SlideShare a Scribd company logo

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

1 of 9
Download to read offline
Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
319
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde
Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Yrd.Doç.Dr. Metin Kapıdere
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü
Özet: Uzaktan eğitim süreci örgün eğitimden herhangi bir sebepten dolayı yararlanamayan insanla-
rın, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir sistemdir. Bu süreçte uzaktan eğitim sisteminin
en önemli elemanlarından birini de e-öğrenme ve yönetim sistemleri oluşturmaktadır. Bu iş için gü-
nümüzde birçok ticarisinin yerini alabilecek açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi bulunmak-
tadır. Açık kaynak kod, ürünün kaynağına rahatça erişebilme imkânı sunan bir uygulama geliştirme
yöntemi olarak tanımlanabilir. Açık kaynak kodlu eğitim yazılımları olan; Moodle, ATutor, Dokeos,
Bodington, Fle3 Learning Environment, Claroline, Docebo, eStudy, Drupal, DotLRN, eFront, Sakai,
OLAT’ın uygulama aşamasında birbirlerine göre üstün ve eksik yönleri bulunmaktadır. 	
Bulunduğumuz çağda sayı olarak oldukça fazla açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi ol-
makla birlikte “tüm ihtiyaçlara cevap verebilen” tek bir çözüm mevcut değildir. Amaca uygun
olarak seçilen öğrenim yönetim sistemleri genel özellikleri ile incelenmeli, birbirleri ile karşılaştı-
rılmalı ve uygulamayı kullanacak kurumun ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek öğretim
yönetim sistemleri seçilmelidir.
Anahtar Kelimeler: e-öğrenme, uzaktan eğitim, açık kaynak kodlu eğitim yönetimi sistemleri,
Moodle, ATutor, Dokeos, Bodington, Fle3 Learning Environment, Claroline, Docebo, eStudy,
Drupal, DotLRN, eFront, Sakai, OLAT
E-Learning And Open Source Code Management Systems In Education
Abstract: Distance education is an education system which was established to meet the needs of
people who cannot benefit from formal education due to various reasons. E-learning and manage-
ment systems constitute the most important components of this system. Beside some commercial
management systems, there are several open source code management systems which could replace
the commercial ones. Open source code could be defined as an application improvement which allows
an easy access to the product’s source.At the application stage, open source code education software
like Moodle, ATutor, Dokeos, Bodington, Fle3 Learning Environment, Claroline, Docebo, eStudy,
Drupal, DotLRN, eFront, Sakai, OLAT have drawbacks and superiorities against each other.
In our age there are a number of open source code management systems; there is, however, no
single solution “which meets all needs”. The general features of the learning method to be se-
lected according to the needs should be studied carefully; the method should be compared and
contrasted with others and the best teaching/learning method which meets the needs of user insti-
tution should be selected.
Key Words: E-learning, distance learning, open source code education management systems,
Moodle, ATutor, Dokeos, Bodington, Fle3 Learning Environment, Claroline, Docebo, eStudy,
Drupal, DotLRN, eFront, Sakai, OLAT
320
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Metin Kapıdere
1. Giriş
Bulunduğumuz yüzyılda, bilgiye ulaşmak,
bilgiyi hızlı öğrenmek bireylerin ve toplum-
ların gelişmesi için yaşamsal önem içerir. 21.
yüzyılda bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri
takip edebilmek imkânsız hale gelmiştir. Bil-
giye ulaşmadaki gerçekleşen bu kolaylıklar,
e-öğrenmeyi de beraberinde getirip, uzaktan
eğitim uygulamaları ile küresel iletişim ağının
gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır[1].
Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını sağ-
layabilmek için “Eğitim Teknolojisi” kavra-
mının tanımı yapılmalıdır. Eğitim Teknolojisi,
öğrenme-öğretme ortamlarını etkili bir şekilde
tasarımlayan, öğrenme ve öğretme de meydana
gelen sorunları çözen, öğrenme ürününün kali-
tesini ve kalıcılığını artıran bir akademik sis-
temler bütünüdür. Eğitim teknolojisinin temel
amacı, öğrenmeyi etkili ve kalıcı bir biçimde
sağlamaktır. Günümüz eğitim sistemi, eğitim
teknolojilerini kullanmadan artık oldukça ye-
tersiz kalacaktır[2].
Bilgi çağında olduğumuz bu dönemde iletişim
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitimin
yapısını ve biçimini etkilemekte, eğitimcileri
yeni eğitim programları ve öğrenme-öğretme
modelleri geliştirmeye zorlamaktadır. Bu mo-
dellerden biri uzaktan eğitimdir ve uzaktan
eğitim uygulaması e-öğrenme biçiminde yay-
gınlık kazanmaya başlamıştır.
Bu bağlamda uzaktan en etkin eğitim ve öğreti-
minnasılgerçekleşeceğieğitimprogramıgelişti-
recek uzman kişi ve kuruluşları Eğitim Yönetim
Sistemlerini düşündürmeye yönlendirmiştir.
Öğrenim Yönetim Sistemleri, ÖYS (Learning
Management System, LMS) öğrenme aktivite-
lerinin yönetimini sağlayan yazılımlardır. Öğ-
renme materyali sunma, sunulan öğrenme ma-
teryalini paylaşma ve tartışma, kurs katalogla-
rını yönetme, ödevler alma, sınavlara girme, bu
ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama,
öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci,
öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar
alma gibi işlevleri sağlarlar.
Öğrenim Yönetim Sistemlerinin amacı,
e-öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve
daha sistematik, planlı bir şekilde gerçekleş-
tirmektir. Bu sistemler aracılığıyla öğrenim fa-
aliyetleri değerlendirildiği için, öğrenim şekli
sürekli olarak geliştirilir. Öğrencinin yaptığı
işlemler de izlendiği için, gereken durumlarda,
öğrenen kişilere yardım edilir[3].
2. Uzaktan Eğitim
Uzaktan Eğitim; farklı ortamlarda bulunan öğ-
renci ve öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme
faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ve posta
hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sis-
temi modelini ifade eder. [4]
Uzaktan Eğitim; özel organizasyonların ve uy-
gulamaların yapılması yanında, ayrıca özel bir
ders planı yapma tekniği özel öğretme teknik-
leri, elektronik olan veya olmayan sistemlerin
kullanıldığı, özel iletişim metotları olan normal
olarak öğretme faaliyetlerini farklı ortamlarda
oluşturan planlı bir öğrenmedir.[5]
Eğitim kurumları teknolojinin getirdiği yeni-
likleri eğitime kazandırmak için bilişim tekno-
lojilerine dayanan uzaktan eğitim yöntem ve
tekniklerini kullanmaya başlamışlardır. Uzak-
tan eğitim sistemleri sayesinde öğretmen ve
öğrenciler çeşitli fırsatlar elde etmektedirler:
1) Farklı yerlerde yaşayan öğrenci ve eğitimci-
ler aralarında aktif iletişim kurma fırsatı sağlar,
2) Öğrenciler uzaktan eğitim ile dünyanın de-
ğişik ülkelerinde bulunan eğitim kurumların-
dan faydalanmaktadırlar.
Ayrıca uzaktan eğitim programları öğrenci ve
öğretmenlerin birçok değişkenden bağımsız,
bireysel ve işbirlikçi çalışma ortamlarına gir-
melerini sağlar.
Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
321
Bilgi çağında olduğumuz şu dönemde uzaktan
eğitim, artan yeni bilgi ve uygulamaların ge-
rekli davranış değişikliğine dönüştürülmesin-
de, öğrencilerin öğrenme alışkınlıklarının ve
becerilerinin pekiştirilip çeşitlendirilmesinde
kullanılabilecek yeni bir modeldir.
2.1. İnternet’le Uzaktan Eğitim
Tek bir ortamda geliştirilen bir internet’le öğ-
retim programının değişik ortamlardan da takip
edilmesine imkân tanınmasıdır. Uzaktan öğre-
timin bu avantajı mesafe ve zamandan bağım-
sızlık sağlamaktadır. Yani, kişiler, dünyanın
her yerinden (mesafeden bağımsız), herhangi
bir bilgisayar platformu kullanarak (araçtan
bağımsız), günün herhangi bir zamanında
(zamandan bağımsız) bir İnternet’le öğretim
programına katılabilirler. İnternet’in sunduğu
eşzaman ve eşzamansız iletişim seçenekleri
öğrenme-öğretme sürecine etkileşimi yüksek
bir iletişim ortamı katar.
Uzaktan eğitim sürecinde, sohbet kanalları
ve video konferans gibi eşzaman, e-posta ve
tartışma grupları gibi eşzamansız iletişim se-
çenekleri öğretici-öğrenci, öğrenci-öğrenci ve
öğretici-öğretici arasında devamlı ve etkili bir
iletişim kurulmasını sağlar.
Uzaktan eğitimde hem planlı hem de kendi-
liğinden gerçekleşen öğrenme çevrelerinin
olumlu yönde etkilendiğini söylemek müm-
kündür. Öğretmenler, ders içeriklerini sunup,
haftalık dersler için zaman, referanslar ve ilgili
kaynaklar sağlayarak planlı ortamları devam
ettirirler. Öğrenciler, tartışma gruplarına ka-
tılma, e-posta ile birbirlerini bilgilendirme ve
çevrimiçi sohbet kanalları aracılığıyla iletişime
geçme ile daha çok kendiliğinden gerçekleşen
ortamları devam ettirirler.
2.2. Uzaktan Eğitimin Geleneksel Eğitime
Göre Avantaj ve Dezavantajları
Yaşam boyu eğitimin birey üzerine getirdiği
yük, sorunların da temelini oluşturmaktadır.
Tam zamanlı bir işte çalışmakta olan birey,
kişisel gelişimine yardımcı olan eğitim süreci
için yeterli vakti ayıramamaktadır. Bu durum-
da örgün eğitim denen ve öğrenci -öğretmen -
sınıf bileşenlerinden oluşan geleneksel eğitime
alternatif olarak uzaktan eğitim modeli ortaya
çıkmıştır[6].
Farklı mekânlarda bulunan Öğreten ve öğre-
nenlerin, öğretme ve öğrenme faaliyetlerini,
mektup, radyo TV ve İnternet gibi multimedya
araçlarını kullanarak gerçekleştirdikleri dü-
zenli bir eğitim sistemi olan uzaktan eğitimin
geleneksel eğitime göre avantaj ve dezavantaj-
larına değinecek olursak;
Avantajları Dezavantajları
Daha fazla kitleye iletişim
sağlanır.
İlk yatırım maliyeti
yüksektir
Fiziksel uzaklık boyutu
sorun değildir
Teknolojik sistemden
kaynaklanabilecek
aksaklıklar olabilir.
Okula gidemeyen özürlü
insanlara eğitim olanağı
sunar
Laboratuvar ve Atölye gibi
uygulama ağırlıklı konuların
işlenme zorluğu vardır.
Mekân ve zaman kavramı
ortadan kalkar
Ders müfredatının
hazırlanmasında zorluklar
Öğrencilerin konuları
anlamaları daha yüksek
olur
Kendi kendine çalışma
yeteneğine sahip olmayan
öğrencilerin motivasyon
zorluğu ile karşılaşılabilir
Öğrenci bireysel hızına
uygun eğitim alabilir
Güncellemeye ihtiyacı
vardır.
3. E-Öğrenme
E-Öğrenme, zaman, mekân ve öğrenme konu-
sunda tercih hakkını kullanma düşüncesinden
yola çıkarak, öğrenme kavramına yenilik getir-
miştir. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kul-
lanılarak, eğitim-öğretim sürecinde öğretme-
nin ve öğrencinin fiziksel olarak aynı ortamda
bulunmadığı bir eğitim tekniğidir.
Öğrenci, öğretmene ihtiyaç duymaksızın
e-öğrenme nesneleriyle bireysel hızına uygun
öğrenme aşamalarını göz önünde bulundurarak
bireyselleştirilmiş eğitim-öğretimini tamamla-
yabilmektedir. Kişilerin zaman, mekân ve bir
sınıf ortamı zorunluluğundan bağımsız olarak
