus pencapaian bagi kesemua subjek

masih belum menunjukkan peningkatan yang baik. Perbezaan markah tertinnggi dan

terendah ialah 20%.
                                           34
LAMPIRAN A       100
        90                 20
                 30    30
        80    40
        70
Peratusan %


                                 Tidak mengenal
                                 Tidak mengenal
        60
                                 nombor 1-10
                                 nombor
        50
        40                 80      Mengenal nombor
                                 Mengenal nombor
                 70    70           1-10
        30    60
        20
        10
        0
            1A   2B    3C    4 D
                   Subjek

                   Rajah 6 : Peratus Pemerhatian 2

          Rajah 6 menunjukkan peratus pemerhatian 2 keempat-empat subjek terhadap

  kemahiran mengenal simbol nombor 1-10. Berdasarkan hasil dapatan yang diperoleh,

  keempat-empat subjek menunjukkan sedikit peningkatan berbanding dapatan

  pemerhatian 1. Subjek A memperoleh 60%, subjek B dan C memperoleh markah

  yang sama iaitu sebanyak 70% manakala subjek D menunjukkan pemerolehan

  markah tertinggi iaitu 80%.
                                            35
LAMPIRAN A         100                 0
                 10
         90   20         20
         80
         70
  Peratusan %

                                   Tidak mengenal
                                  Tidak mengenal
         60
                          100       nombor 1-10
                                   nombor
         50       90
             80         80           Mengenal nombor
                                  Mengenal nombor
         40
                                   1-10
         30
         20
         10
          0
             1
             A    2
                 B      3
                       C   4D
                   Subjek

                 Rajah 7 : Peratus Pemerhatian 3

         Keputusan di rajah 7 menunjukkan peratus pemerhatian 3 yang dijalankan

terhadap subjek A, B, C dan D. Hasil keputusan menunjukkan subjek A dan C

memperoleh markah yang sama iaitu sebanyak 80%. Subjek B pula memperoleh

90% manakala subjek D menunjukkan yang paling baik dengan memperoleh 100%.

Keempat-empat subjek menunjukkan peningkatan yang baik berdasarkan ketiga-tiga

pemerhatian yang dijalankan.
                                            36
LAMPIRAN A                                               100
                  100
                                  90
  Peratusan Mengenal Nombor ( %)  90
                          80              80    80
                  80                               Peratus Mengenal
                               70       70
                  70                               Nombor
                        60                   60
                  60                               Pemerhatian 1
                             50
                  50                               Pemerhatian 2
                     40              40             Pemerhatian 3
                  40
                  30
                  20
                  10
                   0
                        A       B        C       D
                                  Subjek
                     Rajah 8 : Perbandingan Peratus Mengenal Nombor 1-10


                  Rajah 8 menunjukkan perbandingan di antara pemerhatian 1, 2 dan 3.

Pencapaian yang baik dapat dilihat dengan meningkatnya markah antara ketiga-tiga

ujian bagi kesemua subjek. Markah tertinggi yang diperoleh dalam ujian lisan 1

adalah sebanyak 60%, ujian 2 ialah 80% manakala ujian 3 adalah sebanyak 100%.

Bagi subjek A peningkatan markah masing-masing adalah 40% , 60% kepada 80%.

Peningkatan markah subjek B ialah daripada 50%, 70% kepada 90%. Subjek C pula

ialah 40%, 70% kepada 80% dan subjek D menunjukkan peningkatan iaitu daripada

60%, 80% kepada 100%. Peningkatan yang ditunjukkan berdasarkan pemerhatian 1

dan 3 bagi keempat-empat subjek adalah sama iaitu sebanyak 40% .
                                                        37
LAMPIRAN A


7.3 Ujian lisan

      Ujian lisan bertujuan bagi melihat perubahan yang berlaku kepada subjek

dalam kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. Ujian lisan dijalankan sebanyak tiga

kali untuk melihat pencapaian dalam kemahiran tersebut. Ujian yang dijalankan

dianalisis menggunakan borang markah dan kemudiannya ditukarkan kepada bentuk

peratus.

7.3.1 Analisis ujian lisan
   Peratusan Mengenal Nilai Nombor
                    100
                     90
                     80           70  70
                     70     60
                     60  50
          (%)
                     50
                     40                 Ujian lisan 1
                     30
                     20
                     10
                     0
                       A1  2
                          B      3
                                 C  4D
                            Subjek
    Rajah 9 : Peratus Ujian Lisan 1 : Kemahiran Mengenal Nilai Nombor 1-10

      Rajah 9 menunjukkan hasil keputusan ketika menjalankan ujian lisan 1

semasa intervensi dalam kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. Semua subjek

menunjukkan perbezaan markah semasa ujian lisan 1 dijalankan kecuali subjek C

dan D memperoleh markah yang sama. Bagi subjek A, markah yang diperoleh ialah

50%. Subjek B memperoleh markah sebanyak 60%. Subjek C dan D memperoleh
                                           38
LAMPIRAN A


markah yang sama iaitu 70% dan juga merupakan markah yang tertinggi bagi ujian

lisan 1.
           100
            90
            80  70              70
            70     60       60
    Peratusan %
            60
            50
            40                        Ujian lisan 2
            30
            20
            10
            0
              1A   2 B    3C     4D
                     Subjek
    Rajah 10 : Peratus Ujian Lisan 2 : Kemahiran Mengenal Nilai Nombor 1-10


      Rajah 10 menunjukkan hasil keputusan bagi ujian lisan 2 semasa intervensi.

Subjek A dan D memperoleh keputusan yang sama iaitu 70%. Bagi subjek C dan D,

keputusan yang sama ditunjukkan oleh kedua-dua subjek iaitu 60%. Pencapaian yang

baik bagi ujian lisan 2 ditunjukkan oleh subjek A dan D dengan memperoleh markah

sebanyak 70%. Berlaku sedikit peningkatan terhadap subjek A iaitu sebanyak 20%

berbanding ujian lisan 1 manakala subjek lain masih mengekalkan markah yang

sama.
                                         39
LAMPIRAN A
            100                       90
            90   80      80
            80                 70
            70
     Peratusan %

            60
            50
                                            Ujian lisan 3
            40
            30
            20
            10
             0
                1
                A     2B        3C      4D
                         Subjek

   Rajah 11 : Peratus Ujian Lisan 3 : Kemahiran Mengenal Nilai Nombor 1-10

       Hasil daripada menjalankan ujian lisan 3 semasa intervensi menunjukkan

perbandingan seperti rajah 11. Subjek A dan B berkongsi keputusan yang sama

dengan memperoleh 80%. Subjek C memperoleh markah iaitu 70%. Subjek D pula

memperoleh markah tertinggi sebanyak 90%.

       Jadual 11 memaparkan hasil analisis markah ujian lisan 1, 2 dan 3 bagi

subjek A, B C dan D.

Jadual 11 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek A
     Nombor       Ujian  1  2    3  4  5   6  7  8  9  10 Jumlah  Peratus
Soalan            Lisan                              (%)
                1                          5/10   50
Beritahu cikgu
jumlah
               2                          7/10   70
kepingan
puzzle yang
kamu             3                          8/10   80
cantumkan.
                                                 40
LAMPIRAN A


Jadual 12 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek B
     Nombor  Ujian  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Jumlah  Peratus
Soalan      Lisan                           (%)
          1                       6/10   60
Beritahu cikgu
jumlah       2                       6/10   60
kepingan
puzzle yang     3                       8/10   80
kamu
cantumkan.Jadual 13 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek C
     Nombor  Ujian  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Jumlah  Peratus
Soalan      Lisan                           (%)
          1                       7/10   70
Beritahu cikgu
jumlah       2                       6/10   60
kepingan
puzzle yang     3                       7/10   70
kamu
cantumkan.


Jadual 14 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek D
     Nombor  Ujian  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Jumlah  Peratus
Soalan      Lisan                           (%)
          1                       7/10   70
Beritahu cikgu
jumlah       2                       7/10   70
kepingan
puzzle yang    3                       9/10   90
kamu
cantumkan.
                                        41
LAMPIRAN A          100                      90
           90     80      80
           80    70         70 70   7070
   Peratusan %  70        6060     60
           60  50
           50                           Ujian lisan 1
           40                           Ujian lisan 2
           30                           Ujian lisan 3
           20
           10
           0
               1A     2
                     B     3
                          C     4
                                D

                       Subjek
           Rajah 12: Perbandingan Pencapaian Ujian Lisan 1, 2 dan 3

     Hasil dapatan menunjukkan berlaku peningkatan terhadap keempat-empat

subjek sepanjang ketiga-tiga ujian lisan. Bagi subjek A markah yang diperoleh

sepanjang pemerhatian ialah 50%, 70% dan 80%. Subjek B ialah 60%, 60% dan

80%. Subjek C ialah 70%, 60% dan 70%. Subjek D mengekalkan markah yang sama

pada ujian lisan 1 dan 2 iaitu 70% dan meningkat kepada 90% bagi ujian lisan 3.

Sepanjang ketiga-tiga ujian lisan dijalankan, subjek D menunjukkan pencapaian yang

baik bagi ketiga-tiga ujian lisan tersebut. Walaupun tidak mencapai 100% namun

dapat dilihat berlaku peningkatan yang baik terhadap kesemua subjek kajian.

7.4 Penelitian dokumen

     Penelitian dokumen digunakan bagi menjawab soalan kajian yang kedua.

Tujuan penelitian dokumen digunakan adalah untuk menyokong dapatan berdasarkan
                                            42
LAMPIRAN A


alat kajian yang digunakan sebelum ini iaitu ujian lisan. Penelitian dokumen adalah

melalui foto dan dianalisis menggunakan borang senarai semak.


7.4.1 Analisis penelitian dokumen

Jadual 15 : Analisis Penelitian Dokumen Menggunakan Senarai Semak
Bil.               Subjek  A   B   C   D
   Jigsaw
   puzzle yang
   berjaya dibilang dan dicantum
 1 Nombor 1                         
 2 Nombor 2                         
 3 Nombor 3                         
 4 Nombor 4                         
 5 Nombor 5                         
 6 Nombor 6                         
 7 Nombor 7                         
 8 Nombor 8                         
 9 Nombor 9                         
 10 Nombor 10
                 Jumlah 8/10 8/10 7/10 9/10
                 Peratus 80% 80% 70% 90%         100                 90
         90  80    80
         80            70
         70
  Peratusan %
         60
         50
                                  Penelitian dokumen
         40
         30
         20
         10
          0
            1
            A     2B    3C    4 D

                   Subjek
            Rajah 13 : Peratus Penelitian Dokumen melalui Foto
                                          43
LAMPIRAN A    Keputusan penelitian dokumen melalui foto menggunakan senarai semak

menunjukkan perbandingan markah antara keempat-empat subjek. Subjek A dan B

memperoleh markah yang sama iaitu 80%. Subjek C memperoleh 70%. Subjek D

memperoleh markah tertinggi iaitu 90%. Peratusan ini adalah berdasarkan borang

senarai semak yang digunakan untuk melihat kepada kemahiran mengenal nilai

nombor 1-10. Hasil dapatan penelitian dokumen adalah selari dengan markah ujian

lisan dan ini mengukuhkan lagi data yang diperoleh.
                                      44
LAMPIRAN A


8.0  RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN

    Masalah pembelajaran yang dihadapi oleh kanak-kanak di selesaikan dengan

menjalankan intervensi sebanyak tiga kali. Sebelum intervensi dijalankan beberapa

langkah awal dilakukan iaitu menetapkan objektif dan soalan kajian. Seterusnya

menentukan alat kajian yang digunakan sepanjang menjalankan kajian ini. Sewaktu

melakukan tinjauan awal antara alat kajian yang digunakan ialah temu bual bersama

guru dan ujian lisan. Sebelum melaksanakan intervensi menggunakan bahan bantu

mengajar yang dihasilkan, satu ujian sebelum intervensi dijalankan bagi melihat

tahap pencapaian subjek kajian. Ketika menjalankan intervensi pula alat kajian yang

digunakan ialah pemerhatian, ujian lisan dan penelitian dokumen. Sebanyak tiga kali

intervensi dilakukan secara berulang sehingga keempat-empat subjek menunjukkan

peningkatan yang memberansangkan.

    Intervensi yang dijalankan oleh pengkaji adalah menggunakan pendekatan

belajar melalui bermain. Permainan jigsaw puzzle yang dihasilkan bagi menjalankan

intervensi dibuktikan mampu membantu perkembangan dan mengukuhkan

kefahaman kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10.

Permainan yang dijalankan secara tidak langsung memberi keseronokan, kepuasan

serta kedamaian di dalam dunia kanak-kanak. Pada peringkat permulaan kanak-

kanak dilihat menunjukkan pencapaian yang kurang memberansangkan dalam

konsep Matematik yang dipelajari sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran.

Namun, peningkatan berlaku selepas proses intervensi dijalankan terhadap keempat-

empat orang subjek.
                                        45
LAMPIRAN A


    Tindakan secara berperingkat yang dijalankan bermula daripada tinjauan

awal, ujian sebelum intervensi sehinggalah ujian selepas intervensi mampu

membantu kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10.

