SlideShare a Scribd company logo
Konferencja „Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji”
     ITAAT: Information Technology
      Applied to Adult Training
               Siedlce, 30 maja 2012
        Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach
Kim jesteśmy?
  W 2010 roku 8 instytucji europejskich rozpoczęło
  dwuletnią współpracę w ramach programu Grundtvig
  – Projekty Partnerskie, powołując do życia partnerstwo
  ITAAT dla realizacji projektu pt. „Information
  Technology Applied to Adult Training”.
  Głównym celem tego partnerstwa było podzielenie się
  doświadczeniem na temat sposobów, za pomocą
  których instytucje partnerskie wykorzystują nowe
  technologie komputerowe do edukacji dorosłych,
  zarówno w procesie nauczania – uczenia się, jak
  również w zarządzaniu instytucją.    ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Partnerstwo ITAAT
  Centro del Profesorado de Ronda (Hiszpania) -
  koordynator
  Fundatia Professional (Rumunia)
  Centro de Formaçao de Associaçao de Escolas dos
  Concelhos de Albufeira (Portugalia)
  DHE Solutions Ltd. (Wielka Brytania)
  UAB Globalios idėjos (Litwa)
  MSCDN Wydział w Siedlcach (Polska)
  ISER srl - Integrated Services Engineering &Research
  (Włochy)
  Directorate of National Education Chairman
  of Primary School Inspectors (Turcja)
Partnerstwo ITAAT


       Lancaster
                        Kowno

                     Siedlce                      Targu Mures             Francavilla al Mare
Albufeira
   Ronda
                             Şanlıurfa
Co nas łączy?
      Instytucje tworzące partnerstwo ITAAT działają
      w obrębie edukacji dorosłych: ośrodki doskonalenia
      nauczycieli, komercyjne centra szkoleniowe, firma
      konsultingowa, instytucja nadzoru pedagogicznego.
      W projekcie nauczyciele traktowani są jako dorośli
      uczący się i jako tacy posiadają cechy i potrzeby
      charakterystyczne dla innych dorosłych uczących się.
      Dzięki zróżnicowaniu wynikającemu z funkcjonowania
      w różnych kontekstach (położenie geograficzne, systemy
      edukacyjne, aspekty kulturowe, instytucje publiczne
      i niepubliczne), możliwe było ujęcie tematu projektu
      w szerokiej perspektywie.

  ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Cele szczegółowe
 Promocja procesu uczenia się
 przez całe życie dorosłych,
 w tym nauczycieli.
 Poznanie różnych systemów doskonalenia nauczycieli
 oraz edukacji dorosłych w krajach instytucji
 partnerskich.
 Zbadanie różnych sposobów, w jakie TIK są włączone
 do zarządzania oraz procesów nauczania -uczenia się
 w każdej instytucji partnerskiej.
 Zbadanie różnych sposobów włączenia technologii
 WEB 2.0 do zarządzania i procesów nauczania - uczenia
 się w każdej instytucji partnerskiej.

    ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Cele szczegółowe
 Zbadanie wykorzystania
 e-learningu jako metody
 nauczania poprzez
 porównanie różnych sposobów,
 wykorzystania w instytucjach partnerskich.
 Zbadanie korzyści wynikających z użycia tablic
 interaktywnych w procesach nauczania-uczenia się.
 Poprawa metod pracy w każdej instytucji partnerskiej
 poprzez przeprowadzenie analizy porównawczej
 instytucji zaangażowanych w projekt.
 Podzielenie się rezultatami z innymi instytucjami
 poprzez rozpowszechnienie rezultatów partnerstwa na
 stronach internetowych i platformach e-learningowych.

    ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Działania

Analiza organizacji i zarządzania                     Analiza systemów adaptacji
 zasobami w każdej instytucji                       instytucji do potrzeb grup
                    Analiza wykorzystania TIK
 uczestniczącej w projekcie dla                       docelowych, w tym osób o
                    w zarządzaniu i procesach
 zbudowania ram współpracy                       utrudnionym dostępie do usług
                    nauczania – uczenia się w
  nad wykorzystaniem TIK w                         (np. bariery geograficzne,
                   każdej instytucji partnerskiej.
instytucjach zaangażowanych w                      fizyczne; teren wiejski, dotknięty
      projekt.                                kryzysem).
 Rozpowszechnienie rezultatów
 poprzez platformy i/lub strony                     Analiza porównawcza wyników
                    Sporządzenie wniosków dla
 internetowe poszczególnych                       włączenia TIK w zarządzanie i
                   każdego partnera. Opracowanie
instytucji. Zbudowanie wspólnej                     procesy nauczania -uczenia się
                      planów pracy i ocena
   platformy jako środka                        we wszystkich instytucjach
                        rezultatów.
   komunikacji instytucji                       uczestniczących w projekcie.
     partnerskich.
         ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Wizyty robocze
lp              tematyka             miejsce    termin
1  Charakterystyka systemów edukacyjnych krajów       Hiszpania   październik
   partnerskich. Rola TIK w tych systemach.                 2010
   Opis instytucji partnerskich oraz ich roli w systemie.

