SlideShare a Scribd company logo
แบบประเมินผลกิจกรรมการออกแบบสิ�งของเครื�องใข้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั�งที� 61 ปี 2554
               วันที� 29 ธันวาคม 2554 ณ ห้อง A3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                                          รายการที�ทําการประเมิน
                                   ความถูกต้องสมบูรณ์ของงาน                              การออกแบบโครงสร้างชิ�นงาน                                          ความคิดสร้างสรรค์                                        รูปทรง (มิติ)
                                                                                                                                                                                      องค์ประกอบไม่ขัดกับความรู้สึก
                                               ผลงานประณีต สมบูรณ์ สวยงาม
                                                                                                      การจัดวางตําแหน่งได้เหมาะสม
                                                                                                                                      ผลงานที�นําเสนอไม่ซํ�ากับใคร
                                                                                       ออกแบบพื�นที�ใช้สอยเหมาะสม
                                                                                                                        แสดงถึงความคิดอย่างมีอิสระ
                                                                         โครงสร้างของชิ�นงานถูกต้อง
                                  ผลงานถูกต้องและครบถ้วน
                                                                                                                                                                       รูปทรงกลมกลืน และ ต่อเนื�อง
                                                                                                                                                      เป็นงานที�ใช้ทักษะขั�นสูง
                                                                                                                                                                                                         รวมทั�งหมด
                                                             เวลาการออกแบบ
ที� 1         โรงเรียน/สพม.                                                   รวม                                              รวม                                              รวม                                 รวม
                                                                                                                                                                                                               ลําดับที�
                                   10             10             10       30       6              8              6          20     10              10              10          30  10                10              20  100
 1    เลยพิทยาคม สพม. ๑๙ (เลย-หนองบัวลําภู)                                              0                                               0                                               0                                  0    0
 2   โนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. ๒๐ (อุดรธานี)                                              0                                               0                                               0                                  0    0
 3   โซพิสัยพิทยาคม สพม. ๒๑ (หนองคาย)                                                 0                                               0                                               0                                  0    0
 4   มุกดาหาร สพม. ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร)                                                0                                               0                                               0                                  0    0
 5   รมเกลา สพม. ๒๓ (สกลนคร)                                                     0                                               0                                               0                                  0    0
 6   รองคํา สพม. ๒๔ (กาฬสินธุ)                                                    0                                               0                                               0                                  0    0
 7   แกนนครวิทยาลัย 2 สพม. ๒๕ (ขอนแกน)                                                0                                               0                                               0                                  0    0
 8   ผดุงนารี สพม. ๒๖ (มหาสารคาม)                                                   0                                               0                                               0                                  0    0
 9   โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ๒๗ (รอยเอ็ด)                                               0                                               0                                               0                                  0    0
 10   คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร)                                          0                                               0                                               0                                  0    0
 11   อํานาจเจริญ สพม. ๒๙ (อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)                                           0                                               0                                               0                                  0    0
 12   จัตุรัสวิทยาคาร สพม. ๓๐ (ชัยภูมิ)                                                 0                                               0                                               0                                  0    0
 13   ชุมพวงศึกษา สพม. ๓๑ (นครราชสีมา)                                                 0                                               0                                               0                                  0    0
 14   กนกศิลปพิทยาคม สพม. ๓๒ (บุรีรัมย)                                                0                                               0                                               0                                  0    0
 15   สิรินธร สพม. ๓๓ (สุรินทร)                                                    0                                               0                                               0                                  0    0


ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ              ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ                                                        ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ
     ( นางพิมพ์วรา    จิตติอมรกิตต์ )                                       (นางเนาวรัตน์     ปะกินําหัง )                                                                              ( นายสมจินต์           นนท์ศรีราช)
ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ              ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ                                                        ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการและเลขานุการ
( นางสาวจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล )  ( นายอํานาจ   พรหมใจรักษ์)                      ( นายวันชัย  ภิบาล)


                  ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ประธานคณะกรรมการ
                        ( นางสาวอภิดา รุณวาทย์)

More Related Content

What's hot

แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
kruood
 
แผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
แผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิคแผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
แผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
เทวัญ ภูพานทอง
 
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
kanjana2536
 
แบบประเมินโครงงาน1โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนpresent
แบบประเมินโครงงาน1โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนpresentแบบประเมินโครงงาน1โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนpresent
แบบประเมินโครงงาน1โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนpresent
thanapat yeekhaday
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
pacharawalee
 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1
คุณครูพี่อั๋น
 
แบบประเมินแผนการสอน
แบบประเมินแผนการสอนแบบประเมินแผนการสอน
แบบประเมินแผนการสอน
Ict Krutao
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมwordข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
peter dontoom
 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
Mam Chongruk
 
41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน
41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน
41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน
Pochchara Tiamwong
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
wangasom
 
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
supphawan
 

What's hot (20)

แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
 
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 1-2563
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 1-2563รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 1-2563
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 1-2563
 
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
 
แผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
แผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิคแผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
แผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
 
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
 
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
เกณฑ์การประเมินรูบริคส์
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
 
แบบประเมินโครงงาน1โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนpresent
แบบประเมินโครงงาน1โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนpresentแบบประเมินโครงงาน1โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนpresent
แบบประเมินโครงงาน1โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนpresent
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1
 
วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2
 
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
 
แบบประเมินแผนการสอน
แบบประเมินแผนการสอนแบบประเมินแผนการสอน
แบบประเมินแผนการสอน
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมwordข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
 
Scratch คู่มือ
Scratch คู่มือScratch คู่มือ
Scratch คู่มือ
 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
 
41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน
41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน
41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
 