Walaupun pada peringkat ujian sebelum intervensi pencapaian kanak-kanak tidak

memberansangkan, namun intervensi yang dijalankan secara berulang mampu

membantu kanak-kanak menguasai kemahiran tersebut seterusnya memberikan

peningkatan apabila ujian selepas intervensi dijalankan. Kenaikan peratus yang baik

jelas ditunjukkan di dalam hasil dapatan menggunakan beberapa alat kajian.

    Antara keempat-empat subjek, subjek A menunjukkan peningkatan paling

ketara iaitu sebanyak 65% diikuti subjek C iaitu 55% seterusnya subjek B dan D

sebanyak 50%. Peningkatan positif berlaku disebabkan oleh kaedah belajar melalui

bermain yang digunakan dan dapat menarik perhatian kanak-kanak sepanjang

tempoh kajian dijalankan. Keseronokan dan penumpuan yang baik juga

menyumbang kepada pencapaian kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol

dan nilai nombor 1-10 ini.

    Hasil dapatan kajian ini selari dengan dapatan daripada D' Augustine, Sobel

&Maletsky (1972) di mana permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan

dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Matematik.

Kesimpulan yang dapat dibuat ialah permainan jigsaw puzzle mampu membantu

kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 dalam

kalangan kanak-kanak prasekolah.
                                        46
LAMPIRAN A


9.0   CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

     Antara cadangan penambaikan yang boleh dilaksanakan adalah mengubah

saiz jigsaw puzzle kepada saiz lebih kecil untuk melihat kecekapan kanak-kanak

mencantumkannya. Jika sebelum ini, saiz jigsaw puzzle adalah sebesar saiz A4 maka

diubah menjadi saiz A5. Walaupun saiz diubah namun kemahiran mengenal nilai

masih mampu lagi dilihat terhadap subjek kajian. Saiz juga memainkan peranan

untuk melihat kecekapan kanak-kanak. Perbandingan dapat dibuat dengan kajian

yang telah dijalankan berdasarkan penggunaan saiz jigsaw puzzle yang berbeza.

     Selain itu sasaran juga boleh ditambah kepada kanak-kanak yang berumur 6

tahun. Sasaran yang berbeza umur dapat memperlihatkan perbandingan tahap

kecekapan kanak-kanak yang berumur 5 dan 6 tahun dalam menguasai kemahiran

mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Tambahan daripada penambaikan itu,

permainan ini juga boleh diubah kepada sebuah permainan yang boleh dimainkan di

komputer. Pengkaji boleh menggunakan perisian jigsaw maker untuk menghasilkan

kepingan puzzle dan kanak-kanak boleh memainkannya di komputer. Selain itu,

perisian jigsaw puzzle juga boleh menghasilkan bentuk dan warna yang pelbagai dan

akan menjadi tarikan kepada kanak-kanak untuk bermain. Tarikan itu akan

menjadikan kemahiran yang ingin dilihat lebih mudah dicapai dimana kanak-kanak

akan memberikan tumpuan yang baik seterusnya mengelakkan kebosanan kanak-

kanak.
                                        47
LAMPIRAN A


10.0 SENARAI RUJUKAN


Angela    Anthonysamy.   Perkembangan   Pemikiran  Matematik  Pada
     Peringkat    Awal    Kanak-Kanak.    Diperoleh   daripada
     http://www.ipbl.edu.my/BM/penyelidikan/1998/98_Angela.pdf


Arbak Othman (2005). Kamus Komprehensif Bahasa Melayu. Kuala Lumpur :
   Fajar Bakti.


Azizah Lebai Nordin (2002). Pendidikan Awal Kanak-kanak : Teori dan Amali.
   Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.


D' Augustine, Sobel & Maletsky (1973). Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
   Matematik. [Tengku Zawawi bin Tengku Zainal]. Diperoleh daripada
   http://mujahid.tripod.com/strategi.html


Friedrich, W.F. (2011, Disember 6). Tokoh Pengasas Pra Sekolah. [Azizi
    Cyberspot]. Diperoleh daripada http://notakursusdalamcuti.blogspot.com/
    2011/12/tokoh-pengasas-prasekolah.html


Gawry Nayaranasamy (2009). Penggunaan Kaedah Belajar Melalui Bermain
   Dalam Menguasai Nilai Operasi Nombor Dalam Kalangan Kanak-kanak
   Prasekolah. Tesis tidak diterbitkanInstitut Pendidikan Guru Kampus Bahasa
   Melayu : Tesis Sarjana.


Ginsburg, H. P. & Baron, J (1992). Cognition: young children’s construction. In
   Jensen (ed.) Research ideas for the classroom. early childhood
   mathematics. New York, NY: Macmillan.


Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010).     Kementerian Pelajaran
    Malaysia


Mohamad Daud Hamzah (1996). Perkembangan kanak-kanak dan Pembelajaran.
   Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors.
                                      48
LAMPIRAN A


Muhamad Saffari Abd Kadir (2008). Pembangunan Multimedia Penggunaan
   Operasi Asas Matematik Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran
   Pemulihan Tahun 1. Tesis tidak diterbitkan Institut Pendidikan Guru Kampus
   Bahasa Melayu : Tesis Sarjana.


Mok, Soon Sang (2011, April 7). Permainan Matematik. [Mohamad Hasrul Daud].
   Diperoleh daripada http://math-primary.blogspot.com/2011/04/permainan-
   matematik.html

Nurul Amirah Mohd Razali dan Dr Zaidatun Tasir. Rekabentuk Sistem Pembelajaran
    Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan Yang Menerapkan Teori
    Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak. Diperoleh 4 April 2012 daripada
    http://eprints.utm.my/7988/1/EDUPRES_%28F3%29_8.pdf

Rashidah Ismail (2004). Perkembangan Kognitif Matematik di Kalangan
    Kanak-kanak Prasekolah. Tesis tidak diterbitkan. Institut Pendidikan Guru
    Kampus Bahasa Melayu : Tesis Sarjana.


Rohani Abdullah, Nani Menon & Mohd Sabri Ahmad (2004). Panduan
   Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing
   Sdn. Bhd.


Rohani Abdullah (2003). Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. Kuala
   Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.


Rosinah Edinin (2011). Penyelidikan Tindakan : Kaedah dan Penulisan. Kuala
   Lumpur : Freemind Horizons Sdn. Bhd.


Saayah Abu (2007). Menjadi Guru Tadika. Kuala Lumpur : PTS Professional
   Publishing Sdn. Bhd

.
Sabri Ahmad dan Tengku Zawawi (2006). Isu-isu Dalam Pendidikan Matematik.
    Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn. Bhd.


Bruce, T (2010). Early Childhood :A Guide For Students (2nd Edition). London :
Sage Publications Ltd.
                                       49
LAMPIRAN A


Gambar Jigsaw Puzzle yang digunakan sebagai Bahan Bantu Mengajar
             Jigsaw Puzzle Nombor                                  50
LAMPIRAN A
                                      B


Borang Markah Ujian Lisan 1 : Tinjauan Awal

Berikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisan
yang dijalankan ke atas 22 orang kanak-kanak prasekolah. Kemahiran yang dilihat
adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu menyebut nama
nombor 1 hingga10 (rote counting)(ST 7.1.1) dan memadankan angka 1 hingga 10
dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5).

  Nombor   1   2   3   4   5  6  7   8  9   10  Jumlah
Sampel
   A                                   /20
   B                                   /20
   C                                   /20
   D                                   /20
   E                                   /20
   F                                   /20
   G                                   /20
   H                                   /20
   I                                   /20
   J                                   /20
   K                                   /20
   L                                   /20
  M                                   /20
   N                                   /20
   O                                   /20
   P                                   /20
   Q                                   /20
   R                                   /20
   T                                   /20
   U                                   /20
   V                                   /20

  Senarai semak 1 : Kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10
  menggunakan kad simbol nombor dan kad bergambar.
                                      51
LAMPIRAN A
                                      C


Borang Markah Ujian Lisan 2 : Tinjauan Awal

Berikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisan
yang dijalankan ke atas 22 orang kanak-kanak prasekolah. Kemahiran yang dilihat
adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu menyebut nama
nombor 1 hingga10 (rote counting)(ST 7.1.1) dan memadankan angka 1 hingga 10
dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5).

  Nombor   1   2   3   4   5  6  7   8  9   10  Jumlah
Sampel
   A                                   /20
   B                                   /20
   C                                   /20
   D                                   /20
   E                                   /20
   F                                   /20
   G                                   /20
   H                                   /20
   I                                   /20
   J                                   /20
   K                                   /20
   L                                   /20
  M                                   /20
   N                                   /20
   O                                   /20
   P                                   /20
   Q                                   /20
   R                                   /20
   T                                   /20
   U                                   /20
   V                                   /20

  Senarai semak 2 : Kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 melalui
  permainan interaktif
                                       52
LAMPIRAN D
                                       A


Borang Markah Ujian Lisan 3 : Tinjauan Awal

Berikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisan
yang dijalankan ke atas 4 orang subjek yang telah dikenal pasti. Kemahiran yang
dilihat adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu menyebut
nama nombor 1 hingga10 (rote counting)(ST 7.1.1).

       Nombor  1  2  3  4   5  6  7  8   9  10  Jumlah

Sampel

     A                                 /10

     B                                 /10

     C                                 /10

     D                                 /10

.  Senarai semak 3.1 : Kemahiran mengenal nombor 1-10 menggunakan
   komputer


Borang Markah Ujian Lisan 3 : Tinjauan Awal

Berikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisan
yang dijalankan ke atas 4 orang subjek yang telah dikenal pasti. Kemahiran yang
dilihat adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu memadankan
angka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5).

       Nombor  1  2  3  4   5  6  7  8   9  10  Jumlah

Sampel

     A                                 /10

     B                                 /10

     C                                 /10

     D                                 /10

   Senarai semak 3.2   : Kemahiran mengenal nilai 1-10 menggunakan
   bongkah kayu
                                         53
LAMPIRAN A
                                       E


Borang Markah : Ujian Sebelum dan Selepas Intervensi

   Ujian  Sebelum intervensi   Selepas intervensi  Jumlah    Peratus

Sampel    Ujian    Ujian    Ujian    Ujian   markah    (%)

       lisan   bertulis   lisan   bertulis

  A     /10     /10     /10     /10    /20     %

  B     /10     /10     /10     /10    /20     %

  C     /10     /10     /10     /10    /20     %

  D     /10     /10     /10     /10    /20     %

        Borang markah ujian sebelum dan selepas intervensi
                                        54
LAMPIRAN F
                                     A


Senarai Semak Pemerhatian : Soalan Kajian 1

Senarai semak dibawah digunakan untuk melihat kepada tahap penguasaan kanak-
kanak dalam kemahiran mengenal nilai 1-10. Tahap penguasaan dilihat kepada
kebolehan kanak-kanak mengira kepingan jigsaw puzzle bagi setiap setiap set
nombor 1-10.

Bil.        Subjek            A B C D
               Pemerhatian 1   Pemerhatian 2  Pemerhatian 3
    Konstruk        YA   TIDAK   YA  TIDAK   YA  TIDAK
 1   Adakah     murid
    mengenal nombor 1
    dengan betul.
 2   Adakah murid
    mengenal nombor 2
    dengan betul.
 3   Adakah murid
    mengenal nombor 3
    dengan betul.
 4   Adakah murid
    mengenal nombor 4
    dengan betul.
 5   Adakah murid
    mengenal nombor 5
    dengan betul.
 6   Adakah murid
    mengenal nombor 6
    dengan betul.
 7   Adakah murid
    mengenal nombor 7
    dengan betul.
 8   Adakah murid
    mengenal nombor 8
    dengan betul.
 9   Adakah murid
    mengenal nombor 9
    dengan betul.
 10  Adakah murid
    mengenal nombor
    10 dengan betul.
           Jumlah  a/10       b/10      c/10

                   Pengiraan markah

                   a/10 x 100% = d%
                   b/10 x 100% = d%
                   c/10 x 100% = d%
                                      55
Kajian tindakan
Kajian tindakan

More Related Content

What's hot

Strategi pengajaran kanak disleksia
Strategi pengajaran kanak disleksiaStrategi pengajaran kanak disleksia
Strategi pengajaran kanak disleksia
Fatiha Khaidzir
 
Pelajar Hiperaktif
Pelajar HiperaktifPelajar Hiperaktif
Pelajar Hiperaktif
Awatif Atif
 
Kepentingan pentaksiran
Kepentingan pentaksiranKepentingan pentaksiran
Kepentingan pentaksiran
cikgusuepkhas
 
CONTOH RPH PRASEKOLAH (bahasa inggeris)
CONTOH RPH PRASEKOLAH (bahasa inggeris)CONTOH RPH PRASEKOLAH (bahasa inggeris)
CONTOH RPH PRASEKOLAH (bahasa inggeris)
Ismail Mamat
 
Teori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagneTeori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagne
Alice Lee
 
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanakKepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Raihan Raihana
 
Pembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projekPembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projek
Ientan Nazurana
 
Kajian tindakan pra sekolah
Kajian tindakan pra sekolahKajian tindakan pra sekolah
Kajian tindakan pra sekolah
Ahmad NazRi
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
Suhaiza Shuib
 