2  Wykorzystanie TIK w zarządzaniu instytucjami       Turcja     luty
   partnerskimi, organizacji doskonalenia oraz dla celów           2011
   edukacyjnych.
3  Platforma Moodle jako narzędzie e-learningu.        Litwa    marzec/
                                      kwiecień 2011

4  Blogi i inne program WEB 2.0 stosowane w edukacji    Rumunia      maj
   dorosłych i w instytucjach partnerskich.                 2011
5  Tablice interaktywne.                  Portugalia  październik
                                       2011
6  Oprogramowanie do animacji.                Wielka   marzec 2012
   Piloty do tablic interaktywnych.             Brytania

7  Zastosowanie TIK w edukacji dorosłych - przewodnik    Włochy   kwiecień 2012
   dobrych praktyk .

8  Podsumowanie projektu – konferencja.           Polska      maj
                                        2012
Uczące się partnerstwo
Platforma Moodle projektu
  ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Platforma Moodle projektu
  Administrowana przez hiszpańskiego
  koordynatora.
  Miejsce wirtualnych spotkań partnerów pomiędzy
  wizytami roboczymi.
  Bieżąca komunikacja poprzez Forum.
  Współpraca (Wiki, Głosowanie).
  Archiwum projektu – materiały związane z
  przygotowaniem, realizacją i oceną kolejnych wizyt
  (Zasoby).
    ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Poznawanie krajów partnerskich
Poznawanie krajów partnerskich
Zdobycie wiedzy, jak
        instytucje partnerskie
         wykorzystują TIK.  Poznanie różnych
Poznanie innych              sposobów
  instytucji              stosowania TIK
 europejskich i             w doskonaleniu
  systemów                dorosłych.
 edukacyjnych.

              Rezultaty           Identyfikacja
                              aspektów
                            związanych z TIK
  Poprawa                        w organizacji
znajomości języka                     placówek i w
 angielskiego.       Poprawa          procesie uczenia
            wykorzystanie TIK        się – nauczania.
             w instytucjach
             partnerskich.
    ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Produkt
                         Broszura zawierająca opis
                         wybranych narzędzi
                         z uzasadnieniem:
                         • Dlaczego je używać?
                         • Jak używać?
                         • Jakie są wady i zalety?
                         •Jak używa je partner
                         ITAAT?
                         • Jakie ma z tego
                         korzyści ?
ITAAT: Technologie informacyjne i edukacyjne w edukacji dorosłych
Przewodnik Dobrych Praktyk - zawartość
1.  Wykorzystanie możliwości Facebooka przez
   organizatorów edukacji dorosłych.
2.  Glogi.
3.  Słowa w chmurach.
4.  Składowa Moodle: Lekcja.
5.  Tworzenie quizów na platformie edukacyjnej Moodle
   do oceniania, ewaluacji i informacji zwrotnej.
6.  Oprogramowanie do tworzenia animacji.
7.  Kreatory ankiet online.
8.  Ankietowanie za pomocą Dokumentów Google.
9.  Zastosowanie Dokumentów Google w Ośrodku
   Doskonalenia Nauczycieli w okręgu Albufeira, Lagos
   i Silves.
10.  E-Szkoła.


    ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Rozpowszechnienie rezultatów projektu

Strona projektu           Blog projektu
http://www.itaat.eu          http://iwonam3.blogspot.com


   ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Rozpowszechnienie rezultatów projektu –
strona internetowa

  Administrowana przez partnera z Litwy.
  Prowadzona w języku angielskim w serwisie
  Wordpress.
  Ma też mniej lub bardziej rozbudowane wersje
  w językach krajów partnerskich .
  Zawiera opis projektu,
  opis instytucji partnerów,
  materiały ze spotkań
  w formie ppt,
  refleksje partnerów,
  ewaluację projektu.    ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Rozpowszechnienie rezultatów projektu –
blog ITAAT
  Administrowany i prowadzony w serwisie Blogger
  przez koordynatora polskiego.
  Jego celem jest:
  1) dostarczanie polskim uczestnikom projektu
  informacji na temat projektu ITAAT w języku
  polskim, w tym informacji bieżących na temat
  realizowanych zadań,
  spotkań partnerów,
  kwestii międzykulturowych,
  2) użycie i promocja
  technologii Web 2.00.
    ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Rozpowszechnienie rezultatów projektu -
konferencja
  ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Warsztaty
Integralna część konferencji „Technologie informacyjne
i komunikacyjne w edukacji”.

