SlideShare a Scribd company logo
© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand.  หนา 1
                                                             ้
3. ถวฝักยาว หนเป็นท่อนๆ
                                                            ั่    ั่
                              2.มะเขือเทศสีดา 2 ลูก
     1.มะละกอ (กะประมาณ 1 จาน)


                                                            7.มะนาว

                                        6.มะเขือเปราะฝานบางๆ ครึ่งลก
                                                      ู
     4.พริ กขี้หนู             5.กระเทียม 3 กลีบ
                                                             11.กะปิ 1/2 ช้อนโต๊ะ
                                                   12. ปลาร้ า
                    9. นํ ้าปลา
                             10.นํ้ามะขามเปี ยก (ประมาณ
   8. นํ้าตาลทราย


© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand.               หนา 2
                                                                          ้
1.ตาพริกข้ ีหนู พริกแหง และกระเทียมพร้อมกน ใหพอแตก แลวตามดวย ถวฝักยาวที่หนไวแลว ตาต่อไปอีก
              ํ         ้         ั ้     ้  ้ ่ั      ั่ ้ ้ ํ

            2.ใส่ น้ าตาลทราย และกะปิ ลงไปช่วงนี้ แล้วตําให้แหลก
                 ํ

            3.หนมะเขือเทศสีดา และมะเขือเปราะลงไป แลวตาต่อไป
              ่ั                 ้ ํ

            4.ใส่ นํ้ามะขามเปี ยก บีบมะนาว นํ้าปลาร้า เหยาะนํ้าปลาอีกไปอีกหน่อย ตําเบาๆ แล้วชิมรสดู ปรุ ง

            5.ให้รสชาดจัดตามชอบ แล้วใส่ เส้นมะละกอลงไป ตําให้เข้ากัน ชิมรสและปรุ งเพิ่มตามชอบ (ถ้าทําจานเดียว รสชาด
        น่าจะได้ที่แล้วค่ะ)

            6.เรี ยบร้อยแล้วตักเสิ ร์ฟ ทานกับผักสด หมูแดดเดียว ข้าวเหนียว ได้ท้ งนั้น
                                              ั

          1.


                                      2.© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand.       หนา 3
                                                                  ้
พริ ก ; ใช้ปรุ งรสอาหาร ช่วยเจริ ญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก รักษาโรคบิด
                          โดยการใชพริกสด 1 เม็ด หรื อมากกว่านั้นใช้กิน และอาการปวดบวมเนื่องจากความเย็นจัด โดยใช้ผงพริ ก
                                ้
                          แหงทาเป็นข้ ีผ้ ง หรื อสารละลาย แอลกอฮอล์ใช้ทา
                           ้ ํ      ึ
                             กระเทียม ; ใช้เป็ นอาหาร คือเป็ นส่ วนผสมเพื่อแต่งกลิ่นหายาใช้ผสมกับขิงอย่างละเท่า ๆ กน แลว
                                                                        ั ้
                          นํามาบดละลายกับนํ้าอ้อยกิน จะแก้รัตตะปิ ตตะเสมหะ แก้เสมหะและลม แก้ฟกชํ้า แก้อืด กระจายโลหิ ต
                          ผสมยารักษาโรคมะเร็งเพลิง มะเร็งคุด มะเร็งเปื่ อยทั้งตัว ผสมกับยาแก้ไอ แก้จุกเสี ยด แก้ลมบ้าหมู แก้ลิ้น
                          แข็ง ช่วยบํารุ งอาหาร ผสมในยาแก้ทองอืด แก้เจ็บท้อง ริ ดสี ดวงทวาร ผสมยาทาแก้คลายเส้น แก้เมื่อย แก้
                                             ้
                               ้ ิ ั
                          กลาก แกโรคผวหนง ผสมกับนํ้ามันองคสู ตรแก้ริดสี ดวงทวาร คัน ฟกชํ้า บวม เมื่อใชผสม  ้
                          นํ้านมหรื อนํ้ากะทิสดคั้นใช้ขบพยาธิเส้นด้าย กินอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง ก็จะขับ
                                         ั
                          ออก นอกจากน้ ี เนื่องจากกระเทียมมีรสร้อน สามารถปริมาณโคเลส
                          เตอรอลในเลือดได้ ทาใหลดการอุดตันของเส้นเลือดเป็ นต้น
                                     ํ ้
© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand.                  หนา 4
                                                                             ้
ถั่วฝักยาว ; ใบ : ใช้สดประมาณ 60-100 กรัม ใชตมน้ ากิน เป็นยารักษาโรคหนองใน และปัสสาวะเป็น
                                                   ้ ้ ํ
                          หนอง
                            เปลือกฝัก : ใชสดประมาณ 100-150 กรัม นํามาต้มกินใช้รักษาภายนอก โดยการตําพอก และเป็ นยา
                                     ้
                          ระงบอาการปวดบวม ปวดตามเอว และแผลที่เตานม
                            ั                     ้