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
SiTi Nurhidayah
 
Tugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanak
Tugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanakTugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanak
Tugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanak
Nor Aini Mohamad
 
Kanak kanak keperluan kha masalah penglihatan
Kanak kanak keperluan kha masalah penglihatanKanak kanak keperluan kha masalah penglihatan
Kanak kanak keperluan kha masalah penglihatan
syazwanie suhaimi
 
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
Azlinda Abdullah
 

What's hot (20)

Strategi pengajaran kanak disleksia
Strategi pengajaran kanak disleksiaStrategi pengajaran kanak disleksia
Strategi pengajaran kanak disleksia
 
Pelajar Hiperaktif
Pelajar HiperaktifPelajar Hiperaktif
Pelajar Hiperaktif
 
Kepentingan pentaksiran
Kepentingan pentaksiranKepentingan pentaksiran
Kepentingan pentaksiran
 
CONTOH RPH PRASEKOLAH (bahasa inggeris)
CONTOH RPH PRASEKOLAH (bahasa inggeris)CONTOH RPH PRASEKOLAH (bahasa inggeris)
CONTOH RPH PRASEKOLAH (bahasa inggeris)
 
Teori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagneTeori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagne
 
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanakKepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
 
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
 
Pembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projekPembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran berasaskan projek
 
Kajian tindakan pra sekolah
Kajian tindakan pra sekolahKajian tindakan pra sekolah
Kajian tindakan pra sekolah
 
Pentaksiran autentik
Pentaksiran autentikPentaksiran autentik
Pentaksiran autentik
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
 
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
 
Pentaksiran holistik
Pentaksiran holistikPentaksiran holistik
Pentaksiran holistik
 
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagaiTeori pengajaran kecerdasan pelbagai
Teori pengajaran kecerdasan pelbagai
 
Proposal kajian kes sem 7 baru
Proposal kajian kes sem 7 baruProposal kajian kes sem 7 baru
Proposal kajian kes sem 7 baru
 
Tugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanak
Tugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanakTugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanak
Tugasan kumpulan 4 pendidikan sains awal kanak-kanak
 
3.3 perkembangan kognitif vygotsky
3.3 perkembangan kognitif vygotsky3.3 perkembangan kognitif vygotsky
3.3 perkembangan kognitif vygotsky
 
Kanak kanak keperluan kha masalah penglihatan
Kanak kanak keperluan kha masalah penglihatanKanak kanak keperluan kha masalah penglihatan
Kanak kanak keperluan kha masalah penglihatan
 
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
Pentaksiran dalam pendidikan khas pku 3106
 
Pentaksiran autentik
Pentaksiran autentikPentaksiran autentik
Pentaksiran autentik
 

Similar to Kajian tindakan (20)

Aktivit bermain utk kanak kanak
Aktivit bermain utk kanak kanakAktivit bermain utk kanak kanak
Aktivit bermain utk kanak kanak
 
OPERASI-DARAB-NOMBOR.docx
OPERASI-DARAB-NOMBOR.docxOPERASI-DARAB-NOMBOR.docx
OPERASI-DARAB-NOMBOR.docx
 
Kepentingan bermain melalui belajar
Kepentingan bermain melalui belajarKepentingan bermain melalui belajar
Kepentingan bermain melalui belajar
 
Kajian Tindakan Di SMK(P) Bukit Kuda
Kajian Tindakan Di SMK(P) Bukit KudaKajian Tindakan Di SMK(P) Bukit Kuda
Kajian Tindakan Di SMK(P) Bukit Kuda
 
Ulasan jurnal sosioemosi
Ulasan jurnal sosioemosiUlasan jurnal sosioemosi
Ulasan jurnal sosioemosi
 
16. lau ging lim
16. lau ging lim16. lau ging lim
16. lau ging lim
 
Beberapa ciri penting teori ini dijelaskan seperti berikut
Beberapa ciri penting teori ini dijelaskan seperti berikutBeberapa ciri penting teori ini dijelaskan seperti berikut
Beberapa ciri penting teori ini dijelaskan seperti berikut
 
Mtm2203 laporan
Mtm2203 laporanMtm2203 laporan
Mtm2203 laporan
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
Laporan ar
Laporan arLaporan ar
Laporan ar
 
Kajian kaedah cerakin norihan
Kajian kaedah cerakin norihanKajian kaedah cerakin norihan
Kajian kaedah cerakin norihan
 
Bagaimana kanak2 belajar matematik
Bagaimana kanak2 belajar matematikBagaimana kanak2 belajar matematik
Bagaimana kanak2 belajar matematik
 
Rekreasi matematik
Rekreasi matematikRekreasi matematik
Rekreasi matematik
 
Kajian
KajianKajian
Kajian
 
Konsep bermain dalam pakk
Konsep bermain dalam pakkKonsep bermain dalam pakk
Konsep bermain dalam pakk
 
Asuhan kanak kanak
Asuhan kanak kanakAsuhan kanak kanak
Asuhan kanak kanak
 
Laporan kajian tindakan
Laporan kajian tindakanLaporan kajian tindakan
Laporan kajian tindakan
 
Tajuk 1 prabacaan
Tajuk 1 prabacaanTajuk 1 prabacaan
Tajuk 1 prabacaan
 
Nota konsep main
Nota konsep mainNota konsep main
Nota konsep main
 
Taklimat media 2
Taklimat media 2Taklimat media 2
Taklimat media 2
 

More from Herniza Mahmud

Things in the classroom
Things in the classroomThings in the classroom
Things in the classroom
Herniza Mahmud
 
Kualiti pendidik prasekolah
Kualiti pendidik prasekolahKualiti pendidik prasekolah
Kualiti pendidik prasekolah
Herniza Mahmud
 
Implikasi pendidikan wajib kepada guru,ibu bapa copy
Implikasi pendidikan wajib kepada guru,ibu bapa  copyImplikasi pendidikan wajib kepada guru,ibu bapa  copy
Implikasi pendidikan wajib kepada guru,ibu bapa copy
Herniza Mahmud
 
Membaca & meniliti maklumat
Membaca & meniliti maklumatMembaca & meniliti maklumat
Membaca & meniliti maklumat
Herniza Mahmud
 

More from Herniza Mahmud (11)

Things in the classroom
Things in the classroomThings in the classroom
Things in the classroom
 
anggota badan saya
anggota badan sayaanggota badan saya
anggota badan saya
 
Pengurusan inovatif
Pengurusan inovatifPengurusan inovatif
Pengurusan inovatif
 
Pengurus prasekolah
Pengurus prasekolahPengurus prasekolah
Pengurus prasekolah
 
Kualiti pendidik prasekolah
Kualiti pendidik prasekolahKualiti pendidik prasekolah
Kualiti pendidik prasekolah
 
Implikasi pendidikan wajib kepada guru,ibu bapa copy
Implikasi pendidikan wajib kepada guru,ibu bapa  copyImplikasi pendidikan wajib kepada guru,ibu bapa  copy
Implikasi pendidikan wajib kepada guru,ibu bapa copy
 
Kertas kerja
Kertas kerjaKertas kerja
Kertas kerja
 
Membaca & meniliti maklumat
Membaca & meniliti maklumatMembaca & meniliti maklumat
Membaca & meniliti maklumat
 
Senarai semak
Senarai semakSenarai semak
Senarai semak
 
Tindakan susulan
Tindakan susulanTindakan susulan
Tindakan susulan
 
Persekitaran keluarga
Persekitaran keluargaPersekitaran keluarga
Persekitaran keluarga
 

