SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
‫סקירה‬
‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬
‫בוגרים‬ ‫תכנית‬,‫מנכ‬ ‫פורום‬"‫לים‬
‫מאי‬2012
‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬...
o‫אזרחית‬ ‫חברה‬
o‫שלישי‬ ‫מגזר‬
o‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫בין‬ ‫מה‬?
o‫בישראל‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬
o‫מבנה‬
o‫עובדות‬
o‫מספרים‬
o‫רגולציה‬
‫האזרחית‬ ‫החברה‬‫כל‬ ‫סך‬ ‫היא‬
‫הארגונים‬
‫האזרחיים‬‫והחברתיים‬,‫או‬
‫המוסדות‬
‫המעצבים‬‫דמוקרטיה‬‫מתפקדת‬,
‫במסגרת‬ ‫הפועלות‬ ‫קבוצות‬
‫תומכות‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬
‫עבור‬ ‫בעיקר‬ ‫ופועלות‬
‫והאינטרס‬ ‫חברתית‬ ‫התפתחות‬
‫הציבורי‬.
‫השלישי‬ ‫והמגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫החברה‬
‫החברה‬
‫האזרחית‬
‫המגזר‬
‫השלישי‬•‫פילנתרופיה‬
•‫אזרחיות‬ ‫התארגנויות‬
•‫חברתיות‬ ‫שותפויות‬
•‫השלישי‬ ‫המגזר‬
.1‫פורמאליים‬ ‫ארגונים‬
.2‫פרטיים‬ ‫ארגונים‬
.3‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫ארגונים‬
‫רווח‬
.4‫עצמאיים‬ ‫ארגונים‬
.5‫התנדבותיים‬ ‫ארגונים‬
‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫מהו‬?
(3)‫השלישי‬ ‫המגזר‬
(1)‫הציבורי‬ ‫המגזר‬
(2)‫העסקי‬ ‫המגזר‬–‫השוק‬
‫מגזרים‬ ‫שלושה‬ ‫בעלת‬ ‫חברה‬
‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬
•‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬
•‫עמותות‬
•‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫חברות‬
‫סנגור‬5%
‫שירותים‬69%
‫חברים‬
‫מימון‬17%
‫גג‬ ‫ארגוני‬
‫תשתית‬ ‫ארגוני‬
‫מימון‬ ‫מקורות‬
‫מקור‬:‫למ‬"‫ס‬,2010
‫ממוצע‬32‫מדינות‬
Source: Salamon et al, Global Civil
Society, 3rd ed. (Kumarian Press, 2010).
‫הכנסות‬
‫עצמיות‬
50%
‫תרומות‬
14%
‫ממשלה‬ ‫העברות‬
36%
‫ומספרים‬ ‫עובדות‬
‫מספר‬ ‫מבחינת‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולים‬ ‫בין‬ ‫נחשב‬ ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬
‫אוכלוסייה‬ ‫ביחס‬ ‫הארגונים‬,‫הכספי‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬,‫המועסקים‬ ‫מספר‬
‫לתוצר‬ ‫והתרומה‬.
‫המלכ‬ ‫מספר‬"‫כ‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫הרשומים‬ ‫רים‬-25,000(‫הערכה‬),‫בקצב‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫גידול‬-7%‫בשנה‬(1,700‫חדשים‬ ‫ארגונים‬.)
‫של‬ ‫מחזור‬98‫מיליארד‬₪‫בשנה‬,‫המהווה‬13%‫המתל‬"‫ג‬.
‫כ‬ ‫בו‬ ‫מועסקים‬-10%,‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫האדם‬ ‫מכוח‬,‫כ‬-369,000‫משרות‬
‫שכיר‬.‫ל‬ ‫שווה‬ ‫מתנדבים‬ ‫עבודת‬ ‫שעות‬ ‫כל‬ ‫היקף‬-35,000‫מלאות‬ ‫משרות‬.
60%‫במהלך‬ ‫להתקיים‬ ‫חדלים‬ ‫מהארגונים‬10‫הראשונות‬ ‫השנים‬
‫צריכת‬‫כ‬ ‫מהווה‬ ‫המגזר‬-16%‫הפרטית‬ ‫מהצריכה‬‫והציבורית‬.
‫תוצר‬‫המגזר‬5.9%‫מהתמ‬"‫ג‬(2009.)
‫רווחה‬ ‫בארגוני‬ ‫גידול‬ ‫חל‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫חינוך‬ ‫וארגוני‬ ‫חומרי‬ ‫סיוע‬.
(‫מקורות‬:ICTR‫הנתונים‬ ‫מסד‬,2007;‫לימור‬ ‫ניסן‬,2011;‫החשכ‬"‫ל‬,‫הלמ‬"‫ס‬,2010)
‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬(‫לימור‬,2011)
‫ב‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫אינו‬ ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬:
‫המקומית‬ ‫הפרטית‬ ‫בתרומה‬–‫עסקים‬ ‫ושל‬ ‫פרטים‬ ‫של‬,‫הן‬
‫הפרטי‬ ‫ולהון‬ ‫העסקים‬ ‫לרווחיות‬ ‫ביחס‬ ‫והן‬ ‫התרומה‬ ‫בשיעור‬.
‫במתנדבים‬–‫מוחלט‬ ‫באופן‬,‫ביחס‬‫לאוכלוסיה‬‫בכללותה‬
‫במגזר‬ ‫השכירים‬ ‫ולמספר‬.
‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫כלפי‬ ‫הננקטת‬ ‫הממשלתית‬ ‫המדיניות‬:
‫לתורמים‬ ‫הניתנות‬ ‫ובהטבות‬ ‫הפילנתרופיה‬ ‫בעידוד‬ ‫ממעיטה‬.
‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫על‬ ‫המוטל‬ ‫במיסוי‬ ‫מכבידה‬.
‫ותמורות‬ ‫היסטוריים‬ ‫תהליכים‬
‫העמותות‬ ‫חוק‬–1980–‫רזה‬ ‫חוק‬
‫הרווחה‬ ‫מדינת‬ ‫צמצום‬–‫קצבאות‬ ‫וצמצום‬ ‫הפרטה‬
‫העוני‬ ‫הגברת‬-‫באוכלוסיה‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ‫ופערים‬ ‫צרכים‬
‫הפוליטית‬ ‫התפיסה‬ ‫שיני‬–‫פרלמנטארית‬ ‫חוץ‬ ‫פוליטיקה‬
‫תרבותית‬ ‫רב‬ ‫כחברה‬ ‫ישראל‬–‫לחץ‬ ‫לקבוצות‬ ‫לגיטימיות‬
‫שונים‬ ‫וצרכים‬ ‫תרבות‬ ‫עם‬ ‫עסקים‬ ‫כניסת‬
‫שונים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫מגוונים‬ ‫תורמים‬ ‫כניסת‬
‫אזרחית‬ ‫וחברה‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫צמיחת‬
‫הציבור‬ ‫מעורבות‬ ‫התגברות‬
‫ותודה‬ ‫להתראות‬

