SlideShare a Scribd company logo
Cyfrowa szkoła Siedlce, 30 maja 2012 r.

               1
Zadanie szkoły:

przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Podstawa prawna uchwalenia przez RM Rządowego programu rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”:

art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
Na podstawie tego przepisu Rada Ministrów może przyjąć rządowy
program mający na celu rozwijanie kompetencji, zainteresowań
i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych.

                                      2
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa
szkoła", jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia
2013 r.:
- do 18 kwietnia 2012 r. – wnioski dyrektorów szkół podstawowych do organów
prowadzących,
- do 30 kwietnia 2012 r. wnioski organów prowadzących do wojewodów,
- do 14 maja 2012 r. kwalifikacje szkół przez wojewodów,
- do 10 czerwca 2013 r. szkoły przedłożą sprawozdanie organom
  prowadzącym,
- do 30 czerwca 2013 r. organy prowadzące przedłożą sprawozdanie
  wojewodom z realizacji programu.                                     3
Celem pilotażu jest sprawdzenie w praktyce rozwiązań zmierzających
do zwiększenia stosowania przez nauczycieli TIK w procesie edukacyjnym,
a w konsekwencji podniesienie kompetencji uczniów w zakresie stosowania TIK
w procesie uczenia się – na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć
dydaktycznych. Na podstawie wniosków z realizacji programu zostanie podjęta
decyzja dotycząca wieloletniego rządowego programu w sprawie rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji.
                                     4
Cele szczegółowe programu:
• podnoszenie   podstawowych   kompetencji   uczniów   (w  zakresie
 pisania, czytania i liczenia);
• kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym
 umiejętności pracy zespołowej;
• rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się TIK w uczeniu
 się, w tym w wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji;
• zwiększanie motywacji uczniów do rozwijania zainteresowań;
• upowszechnienie indywidualizacji kształcenia;
• doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie
 stosowania TIK w nauczaniu i organizacji pracy szkoły, w tym w ramach
 międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;
• rozwój kreatywności i innowacyjności nauczycieli w pracy z uczniem;
• wdrożenie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów;


                                      5
• zniesienie istniejących barier w dostępie do elektronicznych zasobów
 edukacyjnych poprzez tworzenie środowisk, w których będzie można
 udostępniać treści edukacyjne;
• wypracowanie modelowych przykładów zastosowania TIK w nauczaniu
 poszczególnych przedmiotów oraz upowszechnienie dobrych praktyk w tym
 zakresie;
• określenie potrzeb i preferencji szkół w zakresie wyposażenia w pomoce
 dydaktyczne, w szczególności w sprzęt komputerowy, poprzez
 przetestowanie dwóch wariantów wykorzystania sprzętu (wariant I –
 - uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego wyłącznie w szkole;
 wariant II – uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego w szkole oraz
 udostępnia się im sprzęt komputerowy do korzystania w domu);


                                       6
• sprawdzenie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach
 pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji
 programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
• identyfikacja barier uczestniczenia w programie, w zależności
 od    beneficjentów:   szkół,   organów     prowadzących
 szkoły, uczniów, nauczycieli;
• zbadanie   możliwości  przystosowania  infrastrukturalnego  szkół
 do uczestnictwa w programie.
                                       7
Program „Cyfrowa szkoła" ma być realizowany w czterech obszarach:


e – szkoła,

e – uczeń,

e – nauczyciel,

e –zasoby edukacyjne.
                                  8
Środki budżetu państwa przeznaczone na realizację programu w roku 2012
zaplanowano w rezerwie celowej „Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego
- Cyfrowa Szkoła”. Koszt całego programu wynosi 61 mln zł

- 50 mln zł – wydatki na dwa obszary e – szkoła (infrastruktura dla szkół)
 i e – uczeń (nowoczesne pomoce dydaktyczne dla uczniów),
- 20 mln zł obszar e – nauczyciel,
- 43 mln na tworzenie zasobów edukacyjnych.