Kajian tindakan

 • 1. LAMPIRAN A 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada masalah pembelajaran yang dihadapi oleh kanak-kanak di prasekolah. Pengkaji mula mengenal pasti masalah yang timbul ketika menjalankan sesi praktikum fasa 3 di salah sebuah sekolah daerah Petaling Perdana. Masalah yang paling hampir dan sering dilihat ialah menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 dalam Matematik. Lantaran itu, pendidikan awal kepada kanak-kanak haruslah dititik beratkan agar mereka dapat menguasai segala kemahiran dan pengetahuan yang sepatutnya dipelajari dan tidak menjejaskan kemahiran Matematik yang sepatutnya dikuasai dalam peringkat umur mereka. Kemahiran matematik yang hendak dikuasai boleh dijalankan dengan menggunakan beberapa jenis pendekatan salah satunya belajar melalui bermain. Bermain adalah satu aktiviti semulajadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak. Mereka belajar dan meneroka melalui aktiviti bermain kerana imaginasi mereka yang tinggi. Bermain adalah satu aktiviti yang simbolik dan memberi makna kepada kanak-kanak, aktif serta bebas untuk meneroka dan menjelajah persekitarannya, mendapat keseronokan dan segala undang-undang permainan kanak-kanak yang tentukan sendiri sesuai dengan aktiviti yang mereka main. Bermain merupakan hak yang seharusnya diberikan kepada kanak-kanak. Ibu bapa, guru dan juga masyarakat perlu memainkan peranan penting dalam usaha agar kanak-kanak ini mendapatkan hak tersebut. Bagi tujuan ini Huraian Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan (2003) telah memberi penekanan tentang pendekatan belajar melalui bermain dalam 1
 • 2. LAMPIRAN A proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Aktiviti bermain merupakan satu aktiviti yang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah, inkuiri penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi. 1.2 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Pengalaman mengajar kelas prasekolah di sebuah sekolah di daerah Petaling Perdana sepanjang menjalani praktikum fasa 3 telah menemukan saya dengan beberapa masalah di kalangan kanak-kanak dalam menguasai konsep nombor 1 - 10. Hal ini saya temui ketika saya sedang menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran untuk subjek Matematik. Ini berlaku apabila ada di antara kanak-kanak yang tidak dapat mengenal simbol nombor berdasarkan kad simbol nombor yang ditunjukkan oleh guru. Lanjutan daripada aktiviti tersebut guru juga turut melakukan aktiviti mengenal nilai di mana guru menampal kad simbol nombor tersebut di papan putih dan meminta kanak-kanak memadankan bilangan kad bergambar dengan kad simbol nombor yang ditampal. Perkembangan kepada aktiviti ini dilihat ada di antara mereka yang tidak dapat menentukan bilangan kad berdasarkan nombor tersebut. Contohnya, kad nombor yang ditampal ialah 7 namun bilangan kepingan kad yang ditampal adalah 15 keping. Contoh kedua dilihat pada kanak-kanak yang seterusnya. Kanak-kanak tersebut menunjukkan reaksi yang sama seperti rakannya tadi. Kad nombor 5 ditampal tetapi bilangan kepingan kad yang ditampal adalah 3. Seterusnya pusingan kedua dibuat dengan menjalankan aktiviti yang berbeza iaitu menjalankan permainan interaktif menggunakan perisian Sebran. Sebran merupakan suatu aplikasi perisian komputer untuk menulis, membaca dan mengira yang berbentuk permainan. Dengan menggunakan perisian Sebran kanak-kanak 2
 • 3. LAMPIRAN A dikehendaki mengenal simbol nombor terlebih dahulu seterusnya mengenal nilai yang ditunjukkan di dalam permainan tersebut. Beberapa orang kanak-kanak yang sama didapati menunjukkan perkembangan yang kurang memberansangkan menyebabkan guru melanjutkan kepada aktiviti yang ketiga untuk mengesahkan dapatan dalam aktiviti yang pertama dan kedua. Aktiviti ketiga pula adalah menunjukkan beberapa unit nombor menggunakan komputer bagi mengenal simbol nombor dan menggunakan bongkah kayu bagi mengenal nilai nombor. Hasil pemerhatian ketiga ini mendapati beberapa orang kanak-kanak yang ditanya memberikan jawapan yang berlainan dari nombor yang ditunjukkan. Ada pula yang mengikut sahaja apa yang diberitahu oleh rakan-rakan mereka. Apabila kemahiran mengenal nilai nombor dijalankan, kanak-kanak tidak dapat memadankan bilangan bongkah kayu dengan nombor yang disebutkan. Ketiga-tiga aktiviti yang dijalankan ini secara tidak langsung menjadi ujian lisan bagi kanak-kanak yang bertujuan memperkukuhkan lagi maklumat berkaitan subjek dalam kajian ini. Sebelum aktiviti dijalankan temu bual bersama guru terlebih dahulu telah pun dijalankan untuk membantu pengkaji mengumpul maklumat seterusnya mengenal pasti subjek kajian. Ujian lisan yang dijalankan juga mengukuhkan lagi dapatan berkaitan subjek kajian yang digunakan sewaktu kajian. Hasil tinjauan awal menggunakan alat kajian tersebut mendapati beberapa orang kanak-kanak yang memerlukan bimbingan dengan menggunakan kaedah yang berlainan daripada biasa, iaitu belajar melalui bermain. Setelah melihat kepada perkembangan aktiviti yang dijalankan pada sesi pengajaran tersebut, saya beranggapan bahawa kanak-kanak di prasekolah ini mengalami masalah dalam 3
 • 4. LAMPIRAN A menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 namun ianya hanyalah segelintir. Masalah dalam menguasai kemahiran ini berlaku kemungkinan disebabkan oleh gangguan rakan sekelas ketika menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Gangguan dari rakan sekelas kerap berlaku apabila kanak-kanak yang ingin menjawab soalan terpengaruh dengan jawapan rakan lain sedangkan jawapan yang mereka berikan pada awalnya adalah betul. Disini akan timbul kekeliruan dalam diri kanak-kanak untuk menguasai konsep nombor dengan betul. Selain itu persekitaran yang kurang kondusif menyumbang kepada faktor penguasaan kanak-kanak. Keadaan kelas yang tidak dapat dikawal baik oleh guru juga menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak terganggu. Ini disebabkan pendekatan yang digunakan oleh guru ketika sesi pengajaran kurang menarik minat kanak-kanak untuk memberikan perhatian. Berdasarkan maklumat di atas, saya mengambil langkah dengan menjalankan kajian menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Kajian saya memfokuskan kepada kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 menggunakan bahan bantu mengajar yang dihasilkan. Saya memilih kaedah ini kerana di tahap usia kanak-kanak lima hingga enam tahun, mereka lebih memahami sesuatu ilmu yang dipelajari sekiranya diselitkan dengan unsur permainan. Penumpuan kanak-kanak juga lebih baik jika dibandingkan dengan pengajaran secara chalk and talk sahaja. Belajar melalui bermain mendatangkan keseronokkan, mempercepatkan pembelajaran serta memperkukuhkan lagi pembentukan konsep. Justeru itu dalam huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia 4
 • 5. LAMPIRAN A (2003) telah menghuraikan pendekatan belajar melalui bermain yang menjadi asas konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. 1.3 Refleksi Nilai Pendidikan Pembelajaran melalui bermain menggunakan alat bantu mengajar akan membantu guru mencapai objektif yang dikehendaki. Ini bersesuaian dengan pandangan tokoh John Locke (dalam Azizah 2002), beliau mengakui tentang kepentingan permainan dalam pengajaran yang menggunakan kaedah permainan dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak prasekolah. Ini kerana pengajaran yang menggunakan kaedah permainan sebagai medium pengajaran dan menjadikan kanak-kanak belajar dengan cepat dan mereka akan lebih seronok. Kaedah permainan dianggap sebagai salah satu strategi instruksional yang efektif dalam pembelajaran terutamanya bagi kanak-kanak. Permainan boleh diintegrasikan dalam aktiviti pengajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi kanak-kanak serta usaha untuk menyelesaikan sesuatu tugasan pembelajaran. Tinjauan awal yang dijalankan dengan menggunakan beberapa alat kajian mendapati beberapa orang murid memerlukan bimbingan tambahan sebagai usaha untuk memberi kefahaman dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Salah satu situasi di mana kanak-kanak memerlukan bimbingan adalah seperti tidak dapat simbol dan nilai nombor 1-10. Mereka berjaya untuk mengira nombor secara turutan namun akan keliru apabila guru meminta mereka memadankan nombor dengan nilainya. 5
 • 6. LAMPIRAN A Permainan jigsaw puzzle merupakan salah satu usaha untuk membantu kanak-kanak menguasai konsep nombor 1-10. Melalui permainan jigsaw puzzle, secara tidak langsung akan membantu kanak-kanak memahami konsep nombor dengan mudah. Tambahan pula kebosanan kanak-kanak akan dapat dikurangkan dan penumpuan akan dapat ditingkatkan. Ini kerana kanak-kanak tidak hanya menggunakan deria pendengaran sahaja malahan deria penglihatan dan sentuhan juga turut digunakan sewaktu permainan jigsaw puzzle ini dijalankan. Secara umumnya, antara kebaikan jigsaw puzzle ialah melatih koordinasi mata dan tangan dan meransang motor halus kanak-kanak kerana mereka akan berusaha untuk memadankan kepingan puzzle ke tempat yang betul serta menggunakan kekuatan jari mereka untuk mengambil kepingan-kepingan kecil puzzle, meningkatkan pengetahuan tentang bentuk dan ruang dengan meneliti kepingan dan bentuk-bentuk puzzle serta melatih kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. Malah jigsaw paling mudah akan memerlukan mereka untuk berfikir tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk sempurnakan puzzle tersebut. Dengan adanya permainan jigsaw puzzle ini, diharapkan dapat membantu kanak-kanak bagi menguasai kefahaman dalam konsep awal Matematik dan sekali gus mengurangkan peratus kanak-kanak yang tidak menguasai kemahiran numerasi dalam program Literasi dan Numerasi (LINUS) yang telah diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 6
 • 7. LAMPIRAN A 2.0 FOKUS KAJIAN 2.1 Isu Kajian Kajian ini tertumpu kepada maklumat yang didapati daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran. Berikutan itu, kelemahan paling ketara adalah dari segi kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Ini dibuktikan dengan hasil ujian sebanyak tiga kali dengan menjalankan aktiviti berbeza-beza yang dijalankan oleh pengkaji sewaktu sesi pengajaran berlangsung. Ini diperkukuhkan lagi dengan temu bual yang dilakukan bersama guru prasekolah tentang kelemahan yang paling jelas dalam menguasai konsep awal Matematik. Pengkaji telah menjalankan pemerhatian mengenal pasti subjek yang akan diketengahkan dalam kajian ini iaitu dari kelas yang sama. Berdasarkan pemerhatian yang dilaksanakan seramai 4 dari 22 orang kanak-kanak dipilih sebagai subjek bagi kajian ini. Beberapa aktiviti yang dijalankan sewaktu tinjauan antaranya melalui kad simbol nombor dan bergambar, permainan interaktif seterusnya menggunakan komputer dan bongkah kayu dapat membantu guru mengenal pasti dengan lebih tepat lagi subjek di dalam kajian yang akan dijalankan. Setelah mengenalpasti subjek, maklumat-maklumat mengenai subjek dikumpul seperti nama, umur dan jantina. Oleh kerana masalah yang timbul adalah berpunca daripada ketidaksesuaian medium yang digunakan dalam sesi pengajaran, maka pengkaji telah memilih pendekatan bermain melalui belajar menggunakan jigsaw puzzle yang dihasilkan sendiri oleh pengkaji. Jigsaw puzzle akan berfungsi sebagai intervensi menggantikan aktiviti 7
 • 8. LAMPIRAN A lembaran kerja yang sudah menjadi kebiasaan dalam mana-mana sesi pengajaran dan pembelajaran yang biasa dijalankan. Sebelum ke peringkat intervensi, satu ujian awal dijalankan iaitu ujian lisan dan bertulis. Ujian dijalankan untuk mengenal pasti tahap penguasaan dan kemajuan subjek dan seterusnya mengambil tindakan susulan bagi membaiki kelemahan yang wujud. Ujian ini dilakukan secara individu. Jawapan yang betul dikira dan dianalisis menggunakan borang markah (rujuk Lampiran E) untuk menentukan sejauh mana pencapaian mereka, juga kelemahan mereka dalam kemahiran yang difokuskan. 2.1.1 Tinjauan Masalah Bagi melihat masalah yang dihadapi secara lebih terperinci di peringkat tinjauan awal, pengkaji telah menggunakan dua alat kajian, iaitu temu bual bersama guru dan ujian lisan. Jadual di bawah menunjukkan cara tinjauan masalah dalam penyelidikan tindakan ini : Jadual 1 : Cara Tinjauan Awal Langkah Cara tinjauan Kanak- Tujuan masalah kanak yang terlibat Langkah 1 Tinjauan Awal :  22 orang  Mendapatkan Temu bual kanak-kanak maklumat  Temu bual bersama terlibat berkaitan guru prasekolah kelemahan kanak- menggunakan kanak dalam tranksripsi temu bual. konsep awal Matematik.  Mengenal pasti kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran. Langkah 2 Tinjauan Awal :  22 orang  Melihat sejauh Ujian lisan 1 (rujuk kanak-kanak mana pemahaman Lampiran B) terlibat kanak-kanak dalam 8
