SlideShare a Scribd company logo
ถาจะกลาววา พืชสมุนไพรเปนสวนหนึงของชีวิตคนไทยก็คงไมแปลก เพราะทั้งอาหารที่บริโภคก็มีสวนประกอบ
                     ่
  ของพืชสมุนไพร ซึ่งทั้งอรอยและบําบัดโรค รวมถึงน้ําดื่มดับกระหายคลายรอนหรือชาสมุนไพรที่เคยดื่มเคยจิบ
  กันมาตั้งแตเล็กแตนอยมีทั้งเก็กฮวย ตะไคร กระเจี๊ยบ ใชดื่มดับกระหาย โดยไมรูวานอกจากรสชาติที่อรอยชื่นใจ
  แลว ยังกํานัลดวยประโยชนตอสุขภาพ แตดวยวันและเวลาผานไป ใครหลายคนคงลืมน้ําสมุนไพรเหลานี้ไปแลว
  ลองยอนวันเวลากลับไปทบทวนความรูสึกเมื่อครั้งวัยเยาวที่ไดดื่มน้ําสมุนไพรหรือน้ําชาเหลานี้ วาทําใหเรามีแรง
  กระโดดโลดเตนไดมากมายเพียงใด
  ดื่มเพื่อดับกระหาย ชวยปรับธาตุและไดทั้งสรรพคุณในการบําบัดรักษาโรคไดบางโรค ที่สําคัญราคาไมแพง ดื่ม
  ไดตลอดเวลา ไมเปนอันตรายตอสุขภาพเพราะเกิดจากการใชใบ ดอก ผล เกสร เปลือก รากของพืช มาผาน
  กระบวนการผลิตที่สะอาด อาจใชวิธีการตมดื่มเปนน้ําสมุนไพร (ซึ่งหากเลี่ยงการใสน้ําตาลไดจะเปนการดี
  เพื่อที่จะไดรบกลิ่นของพืชไดดีขึ้น) หรืออาจจะตากแหงเพื่อชงเปนชาดื่ม (ซึงสวนใหญจะเปนพืชที่มีกลิ่นหอม
         ั                              ่
  ระเหยขณะดืมรอนๆ ผูดื่มจะสูดรับกลิ่นหอมเขาไปดวย กอใหเกิดผลทางสุคนธบําบัดแกรางกาย)
          ่


 ชนิดน้ํา
               สวนที่ใชและวิธีทํา              ประโยชนและสรรพคุณ
 สมุนไพร
         ใชตะไคร 3 - 5 ตนหั่นเปนทอนสั้น ทุบใหแตก   ตะไครมีวิตามินเอ ชวยบํารุงสายตา
        ใชนําลิตรครึ่งตมพอเดือด กระองเอากากออก     นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม และฟอสฟอรัส ชวย
        แลวตมตออีกราว 3 นาที หรือใชเหงาแกฝาน    บํารุงกระดูกและฟน ดื่มแกทองอืดทองเฟอ
        เปนแวน คั่วไฟออนๆ ชงเปนชา           ขับลม ลดความดันโลหิตสูง ชวยขับเหงือ ลด
                                                    ่
                                 พิษของสารแปลกปลอมในรางกาย


น้ําตะไคร
         ใชดอกตมในน้ําเดือดจัดๆ ปดฝาทิ้งไว 3 - 5    ชวยบํารุงประสาท บํารุงหัวใจ ลดไขมัน ขับ
        นาที                       เหงื่อ แกโรคดีพิการ ชวยใหสตรีมีประจําเดือน
                                 เปนปกติ เปนยาระบายออนๆ มีสารคาธามีน
                                 ชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือดใหดขึ้นี
ดอกคําฝอย
         เลือกขิงที่ไมแกหรือออนเกินไป ลางน้ําปอก    ดื่มแกไอ ลดอาการทองอืดทองเฟอ และ
        เปลือกทุบพอแหลก ตังน้าใหเดือดอีกราว 2 - 5
                   ้ ํ             ชวยยอยอาหารพวกโปรตีน รวมทั้งแกเมารถ
        นาที หากตมนานเกินไป ความหอมจะจางลง        เมาเรือมีฤทธิแกปวดขอ
                                        ์
        กรองเอากากออก
น้ําขิง
         เลือกดอกกระเจี๊ยบแดง คัดเอากลีลหนึงขีด ่     ดื่มแกกระหาย ใหความสดชื่น กัดเสมหะ แก
         ครึ่งใสในหมอเคลือบ เติมน้ํา 3 - 4 ลิตร ตมนาน  ไอ ขับปสสาวะ เปนยาระบายออนๆ
         30 - 40 นาที จนน้ําตมเปนสีแดงสดกรองเอา
         กากออก น้ํากระเจี๊ยบ
          ใชตนบัวบกสด ลางน้ําใหสะอาด ตําหรือใส     ดื่มแกรอนใน กระหายน้ํา เปนยาบํารุง ขับ
         เครื่องปนก็ได เติมน้ําสุกลงไปพอประมาณ     ปสสาวะ มีวิตามินเอและแคลเซียมในปริมาณ
         กรองกากออกจะดืมน้ําคั้นสดหรือเติมน้าเชื่อม
                            ํ      สูง
         นิดหนอยก็ได
 น้ําใบบัวบก
         ดอก ตากแหง ตมดื่มเปนชา             ตับกระหาย มีสารแอนโธชัยยานิน มีฤทธิ์เปน
                                  สารตานอนุมูลอิสระ เสริมภูมิตานทาน
น้ําดอกอัญชัน
         ใชมะตูมดิบหั่นเปนแวนตากแดดแลวอบหรือ      เปนยาระบายขับลม ชวยเจริญอาหาร ขับ
         หั่นเปนชิ้น คั่วใหหอม ชงเปนชา         เสมหะ แกอาการรอนในไดดี


 น้ํามะตูม         ใชสวนตนใบและดอก หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ตากให    ลดอาการปวดเมื่อย ชวยรักษาโรคไต และ
         แหง ตมดื่ม                   ขับปสสาวะ

 น้ําหญา
 หนวดแมว                                  แกขัดปสสาวะ แกริดสีดวงทวาร ชวยเพิ่ม
         รากและตน ตากแหง ชงเปนชา
                                  ธาตุน้ํายอย

ชาทองพันชั่ง
รากและตน ตากแหง ชงเปนชา               รสขมมีฤทธิ์เปนยาเย็น แกไขทุกชนิด แกดี
                                    ซาน บํารุงตับ แกบิด ถายเปนมูกเลือด
ชาหญาลูกใต
  ใบ                                     แกหวัด แพอากาศ บรรเทาอาการหอบหืด
         ใบตากแหง ชงเปนชา
                                    และโรคหลอดลมอักเสบ

 ชาหนุมาน
ประสานกาย
          นําไปใสเครืองปน ใสน้ําตมครึ่งหนึง ปนให
                ่              ่      มีวิตามินซีสงมาก ชวยปองกันโรคเลือดออก
                                           ู
         ละเอียด นําไปกรองเอาแตน้ํา นําน้ําเปลาตมสุก     ตามไรฟน ชวยปองกันโรคโลหิตจาง
         สวนที่เหลือใสวงไปคั้นกับกากเชอรรี่ใหแหง
         มากที่สุด นําน้ําเชอรรี่ที่คั้นได ใสน้ําเชือมเติม
                                ่
         เกลือ ชิมรสตามชอบ


