SlideShare a Scribd company logo
1
1. Ndërmarrja “X” ka blerë ndërmarrje përmes xhirollogarisë në vlerë 2.000.000 €. Gjeni Godwill-in dhe kontoni.
Ndërtesa 2.000.000
Pajisje 450.000
Stoqet 600.000
Llogaria e Arketueshme 130.000
Kerkesa per TVSH 250.000
Atkiva 3.430.000
Detyrimet afatgjata 1.650.000
Detyrimet ndaj furnitorit 345.000
Pasiva 1.955.000
Goodwill = Çmimi blerjes-Vlera e tregut Vlera e tregut = Aktiva – Pasiva
1.ZGJIDHJA
VLERA E TREGUT = 3.430.000 – 1.955.000 = 1.475.000
GOODWILL = 2.000.000 – 1.475.000 = 525.000
Nr. Emertimi Debi Kredi
1 Ndertesat 2.000.000
2 Paisjet 450.000
3 Stoqet 600.000
4 Llogaria e arketueshme 130.000
5 Kerkesa per TVSH 250.000
6 Detyrimet afatgjata 1.650.000
7 Detyrimet ndaj furnitorit 345.000
8 Goodwill 525.000
9 Xhirollogaria 2.000.000
Blerja e ndermarrjes 3.955.000 3.995.000
2. Kompania “X” bleu në Shtator pronë me xhirollogari për 650.000, e cila përfshinte edhe ndërtesë dhe pajisje
zyre. Përveç kësaj kompania shpenzoi edhe 20.000 në Tetor për riparim të ndërtesës. Kompania ka vlerësuar se
70% e pronës do ti takojë ndërtesës, 20% tokës dhe 10% pajisjeve.
Nga kostoja prej 20.000 për riparim, 15.500 përfshin rregullimin e çatisë kurse 4.500 lyerjen. Bëni kontimin?
Nr. Emertimi Debi Kredi
1 Ndertesa 455.000
2 Toka 130.000
3 Paisjet 65.000
4 Xhirollogaria 650.000
Per blerjen e ndermarrjes
Nr. Emertimi Debi Kredi
1 Rregullimi i çatisë 15.500
2 Lyerja e objektit 4.500
3 Shpenzimet e mirembajtjes 20.000
4 Per rregullimin e objektit
2
3.Kompania “X” ka një cisternë prej 45.000 € në regjistrat kontabël, dhe zhvleresim të akumuluar prej 20.000 €.
Pajisjen e shet për 32.000 €.
Regjistroni shitjen
Info: Fitimi = (Paraja + Zhvleresimi i akumuluar) – Cisterna
Nr. Emertimi Debi Kredi
1 Paraja 32.000
2 Zhvleresimi i akumuluar 20.000
3 Cisterna 45.000
4 Fitimi 7.000
4. Më datën 04 Korrik 2011 është shitur me para të gatshme kompjuteri për 500 €. Vlera furnizuese ka qene
1000 dhe jetegjatesia e kompjuterit është 5 vite. Kalkuloni zhvlerësimin sipas metodës lineare për këtë
kompjuter që është blerë në muajin dhjetor 2007. Kontoni?
𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑣𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟 =
1000
5
= 200
𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑚𝑢𝑗𝑜𝑟 =
200
12
= 16.666
Zhvleresimi i akumuluar = 3 vjet * 200 + 6 muaj * 16.666 = 600+100 (Rrumbullakesuar nga 99.996) = 700
Fitimi = 500-700=(200)
Nr. Emertimi Debi Kredi
1 Paraja 500
2 Kompjuteri 1000
3 Zhvleresimi i akumuluar 700
4 Fitimi 200
3
6. Më datën 05 korrik 2011 është shitur me kesh kamioni për 4.500 €. Vlera furnizuese ka qene 15.000€ dhe
jetegjatesia e tij ishte 10 vite. Kapaciteti i tij ishte 600.000 km.
a. Kalkuloni zhvlerësimin sipas metodës për njësi për këtë kamion që është blerë në muajin dhjetor 2007 dhe ka
bërë këto km sipas viteve:
a. 𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑗𝑒𝑠𝑖 =
15.000
600.000
= 0.025
a. 2008 – 60.000 km * 0.025 = 1500
b. 2009 – 100.000 km * 0.025 = 2500
c. 2010 – 200.000 km * 0.025 = 5000
d. 2011 – 140.000 km * 0.025 = 3500
b. Kontimi
• Vlera e mbetur e kamionit = 2.500 €
• Kamioni është shitur = 4.500 €
• Fitimi nga shitja e pajisjes = 2.000 €
Nr. Emertimi Debi Kredi
1 Paraja 4.500
2 Kamioni 15.000
3 Zhvleresimi i akumuluar 12.500
4 Fitimi 2.000
7. Ndërmarrja “NN” ka blerë pajisje me vlerë 36.000 € me afat përdorimi 5 vjet dhe me vlerë riziduale 6.000 €.
Pajisja është blerë me 1 Janar 2005. Gjeni se sa është zhvlerësuar pajisja për 5 vitet e përdorimit duke zbatuar:
• Metodën lineare
Data
Jetegjatesia
ne vite
Kosto e
zhvleresimit
Raporti i
zhvleresimit
Shpenzimet e
zhvleresimit
Zhvleresimi i
akumuluar
Vlera
kontabel
01.01.03 36.000
31.12.03 5 30.000 5/15 10.000 10.000 26.000
31.12.04 4 30.000 4/15 8.000 18.000 18.000
31.12.05 3 30.000 3/15 6.000 24.000 12.000
31.12.06 2 30.000 2/15 4.000 28.000 8.000
31.12.07 1 30.000 1/15 2.000 30.000 6.000
4
 Metoda e shumës së numrave të viteve të jetëgjatësisë (Raporti dhe Degresioni)
Formaulaperllogaritjene degresionit: 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 =
2(𝑘𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒−𝑉𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒)
𝑛(𝑛+1)
𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 =
2(36.000 − 6.000)
5(5 + 1)
=
2(30.000)
5(6)
=
60.000
30
= 2000
Data Degresioni
Jetegjatesia ne
vite
Shpenzimet e
zhvleresimit
Zhvleresimi i
akumuluar
Vlera kontabel
01.01.03 36.000
31.12.03 2000 5 10.000 10.000 26.000
31.12.04 2000 4 8.000 18.000 18.000
31.12.05 2000 3 6.000 24.000 12.000
31.12.06 2000 2 4.000 28.000 8.000
31.12.07 2000 1 2.000 30.000 6.000
8. Firma “X” në Gjakovë, me 1 janar 2009, ka blerë pajisje me vlerë 80.000 €. Pajisjet pritet që gjatë 5 viteve do të
