SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
DOÇ.DR.Agah Tuğrul KORUCU
Nazmiye KOYUN-22310521017
 Bilgisayar destekli
eğitim, bilgisayarların eğitimde kullanım alanlarından
biridir.
 Eğitim sırasında sadece yardımcı araç olarak
kullanılabilir ya da bizzat öğretici rolünü
üstlenebilirler.
 Bilgisayarın eğitimde kullanım amacı bilgisayarın
öğretmenin yerini alması değil, sistemi tamamlayıcı bir
araç olmasıdır.
 Bilgisayar destekli eğitimin en önemli
unsurlarında biri de hiç kuşkusuz sunumlardır.
 Sunum; bir
konunun ses, grafik, yazı, animasyon ve filmler
le belli bir kurgu dahilinde anlatılmasıdır.
 Bilgisayar destekli eğitim yalnızca sunum
olarak kısıtlamak yanlış olur.
 Bilgisayar destekli eğitim geniş bir kapsama sahiptir.
 Örneğin bilgisayarda hazırladığımız animasyonlar
konu anlatımları materyaller dersin daha eğlenceli hale
gelmesini sağlamakla birlikte derse katılımı artırır.
 Öğrencinin karşılıklı etkileşim yolu ile eksikliklerini ve
performansını tanıması, dönütler alarak kendi
öğrenmesini kontrol altına alması ve grafik, ses,
animasyon ve şekiller yardımı ile derse karşı daha ilgili
olmasını sağlamak amacı ile eğitim öğretim
ortamlarında bilgisayar teknolojilerinden
yararlanılmasıdır.
 BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN
AMAÇLARI[1]
 1. Bilgi çağına uygun insan gücünün yetiştirilmesini
amaçlamaktadır.
 2. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri daha
yakından takip edebilmek.
 3. Öğrencinin öğrenme güdüsünü artırmak.
 4. Bilimsel düşünce yeteneğini geliştirmek.
 5. Öğrencilere tekrar olanağı sağlamak.
 Eğitimde bilgisayar kullanımının, yani bilgisayar
destekli eğitimin tarihçesini bu çalışmaya ışık tutması
açısından
 Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimiyle incelemek
yerinde olacaktır. 1950’li yılların sonlarında Amerika
Birleşik
Devletleri’nde, Stanford ve Illinois üniversiteleri gibi
gelişmiş üniversitelerde, bilgisayar yönetsel amaçlarla
kullanılmaktaydı.
 1960’lı ve 1970’li yıllarda maliyeti daha düşük
bilgisayarların devreye girmesiyle, eğitim
uygulamaları ile ilgili projeler de geliştirilmeye
başlanmıştır. Bu projelerden en önemlileri IBM
1500, PLATO ve TICCIT sistemleridir
 Florida Eyalet Üniversitesi’nce gerçekleştirilen IBM
1500 projesi ile önceleri üniversite düzeyinde
bilgisayar destekli fizik ve istatistik öğretimi, daha
sonraları 1960’ların ortasında ise okuma ve matematik
becerilerinin yükseltilmesine ilişkin öğr
 Bilgisayarın eğitimde kullanılmasına ilişkin ilk geniş
kapsamlı proje sayılabilen PLATO ise İllinois
Üniversitesince, Control Data Corporation işbirliğiyle
gerçekleş- tirilmiştir.
 Projenin amacı, üniversitelerde değişik disiplin
alanında öğrencilerin bilgisayar destekli öğretim
gereksinimini karşılamaktır.
 Plato sistemi yıllardır başarı ile uygulanmakta ve
günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. TICCIT
sistemi ise, 1977’de Texas Üniversitesi ve Brigham
Üniversitesi üniversitelerince ortaklaşa geliştirilen ve
özellikle Matematik ve İngilizce derslerine yer veren
bir projedir.etim yapılmışt
 Amerika’daki bu projelerin etkisiyle, 1970’li
yıllarda İngiltere, Fransa ve Almanya’da
bilgisayar destekli öğretim konusunda aşamalar
kaydedilmiştir.
 İngiltere’de 1980 yılında yürülüğe konulan "Mikro-
Elektronik Eğitim Programı; Fransa’da 1983’te
"100.000 Bilgisayar" hedefinin belirlenmesi ve bu
hedefe kısa sürede varılması üzerine 1985’te "Herkes
için İnformatik" programının başlatılması; Federal
Almanya’da 1975’te orta öğretimin üst kademelerine
bilgisayar eğitimi verilmesi ve daha sonra alt
kademelerine de yaygınlaştırılması bu gelişmelere
örnek olarak verilebilir.ır
 Günümüzde bilgisayarlar ve bunlara dayanan
teknolojiden eğitimde yararlanılması Türk Eğitim
sisteminde de üzerinde çok durulan bir konu haline
gelmiştir.
 Türkiye’de 1984 yılından beri bilgisayar destekli
eğitimin eğitim ve öğretim kurumlarında uygulanması
gündemdedir.
 Ancak bilgisayar destekli eğitim uygulaması, daha
önceleri eğitim teknolojisinin önemini vurgulayan ve
eğitimin her kademesinde eğitim teknolojisinin işe
koşulmasını öngören Dördüncü ve Beşinci Beş Yıllık
Kalkınma Planlarında ve Milli Eğitim Temel
Kanununun her derecede ve türdeki eğitim
programlarının yöntem araç ve gereçlerin bilimsel ve
teknolojik esaslara, yeniliklere, ihtiyaçlara göre
geliştirileceği belirtilen 13. maddesinde temelini
bulmuştur.