                             มะเขือเทศ ; ใครจะคิดบ้างว่าการกินซอสมะเขือเทศช่วยป้ องกันโรคมะเร็ งได้ มะเขือเทศช่วยลดความ
                          เสี่ ยงในการเป็ นมะเร็ งที่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ปลายลําไส้ใหญ่และปลายทวารหนักได้ถึง
                                                 ั                ่
                          60% และยังช่วยลดความเสี่ ยงการเป็ นมะเร็งที่อณฑะในเพศชาย มีหลักฐานระบุวา มะเขือเทศปรุงสาเร็จรูป
                                                                         ํ
                          มีไลโคปี น (Iycopene) ซ่ ึ งเป็นสารตานมะเร็งอยเู่ ป็นจานวนมาก ดงน้ นอยาลืมใหซอสมะเขือเทศเป็นส่วน
                                            ้         ํ    ั ั ่       ้
                          หน่ ึงในเครื่องปรุงอาหารของคุณ รู้อยางน้ ีแลวกอยากินทิ้งขวางเหยาะใหเ้ กล้ ียงไม่ใหติดเหลือกนขวด
                                             ่   ้ ็ ่     ้            ้    ้                           มะนาว
                                  ้
                               แกไอออกเลือด (ไอมีเลือดปน) - ใชน้ าผ้ ง 1 ช้อนชา มะนาว 4 ลูก เกลือ 1 ชอน หรือประมาณ 3-4
                                               ้ ํ ึ                 ้
                          เม็ด ผสมให้เข้ากันดี ใหมีรสเปร้ ี ยวเคมหวาน ใชจิบทุกคร้ ังที่ไอ -ใช้มะนาว 108
                                      ้       ็     ้
                          ใบ เบ้ ียจกจน 11 ตัว ปูนขาวหนักประมาณ 4 บาท วิธีทา คั้นนํ้ามะนาว ใส่
                                 ๊ั ั่                   ํ
                          เบ้ ียจกจนและปูนขาวปนกัน ดองประมาณ 3 คืน รับประทานครั้งละ
                              ๊ั ั่
                                   ้
                          จอกชา แกไอออกเลือดดี© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand.               หนา 5
                                                                          ้
มะเขือเปราะ
                          มะเขือเปราะช่วยลดระดบโคเลสเตอรอลในเลือดฆ่าเชื ้อแบคทีเรีย และขบปัสสาวะ การแพทย์อายุรเวท
                                        ั                      ั
                          ของอินเดียใช้ รากมะเขือเปราะ รักษาอาการไอ หอบหืด อาการหลอดลมอักเสบ ขับปั สสาวะ และขับลม
                          ใช้ ขบพยาธิ ลดไข้ ลดอักเสบ ช่วยการขับถ่าย ช่วยย่อยอาหาร และกระตุ้นทางเพศ ประชากรในแคว้นโอ
                             ั
                          ริสสา ของประเทศอินเดียใช้ นํ ้าต้ มผลมะเขือเปราะรักษาโรคเบาหวาน งานวิจยนานาชาติระหว่างปี พ.ศ.
                                                                 ั
                          2510-2538 พบว่าผลมะเขือเปราะมีฤทธิ์ลดการบีบตัวกล้ ามเนื ้อเรี ยบ ต้ านมะเร็ง บํารุงหัวใจ และ
                          ลดความดนเลือด
                                ั
                          นํามะขามเปี ยก
                           ้
                             แก้อาการท้องผูก การที่มะขามเปี ยก ช่วยถ่ายได้ เพราะในเนื้อมะขามมีกรดอินทรี ยหลายชนิด เช่น กรด
                                                                   ์
                          ทาร์ทาริ ค ซิตริ ค เป็ นต้น มีรสเปร้ ี ยวจึงช่วยระบายไดช่วยบรรเทาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ การที่เน้ือ
                                                      ้
                          มะขามเปี ยกคั้นด้วยนํ้า ช่วยลดอาการไอ เพราะเนื้อมะขามเปี ยกมีกรดอินทรี ยหลายชนิด มีรสเปรี้ ยว จะ
                                                                ์
                          ช่วยกัดเสมหะให้หลุดออก จึงทําให้ระงับอาการไอได้