jenë në gjendje të prodhojnë gjithsej 150.000 njësi dhe atë: në vitin e parë 40.000 njësi, në të dytin 35.000 njësi,
tretin 30.000 njësi, të katërtin 25.000 njësi dhe në vitin e pestë 20.000 njësi. Vlera riziduale e pajisjeve është
vlerësuar 8.000 €.
𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑗𝑒𝑠𝑖 =
(80.000 − 8.000)
150.000
=
72.000
150.000
= 0.48
Data
Kosto
fillestare
Zhvleresimi
per njesi
Numri i njesive
te prodhuara
Shpenzimet e
zhvl. vjetor
Zhvleresimi i
akumuluar
Vlera
kontabel
01.01.03 80.000
31.12.03 80.000 0.48 40.000 19.200 19.200 60.800
31.12.04 80.000 0.48 35.000 16.800 36.000 44.000
31.12.05 80.000 0.48 30.000 14.400 50.400 29.600
31.12.06 80.000 0.48 25.000 12.000 62.400 17.600
31.12.07 80.000 0.48 20.000 9.600 72.000 8.000
5
9. Subjekti shet mallra tregtar nga shitorja nr.6 në vlerë prej 550 €. TVSH është 65 €. Për mallrat e shitura sajon
faturen nr.25. Gjithsej fatura me TVSH është 550 €. Kostoja e mallrave të shitura është 350 €.
Nr. Emertimi Debi Kredi
1 Llogaria e arketueshme 550
2 Te hyrat 485
3 TVSH 65
4 KMSH 350
5 Stoqet 350
6 Xhirollogaria 550
7 Llogaria e arketueshme 550
10.Punëtori ka marrë akontacion nga arka 1300 €, dhe pas raportit ai ka kthyer 100 € në arkë dhe 1200 € ka
harxhuar.
Nr. Emertimi Debi Kredi
1 Kerkesa per akontacion 1300
2 Paraja 1300
3 Shpenzimet 1200
4 Paraja 100
5 Kerkesa per akontacion 1300
11.Me datë 22.08.2012 janë blerë pjesë rezervë dhe kemi pranuar faturën nga furnitori në shumë prej 2.250,00
€. Gjatë furnizimit është përllogarit TVSH në shumë prej 300 €. Shuma e përgjithshme e faturës me TVSH të
llogaritur është 2.550,00 €.
• Me datë 15.10.2012 pjesët rezervë janë harxhuar për mirëmbajtjen e makinave në shumë prej 750 €.
Data Emertimi Debi Kredi
22.08.2012 Pjeset rezerve 2.250
TVSH 300
Llogaria e pagueshme 2.550
15.10.2012 Shpenzimet e pjeseve rezerve 750
Pjeset rezerve 750
Llogaria e pagueshme 2.550
Xhirollogaria 2.550
6
13. Ndërmarrja tregtare “NN” nga Gjakova u furnizua me 2500 copë fletore me çmim furnizues 0.4 € për copë.
Sasia 2500 * 0.4 €=1000 €. Furnitori përllogaritë TVSH sipas tarifës së përgjithshme prej 16 % në shumë prej 160
€. Shuma e përgjithshme e fatures është 1.160 €. Gjeni marzhen prej 20 %, të sajohet kalkulimi dhe të
përcaktohet çmimi shitës.
Cmimi fillestar= 0.40
Marzha = 0.40 * 0.20 (20%) = 0.08, 0.40 * 0.08 = 0.032
Baza = 0.40 + 0.08 = 0.48
Tatimi = 0.48 * 0.16 = 0.0678
Cmimi shites = 0.48 + 0.0768 = 0.5568
Marzha totale = 2500 * 0.08 = 200
Tatimi total = 2500 * 0.0768 = 192
Malli = Sasia * Cmimi shites – Malli = 2500 * 0.5568 = 1.392
Data Emertimi Debi Kredi
Malli 1392
TVSH 160
Llogaria e pagueshme 1160
Fitimi 200
TVSH 192
14. Le të supozojmë se firma “X” gjatë vitit 2010 ka pasur këto blerje dhe shitje. Evidentoni shpenzimet e
materialit sipas 3 metodave.
 Blerje me 5 Janar 20 copë x 20
 Blerje me 2 Prill 25 copë x 25
 Shitje me 5 Maj 22 copë x 45
 Blerje me 4 Dhjetor 30 copë x 30
 Shitje me 30 Dhjetor 30 copë x 50
FIFO
Data Blerje Shitje Stoqet Gjendja
5 Janar 20 x 20 20 x 20 400
2 Prill 25 x 25
20 x 20
25 x 25
1025
5 Maj
20 x 20
2 x 25
23 x 25 575
4 Dhjetor 30 x 30
23 x 25
30 x 30
1475
30 Dhjetor
23 x 25
7 x 30
23 x 30 690
7
LIFO
Data Blerje Shitje Stoqet Gjendja
5 Janar 20 x 20 20 x 20 400
2 Prill 25 x 25
20 x 20
25 x 25
1025
5 Maj 22 x 25
20 x 20
3 x 25
475
4 Dhjetor 30 x 30
20 x 20
3 x 25
30 x 30
1375
30 Dhjetor 30 x30
20 x 20
3 x 25
475
15. Ndërmarrja “NM” shet mallra tregtare në vlerë prej 65.000 €. Aty llogaritet edhe tatimi 16 %. Sipas
marrëveshjes me blerësin dorëzon kambial.
Nr Emertimi Debi Kredi
1 Kambiali 65.000
2 TVSH 10.400
3 Te hyrat 54.600
4 Paraja 65.000
5 Kambiali 65.000
8
16. Ndërmarrja “X” është furnizuar me materiale nga një furnitor i jashtëm në vlerë 4.500 €.
 Vlera neto e fatures se jashtme 4.320
 Dogana dhe te dhenat tjera doganore 200
 TVSH-ja e paguar ne import 700
Bëni regjistrimin?
Nr. Emertimi Debi Kredi
1 Malli 4.320
2 Llogaria e pagueshme 4.320
3 Dogana 200
4 TVSH 700
5 Xhirollogaria 900
6 Llogaria devizore 4.320
7 Xhirollogaria 4.320
8 Llogaria e pagueshme 4.320
9 Llogaria devizore 4.320
17. Gjeni KMSH me kater metodat e sistemit periodik.
Kompania
Data Njësi
Kosto për
njësi
Kosto totale
01.01.2012 Inventari në fillim 150 3 450
20.02.2012 Blerje 100 3.5 350
10.03.2012 Blerje 260 4.5 1170
12.04.2012 Blerje 150 5 750
15.05.2012 Blerje 100 6 600
Inventari në gjendje për shitje 760 3320
Njësi të shitura 600 ?
Njësi të pashitura në fund të periudhës 160 ?
9
FIFO (Teknika e pare)
Data Njesi Kosto per njesi Kosto totale
15.05.2012 100 6 600
12.04.2012 60 5 300
Inventari i mallit ne fund 160 900
FIFO (Teknika e dytë)
Data Njesi Kosto per njesi Kosto totale
01.01.2012 150 3 450
100 3.5 350
260 4.5 1170
90 5 450
Njesi te shitura 600 2420

More Related Content

What's hot

Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2Menaxherat
 
Detyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flow
student
 
Pytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne Kontabilitet
Kastriot Gashi
 
Pasqyrat Financiare
Pasqyrat FinanciarePasqyrat Financiare
Pasqyrat Financiare
Bujar Morina
 
Kontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
Ermon Cërvadiku
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Vllaznim Bytyqi
 
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)Fisnik Morina
 
Ushtrime - Kontabilitet
Ushtrime - KontabilitetUshtrime - Kontabilitet
Ushtrime - Kontabilitet
Menaxherat
 
Kompletimi i ciklit te kontabilitetit
Kompletimi i ciklit te kontabilitetitKompletimi i ciklit te kontabilitetit
Kompletimi i ciklit te kontabilitetit
Menaxherat
 
Inventari i mallit
Inventari i mallitInventari i mallit
Inventari i mallit
Menaxherat
 
Transaksionet me kredi
Transaksionet me krediTransaksionet me kredi
Transaksionet me kredi
Menaxherat
 
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznesekonomia
 
Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1
Veton Sopjani
 
K 2 pasqyrat financiare
K 2  pasqyrat financiareK 2  pasqyrat financiare
K 2 pasqyrat financiareMenaxherat
 
K6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeve
K6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeveK6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeve
K6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeveHamit Agushi
 
Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006Hamit Agushi
 
Ushtrime bazat e kontabilitetit
Ushtrime bazat e kontabilitetitUshtrime bazat e kontabilitetit
Ushtrime bazat e kontabilitetitMenaxherat
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiareekonomia
 

What's hot (20)

Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2
 
Detyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flow
 
Pytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne Kontabilitet
 
Pasqyrat Financiare
Pasqyrat FinanciarePasqyrat Financiare
Pasqyrat Financiare
 
Kontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
 
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
 
Ushtrime - Kontabilitet
Ushtrime - KontabilitetUshtrime - Kontabilitet
Ushtrime - Kontabilitet
 
Kompletimi i ciklit te kontabilitetit
Kompletimi i ciklit te kontabilitetitKompletimi i ciklit te kontabilitetit
Kompletimi i ciklit te kontabilitetit
 
Inventari i mallit
Inventari i mallitInventari i mallit
Inventari i mallit
 
Transaksionet me kredi
Transaksionet me krediTransaksionet me kredi
Transaksionet me kredi
 
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
 
Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1
 
K 2 pasqyrat financiare
K 2  pasqyrat financiareK 2  pasqyrat financiare
K 2 pasqyrat financiare
 
K6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeve
K6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeveK6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeve
K6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeve
 
Kf 5
Kf 5Kf 5
Kf 5
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006
 
Ushtrime bazat e kontabilitetit
Ushtrime bazat e kontabilitetitUshtrime bazat e kontabilitetit
Ushtrime bazat e kontabilitetit
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 

Viewers also liked

PUNIM "KONTABILITET"
PUNIM "KONTABILITET"PUNIM "KONTABILITET"
PUNIM "KONTABILITET"
fisnik baliu
 
Njohuri praktike dhe teorike per kontabilitetin
Njohuri praktike dhe teorike per kontabilitetinNjohuri praktike dhe teorike per kontabilitetin
Njohuri praktike dhe teorike per kontabilitetin
Self-employed
 
Ditari i kontabilitetit
Ditari i kontabilitetitDitari i kontabilitetit
Ditari i kontabilitetit
Self-employed
 
Qiraja financiare në optikën e integrimit Europian
Qiraja financiare në optikën e integrimit EuropianQiraja financiare në optikën e integrimit Europian
Qiraja financiare në optikën e integrimit Europianjarazi
 
Leasing by SADIONA ABAZAJ
Leasing by SADIONA ABAZAJLeasing by SADIONA ABAZAJ
Leasing by SADIONA ABAZAJSadiona Abazaj
 
Ditari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelliDitari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelli
irena kotobelli
 
Makroekonomi topik-8-1
Makroekonomi topik-8-1Makroekonomi topik-8-1
Makroekonomi topik-8-1
020881
 
Kontabiliteti per jopecialistet
Kontabiliteti per jopecialistetKontabiliteti per jopecialistet
Kontabiliteti per jopecialistet
Fakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj
 
Inflacioni punim seminarik
Inflacioni punim seminarikInflacioni punim seminarik
Inflacioni punim seminarik
Festim Çollaku
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeMuhamet Sopa
 
Parimet baze te kontabilitetit
Parimet baze te kontabilitetitParimet baze te kontabilitetit
Parimet baze te kontabilitetitBledi Lila
 
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Xhino Brokaj
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowHamit Agushi
 
Statistik Maxwell-Boltzmann & Interpretasi Statistik tentang Entropi
Statistik Maxwell-Boltzmann & Interpretasi Statistik tentang EntropiStatistik Maxwell-Boltzmann & Interpretasi Statistik tentang Entropi
Statistik Maxwell-Boltzmann & Interpretasi Statistik tentang Entropi
Samantars17
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjecoupletea
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARAVilma Hoxha
 
Analiza e transaksioneve nё biznes
 Analiza e transaksioneve nё biznes Analiza e transaksioneve nё biznes
Analiza e transaksioneve nё biznes
Menaxherat
 
2013-10-02 Dutch CC symposium on Personalized Healthcare, Ede
2013-10-02 Dutch CC symposium on Personalized Healthcare, Ede2013-10-02 Dutch CC symposium on Personalized Healthcare, Ede
2013-10-02 Dutch CC symposium on Personalized Healthcare, Ede
Alain van Gool
 

Viewers also liked (20)

PUNIM "KONTABILITET"
PUNIM "KONTABILITET"PUNIM "KONTABILITET"
PUNIM "KONTABILITET"
 
Njohuri praktike dhe teorike per kontabilitetin
Njohuri praktike dhe teorike per kontabilitetinNjohuri praktike dhe teorike per kontabilitetin
Njohuri praktike dhe teorike per kontabilitetin
 
Ditari i kontabilitetit
Ditari i kontabilitetitDitari i kontabilitetit
Ditari i kontabilitetit
 
Qiraja financiare në optikën e integrimit Europian
Qiraja financiare në optikën e integrimit EuropianQiraja financiare në optikën e integrimit Europian
Qiraja financiare në optikën e integrimit Europian
 
Leasing
LeasingLeasing
Leasing
 
Leasing by SADIONA ABAZAJ
Leasing by SADIONA ABAZAJLeasing by SADIONA ABAZAJ
Leasing by SADIONA ABAZAJ
 
Ditari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelliDitari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelli
 
Makroekonomi topik-8-1
Makroekonomi topik-8-1Makroekonomi topik-8-1
Makroekonomi topik-8-1
 
Kontabiliteti per jopecialistet
Kontabiliteti per jopecialistetKontabiliteti per jopecialistet
Kontabiliteti per jopecialistet
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
Inflacioni punim seminarik
Inflacioni punim seminarikInflacioni punim seminarik
Inflacioni punim seminarik
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
 
Parimet baze te kontabilitetit
Parimet baze te kontabilitetitParimet baze te kontabilitetit
Parimet baze te kontabilitetit
 
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
 
Statistik Maxwell-Boltzmann & Interpretasi Statistik tentang Entropi
Statistik Maxwell-Boltzmann & Interpretasi Statistik tentang EntropiStatistik Maxwell-Boltzmann & Interpretasi Statistik tentang Entropi
Statistik Maxwell-Boltzmann & Interpretasi Statistik tentang Entropi
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Rast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARARast studimi:ZARA
Rast studimi:ZARA
 
Analiza e transaksioneve nё biznes
 Analiza e transaksioneve nё biznes Analiza e transaksioneve nё biznes
Analiza e transaksioneve nё biznes
 
2013-10-02 Dutch CC symposium on Personalized Healthcare, Ede
2013-10-02 Dutch CC symposium on Personalized Healthcare, Ede2013-10-02 Dutch CC symposium on Personalized Healthcare, Ede
2013-10-02 Dutch CC symposium on Personalized Healthcare, Ede
 

Similar to Kontabiliteti i

Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005Hamit Agushi
 
Funksionet Kryesore te Biznesit
Funksionet Kryesore te BiznesitFunksionet Kryesore te Biznesit
Funksionet Kryesore te Biznesit
Menaxherat
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
LidijeRapaj
 
Kontabiliteti 1 nentor 2005
Kontabiliteti 1 nentor 2005Kontabiliteti 1 nentor 2005
Kontabiliteti 1 nentor 2005Hamit Agushi
 
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshmeK7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshmeHamit Agushi
 
Ushtrime 4
Ushtrime 4Ushtrime 4
Ushtrime 4
Valdet Shala
 
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj
Valdet Shala
 
2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteveMenaxherat
 
Kontabiliteti 1 marsi 2007
Kontabiliteti 1 marsi 2007Kontabiliteti 1 marsi 2007
Kontabiliteti 1 marsi 2007Hamit Agushi
 
Kontabiliteti 1 marsi 2006
Kontabiliteti 1 marsi 2006Kontabiliteti 1 marsi 2006
Kontabiliteti 1 marsi 2006Hamit Agushi
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiareMenaxherat
 
Ush per k2
Ush per k2Ush per k2
Ush per k2
Valdet Shala
 
Ushtrime 3Java 3-të
Ushtrime 3Java 3-tëUshtrime 3Java 3-të
Ushtrime 3Java 3-të
Valdet Shala
 
Bilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjesBilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjesMenaxherat
 
Kontabiliteti 1 nentor 2006
Kontabiliteti 1 nentor 2006Kontabiliteti 1 nentor 2006
Kontabiliteti 1 nentor 2006Hamit Agushi
 
48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k
48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k
48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k
Hamit Agushi
 

Similar to Kontabiliteti i (20)

Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005
 
Funksionet Kryesore te Biznesit
Funksionet Kryesore te BiznesitFunksionet Kryesore te Biznesit
Funksionet Kryesore te Biznesit
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 
Kontabiliteti 1 nentor 2005
Kontabiliteti 1 nentor 2005Kontabiliteti 1 nentor 2005
Kontabiliteti 1 nentor 2005
 
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshmeK7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
K7 asetet fikse dhe t+½ paprekshme
 
S7 -aset..
S7 -aset..S7 -aset..
S7 -aset..
 
Ushtrime 4
Ushtrime 4Ushtrime 4
Ushtrime 4
 
Ushtrime 4
Ushtrime 4Ushtrime 4
Ushtrime 4
 
Prezantimi 2
Prezantimi 2Prezantimi 2
Prezantimi 2
 
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj
Prezantim 2 MSc Behrije Ramaj
 
2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve
 
Kontabiliteti 1 marsi 2007
Kontabiliteti 1 marsi 2007Kontabiliteti 1 marsi 2007
Kontabiliteti 1 marsi 2007
 
Kontabiliteti 1 marsi 2006
Kontabiliteti 1 marsi 2006Kontabiliteti 1 marsi 2006
Kontabiliteti 1 marsi 2006
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 
Ush per k2
Ush per k2Ush per k2
Ush per k2
 
Ushtrime 6 7-8
Ushtrime 6 7-8Ushtrime 6 7-8
Ushtrime 6 7-8
 
Ushtrime 3Java 3-të
Ushtrime 3Java 3-tëUshtrime 3Java 3-të
Ushtrime 3Java 3-të
 
Bilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjesBilanci i gjendjes
Bilanci i gjendjes
 
Kontabiliteti 1 nentor 2006
Kontabiliteti 1 nentor 2006Kontabiliteti 1 nentor 2006
Kontabiliteti 1 nentor 2006
 