 1984 yılında Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına
1100 mikrobilgisayar alınmış ve bilgisayar eğitimine
başlanmıştır.
 Daha sonraları ise bilgisayar eğitimi yerine bilgisayarın
bir eğitim aracı olarak kullanıldığı bilgisayar destekli
eğitim uygulamaları- nın başlatılması uygun
görülmüştür. 12-13 Ekim 1987 tarihlerinde İstanbul’da
"Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitim Konferansı"
düzenlenmiştir.
 Türkiye’de bilgisayar destekli eğitim çalışmaları ilk
olarak bu konferansta bilgisayar destekli eğitim
konusunda devlet eğitim sektörü temsilcileri ve
yabancı uzmanlar görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
 Aynı toplantıda dönemin Başbakanı tarafından
belirtilen "Bilgisayar Destekli Eğitimde Bir Milyon
Bilgisayar" hedefi Türkiye’de bilgisayar destekli
eğitime verilen önemin bir göstergesi olmuştur.
 Bilgisayar destekli eğitim konusunda 5-6 Ağustos 1989
tarihlerinde İstanbul’da toplanan "BDE Birinci
Danışma Kurulu’nda uygulama modeli, yazılım,
öğretmen yetiştirme, donanım ve BDE deneme
planlanması konuları tartışılmıştır. 26-27 Haziran 1990
tarihlerinde İstanbul’da toplanan "BDE Projesi
Değerlendirme ve Danışma Kurulu II. Toplantısı’nda
ise Bakanlığın hedefleri doğrultusunda BDE’e yapılan
ve yapılacak yatırımlar görüşülmüştür.
 Bilgisayarın eğitimde kullanılma çalışmalarının
başlatıldığı 1984-1990 yılları arasında Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında yaklaşık
5000 adetlik bir bilgisayar potansiyeli oluşturulmuştur.
Mart 1990’da Milli Eğitim Bakanlığı ile Dünya Bankası
arasında imzalanan Milli Eğitim Projesi ile
ortaöğretimdeki bilgisayar adedinde artış olduğu
kuşkusuzdur. Çünkü hedeflerinden biri yeni enformasyon
ve iletişim teknolojilerinin eğitim sistemine uygulanması
olan bu proje çevesinde 53 lisede bilgisayar
okuryazarlığı ve bilgisayar destekli eğitim
hedeflenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
ortaöğretim kurumlarında bilgisayarların eğitimde
kullanılmasına verilen önem, özel öğretim kurumlarına
da yansımıştır.
 Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğü’nün
14 Ağustos 1991 tarih ve 60606 sayılı yazısı
ile özel okul ve dersanelerde bilgisayarın
eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinde
kullanılması gerekli görülmüştür. Öte yandan
Milli Eğitim Bakanlığı, bilgisayar destekli eğitimin
önemli bir bütünleyici olan yazılım konusunda da
önemli aşamalar kaydetmiştir. 1989-1990 öğretim
yılında 37 ders için 2000 saatlik yazılım
gerçekleştirilmiştir. 1990-1991 dönemi için
gerçekleştirilmesi öngörülen yazılım ise 5000
saatttir. Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığınca
geliştirilen birçok ortak proje ile Bilgisayar
Destekli Eğitimin yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesi sürmektedir.
 Öğrenciler İçin Avantajları:
1. Öğrenciler bilgisayarlar sayesinde eğitim programlarının
merkezini oluştururlar.
2. Bilgisayar kullanımı tamamen öğrenci merkezli
olacağından çağdaş eğitim modelinin uygulanması için
fırsatlar sunacaktır.
3. Bilgisayarlar sayesinde öğrenciler bilgiye daha kolay
ulaşacaklardır.
4. Sınıf ortamlarında kullanılan bilgisayarlar sayesinde
öğrenciler arasında paylaşım kültürü gelişecektir.
5. Ders zili çaldığında öğretmenin karşısına geçip
karşısındaki otoriteye kayıtsız şartsız itaat eden
konumundan sıyrılıp, araştıran bir bilim adamı gibi deney
ve gözlemler yapan yorumlayan ve sorgulayan bir rol
üstlenecektir.
 Öğretmenler İçin Avantajları:
1. Ders materyalleri bilgisayar ortamında daha kolay hazırlanır ve
öğrencilerin dikkatini daha çok çeker.
2. Ders süresince zamandan tasarruf sağlanır.
 Çağdaşlaşmadaki Avantajları:
 Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan İnternet ağları ve
dünyadaki bazı eğitim yazılımlarının, web sayfalarının kendi
dilimize çevrilip kullanılması sayesinde dünyanın her tarafındaki
bilgiye kolaylıkla erişebiliriz.
 Okul İdareleri İçin Avantajları:
1. Bilgisayarlar sayesinde bürokratik süreç hızlandı.
 Ev Ortamındaki Kolaylıkları:
1. Okulların web sitelerden çevrimiçi görüşmelerle
öğrenci durumları değerlendirilebiliyor.
2. Öğrencilere evde rehberlik edebilecek ve anında
dönüt alınabilecek, her zaman için müsait tek kaynak
bilgisayarlardır.
3. Eğitsel amaçlı hazırlanan programlar, konu
anlatımları, film ve belgeseller öğrencilerin eksik
olduğu konularda birebir yardımcı kaynak olabilecek
niteliktedir.
 Bilgisayar Destekli Eğitim öğrencilere kendi hızlarında