 น้ําเชอรรี่
          นําลูกเดือยลางใหสะอาด ใสหมอเติมน้าตั้งไฟ
                             ํ        ใหฟอสฟอรัสสูงมากชวยบํารุงกระดูก
         เคี่ยวจนลูกเดือยสุกเปอย ใสน้ําตาล เกลือปนใส    รองลงมามีวตามินเอ ชวยบํารุงสายตา บํารุง
                                          ิ
         ในเครื่องปน ปนใหละเอียดชิมรสตามชอบ        ธาตุ เปนอาหารสําหรับคนไขพักฟน ชวยเจริญ
                                    อาหาร ชงปนยาเย็นขับปสสาวะแกรอนใน
                                    บํารุงไต กระเพาะอาหาร มาม รวมทั้งบํารุง
                                    เลือดลมในสตรีหลังคลอดรักษาอาการคลื่นใส
                                    อาเจียน ทองรวง
 น้ําลูกเดือย
          เลือกฝรั่งที่แกจัด ลางน้ําสะอาด ฝานเนื้อชิ้น     มีวิตามินซีสง ชวยปองกันโรคเลือดออกตาม
                                           ู
         เล็กๆนําใสเครื่องปน เติมน้าสุก ปนจน ละเอียด
                        ํ            ไรฟนและมีสาร เบตา-แคโรทีน ชวยลด
         แลวกรองดวยผาขาวบางเติมน้ําเชื่อมและเกลือ      สารพิษในรางกาย ทั้งยังปองกันไมให
         ปนเล็กนอย ชิมรสตามใจชอบ               ไขมันจบที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งเปนสาเหตุของ
                                    โรคเลือดแข็งตัว ชวยลดระดับไขมันในหลอด
                                    เลือด ซึ่งเหมาะสําหรับผูปวยเสนเลือดอุดตัน
                                                 

  น้ําฝรั่ง
          เอาฟาทะลายโจรหั่นตากแหง ใสหมอตม .เอา       ชวยโรคภูมิแพใดดี แกรอนใน เจ็บคอ ตัว
         ใบเตยหอมหันใสลงไปดวย เพื่อสรางความหอม
               ่                     รอน ปวดหัว ชวยเจริญอาหาร
         และนาดื่ม .ยกขึ้นตั้งบนเตาไฟ ตมจนเดือด
         เคี่ยวจนงวด ยกลงเอากากออก แบงดืมวันละ 3
                           ่
         เวลา เชา กลางวัน เย็น


น้ําฟาทะลาย
โจร
                                     สารอาหารในเห็ดหลินจือ จะเขาไปกระตุน
                                    ระบบภูมิคุมกัน ในรางกายใหทําหนาทีปรกติ
                                                      ่
                                    และสามารถตานทานการเจริญเติบโตของเซล
                                    มะเร็ง ตานการจับตัวของลิ่มเลือด รวมทั้งลด
                                    น้ําตาลในเลือด เปนยาอายุวัฒนะ มี
                                    ประโยชนตอรางกายมากมายเกือบทุก
                                           
                                    ระบบของรางกาย เชน
          นําเห็ดหลินจือแหงและน้ําสะอาดใสลงในหมอ       ระบบใหลเวียนโลหิต เชน โรคที่เกิดจากการ
         เคลือบหรือหมอดินยิ่งดี ยกขึ้นตั้งบนเตาไฟ ตม    มีคลอเรสเตอรอล ในเลือดสูง เสนเลือดอุดตัน
         จนเดือด แลวหรี่ไฟลงใหนาเดือดปุดๆตอไป
                       ้ํ            หลอดเลือดแข็งตัว ความดันโลหิตสูง น้าตาลํ
         ประมาณ 15-20 นาที แลวจึงยกลง ควรดื่มน้ํา      ในเลือดสูง โรคหัวใจ และรอบเดือนไมปรกติ
         สกัดจากเห็ดที่มีอุณหภูมเทาอุณหภูมิรางกาย
                      ิ             ของสตรี
         ใหดื่มแทนน้ําใดทั้งวัน               ระบบทางเดินอาหาร เชน โรคกระเพาะ
น้ําเห็ดหลินจือ                            อักเสบ ลําใสอักเสบ ทองผูก ทางเดินอาหาร
                                    อักเสบเรื้อรัง ริดสีดวงทวาร
                                     โรคมะเร็งในอวัยวะตางๆของรางกาย
                                    โรคอื่นๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคไขขอ
                                    อักเสบ โรคอวน อัมพาต อัมพฤกษ โรคไต
                                    อักเสบ โรคปวดหัวขางเดียวนอนไมหลับ และ
                                    โรคเครียด
           เอาขาแกที่ตากแหงแลวใสลงไปในถวยกาแฟ      ชวยขับลมไดอยางดี ปนการระบายลม
         4-5 แวน .เอาน้ํารอนเดือดใสลงไปคอนถวย ปด    ออกมา จากลําใส แกทองอืด ทองเฟอ เรอ
         ฝาถวย ทิ้งไวซักครูหนึ่งแลวคอยดื่ม ควรดื่ม 2-3  เปรี้ยว
         ถวยตอวัน ก็ทําใหสบายทองขึ้น หรือจะใช ขา
         สดก็ได 10-12 แวน นํามาทุบใหแตก ตมเอาน้ํา
         ดื่มก็ได

  น้ําขา
           นําใบคะนาลางใหสะอาด หั่นใสเครื่องปนเติม    ใหวิตามินเอสูงมากชวยบํารุงสายตา คะนา
         น้ําตมสุกครึ่งหนึ่งปนจนละเอียด นํามากรอง     เปนแหลง เบตา-แคโรทีน ซึ่งชวยตานการกอ
         จากนั้นเติมน้ําสวนที่เหลือลงไปเติมน้ําเชื่อม น้ํา  มะเร็งรองลงมามีแคลเซียมบํารุงกระดูกและ
         มะนาว เกลือ ชิมรสตามชอบ               ฟน และมีวิตามินซีชวยปองกันเลือดออกตาม
                                    ไรฟน ชวยใหเนื้อเยื่อของเราทํางานไดดี
                                    ปองกันโรคโลหิตจาง ลดอุณหภูมิในรางกาย
                                    แกกระหายน้า ํ
  น้ําคะนา
          เอาใบกระเพราแดงสดมาลางใหสะอาด แลว        ชวยขับลม แกทองอืด ทองเฟอไดดี
         นําไปตากแดด 2-3 แดดจนแหง เก็บไวใน
         กระปอง .เวลาชงเอากระเพราแดงแหงใสใน
         กระติกน้ํารอนหรือชงกับน้ํา 1 แกวก็ใด ทิ้งไว 5-
         10 นาทีแลวดื่มใดเลย


 น้ํากระเพรา
   แดง
นํามะนาวมาลางเปลือกแลวผาออก เอาเมล็ด      มีวิตามินซีมากชวยปองกันเลือดออกตาม
       มะนาวออกใหหมดคั้นเอาแตน้ํา ผสมกับน้ํา       ไรฟน ชวยขับเสมหะ ลดอาการไอ เจ็บคอ
       น้ําเชื่อม เกลือ คนใหเกลือละลายชิมรสตาม       คลื่นใสอาเจียนและชวยขับลมในกระเพาะ แก
       ชอบ หรืออาจเอาเปลือกของผลสดประมาณครึ่ง        ทองอืดทองเฟอและออนเพลีย
       ผล หรือทุบเล็กนอยพอใหน้ํามันออกชงน้ํารอน
       ดื่ม เวลามีอาการทองอืดทองเฟอ แนนจุกเสียด

น้ํามะนาว
        ลางมะเฟองที่แกจัดใหสะอาด หั่น แกะเมล็ด      น้ํามะเฟองมีสีเหลืองออนๆมีกลิ่นหอม
       ออก แลวนําใสเครื่องปน เติมน้ําสุกปนจน     ประกอบดวยคุณคาทางอาหาร วิตามินเอ
       ละเอียดแลวเติมน้ําเชื่อม เกลือ ชิมรสตามใจ      วิตามินซี ฟอสฟอรัสและแคลเซียมเล็กนอย
       ชอบ ถาตองการเก็บไวดื่ม ใหตงไฟใหเดือด 3-
                        ั้         เปนยาขับเสมหะ ปองกันโรคโลหิตจาง ขับ
       5 นาที กรอกใสขวด นึ่ง 20-30 นาที เย็นแลว      ปสสาวะรวมทั้งปองกันโรคเลือดออกตาม
       นําเขาตูเย็น                    ไรฟน

