SlideShare a Scribd company logo
1 of 70
M G A
PA N A N AW S A
PAGSULAT
AyonkinaXingatJin:
•“angpagsulatayisangkomprehensibna
kakayahangnaglalamanngwastong
gamit,talasalitaan,pagbubuong
kaisipan,retorikaatibapangmga
elemento.”
Sinabini Badayos:
“angkakayahansapagsulatnang
mabisaayisangbagaynatotoong
mailapparasanakararamisaatin
magingito'ypagsulatsaunangwikao
pangalawangwika man.”
Ayonkay Keller:
“angpagsulatayisang
biyaya,isang pangangailanganat
isangkaligayahan ng
nagsasagawa nito.”
AyonkayDonald Murray:
“Writingis rewriting”.
PaglalarawanniMurraysamabutingmanunulat–
“Agoodwriteris wasteful”.
Metaporani Murray:
Hesawsandshapesandcuts
away,discardingwood…Thewritercannot build
agoodstrongpieceofwritingunlesshehas
gatheredanabundanceoffineraw materials.
Layunin ng Pagsulat
• personal o ekspresibo
• panlipunan o pansosyal
Kahalagahan o ang mga benipesyo
na maaaring makuha sa pagsusulat:
•1. Mahahasa ang kakayahang mag-
organisa ng mga kaisipan at maisulat ito sa
pamamagitan ng obhektibong paraan.
•2. Malilinang ang kasanayan sa pagsusuri
ng mga datos na kakailanganin sa
isinisagawang imbestigasyon o
pananaliksik
• 3. Mahuhubog ang kaisipan sa pamamagitan
ng mapanuring pagbasa sa pamamagitan ng
pagiging obhektibo sa paglatag ng mga
kaisipang isusulat batay sa mga nakalap na
impormasyon.
• 4. Mahihikayat at mapauunlad ang kakayahan
ng mag-aaral at makikilatis ang
mahahalagang datos na kakailanganin sa
pagsulat.
•5. Maaaliw sa pagtuklas ng mga bagong
kaalaman at pagkakaroon ng
pagkakataong makapag-ambag ng
kaalaman sa lipunan.
•6. Mahuhubog ang pagbibigay
pagpapahalaga nang paggalang at
pagkilala sa mga gawa at akda.
•7. Malilinang ang kasanayan sa pagkalap
ng mga impormasyon mula sa iba’t ibang
batis ng kaalaman para sa akademikong
pagsusulat.
Mga Gamit o
Pangangailangan sa
Pagsulat
1. Wika-
Nagsisilbing behikulo para maisatitik
ang mga kaisipan, kaalaman,
damdamin, karanasan,
impormasyon, at iba pang nais
ipabatid ng taong nais sumulat
2. Paksa-
Ang pagkakaroon ng isang
tiyak at maganda na tema ng
isusulat ay isang magandang
simula dahil dito iikot ang
buong sulatin.
3. Layunin-
Ang layunin ang magsisilbing
gabay sa paghabi ng mga datos o
nilalaman ng isusulat.
4. Pamaraan ng Pagsulat-
May limang paraan ng pagsulat
upang mailahad ang kaalaman
at kaisipan ng manunulat batay
na rin sa layunin o pakay sa
pagsusulat.
a. Paraang Impormatibo-
Ang pangunahing layunin
nito ay magbigay ng
bagong impormasyon o
kabatiran sa mga
mambabasa.
b. Paraang Ekspresibo- Ang
manunulat ay naglalayong
magbahagi ng sariling opinyon,
paniniwala, ideya, obserbasyon,
at kaalaman hingil sa isang tiyak
na paksa batay sa kanyang
sariling karanasan o pag-aaral.
c. Pamaraang Naratibo- Ang
pangunahing layunin nito ay
magkuwento o magsalaysay ng
mga pangyayari batay sa
magkakaugnay at tiyak na
pagkakasunod-sunod.
d. Pamaraang Deskriptibo- Ang
pangunahing pakay ng pagsulat ay
maglarawan ng katangian, anyo,