Połączenie technologii z kulturą krajów partnerskich:
1. Hiszpania jest inna – A. Buena Cobos (CEP Ronda)
2. Facebook to my – L. Golubevaite, D. Janovskaja (GI)
3. O Portugalii przy winie porto – F. Rua, I. Mateus,
  E. de Jesus (CFAEC Albufeira)
4. Tajniki sztuki islamu: Ebru – M. E. Usta, M. Ayhan
  (DNEC of PSI Sanliurfa)
5. Jak dużo wiesz o Beatlesach? – D. Evans (DHE
  Solutions)
6. Smak włoskich kolorów – F. Zuccarini (ISER)

   ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
Konferencja „Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji”
     iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl
     Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

More Related Content

Viewers also liked

Jak to na Facebooku ładnie...
Jak to na Facebooku ładnie...Jak to na Facebooku ładnie...
Jak to na Facebooku ładnie...
Iwona Moczydłowska
 
Unspoken Truth By Jawar
Unspoken Truth By JawarUnspoken Truth By Jawar
Unspoken Truth By Jawar
Ja War
 
Cyfrowa szkoła
Cyfrowa szkołaCyfrowa szkoła
Cyfrowa szkoła
Iwona Moczydłowska
 
Latest corp big data and acme
Latest corp  big data and acmeLatest corp  big data and acme
Latest corp big data and acme
hooduku
 
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiejTIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
Iwona Moczydłowska
 

Viewers also liked (6)

Jak to na Facebooku ładnie...
Jak to na Facebooku ładnie...Jak to na Facebooku ładnie...
Jak to na Facebooku ładnie...
 
Unspoken Truth By Jawar
Unspoken Truth By JawarUnspoken Truth By Jawar
Unspoken Truth By Jawar
 
Cyfrowa szkoła
Cyfrowa szkołaCyfrowa szkoła
Cyfrowa szkoła
 
Latest corp big data and acme
Latest corp  big data and acmeLatest corp  big data and acme
Latest corp big data and acme
 
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiejTIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
 
Facebook w edukacji
Facebook w edukacjiFacebook w edukacji
Facebook w edukacji
 

Similar to ITAAT: Information Technology Applied to Adult Training

Szkolenie ict skawina 2005
Szkolenie ict skawina 2005Szkolenie ict skawina 2005
Szkolenie ict skawina 2005
Tsanko Ivanov
 
Aktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursuAktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursu
sp20wek
 
Jak transferować wiedzę?
Jak transferować wiedzę?Jak transferować wiedzę?
Jak transferować wiedzę?
Sektor 3.0
 
Koncepcja uslug wspolnych dla jednostek edukacyjnych w jednostkach samorzadowych
Koncepcja uslug wspolnych dla jednostek edukacyjnych w jednostkach samorzadowychKoncepcja uslug wspolnych dla jednostek edukacyjnych w jednostkach samorzadowych
Koncepcja uslug wspolnych dla jednostek edukacyjnych w jednostkach samorzadowych
HIPERSYSTEM LTD ™
 
Technologie non-profit | Fundacja TechSoup
Technologie non-profit | Fundacja TechSoupTechnologie non-profit | Fundacja TechSoup
Technologie non-profit | Fundacja TechSoup
Adam Gieniusz
 
Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w komunikacji NGO"
Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w komunikacji NGO"Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w komunikacji NGO"
Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w komunikacji NGO"
technologieorgpl
 
Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”
Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”
Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”
bridgecamp
 
Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
Marcin Polak
 
Theoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learningTheoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learning
Multimedia Lab - Pedagogical Library
 
Netcamp #10 - Web 2.0 w resocjalizacji
Netcamp #10 - Web 2.0 w resocjalizacjiNetcamp #10 - Web 2.0 w resocjalizacji
Netcamp #10 - Web 2.0 w resocjalizacji
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
 
Collegium Futurum
Collegium FuturumCollegium Futurum
Collegium Futurum
Kołodziejczyk
 