bilgiye ulaşmasının sağlanması, internet çağı-
322
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Metin Kapıdere
nın eğitim sektörünü çok iyi yönde etkilediği-
nin bir göstergesidir.
E-öğrenme, zaman ve mekân bağımsızlığının
yanı sıra daha hızlı ve etkin öğrenmeyi, ayrıca
öğrenme odağını öğretmenden öğrenciye çevi-
rerek öğrencinin kendi eğitimlerinden kendile-
rinin sorumlu tutulmasını, daha az iş yükü ile
daha fazla kişiye ulaşma imkânı vererek mali-
yet açısından da avantajlı bir yaşam boyu eği-
timden yararlanma olanağı sağlamaktadır[7].
3.1. E-Öğrenmenin Avantajları
E-öğrenmenin eğitimi bireyselleştirdiği kabu-
lü ile birlikte; çoklu öğrenme (multi-learning)
ortamına zemin hazırladığı, öğretim program-
larının ve ders içeriğinin sürekli olarak sanal
ortamda bulunması ile dersin sürekli tekrar
edilebilmesine olanak tanıdığı bilinmektedir.
İçeriğin görsel öğelerle desteklenerek anlaşılır-
lığı kolaylaştırmaya yönelik katkısı gibi faktör-
ler e-öğrenmenin öğretme-öğrenme sürecine
kattığı artılar olarak ele alınabilir.
1) Günümüzde e-öğrenme ile sadece kayıtlı
öğrenci grubuna değil, toplumun her kesimine,
her yerden, her veriye ulaşma olanağı sunula-
bilmektedir. Bu olanaklar, bilişim teknolojile-
rindeki gelişime paralel olarak gittikçe daha
yoğun olarak gerçekleşebilmektedir. Diğer ta-
raftan, e-öğrenme kapsamında eğitim alan bi-
reylere kendi zamanlarını yönetebilme olanağı
da sunulmuştur.
2) E-öğrenme bireysel öğretimi destekleyerek
bireyin öğrenmeye yönelik motivasyonunu
olumlu yönde etkilemiştir ve grupla öğrenme-
nin getirdiği psikolojik baskıyı büyük oranda
ortadan kaldırmıştır. Getirdiği bu olanaklar
bireyin kendi özgünlüğünü ortaya koyabilme
açısından önemlidir.
3) E-öğrenme ile bireyler ve/veya gruplar gele-
neksel yapıda ulaşma olanağı bulamayacakları
farklı birey ve gruplara ulaşma olanağı bularak
veri paylaşımını gerçekleştirebilmektedirler.
4) E-öğrenme, öğrenmeyi daha ilginç ve çekici
hale getirerek farklı kesimlerin öğrenme süre-
cine daha çok katılmasını sağlamada önemli bir
alternatiftir. Özellikle çeşitli sertifika program-
larının, lisansüstü programların “e-öğrenme”
ortamından sağlanması gibi uygulamalar, ya-
şam boyu öğrenmenin önünü açmada ciddi
olanaklar sunmaktadır.
5) Türkiye’deki eğitim kurumlarında kalabalık
sınıflar günümüze kadar hep sorun olmuştur.
Dolayısıyla öğretmen-öğrenci etkileşimi çok
sınırlı düzeyde kalmıştır. Bunun bir yansıması
olarak ortaya çıkan öğretmen-öğrenci etkileşim
düzeyindeki sınırlılıkları ortadan kaldırmak
ve öğretmen-öğrenci etkileşim düzeyini tüm
öğrenciler için eşit düzeye taşımak açısından
e-öğrenme gereklilik arz etmektedir.
6) Birey, e-öğrenme kapsamında sunulan bir
ders programını almak istediğinde, sadece bir
web sitesine bağımlı kalmayıp aynı konuyla
ilgili daha rahat anlayabileceği nesne tabanlı
ve görsel birçok farklı web ortamlarından
faydalanabilmektedir.
E-öğrenmenin sunduğu etkileşim olanağı
öğrencinin internet ortamından kendi düze-
yine uygun olarak yaralanabilmesine olanak
tanımaktadır. Dolayısıyla geleneksel öğreti-
min sunamadığı birçok olanak e-öğrenme ile
sunulabilmektedir[8].
3.2. E-Öğrenmenin Sınırlılıkları
Bireylerin çalışma konusunda öz disipline
sahip olmaması halinde sonucun başarısız ol-
ması, bireylerin sosyalleşme sürecinin engel-
lenebilme ihtimali, içerik oluşturmada sürecin
kapsamlı, zaman alıcı ve masraflı olması, ge-
leneksel öğrenme alışkanlıklarından kolaylık-
la vazgeçilememesi ve ilgili sektörün bilgi ve
teknolojik alt yapıya sahip olma gerekliliği
e-öğrenmeyi zorlaştıran etkenlerdir[6].
E-öğrenme, öğretmen ve öğrenci açısından bir-
çok fayda sağlamakla birlikte, bazı sorunları
da beraberinde getirmektedir. Bunların bilinip,
Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
323
hazırlıkların ve kazanılacak faydanın dikkate
alınması, e-öğrenmenin daha etkili ve faydalı
olmasını sağlayabilir. E-öğrenmedeki karşıla-
şılacak problemler şöyle sıralanabilir:
1. Öğrencilerin bir bilgisayar sahibi olması
masraflı olabilecektir.
2. Bilgisayar veya internetteki teknik sorunlar
öğretmen ve öğrencileri engelleyebilir.
3. Öğrenci ve öğretmenler bilgisayar ve internet
konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler.
4. internet kullanım ücretinin yüksek olması,
kullanıcıları sıkıntıya sokabilir.
5. e-öğrenme ile ders verilmesi başlangıçta
masraflı olabilir.
6. e-öğrenme ile ders alanlar bu alanda yeni
olabilir ve çevrelerinde onlara yardımcı olabile-
cek bilgili ve tecrübeli kişiler olmayabilir[9].
3.3. Geleneksel Öğretim İle E-Öğrenimin Karşılaştırılması
Faktör Geleneksel öğretim E-öğrenim
Zaman Bağımlı, süreli Bağımsız, yaşam boyu
Mekan Bağımlı, kısıtlı Bağımsız, teorik sınırsız
Transfer Teknolojiye bağımlı değil Teknolojiye bağımlı
Hız Yavaş Hızlı
Öğrenim ortamı Kontrol altında, kurallı, yüz-yüze, süre sınırlı
Kontrolsüz, kuralsız, öğrenci öğreticiden
uzakta, süre sınırsız
Yetenek-kalite
Öğretmenin öğretim yeteneği, bilgi ve beceri
düzeyine; öğrencinin öğrenme hızına bağımlı
Öğretim ve öğrenim yeteneğine bağımlı
değil, en değerli materyal herkese
sağlanabilir
Esneklik Esnek değil, yeniden yapılandırılamaz
Esnek, kişiye, zamana, amaca bağlı olarak
yeniden yapılandırılabilir.
Etkinlik Durum ve koşula bağlı Durum ve koşula bağlı
Ölçeklendirme Çoğunlukla hayır Evet, 1-1000 arasında fark yok