ve düzeylerinde ilerleyebilme olanağı verir, dolayısıyla
bireyselleştirilmiş, öğrenci merkezli bir öğ- retimin
oluşmasına yol açar.
 Bilgisayar Destekli Eğitim etkileşim sağladığı için en
sıkıcı çalışmaları bile ilginç kılabilir. Renk ve grafik
gibi görsel uygulamalar sayesinde öğrenme etkili
kılınır.
 Hem anında dönüt sağladığı için, hem de sağlanan
dönüt öğretmeninki gibi herkesin içinde olmadığı için
öğrenciye rahatlık sağlar.
 Benzeşimler sayesinde öğrencilere özgün ortamlar
sağlar. Öğrenciler benzeşimler yoluyla dış dünyaya
açılma şansını bulurlar.
 Bilgisayar Destekli Eğitim uygulamaları sayesinde öğretmen
zamanını daha rahat kullanabilir. Yazı tahtasına yazılarak
zaman kaybına yol açan araştırma türü çalışmalar bilgisayar
aracılığıyla verilebilir. Öte yandan bir konuyu kaçıran öğrenci
öğretmeni rahatsız etmeksizin, aynı konuyu bilgisayardan
işleyebilir.
 Öğrenilecek konuya yönelik çoklu ortamlar
oluşturarak,öğrenme sürecini aktifleştirir.
 Duygusal ve davranışsal açıdan yetersiz öğrencilerin öğrenme
ve iletişim bozukluklarının giderilmesinde etkili olabilir.
 Öğrenciler dersi izlerken çizimler, renkler, şekiller, resimler
vasıtası ile dikkat ve motivasyon düzeylerini oldukça yüksek
tutabilirler.
 Daha güvenli ve sıkmayan korkutmayan bir ortam sağlanılır.
 Öğrenciye daha zengin kaynaklara anında ulaşabilme
olanağı sağlar.
 Zor kavram ve ifadeleri görsel olarak sunarak daha
anlaşılır hale getirir.
 Öğrenciye farklı düşünceleri deneme ve risk alma
olanağı sağlar.
 Öğretmeni dersi tekrar etme, hataları ve ödevleri
düzeltme vb. işlemlerden kurtararak öğrencilerle daha
yakından ilgilenebilme fırsatı verir.
 Öğrenciye daha zengin kaynaklara anında ulaşabilme
olanağı sağlar.
 Zor kavram ve ifadeleri görsel olarak sunarak daha
anlaşılır hale getirir.
 Öğrenciye farklı düşünceleri deneme ve risk alma
olanağı sağlar.
 Öğretmeni dersi tekrar etme, hataları ve ödevleri
düzeltme vb. işlemlerden kurtararak öğrencilerle daha
yakından ilgilenebilme fırsatı verir.
 Ekonomik olarak pahalı olması.
 Bilgisayar kullanıcılarının gerekli programları temin
edememesi ya da eksikliklerin olması.
 Sosyal etkileşimi olumsuz etkileyebilmesi.
 Aşırı ve yanlış kullanım sonucunda oluşabilecek sağlık
sorunları.
 Psiko-Motor kazanımların elde edilmesinde yeterli
olmaz.
 Bazı programlar sadece ait oldukları yazımlar ile
çalıştığı için programlar her zaman kullanılamayabilir.
 Eğitim yazılımları ne kadar iyi hazırlanılmış olursa
olsunlar eğer eğitim programı ile uyumlu değilse
öğretim açışından pek değerli olmayabilir.
 Ders yazılımlarının istenilen kalitede ve amaca uygun
olarak hazırlanması uzun zaman almakta ve ekip
çalışması gerektirmektedir.
 Var olan eğitim sorunlarının hepsini çözeceğine
inanmak doğru bir yaklaşım değildir.
 Sınıfa hakimiyet kurmada öğretmene yardımcı olur.
 Ders anlatımında kolaylık sağlar.
 Değerlendirme kolaylığı tanır.
 Sınıf ortamına taşınamayacak materyalleri öğrenciye
sunabilme imkanı verir.
 Eğitimi monotonluktan kurtarır.
 Depolanan bilgilere ve dokümanlara anında ulaşma
imkanı sağlar.
 Zamandan tasarruf sağlar. Ders esnasında yapılan
çalışmalarda zamandan tasarruf sağlar.
 Görerek duyarak ve uygulayarak eğitim öğretim olanağı
verir.
 Bilgisayarın öğretmenin yerini tutması çok zor.
 Çünkü öğretmen öğretme görevini yaparken aynı zamanda
öğrencinin gelişimine yardımcı eğitimler de vermektedir.
 Yaptığı hareketler olsun, davranışları olsun, karakteri olsun,
konuşması gibi birçok konuda öğrencilerine rehberlik
etmektedir.
 Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşmasıyla öğretmene düşen
görevler artacaktır.
 Sonuçta öğrenciyi güdüleyecek olan da öğretmenin kendisidir.
 Öğrencilerle birlikte sürekli öğretim çerçevesinde öğrenmeye
devam eden öğretmen, daha akıllı, daha hızlı ve daha kaliteli
olacaktır.
 Bilgisayarın öğretmenin yerini tutması çok zor.
 Çünkü öğretmen öğretme görevini yaparken aynı
zamanda öğrencinin gelişimine yardımcı eğitimler de
vermektedir.
 Yaptığı hareketler olsun, davranışları olsun, karakteri
olsun, konuşması gibi birçok konuda öğrencilerine
rehberlik etmektedir.
 Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşmasıyla
öğretmene düşen görevler artacaktır.
 Sonuçta öğrenciyi güdüleyecek olan da
öğretmenin kendisidir.
 Öğrencilerle birlikte sürekli öğretim çerçevesinde
öğrenmeye devam eden öğretmen, daha akıllı,
daha hızlı ve daha kaliteli olacaktır.