 • 9. LAMPIRAN A Tinjauan Awal :  22 orang penguasaan Ujian lisan 2 (rujuk kanak-kanak kemahiran Lampiran C) terlibat mengenal simbol nombor dan nilai Tinjauan Awal :  4 orang 1-10. Ujian lisan 3 (rujuk subjek terlibat Lampiran D)  Melihat respon kanak-kanak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.` Langkah 3 Tinjauan Awal :  4 orang  Menilai setakat Ujian Lisan & subjek terlibat mana kefahaman Bertulis / Ujian mereka tentang Awal kemahiran yang (rujuk Lampiran E) ingin difokuskan. Alat kajian pertama yang digunakan ialah temu bual. Temu bual digunakan untuk memperoleh maklumat berkenaan fakta, kepercayaan, perasaan, kehendak, mengikut kepada persoalan kajian Mohd Majid (dalam Rosinah 2011). Data temu bual dikumpul menggunakan transkripsi temu bual iaitu penulisan semula hasil temu bual melalui rakaman menggunakan alat perakam video. Alat kajian kedua dalam tinjauan awal ialah ujian lisan. Aktiviti yang berbeza-beza dilakukan sepanjang tiga kali ujian lisan ini dijalankan. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti secara terperinci subjek dalam kajian ini. Ujian sebelum intervensi dilakukan dalam bentuk ujian lisan dan bertulis. Kedua-dua ujian dijalankan secara individu. Ujian diadakan terhadap keempat-empat subjek yang dikenal pasti daripada temubual dan ujian lisan yang dijalankan sebelum ini. Setiap kanak-kanak diberikan satu set soalan yang sama mengikut kepada kemahiran yang ingin dilihat. 9
 • 10. LAMPIRAN A 2.1.2 Analisis Masalah Berdasarkan hasil analisis masalah menggunakan dua alat kajian iaitu temu bual bersama guru dan ujian lisan, terdapat empat orang kanak-kanak yang dikenal pasti mengalami masalah dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Langkah pertama ialah pengkaji telah menemubual guru bagi mendapatkan maklumat dan gambaran untuk mengetahui kemahiran yang sukar dikuasai oleh kanak-kanak disitu. Berdasarkan transkripsi temu bual yang diperoleh (Jadual 2), kesimpulan awal dibuat dan sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan untuk langkah berikutnya. Sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sebanyak tiga kali itu juga dijadikan sebagai ujian lisan bagi mendapatkan maklumat yang sahih berkaitan dengan subjek kajian. Transkripsi temu bual dan analisis dapatan markah ujian lisan dipaparkan seperti dalam jadual yang dibawah. Jadual 2 : Transkripsi Temubual bersama Guru Bil. Soalan temu bual Pandangan guru Refleksi pengkaji 1 Bagaimana perkembangan Ada banyak yang boleh Guru memberikan kanak-kanak semasa cikgu dilihat dalam kesimpulan awal menjalankan proses perkembangan kanak- berkaitan pengajaran dan kanak semasa saya perkembangan pembelajaran. Adakah menjalankan sesi kanak-kanak secara baik atau sebaliknya? pengajaran, tapi dalam keseluruhan. subjek Matematik mungkin nampak ketara sedikit dibandingkan dengan subjek lain. 2 Bagaimana pula kalau Pencapaian juga Guru menyatakan dilihat dari segi menunjukkan hasil kepastian bahawa pencapaian kanak-kanak yang sama dimana subjek Matematik dalam latihan dan ujian peratus pencapaian memerlukan mereka? yang rendah untuk tindakan yang subjek Matematik. selanjutnya. 10
 • 11. LAMPIRAN A 3 Cikgu kata subjek Saya lebih nampak Guru Matematik menunjukkan kepada konsep nombor menyenaraikan pencapaian yang kurang 1-10, namun bukan kemahiran mengenal memberansangkan. kesemua kemahiran simbol dan nilai Apakah jenis konsep tetapi lebih kepada nombor 1-10 Matematik yang kurang kemahiran mengenal sebagai kemahiran mampu dikuasai oleh simbol nombor dan yang dilihat kanak-kanak? memadankan bilangan memerlukan dengan objek. Ini bimbingan. kerana masih ada beberapa orang kanak- kanak yang masih belum mengenal simbol nombor dan nilai dengan baik. Memang kalau diminta mengira secara turutan kanak- kanak akan boleh, namun nilainya masih belum mampu dikuasai. 4 Berapa orang kanak-kanak Setakat ini sepanjang Guru merumuskan yang anda nampak belum saya menjalankan bahawa seramai 4 menunjukkan pencapaian proses pengajaran 4 orang kanak-kanak yang baik dalam orang kanak-kanak yang menampakkan menguasai kemahiran kurang menunjukkan penguasaan mereka tersebut. pencapaian kurang baik lemah dalam . kemahiran mengenal simbol nombor dan nilai 1-10. 5 Siapa nama kanak-kanak Antara kanak-kanak- Guru yang cikgu maksudkan dan kanak-kanaknya ialah menyenaraikan cikgu cadangkan agar Abid, Amir, Firdaus nama kanak-kanak mendapat bimbingan dan Arisyah. yang memerlukan selanjutnya? bimbingan selanjutnya. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, jawapan yang diberikan oleh guru dianalisis dan dirumuskan secara ringkas. Subjek Matematik merupakan salah satu subjek yang menunjukkan pencapaian yang kurang memberansangkan. Antara 11
 • 12. LAMPIRAN A konsep yang dilihat memerlukan bimbingan ialah konsep nombor asas 1-10. Namun fokus dalam konsep nombor tersebut adalah kepada kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Seramai empat orang kanak-kanak yang dikenal pasti masih belum dapat menguasai kedua-dua kemahiran itu. Bagi mengesahkan dapatan berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, pengkaji menjalankan ujian lisan sebanyak tiga kali dengan aktiviti yang berbeza-beza untuk menyokong maklumat yang sedia ada. Ujian lisan 1 dan 2 dijalankan terhadap semua kanak-kanak di prasekolah seramai 22 orang, manakala ujian lisan 3 hanya dijalankan kepada empat orang subjek dikenal pasti menghadapi kesukaran dalam mengenal simbol dan nilai 1-10. Jadual di bawah menunjukkan hasil keputusan ujian lisan 1,2 dan 3 bagi kedua-dua kemahiran iaitu mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Jadual 3 : Hasil Keputusan Ujian bagi Kemahiran Mengenal Simbol dan Nilai Nombor 1-10 Sampel Kekerapan kesalahan mengenal simbol Jumlah dan nilai nombor 1-10 kesalahan UL 1 UL 2 UL 3 A 2 4 3 2 2 3 16 B 1 2 2 1 1 2 9 C 3 4 2 1 2 0 12 D 2 2 1 2 2 1 10 E 0 1 1 0 2 F 0 0 1 1 2 G 0 1 0 0 1 H 1 0 0 0 1 I 0 1 0 0 1 J 0 0 1 1 2 K 0 0 0 0 0 L 1 1 0 0 2 M 0 0 1 0 1 N 1 0 0 1 2 O 0 0 0 0 0 P 0 1 0 0 2 12
 • 13. LAMPIRAN A Q 0 1 0 0 2 R 0 1 1 0 2 S 0 1 1 0 2 T 0 0 0 1 1 U 1 1 1 0 3 V 0 0 0 0 0 Berdasarkan ujian lisan yang dijalankan secara keseluruhan berkaitan kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10, empat orang subjek menunjukkan pencapaian kurang memuaskan di mana masing-masing mencatatkan kekerapan kesalahan yang tinggi iaitu 16, 9, 12 dan 10 sepanjang ujian lisan 1, 2 dan 3 dijalankan. Semasa slot pengajaran dijalankan, kanak-kanak didapati keliru dengan simbol nombor yang ditunjukkan oleh guru dan hanya dapat membilang secara turutan tanpa mengetahui nilai unit nombor yang disebut. Ini menunjukkan tahap kemahiran diperingkat itu memerlukan bimbingan dan diharapkan intervensi yang akan dijalankan dapat membantu. Selepas selesai menganalisis tinjauan masalah, satu ujian sebelum intervensi dijalankan. Ujian tersebut merupakan ujian lisan dan bertulis, masing-masing mengandungi 10 soalan. Kedua-dua ujian yang dijalankan adalah secara individu. Hasil keputusan mereka ditunjukkan dalam bentuk jadual di bawah : Jadual 4 : Hasil Keputusan Ujian Sebelum Intervensi Ujian Ujian Ujian Jumlah Peratus Sampel lisan bertulis jawapan (%) A 2/10 3/10 5/20 25 B 4/10 3/10 7/20 35 C 3/10 2/10 5/20 25 D 4/10 4/10 8/20 40 13
 • 14. LAMPIRAN A 100 90 80 Peratusan % 70 60 50 40 35 40 25 25 30 20 10 0 1A 2B 3C 4 D Subjek Rajah 1 : Ujian Sebelum Intervensi Keputusan ujian sebelum intervensi yang dijalankan ke atas subjek menunjukkan kemahiran mengenal simbol nombor dan nilai 1-10 subjek A hanya mendapat 25%, subjek B 35%, subjek C 25% dan subjek D 40%. Subjek hanya dapat menjawab dengan betul 5 daripada 20 soalan yang ditanyakan, subjek B hanya dapat menjawab 7 soalan dengan betul, subjek C menjawab 5 soalan dengan betul manakala subjek D dapat menjawab 8 soalan dengan betul. 2.2 Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian Belajar melalui bermain Menurut Pelaksanaan Kurikulum Kebangsaan Pembelajaran yang Menyeronokkan dan Bermakna Jilid 1 (2008), Belajar Melalui Bermain adalah satu pendekatan yang terancang bagi memberi peluang kepada kanak-kanak belajar dalam 14
 • 15. LAMPIRAN A suasana yang informal, bebas dan selamat. Froebel (1782–1852) yang digelar father of kindegarten telah meneroka dan membina satu sistem pendidik an awal kanak-kanak yang berasaskan kepada konsep belajar melalui bermain. Beliau percaya bermain adalah asas untuk kanak-kanak mempelajari sesuatu. Jean Piaget (dalam Nurul Amirah dan Dr Zaidatun)(n.d) pula menyatakan bahawa aktiviti dan permainan yang menarik, mampu memberi pemahaman Matematik yang lebih berkesan kepada kanak-kanak normal. Pendapat D' Augustine, Sobel & Maletsky (1973), pula menyatakan bahawa permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Matematik. Pembelajaran yang bermakna berlaku terutama ketika bermain. Keseimbangan diantara belajar dan bermain menjadi rangka yang penting bagi memperkembangkan kebolehan dan keupayaan kanak-kanak dalam sesuatu bidang. Bermain sebenarnya adalah satu proses pembelajaran yang melibatkan kanak-kanak memahami sesuatu konsep. Melalui permainan juga, ia dapat mengukuhkan kefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui oleh mereka. Konsep bermain ini sebenarnya merujuk kepada motivasi intrinsik (dalaman) dan menyeronokkan. Proses pembelajaran berlaku secara tidak langsung semasa bermain. Kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak di tadika oleh Baroody & Ginsburg (dalam Nurul Amirah dan Dr Zaidatun)(n.d) menunjukkan bahawa kanak- kanak sendiri membina pengetahuan Matematik yang tidak formal sebelum mereka mengikuti kelas formal di sekolah. Semasa bermain, kanak-kanak akan menggunakan istilah-istilah Matematik seperti lebih tinggi, lebih rendah, segitiga, 15
 • 16. LAMPIRAN A bulat, tiga, dua dan sebagainya. Selain itu proses-proses pembelajaran yang tidak formal tentang pengetahuan Matematik seperti ukuran, ruang, bentuk geometri dan lain-lain juga berlaku semasa bermain. Huraian Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan (2003) telah memberi penekanan tentang pendekatan belajar melalui bermain dalam proses Pembelajaran dan Pengajaran di prasekolah. Aktiviti bermain merupakan satu aktiviti yang menjadi fitrah bagi kanak-kanak. Mereka akan meneroka, menjelajah, inkuiri penemuan dan melalui pengalaman langsung secara semulajadi. Mengikut Vygotsky (dalam Saayah 2007) menyatakan main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, ia juga membantu dalam pembentukan ini. Mengikut Pound (dalam Tina 2010) mengatakan bahawa bermain mempunyai kepentingan tertentu kepada kanak-kanak terutama dalam memahami tentang kuantiti, pengiraan, bentuk, ruang dan pengukuran. Gawry (2009) telah memetik pendapat Nietzsche (dalam Azizah 2002) menyatakan bahawa bermain adalah kerja kanak-kanak dan akan menolong perkembangan kanak-kanak dalam pendidikan. Antara contoh permainan yang bersesuaian dengan tahap kanak-kanak ialah jigsaw puzzle. Puzzle merupakan permainan menyusun kepingan gambar sehingga menjadi sebuah gambar yang lengkap. Ianya juga terdiri daripada pelbagai jenis gambar di mana kanak-kanak dikehendaki menyusun serpihan-serpihan kecil daripada kepingan tersebut untuk menjadikan ianya sebuah gambar. Selain itu, puzzle juga adalah satu bentuk permainan yang memerlukan penelitian, melatih kanak-kanak supaya fokus 16
 • 17. LAMPIRAN A atau memberi sepenuh perhatian ketika melakukannya serta harus mempunyai ingatan jangka panjang semasa menyusun kepingan-kepingan puzzle tersebut sehingga selesai. Puzzle yang pertama kali dihasilkan adalah jigsaw puzzle dan tangram. Kedua permainan ini dimainkan dengan cara menyusun kepingan-kepingan yang disatukan hingga membentuk suatu objek atau gambar yang bermakna. Jigsaw puzzle dibuat pada tahun 1766 oleh John Spilsbury yang pada saat itu ideanya ialah menggambar sebuah peta pada kayu yang dipotong kepada kepingan-kepingan kecil untuk pembelajaran ilmu geografi. Sejak daripada itu, pelbagai jenis puzzle yang baru muncul seperti logic puzzle, mechanical puzzle dan construction puzzle. Disamping itu, melalui puzzle juga kanak-kanak dapat belajar memahami konsep bentuk, warna, ukuran dan jumlah, maka bagi kanak-kanak pintar cerdas puzzle yang seharusnya diberikan kepada mereka adalah berbentuk kompleks iaitu dari segi jenis gambar supaya mereka dapat berimaginasi dengan lebih tinggi lagi dalam menyelesaikan permainan tersebut. Hal ini dapat mengembangkan keupayaan kognitif mereka apabila menggunakan otak bagi merancang dan menganalisis apakah bentuk sebenar gambar dalam permainan puzzle tersebut. Kesimpulannya, aktiviti ini dapat meningkatkan daya imaginasi dan ingatan kanak-kanak bagi melengkapkan gambar puzzle tersebut. Konsep Nombor 1-10 Konsep awal Matematik terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya pranombor, nombor, pengukuran, konsep masa dan konsep ruang. Namun fokus diberikan kepada konsep nombor 1-10. Konsep nombor merupakan salah satu 17