Yararlanma Kısıtlı, belirli sayıda öğrenci Teorik olarak sonsuz, yaygın
Yatırım Pahalı (binalar, maaşlar, yönetim) Göreceli ucuz (çalışma yapmalı)
İşletim Pahalı/Ucuz Ucuz (30 öğrenci/öğretim elemanı)
4. Açık Kaynak Kodlu
Öğrenme Yönetim Sistemleri
ÖYS’nin kullanıcılara tam bir hizmet vere-
bilmesi için belli özelliklere sahip olmalıdır.
Başta diğer sistemlerle çalışabilirlik ve uyu-
mu; arşivleme ve dosya yönetim yetenekleri,
yeniden kullanılabilirlik öğrenme nesneleri-
nin tutarlı düzenlenmesi, hızlı erişilebilirlik,
içerik oluşturulurken kullanılan diğer araçları
desteklemesi (Word, Powerpoint, Flash, pdf )
sahip olması gereken başlıca özelliklerdir. İyi
bir ÖYS yazılımının kaliteli hizmet vermesi ve
bilgi kalitesini artırabilmesi için bu özellikleri
taşımasına dikkat edilmelidir[10].
4.1. Moodle:
Moodle açık kaynak kodlu ve geliştirilmeye
açık, eğitimcilerin çevrim içi kurslar oluş-
turmalarına yardım etmek üzere tasarlanmış
bir öğrenme yönetim sistemidir. Açılımı,
Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-
Environment yani Esnek Nesne Yönelimli
Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir.
Yazılım, MySQL ve PostgreSQL veri tabanı
sistemleri altında ve PHP dilini destekleyen
herhangi bir ortamda (Linux, Windows vs)
çalışmaktadır. Moodle, bir Uzaktan Eğitim
sitesinde ihtiyaç duyulabilecek etkinliklerin
çoğunu fazlasıyla yerine getirebilecek özel-
liklere sahiptir. En önemli özelliği, öğretmen
324
E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri
Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Metin Kapıdere
ve öğrenciler tarafından kolay bir şekilde
kullanılabilmesidir[11].
4.2. ATutor:
ATutor kullanımı kolay, dünya çapında yay-
gın olarak kullanılan açık kaynak kodlu bir
öğrenme içerik yönetim sistemidir. Learning
Content Management System (LCMS) ve ya
Learning Management System (LMS) olarak
adlandırılan bu sistem sayesinde bireyler sos-
yal bir ortamda bilgi öğrenmiş oluyorlar [12].
Tasarımında erişilebilirlik ve uyumluluk önde
gelen faktörler olarak belirlenmiştir. Eski-yeni
her tür bilgisayar sisteminde ve tüm işletim sis-
temlerinde kolaylıkla kullanılabilecek şekilde
hazırlanmıştır. Aynı zamanda engelli kişiler de
düşünülerek, onların da rahat kullanabileceği
şekilde düzenlenmiştir. Tüm eğitimcilerin ra-
hatça kurup kullanacağı bu sistem sayesinde
eğitime teknoloji entegrasyonu kolaylaşmak-
tadır. ATutor Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi
Eğitimin kalitesini arttırmak adına yapılabile-
cek en büyük getirili, en düşük maliyetli ya-
tırımlardan biridir. Birçok üniversite, kurum,
araştırma merkezi ve eğitim kurumlarınca
kullanılmaktadır[13].
4.3. Dokeos:
Dokeos birçok uluslararası başta üniversiteler
olmak üzere farklı kurum ve kuruluşların des-
teğinin yanında bireysel katkılarla açık kaynak
iş modeline dayalı geliştirilen açık kaynaklı bir
öğrenme yönetim sistemidir. Akademik amaç-
lı kullanım dışında birçok şirket tarafından
e-öğrenme ve harmanlanmış öğrenme prog-
ramlarında kullanılmaktadır. MySQL veritaba-
nına dayalı ve PHP dilinde yazılan web tabanlı
bir uygulamadır. Dokeos web tabanlı E-eğitim,
Ders yönetim sistemi ve işbirliği aracıdır. Eği-
timci ve Öğrenci için içerik yönetim hizmeti de
sunmaktadır. Ders yönetimi ile ilgili kısımları
konu dağıtımları, takvimleme, ilerleme takibi,
yazı/ses ve video ile chat, test yönetimi ve kayıt
alma olayları gerçekleştirebilmektedir. Şu anda
31 dili içeren araç binlerce organizasyon tarafın-
dan kullanılmaktadır. Dokeos‘un esas avantajı
ise kullanıcı kolay yapısı ve esnek sistemidir.
Kolay kullanılabilir yapısı ile iyi öğretim için
temel araç olmak hedefindedir. Böylece kullanı-
cılar araçla daha az uğraşarak öğrenmeye daha
çok zaman ayırabilirler. Dokeos PHP ile gelişti-
rilmiş ve MySQL veritabanı kullanmaktadır.
4.4. Bodington:
Bodington açık kaynak kodlu ücretsiz bir sa-
nal öğrenme ortamı/öğrenme yönetim sistemi
olarak dünya genelinde birçok üniversitede
kullanılmaktadır. 1997’den beri geliştirilmek-
te olan java tabanlı sistem Microsoft, Linux,
UNIX, ya da Mac OS X sunucu ortamlarında
çalışmaktadır. Kullanıcı tarafında web tabanlı
olmasından dolayı güncel bir web tarayıcısı ol-
ması yeterlidir[14].
4.5. Fle3 Learning Environment
Web tabanlı bir öğrenim sistemidir. Gerçek
anlamda FLE3 server sistemlerde bilgisayar
tabanlı işbirliksel öğrenim için tasarlanmıştır.
GNU lisansıyla yayınlanır. Açık kaynak kod-
ludur. Yönetim ve eğitim içeriği sağlamak için
kendi özel araçları vardır. Şuanda desteklediği
diller: Fince, İngilizce, İspanyolca, Brezilyaca,
Portekizce, Norveççe, Almanca, İtalyanca, Lit-
vanyaca, Estonyaca, Polonyaca, Danimarkaca
ve Çince’dir. Öğretmen ve öğrencilere farklı
klasörler yaratma ve bireysel olarak hiyerarşik
bir sistem kurma olanağı sunar.
4.6. Claroline:
Claroline, öğretmenlere veya eğitim organizatör-
lerinewebüzerindendersvermeimkanısağlayan,
php/MySQL tabanlı ücretsiz bir uygulamadır.
Sınıfın geleneksel yapısı eğitim temellerine
dayanarak işbirlikçi web uygulamalarına taşın-
maya çalışılmıştır. Claroline 30 dile çevrilmiş
bulunup, 400’den fazla kuruluş tarafından 60
ülkede hazırladıkları dersleri web üzerinden
yayımlamakta kullanılmaktadır[15].
4.7. Docebo:
Docebo SCORM uyumluluğu ile e-öğrenme ve
insan kaynakları yönetimi ve gelişimi için açık
kaynak kodlu şirketler ve eğitim kurumlarının