Kompetencje
KompetencjeKompetencje
Kompetencje
Paweł Cisoń
 
IDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PLIDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PL
ccsdigitaleducation
 
Comarch Education
Comarch EducationComarch Education
Comarch Education
Comarch
 
Program Erasmus + dotacje dla ngo, szkół oraz uczelni wyższych
Program Erasmus + dotacje dla ngo, szkół oraz uczelni wyższychProgram Erasmus + dotacje dla ngo, szkół oraz uczelni wyższych
Program Erasmus + dotacje dla ngo, szkół oraz uczelni wyższych
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
 
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&mediaCSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
Małgorzata Nieciecka
 
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjneDydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
MarekSzafraniec1
 

Similar to ITAAT: Information Technology Applied to Adult Training (20)

Szkolenie ict skawina 2005
Szkolenie ict skawina 2005Szkolenie ict skawina 2005
Szkolenie ict skawina 2005
 
Aktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursuAktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursu
 
Jak transferować wiedzę?
Jak transferować wiedzę?Jak transferować wiedzę?
Jak transferować wiedzę?
 
Koncepcja uslug wspolnych dla jednostek edukacyjnych w jednostkach samorzadowych
Koncepcja uslug wspolnych dla jednostek edukacyjnych w jednostkach samorzadowychKoncepcja uslug wspolnych dla jednostek edukacyjnych w jednostkach samorzadowych
Koncepcja uslug wspolnych dla jednostek edukacyjnych w jednostkach samorzadowych
 
Technologie non-profit | Fundacja TechSoup
Technologie non-profit | Fundacja TechSoupTechnologie non-profit | Fundacja TechSoup
Technologie non-profit | Fundacja TechSoup
 
Prog Naucz Gimnazjum
Prog Naucz GimnazjumProg Naucz Gimnazjum
Prog Naucz Gimnazjum
 
Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w komunikacji NGO"
Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w komunikacji NGO"Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w komunikacji NGO"
Scenariusz szkolenia "Nowe technologie w komunikacji NGO"
 
Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”
Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”
Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”
 
Kai - Monika Kamińska
Kai - Monika Kamińska Kai - Monika Kamińska
Kai - Monika Kamińska
 
Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
 
Theoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learningTheoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learning
 
Netcamp #10 - Web 2.0 w resocjalizacji
Netcamp #10 - Web 2.0 w resocjalizacjiNetcamp #10 - Web 2.0 w resocjalizacji
Netcamp #10 - Web 2.0 w resocjalizacji
 
Collegium Futurum
Collegium FuturumCollegium Futurum
Collegium Futurum
 
Kompetencje
KompetencjeKompetencje
Kompetencje
 
IDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PLIDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PL
 
Przygotowanie MSP/ISW
Przygotowanie MSP/ISWPrzygotowanie MSP/ISW
Przygotowanie MSP/ISW
 
Comarch Education
Comarch EducationComarch Education
Comarch Education
 
Program Erasmus + dotacje dla ngo, szkół oraz uczelni wyższych
Program Erasmus + dotacje dla ngo, szkół oraz uczelni wyższychProgram Erasmus + dotacje dla ngo, szkół oraz uczelni wyższych
Program Erasmus + dotacje dla ngo, szkół oraz uczelni wyższych
 
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&mediaCSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
CSR. Telekomunikacja Polska. Dialog&media
 
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjneDydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
 

More from Iwona Moczydłowska

Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
Iwona Moczydłowska
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnejRozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Iwona Moczydłowska
 
Nauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia onlineNauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia online
Iwona Moczydłowska
 
Blogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcegoBlogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcego
Iwona Moczydłowska
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
Iwona Moczydłowska
 
WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
Iwona Moczydłowska
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wos
Iwona Moczydłowska
 
Blogi
BlogiBlogi
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
Iwona Moczydłowska
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
Iwona Moczydłowska
 
Odwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historiiOdwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historii
Iwona Moczydłowska
 

More from Iwona Moczydłowska (20)

Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnejRozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Mowienie2
Mowienie2Mowienie2
Mowienie2
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
 
Nauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia onlineNauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia online
 
Blogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcegoBlogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcego
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wos
 
Blogi
BlogiBlogi
Blogi
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
 
Odwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historiiOdwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historii
 