hugis ng mga bagay o pangyayari
batay sa mga nakikita, naririnig,
natunghayan, naranasan at
nasaksihan.
e. Pamaraang Argumentatibo-
Naglalayong manghikayat o
mangumbinsi sa mga
mambabasa. Madalas ito ay
naglalahad ng mga isyu ng
argumentong dapat pagtalunan
o pag-usapan
5. Kasanayang Pampag-iisip-
Taglay ng manunulat ang
kakayahang maganalisa upang
masuri ang mga datos na mahalaga
o hindi na impormasyon na ilalapat
sa pagsulat.
6. Kaalaman sa Wastong Pamamaraan
ng Pagsulat-
Dapat ding isaalangalang sa pagsulat ang
pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa
wika at retorika partikular sa wastong
paggamit ng malaki at maliit na titik,
wastong pagbaybay, paggamit ng batas,
pagbuo ng talata, at masining at
obhetibong paghabi ng mga kasipan
upang makabuo ng isang mahusay na
sulatin.
7. Kasanayan sa Paghahabi ng
Buong Sulatin-
Ito ay tumutukoy sa kakayahang
mailatag ang mga kaisipan at
impormasyon mula sa panimula
hanggang sa wakas na maayos,
organisado, obhetibo, at masining
na pamamaraan ang isang
komposisyon.
M G A
BATAYANG
K A A L A M A N
S A PAGSULAT
M G A BATAYANG K A A L A M A N S A
PAGSULAT
7/21/2014
ANO ANG PAGSULAT?
•AngPAGSULATaypagsasalinsa
papelosa anumangkasangkapangmaaaring
magamitna mapagsasalinanngmganabuong
salita,simbuloat ilustrasyonngisangtaomgatao
salayuning maipahayagangkanyang/kanilang
kaisipan.
Itoaykapwaisangpisikalnaaktibitina
ginagawaparasaiba't ibanglayunin.
Itorinaymentalnaaktibidadsapagkatitoay
isangehersisyongpagsasatitikngmga ideya
ayonsaisangtiyaknametodongdebelopmentat
patternngorganisasyonatsaisangistilong
gramarnanaayonsamgatuntuninngwikang
ginamit.
ANO ANG PAGSULAT?
AyonkayDonald Murray:
•“angpagsulatayisangeksplorasyon-
pagtuklassakahulugan,pagtuklassapormaat
angmanunulataynagtatrabahonangpabalik-
baliknagtutuonsaisasamgabatayang
kasanayansabawatpanahonnangkanyang
matuklasankunganoangkanyangisusulatat
kungpaanoniyaiyonmaipapahayagnang
episyente.”
AngpaglalarawannamanninaPeckat
Buckinghamsapagsulat:
“Angpasulatayekstensyonng
wikaatkaranasangnatamongisang
taomulasakanyang
pakikinig,pagsasalitaat pagbabasa.”
SOSY O-K OGNI T I B
N A PA N A N AW S A
PAGSULAT
SOSYO–salitangtumutukoysa
lipunanngmga tao.
KOGNITIB–anumangtumutukoysa
pag-iisip.Nauugnayrinitosamga
empirikalopaktwalna kaalaman.
SOSYO-KOGNITIB NA PANANAW
S A PAGSULAT
•AngSOSYO-KOGNITIBnapananaw
sa pagsulat,ayisangparaanng
pagtinginsa
• prosesongpagsulat.Ang
pagsulataykapwa isangmental
at sosyal.
7/21/2014
Angpagsulat ay kapwaisang komunikasyong
intrapersonnalat interpersonal.
Isa itong proseso ngpakikipag-usap sa
sarili sa pamamagitan ng pagsagot sa mga
tanongnatulad ng:
1. Anoangakingisusulat?
2. Paanokoiyonisusulat?
3. Sinoangbabasangaking isusulat?
4. Anoangnaiskongmagingreaksyon
ngbabasasaakingisusulat?
PAGSULAT BILANG
MULTI-
DIMENSYONAL NA
PROSESO
Angpagsulatayisangbiswalna
pakikipag-ugnayan.Itoayisang
gawaingpersonalat sosyal.
Anumananglayuninsa
pagsulat,mahalagangmaunawaannaang