48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k
48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k
48217419 kontabiliteti-financiar-ii-shoqata-e-k-k
 

More from Jozef Nokaj

Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
Jozef Nokaj
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Jozef Nokaj
 
Menaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - SyllabusMenaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - Syllabus
Jozef Nokaj
 
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - LigjërataMenaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Jozef Nokaj
 
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluaraMenaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Jozef Nokaj
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Jozef Nokaj
 
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - LigjërataE drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
Jozef Nokaj
 
Statistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluaraStatistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluara
Jozef Nokaj
 
Statistika - Ushtrime
Statistika - UshtrimeStatistika - Ushtrime
Statistika - Ushtrime
Jozef Nokaj
 
E drejta biznesore
E drejta biznesoreE drejta biznesore
E drejta biznesore
Jozef Nokaj
 
Sjellje organizative
Sjellje organizativeSjellje organizative
Sjellje organizative
Jozef Nokaj
 

More from Jozef Nokaj (11)

Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigjeMenaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
Menaxhmenti - Pyetje dhe pergjigje
 
Menaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - SyllabusMenaxhimi i BVM - Syllabus
Menaxhimi i BVM - Syllabus
 
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - LigjërataMenaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
Menaxhimi i resurseve humane - Ligjërata
 
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluaraMenaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
Menaxhimi i resurseve humane - Provime të kaluara
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - LigjërataE drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
E drejta biznesore nderkombëtare - Ligjërata
 
Statistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluaraStatistika - Provime të kaluara
Statistika - Provime të kaluara
 
Statistika - Ushtrime
Statistika - UshtrimeStatistika - Ushtrime
Statistika - Ushtrime
 
E drejta biznesore
E drejta biznesoreE drejta biznesore
E drejta biznesore
 
Sjellje organizative
Sjellje organizativeSjellje organizative
Sjellje organizative
 

