SlideShare a Scribd company logo
‫نقش‬‫اینترنت‬‫در‬‫ش‬‫کاف‬
‫کشوره‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬‫ای‬
‫تاک‬ ‫با‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬‫ید‬
‫ایران‬ ‫بر‬
‫نویسنده‬:‫صفرزاده‬ ‫مصطفی‬
‫مقدمه‬
■‫وقتی‬‫ریزش‬‫اطالعات‬‫هاي‬‫رسانه‬‫جمعی‬‫به‬‫نظام‬‫اجتماعی‬‫افزایش‬،‫یابد‬‫می‬‫هائی‬‫بخش‬‫از‬‫جمعيت‬‫با‬‫پایگاه‬‫اجتماعی‬‫اقت‬‫صادي‬،‫باالتر‬
‫تر‬‫سریع‬‫از‬‫هاي‬‫بخش‬‫با‬‫پایگاه‬،‫تر‬‫پائين‬‫این‬‫اطالعات‬‫را‬‫كسب‬‫كنند؛‬‫می‬‫به‬‫طوري‬‫كه‬‫تفاوت‬‫یا‬‫شكاف‬‫در‬‫آگاهی‬‫مي‬‫ان‬‫این‬‫ها‬‫بخش‬
‫افزایش‬‫یابد‬‫می‬.‫این‬‫پدیده‬‫را‬‫شكاف‬‫آگاهی‬‫گویند‬‫می‬.
■‫این‬‫فرضيه‬‫اولين‬‫بار‬‫توسط‬«‫تيكنور‬»،«‫دونوهو‬»‫و‬«‫اولين‬»‫در‬‫سال‬1970‫در‬‫اي‬‫مقاله‬‫با‬‫عنوان‬«‫جریان‬‫هاي‬‫رسانه‬‫جمعی‬‫و‬‫رشد‬
‫تفكيكی‬‫در‬‫آگاهی‬»‫مطرح‬‫شد‬.
■‫پس‬‫از‬‫طرح‬‫نظریه‬‫شكاف‬،‫آگاهی‬‫به‬‫شكاف‬‫در‬‫هاي‬‫بخش‬‫دیگر‬‫ارتباطی‬‫نيز‬‫توجه‬‫زیادي‬‫شد‬‫طوري‬‫به‬‫كه‬‫مقاالت‬‫بسي‬‫اري‬‫در‬‫این‬
‫موارد‬‫پس‬‫از‬‫آن‬‫به‬‫رشته‬‫تحریر‬‫درآمدند‬.‫یكی‬‫از‬‫این‬‫هاي‬‫بخش‬‫جدید‬‫حوزه‬‫دیجيتال‬‫بود‬‫كه‬‫با‬‫پيشرفت‬‫روزافزون‬‫تك‬‫هاي‬‫نولوژي‬
‫ارتباطی‬‫بيشتر‬‫به‬‫آن‬‫توجه‬‫شد‬.
■‫شاید‬‫ها‬‫خيلی‬‫تصور‬‫كردند‬‫می‬‫كه‬‫با‬‫رشد‬‫و‬‫گسترش‬‫هاي‬‫تكنولوژي‬،‫ارتباطی‬‫دیگر‬‫شكاف‬‫آگاهی‬‫از‬‫بين‬‫خواهد‬‫رفت‬.‫و‬‫شاید‬‫بيشتر‬‫از‬
‫این‬،‫تصور‬‫فكر‬‫از‬‫بين‬‫رفتن‬‫شكاف‬‫دیجيتال‬‫و‬‫مخصوصا‬‫شكاف‬‫دسترسی‬‫رواج‬‫داشت‬‫ولی‬‫امروزه‬‫شاهدیم‬‫كه‬‫این‬‫ق‬‫طعا‬‫فكر‬
‫اي‬‫انگارانه‬‫ساده‬‫خواهد‬‫بود‬.
■‫به‬‫تعبيري‬‫دیگر‬‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫نابرابري‬‫هاي‬‫موجود‬‫ميان‬‫كشور‬‫هاي‬‫مختلف‬‫جهان‬‫است‬‫كه‬‫از‬‫چگونگی‬‫بهره‬‫گ‬‫يري‬‫آنان‬‫از‬
‫تكنولوژي‬‫اطالعات‬‫و‬‫ارتباطات‬‫در‬‫جهت‬‫توسعه‬‫اقتصادي‬‫و‬‫اجتماعی‬‫ناشی‬‫می‬‫شود‬.
‫دیجیتال‬ ‫شکاف‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬
■‫پنج‬‫حالت‬‫وجود‬‫دارد‬‫كه‬‫ابعاد‬‫وجودي‬‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫را‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬:(،‫رویسی‬1388)
.1‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫نبود‬‫ارتباط‬‫فيزیكی‬‫و‬‫دسترسی‬‫به‬‫شبكه‬‫و‬‫سخت‬‫افزار‬‫كامپيوتر‬‫و‬‫آموزش‬‫كه‬‫در‬
‫صورت‬‫تامين‬‫ها‬‫آن‬‫این‬‫شكاف‬‫ميان‬‫دولت‬‫و‬‫هاي‬‫سازمان‬‫غير‬‫دولتی‬‫برداشته‬‫خواهد‬‫شد‬.
.2‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫نبود‬،‫كامپيوتر‬‫دسترسی‬‫به‬‫كامپيوتر‬‫و‬‫هاي‬‫آموزش‬‫الزم‬‫كه‬‫به‬‫خاطر‬‫س‬‫هاي‬‫ياست‬