More Related Content

Similar to bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx

Açıköğretimde e-Öğrenmenin Yükselişi - Bilgisayar Destekli Eğitim Dönemi
Açıköğretimde e-Öğrenmenin Yükselişi - Bilgisayar Destekli Eğitim DönemiAçıköğretimde e-Öğrenmenin Yükselişi - Bilgisayar Destekli Eğitim Dönemi
Açıköğretimde e-Öğrenmenin Yükselişi - Bilgisayar Destekli Eğitim DönemiMehmet Emin Mutlu
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBÜŞRA USLU
 
151210istanbul
151210istanbul151210istanbul
151210istanbulknşlnşn
 
Istanbul 151210
Istanbul 151210Istanbul 151210
Istanbul 151210knşlnşn
 
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim SistemleriE-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleriegitimcininteknolojisi
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxZehra Ertaş
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxZehra Ertaş
 
Internet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimselver
 
E ogrenme
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenmehrnasl
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders UygulamasıBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders UygulamasıSport
 
Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇kemal99
 
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih ProjesiTürkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih ProjesiUfuk Kılıç
 

Similar to bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx (20)

Açıköğretimde e-Öğrenmenin Yükselişi - Bilgisayar Destekli Eğitim Dönemi
Açıköğretimde e-Öğrenmenin Yükselişi - Bilgisayar Destekli Eğitim DönemiAçıköğretimde e-Öğrenmenin Yükselişi - Bilgisayar Destekli Eğitim Dönemi
Açıköğretimde e-Öğrenmenin Yükselişi - Bilgisayar Destekli Eğitim Dönemi
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
 