More Related Content

Similar to סקירה: חברה אזרחית ומגזר שלישי

תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקיתפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקיsheatufim
 
כנס קיסריה 2010 ניסן לימור
כנס קיסריה 2010 ניסן לימורכנס קיסריה 2010 ניסן לימור
כנס קיסריה 2010 ניסן לימורsheatufim
 
שיתופים פורטל
שיתופים  פורטלשיתופים  פורטל
שיתופים פורטלDr. Anat Klumel
 
ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע sheatufim
 
ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצועניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצועsheatufim
 
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חימיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חיmushu
 
מצגת החברה האזרחית
מצגת החברה האזרחיתמצגת החברה האזרחית
מצגת החברה האזרחיתsheatufim
 
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?sheatufim
 
הזמנה למסע
הזמנה למסעהזמנה למסע
הזמנה למסעsheatufim
 
Marketing on Facebook, Twitter and Linkedin
Marketing on Facebook, Twitter and LinkedinMarketing on Facebook, Twitter and Linkedin
Marketing on Facebook, Twitter and LinkedinEyal Marcus
 
ממד
ממדממד
ממדelio2b
 
מצגת השפעה חברתית
מצגת השפעה חברתיתמצגת השפעה חברתית
מצגת השפעה חברתיתsheatufim
 
דמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתדמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתhagitmt
 
דמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתדמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתhagitmt
 
המשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומיהמשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומיHemi Shturman
 