pagsulatayisangmulti-dimensyonalna
proseso.
Dalawangdimensyonsa pagsulat:
1. OralDimensyon
2. Biswalna Dimensyon
1.ORALNADIMENSYON
Kapagangisangindibidwalay
nagbabasa ngisang tekstong
isinulat,masasabingnakikinignarin
siyasa iyo.
Angpagsulatayisangpakikipag-
usapsamga mambabasa.
2.BISWALNADIMENSYON
Ang dimensyong ito ay mahigpit na nauugnay sa
mgasalita olenggwahengginamit ngisang awtor sa
kanyang teksto na inilalahad ng mganakalimbag na
simbulo.
Sadimensyongito,kailangangmaisaalang-alang
angmgakaugnaynatuntuninsapagsulatupangang
mgasimbulongnakalimbagnasiyangpinakamidyum
ngpagsulataymagingepektibatmakamitang
layuninng manunulat.
Mga Yugto ng Proseso ng
Pagsulat
Ang Pabalik-balik na Mubment ng Proseso ng Pagsulat
Mga Yugto ng Proseso ng
Pagsulat
Ang Pabalik-balik na Mubment ng Proseso ng Pagsulat
Proseson
gPagsulat
Prewriting
Lahatngpagpaplanongaktibiti,
pangangalapng impormasyon,pagiisip ng
mgaideya,pagtukoyng istratehiyangpagsulat
atpag-ooraganisangmga
materyalesbagosumulatngburadoray
nakapaloobsa yugtongito.
Mungkahingpre-writingactivities
Pagsulat sa Dyornal
Brainstorming
Questioning
Pagbabasa at Pananaliksik
Sounding-out Friends
Pag-iinterbyu
Pagsasarbey
Obserbasyon
Imersyon
Pag-eeksperimento
Proseson
gPagsulat
Ang Unang Burador/ Writing Stage
Sa puntong ito, ang iyong mga ideya ay kailangang
maisalin sa bersyong preliminari ng iyong dokumento na
maaari mong irebays nang paulit-ulit depende kung gaano
mokinakailangan.
Sa pagsulat ng burador, iminumungkahing sundin mo
ang iyong balangkas nang bawat seksyon. Palawigin mo
angiyongmgapariralasapangungusap.
Proseson
gPagsulat
Sa pagsulat ng unang burador, importanteng hindi
mawala ang momentum sa pagsulat. Kung gayon, mas
mabilis mong maisasalin sa papel ang mga salita ng
masmabuti.Dahilnaismongmakasulatnangmabilis sa
yugtong ito, huwagmomunaalalahanin ang pagpili ng
mga salita, istraktura ng pangungusap, ispeling at
pagbabantas. Pagtuunan na lamang ito ng pansin
mataposmaisulatangbuongunangburador.
Proseson
gPagsulat
Maaaring akalain na matapos maisulat ang unang
burador ay tapos na ang proseso ng pagsulat. Ngunit
maging mga batikang manunulat ay nangagkakaisa sa
pagsasabing maging sila’y nagkakamali rin sa pagpili ng
mgasalita,pag-oorganisangpangungusap,pagbabaybay o
pagbabantas kahit paminsan minsan. Paulit-ulit pa rin
nilang binabasa ang kanilang unang burador, ineebalweyt
ang kanilang akda at hinahamon ang kanilang sarili na
mapabuti pa angpresentasyon ng kanilang mgaideya. Dito
pumapasokangyugtongrebisyonat editing.
Proseson
gPagsulat
Revising
Itoayprosesongpagbabasangmulisaburadornang
makailangulit parasalayuningpagpapabutiatpaghuhubog
ngdokumento.Maaaringsinusuri ngisangmanunulatdito
angistrakturangmgapangungusapatlohikang
presentasyon.Maaaringangisangmanunulatay
nagbabawasonagdaragdagditongideya.Maaariringmay
pinapalitansiyangpahayagnasapalagayniya’ykailangan
parasapagpapabuting dokumento.
Proseson
gPagsulat
Editing
Ito ang pagwawasto ng mga posibleng