Kontabiliteti i

 • 1. 1 1. Ndërmarrja “X” ka blerë ndërmarrje përmes xhirollogarisë në vlerë 2.000.000 €. Gjeni Godwill-in dhe kontoni. Ndërtesa 2.000.000 Pajisje 450.000 Stoqet 600.000 Llogaria e Arketueshme 130.000 Kerkesa per TVSH 250.000 Atkiva 3.430.000 Detyrimet afatgjata 1.650.000 Detyrimet ndaj furnitorit 345.000 Pasiva 1.955.000 Goodwill = Çmimi blerjes-Vlera e tregut Vlera e tregut = Aktiva – Pasiva 1.ZGJIDHJA VLERA E TREGUT = 3.430.000 – 1.955.000 = 1.475.000 GOODWILL = 2.000.000 – 1.475.000 = 525.000 Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Ndertesat 2.000.000 2 Paisjet 450.000 3 Stoqet 600.000 4 Llogaria e arketueshme 130.000 5 Kerkesa per TVSH 250.000 6 Detyrimet afatgjata 1.650.000 7 Detyrimet ndaj furnitorit 345.000 8 Goodwill 525.000 9 Xhirollogaria 2.000.000 Blerja e ndermarrjes 3.955.000 3.995.000 2. Kompania “X” bleu në Shtator pronë me xhirollogari për 650.000, e cila përfshinte edhe ndërtesë dhe pajisje zyre. Përveç kësaj kompania shpenzoi edhe 20.000 në Tetor për riparim të ndërtesës. Kompania ka vlerësuar se 70% e pronës do ti takojë ndërtesës, 20% tokës dhe 10% pajisjeve. Nga kostoja prej 20.000 për riparim, 15.500 përfshin rregullimin e çatisë kurse 4.500 lyerjen. Bëni kontimin? Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Ndertesa 455.000 2 Toka 130.000 3 Paisjet 65.000 4 Xhirollogaria 650.000 Per blerjen e ndermarrjes Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Rregullimi i çatisë 15.500 2 Lyerja e objektit 4.500 3 Shpenzimet e mirembajtjes 20.000 4 Per rregullimin e objektit
 • 2. 2 3.Kompania “X” ka një cisternë prej 45.000 € në regjistrat kontabël, dhe zhvleresim të akumuluar prej 20.000 €. Pajisjen e shet për 32.000 €. Regjistroni shitjen Info: Fitimi = (Paraja + Zhvleresimi i akumuluar) – Cisterna Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Paraja 32.000 2 Zhvleresimi i akumuluar 20.000 3 Cisterna 45.000 4 Fitimi 7.000 4. Më datën 04 Korrik 2011 është shitur me para të gatshme kompjuteri për 500 €. Vlera furnizuese ka qene 1000 dhe jetegjatesia e kompjuterit është 5 vite. Kalkuloni zhvlerësimin sipas metodës lineare për këtë kompjuter që është blerë në muajin dhjetor 2007. Kontoni? 𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑣𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟 = 1000 5 = 200 𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑚𝑢𝑗𝑜𝑟 = 200 12 = 16.666 Zhvleresimi i akumuluar = 3 vjet * 200 + 6 muaj * 16.666 = 600+100 (Rrumbullakesuar nga 99.996) = 700 Fitimi = 500-700=(200) Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Paraja 500 2 Kompjuteri 1000 3 Zhvleresimi i akumuluar 700 4 Fitimi 200
 • 3. 3 6. Më datën 05 korrik 2011 është shitur me kesh kamioni për 4.500 €. Vlera furnizuese ka qene 15.000€ dhe jetegjatesia e tij ishte 10 vite. Kapaciteti i tij ishte 600.000 km. a. Kalkuloni zhvlerësimin sipas metodës për njësi për këtë kamion që është blerë në muajin dhjetor 2007 dhe ka bërë këto km sipas viteve: a. 𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑗𝑒𝑠𝑖 = 15.000 600.000 = 0.025 a. 2008 – 60.000 km * 0.025 = 1500 b. 2009 – 100.000 km * 0.025 = 2500 c. 2010 – 200.000 km * 0.025 = 5000 d. 2011 – 140.000 km * 0.025 = 3500 b. Kontimi • Vlera e mbetur e kamionit = 2.500 € • Kamioni është shitur = 4.500 € • Fitimi nga shitja e pajisjes = 2.000 € Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Paraja 4.500 2 Kamioni 15.000 3 Zhvleresimi i akumuluar 12.500 4 Fitimi 2.000 7. Ndërmarrja “NN” ka blerë pajisje me vlerë 36.000 € me afat përdorimi 5 vjet dhe me vlerë riziduale 6.000 €. Pajisja është blerë me 1 Janar 2005. Gjeni se sa është zhvlerësuar pajisja për 5 vitet e përdorimit duke zbatuar: • Metodën lineare Data Jetegjatesia ne vite Kosto e zhvleresimit Raporti i zhvleresimit Shpenzimet e zhvleresimit Zhvleresimi i akumuluar Vlera kontabel 01.01.03 36.000 31.12.03 5 30.000 5/15 10.000 10.000 26.000 31.12.04 4 30.000 4/15 8.000 18.000 18.000 31.12.05 3 30.000 3/15 6.000 24.000 12.000 31.12.06 2 30.000 2/15 4.000 28.000 8.000 31.12.07 1 30.000 1/15 2.000 30.000 6.000
 • 4. 4  Metoda e shumës së numrave të viteve të jetëgjatësisë (Raporti dhe Degresioni) Formaulaperllogaritjene degresionit: 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 = 2(𝑘𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒−𝑉𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒) 𝑛(𝑛+1) 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 = 2(36.000 − 6.000) 5(5 + 1) = 2(30.000) 5(6) = 60.000 30 = 2000 Data Degresioni Jetegjatesia ne vite Shpenzimet e zhvleresimit Zhvleresimi i akumuluar Vlera kontabel 01.01.03 36.000 31.12.03 2000 5 10.000 10.000 26.000 31.12.04 2000 4 8.000 18.000 18.000 31.12.05 2000 3 6.000 24.000 12.000 31.12.06 2000 2 4.000 28.000 8.000 31.12.07 2000 1 2.000 30.000 6.000 8. Firma “X” në Gjakovë, me 1 janar 2009, ka blerë pajisje me vlerë 80.000 €. Pajisjet pritet që gjatë 5 viteve do të jenë në gjendje të prodhojnë gjithsej 150.000 njësi dhe atë: në vitin e parë 40.000 njësi, në të dytin 35.000 njësi, tretin 30.000 njësi, të katërtin 25.000 njësi dhe në vitin e pestë 20.000 njësi. Vlera riziduale e pajisjeve është vlerësuar 8.000 €. 