                          มะละกอ
                            ผลสุก - เป็นยากน หรือแกโรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นยาระบาย
                                   ั    ้
                            ยางจากผลดิบ - เป็นยาช่วยยอย ฆ่าพยาธิ
                                         ่
                            ราก - ขับปัสสาวะ
© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand.                หนา 6
                                                                           ้
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_15_4.htm
       http://blog.eduzones.com/wanwan/15775
       http://www.chuankin.com/properties.php
© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand.  หนา 7
                                                             ้

More Related Content

What's hot

สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย
sasimaphon2539
 
ยาสามัญประจำบ้าน 28 ขนาน
ยาสามัญประจำบ้าน 28 ขนานยาสามัญประจำบ้าน 28 ขนาน
ยาสามัญประจำบ้าน 28 ขนาน
Udomsak Chundang
 
โครงงานต้นสะเดา
โครงงานต้นสะเดาโครงงานต้นสะเดา
โครงงานต้นสะเดา
Aom Warisara
 
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบกอย
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบกอยการผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบกอย
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบกอยpngjh
 
สมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรใกล้ตัว
Thanyalak Chanmai
 
สมาชิกปลุกกระแส - สหกรณ์ ฯ ตระการพืชผล
สมาชิกปลุกกระแส - สหกรณ์ ฯ ตระการพืชผลสมาชิกปลุกกระแส - สหกรณ์ ฯ ตระการพืชผล
สมาชิกปลุกกระแส - สหกรณ์ ฯ ตระการพืชผล
ProvestRedrose
 
พืชสมุนไพร
พืชสมุนไพรพืชสมุนไพร
พืชสมุนไพร
krittiyanee16
 
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย
porntiwa karndon
 
สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑
สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑
สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑tommy
 
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
Utai Sukviwatsirikul
 
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
รัตน์ดา ทองดอนเหมือน
 
พืชสมุนไพรต่างๆของไทย
พืชสมุนไพรต่างๆของไทยพืชสมุนไพรต่างๆของไทย
พืชสมุนไพรต่างๆของไทยguesta30f391
 

What's hot (14)

สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย
 
ยาสามัญประจำบ้าน 28 ขนาน
ยาสามัญประจำบ้าน 28 ขนานยาสามัญประจำบ้าน 28 ขนาน
ยาสามัญประจำบ้าน 28 ขนาน
 
โครงงานต้นสะเดา
โครงงานต้นสะเดาโครงงานต้นสะเดา
โครงงานต้นสะเดา
 
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบกอย
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบกอยการผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบกอย
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบกอย
 
สมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรใกล้ตัว
 
สมาชิกปลุกกระแส - สหกรณ์ ฯ ตระการพืชผล
สมาชิกปลุกกระแส - สหกรณ์ ฯ ตระการพืชผลสมาชิกปลุกกระแส - สหกรณ์ ฯ ตระการพืชผล
สมาชิกปลุกกระแส - สหกรณ์ ฯ ตระการพืชผล
 
พืชสมุนไพร
พืชสมุนไพรพืชสมุนไพร
พืชสมุนไพร
 
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย
 
สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑
สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑
สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑
 
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
 
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
รายงาน
รายงานรายงาน
รายงาน
 
พืชสมุนไพรต่างๆของไทย
พืชสมุนไพรต่างๆของไทยพืชสมุนไพรต่างๆของไทย
พืชสมุนไพรต่างๆของไทย
 

Similar to Fermented th

Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab th
supitchasomphan
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat th
supitchasomphan
 
Seafood th
Seafood thSeafood th
Seafood th
supitchasomphan
 
โครงงาน น้ำตะไคร้
โครงงาน น้ำตะไคร้โครงงาน น้ำตะไคร้
โครงงาน น้ำตะไคร้krunoony
 
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้rdschool
 
น้ำสลัด ทำง่ายๆ
น้ำสลัด ทำง่ายๆน้ำสลัด ทำง่ายๆ
น้ำสลัด ทำง่ายๆ
lynncoon
 
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบหอย
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบหอยการผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบหอย
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบหอย
pngjh
 
Health tips
Health tipsHealth tips
โครงงานใบย่านางผง
โครงงานใบย่านางผงโครงงานใบย่านางผง
โครงงานใบย่านางผง
Chok Ke
 