pagkakamali sa pagpili ng mga salita, ispeling,
gramar, gamit at pagbabantas. Ang editing ang
pinakahuling yugto sa proseso ng pagsulat bago
maiprodyusangpinalna dokumento.
T
ekniksaPagrerebaysngisangSinulat
Pag-eedit at Pagrerebays ng
sariling draft.
-isinasagawa ito isa o ilang araw
matapos ang draft.
Peer Editing
-maaaring ipabasa sa mga kaklase o
kaibigan ang draft.
Professional Editing
-pagpapa-eedit ng draft sa mga
propesyunal tulad ng mga editor
at guro
Bakit Tayo
Nagsusulat?
“Sa pagsusulat hindi tayo
makapagpapanggap.”
• Bilang isang MAG-AARAL.
• Bilang MANUNULAT.
• Sa pang-araw-araw
nating pagharap sa
buhay.
BakitTayoNagsusulat?
BakitTayoSumusulat?
Angkakayahansapagsulatayisasamgamakrongkasanayan
nadapat malinang sa isang indibidwal. Sapagsulat, hindi tayo
makapagpapanggap. Hindi katulad sa pakikinig, tumangi
lamang sa nagsasalita o tumangu-tango ay masasabing
nakikinig na kahit iba ang iniisip at hindi nahahalata; sa
pagbabasa, makisabay lang sa pagbabasa ng iba o tingnan
ang libro, iisiping nagbabasa na rin; sa pagsasalita, malimit
ang mga katagang “ah…eh… ma’am/sir nasa dulo na po ng
dila ko, hindi ko lang po masabi eh!”, at mangingiti lang ang
guro…lusot na. Sa pagsulat, malalaman ng iyong isip kung
ano ang nararamdaman mo…ito ang mababasa. Wala kang
maililihim…walang maitatago.
BakitTayoSumusulat?
Sa isang mag-aaral,ginagawa niya ang
pagsulat sapagkat ito ay bahagi ng kanyang
pangangailangan sa paaralan upang siya ay
makapasa.
Gayundin naman, ang isang manunulat ay
nagsusulat dahil ito ang pinagmulan ng kanyang
ikabubuhay. Kung walang tulad nila, walang
pahayagan na magtatala ng mga nagaganap sa
lahat ng sulok ng daigdig. Wala ring libro na
magpapalawak ng ating kaalaman at magbibigay
paliwanag sa tama at mali na gagabay sa atin
tulad ng mga batas. Wala ring magasin na
madalasnatingpiliing paglibangan.
BakitTayoSumusulat?
Sa pang-araw-araw nating pagharap sa
buhay, hindi maitatanggi na may ilang
ginagawa tayo na mas mabisang
maipapahayag ang sa paraang pagsulat ang
higit sapagsasalita. Katuladsamgagawaing
pagpapautang, pakikipag ugnayan sa mga
taongnasa malayonglugar,pagpapatibaysa
mga kasunduan, at pagtatapat ng pag-ibig
sa taong minamahal na hindi magawang
sabihin ay madaling naisasagawa bilang
patunaysapamamagitanngpagsulat.
BakitTayoSumusulat?
Mula sa ating pagsulat… mula sa sinusulat ng
iba, tayo’y natututo. Nagagawa nating sumabay sa
takbo ng mundong ito. Nabibigyan tayo ng
pagkakataong mapunan ang puwang sa ating
pagkataoupangmakadamangkaligayahan.
MGA LAYUNIN
SA PAGSULAT
Angpagsulataypersonalnagawainsapagkat
ginagamitparasalayuningekspresibosa
pagpapahayagnginiisipo nadarama.
Sosyalnagawainnamansapagkat
ginagamitparasalayuningpanlipunanokung ito
aynagsasangkotngpakikipag-ugnayansa iba
pangtaosa lipunan.
Anglayuningito aytinatawag na
transaksyunal.
APAT NA LAYUNIN
SA PAGSULAT
1.IMPORMATIBNAPAGSULAT
Kilalarinsatawagnaexpositorywriting.Ito