Przyznane środki finansowe dla szkół:
- do 100 uczniów - 90 tys. zł;
- do 300 uczniów 140 tys. zł;
- powyżej 300 uczniów 200 tys. zł;

                                     9
Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia
bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje
pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

Zaproponowana maksymalna wysokość wsparcia finansowego:
- 90 000 zł dla szkół o liczbie do 100 uczniów (szkoły małe);
- 140 000 zł dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 101 do 300 (szkoły
 średnie);
- 200 000 zł dla szkół o liczbie uczniów powyżej 300 (szkoły duże).
                                      10
Lista sprzętu objętego dofinansowaniem:

1. Przenośny  komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla nauczyciela
2. Przenośny komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla ucznia
3. Urządzenie wielofunkcyjne
4. Drukarka
5. Skaner
6. Tablica interaktywna z systemem mocowania
7. Urządzenie i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji
8. System do zbierania i analizowania odpowiedzi
9. Projektor krótkoogniskowy
10. Głośniki
11. Kontroler WLAN
12. Punkt dostępowy
13. Router
14. Projektor multimedialny
15. Wizualizer
16. Ekran
17. Szafka do przechowywania z funkcją ładowania baterii            11
Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą
musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane
ze stosowaniem TIK w nauczaniu, w tym powołanie szkolnego
e-koordynatora i udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK
w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy oraz prowadzenia
zajęć z wykorzystaniem TIK.
W celu wdrożenia w praktyce stosowania TIK na zajęciach lekcyjnych, został
wprowadzony wymóg przeprowadzenia w każdym oddziale klasy IV,V, VI
uczestniczącym w programie odpowiedniej ilości zajęć lekcyjnych
z wykorzystaniem TIK, lekcji otwartych i opracowania scenariuszy zajęć.
                                    12
Informacje dotyczące programu rządowego „Cyfrowa szkoła”
są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej

http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/


-  Aktualności
-  Informacje o programie
-  Podmioty współpracujące
-  Pytania i odpowiedzi
-  Kontakt
-  Dobre praktyki


                                13
Dobre praktyki:

http://www.youtube.com/user/naszawizja

http://www.youtube.com/watch?v=RrlRFpUhRn8&feature=player_embe
dded#!
                                 14
W każdym województwie został uruchomiony punkt konsultacyjny Rządowego
programu "Cyfrowa szkoła".

Mazowiecki Urząd Wojewódzki:

Janina Miszewska - dyrektor Biura Wojewody - wojewódzki koordynator
tel. 22 695 62 44
jmiszewska@mazowieckie.pl
Katarzyna Jaworska - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
tel. 22 695 62 22
cyfrowaszkola@mazowieckie.pl
Rafał Tobiasz - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
tel. 22 695 64 61
cyfrowaszkola@mazowieckie.pl

                                   15
W każdym województwie został uruchomiony punkt konsultacyjny Rządowego
programu "Cyfrowa szkoła".


Kuratorium Oświaty w Warszawie:

Aldona Lodzińska - zastępca dyrektora Wydział Zarządzania Informacją
tel. 22 551 24 00 w. 1131
cyfrowaszkola@mazowieckie.pl
                                    16
Kontakt
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Programów Nauczania i Podręczników
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
cyfrowaszkola@men.gov.pl
Janusz Krupa
Naczelnik Wydziału Podręczników i Nowych Technologii w Edukacji,
tel. 22 34 74 349
Krzysztof Klefas
Główny specjalista Wydział Podręczników i Nowych Technologii w Edukacji,
tel. 22 34 74 199                                      17

More Related Content

Viewers also liked

Jak to na Facebooku ładnie...
Jak to na Facebooku ładnie...Jak to na Facebooku ładnie...
Jak to na Facebooku ładnie...
Iwona Moczydłowska
 
Dr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu
Dr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.eduDr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu
Dr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu
Iwona Moczydłowska
 
Unspoken Truth By Jawar
Unspoken Truth By JawarUnspoken Truth By Jawar
Unspoken Truth By Jawar
Ja War
 
ITAAT: Information Technology Applied to Adult Training
ITAAT: Information Technology Applied to Adult TrainingITAAT: Information Technology Applied to Adult Training
ITAAT: Information Technology Applied to Adult Training
Iwona Moczydłowska
 
MSCDN Siedlce
MSCDN SiedlceMSCDN Siedlce
MSCDN Siedlce
Iwona Moczydłowska
 
Articol E-finance martie 2011 - piata recuperarilor de creante
Articol E-finance martie 2011 - piata recuperarilor de creanteArticol E-finance martie 2011 - piata recuperarilor de creante
Articol E-finance martie 2011 - piata recuperarilor de creante
Ina Moldoveanu
 
Wiki
WikiWiki
Latest corp big data and acme
Latest corp  big data and acmeLatest corp  big data and acme
Latest corp big data and acme
hooduku
 
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiejTIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
Iwona Moczydłowska
 

Viewers also liked (11)

Jak to na Facebooku ładnie...
Jak to na Facebooku ładnie...Jak to na Facebooku ładnie...
Jak to na Facebooku ładnie...
 