น้ํามะเฟอง
         เตรียมวิธีที่ 1 ใชมะมวงดิบ เชน มะมวงแกว    มีวิตามินเอและซีสูง ชวยบํารุงสายตาปองกัน
       หรือมะมวงแรด เปนมะมวงที่มีรสเปรี้ยวไมมาก     โรคเลือดออกตามไรฟน และยังมีฟอสฟอรัส
       นัก จะไดน้ํามะมวงที่มีรสกลมกลอมปอกเปลือก     แคลเซียมและเหล็กเล็กนอย เปนยาระบาย
       มะมวงออก ลางน้ํา สับใหเปนเสนเล็กๆคั้นกับ    ออนๆ
       น้ําสุก กรองดวยผาขาวบาง เอากากออกเติม
       น้ําเชื่อม เกลือปนชิมรสตามชอบ ใสน้ําแข็งดื่ม
       จะไดน้ํามะมวงใส สีขาวนวล มีรสหวานอม
       เปรี้ยว

         เตรียมวิธีที่ 2 ใชมะมวงดิบเหมือนวิธีที่ 1 คือ
       สับใหเปนเสนเล็กๆปนใหละเอียด เติมน้ําสุก
       น้ําเชื่อมและเกลือปนตามตองการชิมดูรส
       ตามใจชอบ น้ํามะมวงวิธนี้ จะขุนขาว เพราะมี
                     ี
น้ํามะมวง  เนื้อมะมวงปนอยู

         เตรียมวิธีที่ 3 ใชมะมวงสุก ลางมะมวงให
       สะอาด ปอกเปลือก ฝานเนื้อเขาเครื่องปนเติม
       น้ําสุก เติมเกลือเล็กนอย ชิมรส ถาตองการ
       หวานใหเติมน้ําเชื่อมลงไป น้ํามะมวงควรเตรียม
       และดื่มใหหมดภายใน 1 วัน
        นํามะขามสดไปลวกในน้ําตมเดือด ตักขึ้น แกะ      คุณคาทางอาหาร:: มีวิตามินเอชวยบํารุง
       เอาแตเนื้อมะขาม นําไปตม กับน้ําตาลสวนผสม     สายตา และมีแคลเซียมชวยบํารุงกระดูก
       ใหเดือด เติมน้ําเชื่อม เกลือชิมรสตามชอบ แต     รวมทั้งแกกระหายน้ํา ชวยขับเสมหะแกไอ
       ถาใชมะขามเปยก ควรแชน้ําไวสัก 1/2 ชั่วโมง    เปนยาระบายทอง ชวยการขับถายไดดี ลด
       เพื่อใหมะขามเปยก เปอยยุยออกมารวมกับน้ํา     อาการโลหิตจาง ชวยปองกันโรคเลือดออก
       กอนนําไปตมจนเดือดแลวปรุงดวยน้ําเชือมและ
                           ่       ตามไรฟน
       เกลือ
น้ํามะขาม
เอาเม็ดแมงลักมาเลือกเอาเศษผงออก แลว        ชวยลดไขมันในเสนเลือด เปนการชวยลด
        เอาใสภาชนะที่ทนความรอน เอาน้ํารอนหรือน้ํา     ความเสี่ยง ตอการเปนโรคหัวใจ แกทองผูก
        เย็น เทลงใสในเม็ดแมงลัก คนใหเขากัน ปลอย     ระบายทอง ถาใหใดผลดีควรดื่มกอนนอน
        ใหเม็ดแมงลักพองตัวออกจนมีลักษณะเปน
        เมือกขาวใส ตรงกลางเม็ดแมงลักจะมีสดําๆ เอา
                          ี
        น้ําตาลใสในเม็ดแมงลัก ชิมรสตามชอบ

 น้ําแมงลัก
         นํามะระขี้นกลางใหสะอาด ผาซีก แกะเอา        มีวิตามินเอสูงมากชวยบํารุงสายตา น้ําคั้นผล
        เมล็ดออก หันเปนชิ้นยาวๆบางๆ ตามขวางของ
               ่                    มะระ เมื่อดื่มจะชวยลดการเกิดตอกระจกจาก
        ผลมะระ นําใบเตยหั่นเปนทอนสั้นๆตากแหง       เบาหวาน ชวยเจริญอาหาร ลดน้ําตาลในเลือด
        แลวคั่วใหเหลืองกรอบเก็บในขวดปากกวาง เอา      ลดไข แกอาการขออักเสบ บํารุงน้ําดี
        มะระขี้นก ใบเตยหอมและน้ําใสในหมอตมให
        เดือด หรือถาไมอยากตม จะใสในถวยแกว ที้ง
        ไว 5-10 นาที แลวนํามาดืมใดไมตองกลัววาจะ
                     ่
        ขมเวลาดื่ม เพราะแกไขดวยการเอาใบเตยหอม
น้ํามะระขี้นก  และน้ํามะนาวมาผสมชวยกลบความขมของ
        มะระขี้นกใดดี
         นําสมมาลางเปลือกใหสะอาด ใชมีดผาขวาง       มีวิตามินเอมากชวยบํารุงสายตา นอกจากนี้
        ลูก คั้นเอาแตน้ําเติมเกลือ ตักเอาเมล็ดออก ชิม    ยังมี แคลเซียม ฟอสฟอรัสและวิตามินซี ชวย
        รสตามชอบ                       บํารุงกระดูกและฟน ปองกันโรคโลหิตจาง
                                   ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน
  น้ําสม
         ลางสับปะรดใหสะอาด ปอกเปลือกแลวลาง        มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากชวยบํารุง
        อีกครั้ง คั้นเอาแตน้ํา เติมน้าเชื่อม เกลือ ชิมรส
                       ํ           กระดูกและฟน รองลงมามีวิตามินซี ชวย
        ตามชอบ                        ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน ชวยยอย
                                   อาหาร ลดอาการแนนทอง ลดอาการอักเสบ
                                   บวม ซอมแซมเนื้อเยื่อที่สกหรอ ชวยขับ
                                               ึ
                                   เสมหะ

น้ําสัปปะรด
          นําใบตําลึงมาลางใหสะอาดแลวหั่นใสเครื่อง     ใหวิตามินเอสูงมาก ซึ่งชวยบํารุงสายตา มี
        ปน ใสน้ําตมครึ่งหนึง (7 ชอนคาว) ปนให
                    ่               แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัส ชวยบํารุงกระดูก
        ละเอียด นําไปกรอง ใสน้ําที่เหลือคั้นเอาแตน้ํา   และวิตามินซี ปองกันเลือดออกตามไรฟน นํา
        นําน้ําที่ไดไปใสเกลือ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม ชิมรส  ใบมาตําใหละเอียด แกอาการแพ อาการ
        ตามชอบ                        อักเสบ แมลงกัดตอย ชวยปองกันโลหิตจาง
                                   โรคมะเร็งและหัวใจขาดเลือด

 น้ําตําลึง
นําเนื้อแตงโม น้ํา น้ําเชื่อม เกลือ ใสในเครื่อง   มีวิตามินเอชวยบํารุงสายตา และวิตามินซี
        ปน นําไปปนใหละเอียด ชิมรสตามชอบ         ชวยปองกันเลือดออกตามไรฟน ชวยขับ
                                   ปสสาวะ ปากเปนแผล แกรอนใน แกกระหาย
                                   น้ํา
 น้ําแตงโม
         นํามะเขือเทศลางใหสะอาด หั่นใหชิ้น         มีเบตา-แคโรทีน สูงมาก ชวยตอตานมะเร็ง
        พอประมาณ ใสในเครื่องปน พรอมน้ําเชื่อม
                                   และมีวิตามินซี สูงมากเชนกันปองกัน
        เกลือ น้ําสุก ปนใหละเอียด ชิมรสตามชอบ       เลือดออกตามไรฟน ทําใหเกิดความสดชื่นแก
                                   กระหายน้ํา ผิวพรรณผองใส ชวยในการยอย
                                   อาหารดีขึ้น ชวยฟอกเลือดและปองกัน
                                   โรคมะเร็ง