ITAAT: Information Technology Applied to Adult Training

 • 1. Konferencja „Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji” ITAAT: Information Technology Applied to Adult Training Siedlce, 30 maja 2012 Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach
 • 2. Kim jesteśmy?  W 2010 roku 8 instytucji europejskich rozpoczęło dwuletnią współpracę w ramach programu Grundtvig – Projekty Partnerskie, powołując do życia partnerstwo ITAAT dla realizacji projektu pt. „Information Technology Applied to Adult Training”.  Głównym celem tego partnerstwa było podzielenie się doświadczeniem na temat sposobów, za pomocą których instytucje partnerskie wykorzystują nowe technologie komputerowe do edukacji dorosłych, zarówno w procesie nauczania – uczenia się, jak również w zarządzaniu instytucją. ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 3. Partnerstwo ITAAT  Centro del Profesorado de Ronda (Hiszpania) - koordynator  Fundatia Professional (Rumunia)  Centro de Formaçao de Associaçao de Escolas dos Concelhos de Albufeira (Portugalia)  DHE Solutions Ltd. (Wielka Brytania)  UAB Globalios idėjos (Litwa)  MSCDN Wydział w Siedlcach (Polska)  ISER srl - Integrated Services Engineering &Research (Włochy)  Directorate of National Education Chairman of Primary School Inspectors (Turcja)
 • 4. Partnerstwo ITAAT Lancaster Kowno Siedlce Targu Mures Francavilla al Mare Albufeira Ronda Şanlıurfa
 • 5. Co nas łączy? Instytucje tworzące partnerstwo ITAAT działają w obrębie edukacji dorosłych: ośrodki doskonalenia nauczycieli, komercyjne centra szkoleniowe, firma konsultingowa, instytucja nadzoru pedagogicznego. W projekcie nauczyciele traktowani są jako dorośli uczący się i jako tacy posiadają cechy i potrzeby charakterystyczne dla innych dorosłych uczących się. Dzięki zróżnicowaniu wynikającemu z funkcjonowania w różnych kontekstach (położenie geograficzne, systemy edukacyjne, aspekty kulturowe, instytucje publiczne i niepubliczne), możliwe było ujęcie tematu projektu w szerokiej perspektywie. ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 6. Cele szczegółowe  Promocja procesu uczenia się przez całe życie dorosłych, w tym nauczycieli.  Poznanie różnych systemów doskonalenia nauczycieli oraz edukacji dorosłych w krajach instytucji partnerskich.  Zbadanie różnych sposobów, w jakie TIK są włączone do zarządzania oraz procesów nauczania -uczenia się w każdej instytucji partnerskiej.  Zbadanie różnych sposobów włączenia technologii WEB 2.0 do zarządzania i procesów nauczania - uczenia się w każdej instytucji partnerskiej. ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 7. Cele szczegółowe  Zbadanie wykorzystania e-learningu jako metody nauczania poprzez porównanie różnych sposobów, wykorzystania w instytucjach partnerskich.  Zbadanie korzyści wynikających z użycia tablic interaktywnych w procesach nauczania-uczenia się.  Poprawa metod pracy w każdej instytucji partnerskiej poprzez przeprowadzenie analizy porównawczej instytucji zaangażowanych w projekt.  Podzielenie się rezultatami z innymi instytucjami poprzez rozpowszechnienie rezultatów partnerstwa na stronach internetowych i platformach e-learningowych. ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 8. Działania Analiza organizacji i zarządzania Analiza systemów adaptacji zasobami w każdej instytucji instytucji do potrzeb grup Analiza wykorzystania TIK uczestniczącej w projekcie dla docelowych, w tym osób o w zarządzaniu i procesach zbudowania ram współpracy utrudnionym dostępie do usług nauczania – uczenia się w nad wykorzystaniem TIK w (np. bariery geograficzne, każdej instytucji partnerskiej. instytucjach zaangażowanych w fizyczne; teren wiejski, dotknięty projekt. kryzysem). Rozpowszechnienie rezultatów poprzez platformy i/lub strony Analiza porównawcza wyników Sporządzenie wniosków dla internetowe poszczególnych włączenia TIK w zarządzanie i każdego partnera. Opracowanie instytucji. Zbudowanie wspólnej procesy nauczania -uczenia się planów pracy i ocena platformy jako środka we wszystkich instytucjach rezultatów. komunikacji instytucji uczestniczących w projekcie. partnerskich. ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 9. Wizyty robocze lp tematyka miejsce termin 1 Charakterystyka systemów edukacyjnych krajów Hiszpania październik partnerskich. Rola TIK w tych systemach. 