Dr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu
Dr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.eduDr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu
Dr inż. Elżbieta Gajek, my.i.oni@technologia.cyfrowa.edu
 
Unspoken Truth By Jawar
Unspoken Truth By JawarUnspoken Truth By Jawar
Unspoken Truth By Jawar
 
Wiki
WikiWiki
Wiki
 
ITAAT: Information Technology Applied to Adult Training
ITAAT: Information Technology Applied to Adult TrainingITAAT: Information Technology Applied to Adult Training
ITAAT: Information Technology Applied to Adult Training
 
MSCDN Siedlce
MSCDN SiedlceMSCDN Siedlce
MSCDN Siedlce
 
Articol E-finance martie 2011 - piata recuperarilor de creante
Articol E-finance martie 2011 - piata recuperarilor de creanteArticol E-finance martie 2011 - piata recuperarilor de creante
Articol E-finance martie 2011 - piata recuperarilor de creante
 
Wiki
WikiWiki
Wiki
 
Latest corp big data and acme
Latest corp  big data and acmeLatest corp  big data and acme
Latest corp big data and acme
 
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiejTIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
TIK w edukacji historycznej o obywatelskiej
 
Facebook w edukacji
Facebook w edukacjiFacebook w edukacji
Facebook w edukacji
 

Similar to Cyfrowa szkoła

Platformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs stoPlatformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs sto
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017My zawodowcy 01 2017
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjneDydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
MarekSzafraniec1
 
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieliPrezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Monika Dąbrowska
 
Pezentacja techniki 1
Pezentacja techniki 1Pezentacja techniki 1
Pezentacja techniki 1
Mrtinez86
 
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniówTIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
Piotr Siuda
 
Edukacja jutra dzieje się dziś
Edukacja jutra dzieje się dziśEdukacja jutra dzieje się dziś
Edukacja jutra dzieje się dziś
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
My zawodowcy 10.2017
My zawodowcy 10.2017My zawodowcy 10.2017
D07 Poddzialanie 9.1.2
D07 Poddzialanie 9.1.2D07 Poddzialanie 9.1.2
D07 Poddzialanie 9.1.2
UM Łódzkie
 
Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafię
Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafięPrezentacja projektu wiem, umiem, potrafię
Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafię
sp11bialystok
 
IDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PLIDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PL
ccsdigitaleducation
 
Prezentacja poczatek nowego_roku_szkolnego_w_gdansku
Prezentacja poczatek nowego_roku_szkolnego_w_gdanskuPrezentacja poczatek nowego_roku_szkolnego_w_gdansku
Prezentacja poczatek nowego_roku_szkolnego_w_gdansku
gdanskpl
 
Informacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital ageInformacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital age
dorjan
 
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...
Julia Sarnecka, née Płachecka
 
Aktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursuAktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursu
sp20wek
 
2.0 w 20 tce
2.0 w 20 tce2.0 w 20 tce
2.0 w 20 tce
barben3
 
Theoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learningTheoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learning
Multimedia Lab - Pedagogical Library
 

Similar to Cyfrowa szkoła (20)

Platformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs stoPlatformy edukacyjne zs sto
Platformy edukacyjne zs sto
 
My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017My zawodowcy 01 2017
My zawodowcy 01 2017
 
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjneDydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
 
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieliPrezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
Prezentacja - projekt_doskonalenie_nauczycieli
 
Pezentacja techniki 1
Pezentacja techniki 1Pezentacja techniki 1
Pezentacja techniki 1
 
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniówTIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
TIK jako pomost między światem nauczycieli i uczniów
 
Prog Naucz Gimnazjum
Prog Naucz GimnazjumProg Naucz Gimnazjum
Prog Naucz Gimnazjum
 
Edukacja jutra dzieje się dziś
Edukacja jutra dzieje się dziśEdukacja jutra dzieje się dziś
Edukacja jutra dzieje się dziś
 
My zawodowcy 10.2017
My zawodowcy 10.2017My zawodowcy 10.2017
My zawodowcy 10.2017
 
D07 Poddzialanie 9.1.2
D07 Poddzialanie 9.1.2D07 Poddzialanie 9.1.2
D07 Poddzialanie 9.1.2
 
Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafię
Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafięPrezentacja projektu wiem, umiem, potrafię
Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafię
 
Wyjątkowy uczeń - prezentacja dla rodziców
Wyjątkowy uczeń - prezentacja dla rodzicówWyjątkowy uczeń - prezentacja dla rodziców
Wyjątkowy uczeń - prezentacja dla rodziców
 
IDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PLIDEYE Newsletter 1 PL
IDEYE Newsletter 1 PL
 
Prezentacja poczatek nowego_roku_szkolnego_w_gdansku
Prezentacja poczatek nowego_roku_szkolnego_w_gdanskuPrezentacja poczatek nowego_roku_szkolnego_w_gdansku
Prezentacja poczatek nowego_roku_szkolnego_w_gdansku
 
Informacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital ageInformacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital age
 
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...
 
Aktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursuAktywna edukacja organiazcja kursu
Aktywna edukacja organiazcja kursu
 
Metodologia pigułek wiedzy dla mśp
Metodologia pigułek wiedzy dla mśpMetodologia pigułek wiedzy dla mśp
Metodologia pigułek wiedzy dla mśp
 
2.0 w 20 tce
2.0 w 20 tce2.0 w 20 tce
2.0 w 20 tce
 
Theoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learningTheoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learning
 

More from Iwona Moczydłowska

Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
Iwona Moczydłowska
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnejRozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
Iwona Moczydłowska
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Iwona Moczydłowska
 
Nauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia onlineNauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia online
Iwona Moczydłowska
 
Blogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcegoBlogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcego
Iwona Moczydłowska
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
Iwona Moczydłowska
 
WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
Iwona Moczydłowska
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wos
Iwona Moczydłowska
 
Blogi
BlogiBlogi
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
Iwona Moczydłowska
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
Iwona Moczydłowska
 
Odwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historiiOdwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historii
Iwona Moczydłowska
 

More from Iwona Moczydłowska (20)

Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
 
Mowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptxMowienie_1.pptx
Mowienie_1.pptx
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnejRozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
Rozwijanie sprawności mówienia w edukacji zdalnej
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Metoda Webquest
Metoda Webquest Metoda Webquest
Metoda Webquest
 
Mowienie2
Mowienie2Mowienie2
Mowienie2
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Metoda WebQuest
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuest
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
 
Nauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia onlineNauczanie sprawności mówienia online
Nauczanie sprawności mówienia online
 
Blogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcegoBlogi w nauczaniu języka obcego
Blogi w nauczaniu języka obcego
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
WebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległościWebQuest na stulecie niepodległości
WebQuest na stulecie niepodległości
 
WebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wosWebQuest w nauczaniu historii i wos
WebQuest w nauczaniu historii i wos
 
Blogi
BlogiBlogi
Blogi
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
 
Odwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historiiOdwrócona lekcja historii
Odwrócona lekcja historii
 

Cyfrowa szkoła

 • 1. Cyfrowa szkoła Siedlce, 30 maja 2012 r. 1
 • 2. Zadanie szkoły: przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Podstawa prawna uchwalenia przez RM Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”: art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). Na podstawie tego przepisu Rada Ministrów może przyjąć rządowy program mający na celu rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych. 2
 • 3. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.: - do 18 kwietnia 2012 r. – wnioski dyrektorów szkół podstawowych do organów prowadzących, - do 30 kwietnia 2012 r. wnioski organów prowadzących do wojewodów, - do 14 maja 2012 r. kwalifikacje szkół przez wojewodów, - do 10 czerwca 2013 r. szkoły przedłożą sprawozdanie organom prowadzącym, - do 30 czerwca 2013 r. organy prowadzące przedłożą sprawozdanie wojewodom z realizacji programu. 3
 • 4. Celem pilotażu jest sprawdzenie w praktyce rozwiązań zmierzających do zwiększenia stosowania przez nauczycieli TIK w procesie edukacyjnym, a w konsekwencji podniesienie kompetencji uczniów w zakresie stosowania TIK w procesie uczenia się – na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Na podstawie wniosków z realizacji programu zostanie podjęta decyzja dotycząca wieloletniego rządowego programu w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji. 4
 • 5. Cele szczegółowe programu: • podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (w zakresie pisania, czytania i liczenia); • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej; • rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się TIK w uczeniu się, w tym w wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji; • zwiększanie motywacji uczniów do rozwijania zainteresowań; • upowszechnienie indywidualizacji kształcenia; • doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie stosowania TIK w nauczaniu i organizacji pracy szkoły, w tym w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli; • rozwój kreatywności i innowacyjności nauczycieli w pracy z uczniem; • wdrożenie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów; 5
 • 6. • zniesienie istniejących barier w dostępie do elektronicznych zasobów edukacyjnych poprzez tworzenie środowisk, w których będzie można udostępniać treści edukacyjne; • wypracowanie modelowych przykładów zastosowania TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów oraz upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie; • określenie potrzeb i preferencji szkół w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, w szczególności w sprzęt komputerowy, poprzez przetestowanie dwóch wariantów wykorzystania sprzętu (wariant I – - uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego wyłącznie w szkole; wariant II – uczniowie korzystają ze sprzętu komputerowego w szkole oraz udostępnia się im sprzęt komputerowy do korzystania w domu); 6
 • 7. • sprawdzenie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK; • identyfikacja barier uczestniczenia w programie, w zależności od beneficjentów: szkół, organów prowadzących szkoły, uczniów, nauczycieli; • zbadanie możliwości przystosowania infrastrukturalnego szkół do uczestnictwa w programie. 7
 • 8. Program „Cyfrowa szkoła" ma być realizowany w czterech obszarach: e – szkoła, e – uczeń, e – nauczyciel, e –zasoby edukacyjne. 8
 • 9. Środki budżetu państwa przeznaczone na realizację programu w roku 2012 zaplanowano w rezerwie celowej „Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego - Cyfrowa Szkoła”. Koszt całego programu wynosi 61 mln zł - 50 mln zł – wydatki na dwa obszary e – szkoła (infrastruktura dla szkół) i e – uczeń (nowoczesne pomoce dydaktyczne dla uczniów), - 20 mln zł obszar e – nauczyciel, - 43 mln na tworzenie zasobów edukacyjnych. Przyznane środki finansowe dla szkół: - do 100 uczniów - 90 tys. zł; - do 300 uczniów 140 tys. zł; - powyżej 300 uczniów 200 tys. zł; 9
 • 10. Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami. Zaproponowana maksymalna wysokość wsparcia finansowego: - 90 000 zł dla szkół o liczbie do 100 uczniów (szkoły małe); - 140 000 zł dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 101 do 300 (szkoły średnie); - 200 000 zł dla szkół o liczbie uczniów powyżej 300 (szkoły duże). 10
 • 11. Lista sprzętu objętego dofinansowaniem: 1. Przenośny komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla nauczyciela 2. Przenośny komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla ucznia 3. Urządzenie wielofunkcyjne 4. Drukarka 5. Skaner 6. Tablica interaktywna z systemem mocowania 7. Urządzenie i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji 8. System do zbierania i analizowania odpowiedzi 9. Projektor krótkoogniskowy 10. Głośniki 11. Kontroler WLAN 12. Punkt dostępowy 13. Router 14. Projektor multimedialny 15. Wizualizer 16. Ekran 17. Szafka do przechowywania z funkcją ładowania baterii 11
 • 12. Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu, w tym powołanie szkolnego e-koordynatora i udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK. W celu wdrożenia w praktyce stosowania TIK na zajęciach lekcyjnych, został wprowadzony wymóg przeprowadzenia w każdym oddziale klasy IV,V, VI uczestniczącym w programie odpowiedniej ilości zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem TIK, lekcji otwartych i opracowania scenariuszy zajęć. 12
 • 13. Informacje dotyczące programu rządowego „Cyfrowa szkoła” są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/ - Aktualności - Informacje o programie - Podmioty współpracujące - Pytania i odpowiedzi - Kontakt - Dobre praktyki 13
 • 15. W każdym województwie został uruchomiony punkt konsultacyjny Rządowego programu "Cyfrowa szkoła". Mazowiecki Urząd Wojewódzki: Janina Miszewska - dyrektor Biura Wojewody - wojewódzki koordynator tel. 22 695 62 44 jmiszewska@mazowieckie.pl Katarzyna Jaworska - Mazowiecki Urząd Wojewódzki tel. 22 695 62 22 cyfrowaszkola@mazowieckie.pl Rafał Tobiasz - Mazowiecki Urząd Wojewódzki tel. 22 695 64 61 cyfrowaszkola@mazowieckie.pl 15
 • 16. W każdym województwie został uruchomiony punkt konsultacyjny Rządowego programu "Cyfrowa szkoła". Kuratorium Oświaty w Warszawie: Aldona Lodzińska - zastępca dyrektora Wydział Zarządzania Informacją tel. 22 551 24 00 w. 1131 cyfrowaszkola@mazowieckie.pl 16
 • 17. Kontakt Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Programów Nauczania i Podręczników al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa cyfrowaszkola@men.gov.pl Janusz Krupa Naczelnik Wydziału Podręczników i Nowych Technologii w Edukacji, tel. 22 34 74 349 Krzysztof Klefas Główny specjalista Wydział Podręczników i Nowych Technologii w Edukacji, tel. 22 34 74 199 17