‫ناكاراي‬‫دولت‬‫تشدید‬‫می‬‫گردد‬‫و‬‫همين‬‫باعث‬‫به‬‫تاخير‬‫افتادن‬‫توسعه‬‫و‬‫استفاده‬‫از‬‫كامپيوتر‬‫می‬‫شود‬.
.3‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫به‬‫معناي‬‫فرصت‬‫از‬‫دست‬‫رفته‬‫براي‬‫هاي‬‫گروه‬‫محرومی‬‫است‬‫كه‬‫توانایی‬‫استفاده‬‫موثر‬‫از‬‫فناوري‬
‫ارتباطات‬‫و‬‫اطالعات‬‫براي‬‫بهتر‬‫شدن‬‫زندگيشان‬‫را‬‫ندارند‬.
.4‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫یعنی‬‫نبود‬،‫كامپيوتر‬‫آموزش‬‫و‬‫دسترسی‬.‫اما‬‫این‬‫مشكل‬‫با‬‫تجهيز‬‫سخت‬‫افزار‬‫كامپ‬‫يوتري‬‫و‬‫دسترسی‬‫به‬
‫شبكه‬‫حل‬‫شدنی‬‫است‬.
.5‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫بازتاب‬‫فقر‬‫و‬‫كمبود‬‫سواد‬،‫كافی‬‫و‬‫نبود‬‫بهداشت‬‫و‬‫سایر‬‫ضروریات‬‫اجتماعی‬‫است‬.‫كا‬‫مپيوتر‬‫الزم‬‫است‬
‫اما‬‫هيچ‬‫چيز‬‫نمی‬‫تواند‬‫جامعه‬‫اي‬‫را‬‫وادار‬‫به‬‫پر‬‫كردن‬‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫نماید‬‫مگر‬‫اینكه‬‫سواد‬،‫كافی‬‫فقر‬‫و‬‫هاي‬‫مراقبت‬
‫بهداشتی‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬‫گيرد‬.
‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ‫چرا‬
■‫دالیل‬‫وجود‬‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫مرتبط‬‫با‬‫اینترنت‬‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫است‬:
.1‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫از‬‫اشاعه‬‫و‬‫گسترش‬‫تدریجی‬‫فن‬‫هاي‬‫آوري‬‫نو‬‫نشات‬‫می‬‫گيرد‬.‫شكاف‬‫دیجيت‬،‫الی‬‫اجتناب‬
‫ناپذیر‬‫است‬‫چون‬‫كشورهاي‬‫ثروتمند‬‫تجربه‬‫كافی‬‫و‬‫درآمد‬‫اضافی‬‫براي‬‫استفاده‬‫از‬‫فن‬‫ها‬‫آوري‬‫را‬‫دا‬‫رند‬.
.2‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫به‬‫این‬‫دليل‬‫وجود‬‫دارد‬‫كه‬‫مردم‬‫نمی‬‫دانند‬‫چگونه‬‫از‬‫این‬‫فناوري‬‫استفاده‬‫كن‬‫ند‬‫یا‬‫این‬‫كه‬
‫فناوري‬‫متناسب‬‫با‬‫زندگی‬‫ها‬‫آن‬‫فراهم‬‫نشده‬‫است‬.
.3‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫بازتابی‬‫از‬‫چشم‬‫انداز‬‫زیر‬‫بناي‬‫فن‬‫آوري‬‫موجود‬‫و‬‫توزیع‬‫ثروت‬‫است‬.‫در‬‫كشوره‬‫ایی‬‫كه‬‫فاقد‬
‫سواد‬‫و‬‫برق‬‫هستند‬‫قطعا‬‫مردم‬‫قادر‬‫به‬‫استفاده‬‫موثر‬‫از‬‫فن‬‫آوري‬‫اطالعات‬‫نخواهند‬‫بود‬.
.4‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫ناشی‬‫از‬‫مشكالت‬‫واقعی‬‫در‬‫انتقال‬‫فن‬‫آوري‬‫به‬‫سراسر‬‫دنيا‬‫وجود‬‫دارد‬‫تا‬‫حدودي‬‫به‬‫خاطر‬
‫مشكل‬‫ایجاد‬‫دسترسی‬‫به‬‫شبكه‬‫و‬‫تا‬‫اندازه‬‫اي‬‫هم‬‫به‬‫خاطر‬‫دشواري‬‫تامين‬‫برق‬‫در‬‫مناطق‬‫روستای‬‫ی‬‫است‬.
.5‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫به‬‫انتخاب‬‫شخصی‬‫هم‬‫باز‬‫می‬‫گردد‬.‫بعضی‬‫افراد‬‫اصال‬‫تمایلی‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬‫فن‬‫آوري‬