 • 18. LAMPIRAN A kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. Nombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. Namun begitu, didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol nombor 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di sekeliling (Rohani, 2003). Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar. Menurut Rohani Abdullah et al (2004), urutan perkembangan pembelajaran Matematik di dalam komponen kognitif melalui tiga tahap iaitu yang pertama tahap konkrit dimana ia menggunakan bahan maujud dan objek, kedua pula adalah tahap gambar iaitu penggunaan gambar dan diagram, manakala tahap yang ketiga adalah tahap simbol iaitu penggunaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ini jelas menunjukkan penguasaan tiga tahap ini penting dikuasai oleh kanak-kanak bagi menguasai konsep nombor seterusnya persediaan kepada pembelajaran Matematik yang lebih tinggi. Konsep nombor terdiri daripada mengenal nombor dan memadankan simbol dengan objek. Membilang adalah proses yang melibatkan hubungan satu dengan lain atau padanan objek. Hubungan ini melibatkan benda dengan simbol, sama ada dalam bentuk simbolik atau tertulis. Kanak-kanak diperingkat awal biasanya membilang dalam bentuk hafalan tanpa kefahaman. Contohnya kanak-kanak menyanyi “satu, dua, tiga, empat, siapa cepat dia dapat”. Tetapi kemungkinan mereka belum memahami konsep 1, 2, 3 dan 4. Kebolehan mengira secara hafalan bukanlah bererti kanak-kanak sudah dapat mengaitkan antara kuantiti dengan fungsi. Sebaliknya Rashidah, 2004 telah memetik 18
 • 19. LAMPIRAN A pendapat Fusan, 1998 yang menyatakan bahawa proses mengira sebenar hanya berlaku sekiranya kanak-kanak faham maksud satu dengan satu benda, dua dengan dua benda dan seterusnya. Mengikut kepada Model Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010), kanak-kanak prasekolah perlu menguasai Standard Kandungan ST 7.1 iaitu memahami nombor 1 hingga 10 dan di bawahnya terdapat tajuk kecil iaitu menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting) (ST 7.1.1) dan memadankan angka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5). Kajian lepas Menurut Sabri Ahmad dan Tengku Zawawi (2006), pendidikan Matematik di sekolah yang tidak menyeronokan adalah salah satu punca kegagalan pelajar dalam matapelajaran Matematik. Begitu juga dengan pendapat Mok Soon Sang (1994), salah satu penyebab kegagalan penguasaan pembelajaran oleh pelajar ialah bahan pengajaran yang disediakan kurang menarik minat pelajar. Penyelidikan tindakan yang dijalankan dikukuhkan lagi dengan kajian yang dilakukan oleh Tay (dalam Johari dan Norsuriani 2011) menunjukkan satu kajian kes mendapati bahawa kebanyakan pelajar yang mempunyai pencapaian rendah dalam matapelajaran Matematik adalah di kalangan mereka yang menganggap matapelajaran Matematik adalah suatu matapelajaran yang sukar dan membosankan. Berikutan itu dengan adanya kaedah belajar melalui bermain dapat membantu meningkatkan pemahaman kanak-kanak dalam Matematik. Selain itu aktiviti bermain juga dapat mengelakkan kanak-kanak daripada mudah bosan dalam sepanjang proses pembelajaran yang dilalui. 19
 • 20. LAMPIRAN A Mengikut Frobel (dalam Nurul Amirah dan Dr Zaidatun)(n.d) bermain adalah sesuatu keadaan semula jadi yang membantu kanak-kanak belajar dan berkembang. Selain itu bermain memberikan kanak-kanak peluang meneroka dan memahami persekitaran serta mencuba-cuba sesuatu aktiviti. Dalam proses mencuba, mereka menemui pengetahuan yang baru. Muhamad Saffari Abd Kadir (2008) telah memetik pendapat Dr. Shahizan dan Ahmad Shahabudi (2006), bahawa bermain dengan alatan permainan adalah perkara yang bermakna dalam kehidupan kanak-kanak. Permainan adalah bahan asas pembelajaran dan perkembangan minda bagi kanak-kanak. Semasa kanak- kanak bermain, mereka akan berasa seronok melalui barang-barang permainan. Naluri bermain adalah keinginan semula jadi bagi kanak-kanak. Ketika bermain, kanak-kanak akan menggunakan kesemua deria dan pancaindera dan melakukan koordinasi fizikal dan kemahiran psikomotornya. Menurut Mohamad Daud (1996) kanak-kanak mempelajari Matematik melalui kegiatan seharian tertentu. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak memperoleh konsep-konsep awal matematik iaitu padanan (matching), penjenisan (sorting), reguan (pairing), dan susunan aturan (ordering). Walau bagaimanapun terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari Matematik dan jenis Matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang berbeza dalam perkembangan kognitifnya. 20
 • 21. LAMPIRAN A 3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3.1 Objektif Umum Objektif umum kajian ini adalah membantu dalam penguasaan kanak- kanak prasekolah terhadap konsep nombor 1-10 menggunakan jigsaw puzzle. 3.2 Objektif Khusus Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut: i. Permainan jigsaw puzzle membantu kanak-kanak mengenal simbol nombor 1-10. ii. Permainan jigsaw puzzle membantu kanak-kanak mengenal nilai nombor 1-10. 3.3 Soalan Kajian i. Adakah permainan jigsaw puzzle dapat membantu kanak-kanak mengenal simbol nombor 1-10? ii. Adakah permainan jigsaw puzzle dapat membantu kanak-kanak mengenal nilai nombor 1-10? 21
 • 22. LAMPIRAN A 4.0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran ini diperoleh hasil daripada tinjauan awal yang dilakukan pengkaji menggunakan beberapa alat kajian. Subjek kajian terdiri daripada kanak- kanak prasekolah di salah sebuah sekolah di daerah Petaling Perdana dan merupakan dari kelas yang sama. Seramai 22 orang kanak-kanak yang berusia 5 tahun terlibat pada peringkat permulaan. Kemudian pengkaji menjalankan tinjauan awal dan mendapati hanya empat orang sahaja iaitu tiga orang lelaki dan seorang orang perempuan dilihat memerlukan bimbingan secara intensif. Pemilihan subjek dibuat secara berperingkat iaitu berdasarkan temu bual dengan guru serta ujian lisan yang dilakukan sebanyak tiga kali. Hasil tinjauan awal tersebut pengkaji mengesan beberapa orang kanak-kanak tidak dapat mengenal simbol nombor dan nilai 1-10. Bilangan Jantina Keliru dalam sasaran Umur 3 orang mengenal 4 orang 5 tahun lelaki simbol dan daripada 22 seorang nilai nombor orang perempuan 1-10 Rajah 2 : Kumpulan Sasaran 22
 • 23. LAMPIRAN A 5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Tindakan yang dijalankan merujuk kepada intervensi yang dilaksanakan sepanjang tempoh kajian. Intervensi dijalankan sebanyak 3 kali ke atas keempat- empat subjek. Jadual 5 : Tindakan yang Dijalankan Pendekatan / Langkah Bermain melalui belajar menggunakan permainan Teknik jigsaw puzzle Cara 1 Guru meletakkan secara berselerak jigsaw puzzle pelaksanaan nombor 1-10. Guru meminta kanak-kanak memilih jigsaw puzzle nombor 1 dan meminta kanak-kanak menyebut nombor tersebut. 2 Seterusnya kanak-kanak memilih jigsaw puzzle nombor 2 dan menyebutnya. Kemudian mencantumkan jigsaw puzzle nombor 2 itu. Kanak-kanak akan mengira kepingan jigsaw puzzle semasa mencantumkannya. 3 Langkah 2 diulang dengan kepingan jigsaw puzzle yang berlainan iaitu dari nombor 3-10. Jigsaw puzzle yang dipilih adalah mengikut turutan nombor. Kanak-kanak akan memilih dan menyebut nombor tersebut sebelum mencantumkannya. Kemudian mereka perlu mengira jumlah kepingan jigsaw puzzle semasa mencantumkannya. 4 Setelah selesai mencantum, kanak-kanak akan memberitahu jumlah kepingan puzzle dan menyebut semula nombor yang dicantumnya. Bahan Bantu Kepingan jigsaw puzzle nombor (rujuk Mengajar Lampiran A) (BBM) 23
 • 24. LAMPIRAN A 6.0 CARA PENGUMPULAN DATA Bahagian ini menerangkan alat kajian yang digunakan untuk mendapatkan data bahawa membuktikan bahawa intervensi yang digunakan telah berjaya membantu menyelesaikan masalah ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Sebaiknya-baiknya alat kajian yang digunakan lebih daripada satu supaya setiap keputusan mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Jadual dibawah merupakan model Lewin 1948 & Laidlaw 1992 yang digunakan. MENGENALPASTI ASPEK AMALAN -Mencari masalah yang memerlukan penambaikan dan mengumpul data Alat Kajian: Temu bual, ujian lisan MEMBUAT REFLEKSI TERHADAP TINDAKAN MERANCANG TINDAKAN -Mencari masalah yang -Menghasilkan bahan bantu mengajar memerlukan penambaikan dan untuk tujuan intervensi mengumpul data -Menyediakan soalan kajian untuk -Melihat keberkesanan intervensi intervensi yang dijalankan -Menyenaraikan alat kajian MENGUMPUL DATA MELAKSANAKAN TINDAKAN -Mengumpul data untuk soalan -Melaksanakan ujian sebelum kajian menggunakan alat kajian intervensi Alat Kajian: Pemerhatian, ujian -Melaksanakan intervensi secara lisan, penelitian dokumen berulang menggunakan bahan bantu mengajar yang dihasilkan. Rajah 3 : Model Pelaksanaan Kajian 24
 • 25. LAMPIRAN A 6.1 Cara Mengumpul Data Jadual 6 : Cara Mengumpul Data Bil Alat kajian Pelaksanaan Cara mengumpul data dan menganalisis 1 Temu bual Digunakan semasa Cara mengumpul data : Jawapan bersama guru tinjauan awal soalan temu bual guru dicatat. Cara menganalisis data : Data dianalisis melalui penulisan deskriptif berdasarkan jawapan yang diberikan. 2 Ujian lisan Digunakan semasa Cara mengumpul data : Data akan rujuk tinjauan awal dan dikumpul menggunakan borang (Lampiran B, dijalankan sebanyak markah yang disediakan. C dan D) tiga kali  2 kali : 22 orang Cara menganalisis data : Data akan  1 kali : 4 orang dianalisis menggunakan peratus melalui borang markah yang disediakan. 3 Ujian sebelum Digunakan sebelum Cara mengumpul data : Data akan intervensi proses intervensi dikumpul dengan melihat kepada (rujuk jumlah jawapan yang betul Lampiran E) berdasarkan kepada soalan. Cara menganalisis data : Data akan dianalisis menggunakan peratusan jawapan yang betul dan akan dipaparkan dalam bentuk graf bar. 4 Pemerhatian Digunakan semasa Cara mengumpul data : Data akan senarai semak menjalankan proses dikumpul berdasarkan pemerhatian (rujuk intervensi (soalan 1) yang dijalankan dengan menggunakan Lampiran F) borang senarai semak. Cara menganalisis data : Data akan dianalisis menggunakan peratus yang dikira berdasarkan daripada borang senarai semak yang disediakan. 5 Ujian lisan Digunakan semasa Cara mengumpul data : Data akan (rujuk menjalankan proses dikumpul berdasarkan kiraan markah Lampiran G) intervensi (soalan 2) dalam ujian lisan yang dijalankan. 25
 • 26. LAMPIRAN A Cara menganalisis data : Data akan dianalisis berdasarkan kiraan markah jawapan yang betul di dalam bentuk peratus. 6 Penelitian Dijalankan semasa Cara mengumpul data : Data Dokumen menjalankan proses daripada foto akan dikumpul dan melalui Foto intervensi (soalan 2) catatan dibuat menggunakan borang (rujuk senarai semak. Lampiran H) Cara menganalisis data : Data akan dianalisis berdasarkan kekerapan melaksanakan intervensi dan seterusnya di tukarkan kepada peratus. 7 Ujian selepas Digunakan selepas Cara mengumpul data : Data akan intervensi proses intervensi dikumpul menggunakan borang (rujuk markah yang dihasilkan. Lampiran E) Cara menganalisis data : Data akan dianalisis menggunakan peratusan jawapan yang betul. Pada tinjauan awal, pengkaji telah menggunakan dua alat kajian iaitu temu bual bersama guru dan ujian lisan. Data temu bual dikumpul seterusnya dianalisis melalui penulisan deskriptif berdasarkan jawapan yang diberikan. Bagi ujian lisan sebanyak tiga kali ujian dijalankan di mana dua kali untuk 22 orang kanak-kanak dan sekali untuk subjek kajian yang telah dikenal pasti. Markah dikumpul menggunakan borang markah seterusnya dianalisis menjadi bentuk peratus. Sebelum menjalankan intervensi satu ujian sebelum intervensi dilakukan dan markah dikumpulkan menggunakan borang markah dan juga dianalisis menjadi bentuk peratus. Bagi menjawab soalan kajian 1, pemerhatian dijalankan dan data dikumpul menggunakan borang senarai semak. Seterusnya borang senarai semak dianalisis 26
 • 27. LAMPIRAN A dalam bentuk peratus. Soalan kajian 2 pula menggunakan ujian lisan dan penelitian dokumen melalui foto. Ujian lisan adalah menggunakan borang markah manakala penelitian dokumen melalui foto menggunakan borang senarai semak yang mengandungi item-item berkaitan kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. Kedua-dua alat kajian ini dianalisis menggunakan peratus dan dipaparkan dalam bentuk graf. Ujian selepas intervensi dijalankan dan markah dikumpul menggunakan borang markah dan dianalisis dalam bentuk peratus. 27
 • 28. LAMPIRAN A 7.0 KEPUTUSAN /ANALISIS DATA DAN INTPRETASI Tiga alat kajian telah digunakan semasa intervensi dijalankan iaitu pemerhatian menggunakan senarai semak, ujian lisan dan penelitian dokumen. Tujuan alat kajian ini digunakan secara triangulasi adalah untuk menunjukkan kesahan dan kebolehpercayaan data yang diperoleh. 7.1 Ujian sebelum intervensi dan selepas intervensi Ujian sebelum dan selepas intervensi dijalankan oleh pengkaji untuk melihat perkembangan dan peningkatan subjek yang dipilih. Ini adalah untuk melihat keberkesanan permainan jigsaw puzzle dalam meningkatkan kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Analisis ujian ini juga menjawab persoalan kajian yang telah ditetapkan oleh pengkaji. 7.1.1 Analisis ujian sebelum intervensi dan selepas intervensi 100 90 90 90 85 80 80 70 Peratusan % 60 Ujian sebelum intervensi 50 40 40 35 Ujian selepas intervensi 30 25 25 20 10 0 1 A 2B 3 C 4D Subjek Rajah 4 : Perbandingan Ujian Sebelum dan Selepas Intervensi 28
 • 29. LAMPIRAN A Rajah 4 menunjukkan perbandingan bagi ujian sebelum dan selepas intervens. Keputusan menunjukkan bahawa peningkatan berlaku bagi kempat-empat subjek. Bagi subjek A peningkatan dilihat iaitu daripada 25% kepada 90%, subjek B daripada 35% kepada 85%, subjek C daripada 25% kepada 80% manakala subjek D daripada 40% kepada 90%. Peningkatan subjek A adalah paling ketara iaitu sebanyak 65%. 7.2 Pemerhatian Pemerhatian dibuat sebanyak tiga kali untuk melihat pencapaian keempat- empat subjek kajian. 7.2.1 Analisis Pemerhatian Berikut merupakan analisis pemerhatian menggunakan borang senarai semak bagi keempat-empat subjek dalam kajian ini. Ini adalah untuk menjawab soalan kajian 1 yang memberi fokus kepada kemahiran mengenal simbol nombor 1-10. Jadual 7 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek A Bil Subjek A . Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Konstruk YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 1 Adakah murid mengenal simbol    nombor 1. 2 Adakah murid mengenal simbol    nombor 2. 3 Adakah murid mengenal simbol    nombor 3. 4 Adakah murid mengenal simbol    nombor 4. 5 Adakah murid mengenal simbol    nombor 5. 29
 • 30. LAMPIRAN A 6 Adakah murid mengenal simbol    nombor 6. 7 Adakah murid mengenal simbol    nombor 7. 8 Adakah murid mengenal simbol    nombor 8. 9 Adakah murid mengenal simbol    nombor 9. 10 Adakah murid mengenal simbol    nombor 10. Jumlah 4/10 6/10 8/10 Peratus 40% 60% 80% Pemerhatian menggunakan senarai semak bagi subjek A menunjukkan hanya 40% dicapai pada pemerhatian 1 namun menunjukkan peningkatan sebanyak 60% pada pemerhatian 2 dan 80% pada pemerhatian 3. Ini menunjukkan bahawa berlaku peningkatan terhadap subjek dalam mengenal simbol nombor yang ditunjukkan. Jadual 8 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek B Bil. Subjek B Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Konstruk YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 1 Adakah murid mengenal simbol    nombor 1. 2 Adakah murid mengenal simbol    nombor 2. 3 Adakah murid mengenal simbol    nombor 3. 4 Adakah murid mengenal simbol    nombor 4. 5 Adakah murid mengenal simbol    30
 • 31. LAMPIRAN A nombor 5. 6 Adakah murid mengenal simbol    nombor 6. 7 Adakah murid mengenal simbol    nombor 7. 8 Adakah murid mengenal simbol    nombor 8. 9 Adakah murid mengenal simbol    nombor 9. 10 Adakah murid mengenal simbol    nombor 10. Jumlah 5/10 7/10 9/10 Peratus 50% 70% 90% Pemerhatian bagi subjek B menunjukkan pada pemerhatian 1 mencatatkan sebanyak 50% dan meningkat kepada 70% seterusnya kepada 90% pada pemerhatian yang ke-3. Pada pemerhatian ke-3, subjek B hanya gagal mengenal satu nilai nombor sahaja iaitu 10. Jadual 9 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek C Bil. Subjek C Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Konstruk YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 1 Adakah murid mengenal simbol    nombor 1. 2 Adakah murid mengenal simbol    nombor 2. 3 Adakah murid mengenal simbol    nombor 3. 4 Adakah murid mengenal simbol    nombor 4. 5 Adakah murid 31
 • 32. LAMPIRAN A mengenal simbol    nombor 5. 6 Adakah murid mengenal simbol    nombor 6. 7 Adakah murid mengenal simbol    nombor 7. 8 Adakah murid mengenal simbol    nombor 8. 9 Adakah murid mengenal simbol    nombor 9. 10 Adakah murid mengenal simbol    nombor 10. Jumlah 4/10 7/10 8/10 Peratus 40% 70% 80% Peratus bagi setiap pemerhatian menunjukkan peningkatan. Bagi pemerhatian 1, subjek mengenal 4 daripada 10 nilai nombor dan memperoleh sebanyak 40%. Pemerhatian 2, subjek mengenal 7 nilai nombor dan memperoleh markah sebanyak 70%, manakala pemerhatian 3 subjek mengenal 8 daripada 10 nilai nombor dan memperoleh markah sebanyak 80%. Jadual 10 : Analisis Pemerhatian Senarai Semak bagi Subjek D Bil. Subjek D Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Konstruk YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 1 Adakah murid mengenal simbol    nombor 1. 2 Adakah murid mengenal simbol    nombor 2. 3 Adakah murid mengenal simbol    nombor 3. 32
 • 33. LAMPIRAN A 4 Adakah murid mengenal simbol    nombor 4. 5 Adakah murid mengenal simbol    nombor 5. 6 Adakah murid mengenal simbol    nombor 6. 7 Adakah murid mengenal simbol    nombor 7. 8 Adakah murid mengenal simbol    nombor 8. 9 Adakah murid mengenal simbol    nombor 9. 10 Adakah murid mengenal simbol    nombor 10. Jumlah 6/10 8/10 10/10 Peratus 60% 80% 100% Pemerhatian 1 menunjukkan subjek A memperoleh 60% dan meningkat kepada 80% pada pemerhatian yang ke-2. Pada pemerhatian ke-3, subjek D menunjukkan keputusan yang cemerlang di mana dapat mengenal kesemua nilai nombor 1-10 seterusnya memperoleh markah sebanyak 100%. 33
 • 34. LAMPIRAN A 100 90 80 40 50 60 60 Peratusan % 70 Tidak mengenal Tidak mengenal 60 nombor 1-10 nombor 50 40 Mengenal nombor Mengenal nombor 30 60 1-10 50 20 40 40 10 0 1A 2B 3C 4D Subjek Rajah 5: Peratus Pemerhatian 1 Rajah 5 menunjukkan hasil keputusan pemerhatian 1 yang dijalankan terhadap keempat-empat subjek. Berdasarkan keputusan yang diperoleh didapati peratus tidak mengenal simbol nombor lebih tinggi daripada mengenal. Bagi subjek A dan C, markahnya adalah sama iaitu 40%, subjek B ialah 50% dan subjek D memperoleh markah tertinggi iaitu 60%. Peratus pencapaian bagi kesemua subjek masih belum menunjukkan peningkatan yang baik. Perbezaan markah tertinnggi dan terendah ialah 20%. 34
 • 35. LAMPIRAN A 100 90 20 30 30 80 40 70 Peratusan % Tidak mengenal Tidak mengenal 60 nombor 1-10 nombor 50 40 80 Mengenal nombor Mengenal nombor 70 70 1-10 30 60 20 10 0 1A 2B 3C 4 D Subjek Rajah 6 : Peratus Pemerhatian 2 Rajah 6 menunjukkan peratus pemerhatian 2 keempat-empat subjek terhadap kemahiran mengenal simbol nombor 1-10. Berdasarkan hasil dapatan yang diperoleh, keempat-empat subjek menunjukkan sedikit peningkatan berbanding dapatan pemerhatian 1. Subjek A memperoleh 60%, subjek B dan C memperoleh markah yang sama iaitu sebanyak 70% manakala subjek D menunjukkan pemerolehan markah tertinggi iaitu 80%. 35
 • 36. LAMPIRAN A 100 0 10 90 20 20 80 70 Peratusan % Tidak mengenal Tidak mengenal 60 100 nombor 1-10 nombor 50 90 80 80 Mengenal nombor Mengenal nombor 40 1-10 30 20 10 0 1 A 2 B 3 C 4D Subjek Rajah 7 : Peratus Pemerhatian 3 Keputusan di rajah 7 menunjukkan peratus pemerhatian 3 yang dijalankan terhadap subjek A, B, C dan D. Hasil keputusan menunjukkan subjek A dan C memperoleh markah yang sama iaitu sebanyak 80%. Subjek B pula memperoleh 90% manakala subjek D menunjukkan yang paling baik dengan memperoleh 100%. Keempat-empat subjek menunjukkan peningkatan yang baik berdasarkan ketiga-tiga pemerhatian yang dijalankan. 36
 • 37. LAMPIRAN A 100 100 90 Peratusan Mengenal Nombor ( %) 90 80 80 80 80 Peratus Mengenal 70 70 70 Nombor 60 60 60 Pemerhatian 1 50 50 Pemerhatian 2 40 40 Pemerhatian 3 40 30 20 10 0 A B C D Subjek Rajah 8 : Perbandingan Peratus Mengenal Nombor 1-10 Rajah 8 menunjukkan perbandingan di antara pemerhatian 1, 2 dan 3. Pencapaian yang baik dapat dilihat dengan meningkatnya markah antara ketiga-tiga ujian bagi kesemua subjek. Markah tertinggi yang diperoleh dalam ujian lisan 1 adalah sebanyak 60%, ujian 2 ialah 80% manakala ujian 3 adalah sebanyak 100%. Bagi subjek A peningkatan markah masing-masing adalah 40% , 60% kepada 80%. Peningkatan markah subjek B ialah daripada 50%, 70% kepada 90%. Subjek C pula ialah 40%, 70% kepada 80% dan subjek D menunjukkan peningkatan iaitu daripada 60%, 80% kepada 100%. Peningkatan yang ditunjukkan berdasarkan pemerhatian 1 dan 3 bagi keempat-empat subjek adalah sama iaitu sebanyak 40% . 37
 • 38. LAMPIRAN A 7.3 Ujian lisan Ujian lisan bertujuan bagi melihat perubahan yang berlaku kepada subjek dalam kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. Ujian lisan dijalankan sebanyak tiga kali untuk melihat pencapaian dalam kemahiran tersebut. Ujian yang dijalankan dianalisis menggunakan borang markah dan kemudiannya ditukarkan kepada bentuk peratus. 7.3.1 Analisis ujian lisan Peratusan Mengenal Nilai Nombor 100 90 80 70 70 70 60 60 50 (%) 50 40 Ujian lisan 1 30 20 10 0 A1 2 B 3 C 4D Subjek Rajah 9 : Peratus Ujian Lisan 1 : Kemahiran Mengenal Nilai Nombor 1-10 Rajah 9 menunjukkan hasil keputusan ketika menjalankan ujian lisan 1 semasa intervensi dalam kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. Semua subjek menunjukkan perbezaan markah semasa ujian lisan 1 dijalankan kecuali subjek C dan D memperoleh markah yang sama. Bagi subjek A, markah yang diperoleh ialah 50%. Subjek B memperoleh markah sebanyak 60%. Subjek C dan D memperoleh 38
 • 39. LAMPIRAN A markah yang sama iaitu 70% dan juga merupakan markah yang tertinggi bagi ujian lisan 1. 100 90 80 70 70 70 60 60 Peratusan % 60 50 40 Ujian lisan 2 30 20 10 0 1A 2 B 3C 4D Subjek Rajah 10 : Peratus Ujian Lisan 2 : Kemahiran Mengenal Nilai Nombor 1-10 Rajah 10 menunjukkan hasil keputusan bagi ujian lisan 2 semasa intervensi. Subjek A dan D memperoleh keputusan yang sama iaitu 70%. Bagi subjek C dan D, keputusan yang sama ditunjukkan oleh kedua-dua subjek iaitu 60%. Pencapaian yang baik bagi ujian lisan 2 ditunjukkan oleh subjek A dan D dengan memperoleh markah sebanyak 70%. Berlaku sedikit peningkatan terhadap subjek A iaitu sebanyak 20% berbanding ujian lisan 1 manakala subjek lain masih mengekalkan markah yang sama. 39
 • 40. LAMPIRAN A 100 90 90 80 80 80 70 70 Peratusan % 60 50 Ujian lisan 3 40 30 20 10 0 1 A 2B 3C 4D Subjek Rajah 11 : Peratus Ujian Lisan 3 : Kemahiran Mengenal Nilai Nombor 1-10 Hasil daripada menjalankan ujian lisan 3 semasa intervensi menunjukkan perbandingan seperti rajah 11. Subjek A dan B berkongsi keputusan yang sama dengan memperoleh 80%. Subjek C memperoleh markah iaitu 70%. Subjek D pula memperoleh markah tertinggi sebanyak 90%. Jadual 11 memaparkan hasil analisis markah ujian lisan 1, 2 dan 3 bagi subjek A, B C dan D. Jadual 11 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek A Nombor Ujian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Peratus Soalan Lisan (%) 1      5/10 50 Beritahu cikgu jumlah 2        7/10 70 kepingan puzzle yang kamu 3         8/10 80 cantumkan. 40
 • 41. LAMPIRAN A Jadual 12 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek B Nombor Ujian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Peratus Soalan Lisan (%) 1       6/10 60 Beritahu cikgu jumlah 2       6/10 60 kepingan puzzle yang 3         8/10 80 kamu cantumkan. Jadual 13 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek C Nombor Ujian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Peratus Soalan Lisan (%) 1        7/10 70 Beritahu cikgu jumlah 2       6/10 60 kepingan puzzle yang 3        7/10 70 kamu cantumkan. Jadual 14 : Analisis Markah Ujian Lisan bagi Subjek D Nombor Ujian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Peratus Soalan Lisan (%) 1        7/10 70 Beritahu cikgu jumlah 2        7/10 70 kepingan puzzle yang 3          9/10 90 kamu cantumkan. 41
 • 42. LAMPIRAN A 100 90 90 80 80 80 70 70 70 7070 Peratusan % 70 6060 60 60 50 50 Ujian lisan 1 40 Ujian lisan 2 30 Ujian lisan 3 20 10 0 1A 2 B 3 C 4 D Subjek Rajah 12: Perbandingan Pencapaian Ujian Lisan 1, 2 dan 3 Hasil dapatan menunjukkan berlaku peningkatan terhadap keempat-empat subjek sepanjang ketiga-tiga ujian lisan. Bagi subjek A markah yang diperoleh sepanjang pemerhatian ialah 50%, 70% dan 80%. Subjek B ialah 60%, 60% dan 80%. Subjek C ialah 70%, 60% dan 70%. Subjek D mengekalkan markah yang sama pada ujian lisan 1 dan 2 iaitu 70% dan meningkat kepada 90% bagi ujian lisan 3. Sepanjang ketiga-tiga ujian lisan dijalankan, subjek D menunjukkan pencapaian yang baik bagi ketiga-tiga ujian lisan tersebut. Walaupun tidak mencapai 100% namun dapat dilihat berlaku peningkatan yang baik terhadap kesemua subjek kajian. 7.4 Penelitian dokumen Penelitian dokumen digunakan bagi menjawab soalan kajian yang kedua. Tujuan penelitian dokumen digunakan adalah untuk menyokong dapatan berdasarkan 42