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיותYonatan Ben-Dor
 
ניהול ארגון חברתי והקשר עם המגזר העסקי
ניהול ארגון חברתי והקשר עם המגזר העסקיניהול ארגון חברתי והקשר עם המגזר העסקי
ניהול ארגון חברתי והקשר עם המגזר העסקיsheatufim
 
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש sheatufim
 
מצגת אזרחות כלכלית
מצגת אזרחות כלכליתמצגת אזרחות כלכלית
מצגת אזרחות כלכליתhishtalmutcet
 

Similar to סקירה: חברה אזרחית ומגזר שלישי (19)

תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקיתפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
תפקיד המנכ"ל בניהול קשר עם מגזר עסקי
 
כנס קיסריה 2010 ניסן לימור
כנס קיסריה 2010 ניסן לימורכנס קיסריה 2010 ניסן לימור
כנס קיסריה 2010 ניסן לימור
 
שיתופים פורטל
שיתופים  פורטלשיתופים  פורטל
שיתופים פורטל
 
ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע
 
ניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצועניהול חברתי זה מקצוע
ניהול חברתי זה מקצוע
 
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חימיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
מיפוי ארגונים חברתיים לפיתוח יכולות ארגוניות - ממצאי סקירה של קרן אבי חי
 
מצגת החברה האזרחית
מצגת החברה האזרחיתמצגת החברה האזרחית
מצגת החברה האזרחית
 
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
מצגת מרחבי השפעה - מה זה ולמה זה טוב?
 
הזמנה למסע
הזמנה למסעהזמנה למסע
הזמנה למסע
 
Marketing on Facebook, Twitter and Linkedin
Marketing on Facebook, Twitter and LinkedinMarketing on Facebook, Twitter and Linkedin
Marketing on Facebook, Twitter and Linkedin
 
ממד
ממדממד
ממד
 
מצגת השפעה חברתית
מצגת השפעה חברתיתמצגת השפעה חברתית
מצגת השפעה חברתית
 
דמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתדמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותית
 
דמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותיתדמוקרטיה השתתפותית
דמוקרטיה השתתפותית
 
המשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומיהמשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומי
 
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
 
ניהול ארגון חברתי והקשר עם המגזר העסקי
ניהול ארגון חברתי והקשר עם המגזר העסקיניהול ארגון חברתי והקשר עם המגזר העסקי
ניהול ארגון חברתי והקשר עם המגזר העסקי
 
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
 
מצגת אזרחות כלכלית
מצגת אזרחות כלכליתמצגת אזרחות כלכלית
מצגת אזרחות כלכלית
 

More from sheatufim

המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfsheatufim
 
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי בריירמה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי בריירsheatufim
 
מהו מהלך משותף
מהו מהלך משותףמהו מהלך משותף
מהו מהלך משותףsheatufim
 
להיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותףלהיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותףsheatufim
 
First meeting
First meetingFirst meeting
First meetingsheatufim
 
Invest roundtable
Invest roundtableInvest roundtable
Invest roundtablesheatufim
 
Web third sector
Web third sectorWeb third sector
Web third sectorsheatufim
 
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמהפילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמהsheatufim
 
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018sheatufim
 
מדידה משותפת
מדידה משותפתמדידה משותפת
מדידה משותפתsheatufim
 
Readyness assesment and connunity engagement in collective impact
Readyness assesment and connunity engagement in collective impactReadyness assesment and connunity engagement in collective impact
Readyness assesment and connunity engagement in collective impactsheatufim
 
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017sheatufim
 
חשיבה אסטרטגית
חשיבה אסטרטגיתחשיבה אסטרטגית
חשיבה אסטרטגיתsheatufim
 
שיעורים במנהיגות
שיעורים במנהיגותשיעורים במנהיגות
שיעורים במנהיגותsheatufim
 
מיצוב ומיתוג
מיצוב ומיתוגמיצוב ומיתוג
מיצוב ומיתוגsheatufim
 

More from sheatufim (20)

המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
 
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי בריירמה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות - גדי ברייר
 
Gadi breir
Gadi breirGadi breir
Gadi breir
 
מהו מהלך משותף
מהו מהלך משותףמהו מהלך משותף
מהו מהלך משותף
 
להיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותףלהיות שותף במהלך משותף
להיות שותף במהלך משותף
 