𝑍ℎ𝑣𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑗𝑒𝑠𝑖 = (80.000 − 8.000) 150.000 = 72.000 150.000 = 0.48 Data Kosto fillestare Zhvleresimi per njesi Numri i njesive te prodhuara Shpenzimet e zhvl. vjetor Zhvleresimi i akumuluar Vlera kontabel 01.01.03 80.000 31.12.03 80.000 0.48 40.000 19.200 19.200 60.800 31.12.04 80.000 0.48 35.000 16.800 36.000 44.000 31.12.05 80.000 0.48 30.000 14.400 50.400 29.600 31.12.06 80.000 0.48 25.000 12.000 62.400 17.600 31.12.07 80.000 0.48 20.000 9.600 72.000 8.000
 • 5. 5 9. Subjekti shet mallra tregtar nga shitorja nr.6 në vlerë prej 550 €. TVSH është 65 €. Për mallrat e shitura sajon faturen nr.25. Gjithsej fatura me TVSH është 550 €. Kostoja e mallrave të shitura është 350 €. Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Llogaria e arketueshme 550 2 Te hyrat 485 3 TVSH 65 4 KMSH 350 5 Stoqet 350 6 Xhirollogaria 550 7 Llogaria e arketueshme 550 10.Punëtori ka marrë akontacion nga arka 1300 €, dhe pas raportit ai ka kthyer 100 € në arkë dhe 1200 € ka harxhuar. Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Kerkesa per akontacion 1300 2 Paraja 1300 3 Shpenzimet 1200 4 Paraja 100 5 Kerkesa per akontacion 1300 11.Me datë 22.08.2012 janë blerë pjesë rezervë dhe kemi pranuar faturën nga furnitori në shumë prej 2.250,00 €. Gjatë furnizimit është përllogarit TVSH në shumë prej 300 €. Shuma e përgjithshme e faturës me TVSH të llogaritur është 2.550,00 €. • Me datë 15.10.2012 pjesët rezervë janë harxhuar për mirëmbajtjen e makinave në shumë prej 750 €. Data Emertimi Debi Kredi 22.08.2012 Pjeset rezerve 2.250 TVSH 300 Llogaria e pagueshme 2.550 15.10.2012 Shpenzimet e pjeseve rezerve 750 Pjeset rezerve 750 Llogaria e pagueshme 2.550 Xhirollogaria 2.550
 • 6. 6 13. Ndërmarrja tregtare “NN” nga Gjakova u furnizua me 2500 copë fletore me çmim furnizues 0.4 € për copë. Sasia 2500 * 0.4 €=1000 €. Furnitori përllogaritë TVSH sipas tarifës së përgjithshme prej 16 % në shumë prej 160 €. Shuma e përgjithshme e fatures është 1.160 €. Gjeni marzhen prej 20 %, të sajohet kalkulimi dhe të përcaktohet çmimi shitës. Cmimi fillestar= 0.40 Marzha = 0.40 * 0.20 (20%) = 0.08, 0.40 * 0.08 = 0.032 Baza = 0.40 + 0.08 = 0.48 Tatimi = 0.48 * 0.16 = 0.0678 Cmimi shites = 0.48 + 0.0768 = 0.5568 Marzha totale = 2500 * 0.08 = 200 Tatimi total = 2500 * 0.0768 = 192 Malli = Sasia * Cmimi shites – Malli = 2500 * 0.5568 = 1.392 Data Emertimi Debi Kredi Malli 1392 TVSH 160 Llogaria e pagueshme 1160 Fitimi 200 TVSH 192 14. Le të supozojmë se firma “X” gjatë vitit 2010 ka pasur këto blerje dhe shitje. Evidentoni shpenzimet e materialit sipas 3 metodave.  Blerje me 5 Janar 20 copë x 20  Blerje me 2 Prill 25 copë x 25  Shitje me 5 Maj 22 copë x 45  Blerje me 4 Dhjetor 30 copë x 30  Shitje me 30 Dhjetor 30 copë x 50 FIFO Data Blerje Shitje Stoqet Gjendja 5 Janar 20 x 20 20 x 20 400 2 Prill 25 x 25 20 x 20 25 x 25 1025 5 Maj 20 x 20 2 x 25 23 x 25 575 4 Dhjetor 30 x 30 23 x 25 30 x 30 1475 30 Dhjetor 23 x 25 7 x 30 23 x 30 690
 • 7. 7 LIFO Data Blerje Shitje Stoqet Gjendja 5 Janar 20 x 20 20 x 20 400 2 Prill 25 x 25 20 x 20 25 x 25 1025 5 Maj 22 x 25 20 x 20 3 x 25 475 4 Dhjetor 30 x 30 20 x 20 3 x 25 30 x 30 1375 30 Dhjetor 30 x30 20 x 20 3 x 25 475 15. Ndërmarrja “NM” shet mallra tregtare në vlerë prej 65.000 €. Aty llogaritet edhe tatimi 16 %. Sipas marrëveshjes me blerësin dorëzon kambial. Nr Emertimi Debi Kredi 1 Kambiali 65.000 2 TVSH 10.400 3 Te hyrat 54.600 4 Paraja 65.000 5 Kambiali 65.000
 • 8. 8 16. Ndërmarrja “X” është furnizuar me materiale nga një furnitor i jashtëm në vlerë 4.500 €.  Vlera neto e fatures se jashtme 4.320  Dogana dhe te dhenat tjera doganore 200  TVSH-ja e paguar ne import 700 Bëni regjistrimin? Nr. Emertimi Debi Kredi 1 Malli 4.320 2 Llogaria e pagueshme 4.320 3 Dogana 200 4 TVSH 700 5 Xhirollogaria 900 6 Llogaria devizore 4.320 7 Xhirollogaria 4.320 8 Llogaria e pagueshme 4.320 9 Llogaria devizore 4.320 17. Gjeni KMSH me kater metodat e sistemit periodik. Kompania Data Njësi Kosto për njësi Kosto totale 01.01.2012 Inventari në fillim 150 3 450 20.02.2012 Blerje 100 3.5 350 10.03.2012 Blerje 260 4.5 1170 12.04.2012 Blerje 150 5 750 15.05.2012 Blerje 100 6 600 Inventari në gjendje për shitje 760 3320 Njësi të shitura 600 ? Njësi të pashitura në fund të periudhës 160 ?
 • 9. 9 FIFO (Teknika e pare) Data Njesi Kosto per njesi Kosto totale 15.05.2012 100 6 600 12.04.2012 60 5 300 Inventari i mallit ne fund 160 900 FIFO (Teknika e dytë) Data Njesi Kosto per njesi Kosto totale 01.01.2012 150 3 450 100 3.5 350 260 4.5 1170 90 5 450 Njesi te shitura 600 2420