 • 43. LAMPIRAN A alat kajian yang digunakan sebelum ini iaitu ujian lisan. Penelitian dokumen adalah melalui foto dan dianalisis menggunakan borang senarai semak. 7.4.1 Analisis penelitian dokumen Jadual 15 : Analisis Penelitian Dokumen Menggunakan Senarai Semak Bil. Subjek A B C D Jigsaw puzzle yang berjaya dibilang dan dicantum 1 Nombor 1     2 Nombor 2     3 Nombor 3     4 Nombor 4     5 Nombor 5     6 Nombor 6     7 Nombor 7     8 Nombor 8    9 Nombor 9  10 Nombor 10 Jumlah 8/10 8/10 7/10 9/10 Peratus 80% 80% 70% 90% 100 90 90 80 80 80 70 70 Peratusan % 60 50 Penelitian dokumen 40 30 20 10 0 1 A 2B 3C 4 D Subjek Rajah 13 : Peratus Penelitian Dokumen melalui Foto 43
 • 44. LAMPIRAN A Keputusan penelitian dokumen melalui foto menggunakan senarai semak menunjukkan perbandingan markah antara keempat-empat subjek. Subjek A dan B memperoleh markah yang sama iaitu 80%. Subjek C memperoleh 70%. Subjek D memperoleh markah tertinggi iaitu 90%. Peratusan ini adalah berdasarkan borang senarai semak yang digunakan untuk melihat kepada kemahiran mengenal nilai nombor 1-10. Hasil dapatan penelitian dokumen adalah selari dengan markah ujian lisan dan ini mengukuhkan lagi data yang diperoleh. 44
 • 45. LAMPIRAN A 8.0 RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN Masalah pembelajaran yang dihadapi oleh kanak-kanak di selesaikan dengan menjalankan intervensi sebanyak tiga kali. Sebelum intervensi dijalankan beberapa langkah awal dilakukan iaitu menetapkan objektif dan soalan kajian. Seterusnya menentukan alat kajian yang digunakan sepanjang menjalankan kajian ini. Sewaktu melakukan tinjauan awal antara alat kajian yang digunakan ialah temu bual bersama guru dan ujian lisan. Sebelum melaksanakan intervensi menggunakan bahan bantu mengajar yang dihasilkan, satu ujian sebelum intervensi dijalankan bagi melihat tahap pencapaian subjek kajian. Ketika menjalankan intervensi pula alat kajian yang digunakan ialah pemerhatian, ujian lisan dan penelitian dokumen. Sebanyak tiga kali intervensi dilakukan secara berulang sehingga keempat-empat subjek menunjukkan peningkatan yang memberansangkan. Intervensi yang dijalankan oleh pengkaji adalah menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Permainan jigsaw puzzle yang dihasilkan bagi menjalankan intervensi dibuktikan mampu membantu perkembangan dan mengukuhkan kefahaman kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Permainan yang dijalankan secara tidak langsung memberi keseronokan, kepuasan serta kedamaian di dalam dunia kanak-kanak. Pada peringkat permulaan kanak- kanak dilihat menunjukkan pencapaian yang kurang memberansangkan dalam konsep Matematik yang dipelajari sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Namun, peningkatan berlaku selepas proses intervensi dijalankan terhadap keempat- empat orang subjek. 45
 • 46. LAMPIRAN A Tindakan secara berperingkat yang dijalankan bermula daripada tinjauan awal, ujian sebelum intervensi sehinggalah ujian selepas intervensi mampu membantu kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Walaupun pada peringkat ujian sebelum intervensi pencapaian kanak-kanak tidak memberansangkan, namun intervensi yang dijalankan secara berulang mampu membantu kanak-kanak menguasai kemahiran tersebut seterusnya memberikan peningkatan apabila ujian selepas intervensi dijalankan. Kenaikan peratus yang baik jelas ditunjukkan di dalam hasil dapatan menggunakan beberapa alat kajian. Antara keempat-empat subjek, subjek A menunjukkan peningkatan paling ketara iaitu sebanyak 65% diikuti subjek C iaitu 55% seterusnya subjek B dan D sebanyak 50%. Peningkatan positif berlaku disebabkan oleh kaedah belajar melalui bermain yang digunakan dan dapat menarik perhatian kanak-kanak sepanjang tempoh kajian dijalankan. Keseronokan dan penumpuan yang baik juga menyumbang kepada pencapaian kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 ini. Hasil dapatan kajian ini selari dengan dapatan daripada D' Augustine, Sobel &Maletsky (1972) di mana permainan adalah satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Matematik. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah permainan jigsaw puzzle mampu membantu kanak-kanak dalam kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. 46
 • 47. LAMPIRAN A 9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Antara cadangan penambaikan yang boleh dilaksanakan adalah mengubah saiz jigsaw puzzle kepada saiz lebih kecil untuk melihat kecekapan kanak-kanak mencantumkannya. Jika sebelum ini, saiz jigsaw puzzle adalah sebesar saiz A4 maka diubah menjadi saiz A5. Walaupun saiz diubah namun kemahiran mengenal nilai masih mampu lagi dilihat terhadap subjek kajian. Saiz juga memainkan peranan untuk melihat kecekapan kanak-kanak. Perbandingan dapat dibuat dengan kajian yang telah dijalankan berdasarkan penggunaan saiz jigsaw puzzle yang berbeza. Selain itu sasaran juga boleh ditambah kepada kanak-kanak yang berumur 6 tahun. Sasaran yang berbeza umur dapat memperlihatkan perbandingan tahap kecekapan kanak-kanak yang berumur 5 dan 6 tahun dalam menguasai kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10. Tambahan daripada penambaikan itu, permainan ini juga boleh diubah kepada sebuah permainan yang boleh dimainkan di komputer. Pengkaji boleh menggunakan perisian jigsaw maker untuk menghasilkan kepingan puzzle dan kanak-kanak boleh memainkannya di komputer. Selain itu, perisian jigsaw puzzle juga boleh menghasilkan bentuk dan warna yang pelbagai dan akan menjadi tarikan kepada kanak-kanak untuk bermain. Tarikan itu akan menjadikan kemahiran yang ingin dilihat lebih mudah dicapai dimana kanak-kanak akan memberikan tumpuan yang baik seterusnya mengelakkan kebosanan kanak- kanak. 47
 • 48. LAMPIRAN A 10.0 SENARAI RUJUKAN Angela Anthonysamy. Perkembangan Pemikiran Matematik Pada Peringkat Awal Kanak-Kanak. Diperoleh daripada http://www.ipbl.edu.my/BM/penyelidikan/1998/98_Angela.pdf Arbak Othman (2005). Kamus Komprehensif Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Azizah Lebai Nordin (2002). Pendidikan Awal Kanak-kanak : Teori dan Amali. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. D' Augustine, Sobel & Maletsky (1973). Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. [Tengku Zawawi bin Tengku Zainal]. Diperoleh daripada http://mujahid.tripod.com/strategi.html Friedrich, W.F. (2011, Disember 6). Tokoh Pengasas Pra Sekolah. [Azizi Cyberspot]. Diperoleh daripada http://notakursusdalamcuti.blogspot.com/ 2011/12/tokoh-pengasas-prasekolah.html Gawry Nayaranasamy (2009). Penggunaan Kaedah Belajar Melalui Bermain Dalam Menguasai Nilai Operasi Nombor Dalam Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Tesis tidak diterbitkanInstitut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu : Tesis Sarjana. Ginsburg, H. P. & Baron, J (1992). Cognition: young children’s construction. In Jensen (ed.) Research ideas for the classroom. early childhood mathematics. New York, NY: Macmillan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (2010). Kementerian Pelajaran Malaysia Mohamad Daud Hamzah (1996). Perkembangan kanak-kanak dan Pembelajaran. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. 48
 • 49. LAMPIRAN A Muhamad Saffari Abd Kadir (2008). Pembangunan Multimedia Penggunaan Operasi Asas Matematik Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pemulihan Tahun 1. Tesis tidak diterbitkan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu : Tesis Sarjana. Mok, Soon Sang (2011, April 7). Permainan Matematik. [Mohamad Hasrul Daud]. Diperoleh daripada http://math-primary.blogspot.com/2011/04/permainan- matematik.html Nurul Amirah Mohd Razali dan Dr Zaidatun Tasir. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan Yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak. Diperoleh 4 April 2012 daripada http://eprints.utm.my/7988/1/EDUPRES_%28F3%29_8.pdf Rashidah Ismail (2004). Perkembangan Kognitif Matematik di Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Tesis tidak diterbitkan. Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu : Tesis Sarjana. Rohani Abdullah, Nani Menon & Mohd Sabri Ahmad (2004). Panduan Kurikulum Prasekolah. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Rohani Abdullah (2003). Panduan Kognitif Kanak-Kanak Prasekolah. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Rosinah Edinin (2011). Penyelidikan Tindakan : Kaedah dan Penulisan. Kuala Lumpur : Freemind Horizons Sdn. Bhd. Saayah Abu (2007). Menjadi Guru Tadika. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd . Sabri Ahmad dan Tengku Zawawi (2006). Isu-isu Dalam Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn. Bhd. Bruce, T (2010). Early Childhood :A Guide For Students (2nd Edition). London : Sage Publications Ltd. 49
 • 50. LAMPIRAN A Gambar Jigsaw Puzzle yang digunakan sebagai Bahan Bantu Mengajar Jigsaw Puzzle Nombor 50
 • 51. LAMPIRAN A B Borang Markah Ujian Lisan 1 : Tinjauan Awal Berikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisan yang dijalankan ke atas 22 orang kanak-kanak prasekolah. Kemahiran yang dilihat adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting)(ST 7.1.1) dan memadankan angka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5). Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Sampel A /20 B /20 C /20 D /20 E /20 F /20 G /20 H /20 I /20 J /20 K /20 L /20 M /20 N /20 O /20 P /20 Q /20 R /20 T /20 U /20 V /20 Senarai semak 1 : Kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 menggunakan kad simbol nombor dan kad bergambar. 51
 • 52. LAMPIRAN A C Borang Markah Ujian Lisan 2 : Tinjauan Awal Berikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisan yang dijalankan ke atas 22 orang kanak-kanak prasekolah. Kemahiran yang dilihat adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting)(ST 7.1.1) dan memadankan angka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5). Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Sampel A /20 B /20 C /20 D /20 E /20 F /20 G /20 H /20 I /20 J /20 K /20 L /20 M /20 N /20 O /20 P /20 Q /20 R /20 T /20 U /20 V /20 Senarai semak 2 : Kemahiran mengenal simbol dan nilai nombor 1-10 melalui permainan interaktif 52
 • 53. LAMPIRAN D A Borang Markah Ujian Lisan 3 : Tinjauan Awal Berikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisan yang dijalankan ke atas 4 orang subjek yang telah dikenal pasti. Kemahiran yang dilihat adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting)(ST 7.1.1). Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Sampel A /10 B /10 C /10 D /10 . Senarai semak 3.1 : Kemahiran mengenal nombor 1-10 menggunakan komputer Borang Markah Ujian Lisan 3 : Tinjauan Awal Berikut merupakan borang markah yang dibuat untuk mencatat markah ujian lisan yang dijalankan ke atas 4 orang subjek yang telah dikenal pasti. Kemahiran yang dilihat adalah berdasarkan kepada Tunjang Sains dan Teknologi iaitu memadankan angka 1 hingga 10 dengan bilangan objek yang betul (ST 7.1.5). Nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Sampel A /10 B /10 C /10 D /10 Senarai semak 3.2 : Kemahiran mengenal nilai 1-10 menggunakan bongkah kayu 53
 • 54. LAMPIRAN A E Borang Markah : Ujian Sebelum dan Selepas Intervensi Ujian Sebelum intervensi Selepas intervensi Jumlah Peratus Sampel Ujian Ujian Ujian Ujian markah (%) lisan bertulis lisan bertulis A /10 /10 /10 /10 /20 % B /10 /10 /10 /10 /20 % C /10 /10 /10 /10 /20 % D /10 /10 /10 /10 /20 % Borang markah ujian sebelum dan selepas intervensi 54
 • 55. LAMPIRAN F A Senarai Semak Pemerhatian : Soalan Kajian 1 Senarai semak dibawah digunakan untuk melihat kepada tahap penguasaan kanak- kanak dalam kemahiran mengenal nilai 1-10. Tahap penguasaan dilihat kepada kebolehan kanak-kanak mengira kepingan jigsaw puzzle bagi setiap setiap set nombor 1-10. Bil. Subjek A B C D Pemerhatian 1 Pemerhatian 2 Pemerhatian 3 Konstruk YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 1 Adakah murid mengenal nombor 1 dengan betul. 2 Adakah murid mengenal nombor 2 dengan betul. 3 Adakah murid mengenal nombor 3 dengan betul. 4 Adakah murid mengenal nombor 4 dengan betul. 5 Adakah murid mengenal nombor 5 dengan betul. 6 Adakah murid mengenal nombor 6 dengan betul. 7 Adakah murid mengenal nombor 7 dengan betul. 8 Adakah murid mengenal nombor 8 dengan betul. 9 Adakah murid mengenal nombor 9 dengan betul. 10 Adakah murid mengenal nombor 10 dengan betul. Jumlah a/10 b/10 c/10 Pengiraan markah a/10 x 100% = d% b/10 x 100% = d% c/10 x 100% = d% 55