น้ํามะเขือเทศ
         นําใบเตยสดลางใหสะอาด หั่นเปนทอนๆใส       ใชแตงสีอาหาร เพิ่มกลิ่นหอมใหอาหาร ชวย
        หมอตมดวยน้ําสะอาด พอเดือดก็ลดไฟลง         บํารุงหัวใจ ชวยลดอาการกระหายน้ํา ทําใหชุม
        เคี่ยวไปเรื่อยๆจนมองเห็นสีของใบเตยสีเขียว       ชื่น
        ออนเจือจาง ตักใบเตยออกดวยการกรองให
        เหลือแตน้ําใบเตย เอาเกลือปนใสครึ่งชอนชา
        ตามดวยน้ําเชื่อม ปลอยใหเดือดตอไปอีก 5
        นาที

         อีกวิธีหนึง เอาใบเตยมาลางใหสะอาด ตาก
              ่
        แดดใหแหงเอาไปคั่วแลวเก็บใสขวดหรือ
 น้ําใบเตย   กระปองแบบใบชา ก็จะได "ชาเตยหอม" เมื่อ
        ตองการดื่มก็เอามาชงแบบชงน้ําชา กลิ่นหอม
        ชวนดื่ม ราคาถูก
         เ เอาวานหางจระเขมาปอกเปลือก ลางน้าเอา ํ       ในวุนมีสารสําคัญออกฤทธิ์สมานแผล ชวย
        ยางสีเหลืองออกใหหมด ตมใหสุกแลวนํามาหั่น      เรง การเจริญเติบโตของเซลที่อยูรอบๆแผล
        เปนชิ้นเล็กๆ ใบเตยหอมเชนกัน นํามาหั่นชิ้น      ชวยบํารุงรางกายเนื่องจากการออนเพลีย
        เล็กๆนําไปตมเพื่อเอาน้ํามาใชประโยชน .เอา      พักผอนนอย ชวยระบบขับถายใหเปนปรกติ
        วานหางจระเขผสมรวมกับน้ําเตยหอม น้ําเชื่อม
        ใสเครื่องปน ตามดวยน้ําแข็งทุบ ปนจนละเอียด
        เทใสแกวดื่มใดทัน
 น้ําวานหาง
   จรเข         รากและตน หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ตากใหแหง ตม
                                    แกทองอืดทองเฟอ ขับลม
        เคี่ยวจนน้ํางวดลง

 ใบชะพูล
รากบัวสด ฝานเปนแนวเฉียง ใสหมอตมจน     ดับอาการรอนใน แกภูมิแพ ไซนัสอักเสบ
        เนื้อรากบัวนิ่ม                 หอบหืด ผิวหนังซีด

น้ํารากบัว
         ใชดอกแหง ลางน้ําใหสะอาด ใสหมอตมน้ํา   ดื่มแกรอนใน กระหายน้ํา เปนยาชวยยอย มี
น้ําเก็กฮวย
        เดือดนาน 5 นาที                 ฤทธิ์เปนยาระบายออนๆ


  นอกจากนี้ยังมีน้ําสมุนไพรและชาสมุนไพรอีกหลายชนิดใหเลือกดืมตามความชอบสวนตัว ซึ่งในปจจุบันมีการ
                                ่
  ผลิตแบบสําเร็จรูป จึงสะดวกตอการบริโภค ดื่มวันละนิดจิบวันละหนอยแทนการดื่มชา กาแฟ น้ําอัดลม มิใชเพื่อ
  ใคร แตเพื่อสุขภาพของเราๆ นั่นเอง  การดื่มที่ดีควรดื่มแบบจิบชาๆและควรดืมทันทีที่ปรุงเสร็จเพื่อใหไดคุณคาทางอาหารและยา การดื่มน้ําสมุนไพร
                     ่
  ชนิดเดียว ติดตอกันเปนระยะเวลานานๆอาจทําใหเกิดการสะสมสารบางชนิดที่มีฤทธิ์ตอรางกายได การดื่มน้ํา
  สมุนไพรรอนๆที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซนเซียสขึ้นไปทําใหเยื่อบุผวหลอดอาหารเสียสภาพภูมิคุมกันเฉพาะที่และ
                                  ิ
  อาจทําใหมีการดูดซึมสารกอมะเร็ง,จุรินทรีย ฯลฯ ไดงาย

More Related Content

What's hot

สมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรใกล้ตัว
Thanyalak Chanmai
 
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย
porntiwa karndon
 
Thai green th
Thai green thThai green th
Thai green th
supitchasomphan
 
HERB
HERBHERB
HERB
onio2499
 
รายการแสดงยอดขายสินค้า
รายการแสดงยอดขายสินค้ารายการแสดงยอดขายสินค้า
รายการแสดงยอดขายสินค้า
fonfonfon2540
 

What's hot (6)

สมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรใกล้ตัว
 
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย
 
Thai green th
Thai green thThai green th
Thai green th
 
HERB
HERBHERB
HERB
 
รายการแสดงยอดขายสินค้า
รายการแสดงยอดขายสินค้ารายการแสดงยอดขายสินค้า
รายการแสดงยอดขายสินค้า
 
สมุนไพร
สมุนไพรสมุนไพร
สมุนไพร
 

Viewers also liked

ярмарка на петропавловке
ярмарка на петропавловкеярмарка на петропавловке
ярмарка на петропавловкеIlia Malkov
 
dosificador de comida para perros
dosificador de comida para perrosdosificador de comida para perros
dosificador de comida para perros
janeth94
 
Cesar Mauricio Trujillo Ramirez
Cesar Mauricio Trujillo RamirezCesar Mauricio Trujillo Ramirez
Cesar Mauricio Trujillo Ramirez
Cesar Trujillo
 
Bando contest 2011
Bando contest 2011Bando contest 2011
Bando contest 2011alelave86
 
Fazenda a venda em são paulo, pedregulho estreito, 76,23 hectares
Fazenda a venda em são paulo, pedregulho estreito, 76,23 hectaresFazenda a venda em são paulo, pedregulho estreito, 76,23 hectares
Fazenda a venda em são paulo, pedregulho estreito, 76,23 hectares
Edmo Ferreira
 
Veckholms skjutfält
Veckholms skjutfältVeckholms skjutfält
Veckholms skjutfält
framtidenkoping
 
Дворец Ширваншахов
Дворец ШирваншаховДворец Ширваншахов
Дворец Ширваншахов
Lilia Efimova
 
Navitrolla
NavitrollaNavitrolla
Navitrollakljuska
 
Computer simulation of the propylene glycol production
Computer simulation of the propylene glycol productionComputer simulation of the propylene glycol production
Computer simulation of the propylene glycol productionOleksandr Semeniuta
 
Timchusotancung
TimchusotancungTimchusotancung
Timchusotancunghonghoi
 
110711 ndc2011참관기 송영주
110711 ndc2011참관기 송영주110711 ndc2011참관기 송영주
110711 ndc2011참관기 송영주
Nahroo Song
 
Apostila anvisa01
Apostila anvisa01Apostila anvisa01
Apostila anvisa01
UFRPE
 
Presentazione ecommerce smart shop by Padosoft
Presentazione ecommerce smart shop by PadosoftPresentazione ecommerce smart shop by Padosoft
Presentazione ecommerce smart shop by PadosoftPadosoft.com
 