เรียงร้อยถ้อยคำลำนำสมุนไพร สิรินธร สุรินทร์
เรียงร้อยถ้อยคำลำนำสมุนไพร สิรินธร สุรินทร์เรียงร้อยถ้อยคำลำนำสมุนไพร สิรินธร สุรินทร์
เรียงร้อยถ้อยคำลำนำสมุนไพร สิรินธร สุรินทร์
Prasong Somarat
 
Coconut sticky-rice
Coconut sticky-riceCoconut sticky-rice
Coconut sticky-rice
Siam Culture @ BUU - Thailand
 
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรรักษาสารพัดโรค
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรรักษาสารพัดโรคหญ้าปักกิ่ง สมุนไพรรักษาสารพัดโรค
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรรักษาสารพัดโรค
หญ้าปักกิ่ง จตุกา
 
สูตรลดความอ้วนของคุณม้า อรนภา และอีกหลายวิธี
สูตรลดความอ้วนของคุณม้า อรนภา และอีกหลายวิธีสูตรลดความอ้วนของคุณม้า อรนภา และอีกหลายวิธี
สูตรลดความอ้วนของคุณม้า อรนภา และอีกหลายวิธีSomchai Chatmaleerat
 

Similar to Fermented th (20)

Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab th
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat th
 
Seafood th
Seafood thSeafood th
Seafood th
 
โครงงาน น้ำตะไคร้
โครงงาน น้ำตะไคร้โครงงาน น้ำตะไคร้
โครงงาน น้ำตะไคร้
 
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
8 ชุดการเรียนรู้ น้ำพริกตะไคร้
 
Nam prig
Nam prigNam prig
Nam prig
 
น้ำสลัด ทำง่ายๆ
น้ำสลัด ทำง่ายๆน้ำสลัด ทำง่ายๆ
น้ำสลัด ทำง่ายๆ
 
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบหอย
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบหอยการผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบหอย
การผลิตสบู่เหลวจากว่านกาบหอย
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
ท้องผูก
ท้องผูกท้องผูก
ท้องผูก
 
Health tips
Health tipsHealth tips
Health tips
 
014 water herbs
014 water herbs014 water herbs
014 water herbs
 
11
1111
11
 
โครงงานใบย่านางผง
โครงงานใบย่านางผงโครงงานใบย่านางผง
โครงงานใบย่านางผง
 
เรียงร้อยถ้อยคำลำนำสมุนไพร สิรินธร สุรินทร์
เรียงร้อยถ้อยคำลำนำสมุนไพร สิรินธร สุรินทร์เรียงร้อยถ้อยคำลำนำสมุนไพร สิรินธร สุรินทร์
เรียงร้อยถ้อยคำลำนำสมุนไพร สิรินธร สุรินทร์
 
Coconut sticky-rice
Coconut sticky-riceCoconut sticky-rice
Coconut sticky-rice
 
Herb
HerbHerb
Herb
 
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรรักษาสารพัดโรค
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรรักษาสารพัดโรคหญ้าปักกิ่ง สมุนไพรรักษาสารพัดโรค
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรรักษาสารพัดโรค
 
สูตรลดความอ้วนของคุณม้า อรนภา และอีกหลายวิธี
สูตรลดความอ้วนของคุณม้า อรนภา และอีกหลายวิธีสูตรลดความอ้วนของคุณม้า อรนภา และอีกหลายวิธี
สูตรลดความอ้วนของคุณม้า อรนภา และอีกหลายวิธี
 
1
11
1
 

More from kruood

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
kruood
 
Web dreamcs5
Web dreamcs5Web dreamcs5
Web dreamcs5
kruood
 
กำหนดการ(..
กำหนดการ(..กำหนดการ(..
กำหนดการ(..kruood
 
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
kruood
 
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
kruood
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556
kruood
 
Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.
kruood
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
kruood
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์kruood
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
kruood
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -
kruood
 
Nsc2013 booklet
Nsc2013 bookletNsc2013 booklet
Nsc2013 booklet
kruood
 
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasanผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
kruood
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat eng
kruood
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented eng
kruood
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried eng
kruood
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab eng
kruood
 
Nsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksiNsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksi
kruood
 
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์kruood
 
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
kruood
 

More from kruood (20)

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
 
Web dreamcs5
Web dreamcs5Web dreamcs5
Web dreamcs5
 
กำหนดการ(..
กำหนดการ(..กำหนดการ(..
กำหนดการ(..
 