‫اطالعات‬‫ندارند‬.‫در‬‫نتيجه‬‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫تا‬‫حدي‬‫آميز‬‫ابهام‬‫باقی‬‫ماند‬‫می‬.(‫رویسی‬،1388)
‫توسع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫شرایط‬‫ه‬
■‫با‬‫مراجعه‬‫به‬‫آمار‬‫رسمی‬‫داخلی‬‫و‬‫المللی‬‫بين‬‫در‬‫یابيم‬‫می‬‫كه‬‫ضریب‬‫نفوذ‬‫اینترنت‬‫در‬‫بين‬‫كش‬‫ورهاي‬‫در‬‫حال‬
‫توسعه‬‫به‬‫خصوص‬‫ایران‬‫در‬‫حال‬‫افزایش‬‫است‬‫و‬‫تعداد‬‫كاربران‬‫اینترنت‬‫سرعت‬‫به‬‫در‬‫حال‬‫رشد‬‫ب‬‫می‬‫اشد‬.
‫بنابراین‬‫دیر‬‫یا‬‫زود‬‫تمام‬‫كشورها‬‫باید‬‫نگاه‬‫تري‬‫دقيق‬‫به‬‫مقوله‬‫اینترنت‬‫و‬‫شكاف‬‫دیجيتال‬‫د‬‫اشته‬‫باشند‬‫تا‬‫از‬
‫هاي‬‫آسيب‬‫آن‬‫جلوگيري‬‫كنند‬.
‫نمودار‬‫ضریب‬‫نفوذ‬‫كاربران‬‫اینترنت‬‫در‬‫ایران‬(iriu.ir/matma)(‫در‬‫سال‬1393)(iriu.ir/matma)
‫توسع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫شرایط‬‫ه‬
‫آسيا‬ ‫غرب‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آمار‬(‫تا‬30‫ژوئن‬2014( )internetworldstats.com)
‫توسع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫شرایط‬‫ه‬
‫ها‬ ‫قاره‬ ‫تفكيک‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آمار‬(‫تا‬30‫ژوئن‬2014( )internetworldstats.com)
‫هاي‬‫سال‬ ‫طی‬ ‫آمار‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫آمار‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬2000‫تا‬2014‫آمریكاي‬ ،‫آسيا‬ ،‫افریقا‬ ‫هاي‬‫قاره‬ ‫كه‬ ‫بينيم‬‫می‬
‫درصد‬ ‫داراي‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫واقع‬ ‫مناطق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سوم‬ ‫جهان‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كشورهاي‬ ‫عمده‬ ‫كه‬ ‫آسيا‬ ‫غرب‬ ‫و‬ ‫جنوبی‬‫رشد‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫فراگير‬ ‫زودي‬‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاكی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫باالیی‬ ‫بسيار‬.
‫اینترنت‬ ‫تاثیرات‬/‫مرحله‬‫اول‬:‫اینترنت‬ ‫ورود‬
■‫نسبت‬‫اینترنت‬‫با‬‫مسئله‬‫شكاف‬‫دیجيتال‬‫از‬‫دو‬‫جهت‬‫است‬‫یكی‬‫نسبت‬‫مستق‬‫يم‬‫و‬‫دیگري‬
‫غيرمستقيم‬.‫از‬‫جا‬‫آن‬‫كه‬‫خود‬‫دسترسی‬‫به‬‫اینترنت‬‫یكی‬‫از‬‫هاي‬‫شاخصه‬‫سنجش‬‫ش‬‫كاف‬
‫دیجيتال‬‫محسوب‬‫شود‬‫می‬‫بدیهی‬‫است‬‫كه‬‫فراهم‬‫شدن‬‫تجهيزات‬‫اینترنت‬‫براي‬‫هر‬‫ك‬‫شوري‬
‫باعث‬‫كاهش‬‫یافتن‬‫شكاف‬‫آن‬‫با‬‫سایر‬‫كشورهاي‬‫دارا‬‫و‬‫افزایش‬‫شكاف‬‫بين‬‫آن‬‫كش‬‫ور‬‫و‬
‫كشورهاي‬‫محروم‬‫خواهد‬‫بود‬‫و‬‫اگر‬‫روند‬‫فراهم‬‫شدن‬‫اصل‬‫تجهيزات‬‫ادامه‬‫یابد‬‫شكاف‬‫در‬‫ای‬‫ن‬
‫زمينه‬‫از‬‫بين‬‫خواهد‬‫رفت‬.‫در‬‫واقع‬‫بدیهی‬‫است‬‫بودن‬‫هر‬‫چيز‬‫براي‬‫خود‬‫فرد‬‫دارا‬‫بهتر‬‫از‬‫ن‬‫بود‬‫آن‬