Antares Presentation 2011
Antares Presentation 2011Antares Presentation 2011
Antares Presentation 2011
angelicagodinho
 

Viewers also liked (20)

ярмарка на петропавловке
ярмарка на петропавловкеярмарка на петропавловке
ярмарка на петропавловке
 
Biblioteques de Berlin centres penitenciaris
Biblioteques de Berlin centres penitenciarisBiblioteques de Berlin centres penitenciaris
Biblioteques de Berlin centres penitenciaris
 
dosificador de comida para perros
dosificador de comida para perrosdosificador de comida para perros
dosificador de comida para perros
 
Cesar Mauricio Trujillo Ramirez
Cesar Mauricio Trujillo RamirezCesar Mauricio Trujillo Ramirez
Cesar Mauricio Trujillo Ramirez
 
Bando contest 2011
Bando contest 2011Bando contest 2011
Bando contest 2011
 
Errormsg
ErrormsgErrormsg
Errormsg
 
同性戀
同性戀同性戀
同性戀
 
Fazenda a venda em são paulo, pedregulho estreito, 76,23 hectares
Fazenda a venda em são paulo, pedregulho estreito, 76,23 hectaresFazenda a venda em são paulo, pedregulho estreito, 76,23 hectares
Fazenda a venda em são paulo, pedregulho estreito, 76,23 hectares
 
Garaiko jaiak
Garaiko jaiakGaraiko jaiak
Garaiko jaiak
 
Veckholms skjutfält
Veckholms skjutfältVeckholms skjutfält
Veckholms skjutfält
 
Дворец Ширваншахов
Дворец ШирваншаховДворец Ширваншахов
Дворец Ширваншахов
 
Chapter 1
Chapter 1Chapter 1
Chapter 1
 
Navitrolla
NavitrollaNavitrolla
Navitrolla
 
Computer simulation of the propylene glycol production
Computer simulation of the propylene glycol productionComputer simulation of the propylene glycol production
Computer simulation of the propylene glycol production
 
Timchusotancung
TimchusotancungTimchusotancung
Timchusotancung
 
110711 ndc2011참관기 송영주
110711 ndc2011참관기 송영주110711 ndc2011참관기 송영주
110711 ndc2011참관기 송영주
 
Apostila anvisa01
Apostila anvisa01Apostila anvisa01
Apostila anvisa01
 
Presentazione ecommerce smart shop by Padosoft
Presentazione ecommerce smart shop by PadosoftPresentazione ecommerce smart shop by Padosoft
Presentazione ecommerce smart shop by Padosoft
 
Antares Presentation 2011
Antares Presentation 2011Antares Presentation 2011
Antares Presentation 2011
 
Ipko Vuz
Ipko VuzIpko Vuz
Ipko Vuz
 

Similar to 014 water herbs

ขมิ้นชัน+..
ขมิ้นชัน+..ขมิ้นชัน+..
ขมิ้นชัน+..
preeyanuch2
 
ขมิ้นชัน+..
ขมิ้นชัน+..ขมิ้นชัน+..
ขมิ้นชัน+..
preeyanuch2
 
ศูนย์วิจัยและผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย2553 07-14 [compatibility mode]
ศูนย์วิจัยและผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย2553 07-14 [compatibility mode]ศูนย์วิจัยและผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย2553 07-14 [compatibility mode]
ศูนย์วิจัยและผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย2553 07-14 [compatibility mode]chotiwat
 
หน้าแรก
หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรกnarueporn
 
หน้าแรก
หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรกnarueporn
 
หน้าแรก
หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรกnarueporn
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
onjiranaja
 
Herbs
HerbsHerbs
อาหาร
อาหารอาหาร
อาหารjirapom
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
audnarit
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
papassara
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
guidena
 

Similar to 014 water herbs (20)

ขมิ้นชัน+..
ขมิ้นชัน+..ขมิ้นชัน+..
ขมิ้นชัน+..
 
ขมิ้นชัน+..
ขมิ้นชัน+..ขมิ้นชัน+..
ขมิ้นชัน+..
 
ศูนย์วิจัยและผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย2553 07-14 [compatibility mode]
ศูนย์วิจัยและผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย2553 07-14 [compatibility mode]ศูนย์วิจัยและผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย2553 07-14 [compatibility mode]
ศูนย์วิจัยและผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย2553 07-14 [compatibility mode]
 
หน้าแรก
หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรก
 
หน้าแรก
หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรก
 
หน้าแรก
หน้าแรกหน้าแรก
หน้าแรก
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
อาหาร
อาหารอาหาร
อาหาร
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
ยา
ยายา
ยา
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 
Herbs
HerbsHerbs
Herbs
 