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
 
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556
 
Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -
 
Nsc2013 booklet
Nsc2013 bookletNsc2013 booklet
Nsc2013 booklet
 
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasanผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat eng
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented eng
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried eng
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab eng
 
Nsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksiNsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksi
 
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
 
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
 

Fermented th

 • 1. © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 1 ้
 • 2. 3. ถวฝักยาว หนเป็นท่อนๆ ั่ ั่ 2.มะเขือเทศสีดา 2 ลูก 1.มะละกอ (กะประมาณ 1 จาน) 7.มะนาว 6.มะเขือเปราะฝานบางๆ ครึ่งลก ู 4.พริ กขี้หนู 5.กระเทียม 3 กลีบ 11.กะปิ 1/2 ช้อนโต๊ะ 12. ปลาร้ า 9. นํ ้าปลา 10.นํ้ามะขามเปี ยก (ประมาณ 8. นํ้าตาลทราย © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 2 ้
 • 3. 1.ตาพริกข้ ีหนู พริกแหง และกระเทียมพร้อมกน ใหพอแตก แลวตามดวย ถวฝักยาวที่หนไวแลว ตาต่อไปอีก ํ ้ ั ้ ้ ้ ่ั ั่ ้ ้ ํ 2.ใส่ น้ าตาลทราย และกะปิ ลงไปช่วงนี้ แล้วตําให้แหลก ํ 3.หนมะเขือเทศสีดา และมะเขือเปราะลงไป แลวตาต่อไป ่ั ้ ํ 4.ใส่ นํ้ามะขามเปี ยก บีบมะนาว นํ้าปลาร้า เหยาะนํ้าปลาอีกไปอีกหน่อย ตําเบาๆ แล้วชิมรสดู ปรุ ง 5.ให้รสชาดจัดตามชอบ แล้วใส่ เส้นมะละกอลงไป ตําให้เข้ากัน ชิมรสและปรุ งเพิ่มตามชอบ (ถ้าทําจานเดียว รสชาด น่าจะได้ที่แล้วค่ะ) 6.เรี ยบร้อยแล้วตักเสิ ร์ฟ ทานกับผักสด หมูแดดเดียว ข้าวเหนียว ได้ท้ งนั้น ั 1. 2. © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 3 ้
 • 4. พริ ก ; ใช้ปรุ งรสอาหาร ช่วยเจริ ญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก รักษาโรคบิด โดยการใชพริกสด 1 เม็ด หรื อมากกว่านั้นใช้กิน และอาการปวดบวมเนื่องจากความเย็นจัด โดยใช้ผงพริ ก ้ แหงทาเป็นข้ ีผ้ ง หรื อสารละลาย แอลกอฮอล์ใช้ทา ้ ํ ึ กระเทียม ; ใช้เป็ นอาหาร คือเป็ นส่ วนผสมเพื่อแต่งกลิ่นหายาใช้ผสมกับขิงอย่างละเท่า ๆ กน แลว ั ้ นํามาบดละลายกับนํ้าอ้อยกิน จะแก้รัตตะปิ ตตะเสมหะ แก้เสมหะและลม แก้ฟกชํ้า แก้อืด กระจายโลหิ ต ผสมยารักษาโรคมะเร็งเพลิง มะเร็งคุด มะเร็งเปื่ อยทั้งตัว ผสมกับยาแก้ไอ แก้จุกเสี ยด แก้ลมบ้าหมู แก้ลิ้น แข็ง ช่วยบํารุ งอาหาร ผสมในยาแก้ทองอืด แก้เจ็บท้อง ริ ดสี ดวงทวาร ผสมยาทาแก้คลายเส้น แก้เมื่อย แก้ ้ ้ ิ ั กลาก แกโรคผวหนง ผสมกับนํ้ามันองคสู ตรแก้ริดสี ดวงทวาร คัน ฟกชํ้า บวม เมื่อใชผสม ้ นํ้านมหรื อนํ้ากะทิสดคั้นใช้ขบพยาธิเส้นด้าย กินอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง ก็จะขับ ั ออก นอกจากน้ ี เนื่องจากกระเทียมมีรสร้อน สามารถปริมาณโคเลส เตอรอลในเลือดได้ ทาใหลดการอุดตันของเส้นเลือดเป็ นต้น ํ ้ © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 4 ้