Liat2111
Liat2111Liat2111
Liat2111
 
Inbar2111
Inbar2111Inbar2111
Inbar2111
 
Liat2111
Liat2111Liat2111
Liat2111
 
First meeting
First meetingFirst meeting
First meeting
 
Invest roundtable
Invest roundtableInvest roundtable
Invest roundtable
 
Magen haiim
Magen haiimMagen haiim
Magen haiim
 
Web third sector
Web third sectorWeb third sector
Web third sector
 
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמהפילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
 
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
מצגת מפגש רשת השותפים של 5פי2 יוני 2018
 
מדידה משותפת
מדידה משותפתמדידה משותפת
מדידה משותפת
 
Readyness assesment and connunity engagement in collective impact
Readyness assesment and connunity engagement in collective impactReadyness assesment and connunity engagement in collective impact
Readyness assesment and connunity engagement in collective impact
 
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
מצגת סיכום שולחן חינוך 2017
 
חשיבה אסטרטגית
חשיבה אסטרטגיתחשיבה אסטרטגית
חשיבה אסטרטגית
 
שיעורים במנהיגות
שיעורים במנהיגותשיעורים במנהיגות
שיעורים במנהיגות
 
מיצוב ומיתוג
מיצוב ומיתוגמיצוב ומיתוג
מיצוב ומיתוג
 

סקירה: חברה אזרחית ומגזר שלישי

 • 1. ‫סקירה‬ ‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫בוגרים‬ ‫תכנית‬,‫מנכ‬ ‫פורום‬"‫לים‬ ‫מאי‬2012
 • 2. ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬... o‫אזרחית‬ ‫חברה‬ o‫שלישי‬ ‫מגזר‬ o‫שלישי‬ ‫ומגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫בין‬ ‫מה‬? o‫בישראל‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ o‫מבנה‬ o‫עובדות‬ o‫מספרים‬ o‫רגולציה‬
 • 3.
 • 4. ‫האזרחית‬ ‫החברה‬‫כל‬ ‫סך‬ ‫היא‬ ‫הארגונים‬ ‫האזרחיים‬‫והחברתיים‬,‫או‬ ‫המוסדות‬ ‫המעצבים‬‫דמוקרטיה‬‫מתפקדת‬, ‫במסגרת‬ ‫הפועלות‬ ‫קבוצות‬ ‫תומכות‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫עבור‬ ‫בעיקר‬ ‫ופועלות‬ ‫והאינטרס‬ ‫חברתית‬ ‫התפתחות‬ ‫הציבורי‬.
 • 5.
 • 6. ‫השלישי‬ ‫והמגזר‬ ‫אזרחית‬ ‫החברה‬ ‫החברה‬ ‫האזרחית‬ ‫המגזר‬ ‫השלישי‬•‫פילנתרופיה‬ •‫אזרחיות‬ ‫התארגנויות‬ •‫חברתיות‬ ‫שותפויות‬ •‫השלישי‬ ‫המגזר‬ .1‫פורמאליים‬ ‫ארגונים‬ .2‫פרטיים‬ ‫ארגונים‬ .3‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫ארגונים‬ ‫רווח‬ .4‫עצמאיים‬ ‫ארגונים‬ .5‫התנדבותיים‬ ‫ארגונים‬
 • 7. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫מהו‬? (3)‫השלישי‬ ‫המגזר‬ (1)‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ (2)‫העסקי‬ ‫המגזר‬–‫השוק‬ ‫מגזרים‬ ‫שלושה‬ ‫בעלת‬ ‫חברה‬
 • 8. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ •‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ •‫עמותות‬ •‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫חברות‬ ‫סנגור‬5% ‫שירותים‬69% ‫חברים‬ ‫מימון‬17% ‫גג‬ ‫ארגוני‬ ‫תשתית‬ ‫ארגוני‬