151210istanbul
151210istanbul151210istanbul
151210istanbul
 
Istanbul 151210
Istanbul 151210Istanbul 151210
Istanbul 151210
 
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim SistemleriE-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
 
Bdeceit477osmanpastirmacioglu
Bdeceit477osmanpastirmaciogluBdeceit477osmanpastirmacioglu
Bdeceit477osmanpastirmacioglu
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Teknoloji Destekli Eğitim
Teknoloji Destekli EğitimTeknoloji Destekli Eğitim
Teknoloji Destekli Eğitim
 
EDA ÇAĞLAR - TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM VE ISTE STANDARTLARI
EDA ÇAĞLAR - TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM VE ISTE STANDARTLARIEDA ÇAĞLAR - TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM VE ISTE STANDARTLARI
EDA ÇAĞLAR - TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM VE ISTE STANDARTLARI
 
Internet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItim
 
Makale_3
Makale_3Makale_3
Makale_3
 
E ogrenme
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders UygulamasıBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
 
Bulut
BulutBulut
Bulut
 
Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇
 
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih ProjesiTürkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Görüşleri ile Eğitim'de Fatih Projesi
 
Cengiz akça
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
 
Cengiz akça
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
 
Fatih Tanıtım
Fatih TanıtımFatih Tanıtım
Fatih Tanıtım
 

More from MustafaKoyun6

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxMustafaKoyun6
 
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptMustafaKoyun6
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxMustafaKoyun6
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxMustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxMustafaKoyun6
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxMustafaKoyun6
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxMustafaKoyun6
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxMustafaKoyun6
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxMustafaKoyun6
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxMustafaKoyun6
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxMustafaKoyun6
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxMustafaKoyun6
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxMustafaKoyun6
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxMustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxMustafaKoyun6
 

More from MustafaKoyun6 (17)