aynaghahangadnamakapagbigay
impormasyonatmgapaliwanag.Angpokus
nitoayangmismongpaksangtinatalakaysa
teksto.
Halimbawa:
Pagsulatngreportngobserbasyon,mga
istatistiksnamakikitasamgalibroat
ensayklopidya,balita,atteknikalobisnes report
2.MAPANGHIKA
Y
ATNAPAGSULAT
Kilalasatawagnapersuasivewriting.
Itoaynaglalayongmakumbinsiangmga
mambabasatungkolsaisangkatwiran,opinyon
opaniniwala.Angpangunahingpokusnitoay
angmambabasananaismaimpluwensyahan
ngisang awtor.
Halimbawa:
editoryal,sanaysay,talumpati,pagsulatng
proposalatkonseptong papel
3.MALIKHAINGP
AGSULAT
Itoayginagawangmgamanunulatng
mgaakdangpampanitikangtuladngmaikling
katha,nobela,tula,dulaatibapangmalikhaino
masiningna akda.
Kadalasanangpangunahinglayuninng
awtorditoaymagpapahayaglamangng
kathang-isip,imahinasyon,ideya,damdamino
kumbinasyonngmgaito.
4.PANSARILING
PAGPAPAHA
Y
AG
Pagsulat o pagtatala ng mga
bagay na nakita, narinig, nabasa o
naranasan. Sa layuning ito,ginagawa
ang pagsulat bunga ng paniniwalang
ito’y mapapakinabangan. Ilan pa sa
mga halimbawa nito ang pagsulat ng
dyornal,plano ng bahay, mapa at iba
Ang Proseso ng Pagsulat
1. Pre-writing – pagpili ng paksa at pangangalap ng
datos; journal, brainstorming, questioning, pagbabasa
at pananaliksik, sounding-out friends, interbyu,
sarbey, obserbasyon, imersyon at eksperimentasyon.
1. Actual writing – brador o draft, may simula, katawan
at wakas ng talataan, sa tuluyan o prosa ay patalata at
sa patula ay taludturan.
1. Rewriting – pag-eedit at pagrerebisa ng draft batay
sa wastong gramar, bokabulari at pagkakasunod-sunod
ng mga ideya o lohika.
MGA URI NG
PAGSULAT
•Mauuri sa iba’t ibang
pangangailangan ng tao sa lipunan.
•`~batayan kung bakit nasulat ang tao
•Magbigay ng impormsyon
•Tumalakay sa isang paksa
•Mang-aliw ng mambabasa.
AK ADEMIK
Pagsulat sa paaralan mula sa
antas na primarya hanggang
doktoradong pag aaral.
Itinuturing ng isang intelektwal
na pagsulat.
Hal:
Kritikal na sanaysay, term
paper,lab report, ekspiremento.
TEK NIK AL
Nagsasaad ng impormasyon na
maaring makatugon sa isang
komplikadong suliranin.
Nakatuon sa isang espesipik ng
audience.
JOURNALISTIK
Uri ng pagsulat na ginagawa
ng isang journalist.
Makikita sa columnar ng
dyaryo,tulad ng
editoryal,balitang sulatin,
lathalain.
REPERENSYAL
Sulatin na naglalayon
magrekomenda ng iba pang mga
pinagkuhanan o reference.
Para sa mas malawak na pag
intindi sa isang paksa.
Literatura mula sa awturidad,
thesis sa bahaging Mga kaugnay
na pag aaral at literatura.
P ropesyonal
Uri ng pagsulat na nakatuon o
ekslusib sa isang tiyak na
propesyon.
Hal:
Pulis report, Investigative report,
Medical report.
MALIKHAIN
Masining
Pokus ang imahinasyon ng
manunulat.
Paganahin ang imahinasyon ng
mambabasa.
Piksyunal o di-piksunal
Hal: tula, nobela, maikling
kwento, malikhain sanaysay.
Mga Katangiang Dapat
Taglayin ng
Akademikong Pagsulat
•OBHETIBO
•PORMAL
•MALIWANAG AT ORGANISADO
•MAY PANANAGUTAN
•MAY PANININDIGAN
FILAKAD. BATAYANG KAALAMAN.Q1.M1.pptx

More Related Content

Similar to FILAKAD. BATAYANG KAALAMAN.Q1.M1.pptx

FILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK).pptx
FILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK).pptxFILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK).pptx
FILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK).pptx
MerbenAlmio4
 
#Sining ppt.
#Sining ppt.#Sining ppt.
#Sining ppt.
Jom Basto
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptxPagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
ferdinandsanbuenaven
 

Similar to FILAKAD. BATAYANG KAALAMAN.Q1.M1.pptx (20)

Pagsulat
PagsulatPagsulat
Pagsulat
 
WEEK 1.PILING LARANG
WEEK 1.PILING LARANGWEEK 1.PILING LARANG
WEEK 1.PILING LARANG
 
filipinosapilinglarangakademik-221002130828-9dd5efb7.pptx
filipinosapilinglarangakademik-221002130828-9dd5efb7.pptxfilipinosapilinglarangakademik-221002130828-9dd5efb7.pptx
filipinosapilinglarangakademik-221002130828-9dd5efb7.pptx
 
FILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK).pptx
FILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK).pptxFILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK).pptx
FILIPINO SA PILING LARANG (AKADEMIK).pptx
 
FIL12 LESSON 1.pptx
FIL12 LESSON 1.pptxFIL12 LESSON 1.pptx
FIL12 LESSON 1.pptx
 
Filipino report
Filipino reportFilipino report
Filipino report
 
FILIPINO 12 PPT-akad_062042.pptx
FILIPINO 12 PPT-akad_062042.pptxFILIPINO 12 PPT-akad_062042.pptx
FILIPINO 12 PPT-akad_062042.pptx
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
 
#Sining ppt.
#Sining ppt.#Sining ppt.
#Sining ppt.
 
Akademikong pagsulat
Akademikong pagsulatAkademikong pagsulat
Akademikong pagsulat
 
Retorika: Pagsulat
Retorika: Pagsulat Retorika: Pagsulat
Retorika: Pagsulat
 
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSULAT AT PAGBASA
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSULAT AT PAGBASAMAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSULAT AT PAGBASA
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSULAT AT PAGBASA
 
ABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptx
ABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptxABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptx
ABM12 MODULE 1 AKADEMIK.pptx
 
Fil_Modyul7.pptx
Fil_Modyul7.pptxFil_Modyul7.pptx
Fil_Modyul7.pptx
 
Pagsulat
PagsulatPagsulat
Pagsulat
 
Pagsulat
PagsulatPagsulat
Pagsulat
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptxPagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
 
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdFIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
 
Pagsulat
PagsulatPagsulat
Pagsulat
 
Malikhaing Pagsulat.pptx
Malikhaing Pagsulat.pptxMalikhaing Pagsulat.pptx
Malikhaing Pagsulat.pptx
 

More from LeahMaePanahon1

Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptxFilipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
LeahMaePanahon1
 
matalinghaga at eupemistikong pahayag.pptx
matalinghaga at eupemistikong pahayag.pptxmatalinghaga at eupemistikong pahayag.pptx
matalinghaga at eupemistikong pahayag.pptx
LeahMaePanahon1
 
komunikasyon-150728152900-lva1-app6891.pptx
komunikasyon-150728152900-lva1-app6891.pptxkomunikasyon-150728152900-lva1-app6891.pptx
komunikasyon-150728152900-lva1-app6891.pptx
LeahMaePanahon1
 