‫است‬.‫اما‬‫آیا‬‫براي‬‫اجتماع‬‫هم‬‫بهتر‬‫است؟‬
‫اینترنت‬ ‫تاثیرات‬/‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫اینترنت‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬
■‫اما‬‫معضل‬‫اصلی‬‫پس‬‫از‬‫ورود‬‫اینترنت‬‫خواهد‬‫بود‬‫و‬‫بعد‬‫از‬‫اینكه‬‫افراد‬‫و‬‫كشورها‬‫وارد‬‫دایره‬‫كا‬‫ربران‬
‫اینترنت‬‫شدند‬‫تاثير‬‫غير‬‫مستقيم‬‫اینترنت‬‫بر‬‫معضل‬‫شكاف‬‫دیجيتال‬‫آغاز‬‫شود‬‫می‬:
1.‫کاهش‬‫شکاف‬:
‫الف‬)‫ایجاد‬‫و‬‫افزایش‬‫فرصت‬‫دیجيتال‬
‫شاخص‬‫فرصت‬‫دیجيتال‬‫شاخصی‬‫است‬‫كه‬‫به‬‫ارزیابی‬‫فرصت‬‫و‬‫امكان‬‫افراد‬‫براي‬‫دسترسی‬‫ب‬‫ه‬‫اطالعات‬
‫جهانی‬‫منصفانه‬‫و‬‫ارزان‬‫پردازد‬‫می‬.‫از‬‫این‬‫رو‬‫افرادي‬‫كه‬‫داراي‬‫اینترنت‬‫هستند‬‫امكان‬‫باالتري‬‫ب‬‫راي‬
‫دسترسی‬‫به‬‫این‬‫اطالعات‬‫خواهند‬‫داشت‬.
‫ب‬)‫ایجاد‬‫و‬‫افزایش‬‫آمادگی‬‫الكترونيک‬
‫شك‬ ‫مطالعه‬ ‫براي‬ ‫اخير‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫شاخص‬ ‫از‬ ‫یكی‬ ‫الكترونيک‬ ‫آمادگی‬ ‫شاخص‬‫آگاهی‬ ‫اف‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬.‫دی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫الكترونيک‬ ‫تجارت‬ ‫محيط‬ ‫سنجش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شاخص‬ ‫این‬‫گري‬
‫است‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫دسترسی‬ ،‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫ميزان‬ ،‫اینترنتی‬ ‫شخصی‬ ‫هاي‬‫فرصت‬ ‫نظير‬‫هاي‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫فاده‬
‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬...‫شود‬‫می‬ ‫تعيين‬.‫این‬ ‫از‬ ‫كاربر‬ ‫یک‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫كشور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫ورود‬ ‫با‬‫در‬ ‫او‬ ‫امتياز‬ ‫ترنت‬
‫شود‬‫می‬ ‫دیجيتال‬ ‫شكاف‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫باال‬ ‫زمينه‬ ‫این‬( .،‫خلجی‬ ‫و‬ ‫خانيكی‬1388:25)
‫اینترنت‬ ‫تاثیرات‬/‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫اینترنت‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬
2.‫افزایش‬‫شکاف‬:
‫اینترنت‬‫تواند‬‫می‬‫باعث‬‫افزایش‬‫شكاف‬‫دیجيتال‬،‫شود‬‫طور‬‫همان‬‫كه‬‫آمارها‬‫هم‬‫نشان‬‫از‬‫افزایش‬‫ش‬‫كاف‬
‫دیجيتال‬‫در‬‫هاي‬‫سال‬‫اخير‬‫دارند‬.‫به‬‫كه‬‫طوري‬‫نوع‬‫استفاده‬‫از‬‫اینترنت‬‫در‬‫هاي‬‫كشور‬‫توسعه‬‫یاف‬‫ته‬‫با‬
‫كشورهاي‬‫در‬‫حال‬‫توسعه‬‫متفاوت‬‫است‬.
‫الف‬)‫عوامل‬‫اقتصادي‬
‫اینترنت‬‫و‬‫خدماتی‬‫كه‬‫از‬‫آن‬‫ناشی‬‫شود‬‫می‬‫از‬‫طرف‬‫كشورهاي‬‫توسعه‬‫یافته‬‫و‬‫پيشرفته‬‫صن‬‫عتی‬‫است‬.‫به‬
‫همين‬‫دليل‬‫همواره‬‫قيمت‬‫آن‬‫در‬‫این‬‫كشورها‬‫تر‬‫پایين‬‫از‬‫كشورهاي‬‫در‬‫حال‬‫توسعه‬‫خواهد‬‫بود‬‫و‬‫این‬‫خود‬
‫باعث‬‫عدم‬‫توازن‬‫در‬‫استفاده‬‫و‬‫ایجاد‬‫شكاف‬‫خواهد‬‫شد‬.
‫ب‬)‫جغرافيا‬
‫نبود‬‫تناسب‬‫ميان‬‫شهر‬‫و‬‫روستا‬‫در‬‫كشورهاي‬‫در‬‫حال‬،‫توسعه‬‫مشكالت‬‫دسترسی‬‫به‬‫زمين‬‫و‬‫اع‬‫تبار‬‫و‬...
‫منجر‬‫به‬‫رشد‬‫مناطق‬‫شهري‬‫از‬‫نظر‬‫تكنولوژیک‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫مناطق‬‫روستایی‬‫در‬‫این‬‫كشورها‬‫از‬‫این‬
‫حركت‬‫عقب‬‫اند‬‫مانده‬.
‫اینترنت‬ ‫تاثیرات‬/‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫اینترنت‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫ج‬)‫سن‬
‫معموال‬‫افراد‬‫جوان‬‫از‬‫آمادگی‬‫بيشتري‬‫براي‬‫ها‬‫آموزش‬‫برخوردار‬‫بوده‬‫و‬‫عالقه‬‫بيشتري‬‫براي‬‫انعطاف‬‫در‬‫ب‬‫رابر‬
‫محصوالت‬‫و‬‫هاي‬‫تكنولوژي‬‫جدید‬‫دارند‬.‫همچنين‬‫ترها‬‫جوان‬‫داراي‬‫انرژي‬‫بيشتري‬،‫بوده‬‫ذهن‬‫پردازشگر‬
‫تري‬‫مناسب‬‫براي‬‫مسائل‬‫مرتبط‬‫با‬‫هاي‬‫تكنولوژي‬‫روز‬‫دارند‬‫و‬‫ها‬‫گرفتاري‬‫و‬‫هایشان‬‫دلمشغولی‬‫نيز‬‫ك‬‫متر‬‫است‬.
‫د‬)‫نسل‬
‫عالوه‬‫بر‬‫تفاوت‬‫بين‬‫سنين‬‫مختلف‬‫در‬‫استفاده‬‫از‬،‫اینترنت‬‫بين‬‫هاي‬‫نسل‬‫مختلف‬‫این‬‫تفاوت‬‫مش‬‫هودتر‬‫است‬.‫البته‬
‫تفاوت‬‫بين‬‫نسلی‬‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫اینترنت‬‫برگرفته‬‫از‬‫همان‬‫تفاوت‬‫سنی‬‫است‬‫اما‬‫كمی‬‫تر‬‫دقيق‬‫و‬‫بيشتر‬‫مربوط‬‫به‬
‫جوامعی‬‫مانند‬‫جامعه‬‫ایران‬‫شود‬‫می‬‫كه‬‫در‬‫عين‬‫اینكه‬‫در‬‫حال‬‫توسعه‬‫است‬‫ولی‬‫تحوالت‬‫بسيار‬‫زیادي‬‫دار‬‫د‬‫و‬‫جهش‬
‫آن‬‫بسيار‬‫سریع‬‫و‬‫زیاد‬‫است‬.
‫هـ‬)‫جنس‬
‫یكی‬‫دیگر‬‫از‬‫عوامل‬‫ایجاد‬‫شكاف‬‫دیجيتال‬‫بر‬‫اثر‬‫استفاده‬‫از‬،‫اینترنت‬‫جنس‬‫است‬.(‫خانيكی‬‫و‬‫خلج‬،‫ی‬1388)‫طور‬‫به‬
‫كلی‬‫زنان‬‫در‬‫برابر‬‫تغييرات‬‫تكنولوژي‬‫و‬‫محصوالت‬‫جدید‬‫مقاومت‬‫بيشتري‬‫از‬‫خود‬‫نشان‬‫دهند‬‫می‬.‫دل‬‫يل‬‫اصلی‬‫آن‬
‫هم‬‫این‬‫است‬‫كه‬‫طور‬‫به‬‫كلی‬‫حاالت‬‫زنان‬‫و‬‫هاي‬‫ویژگی‬‫ها‬‫آن‬‫و‬‫هاي‬‫نقش‬‫ها‬‫آن‬‫كمتر‬‫براي‬‫ها‬‫آن‬‫نياز‬‫استفاد‬‫ه‬‫از‬
‫تكنولوژي‬‫را‬‫ایجاد‬‫كند‬‫می‬.(‫سورین‬،‫وتانكارد‬1386)
‫اینترنت‬ ‫تاثیرات‬/‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫اینترنت‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫و‬)‫سواد‬‫و‬‫آموزش‬
‫افرادي‬‫كه‬‫از‬‫سطح‬‫سواد‬‫باالتري‬‫به‬‫خصوص‬‫در‬‫حوزه‬‫تخصصی‬‫كار‬‫با‬‫اینترنت‬‫و‬‫همچنين‬‫زب‬‫ان‬‫انگليسی‬
‫برخوردارند‬‫بهتر‬‫و‬‫بيشتر‬‫توانند‬‫می‬‫از‬‫اینترنت‬‫بهره‬‫ببرند‬.
‫ز‬)‫استخدام‬
‫در‬‫برخی‬‫از‬‫كشورهاي‬‫در‬‫حال‬‫توسعه‬‫به‬‫دليل‬‫هاي‬‫محدودیت‬‫مختلف‬،‫زیرساختی‬‫امكان‬‫دسترسی‬‫به‬
‫اینترنت‬‫فقط‬‫براي‬‫افراد‬‫شاغل‬‫در‬‫محل‬‫كارشان‬‫وجود‬‫دارد‬‫و‬‫در‬‫خارج‬‫از‬‫آن‬‫این‬‫امكان‬‫نيست‬.‫این‬‫ا‬‫مر‬
‫باعث‬‫ایجاد‬‫شكاف‬‫بين‬‫افراد‬‫شاغل‬‫و‬‫غير‬‫شاغل‬‫شود‬‫می‬.(‫خانيكی‬‫و‬،‫خلجی‬1388)
‫ح‬)‫فرهنگ‬
‫در‬‫كشورهاي‬‫در‬‫حال‬‫توسعه‬‫فرهنگ‬‫و‬‫بستگی‬‫دل‬‫به‬‫آن‬‫قوي‬‫تر‬‫از‬‫كشورهاي‬‫توسعه‬‫یافته‬‫اس‬،‫ت‬‫به‬‫همين‬
‫دليل‬‫امكان‬‫مقاومت‬‫مردم‬‫این‬‫كشورها‬‫با‬‫هاي‬‫تكنولوژي‬،‫جدید‬‫جا‬‫آن‬‫كه‬‫با‬‫ها‬‫فرهنگ‬‫و‬‫سبک‬‫زند‬‫گی‬
‫ها‬‫آن‬‫و‬‫اعتقاداتشان‬‫در‬‫تضاد‬‫است‬‫بسيار‬‫بيشتر‬‫از‬‫كشورهاي‬‫توسعه‬‫یافته‬‫است‬.(Yu،2006)
‫گیری‬‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬
‫اینترنت‬‫در‬‫هاي‬‫سال‬‫اخير‬‫باعث‬‫افزایش‬‫شكاف‬‫دیجيتال‬‫شده‬‫است‬.‫این‬‫درحالی‬‫است‬‫ك‬‫ه‬‫تعداد‬
‫كاربران‬‫آن‬‫در‬‫دنيا‬‫رشد‬‫بسيار‬‫سریعی‬‫دارد‬.‫این‬‫رشد‬‫كننده‬‫استفاده‬‫در‬‫كشورهاي‬‫در‬‫ح‬‫ال‬‫توسعه‬‫به‬
‫خصوص‬‫ایران‬‫بسيار‬‫شدید‬‫بوده‬‫است‬‫طوري‬‫به‬‫كه‬‫ایران‬‫در‬‫بين‬‫كشورهاي‬‫غرب‬‫آسيا‬‫د‬‫اراي‬
‫بيشترین‬‫كاربر‬‫بوده‬‫و‬‫جزو‬20‫كشور‬‫اول‬‫دنيا‬‫از‬‫حيث‬‫تعداد‬‫كاربر‬،‫باشد‬‫می‬‫در‬‫حالی‬‫كه‬‫از‬‫نظ‬‫ر‬
‫جمعيت‬‫طور‬‫این‬‫نيست‬.
‫اما‬‫اینترنت‬‫هم‬‫در‬‫ابتدا‬‫باعث‬‫كاهش‬‫شكاف‬‫دیجيتال‬‫شده‬‫است‬‫ولی‬‫در‬‫ادامه‬‫افزایش‬‫ای‬‫ن‬‫شكاف‬
‫را‬‫در‬‫برداشته‬‫است‬‫و‬‫این‬‫افزایش‬‫در‬‫آینده‬‫بيشتر‬‫نيز‬‫خواهد‬‫شد‬.‫اینترنت‬‫به‬‫خودي‬‫خ‬‫ود‬‫امكانی‬
‫است‬‫كه‬‫باعث‬‫تسهيل‬‫در‬‫ارتباط‬‫براي‬‫انسان‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫مفيد‬‫است‬‫به‬‫همين‬‫دليل‬‫ب‬‫ه‬‫تمام‬‫توان‬
‫باید‬‫براي‬‫كاهش‬‫هاي‬‫آسيب‬‫آن‬‫تالش‬‫كرد‬.
‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫پیشنهاد‬
‫با‬‫این‬‫تفاسير‬‫اینترنت‬‫هم‬‫نقش‬‫كاهش‬‫دهنده‬‫شكاف‬‫دیجيتالی‬‫دارد‬‫و‬‫هم‬‫نقش‬‫افزای‬‫ش‬‫دهندگی‬.
‫البته‬‫كه‬‫این‬‫با‬‫ورود‬‫محصولی‬‫جدید‬‫اختالفی‬‫بين‬‫افراد‬‫و‬‫هاي‬‫گروه‬‫مختلف‬‫وجود‬‫به‬‫بي‬‫اید‬‫طبيعی‬
‫است‬‫اما‬‫سخن‬‫بر‬‫سر‬‫شدید‬‫بودن‬‫این‬‫شكاف‬‫در‬‫حوزه‬‫دیجيتال‬‫است‬.‫براي‬‫جلوگيري‬‫از‬‫این‬‫آسيب‬
‫موارد‬‫زیر‬‫پيشنهاد‬‫شود‬‫می‬:
■‫تالش‬‫براي‬‫ورود‬‫اینترنت‬‫به‬‫ها‬‫خانواده‬‫با‬‫اولویت‬‫باال‬
■‫تالش‬‫براي‬‫آموزش‬‫اجباري‬‫افراد‬‫تر‬‫مسن‬‫درمورد‬‫محيط‬‫نت‬
■‫رفع‬‫موانع‬‫براي‬‫ایجاد‬‫هاي‬‫زیرساخت‬‫مناسب‬‫در‬‫روستاها‬‫و‬‫درصورت‬‫عدم‬،‫امكان‬‫جلوگيري‬‫از‬
‫رشد‬‫دسترسی‬‫به‬‫نت‬‫در‬‫شهرها‬
■‫برطرف‬‫كردن‬‫نيازهاي‬‫اوليه‬‫ها‬‫انسان‬‫مانند‬،‫مسكن‬،‫امنيت‬‫بهداشت‬‫و‬...
■‫تالش‬‫براي‬‫ایجاد‬‫شبكه‬‫ملی‬‫اینترنت‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫فرهنگ‬‫هر‬‫كشور‬
■‫تالش‬‫براي‬‫سازي‬‫سالم‬‫محيط‬‫اینترنت‬

More Related Content

Viewers also liked

Social judgement
Social judgementSocial judgement
Social judgement
mehdi88992003
 
Jean baudrillard
Jean baudrillardJean baudrillard
Jean baudrillard
mehdi88992003
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
mehdi88992003
 
Abraham moles cybernetic
Abraham moles cyberneticAbraham moles cybernetic
Abraham moles cyberneticmehdi88992003
 
Herbert altschull
Herbert altschullHerbert altschull
Herbert altschull
mehdi88992003
 
Denis mc quail
Denis mc quailDenis mc quail
Denis mc quail
mehdi88992003
 
Antonio gramsci hegemonia
Antonio gramsci hegemoniaAntonio gramsci hegemonia
Antonio gramsci hegemonia
mehdi88992003
 
Develop
DevelopDevelop
Develop
mehdi88992003
 
Election advertising
Election advertisingElection advertising
Election advertising
mehdi88992003
 
Citizen journalism
Citizen journalismCitizen journalism
Citizen journalism
mehdi88992003
 
نظریه های هنجاری communications theory
نظریه های هنجاری communications theoryنظریه های هنجاری communications theory
نظریه های هنجاری communications theorymehdi88992003
 
Social penetration
Social penetrationSocial penetration
Social penetration
mehdi88992003
 
Media literacy-yazdian
Media literacy-yazdianMedia literacy-yazdian
Media literacy-yazdian
mehdi88992003
 
Passive audience
Passive audiencePassive audience
Passive audience
mehdi88992003
 
modernization theory lerner
modernization theory lernermodernization theory lerner
modernization theory lerner
mehdi88992003
 
Media literacy 7
Media literacy 7Media literacy 7
Media literacy 7
mehdi88992003
 
Walter benjamin
Walter benjaminWalter benjamin
Walter benjamin
mehdi88992003
 

Viewers also liked (20)

Social judgement
Social judgementSocial judgement
Social judgement
 
Jean baudrillard
Jean baudrillardJean baudrillard
Jean baudrillard
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
 
Abraham moles cybernetic
Abraham moles cyberneticAbraham moles cybernetic
Abraham moles cybernetic
 
Herbert altschull
Herbert altschullHerbert altschull
Herbert altschull
 
Denis mc quail
Denis mc quailDenis mc quail
Denis mc quail
 
Antonio gramsci hegemonia
Antonio gramsci hegemoniaAntonio gramsci hegemonia
Antonio gramsci hegemonia
 
Media richness2
Media richness2Media richness2
Media richness2
 
Max horkheimer
Max horkheimerMax horkheimer
Max horkheimer
 
Develop
DevelopDevelop
Develop
 
Election advertising
Election advertisingElection advertising
Election advertising
 
Citizen journalism
Citizen journalismCitizen journalism
Citizen journalism
 
نظریه های هنجاری communications theory
نظریه های هنجاری communications theoryنظریه های هنجاری communications theory
نظریه های هنجاری communications theory
 
Namayeshe jensiat
Namayeshe jensiatNamayeshe jensiat
Namayeshe jensiat
 
Social penetration
Social penetrationSocial penetration
Social penetration
 
Media literacy-yazdian
Media literacy-yazdianMedia literacy-yazdian
Media literacy-yazdian
 
Passive audience
Passive audiencePassive audience
Passive audience
 
modernization theory lerner
modernization theory lernermodernization theory lerner
modernization theory lerner
 
Media literacy 7
Media literacy 7Media literacy 7
Media literacy 7
 
Walter benjamin
Walter benjaminWalter benjamin
Walter benjamin
 

More from mehdi88992003

Reuters
ReutersReuters
Reuters
mehdi88992003
 
Social learning theory
Social  learning theorySocial  learning theory
Social learning theory
mehdi88992003
 
Cyber crime law
Cyber crime lawCyber crime law
Cyber crime law
mehdi88992003
 
John brookshire thompson
John brookshire thompsonJohn brookshire thompson
John brookshire thompsonmehdi88992003
 
John fiske
John fiskeJohn fiske
John fiske
mehdi88992003
 
Birmingham
BirminghamBirmingham
Birmingham
mehdi88992003
 
David morley 2
David morley 2David morley 2
David morley 2
mehdi88992003
 
Campaign
CampaignCampaign
Campaign
mehdi88992003
 
تیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعاتتیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعات
mehdi88992003
 
Hard news soft news
Hard news soft newsHard news soft news
Hard news soft news
mehdi88992003
 
Noam chomsky
Noam chomskyNoam chomsky
Noam chomsky
mehdi88992003
 
Larry king
Larry kingLarry king
Larry king
mehdi88992003
 
Edward said
Edward saidEdward said
Edward said
mehdi88992003
 
Tv.radio.jurnalism
Tv.radio.jurnalismTv.radio.jurnalism
Tv.radio.jurnalism
mehdi88992003
 
Cnn effect theory
Cnn effect theoryCnn effect theory
Cnn effect theory
mehdi88992003
 
Media propaganda
Media propagandaMedia propaganda
Media propaganda
mehdi88992003
 
Internet addiction
Internet  addictionInternet  addiction
Internet addiction
mehdi88992003
 

More from mehdi88992003 (20)

Reuters
ReutersReuters
Reuters
 
Social learning theory
Social  learning theorySocial  learning theory
Social learning theory
 
Cyber crime law
Cyber crime lawCyber crime law
Cyber crime law
 
John brookshire thompson
John brookshire thompsonJohn brookshire thompson
John brookshire thompson
 
Ecla
EclaEcla
Ecla
 
Pr!
Pr!Pr!
Pr!
 
John fiske
John fiskeJohn fiske
John fiske
 
Birmingham
BirminghamBirmingham
Birmingham
 
David morley 2
David morley 2David morley 2
David morley 2
 
Campaign
CampaignCampaign
Campaign
 
تیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعاتتیترنویسی در مطبوعات
تیترنویسی در مطبوعات
 
Hard news soft news
Hard news soft newsHard news soft news
Hard news soft news
 
Foko
FokoFoko
Foko
 
Noam chomsky
Noam chomskyNoam chomsky
Noam chomsky
 
Larry king
Larry kingLarry king
Larry king
 
Edward said
Edward saidEdward said
Edward said
 
Tv.radio.jurnalism
Tv.radio.jurnalismTv.radio.jurnalism
Tv.radio.jurnalism
 
Cnn effect theory
Cnn effect theoryCnn effect theory
Cnn effect theory
 
Media propaganda
Media propagandaMedia propaganda
Media propaganda
 
Internet addiction
Internet  addictionInternet  addiction
Internet addiction
 

Digital divide