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
 

bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx

 • 2.  Bilgisayar destekli eğitim, bilgisayarların eğitimde kullanım alanlarından biridir.  Eğitim sırasında sadece yardımcı araç olarak kullanılabilir ya da bizzat öğretici rolünü üstlenebilirler.  Bilgisayarın eğitimde kullanım amacı bilgisayarın öğretmenin yerini alması değil, sistemi tamamlayıcı bir araç olmasıdır.
 • 3.  Bilgisayar destekli eğitimin en önemli unsurlarında biri de hiç kuşkusuz sunumlardır.  Sunum; bir konunun ses, grafik, yazı, animasyon ve filmler le belli bir kurgu dahilinde anlatılmasıdır.  Bilgisayar destekli eğitim yalnızca sunum olarak kısıtlamak yanlış olur.
 • 4.  Bilgisayar destekli eğitim geniş bir kapsama sahiptir.  Örneğin bilgisayarda hazırladığımız animasyonlar konu anlatımları materyaller dersin daha eğlenceli hale gelmesini sağlamakla birlikte derse katılımı artırır.
 • 5.  Öğrencinin karşılıklı etkileşim yolu ile eksikliklerini ve performansını tanıması, dönütler alarak kendi öğrenmesini kontrol altına alması ve grafik, ses, animasyon ve şekiller yardımı ile derse karşı daha ilgili olmasını sağlamak amacı ile eğitim öğretim ortamlarında bilgisayar teknolojilerinden yararlanılmasıdır.
 • 6.  BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI[1]  1. Bilgi çağına uygun insan gücünün yetiştirilmesini amaçlamaktadır.  2. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek.  3. Öğrencinin öğrenme güdüsünü artırmak.  4. Bilimsel düşünce yeteneğini geliştirmek.  5. Öğrencilere tekrar olanağı sağlamak.
 • 7.  Eğitimde bilgisayar kullanımının, yani bilgisayar destekli eğitimin tarihçesini bu çalışmaya ışık tutması açısından  Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimiyle incelemek yerinde olacaktır. 1950’li yılların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde, Stanford ve Illinois üniversiteleri gibi gelişmiş üniversitelerde, bilgisayar yönetsel amaçlarla kullanılmaktaydı.
 • 8.  1960’lı ve 1970’li yıllarda maliyeti daha düşük bilgisayarların devreye girmesiyle, eğitim uygulamaları ile ilgili projeler de geliştirilmeye başlanmıştır. Bu projelerden en önemlileri IBM 1500, PLATO ve TICCIT sistemleridir
 • 9.  Florida Eyalet Üniversitesi’nce gerçekleştirilen IBM 1500 projesi ile önceleri üniversite düzeyinde bilgisayar destekli fizik ve istatistik öğretimi, daha sonraları 1960’ların ortasında ise okuma ve matematik becerilerinin yükseltilmesine ilişkin öğr
 • 10.  Bilgisayarın eğitimde kullanılmasına ilişkin ilk geniş kapsamlı proje sayılabilen PLATO ise İllinois Üniversitesince, Control Data Corporation işbirliğiyle gerçekleş- tirilmiştir.  Projenin amacı, üniversitelerde değişik disiplin alanında öğrencilerin bilgisayar destekli öğretim gereksinimini karşılamaktır.
 • 11.  Plato sistemi yıllardır başarı ile uygulanmakta ve günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. TICCIT sistemi ise, 1977’de Texas Üniversitesi ve Brigham Üniversitesi üniversitelerince ortaklaşa geliştirilen ve özellikle Matematik ve İngilizce derslerine yer veren bir projedir.etim yapılmışt  Amerika’daki bu projelerin etkisiyle, 1970’li yıllarda İngiltere, Fransa ve Almanya’da bilgisayar destekli öğretim konusunda aşamalar kaydedilmiştir.
 • 12.  İngiltere’de 1980 yılında yürülüğe konulan "Mikro- Elektronik Eğitim Programı; Fransa’da 1983’te "100.000 Bilgisayar" hedefinin belirlenmesi ve bu hedefe kısa sürede varılması üzerine 1985’te "Herkes için İnformatik" programının başlatılması; Federal Almanya’da 1975’te orta öğretimin üst kademelerine bilgisayar eğitimi verilmesi ve daha sonra alt kademelerine de yaygınlaştırılması bu gelişmelere örnek olarak verilebilir.ır
 • 13.  Günümüzde bilgisayarlar ve bunlara dayanan teknolojiden eğitimde yararlanılması Türk Eğitim sisteminde de üzerinde çok durulan bir konu haline gelmiştir.  Türkiye’de 1984 yılından beri bilgisayar destekli eğitimin eğitim ve öğretim kurumlarında uygulanması gündemdedir.  Ancak bilgisayar destekli eğitim uygulaması, daha önceleri eğitim teknolojisinin önemini vurgulayan ve eğitimin her kademesinde eğitim teknolojisinin işe koşulmasını öngören Dördüncü ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ve Milli Eğitim Temel Kanununun her derecede ve türdeki eğitim programlarının yöntem araç ve gereçlerin bilimsel ve teknolojik esaslara, yeniliklere, ihtiyaçlara göre geliştirileceği belirtilen 13. maddesinde temelini bulmuştur.