014 water herbs

 • 1. ถาจะกลาววา พืชสมุนไพรเปนสวนหนึงของชีวิตคนไทยก็คงไมแปลก เพราะทั้งอาหารที่บริโภคก็มีสวนประกอบ ่ ของพืชสมุนไพร ซึ่งทั้งอรอยและบําบัดโรค รวมถึงน้ําดื่มดับกระหายคลายรอนหรือชาสมุนไพรที่เคยดื่มเคยจิบ กันมาตั้งแตเล็กแตนอยมีทั้งเก็กฮวย ตะไคร กระเจี๊ยบ ใชดื่มดับกระหาย โดยไมรูวานอกจากรสชาติที่อรอยชื่นใจ แลว ยังกํานัลดวยประโยชนตอสุขภาพ แตดวยวันและเวลาผานไป ใครหลายคนคงลืมน้ําสมุนไพรเหลานี้ไปแลว ลองยอนวันเวลากลับไปทบทวนความรูสึกเมื่อครั้งวัยเยาวที่ไดดื่มน้ําสมุนไพรหรือน้ําชาเหลานี้ วาทําใหเรามีแรง กระโดดโลดเตนไดมากมายเพียงใด ดื่มเพื่อดับกระหาย ชวยปรับธาตุและไดทั้งสรรพคุณในการบําบัดรักษาโรคไดบางโรค ที่สําคัญราคาไมแพง ดื่ม ไดตลอดเวลา ไมเปนอันตรายตอสุขภาพเพราะเกิดจากการใชใบ ดอก ผล เกสร เปลือก รากของพืช มาผาน กระบวนการผลิตที่สะอาด อาจใชวิธีการตมดื่มเปนน้ําสมุนไพร (ซึ่งหากเลี่ยงการใสน้ําตาลไดจะเปนการดี เพื่อที่จะไดรบกลิ่นของพืชไดดีขึ้น) หรืออาจจะตากแหงเพื่อชงเปนชาดื่ม (ซึงสวนใหญจะเปนพืชที่มีกลิ่นหอม ั ่ ระเหยขณะดืมรอนๆ ผูดื่มจะสูดรับกลิ่นหอมเขาไปดวย กอใหเกิดผลทางสุคนธบําบัดแกรางกาย) ่ ชนิดน้ํา สวนที่ใชและวิธีทํา ประโยชนและสรรพคุณ สมุนไพร ใชตะไคร 3 - 5 ตนหั่นเปนทอนสั้น ทุบใหแตก ตะไครมีวิตามินเอ ชวยบํารุงสายตา ใชนําลิตรครึ่งตมพอเดือด กระองเอากากออก นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม และฟอสฟอรัส ชวย แลวตมตออีกราว 3 นาที หรือใชเหงาแกฝาน บํารุงกระดูกและฟน ดื่มแกทองอืดทองเฟอ เปนแวน คั่วไฟออนๆ ชงเปนชา ขับลม ลดความดันโลหิตสูง ชวยขับเหงือ ลด ่ พิษของสารแปลกปลอมในรางกาย น้ําตะไคร ใชดอกตมในน้ําเดือดจัดๆ ปดฝาทิ้งไว 3 - 5 ชวยบํารุงประสาท บํารุงหัวใจ ลดไขมัน ขับ นาที เหงื่อ แกโรคดีพิการ ชวยใหสตรีมีประจําเดือน เปนปกติ เปนยาระบายออนๆ มีสารคาธามีน ชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือดใหดขึ้นี ดอกคําฝอย เลือกขิงที่ไมแกหรือออนเกินไป ลางน้ําปอก ดื่มแกไอ ลดอาการทองอืดทองเฟอ และ เปลือกทุบพอแหลก ตังน้าใหเดือดอีกราว 2 - 5 ้ ํ ชวยยอยอาหารพวกโปรตีน รวมทั้งแกเมารถ นาที หากตมนานเกินไป ความหอมจะจางลง เมาเรือมีฤทธิแกปวดขอ ์ กรองเอากากออก
 • 2. น้ําขิง เลือกดอกกระเจี๊ยบแดง คัดเอากลีลหนึงขีด ่ ดื่มแกกระหาย ใหความสดชื่น กัดเสมหะ แก ครึ่งใสในหมอเคลือบ เติมน้ํา 3 - 4 ลิตร ตมนาน ไอ ขับปสสาวะ เปนยาระบายออนๆ 30 - 40 นาที จนน้ําตมเปนสีแดงสดกรองเอา กากออก น้ํากระเจี๊ยบ ใชตนบัวบกสด ลางน้ําใหสะอาด ตําหรือใส ดื่มแกรอนใน กระหายน้ํา เปนยาบํารุง ขับ เครื่องปนก็ได เติมน้ําสุกลงไปพอประมาณ ปสสาวะ มีวิตามินเอและแคลเซียมในปริมาณ กรองกากออกจะดืมน้ําคั้นสดหรือเติมน้าเชื่อม ํ สูง นิดหนอยก็ได น้ําใบบัวบก ดอก ตากแหง ตมดื่มเปนชา ตับกระหาย มีสารแอนโธชัยยานิน มีฤทธิ์เปน สารตานอนุมูลอิสระ เสริมภูมิตานทาน น้ําดอกอัญชัน ใชมะตูมดิบหั่นเปนแวนตากแดดแลวอบหรือ เปนยาระบายขับลม ชวยเจริญอาหาร ขับ หั่นเปนชิ้น คั่วใหหอม ชงเปนชา เสมหะ แกอาการรอนในไดดี น้ํามะตูม ใชสวนตนใบและดอก หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ตากให ลดอาการปวดเมื่อย ชวยรักษาโรคไต และ แหง ตมดื่ม ขับปสสาวะ น้ําหญา หนวดแมว แกขัดปสสาวะ แกริดสีดวงทวาร ชวยเพิ่ม รากและตน ตากแหง ชงเปนชา ธาตุน้ํายอย ชาทองพันชั่ง
 • 3. รากและตน ตากแหง ชงเปนชา รสขมมีฤทธิ์เปนยาเย็น แกไขทุกชนิด แกดี ซาน บํารุงตับ แกบิด ถายเปนมูกเลือด ชาหญาลูกใต ใบ แกหวัด แพอากาศ บรรเทาอาการหอบหืด ใบตากแหง ชงเปนชา และโรคหลอดลมอักเสบ ชาหนุมาน ประสานกาย นําไปใสเครืองปน ใสน้ําตมครึ่งหนึง ปนให ่ ่ มีวิตามินซีสงมาก ชวยปองกันโรคเลือดออก ู ละเอียด นําไปกรองเอาแตน้ํา นําน้ําเปลาตมสุก ตามไรฟน ชวยปองกันโรคโลหิตจาง สวนที่เหลือใสวงไปคั้นกับกากเชอรรี่ใหแหง มากที่สุด นําน้ําเชอรรี่ที่คั้นได ใสน้ําเชือมเติม ่ เกลือ ชิมรสตามชอบ น้ําเชอรรี่ นําลูกเดือยลางใหสะอาด ใสหมอเติมน้าตั้งไฟ ํ ใหฟอสฟอรัสสูงมากชวยบํารุงกระดูก เคี่ยวจนลูกเดือยสุกเปอย ใสน้ําตาล เกลือปนใส รองลงมามีวตามินเอ ชวยบํารุงสายตา บํารุง ิ ในเครื่องปน ปนใหละเอียดชิมรสตามชอบ ธาตุ เปนอาหารสําหรับคนไขพักฟน ชวยเจริญ อาหาร ชงปนยาเย็นขับปสสาวะแกรอนใน บํารุงไต กระเพาะอาหาร มาม รวมทั้งบํารุง เลือดลมในสตรีหลังคลอดรักษาอาการคลื่นใส อาเจียน ทองรวง น้ําลูกเดือย เลือกฝรั่งที่แกจัด ลางน้ําสะอาด ฝานเนื้อชิ้น มีวิตามินซีสง ชวยปองกันโรคเลือดออกตาม ู เล็กๆนําใสเครื่องปน เติมน้าสุก ปนจน ละเอียด ํ ไรฟนและมีสาร เบตา-แคโรทีน ชวยลด แลวกรองดวยผาขาวบางเติมน้ําเชื่อมและเกลือ สารพิษในรางกาย ทั้งยังปองกันไมให ปนเล็กนอย ชิมรสตามใจชอบ ไขมันจบที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งเปนสาเหตุของ โรคเลือดแข็งตัว ชวยลดระดับไขมันในหลอด เลือด ซึ่งเหมาะสําหรับผูปวยเสนเลือดอุดตัน   น้ําฝรั่ง เอาฟาทะลายโจรหั่นตากแหง ใสหมอตม .เอา ชวยโรคภูมิแพใดดี แกรอนใน เจ็บคอ ตัว ใบเตยหอมหันใสลงไปดวย เพื่อสรางความหอม ่ รอน ปวดหัว ชวยเจริญอาหาร และนาดื่ม .ยกขึ้นตั้งบนเตาไฟ ตมจนเดือด เคี่ยวจนงวด ยกลงเอากากออก แบงดืมวันละ 3 ่ เวลา เชา กลางวัน เย็น น้ําฟาทะลาย
 • 4. โจร สารอาหารในเห็ดหลินจือ จะเขาไปกระตุน ระบบภูมิคุมกัน ในรางกายใหทําหนาทีปรกติ ่ และสามารถตานทานการเจริญเติบโตของเซล มะเร็ง ตานการจับตัวของลิ่มเลือด รวมทั้งลด น้ําตาลในเลือด เปนยาอายุวัฒนะ มี ประโยชนตอรางกายมากมายเกือบทุก  ระบบของรางกาย เชน นําเห็ดหลินจือแหงและน้ําสะอาดใสลงในหมอ ระบบใหลเวียนโลหิต เชน โรคที่เกิดจากการ เคลือบหรือหมอดินยิ่งดี ยกขึ้นตั้งบนเตาไฟ ตม มีคลอเรสเตอรอล ในเลือดสูง เสนเลือดอุดตัน จนเดือด แลวหรี่ไฟลงใหนาเดือดปุดๆตอไป ้ํ หลอดเลือดแข็งตัว ความดันโลหิตสูง น้าตาลํ ประมาณ 15-20 นาที แลวจึงยกลง ควรดื่มน้ํา ในเลือดสูง โรคหัวใจ และรอบเดือนไมปรกติ สกัดจากเห็ดที่มีอุณหภูมเทาอุณหภูมิรางกาย ิ  ของสตรี ใหดื่มแทนน้ําใดทั้งวัน ระบบทางเดินอาหาร เชน โรคกระเพาะ น้ําเห็ดหลินจือ อักเสบ ลําใสอักเสบ ทองผูก ทางเดินอาหาร อักเสบเรื้อรัง ริดสีดวงทวาร โรคมะเร็งในอวัยวะตางๆของรางกาย โรคอื่นๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคไขขอ อักเสบ โรคอวน อัมพาต อัมพฤกษ โรคไต อักเสบ โรคปวดหัวขางเดียวนอนไมหลับ และ โรคเครียด เอาขาแกที่ตากแหงแลวใสลงไปในถวยกาแฟ ชวยขับลมไดอยางดี ปนการระบายลม 4-5 แวน .เอาน้ํารอนเดือดใสลงไปคอนถวย ปด ออกมา จากลําใส แกทองอืด ทองเฟอ เรอ ฝาถวย ทิ้งไวซักครูหนึ่งแลวคอยดื่ม ควรดื่ม 2-3 เปรี้ยว ถวยตอวัน ก็ทําใหสบายทองขึ้น หรือจะใช ขา สดก็ได 10-12 แวน นํามาทุบใหแตก ตมเอาน้ํา ดื่มก็ได น้ําขา นําใบคะนาลางใหสะอาด หั่นใสเครื่องปนเติม ใหวิตามินเอสูงมากชวยบํารุงสายตา คะนา น้ําตมสุกครึ่งหนึ่งปนจนละเอียด นํามากรอง เปนแหลง เบตา-แคโรทีน ซึ่งชวยตานการกอ จากนั้นเติมน้ําสวนที่เหลือลงไปเติมน้ําเชื่อม น้ํา มะเร็งรองลงมามีแคลเซียมบํารุงกระดูกและ มะนาว เกลือ ชิมรสตามชอบ ฟน และมีวิตามินซีชวยปองกันเลือดออกตาม ไรฟน ชวยใหเนื้อเยื่อของเราทํางานไดดี ปองกันโรคโลหิตจาง ลดอุณหภูมิในรางกาย แกกระหายน้า ํ น้ําคะนา เอาใบกระเพราแดงสดมาลางใหสะอาด แลว ชวยขับลม แกทองอืด ทองเฟอไดดี นําไปตากแดด 2-3 แดดจนแหง เก็บไวใน กระปอง .เวลาชงเอากระเพราแดงแหงใสใน กระติกน้ํารอนหรือชงกับน้ํา 1 แกวก็ใด ทิ้งไว 5- 10 นาทีแลวดื่มใดเลย น้ํากระเพรา แดง
 • 5. นํามะนาวมาลางเปลือกแลวผาออก เอาเมล็ด มีวิตามินซีมากชวยปองกันเลือดออกตาม มะนาวออกใหหมดคั้นเอาแตน้ํา ผสมกับน้ํา ไรฟน ชวยขับเสมหะ ลดอาการไอ เจ็บคอ น้ําเชื่อม เกลือ คนใหเกลือละลายชิมรสตาม คลื่นใสอาเจียนและชวยขับลมในกระเพาะ แก ชอบ หรืออาจเอาเปลือกของผลสดประมาณครึ่ง ทองอืดทองเฟอและออนเพลีย ผล หรือทุบเล็กนอยพอใหน้ํามันออกชงน้ํารอน ดื่ม เวลามีอาการทองอืดทองเฟอ แนนจุกเสียด น้ํามะนาว ลางมะเฟองที่แกจัดใหสะอาด หั่น แกะเมล็ด น้ํามะเฟองมีสีเหลืองออนๆมีกลิ่นหอม ออก แลวนําใสเครื่องปน เติมน้ําสุกปนจน ประกอบดวยคุณคาทางอาหาร วิตามินเอ ละเอียดแลวเติมน้ําเชื่อม เกลือ ชิมรสตามใจ วิตามินซี ฟอสฟอรัสและแคลเซียมเล็กนอย ชอบ ถาตองการเก็บไวดื่ม ใหตงไฟใหเดือด 3- ั้ เปนยาขับเสมหะ ปองกันโรคโลหิตจาง ขับ 5 นาที กรอกใสขวด นึ่ง 20-30 นาที เย็นแลว ปสสาวะรวมทั้งปองกันโรคเลือดออกตาม นําเขาตูเย็น ไรฟน น้ํามะเฟอง เตรียมวิธีที่ 1 ใชมะมวงดิบ เชน มะมวงแกว มีวิตามินเอและซีสูง ชวยบํารุงสายตาปองกัน หรือมะมวงแรด เปนมะมวงที่มีรสเปรี้ยวไมมาก โรคเลือดออกตามไรฟน และยังมีฟอสฟอรัส นัก จะไดน้ํามะมวงที่มีรสกลมกลอมปอกเปลือก แคลเซียมและเหล็กเล็กนอย เปนยาระบาย มะมวงออก ลางน้ํา สับใหเปนเสนเล็กๆคั้นกับ ออนๆ น้ําสุก กรองดวยผาขาวบาง เอากากออกเติม น้ําเชื่อม เกลือปนชิมรสตามชอบ ใสน้ําแข็งดื่ม จะไดน้ํามะมวงใส สีขาวนวล มีรสหวานอม เปรี้ยว เตรียมวิธีที่ 2 ใชมะมวงดิบเหมือนวิธีที่ 1 คือ สับใหเปนเสนเล็กๆปนใหละเอียด เติมน้ําสุก น้ําเชื่อมและเกลือปนตามตองการชิมดูรส ตามใจชอบ น้ํามะมวงวิธนี้ จะขุนขาว เพราะมี ี น้ํามะมวง เนื้อมะมวงปนอยู เตรียมวิธีที่ 3 ใชมะมวงสุก ลางมะมวงให สะอาด ปอกเปลือก ฝานเนื้อเขาเครื่องปนเติม น้ําสุก เติมเกลือเล็กนอย ชิมรส ถาตองการ หวานใหเติมน้ําเชื่อมลงไป น้ํามะมวงควรเตรียม และดื่มใหหมดภายใน 1 วัน นํามะขามสดไปลวกในน้ําตมเดือด ตักขึ้น แกะ คุณคาทางอาหาร:: มีวิตามินเอชวยบํารุง เอาแตเนื้อมะขาม นําไปตม กับน้ําตาลสวนผสม สายตา และมีแคลเซียมชวยบํารุงกระดูก ใหเดือด เติมน้ําเชื่อม เกลือชิมรสตามชอบ แต รวมทั้งแกกระหายน้ํา ชวยขับเสมหะแกไอ ถาใชมะขามเปยก ควรแชน้ําไวสัก 1/2 ชั่วโมง เปนยาระบายทอง ชวยการขับถายไดดี ลด เพื่อใหมะขามเปยก เปอยยุยออกมารวมกับน้ํา อาการโลหิตจาง ชวยปองกันโรคเลือดออก กอนนําไปตมจนเดือดแลวปรุงดวยน้ําเชือมและ ่ ตามไรฟน เกลือ น้ํามะขาม