Recommended

More Related Content

What's hot

Akademi̇k lms ve perculus
Akademi̇k lms ve perculusAkademi̇k lms ve perculus
Akademi̇k lms ve perculusHafize Yaman
 
Bilkent Universitesi Stars Moodle Entegrasyonu V2b
Bilkent Universitesi Stars Moodle Entegrasyonu V2bBilkent Universitesi Stars Moodle Entegrasyonu V2b
Bilkent Universitesi Stars Moodle Entegrasyonu V2bsascoms
 
ders yönetim sistemleri
ders yönetim sistemleriders yönetim sistemleri
ders yönetim sistemleriDuygu Keleş
 
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI MelikeGrbz1
 
Mert TUTKUN MOOCS BLOG https://merttutkunmoocsb.blogspot.com.tr/p/moocs.html
Mert TUTKUN MOOCS BLOG https://merttutkunmoocsb.blogspot.com.tr/p/moocs.htmlMert TUTKUN MOOCS BLOG https://merttutkunmoocsb.blogspot.com.tr/p/moocs.html
Mert TUTKUN MOOCS BLOG https://merttutkunmoocsb.blogspot.com.tr/p/moocs.htmlmerttutkun
 
Y.nasuh erturan essay
Y.nasuh erturan essayY.nasuh erturan essay
Y.nasuh erturan essayYusuf Erturan
 
Kisisel ogr. ort. cercevesi
Kisisel ogr. ort. cercevesiKisisel ogr. ort. cercevesi
Kisisel ogr. ort. cercevesiOsmanFTC
 
EMİNE SEYHAN -ÖĞRENME PLATFORMLARI
EMİNE SEYHAN -ÖĞRENME PLATFORMLARIEMİNE SEYHAN -ÖĞRENME PLATFORMLARI
EMİNE SEYHAN -ÖĞRENME PLATFORMLARIemineseyhan
 
E-öğrenme Platformları
E-öğrenme PlatformlarıE-öğrenme Platformları
E-öğrenme PlatformlarıHayriyeMusaoglu
 

What's hot (18)

Akademi̇k lms ve perculus
Akademi̇k lms ve perculusAkademi̇k lms ve perculus
Akademi̇k lms ve perculus
 
Docebo
DoceboDocebo
Docebo
 
Chamilo
ChamiloChamilo
Chamilo
 
Ed modo
Ed modoEd modo
Ed modo
 
E front
E frontE front
E front
 
Atutor
AtutorAtutor
Atutor
 
Bilkent Universitesi Stars Moodle Entegrasyonu V2b
Bilkent Universitesi Stars Moodle Entegrasyonu V2bBilkent Universitesi Stars Moodle Entegrasyonu V2b
Bilkent Universitesi Stars Moodle Entegrasyonu V2b
 
Claroline sunusu
Claroline sunusuClaroline sunusu
Claroline sunusu
 
ders yönetim sistemleri
ders yönetim sistemleriders yönetim sistemleri
ders yönetim sistemleri
 