 • 14.  1984 yılında Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına 1100 mikrobilgisayar alınmış ve bilgisayar eğitimine başlanmıştır.  Daha sonraları ise bilgisayar eğitimi yerine bilgisayarın bir eğitim aracı olarak kullanıldığı bilgisayar destekli eğitim uygulamaları- nın başlatılması uygun görülmüştür. 12-13 Ekim 1987 tarihlerinde İstanbul’da "Türkiye’de Bilgisayar Destekli Eğitim Konferansı" düzenlenmiştir.
 • 15.  Türkiye’de bilgisayar destekli eğitim çalışmaları ilk olarak bu konferansta bilgisayar destekli eğitim konusunda devlet eğitim sektörü temsilcileri ve yabancı uzmanlar görüş alışverişinde bulunmuşlardır.  Aynı toplantıda dönemin Başbakanı tarafından belirtilen "Bilgisayar Destekli Eğitimde Bir Milyon Bilgisayar" hedefi Türkiye’de bilgisayar destekli eğitime verilen önemin bir göstergesi olmuştur.
 • 16.  Bilgisayar destekli eğitim konusunda 5-6 Ağustos 1989 tarihlerinde İstanbul’da toplanan "BDE Birinci Danışma Kurulu’nda uygulama modeli, yazılım, öğretmen yetiştirme, donanım ve BDE deneme planlanması konuları tartışılmıştır. 26-27 Haziran 1990 tarihlerinde İstanbul’da toplanan "BDE Projesi Değerlendirme ve Danışma Kurulu II. Toplantısı’nda ise Bakanlığın hedefleri doğrultusunda BDE’e yapılan ve yapılacak yatırımlar görüşülmüştür.
 • 17.  Bilgisayarın eğitimde kullanılma çalışmalarının başlatıldığı 1984-1990 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 5000 adetlik bir bilgisayar potansiyeli oluşturulmuştur. Mart 1990’da Milli Eğitim Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında imzalanan Milli Eğitim Projesi ile ortaöğretimdeki bilgisayar adedinde artış olduğu kuşkusuzdur. Çünkü hedeflerinden biri yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin eğitim sistemine uygulanması olan bu proje çevesinde 53 lisede bilgisayar okuryazarlığı ve bilgisayar destekli eğitim hedeflenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında bilgisayarların eğitimde kullanılmasına verilen önem, özel öğretim kurumlarına da yansımıştır.
 • 18.  Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğü’nün 14 Ağustos 1991 tarih ve 60606 sayılı yazısı ile özel okul ve dersanelerde bilgisayarın eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinde kullanılması gerekli görülmüştür. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, bilgisayar destekli eğitimin önemli bir bütünleyici olan yazılım konusunda da önemli aşamalar kaydetmiştir. 1989-1990 öğretim yılında 37 ders için 2000 saatlik yazılım gerçekleştirilmiştir. 1990-1991 dönemi için gerçekleştirilmesi öngörülen yazılım ise 5000 saatttir. Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığınca geliştirilen birçok ortak proje ile Bilgisayar Destekli Eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi sürmektedir.
 • 19.  Öğrenciler İçin Avantajları: 1. Öğrenciler bilgisayarlar sayesinde eğitim programlarının merkezini oluştururlar. 2. Bilgisayar kullanımı tamamen öğrenci merkezli olacağından çağdaş eğitim modelinin uygulanması için fırsatlar sunacaktır. 3. Bilgisayarlar sayesinde öğrenciler bilgiye daha kolay ulaşacaklardır. 4. Sınıf ortamlarında kullanılan bilgisayarlar sayesinde öğrenciler arasında paylaşım kültürü gelişecektir. 5. Ders zili çaldığında öğretmenin karşısına geçip karşısındaki otoriteye kayıtsız şartsız itaat eden konumundan sıyrılıp, araştıran bir bilim adamı gibi deney ve gözlemler yapan yorumlayan ve sorgulayan bir rol üstlenecektir.
 • 20.  Öğretmenler İçin Avantajları: 1. Ders materyalleri bilgisayar ortamında daha kolay hazırlanır ve öğrencilerin dikkatini daha çok çeker. 2. Ders süresince zamandan tasarruf sağlanır.  Çağdaşlaşmadaki Avantajları:  Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan İnternet ağları ve dünyadaki bazı eğitim yazılımlarının, web sayfalarının kendi dilimize çevrilip kullanılması sayesinde dünyanın her tarafındaki bilgiye kolaylıkla erişebiliriz.
 • 21.  Okul İdareleri İçin Avantajları: 1. Bilgisayarlar sayesinde bürokratik süreç hızlandı.  Ev Ortamındaki Kolaylıkları: 1. Okulların web sitelerden çevrimiçi görüşmelerle öğrenci durumları değerlendirilebiliyor. 2. Öğrencilere evde rehberlik edebilecek ve anında dönüt alınabilecek, her zaman için müsait tek kaynak bilgisayarlardır. 3. Eğitsel amaçlı hazırlanan programlar, konu anlatımları, film ve belgeseller öğrencilerin eksik olduğu konularda birebir yardımcı kaynak olabilecek niteliktedir.