2010 Opis instytucji partnerskich oraz ich roli w systemie. 2 Wykorzystanie TIK w zarządzaniu instytucjami Turcja luty partnerskimi, organizacji doskonalenia oraz dla celów 2011 edukacyjnych. 3 Platforma Moodle jako narzędzie e-learningu. Litwa marzec/ kwiecień 2011 4 Blogi i inne program WEB 2.0 stosowane w edukacji Rumunia maj dorosłych i w instytucjach partnerskich. 2011 5 Tablice interaktywne. Portugalia październik 2011 6 Oprogramowanie do animacji. Wielka marzec 2012 Piloty do tablic interaktywnych. Brytania 7 Zastosowanie TIK w edukacji dorosłych - przewodnik Włochy kwiecień 2012 dobrych praktyk . 8 Podsumowanie projektu – konferencja. Polska maj 2012
 • 11. Platforma Moodle projektu ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 12. Platforma Moodle projektu  Administrowana przez hiszpańskiego koordynatora.  Miejsce wirtualnych spotkań partnerów pomiędzy wizytami roboczymi.  Bieżąca komunikacja poprzez Forum.  Współpraca (Wiki, Głosowanie).  Archiwum projektu – materiały związane z przygotowaniem, realizacją i oceną kolejnych wizyt (Zasoby). ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 15. Zdobycie wiedzy, jak instytucje partnerskie wykorzystują TIK. Poznanie różnych Poznanie innych sposobów instytucji stosowania TIK europejskich i w doskonaleniu systemów dorosłych. edukacyjnych. Rezultaty Identyfikacja aspektów związanych z TIK Poprawa w organizacji znajomości języka placówek i w angielskiego. Poprawa procesie uczenia wykorzystanie TIK się – nauczania. w instytucjach partnerskich. ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 16. Produkt Broszura zawierająca opis wybranych narzędzi z uzasadnieniem: • Dlaczego je używać? • Jak używać? • Jakie są wady i zalety? •Jak używa je partner ITAAT? • Jakie ma z tego korzyści ? ITAAT: Technologie informacyjne i edukacyjne w edukacji dorosłych
 • 17. Przewodnik Dobrych Praktyk - zawartość 1. Wykorzystanie możliwości Facebooka przez organizatorów edukacji dorosłych. 2. Glogi. 3. Słowa w chmurach. 4. Składowa Moodle: Lekcja. 5. Tworzenie quizów na platformie edukacyjnej Moodle do oceniania, ewaluacji i informacji zwrotnej. 6. Oprogramowanie do tworzenia animacji. 7. Kreatory ankiet online. 8. Ankietowanie za pomocą Dokumentów Google. 9. Zastosowanie Dokumentów Google w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w okręgu Albufeira, Lagos i Silves. 10. E-Szkoła. ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 18. Rozpowszechnienie rezultatów projektu Strona projektu Blog projektu http://www.itaat.eu http://iwonam3.blogspot.com ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 19. Rozpowszechnienie rezultatów projektu – strona internetowa  Administrowana przez partnera z Litwy.  Prowadzona w języku angielskim w serwisie Wordpress.  Ma też mniej lub bardziej rozbudowane wersje w językach krajów partnerskich .  Zawiera opis projektu, opis instytucji partnerów, materiały ze spotkań w formie ppt, refleksje partnerów, ewaluację projektu. ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 20. Rozpowszechnienie rezultatów projektu – blog ITAAT  Administrowany i prowadzony w serwisie Blogger przez koordynatora polskiego.  Jego celem jest: 1) dostarczanie polskim uczestnikom projektu informacji na temat projektu ITAAT w języku polskim, w tym informacji bieżących na temat realizowanych zadań, spotkań partnerów, kwestii międzykulturowych, 2) użycie i promocja technologii Web 2.00. ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 21. Rozpowszechnienie rezultatów projektu - konferencja ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 22. Warsztaty Integralna część konferencji „Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji”. Połączenie technologii z kulturą krajów partnerskich: 1. Hiszpania jest inna – A. Buena Cobos (CEP Ronda) 2. Facebook to my – L. Golubevaite, D. Janovskaja (GI) 3. O Portugalii przy winie porto – F. Rua, I. Mateus, E. de Jesus (CFAEC Albufeira) 4. Tajniki sztuki islamu: Ebru – M. E. Usta, M. Ayhan (DNEC of PSI Sanliurfa) 5. Jak dużo wiesz o Beatlesach? – D. Evans (DHE Solutions) 6. Smak włoskich kolorów – F. Zuccarini (ISER) ITAAT: Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych
 • 23. Konferencja „Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji” iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli