SlideShare a Scribd company logo
คำขวัญประจำอำเภอมัญจำคีรีบอกเล่ำ
เรื่องรำว สถำนที่สำคัญของเมืองมัญจำคีรี ได้เป็น
อย่ำงดี มัญจำคีรีเป็นเมืองเก่ำ อ.สุรศักดิ์ ธำดำ ผู้สืบ
เชื้อสำยมำจำกเจ้ำเมืองมัญจำคีรีรุ่นที่ 5 ได้เล่ำว่ำ
เมืองมัญจำคีรีมีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำยำวนำน
มำตั้งแต่ยุคทวำรำวดี วัตถุโบรำณที่บ่งบอกถึงควำม
เก่ำแก่ของเมืองมัญจำคีรี อำทิ สถูปโบรำณ สิมวัด
สระทองบ้ำนบัว อำเภอมัญจำคีรี ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ
ปี พ.ศ. 2445 เหตุที่เรียกว่ำ “มัญจำคีรี”สันนิษฐำนว่ำ
เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ลำดต่ำของภูเม็ง คำว่ำ “เม็ง”เป็นภำษำ
พื้นเมืองแปลว่ำ เตียง และ ได้เปลี่ยนคำว่ำ เม็ง เป็น
ภำษำบำลีว่ำ มัญจำ ซึ่งบนภูเขำเม็งมีก้อนหินใหญ่
ประวัติเมืองมัญจาคีรี
รูปร่ำงลักษณะคล้ำยเตียงนอน ปรำกฏอยู่ทุกวันนี้
และเติมคำว่ำ คีรี ต่อท้ำย ซึ่งหมำยถึงภูเขำ เมื่อ
แปลคำว่ำมัญจำคีรี ทั้งหมดได้ควำมว่ำเมืองที่มี
ภูเขำรูปเตียง
กำรจัดระบบ มณฑลเทศำภิบำลในรัชกำลที่ 5
ประกำศตั้งเมืองมัญจำคีรี ปรำกฏอยู่ในเขตมณฑล
อุดร และในปี พ.ศ. 2462 ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมัญจำ
คีรี เป็นอำเภอกุดเค้ำ เนื่องมำจำกสำเหตุที่ตั้งของ
ที่ว่ำกำรอำเภออยู่ในเขตตำบลกุดเค้ำ ซึ่งเป็นบึง
ใหญ่ที่มีปลำชุกชุมและในปี พ.ศ.2484 ทำงรำชกำร
ได้เปลี่ยนชื่อ อำเภอกุดเค้ำ อีกครั้งหนึ่ง และ ใช้ชื่อ
อำเภอมัญจำคีรีมำจนถึงทุกวันนี้
“มัญจาคีรีนามเมืองเก่า
บึงกุดเค้าคู่เมืองบ้าน
นมัสการหลวงปู่ ผาง
ตลาดกลางที่นอนหมอน
แสนออนซอนดอนเต่า
งามลาเนาเขาภูเม็ง”
ที่มำ : http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside_image.php?id=993 , http://www.gotoknow.org/posts/419752
(รัชกำลที่ ๕) โปรดเกล้ำฯให้ดำรงตำแหน่ง
เป็นจำงวำงเอกพระยำพฤติคุณธนะเชษ ซึ่งทำ
หน้ำที่ปกครองเมืองมัญจำคีรี โดยบรรดำศักดิ์
จำงวำงเอก นับตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
หมำยถึง หัวหน้ำมหำดเล็กในพระบรมมหำ
รำชวัง หรือ เจ้ำนำยต่ำงกรม ลำดับขั้นยศ
เทียบเท่ำมหำอำมำตย์เอกในสมัยต่อมำ ส่วน
บรรดำศักดิ์ของเจ้ำเมืองในสมัยนั้น ถ้ำเป็น
เมืองเล็กจะเป็น พระ ถ้ำเป็นเมืองใหญ่ถึงจะ
เป็น พระยำ กรณีที่พระเกษตรวัฒนำ(สน)
เจ้ำเมืองมัญจำคีรี ได้รับบรรดำศักดิ์เป็น
จำงวำงเอกพระยำพฤติคุณธนะเชษ จึงถือเป็น
พระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ โดย
จำงวำงเอกพระยำพฤติคุณธนะเชษ ได้ทำ
หน้ำที่ปกครองเมืองมัญจำคีรีจนชรำภำพ และ
ถึงอนิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๔๓๙
จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ เจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองมัญจาคีรี
สร้างรูปหล่อ จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ เจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองมัญจาคีรี
" พระเกษตรวัฒนำ (สน) ปฏิบัติงำน
สนองพระเดชพระคุณพระเจ้ำอยู่หัว มิได้ขำด
ตกบกพร่อง ทั้งที่มีรองเจ้ำเมืองช่วยงำนเพียง
ตำแหน่งเดียว คือ รำชวงษ์ แต่มีควำมสำมำรถ
ในกำรหำชำยฉกรรจ์ ที่ยังไม่มีสังกัดได้เป็น
จำนวนมำก อีกทั้งเนื่องจำกพระเกษตรวัฒนำ
(สน) เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรสู้รบ
ทำให้ผู้คนอพยบมำอยู่เมืองมัญจำคีรี เพิ่ม
มำกขึ้นส่งผลให้เก็บส่วยได้มำกขึ้น
นอกจำกนี้พระเกษตรวัฒนำ ยังได้นำ
ไพร่พลและชำยฉกรรจ์ชำวมัญจำคีรี เข้ำร่วม
สงครำมปรำบฮ่อครั้งที่ ๒ ที่ทุ่งเชียงคำในช่วงปี
พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๓๖ ซึ่งถือเป็นควำมดี
ควำมชอบที่ปรำกฏอย่ำงเด่นชัด จึงได้รับ
บรรดำศักดิ์ โดยพระบำทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหำจุฬำลงกรณ์พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
คำอธิบำยภำพที่อธิบำยรูปภำพหรือกรำฟิก
หน้ำ 2 เรียบเรียงโดย อำนำจ พรหมใจรักษ์