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
 
Mert TUTKUN MOOCS BLOG https://merttutkunmoocsb.blogspot.com.tr/p/moocs.html
Mert TUTKUN MOOCS BLOG https://merttutkunmoocsb.blogspot.com.tr/p/moocs.htmlMert TUTKUN MOOCS BLOG https://merttutkunmoocsb.blogspot.com.tr/p/moocs.html
Mert TUTKUN MOOCS BLOG https://merttutkunmoocsb.blogspot.com.tr/p/moocs.html
 
Moodle
MoodleMoodle
Moodle
 
ıLıas
ıLıasıLıas
ıLıas
 
Y.nasuh erturan essay
Y.nasuh erturan essayY.nasuh erturan essay
Y.nasuh erturan essay
 
Moodle (1)
Moodle (1)Moodle (1)
Moodle (1)
 
Kisisel ogr. ort. cercevesi
Kisisel ogr. ort. cercevesiKisisel ogr. ort. cercevesi
Kisisel ogr. ort. cercevesi
 
EMİNE SEYHAN -ÖĞRENME PLATFORMLARI
EMİNE SEYHAN -ÖĞRENME PLATFORMLARIEMİNE SEYHAN -ÖĞRENME PLATFORMLARI
EMİNE SEYHAN -ÖĞRENME PLATFORMLARI
 
E-öğrenme Platformları
E-öğrenme PlatformlarıE-öğrenme Platformları
E-öğrenme Platformları
 

Similar to E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş kemal99
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItimilhaps
 
Internet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimselver
 
Yapacagımız makale
Yapacagımız makaleYapacagımız makale
Yapacagımız makalemehmetkarhan
 
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin GelişimiAÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin GelişimiAbdulkadir Karadeniz
 
E ogrenme
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenmehrnasl
 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde UygulanabilirliğiKitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde UygulanabilirliğiMehmet Emin Mutlu
 
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeroj döğer
 
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariMelikeAr1
 
Uzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesiUzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesif3ttah
 
Uzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesiUzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesif3ttah
 

Similar to E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri (20)

Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
 
Internet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItim
 
E ogrenme
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
 
Yapacagımız makale
Yapacagımız makaleYapacagımız makale
Yapacagımız makale
 
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin GelişimiAÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
AÜ Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
 
Makale_1
Makale_1Makale_1
Makale_1
 
Ww
WwWw
Ww
 
E ogrenme
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
 
E ogrenmede yeni-yonelimler
E ogrenmede yeni-yonelimlerE ogrenmede yeni-yonelimler
E ogrenmede yeni-yonelimler
 
Escola module 3 tr
Escola module 3 trEscola module 3 tr
Escola module 3 tr
 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde UygulanabilirliğiKitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
 
Bakü bildiri akinci_erdem
Bakü bildiri akinci_erdemBakü bildiri akinci_erdem
Bakü bildiri akinci_erdem
 
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
 
öZet
öZetöZet
öZet
 
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
 
E ogrenme
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
 
Uzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesiUzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesi
 
Uzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesiUzaktan eğitim makalesi
Uzaktan eğitim makalesi
 
Makale_3
Makale_3Makale_3
Makale_3
 

More from egitimcininteknolojisi

More from egitimcininteknolojisi (6)

TÜBİTAK Sunum El Kitabı
TÜBİTAK Sunum El KitabıTÜBİTAK Sunum El Kitabı
TÜBİTAK Sunum El Kitabı
 
Prezide etkili sunum hazırlama
Prezide etkili sunum hazırlamaPrezide etkili sunum hazırlama
Prezide etkili sunum hazırlama
 
Etkili sunum hazırlama
Etkili sunum hazırlamaEtkili sunum hazırlama
Etkili sunum hazırlama
 
Twitter'in Eğitimde Kullanımı
Twitter'in Eğitimde KullanımıTwitter'in Eğitimde Kullanımı
Twitter'in Eğitimde Kullanımı
 
Beyazpano. com nedir?
Beyazpano. com nedir?Beyazpano. com nedir?
Beyazpano. com nedir?
 