 • 9.
 • 10. ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫מקור‬:‫למ‬"‫ס‬,2010 ‫ממוצע‬32‫מדינות‬ Source: Salamon et al, Global Civil Society, 3rd ed. (Kumarian Press, 2010). ‫הכנסות‬ ‫עצמיות‬ 50% ‫תרומות‬ 14% ‫ממשלה‬ ‫העברות‬ 36%
 • 11. ‫ומספרים‬ ‫עובדות‬ ‫מספר‬ ‫מבחינת‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולים‬ ‫בין‬ ‫נחשב‬ ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫ביחס‬ ‫הארגונים‬,‫הכספי‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬,‫המועסקים‬ ‫מספר‬ ‫לתוצר‬ ‫והתרומה‬. ‫המלכ‬ ‫מספר‬"‫כ‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫הרשומים‬ ‫רים‬-25,000(‫הערכה‬),‫בקצב‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫גידול‬-7%‫בשנה‬(1,700‫חדשים‬ ‫ארגונים‬.) ‫של‬ ‫מחזור‬98‫מיליארד‬₪‫בשנה‬,‫המהווה‬13%‫המתל‬"‫ג‬. ‫כ‬ ‫בו‬ ‫מועסקים‬-10%,‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫האדם‬ ‫מכוח‬,‫כ‬-369,000‫משרות‬ ‫שכיר‬.‫ל‬ ‫שווה‬ ‫מתנדבים‬ ‫עבודת‬ ‫שעות‬ ‫כל‬ ‫היקף‬-35,000‫מלאות‬ ‫משרות‬. 60%‫במהלך‬ ‫להתקיים‬ ‫חדלים‬ ‫מהארגונים‬10‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫צריכת‬‫כ‬ ‫מהווה‬ ‫המגזר‬-16%‫הפרטית‬ ‫מהצריכה‬‫והציבורית‬. ‫תוצר‬‫המגזר‬5.9%‫מהתמ‬"‫ג‬(2009.) ‫רווחה‬ ‫בארגוני‬ ‫גידול‬ ‫חל‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫חינוך‬ ‫וארגוני‬ ‫חומרי‬ ‫סיוע‬. (‫מקורות‬:ICTR‫הנתונים‬ ‫מסד‬,2007;‫לימור‬ ‫ניסן‬,2011;‫החשכ‬"‫ל‬,‫הלמ‬"‫ס‬,2010)
 • 12. ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬(‫לימור‬,2011) ‫ב‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫אינו‬ ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬: ‫המקומית‬ ‫הפרטית‬ ‫בתרומה‬–‫עסקים‬ ‫ושל‬ ‫פרטים‬ ‫של‬,‫הן‬ ‫הפרטי‬ ‫ולהון‬ ‫העסקים‬ ‫לרווחיות‬ ‫ביחס‬ ‫והן‬ ‫התרומה‬ ‫בשיעור‬. ‫במתנדבים‬–‫מוחלט‬ ‫באופן‬,‫ביחס‬‫לאוכלוסיה‬‫בכללותה‬ ‫במגזר‬ ‫השכירים‬ ‫ולמספר‬. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫כלפי‬ ‫הננקטת‬ ‫הממשלתית‬ ‫המדיניות‬: ‫לתורמים‬ ‫הניתנות‬ ‫ובהטבות‬ ‫הפילנתרופיה‬ ‫בעידוד‬ ‫ממעיטה‬. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫על‬ ‫המוטל‬ ‫במיסוי‬ ‫מכבידה‬.
 • 13. ‫ותמורות‬ ‫היסטוריים‬ ‫תהליכים‬ ‫העמותות‬ ‫חוק‬–1980–‫רזה‬ ‫חוק‬ ‫הרווחה‬ ‫מדינת‬ ‫צמצום‬–‫קצבאות‬ ‫וצמצום‬ ‫הפרטה‬ ‫העוני‬ ‫הגברת‬-‫באוכלוסיה‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ‫ופערים‬ ‫צרכים‬ ‫הפוליטית‬ ‫התפיסה‬ ‫שיני‬–‫פרלמנטארית‬ ‫חוץ‬ ‫פוליטיקה‬ ‫תרבותית‬ ‫רב‬ ‫כחברה‬ ‫ישראל‬–‫לחץ‬ ‫לקבוצות‬ ‫לגיטימיות‬ ‫שונים‬ ‫וצרכים‬ ‫תרבות‬ ‫עם‬ ‫עסקים‬ ‫כניסת‬ ‫שונים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫מגוונים‬ ‫תורמים‬ ‫כניסת‬ ‫אזרחית‬ ‫וחברה‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫צמיחת‬ ‫הציבור‬ ‫מעורבות‬ ‫התגברות‬