More Related Content

Viewers also liked

ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasanผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
kruood
 
Nsc2013 booklet
Nsc2013 bookletNsc2013 booklet
Nsc2013 booklet
kruood
 
โรงเรียนช่างเขียนแบบก่อสร้างสยาม
โรงเรียนช่างเขียนแบบก่อสร้างสยามโรงเรียนช่างเขียนแบบก่อสร้างสยาม
โรงเรียนช่างเขียนแบบก่อสร้างสยาม
guest0b9161
 
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curveชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
kruood
 
Web dreamcs5
Web dreamcs5Web dreamcs5
Web dreamcs5
kruood
 
การสร้างห้องนั่งเล่น
การสร้างห้องนั่งเล่นการสร้างห้องนั่งเล่น
การสร้างห้องนั่งเล่น
kruood
 
คู่มือการใช้ Marvin
คู่มือการใช้ Marvinคู่มือการใช้ Marvin
คู่มือการใช้ Marvin
kruood
 
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygonการสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
kruood
 
Basic primitives
Basic primitivesBasic primitives
Basic primitives
kruood
 
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
Peerapong Veluwanaruk
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -
kruood
 
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์kruood
 
welding
weldingwelding
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์kruood
 
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีกระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีกPeerapong001
 
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
kruood
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
kruood
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
kruood
 
detailing for steel construction
detailing for steel constructiondetailing for steel construction
detailing for steel construction
Peerapong Veluwanaruk
 
การจัดการร้านค้าปลีก
การจัดการร้านค้าปลีกการจัดการร้านค้าปลีก
การจัดการร้านค้าปลีกsuttinun jiyaamorndach
 

Viewers also liked (20)

ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasanผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
 
Nsc2013 booklet
Nsc2013 bookletNsc2013 booklet
Nsc2013 booklet
 
โรงเรียนช่างเขียนแบบก่อสร้างสยาม
โรงเรียนช่างเขียนแบบก่อสร้างสยามโรงเรียนช่างเขียนแบบก่อสร้างสยาม
โรงเรียนช่างเขียนแบบก่อสร้างสยาม
 