Matris
MatrisMatris
Matris
 

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

  • 1. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya 319 E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Yrd.Doç.Dr. Metin Kapıdere İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Özet: Uzaktan eğitim süreci örgün eğitimden herhangi bir sebepten dolayı yararlanamayan insanla- rın, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir sistemdir. Bu süreçte uzaktan eğitim sisteminin en önemli elemanlarından birini de e-öğrenme ve yönetim sistemleri oluşturmaktadır. Bu iş için gü- nümüzde birçok ticarisinin yerini alabilecek açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi bulunmak- tadır. Açık kaynak kod, ürünün kaynağına rahatça erişebilme imkânı sunan bir uygulama geliştirme yöntemi olarak tanımlanabilir. Açık kaynak kodlu eğitim yazılımları olan; Moodle, ATutor, Dokeos, Bodington, Fle3 Learning Environment, Claroline, Docebo, eStudy, Drupal, DotLRN, eFront, Sakai, OLAT’ın uygulama aşamasında birbirlerine göre üstün ve eksik yönleri bulunmaktadır. Bulunduğumuz çağda sayı olarak oldukça fazla açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi ol- makla birlikte “tüm ihtiyaçlara cevap verebilen” tek bir çözüm mevcut değildir. Amaca uygun olarak seçilen öğrenim yönetim sistemleri genel özellikleri ile incelenmeli, birbirleri ile karşılaştı- rılmalı ve uygulamayı kullanacak kurumun ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek öğretim yönetim sistemleri seçilmelidir. Anahtar Kelimeler: e-öğrenme, uzaktan eğitim, açık kaynak kodlu eğitim yönetimi sistemleri, Moodle, ATutor, Dokeos, Bodington, Fle3 Learning Environment, Claroline, Docebo, eStudy, Drupal, DotLRN, eFront, Sakai, OLAT E-Learning And Open Source Code Management Systems In Education Abstract: Distance education is an education system which was established to meet the needs of people who cannot benefit from formal education due to various reasons. E-learning and manage- ment systems constitute the most important components of this system. Beside some commercial management systems, there are several open source code management systems which could replace the commercial ones. Open source code could be defined as an application improvement which allows an easy access to the product’s source.At the application stage, open source code education software like Moodle, ATutor, Dokeos, Bodington, Fle3 Learning Environment, Claroline, Docebo, eStudy, Drupal, DotLRN, eFront, Sakai, OLAT have drawbacks and superiorities against each other. In our age there are a number of open source code management systems; there is, however, no single solution “which meets all needs”. The general features of the learning method to be se- lected according to the needs should be studied carefully; the method should be compared and contrasted with others and the best teaching/learning method which meets the needs of user insti- tution should be selected. Key Words: E-learning, distance learning, open source code education management systems, Moodle, ATutor, Dokeos, Bodington, Fle3 Learning Environment, Claroline, Docebo, eStudy, Drupal, DotLRN, eFront, Sakai, OLAT
  • 2. 320 E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Metin Kapıdere 1. Giriş Bulunduğumuz yüzyılda, bilgiye ulaşmak, bilgiyi hızlı öğrenmek bireylerin ve toplum- ların gelişmesi için yaşamsal önem içerir. 21. yüzyılda bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilmek imkânsız hale gelmiştir. Bil- giye ulaşmadaki gerçekleşen bu kolaylıklar, e-öğrenmeyi de beraberinde getirip, uzaktan eğitim uygulamaları ile küresel iletişim ağının gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır[1]. Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını sağ- layabilmek için “Eğitim Teknolojisi” kavra- mının tanımı yapılmalıdır. Eğitim Teknolojisi, öğrenme-öğretme ortamlarını etkili bir şekilde tasarımlayan, öğrenme ve öğretme de meydana gelen sorunları çözen, öğrenme ürününün kali- tesini ve kalıcılığını artıran bir akademik sis- temler bütünüdür. Eğitim teknolojisinin temel amacı, öğrenmeyi etkili ve kalıcı bir biçimde sağlamaktır. Günümüz eğitim sistemi, eğitim teknolojilerini kullanmadan artık oldukça ye- tersiz kalacaktır[2]. Bilgi çağında olduğumuz bu dönemde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitimin yapısını ve biçimini etkilemekte, eğitimcileri yeni eğitim programları ve öğrenme-öğretme modelleri geliştirmeye zorlamaktadır. Bu mo- dellerden biri uzaktan eğitimdir ve uzaktan eğitim uygulaması e-öğrenme biçiminde yay- gınlık kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda uzaktan en etkin eğitim ve öğreti- minnasılgerçekleşeceğieğitimprogramıgelişti- recek uzman kişi ve kuruluşları Eğitim Yönetim Sistemlerini düşündürmeye yönlendirmiştir. Öğrenim Yönetim Sistemleri, ÖYS (Learning Management System, LMS) öğrenme aktivite- lerinin yönetimini sağlayan yazılımlardır. Öğ- renme materyali sunma, sunulan öğrenme ma- teryalini paylaşma ve tartışma, kurs katalogla- rını yönetme, ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri sağlarlar. Öğrenim Yönetim Sistemlerinin amacı, e-öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı bir şekilde gerçekleş- tirmektir. Bu sistemler aracılığıyla öğrenim fa- aliyetleri değerlendirildiği için, öğrenim şekli sürekli olarak geliştirilir. Öğrencinin yaptığı işlemler de izlendiği için, gereken durumlarda, öğrenen kişilere yardım edilir[3]. 2. Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim; farklı ortamlarda bulunan öğ- renci ve öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sis- temi modelini ifade eder. [4] Uzaktan Eğitim; özel organizasyonların ve uy- gulamaların yapılması yanında, ayrıca özel bir ders planı yapma tekniği özel öğretme teknik- leri, elektronik olan veya olmayan sistemlerin kullanıldığı, özel iletişim metotları olan normal olarak öğretme faaliyetlerini farklı ortamlarda oluşturan planlı bir öğrenmedir.[5] Eğitim kurumları teknolojinin getirdiği yeni- likleri eğitime kazandırmak için bilişim tekno- lojilerine dayanan uzaktan eğitim yöntem ve tekniklerini kullanmaya başlamışlardır. Uzak- tan eğitim sistemleri sayesinde öğretmen ve öğrenciler çeşitli fırsatlar elde etmektedirler: 1) Farklı yerlerde yaşayan öğrenci ve eğitimci- ler aralarında aktif iletişim kurma fırsatı sağlar, 2) Öğrenciler uzaktan eğitim ile dünyanın de- ğişik ülkelerinde bulunan eğitim kurumların- dan faydalanmaktadırlar. Ayrıca uzaktan eğitim programları öğrenci ve öğretmenlerin birçok değişkenden bağımsız, bireysel ve işbirlikçi çalışma ortamlarına gir- melerini sağlar.