More from LeahMaePanahon1 (20)

Pagbasa at Pagsusuri Tungo sa Pananaliksik.pptx
Pagbasa at Pagsusuri Tungo sa Pananaliksik.pptxPagbasa at Pagsusuri Tungo sa Pananaliksik.pptx
Pagbasa at Pagsusuri Tungo sa Pananaliksik.pptx
 
Pagbasa at Pagsusuri ng mga Teksto.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng mga Teksto.pptxPagbasa at Pagsusuri ng mga Teksto.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng mga Teksto.pptx
 
Photo Essay.pptx
Photo Essay.pptxPhoto Essay.pptx
Photo Essay.pptx
 
SHS-Students-Orientation-SY2023-2024.pptx
SHS-Students-Orientation-SY2023-2024.pptxSHS-Students-Orientation-SY2023-2024.pptx
SHS-Students-Orientation-SY2023-2024.pptx
 
katitikan ng pulong at memo.pptx
katitikan ng pulong at memo.pptxkatitikan ng pulong at memo.pptx
katitikan ng pulong at memo.pptx
 
GAMIT_NG_WIKA.pptx
GAMIT_NG_WIKA.pptxGAMIT_NG_WIKA.pptx
GAMIT_NG_WIKA.pptx
 
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.pptwikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
 
tools-and-equipment.pptx
tools-and-equipment.pptxtools-and-equipment.pptx
tools-and-equipment.pptx
 
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptxFilipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
Filipino_11_Akademikong_Pagsulat_Abstrak.pptx
 
matalinghaga at eupemistikong pahayag.pptx
matalinghaga at eupemistikong pahayag.pptxmatalinghaga at eupemistikong pahayag.pptx
matalinghaga at eupemistikong pahayag.pptx
 
komunikasyon-150728152900-lva1-app6891.pptx
komunikasyon-150728152900-lva1-app6891.pptxkomunikasyon-150728152900-lva1-app6891.pptx
komunikasyon-150728152900-lva1-app6891.pptx
 
introduksyon.pptx
introduksyon.pptxintroduksyon.pptx
introduksyon.pptx
 
baraytingwika.pptx
baraytingwika.pptxbaraytingwika.pptx
baraytingwika.pptx
 
Q1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptx
Q1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptxQ1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptx
Q1.MODYUL1.-WIKA-AT-KULTURA.pptx
 
Aralin_1_Karunungang_Bayan.pptx
Aralin_1_Karunungang_Bayan.pptxAralin_1_Karunungang_Bayan.pptx
Aralin_1_Karunungang_Bayan.pptx
 
fili_102_ppt_9.pptx-converted.pptx
fili_102_ppt_9.pptx-converted.pptxfili_102_ppt_9.pptx-converted.pptx
fili_102_ppt_9.pptx-converted.pptx
 
Nobela. Week 7-8.pptx
Nobela. Week 7-8.pptxNobela. Week 7-8.pptx
Nobela. Week 7-8.pptx
 
VIRTUAL-ORIENTATION-ON-THE-CONSTRUCTION-OF-WLP.pptx
VIRTUAL-ORIENTATION-ON-THE-CONSTRUCTION-OF-WLP.pptxVIRTUAL-ORIENTATION-ON-THE-CONSTRUCTION-OF-WLP.pptx
VIRTUAL-ORIENTATION-ON-THE-CONSTRUCTION-OF-WLP.pptx
 
SportsInjuryPrevention.ppt
SportsInjuryPrevention.pptSportsInjuryPrevention.ppt
SportsInjuryPrevention.ppt
 
long_test_el_fili.docx.pdf
long_test_el_fili.docx.pdflong_test_el_fili.docx.pdf
long_test_el_fili.docx.pdf
 

FILAKAD. BATAYANG KAALAMAN.Q1.M1.pptx