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curveชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
ชุดแก้วกาแฟจากวัตถุแบบ Polygon และ nurbs curve
 
Web dreamcs5
Web dreamcs5Web dreamcs5
Web dreamcs5
 
การสร้างห้องนั่งเล่น
การสร้างห้องนั่งเล่นการสร้างห้องนั่งเล่น
การสร้างห้องนั่งเล่น
 
คู่มือการใช้ Marvin
คู่มือการใช้ Marvinคู่มือการใช้ Marvin
คู่มือการใช้ Marvin
 
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygonการสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
การสร้าง Model บ้านชั้นเดียวด้วยวัตถุแบบ polygon
 
Basic primitives
Basic primitivesBasic primitives
Basic primitives
 
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา เล่ม 2
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -
 
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
ประวัติความเป็นมาของกีตาร์
 
welding
weldingwelding
welding
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
 
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีกระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก
 
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
 
detailing for steel construction
detailing for steel constructiondetailing for steel construction
detailing for steel construction
 
การจัดการร้านค้าปลีก
การจัดการร้านค้าปลีกการจัดการร้านค้าปลีก
การจัดการร้านค้าปลีก
 

More from kruood

แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
kruood
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556
kruood
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat th
kruood
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat eng
kruood
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented eng
kruood
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried eng
kruood
 
Fermented th
Fermented thFermented th
Fermented th
kruood
 
Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab th
kruood
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab eng
kruood
 
Nsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksiNsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksi
kruood
 
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์kruood
 
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
kruood
 
Nsc2012 isan koksipittayasan
Nsc2012 isan koksipittayasanNsc2012 isan koksipittayasan
Nsc2012 isan koksipittayasankruood
 
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curveการสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
kruood
 

More from kruood (14)

แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat th
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat eng
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented eng
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried eng
 
Fermented th
Fermented thFermented th
Fermented th
 
Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab th
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab eng
 
Nsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksiNsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksi
 
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
 
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25
 
Nsc2012 isan koksipittayasan
Nsc2012 isan koksipittayasanNsc2012 isan koksipittayasan
Nsc2012 isan koksipittayasan
 
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curveการสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
การสร้างโต๊ะด้วย Nurbs curve
 

Recently uploaded

Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 

Recently uploaded (7)

Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 

Manchakhiri old town.