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
 

Viewers also liked

ข้อสอบ O-net - ภาษาไทย
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทยข้อสอบ O-net - ภาษาไทย
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทย
bowing3925
 
5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง
5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง
5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง
Wareerut Hunter
 
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดีแบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
maethaya
 
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
Khunkrunuch
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat
 

Viewers also liked (16)

B slim ครั้งที่ 3
B slim ครั้งที่ 3B slim ครั้งที่ 3
B slim ครั้งที่ 3
 
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทย
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทยข้อสอบ O-net - ภาษาไทย
ข้อสอบ O-net - ภาษาไทย
 
1แนวคิดการบริหารทางการพยาบาล
1แนวคิดการบริหารทางการพยาบาล1แนวคิดการบริหารทางการพยาบาล
1แนวคิดการบริหารทางการพยาบาล
 
PPP Model
PPP ModelPPP Model
PPP Model
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความชำนาญในการใช้ Power point
แบบสอบถามเกี่ยวกับความชำนาญในการใช้ Power pointแบบสอบถามเกี่ยวกับความชำนาญในการใช้ Power point
แบบสอบถามเกี่ยวกับความชำนาญในการใช้ Power point
 
2 tpm edit
2 tpm edit2 tpm edit
2 tpm edit
 
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
 
5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง
5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง
5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง
 
ภาษาไทย ป.4 แผน 1
ภาษาไทย ป.4 แผน 1ภาษาไทย ป.4 แผน 1
ภาษาไทย ป.4 แผน 1
 
แผนการสอนเรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการสอนเรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แผนการสอนเรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการสอนเรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดีแบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
 
ชุดกิจกรรมที่ 1
ชุดกิจกรรมที่ 1ชุดกิจกรรมที่ 1
ชุดกิจกรรมที่ 1
 
แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ
 
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 

More from kruood

กำหนดการ(..
กำหนดการ(..กำหนดการ(..
กำหนดการ(..
kruood
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
kruood
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
kruood
 

More from kruood (20)

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
 
Web dreamcs5
Web dreamcs5Web dreamcs5
Web dreamcs5
 
กำหนดการ(..
กำหนดการ(..กำหนดการ(..
กำหนดการ(..
 
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6
 
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556
 
Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -
 
Nsc2013 booklet
Nsc2013 bookletNsc2013 booklet
Nsc2013 booklet
 
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasanผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat th
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat eng
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented eng
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried eng
 
Fermented th
Fermented thFermented th
Fermented th
 
Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab th
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab eng
 

แบบประเมินการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูอำนาจ สพม 25

 • 1. แบบประเมินผลกิจกรรมการออกแบบสิ�งของเครื�องใข้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั�งที� 61 ปี 2554 วันที� 29 ธันวาคม 2554 ณ ห้อง A3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายการที�ทําการประเมิน ความถูกต้องสมบูรณ์ของงาน การออกแบบโครงสร้างชิ�นงาน ความคิดสร้างสรรค์ รูปทรง (มิติ) องค์ประกอบไม่ขัดกับความรู้สึก ผลงานประณีต สมบูรณ์ สวยงาม การจัดวางตําแหน่งได้เหมาะสม ผลงานที�นําเสนอไม่ซํ�ากับใคร ออกแบบพื�นที�ใช้สอยเหมาะสม แสดงถึงความคิดอย่างมีอิสระ โครงสร้างของชิ�นงานถูกต้อง ผลงานถูกต้องและครบถ้วน รูปทรงกลมกลืน และ ต่อเนื�อง เป็นงานที�ใช้ทักษะขั�นสูง รวมทั�งหมด เวลาการออกแบบ ที� 1 โรงเรียน/สพม. รวม รวม รวม รวม ลําดับที� 10 10 10 30 6 8 6 20 10 10 10 30 10 10 20 100 1  เลยพิทยาคม สพม. ๑๙ (เลย-หนองบัวลําภู) 0 0 0 0 0 2 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. ๒๐ (อุดรธานี) 0 0 0 0 0 3 โซพิสัยพิทยาคม สพม. ๒๑ (หนองคาย) 0 0 0 0 0 4 มุกดาหาร สพม. ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร) 0 0 0 0 0 5 รมเกลา สพม. ๒๓ (สกลนคร) 0 0 0 0 0 6 รองคํา สพม. ๒๔ (กาฬสินธุ) 0 0 0 0 0 7 แกนนครวิทยาลัย 2 สพม. ๒๕ (ขอนแกน) 0 0 0 0 0 8 ผดุงนารี สพม. ๒๖ (มหาสารคาม) 0 0 0 0 0 9 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ๒๗ (รอยเอ็ด) 0 0 0 0 0 10 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) 0 0 0 0 0 11 อํานาจเจริญ สพม. ๒๙ (อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 0 0 0 0 0 12 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. ๓๐ (ชัยภูมิ) 0 0 0 0 0 13 ชุมพวงศึกษา สพม. ๓๑ (นครราชสีมา) 0 0 0 0 0 14 กนกศิลปพิทยาคม สพม. ๓๒ (บุรีรัมย) 0 0 0 0 0 15 สิรินธร สพม. ๓๓ (สุรินทร) 0 0 0 0 0 ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ ( นางพิมพ์วรา จิตติอมรกิตต์ ) (นางเนาวรัตน์ ปะกินําหัง ) ( นายสมจินต์ นนท์ศรีราช) ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการ ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . กรรมการและเลขานุการ
 • 2. ( นางสาวจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล ) ( นายอํานาจ พรหมใจรักษ์) ( นายวันชัย ภิบาล) ลงชื�อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ประธานคณะกรรมการ ( นางสาวอภิดา รุณวาทย์)