 • 6. เอาเม็ดแมงลักมาเลือกเอาเศษผงออก แลว ชวยลดไขมันในเสนเลือด เปนการชวยลด เอาใสภาชนะที่ทนความรอน เอาน้ํารอนหรือน้ํา ความเสี่ยง ตอการเปนโรคหัวใจ แกทองผูก เย็น เทลงใสในเม็ดแมงลัก คนใหเขากัน ปลอย ระบายทอง ถาใหใดผลดีควรดื่มกอนนอน ใหเม็ดแมงลักพองตัวออกจนมีลักษณะเปน เมือกขาวใส ตรงกลางเม็ดแมงลักจะมีสดําๆ เอา ี น้ําตาลใสในเม็ดแมงลัก ชิมรสตามชอบ น้ําแมงลัก นํามะระขี้นกลางใหสะอาด ผาซีก แกะเอา มีวิตามินเอสูงมากชวยบํารุงสายตา น้ําคั้นผล เมล็ดออก หันเปนชิ้นยาวๆบางๆ ตามขวางของ ่ มะระ เมื่อดื่มจะชวยลดการเกิดตอกระจกจาก ผลมะระ นําใบเตยหั่นเปนทอนสั้นๆตากแหง เบาหวาน ชวยเจริญอาหาร ลดน้ําตาลในเลือด แลวคั่วใหเหลืองกรอบเก็บในขวดปากกวาง เอา ลดไข แกอาการขออักเสบ บํารุงน้ําดี มะระขี้นก ใบเตยหอมและน้ําใสในหมอตมให เดือด หรือถาไมอยากตม จะใสในถวยแกว ที้ง ไว 5-10 นาที แลวนํามาดืมใดไมตองกลัววาจะ ่ ขมเวลาดื่ม เพราะแกไขดวยการเอาใบเตยหอม น้ํามะระขี้นก และน้ํามะนาวมาผสมชวยกลบความขมของ มะระขี้นกใดดี นําสมมาลางเปลือกใหสะอาด ใชมีดผาขวาง มีวิตามินเอมากชวยบํารุงสายตา นอกจากนี้ ลูก คั้นเอาแตน้ําเติมเกลือ ตักเอาเมล็ดออก ชิม ยังมี แคลเซียม ฟอสฟอรัสและวิตามินซี ชวย รสตามชอบ บํารุงกระดูกและฟน ปองกันโรคโลหิตจาง ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน น้ําสม ลางสับปะรดใหสะอาด ปอกเปลือกแลวลาง มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากชวยบํารุง อีกครั้ง คั้นเอาแตน้ํา เติมน้าเชื่อม เกลือ ชิมรส ํ กระดูกและฟน รองลงมามีวิตามินซี ชวย ตามชอบ ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน ชวยยอย อาหาร ลดอาการแนนทอง ลดอาการอักเสบ บวม ซอมแซมเนื้อเยื่อที่สกหรอ ชวยขับ ึ เสมหะ น้ําสัปปะรด นําใบตําลึงมาลางใหสะอาดแลวหั่นใสเครื่อง ใหวิตามินเอสูงมาก ซึ่งชวยบํารุงสายตา มี ปน ใสน้ําตมครึ่งหนึง (7 ชอนคาว) ปนให ่  แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัส ชวยบํารุงกระดูก ละเอียด นําไปกรอง ใสน้ําที่เหลือคั้นเอาแตน้ํา และวิตามินซี ปองกันเลือดออกตามไรฟน นํา นําน้ําที่ไดไปใสเกลือ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม ชิมรส ใบมาตําใหละเอียด แกอาการแพ อาการ ตามชอบ อักเสบ แมลงกัดตอย ชวยปองกันโลหิตจาง โรคมะเร็งและหัวใจขาดเลือด น้ําตําลึง
 • 7. นําเนื้อแตงโม น้ํา น้ําเชื่อม เกลือ ใสในเครื่อง มีวิตามินเอชวยบํารุงสายตา และวิตามินซี ปน นําไปปนใหละเอียด ชิมรสตามชอบ ชวยปองกันเลือดออกตามไรฟน ชวยขับ ปสสาวะ ปากเปนแผล แกรอนใน แกกระหาย น้ํา น้ําแตงโม นํามะเขือเทศลางใหสะอาด หั่นใหชิ้น มีเบตา-แคโรทีน สูงมาก ชวยตอตานมะเร็ง พอประมาณ ใสในเครื่องปน พรอมน้ําเชื่อม  และมีวิตามินซี สูงมากเชนกันปองกัน เกลือ น้ําสุก ปนใหละเอียด ชิมรสตามชอบ เลือดออกตามไรฟน ทําใหเกิดความสดชื่นแก กระหายน้ํา ผิวพรรณผองใส ชวยในการยอย อาหารดีขึ้น ชวยฟอกเลือดและปองกัน โรคมะเร็ง น้ํามะเขือเทศ นําใบเตยสดลางใหสะอาด หั่นเปนทอนๆใส ใชแตงสีอาหาร เพิ่มกลิ่นหอมใหอาหาร ชวย หมอตมดวยน้ําสะอาด พอเดือดก็ลดไฟลง บํารุงหัวใจ ชวยลดอาการกระหายน้ํา ทําใหชุม เคี่ยวไปเรื่อยๆจนมองเห็นสีของใบเตยสีเขียว ชื่น ออนเจือจาง ตักใบเตยออกดวยการกรองให เหลือแตน้ําใบเตย เอาเกลือปนใสครึ่งชอนชา ตามดวยน้ําเชื่อม ปลอยใหเดือดตอไปอีก 5 นาที อีกวิธีหนึง เอาใบเตยมาลางใหสะอาด ตาก ่ แดดใหแหงเอาไปคั่วแลวเก็บใสขวดหรือ น้ําใบเตย กระปองแบบใบชา ก็จะได "ชาเตยหอม" เมื่อ ตองการดื่มก็เอามาชงแบบชงน้ําชา กลิ่นหอม ชวนดื่ม ราคาถูก เ เอาวานหางจระเขมาปอกเปลือก ลางน้าเอา ํ ในวุนมีสารสําคัญออกฤทธิ์สมานแผล ชวย ยางสีเหลืองออกใหหมด ตมใหสุกแลวนํามาหั่น เรง การเจริญเติบโตของเซลที่อยูรอบๆแผล เปนชิ้นเล็กๆ ใบเตยหอมเชนกัน นํามาหั่นชิ้น ชวยบํารุงรางกายเนื่องจากการออนเพลีย เล็กๆนําไปตมเพื่อเอาน้ํามาใชประโยชน .เอา พักผอนนอย ชวยระบบขับถายใหเปนปรกติ วานหางจระเขผสมรวมกับน้ําเตยหอม น้ําเชื่อม ใสเครื่องปน ตามดวยน้ําแข็งทุบ ปนจนละเอียด เทใสแกวดื่มใดทัน น้ําวานหาง จรเข รากและตน หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ตากใหแหง ตม แกทองอืดทองเฟอ ขับลม เคี่ยวจนน้ํางวดลง ใบชะพูล
 • 8. รากบัวสด ฝานเปนแนวเฉียง ใสหมอตมจน ดับอาการรอนใน แกภูมิแพ ไซนัสอักเสบ เนื้อรากบัวนิ่ม หอบหืด ผิวหนังซีด น้ํารากบัว ใชดอกแหง ลางน้ําใหสะอาด ใสหมอตมน้ํา ดื่มแกรอนใน กระหายน้ํา เปนยาชวยยอย มี น้ําเก็กฮวย เดือดนาน 5 นาที ฤทธิ์เปนยาระบายออนๆ นอกจากนี้ยังมีน้ําสมุนไพรและชาสมุนไพรอีกหลายชนิดใหเลือกดืมตามความชอบสวนตัว ซึ่งในปจจุบันมีการ ่ ผลิตแบบสําเร็จรูป จึงสะดวกตอการบริโภค ดื่มวันละนิดจิบวันละหนอยแทนการดื่มชา กาแฟ น้ําอัดลม มิใชเพื่อ ใคร แตเพื่อสุขภาพของเราๆ นั่นเอง การดื่มที่ดีควรดื่มแบบจิบชาๆและควรดืมทันทีที่ปรุงเสร็จเพื่อใหไดคุณคาทางอาหารและยา การดื่มน้ําสมุนไพร ่ ชนิดเดียว ติดตอกันเปนระยะเวลานานๆอาจทําใหเกิดการสะสมสารบางชนิดที่มีฤทธิ์ตอรางกายได การดื่มน้ํา สมุนไพรรอนๆที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซนเซียสขึ้นไปทําใหเยื่อบุผวหลอดอาหารเสียสภาพภูมิคุมกันเฉพาะที่และ ิ อาจทําใหมีการดูดซึมสารกอมะเร็ง,จุรินทรีย ฯลฯ ไดงาย