 • 22.  Bilgisayar Destekli Eğitim öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme olanağı verir, dolayısıyla bireyselleştirilmiş, öğrenci merkezli bir öğ- retimin oluşmasına yol açar.  Bilgisayar Destekli Eğitim etkileşim sağladığı için en sıkıcı çalışmaları bile ilginç kılabilir. Renk ve grafik gibi görsel uygulamalar sayesinde öğrenme etkili kılınır.  Hem anında dönüt sağladığı için, hem de sağlanan dönüt öğretmeninki gibi herkesin içinde olmadığı için öğrenciye rahatlık sağlar.  Benzeşimler sayesinde öğrencilere özgün ortamlar sağlar. Öğrenciler benzeşimler yoluyla dış dünyaya açılma şansını bulurlar.
 • 23.  Bilgisayar Destekli Eğitim uygulamaları sayesinde öğretmen zamanını daha rahat kullanabilir. Yazı tahtasına yazılarak zaman kaybına yol açan araştırma türü çalışmalar bilgisayar aracılığıyla verilebilir. Öte yandan bir konuyu kaçıran öğrenci öğretmeni rahatsız etmeksizin, aynı konuyu bilgisayardan işleyebilir.  Öğrenilecek konuya yönelik çoklu ortamlar oluşturarak,öğrenme sürecini aktifleştirir.  Duygusal ve davranışsal açıdan yetersiz öğrencilerin öğrenme ve iletişim bozukluklarının giderilmesinde etkili olabilir.  Öğrenciler dersi izlerken çizimler, renkler, şekiller, resimler vasıtası ile dikkat ve motivasyon düzeylerini oldukça yüksek tutabilirler.  Daha güvenli ve sıkmayan korkutmayan bir ortam sağlanılır.
 • 24.  Öğrenciye daha zengin kaynaklara anında ulaşabilme olanağı sağlar.  Zor kavram ve ifadeleri görsel olarak sunarak daha anlaşılır hale getirir.  Öğrenciye farklı düşünceleri deneme ve risk alma olanağı sağlar.  Öğretmeni dersi tekrar etme, hataları ve ödevleri düzeltme vb. işlemlerden kurtararak öğrencilerle daha yakından ilgilenebilme fırsatı verir.
 • 25.  Öğrenciye daha zengin kaynaklara anında ulaşabilme olanağı sağlar.  Zor kavram ve ifadeleri görsel olarak sunarak daha anlaşılır hale getirir.  Öğrenciye farklı düşünceleri deneme ve risk alma olanağı sağlar.  Öğretmeni dersi tekrar etme, hataları ve ödevleri düzeltme vb. işlemlerden kurtararak öğrencilerle daha yakından ilgilenebilme fırsatı verir.
 • 26.  Ekonomik olarak pahalı olması.  Bilgisayar kullanıcılarının gerekli programları temin edememesi ya da eksikliklerin olması.  Sosyal etkileşimi olumsuz etkileyebilmesi.  Aşırı ve yanlış kullanım sonucunda oluşabilecek sağlık sorunları.  Psiko-Motor kazanımların elde edilmesinde yeterli olmaz.  Bazı programlar sadece ait oldukları yazımlar ile çalıştığı için programlar her zaman kullanılamayabilir.
 • 27.  Eğitim yazılımları ne kadar iyi hazırlanılmış olursa olsunlar eğer eğitim programı ile uyumlu değilse öğretim açışından pek değerli olmayabilir.  Ders yazılımlarının istenilen kalitede ve amaca uygun olarak hazırlanması uzun zaman almakta ve ekip çalışması gerektirmektedir.  Var olan eğitim sorunlarının hepsini çözeceğine inanmak doğru bir yaklaşım değildir.
 • 28.  Sınıfa hakimiyet kurmada öğretmene yardımcı olur.  Ders anlatımında kolaylık sağlar.  Değerlendirme kolaylığı tanır.  Sınıf ortamına taşınamayacak materyalleri öğrenciye sunabilme imkanı verir.  Eğitimi monotonluktan kurtarır.  Depolanan bilgilere ve dokümanlara anında ulaşma imkanı sağlar.  Zamandan tasarruf sağlar. Ders esnasında yapılan çalışmalarda zamandan tasarruf sağlar.  Görerek duyarak ve uygulayarak eğitim öğretim olanağı verir.
 • 29.  Bilgisayarın öğretmenin yerini tutması çok zor.  Çünkü öğretmen öğretme görevini yaparken aynı zamanda öğrencinin gelişimine yardımcı eğitimler de vermektedir.  Yaptığı hareketler olsun, davranışları olsun, karakteri olsun, konuşması gibi birçok konuda öğrencilerine rehberlik etmektedir.  Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşmasıyla öğretmene düşen görevler artacaktır.  Sonuçta öğrenciyi güdüleyecek olan da öğretmenin kendisidir.  Öğrencilerle birlikte sürekli öğretim çerçevesinde öğrenmeye devam eden öğretmen, daha akıllı, daha hızlı ve daha kaliteli olacaktır.
 • 30.  Bilgisayarın öğretmenin yerini tutması çok zor.  Çünkü öğretmen öğretme görevini yaparken aynı zamanda öğrencinin gelişimine yardımcı eğitimler de vermektedir.  Yaptığı hareketler olsun, davranışları olsun, karakteri olsun, konuşması gibi birçok konuda öğrencilerine rehberlik etmektedir.
 • 31.  Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşmasıyla öğretmene düşen görevler artacaktır.  Sonuçta öğrenciyi güdüleyecek olan da öğretmenin kendisidir.  Öğrencilerle birlikte sürekli öğretim çerçevesinde öğrenmeye devam eden öğretmen, daha akıllı, daha hızlı ve daha kaliteli olacaktır.