  • 1. คำขวัญประจำอำเภอมัญจำคีรีบอกเล่ำ เรื่องรำว สถำนที่สำคัญของเมืองมัญจำคีรี ได้เป็น อย่ำงดี มัญจำคีรีเป็นเมืองเก่ำ อ.สุรศักดิ์ ธำดำ ผู้สืบ เชื้อสำยมำจำกเจ้ำเมืองมัญจำคีรีรุ่นที่ 5 ได้เล่ำว่ำ เมืองมัญจำคีรีมีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำยำวนำน มำตั้งแต่ยุคทวำรำวดี วัตถุโบรำณที่บ่งบอกถึงควำม เก่ำแก่ของเมืองมัญจำคีรี อำทิ สถูปโบรำณ สิมวัด สระทองบ้ำนบัว อำเภอมัญจำคีรี ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2445 เหตุที่เรียกว่ำ “มัญจำคีรี”สันนิษฐำนว่ำ เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ลำดต่ำของภูเม็ง คำว่ำ “เม็ง”เป็นภำษำ พื้นเมืองแปลว่ำ เตียง และ ได้เปลี่ยนคำว่ำ เม็ง เป็น ภำษำบำลีว่ำ มัญจำ ซึ่งบนภูเขำเม็งมีก้อนหินใหญ่ ประวัติเมืองมัญจาคีรี รูปร่ำงลักษณะคล้ำยเตียงนอน ปรำกฏอยู่ทุกวันนี้ และเติมคำว่ำ คีรี ต่อท้ำย ซึ่งหมำยถึงภูเขำ เมื่อ แปลคำว่ำมัญจำคีรี ทั้งหมดได้ควำมว่ำเมืองที่มี ภูเขำรูปเตียง กำรจัดระบบ มณฑลเทศำภิบำลในรัชกำลที่ 5 ประกำศตั้งเมืองมัญจำคีรี ปรำกฏอยู่ในเขตมณฑล อุดร และในปี พ.ศ. 2462 ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมัญจำ คีรี เป็นอำเภอกุดเค้ำ เนื่องมำจำกสำเหตุที่ตั้งของ ที่ว่ำกำรอำเภออยู่ในเขตตำบลกุดเค้ำ ซึ่งเป็นบึง ใหญ่ที่มีปลำชุกชุมและในปี พ.ศ.2484 ทำงรำชกำร ได้เปลี่ยนชื่อ อำเภอกุดเค้ำ อีกครั้งหนึ่ง และ ใช้ชื่อ อำเภอมัญจำคีรีมำจนถึงทุกวันนี้ “มัญจาคีรีนามเมืองเก่า บึงกุดเค้าคู่เมืองบ้าน นมัสการหลวงปู่ ผาง ตลาดกลางที่นอนหมอน แสนออนซอนดอนเต่า งามลาเนาเขาภูเม็ง” ที่มำ : http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside_image.php?id=993 , http://www.gotoknow.org/posts/419752
  • 2. (รัชกำลที่ ๕) โปรดเกล้ำฯให้ดำรงตำแหน่ง เป็นจำงวำงเอกพระยำพฤติคุณธนะเชษ ซึ่งทำ หน้ำที่ปกครองเมืองมัญจำคีรี โดยบรรดำศักดิ์ จำงวำงเอก นับตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ หมำยถึง หัวหน้ำมหำดเล็กในพระบรมมหำ รำชวัง หรือ เจ้ำนำยต่ำงกรม ลำดับขั้นยศ เทียบเท่ำมหำอำมำตย์เอกในสมัยต่อมำ ส่วน บรรดำศักดิ์ของเจ้ำเมืองในสมัยนั้น ถ้ำเป็น เมืองเล็กจะเป็น พระ ถ้ำเป็นเมืองใหญ่ถึงจะ เป็น พระยำ กรณีที่พระเกษตรวัฒนำ(สน) เจ้ำเมืองมัญจำคีรี ได้รับบรรดำศักดิ์เป็น จำงวำงเอกพระยำพฤติคุณธนะเชษ จึงถือเป็น พระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ โดย จำงวำงเอกพระยำพฤติคุณธนะเชษ ได้ทำ หน้ำที่ปกครองเมืองมัญจำคีรีจนชรำภำพ และ ถึงอนิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ เจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองมัญจาคีรี สร้างรูปหล่อ จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ เจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองมัญจาคีรี " พระเกษตรวัฒนำ (สน) ปฏิบัติงำน สนองพระเดชพระคุณพระเจ้ำอยู่หัว มิได้ขำด ตกบกพร่อง ทั้งที่มีรองเจ้ำเมืองช่วยงำนเพียง ตำแหน่งเดียว คือ รำชวงษ์ แต่มีควำมสำมำรถ ในกำรหำชำยฉกรรจ์ ที่ยังไม่มีสังกัดได้เป็น จำนวนมำก อีกทั้งเนื่องจำกพระเกษตรวัฒนำ (สน) เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรสู้รบ ทำให้ผู้คนอพยบมำอยู่เมืองมัญจำคีรี เพิ่ม มำกขึ้นส่งผลให้เก็บส่วยได้มำกขึ้น นอกจำกนี้พระเกษตรวัฒนำ ยังได้นำ ไพร่พลและชำยฉกรรจ์ชำวมัญจำคีรี เข้ำร่วม สงครำมปรำบฮ่อครั้งที่ ๒ ที่ทุ่งเชียงคำในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๓๖ ซึ่งถือเป็นควำมดี ควำมชอบที่ปรำกฏอย่ำงเด่นชัด จึงได้รับ บรรดำศักดิ์ โดยพระบำทสมเด็จพระปรมิน ทรมหำจุฬำลงกรณ์พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว คำอธิบำยภำพที่อธิบำยรูปภำพหรือกรำฟิก หน้ำ 2 เรียบเรียงโดย อำนำจ พรหมใจรักษ์