SlideShare a Scribd company logo
‫סקירה‬
‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬
‫בוגרים‬ ‫תכנית‬,‫מנכ‬ ‫פורום‬"‫לים‬
‫מאי‬2012
‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬...
o‫אזרחית‬ ‫חברה‬
o‫שלישי‬ ‫מגזר‬
o‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫בין‬ ‫מה‬?
o‫בישראל‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬
o‫מבנה‬
o‫עובדות‬
o‫מספרים‬
o‫רגולציה‬
‫האזרחית‬ ‫החברה‬‫כל‬ ‫סך‬ ‫היא‬
‫הארגונים‬
‫האזרחיים‬‫והחברתיים‬,‫או‬
‫המוסדות‬
‫המעצבים‬‫דמוקרטיה‬‫מתפקדת‬,
‫במסגרת‬ ‫הפועלות‬ ‫קבוצות‬
‫תומכות‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬
‫עבור‬ ‫בעיקר‬ ‫ופועלות‬
‫והאינטרס‬ ‫חברתית‬ ‫התפתחות‬
‫הציבורי‬.
‫השלישי‬ ‫והמגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫החברה‬
‫החברה‬
‫האזרחית‬
‫המגזר‬
‫השלישי‬•‫פילנתרופיה‬
•‫אזרחיות‬ ‫התארגנויות‬
•‫חברתיות‬ ‫שותפויות‬
•‫השלישי‬ ‫המגזר‬
.1‫פורמאליים‬ ‫ארגונים‬
.2‫פרטיים‬ ‫ארגונים‬
.3‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫ארגונים‬
‫רווח‬
.4‫עצמאיים‬ ‫ארגונים‬
.5‫התנדבותיים‬ ‫ארגונים‬
‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫מהו‬?
(3)‫השלישי‬ ‫המגזר‬
(1)‫הציבורי‬ ‫המגזר‬
(2)‫העסקי‬ ‫המגזר‬–‫השוק‬
‫מגזרים‬ ‫שלושה‬ ‫בעלת‬ ‫חברה‬
‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬
•‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬
•‫עמותות‬
•‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫חברות‬
‫סנגור‬5%
‫שירותים‬69%
‫חברים‬
‫מימון‬17%
‫גג‬ ‫ארגוני‬
‫תשתית‬ ‫ארגוני‬
‫מימון‬ ‫מקורות‬
‫מקור‬:‫למ‬"‫ס‬,2010
‫ממוצע‬32‫מדינות‬
Source: Salamon et al, Global Civil
Society, 3rd ed. (Kumarian Press, 2010).
‫הכנסות‬
‫עצמיות‬
50%
‫תרומות‬
14%
‫ממשלה‬ ‫העברות‬
36%
‫ומספרים‬ ‫עובדות‬
‫מספר‬ ‫מבחינת‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולים‬ ‫בין‬ ‫נחשב‬ ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬
‫אוכלוסייה‬ ‫ביחס‬ ‫הארגונים‬,‫הכספי‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬,‫המועסקים‬ ‫מספר‬
‫לתוצר‬ ‫והתרומה‬.
‫המלכ‬ ‫מספר‬"‫כ‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫הרשומים‬ ‫רים‬-25,000(‫הערכה‬),‫בקצב‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫גידול‬-7%‫בשנה‬(1,700‫חדשים‬ ‫ארגונים‬.)
‫של‬ ‫מחזור‬98‫מיליארד‬₪‫בשנה‬,‫המהווה‬13%‫המתל‬"‫ג‬.
‫כ‬ ‫בו‬ ‫מועסקים‬-10%,‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫האדם‬ ‫מכוח‬,‫כ‬-369,000‫משרות‬
‫שכיר‬.‫ל‬ ‫שווה‬ ‫מתנדבים‬ ‫עבודת‬ ‫שעות‬ ‫כל‬ ‫היקף‬-35,000‫מלאות‬ ‫משרות‬.
60%‫במהלך‬ ‫להתקיים‬ ‫חדלים‬ ‫מהארגונים‬10‫הראשונות‬ ‫השנים‬
‫צריכת‬‫כ‬ ‫מהווה‬ ‫המגזר‬-16%‫הפרטית‬ ‫מהצריכה‬‫והציבורית‬.
‫תוצר‬‫המגזר‬5.9%‫מהתמ‬"‫ג‬(2009.)
‫רווחה‬ ‫בארגוני‬ ‫גידול‬ ‫חל‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫חינוך‬ ‫וארגוני‬ ‫חומרי‬ ‫סיוע‬.
(‫מקורות‬:ICTR‫הנתונים‬ ‫מסד‬,2007;‫לימור‬ ‫ניסן‬,2011;‫החשכ‬"‫ל‬,‫הלמ‬"‫ס‬,2010)
‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬(‫לימור‬,2011)
‫ב‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫אינו‬ ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬:
‫המקומית‬ ‫הפרטית‬ ‫בתרומה‬–‫עסקים‬ ‫ושל‬ ‫פרטים‬ ‫של‬,‫הן‬
‫הפרטי‬ ‫ולהון‬ ‫העסקים‬ ‫לרווחיות‬ ‫ביחס‬ ‫והן‬ ‫התרומה‬ ‫בשיעור‬.
‫במתנדבים‬–‫מוחלט‬ ‫באופן‬,‫ביחס‬‫לאוכלוסיה‬‫בכללותה‬
‫במגזר‬ ‫השכירים‬ ‫ולמספר‬.
‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫כלפי‬ ‫הננקטת‬ ‫הממשלתית‬ ‫המדיניות‬:
‫לתורמים‬ ‫הניתנות‬ ‫ובהטבות‬ ‫הפילנתרופיה‬ ‫בעידוד‬ ‫ממעיטה‬.
‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫על‬ ‫המוטל‬ ‫במיסוי‬ ‫מכבידה‬.
‫ותמורות‬ ‫היסטוריים‬ ‫תהליכים‬
‫העמותות‬ ‫חוק‬–1980–‫רזה‬ ‫חוק‬
‫הרווחה‬ ‫מדינת‬ ‫צמצום‬–‫קצבאות‬ ‫וצמצום‬ ‫הפרטה‬
‫העוני‬ ‫הגברת‬-‫באוכלוסיה‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ‫ופערים‬ ‫צרכים‬
‫הפוליטית‬ ‫התפיסה‬ ‫שיני‬–‫פרלמנטארית‬ ‫חוץ‬ ‫פוליטיקה‬
‫תרבותית‬ ‫רב‬ ‫כחברה‬ ‫ישראל‬–‫לחץ‬ ‫לקבוצות‬ ‫לגיטימיות‬
‫שונים‬ ‫וצרכים‬ ‫תרבות‬ ‫עם‬ ‫עסקים‬ ‫כניסת‬
‫שונים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫מגוונים‬ ‫תורמים‬ ‫כניסת‬
‫אזרחית‬ ‫וחברה‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫צמיחת‬
‫הציבור‬ ‫מעורבות‬ ‫התגברות‬
‫ותודה‬ ‫להתראות‬

More Related Content

What's hot

Nvivo
NvivoNvivo
Qualitative research essentials
Qualitative research essentialsQualitative research essentials
Qualitative research essentials
Khalid Mahmood
 
Knowledge management in theory and practice
Knowledge management in theory and practiceKnowledge management in theory and practice
Knowledge management in theory and practice
thewi025
 
Systematic Reviews and Research Synthesis, Part 1
Systematic Reviews and Research Synthesis, Part 1Systematic Reviews and Research Synthesis, Part 1
Systematic Reviews and Research Synthesis, Part 1
Center for Evidence-Based Management
 
Prepare your Ph.D. Defense Presentation
Prepare your Ph.D. Defense PresentationPrepare your Ph.D. Defense Presentation
Prepare your Ph.D. Defense Presentation
Christian Glahn
 
Triangulation: An Approach to establish Credibility and Dependability of Qual...
Triangulation: An Approach to establish Credibility and Dependability of Qual...Triangulation: An Approach to establish Credibility and Dependability of Qual...
Triangulation: An Approach to establish Credibility and Dependability of Qual...
sankarprasadmohanty
 
Qualitative research by Dr. Subraham Pany
Qualitative research by Dr. Subraham PanyQualitative research by Dr. Subraham Pany
Qualitative research by Dr. Subraham Pany
Subraham Pany
 
1. Introduction to qualitative research by Elmusharaf
1. Introduction to qualitative research by Elmusharaf1. Introduction to qualitative research by Elmusharaf
1. Introduction to qualitative research by Elmusharaf
Reproductive & Child Health Research Unit (RCRU)
 
Getting started with a systematic review: planning and doing a search
Getting started with a systematic review: planning and doing a searchGetting started with a systematic review: planning and doing a search
Getting started with a systematic review: planning and doing a search
University of Liverpool Library
 
Data extraction in systematic literature review
Data extraction in systematic literature reviewData extraction in systematic literature review
Data extraction in systematic literature review
Khalid Mahmood
 
Systematic Literature Review & Mapping
Systematic Literature Review & MappingSystematic Literature Review & Mapping
Systematic Literature Review & Mapping
Education in the Knowledge Society PhD
 
Qualitative Research Methods
Qualitative Research MethodsQualitative Research Methods
Qualitative Research Methods
Jukka Peltokoski
 
Intro to Neo4j or why insurances should love graphs
Intro to Neo4j or why insurances should love graphsIntro to Neo4j or why insurances should love graphs
Intro to Neo4j or why insurances should love graphs
Peter Neubauer
 
Introduction to meta-analysis (1612_MA_workshop)
Introduction to meta-analysis (1612_MA_workshop)Introduction to meta-analysis (1612_MA_workshop)
Introduction to meta-analysis (1612_MA_workshop)
Ahmed Negida
 
How to write a basic research proposal
How to write a basic research proposalHow to write a basic research proposal
How to write a basic research proposal
Mubashar Islam
 
Protocol for systematic literature review
Protocol for systematic literature reviewProtocol for systematic literature review
Protocol for systematic literature review
Khalid Mahmood
 
Participatory Action Research
Participatory Action ResearchParticipatory Action Research
Participatory Action Research
Reynante Tagum
 
Online submission of manuscript
Online submission of manuscriptOnline submission of manuscript
Online submission of manuscript
karima Akool AlSalihi
 
Phenomenology research methodology
Phenomenology research methodologyPhenomenology research methodology
Phenomenology research methodology
Fernando Santos
 
Design- Based Research: New Research Paradigm
Design- Based Research: New Research Paradigm Design- Based Research: New Research Paradigm
Design- Based Research: New Research Paradigm
Terry Anderson
 

What's hot (20)

Nvivo
NvivoNvivo
Nvivo
 
Qualitative research essentials
Qualitative research essentialsQualitative research essentials
Qualitative research essentials
 
Knowledge management in theory and practice
Knowledge management in theory and practiceKnowledge management in theory and practice
Knowledge management in theory and practice
 
Systematic Reviews and Research Synthesis, Part 1
Systematic Reviews and Research Synthesis, Part 1Systematic Reviews and Research Synthesis, Part 1
Systematic Reviews and Research Synthesis, Part 1
 
Prepare your Ph.D. Defense Presentation
Prepare your Ph.D. Defense PresentationPrepare your Ph.D. Defense Presentation
Prepare your Ph.D. Defense Presentation
 
Triangulation: An Approach to establish Credibility and Dependability of Qual...
Triangulation: An Approach to establish Credibility and Dependability of Qual...Triangulation: An Approach to establish Credibility and Dependability of Qual...
Triangulation: An Approach to establish Credibility and Dependability of Qual...
 
Qualitative research by Dr. Subraham Pany
Qualitative research by Dr. Subraham PanyQualitative research by Dr. Subraham Pany
Qualitative research by Dr. Subraham Pany
 
1. Introduction to qualitative research by Elmusharaf
1. Introduction to qualitative research by Elmusharaf1. Introduction to qualitative research by Elmusharaf
1. Introduction to qualitative research by Elmusharaf
 
Getting started with a systematic review: planning and doing a search
Getting started with a systematic review: planning and doing a searchGetting started with a systematic review: planning and doing a search
Getting started with a systematic review: planning and doing a search
 
Data extraction in systematic literature review
Data extraction in systematic literature reviewData extraction in systematic literature review
Data extraction in systematic literature review
 
Systematic Literature Review & Mapping
Systematic Literature Review & MappingSystematic Literature Review & Mapping
Systematic Literature Review & Mapping
 
Qualitative Research Methods
Qualitative Research MethodsQualitative Research Methods
Qualitative Research Methods
 
Intro to Neo4j or why insurances should love graphs
Intro to Neo4j or why insurances should love graphsIntro to Neo4j or why insurances should love graphs
Intro to Neo4j or why insurances should love graphs
 
Introduction to meta-analysis (1612_MA_workshop)
Introduction to meta-analysis (1612_MA_workshop)Introduction to meta-analysis (1612_MA_workshop)
Introduction to meta-analysis (1612_MA_workshop)
 
How to write a basic research proposal
How to write a basic research proposalHow to write a basic research proposal
How to write a basic research proposal
 
Protocol for systematic literature review
Protocol for systematic literature reviewProtocol for systematic literature review
Protocol for systematic literature review
 
Participatory Action Research
Participatory Action ResearchParticipatory Action Research
Participatory Action Research
 
Online submission of manuscript
Online submission of manuscriptOnline submission of manuscript
Online submission of manuscript
 
Phenomenology research methodology
Phenomenology research methodologyPhenomenology research methodology
Phenomenology research methodology
 
Design- Based Research: New Research Paradigm
Design- Based Research: New Research Paradigm Design- Based Research: New Research Paradigm
Design- Based Research: New Research Paradigm
 

Similar to סקירה: חברה אזרחית ומגזר שלישי

מגזר שלישי וחברה אזרחית
מגזר שלישי וחברה אזרחיתמגזר שלישי וחברה אזרחית
מגזר שלישי וחברה אזרחיתsheatufim
 
Doc 261113 136911
Doc 261113 136911Doc 261113 136911
Doc 261113 136911sheatufim
 
תפקיד המנכ"ל בהשפעה על המגזר השלישי
תפקיד המנכ"ל בהשפעה על המגזר השלישיתפקיד המנכ"ל בהשפעה על המגזר השלישי
תפקיד המנכ"ל בהשפעה על המגזר השלישי
sheatufim
 
מפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתית
מפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתיתמפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתית
מפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתיתsheatufim
 
ניהול קשר עם מגזר עסקי
ניהול קשר עם מגזר עסקיניהול קשר עם מגזר עסקי
ניהול קשר עם מגזר עסקי
sheatufim
 
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקיתפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
sheatufim
 
כנס קיסריה 2010 ניסן לימור
כנס קיסריה 2010 ניסן לימורכנס קיסריה 2010 ניסן לימור
כנס קיסריה 2010 ניסן לימורsheatufim
 
שיתופים פורטל
שיתופים  פורטלשיתופים  פורטל
שיתופים פורטל
Dr. Anat Klumel
 
ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע
sheatufim
 
ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצועניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע
sheatufim
 
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חימיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
mushu
 
מצגת החברה האזרחית
מצגת החברה האזרחיתמצגת החברה האזרחית
מצגת החברה האזרחית
sheatufim
 
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
sheatufim
 
הזמנה למסע
הזמנה למסעהזמנה למסע
הזמנה למסע
sheatufim
 
Marketing on Facebook, Twitter and Linkedin
Marketing on Facebook, Twitter and LinkedinMarketing on Facebook, Twitter and Linkedin
Marketing on Facebook, Twitter and Linkedin
Eyal Marcus
 
ממד
ממדממד
ממד
elio2b
 
מצגת השפעה חברתית
מצגת השפעה חברתיתמצגת השפעה חברתית
מצגת השפעה חברתית
sheatufim
 
דמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתדמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתhagitmt
 
דמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתדמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתhagitmt
 
המשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומיהמשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומי
Hemi Shturman
 

Similar to סקירה: חברה אזרחית ומגזר שלישי (20)

מגזר שלישי וחברה אזרחית
מגזר שלישי וחברה אזרחיתמגזר שלישי וחברה אזרחית
מגזר שלישי וחברה אזרחית
 
Doc 261113 136911
Doc 261113 136911Doc 261113 136911
Doc 261113 136911
 
תפקיד המנכ"ל בהשפעה על המגזר השלישי
תפקיד המנכ"ל בהשפעה על המגזר השלישיתפקיד המנכ"ל בהשפעה על המגזר השלישי
תפקיד המנכ"ל בהשפעה על המגזר השלישי
 
מפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתית
מפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתיתמפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתית
מפגש בין ארגונים חברתיים למחאה חברתית
 
ניהול קשר עם מגזר עסקי
ניהול קשר עם מגזר עסקיניהול קשר עם מגזר עסקי
ניהול קשר עם מגזר עסקי
 
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקיתפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
 
כנס קיסריה 2010 ניסן לימור
כנס קיסריה 2010 ניסן לימורכנס קיסריה 2010 ניסן לימור
כנס קיסריה 2010 ניסן לימור
 
שיתופים פורטל
שיתופים  פורטלשיתופים  פורטל
שיתופים פורטל
 
ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע
 
ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצועניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע
 
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חימיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
 
מצגת החברה האזרחית
מצגת החברה האזרחיתמצגת החברה האזרחית
מצגת החברה האזרחית
 
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
 
הזמנה למסע
הזמנה למסעהזמנה למסע
הזמנה למסע
 
Marketing on Facebook, Twitter and Linkedin
Marketing on Facebook, Twitter and LinkedinMarketing on Facebook, Twitter and Linkedin
Marketing on Facebook, Twitter and Linkedin
 
ממד
ממדממד
ממד
 
מצגת השפעה חברתית
מצגת השפעה חברתיתמצגת השפעה חברתית
מצגת השפעה חברתית
 
דמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתדמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותית
 
דמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתדמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותית
 
המשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומיהמשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומי
 

More from sheatufim

המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
sheatufim
 
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי בריירמה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
sheatufim
 
Gadi breir
Gadi breirGadi breir
Gadi breir
sheatufim
 
מהו מהלך משותף
מהו מהלך משותףמהו מהלך משותף
מהו מהלך משותף
sheatufim
 
להיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותףלהיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותף
sheatufim
 
Liat2111
Liat2111Liat2111
Liat2111
sheatufim
 
Inbar2111
Inbar2111Inbar2111
Inbar2111
sheatufim
 
Liat2111
Liat2111Liat2111
Liat2111
sheatufim
 
First meeting
First meetingFirst meeting
First meeting
sheatufim
 
Invest roundtable
Invest roundtableInvest roundtable
Invest roundtable
sheatufim
 
Magen haiim
Magen haiimMagen haiim
Magen haiim
sheatufim
 
Web third sector
Web third sectorWeb third sector
Web third sector
sheatufim
 
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמהפילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
sheatufim
 
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
sheatufim
 
מדידה משותפת
מדידה משותפתמדידה משותפת
מדידה משותפת
sheatufim
 
Readyness assesment and connunity engagement in collective impact
Readyness assesment and connunity engagement in collective impactReadyness assesment and connunity engagement in collective impact
Readyness assesment and connunity engagement in collective impact
sheatufim
 
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
sheatufim
 
חשיבה אסטרטגית
חשיבה אסטרטגיתחשיבה אסטרטגית
חשיבה אסטרטגית
sheatufim
 
שיעורים במנהיגות
שיעורים במנהיגותשיעורים במנהיגות
שיעורים במנהיגות
sheatufim
 
מיצוב ומיתוג
מיצוב ומיתוגמיצוב ומיתוג
מיצוב ומיתוג
sheatufim
 

More from sheatufim (20)

המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
 
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי בריירמה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
 
Gadi breir
Gadi breirGadi breir
Gadi breir
 
מהו מהלך משותף
מהו מהלך משותףמהו מהלך משותף
מהו מהלך משותף
 
להיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותףלהיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותף
 
Liat2111
Liat2111Liat2111
Liat2111
 
Inbar2111
Inbar2111Inbar2111
Inbar2111
 
Liat2111
Liat2111Liat2111
Liat2111
 
First meeting
First meetingFirst meeting
First meeting
 
Invest roundtable
Invest roundtableInvest roundtable
Invest roundtable
 
Magen haiim
Magen haiimMagen haiim
Magen haiim
 
Web third sector
Web third sectorWeb third sector
Web third sector
 
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמהפילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
 
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
 
מדידה משותפת
מדידה משותפתמדידה משותפת
מדידה משותפת
 
Readyness assesment and connunity engagement in collective impact
Readyness assesment and connunity engagement in collective impactReadyness assesment and connunity engagement in collective impact
Readyness assesment and connunity engagement in collective impact
 
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
 
חשיבה אסטרטגית
חשיבה אסטרטגיתחשיבה אסטרטגית
חשיבה אסטרטגית
 
שיעורים במנהיגות
שיעורים במנהיגותשיעורים במנהיגות
שיעורים במנהיגות
 
מיצוב ומיתוג
מיצוב ומיתוגמיצוב ומיתוג
מיצוב ומיתוג
 

סקירה: חברה אזרחית ומגזר שלישי

 • 1. ‫סקירה‬ ‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫בוגרים‬ ‫תכנית‬,‫מנכ‬ ‫פורום‬"‫לים‬ ‫מאי‬2012
 • 2. ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬... o‫אזרחית‬ ‫חברה‬ o‫שלישי‬ ‫מגזר‬ o‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫בין‬ ‫מה‬? o‫בישראל‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ o‫מבנה‬ o‫עובדות‬ o‫מספרים‬ o‫רגולציה‬
 • 3.
 • 4. ‫האזרחית‬ ‫החברה‬‫כל‬ ‫סך‬ ‫היא‬ ‫הארגונים‬ ‫האזרחיים‬‫והחברתיים‬,‫או‬ ‫המוסדות‬ ‫המעצבים‬‫דמוקרטיה‬‫מתפקדת‬, ‫במסגרת‬ ‫הפועלות‬ ‫קבוצות‬ ‫תומכות‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫עבור‬ ‫בעיקר‬ ‫ופועלות‬ ‫והאינטרס‬ ‫חברתית‬ ‫התפתחות‬ ‫הציבורי‬.
 • 5.
 • 6. ‫השלישי‬ ‫והמגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫החברה‬ ‫החברה‬ ‫האזרחית‬ ‫המגזר‬ ‫השלישי‬•‫פילנתרופיה‬ •‫אזרחיות‬ ‫התארגנויות‬ •‫חברתיות‬ ‫שותפויות‬ •‫השלישי‬ ‫המגזר‬ .1‫פורמאליים‬ ‫ארגונים‬ .2‫פרטיים‬ ‫ארגונים‬ .3‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫ארגונים‬ ‫רווח‬ .4‫עצמאיים‬ ‫ארגונים‬ .5‫התנדבותיים‬ ‫ארגונים‬
 • 7. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫מהו‬? (3)‫השלישי‬ ‫המגזר‬ (1)‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ (2)‫העסקי‬ ‫המגזר‬–‫השוק‬ ‫מגזרים‬ ‫שלושה‬ ‫בעלת‬ ‫חברה‬
 • 8. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ •‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ •‫עמותות‬ •‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫חברות‬ ‫סנגור‬5% ‫שירותים‬69% ‫חברים‬ ‫מימון‬17% ‫גג‬ ‫ארגוני‬ ‫תשתית‬ ‫ארגוני‬