 • 5. ถั่วฝักยาว ; ใบ : ใช้สดประมาณ 60-100 กรัม ใชตมน้ ากิน เป็นยารักษาโรคหนองใน และปัสสาวะเป็น ้ ้ ํ หนอง เปลือกฝัก : ใชสดประมาณ 100-150 กรัม นํามาต้มกินใช้รักษาภายนอก โดยการตําพอก และเป็ นยา ้ ระงบอาการปวดบวม ปวดตามเอว และแผลที่เตานม ั ้ มะเขือเทศ ; ใครจะคิดบ้างว่าการกินซอสมะเขือเทศช่วยป้ องกันโรคมะเร็ งได้ มะเขือเทศช่วยลดความ เสี่ ยงในการเป็ นมะเร็ งที่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ปลายลําไส้ใหญ่และปลายทวารหนักได้ถึง ั ่ 60% และยังช่วยลดความเสี่ ยงการเป็ นมะเร็งที่อณฑะในเพศชาย มีหลักฐานระบุวา มะเขือเทศปรุงสาเร็จรูป ํ มีไลโคปี น (Iycopene) ซ่ ึ งเป็นสารตานมะเร็งอยเู่ ป็นจานวนมาก ดงน้ นอยาลืมใหซอสมะเขือเทศเป็นส่วน ้ ํ ั ั ่ ้ หน่ ึงในเครื่องปรุงอาหารของคุณ รู้อยางน้ ีแลวกอยากินทิ้งขวางเหยาะใหเ้ กล้ ียงไม่ใหติดเหลือกนขวด ่ ้ ็ ่ ้ ้ ้ มะนาว ้ แกไอออกเลือด (ไอมีเลือดปน) - ใชน้ าผ้ ง 1 ช้อนชา มะนาว 4 ลูก เกลือ 1 ชอน หรือประมาณ 3-4 ้ ํ ึ ้ เม็ด ผสมให้เข้ากันดี ใหมีรสเปร้ ี ยวเคมหวาน ใชจิบทุกคร้ ังที่ไอ -ใช้มะนาว 108 ้ ็ ้ ใบ เบ้ ียจกจน 11 ตัว ปูนขาวหนักประมาณ 4 บาท วิธีทา คั้นนํ้ามะนาว ใส่ ๊ั ั่ ํ เบ้ ียจกจนและปูนขาวปนกัน ดองประมาณ 3 คืน รับประทานครั้งละ ๊ั ั่ ้ จอกชา แกไอออกเลือดดี © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 5 ้
 • 6. มะเขือเปราะ มะเขือเปราะช่วยลดระดบโคเลสเตอรอลในเลือดฆ่าเชื ้อแบคทีเรีย และขบปัสสาวะ การแพทย์อายุรเวท ั ั ของอินเดียใช้ รากมะเขือเปราะ รักษาอาการไอ หอบหืด อาการหลอดลมอักเสบ ขับปั สสาวะ และขับลม ใช้ ขบพยาธิ ลดไข้ ลดอักเสบ ช่วยการขับถ่าย ช่วยย่อยอาหาร และกระตุ้นทางเพศ ประชากรในแคว้นโอ ั ริสสา ของประเทศอินเดียใช้ นํ ้าต้ มผลมะเขือเปราะรักษาโรคเบาหวาน งานวิจยนานาชาติระหว่างปี พ.ศ. ั 2510-2538 พบว่าผลมะเขือเปราะมีฤทธิ์ลดการบีบตัวกล้ ามเนื ้อเรี ยบ ต้ านมะเร็ง บํารุงหัวใจ และ ลดความดนเลือด ั นํามะขามเปี ยก ้ แก้อาการท้องผูก การที่มะขามเปี ยก ช่วยถ่ายได้ เพราะในเนื้อมะขามมีกรดอินทรี ยหลายชนิด เช่น กรด ์ ทาร์ทาริ ค ซิตริ ค เป็ นต้น มีรสเปร้ ี ยวจึงช่วยระบายไดช่วยบรรเทาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ การที่เน้ือ ้ มะขามเปี ยกคั้นด้วยนํ้า ช่วยลดอาการไอ เพราะเนื้อมะขามเปี ยกมีกรดอินทรี ยหลายชนิด มีรสเปรี้ ยว จะ ์ ช่วยกัดเสมหะให้หลุดออก จึงทําให้ระงับอาการไอได้ มะละกอ ผลสุก - เป็นยากน หรือแกโรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นยาระบาย ั ้ ยางจากผลดิบ - เป็นยาช่วยยอย ฆ่าพยาธิ ่ ราก - ขับปัสสาวะ © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 6 ้
 • 7. http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_15_4.htm http://blog.eduzones.com/wanwan/15775 http://www.chuankin.com/properties.php © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 7 ้