 • 9.
 • 10. ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫מקור‬:‫למ‬"‫ס‬,2010 ‫ממוצע‬32‫מדינות‬ Source: Salamon et al, Global Civil Society, 3rd ed. (Kumarian Press, 2010). ‫הכנסות‬ ‫עצמיות‬ 50% ‫תרומות‬ 14% ‫ממשלה‬ ‫העברות‬ 36%
 • 11. ‫ומספרים‬ ‫עובדות‬ ‫מספר‬ ‫מבחינת‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולים‬ ‫בין‬ ‫נחשב‬ ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫ביחס‬ ‫הארגונים‬,‫הכספי‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬,‫המועסקים‬ ‫מספר‬ ‫לתוצר‬ ‫והתרומה‬. ‫המלכ‬ ‫מספר‬"‫כ‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫הרשומים‬ ‫רים‬-25,000(‫הערכה‬),‫בקצב‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫גידול‬-7%‫בשנה‬(1,700‫חדשים‬ ‫ארגונים‬.) ‫של‬ ‫מחזור‬98‫מיליארד‬₪‫בשנה‬,‫המהווה‬13%‫המתל‬"‫ג‬. ‫כ‬ ‫בו‬ ‫מועסקים‬-10%,‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫האדם‬ ‫מכוח‬,‫כ‬-369,000‫משרות‬ ‫שכיר‬.‫ל‬ ‫שווה‬ ‫מתנדבים‬ ‫עבודת‬ ‫שעות‬ ‫כל‬ ‫היקף‬-35,000‫מלאות‬ ‫משרות‬. 60%‫במהלך‬ ‫להתקיים‬ ‫חדלים‬ ‫מהארגונים‬10‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫צריכת‬‫כ‬ ‫מהווה‬ ‫המגזר‬-16%‫הפרטית‬ ‫מהצריכה‬‫והציבורית‬. ‫תוצר‬‫המגזר‬5.9%‫מהתמ‬"‫ג‬(2009.) ‫רווחה‬ ‫בארגוני‬ ‫גידול‬ ‫חל‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫חינוך‬ ‫וארגוני‬ ‫חומרי‬ ‫סיוע‬. (‫מקורות‬:ICTR‫הנתונים‬ ‫מסד‬,2007;‫לימור‬ ‫ניסן‬,2011;‫החשכ‬"‫ל‬,‫הלמ‬"‫ס‬,2010)
 • 12. ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬(‫לימור‬,2011) ‫ב‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫אינו‬ ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬: ‫המקומית‬ ‫הפרטית‬ ‫בתרומה‬–‫עסקים‬ ‫ושל‬ ‫פרטים‬ ‫של‬,‫הן‬ ‫הפרטי‬ ‫ולהון‬ ‫העסקים‬ ‫לרווחיות‬ ‫ביחס‬ ‫והן‬ ‫התרומה‬ ‫בשיעור‬. ‫במתנדבים‬–‫מוחלט‬ ‫באופן‬,‫ביחס‬‫לאוכלוסיה‬‫בכללותה‬ ‫במגזר‬ ‫השכירים‬ ‫ולמספר‬. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫כלפי‬ ‫הננקטת‬ ‫הממשלתית‬ ‫המדיניות‬: ‫לתורמים‬ ‫הניתנות‬ ‫ובהטבות‬ ‫הפילנתרופיה‬ ‫בעידוד‬ ‫ממעיטה‬. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫על‬ ‫המוטל‬ ‫במיסוי‬ ‫מכבידה‬.
 • 13. ‫ותמורות‬ ‫היסטוריים‬ ‫תהליכים‬ ‫העמותות‬ ‫חוק‬–1980–‫רזה‬ ‫חוק‬ ‫הרווחה‬ ‫מדינת‬ ‫צמצום‬–‫קצבאות‬ ‫וצמצום‬ ‫הפרטה‬ ‫העוני‬ ‫הגברת‬-‫באוכלוסיה‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ‫ופערים‬ ‫צרכים‬ ‫הפוליטית‬ ‫התפיסה‬ ‫שיני‬–‫פרלמנטארית‬ ‫חוץ‬ ‫פוליטיקה‬ ‫תרבותית‬ ‫רב‬ ‫כחברה‬ ‫ישראל‬–‫לחץ‬ ‫לקבוצות‬ ‫לגיטימיות‬ ‫שונים‬ ‫וצרכים‬ ‫תרבות‬ ‫עם‬ ‫עסקים‬ ‫כניסת‬ ‫שונים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫מגוונים‬ ‫תורמים‬ ‫כניסת‬ ‫אזרחית‬ ‫וחברה‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫צמיחת‬ ‫הציבור‬ ‫מעורבות‬ ‫התגברות‬