  • 3. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya 321 Bilgi çağında olduğumuz şu dönemde uzaktan eğitim, artan yeni bilgi ve uygulamaların ge- rekli davranış değişikliğine dönüştürülmesin- de, öğrencilerin öğrenme alışkınlıklarının ve becerilerinin pekiştirilip çeşitlendirilmesinde kullanılabilecek yeni bir modeldir. 2.1. İnternet’le Uzaktan Eğitim Tek bir ortamda geliştirilen bir internet’le öğ- retim programının değişik ortamlardan da takip edilmesine imkân tanınmasıdır. Uzaktan öğre- timin bu avantajı mesafe ve zamandan bağım- sızlık sağlamaktadır. Yani, kişiler, dünyanın her yerinden (mesafeden bağımsız), herhangi bir bilgisayar platformu kullanarak (araçtan bağımsız), günün herhangi bir zamanında (zamandan bağımsız) bir İnternet’le öğretim programına katılabilirler. İnternet’in sunduğu eşzaman ve eşzamansız iletişim seçenekleri öğrenme-öğretme sürecine etkileşimi yüksek bir iletişim ortamı katar. Uzaktan eğitim sürecinde, sohbet kanalları ve video konferans gibi eşzaman, e-posta ve tartışma grupları gibi eşzamansız iletişim se- çenekleri öğretici-öğrenci, öğrenci-öğrenci ve öğretici-öğretici arasında devamlı ve etkili bir iletişim kurulmasını sağlar. Uzaktan eğitimde hem planlı hem de kendi- liğinden gerçekleşen öğrenme çevrelerinin olumlu yönde etkilendiğini söylemek müm- kündür. Öğretmenler, ders içeriklerini sunup, haftalık dersler için zaman, referanslar ve ilgili kaynaklar sağlayarak planlı ortamları devam ettirirler. Öğrenciler, tartışma gruplarına ka- tılma, e-posta ile birbirlerini bilgilendirme ve çevrimiçi sohbet kanalları aracılığıyla iletişime geçme ile daha çok kendiliğinden gerçekleşen ortamları devam ettirirler. 2.2. Uzaktan Eğitimin Geleneksel Eğitime Göre Avantaj ve Dezavantajları Yaşam boyu eğitimin birey üzerine getirdiği yük, sorunların da temelini oluşturmaktadır. Tam zamanlı bir işte çalışmakta olan birey, kişisel gelişimine yardımcı olan eğitim süreci için yeterli vakti ayıramamaktadır. Bu durum- da örgün eğitim denen ve öğrenci -öğretmen - sınıf bileşenlerinden oluşan geleneksel eğitime alternatif olarak uzaktan eğitim modeli ortaya çıkmıştır[6]. Farklı mekânlarda bulunan Öğreten ve öğre- nenlerin, öğretme ve öğrenme faaliyetlerini, mektup, radyo TV ve İnternet gibi multimedya araçlarını kullanarak gerçekleştirdikleri dü- zenli bir eğitim sistemi olan uzaktan eğitimin geleneksel eğitime göre avantaj ve dezavantaj- larına değinecek olursak; Avantajları Dezavantajları Daha fazla kitleye iletişim sağlanır. İlk yatırım maliyeti yüksektir Fiziksel uzaklık boyutu sorun değildir Teknolojik sistemden kaynaklanabilecek aksaklıklar olabilir. Okula gidemeyen özürlü insanlara eğitim olanağı sunar Laboratuvar ve Atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenme zorluğu vardır. Mekân ve zaman kavramı ortadan kalkar Ders müfredatının hazırlanmasında zorluklar Öğrencilerin konuları anlamaları daha yüksek olur Kendi kendine çalışma yeteneğine sahip olmayan öğrencilerin motivasyon zorluğu ile karşılaşılabilir Öğrenci bireysel hızına uygun eğitim alabilir Güncellemeye ihtiyacı vardır. 3. E-Öğrenme E-Öğrenme, zaman, mekân ve öğrenme konu- sunda tercih hakkını kullanma düşüncesinden yola çıkarak, öğrenme kavramına yenilik getir- miştir. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kul- lanılarak, eğitim-öğretim sürecinde öğretme- nin ve öğrencinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadığı bir eğitim tekniğidir. Öğrenci, öğretmene ihtiyaç duymaksızın e-öğrenme nesneleriyle bireysel hızına uygun öğrenme aşamalarını göz önünde bulundurarak bireyselleştirilmiş eğitim-öğretimini tamamla- yabilmektedir. Kişilerin zaman, mekân ve bir sınıf ortamı zorunluluğundan bağımsız olarak bilgiye ulaşmasının sağlanması, internet çağı-
  • 4. 322 E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Metin Kapıdere nın eğitim sektörünü çok iyi yönde etkilediği- nin bir göstergesidir. E-öğrenme, zaman ve mekân bağımsızlığının yanı sıra daha hızlı ve etkin öğrenmeyi, ayrıca öğrenme odağını öğretmenden öğrenciye çevi- rerek öğrencinin kendi eğitimlerinden kendile- rinin sorumlu tutulmasını, daha az iş yükü ile daha fazla kişiye ulaşma imkânı vererek mali- yet açısından da avantajlı bir yaşam boyu eği- timden yararlanma olanağı sağlamaktadır[7]. 3.1. E-Öğrenmenin Avantajları E-öğrenmenin eğitimi bireyselleştirdiği kabu- lü ile birlikte; çoklu öğrenme (multi-learning) ortamına zemin hazırladığı, öğretim program- larının ve ders içeriğinin sürekli olarak sanal ortamda bulunması ile dersin sürekli tekrar edilebilmesine olanak tanıdığı bilinmektedir. İçeriğin görsel öğelerle desteklenerek anlaşılır- lığı kolaylaştırmaya yönelik katkısı gibi faktör- ler e-öğrenmenin öğretme-öğrenme sürecine kattığı artılar olarak ele alınabilir. 1) Günümüzde e-öğrenme ile sadece kayıtlı öğrenci grubuna değil, toplumun her kesimine, her yerden, her veriye ulaşma olanağı sunula- bilmektedir. Bu olanaklar, bilişim teknolojile- rindeki gelişime paralel olarak gittikçe daha yoğun olarak gerçekleşebilmektedir. Diğer ta- raftan, e-öğrenme kapsamında eğitim alan bi- reylere kendi zamanlarını yönetebilme olanağı da sunulmuştur. 2) E-öğrenme bireysel öğretimi destekleyerek bireyin öğrenmeye yönelik motivasyonunu olumlu yönde etkilemiştir ve grupla öğrenme- nin getirdiği psikolojik baskıyı büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Getirdiği bu olanaklar bireyin kendi özgünlüğünü ortaya koyabilme açısından önemlidir. 3) E-öğrenme ile bireyler ve/veya gruplar gele- neksel yapıda ulaşma olanağı bulamayacakları farklı birey ve gruplara ulaşma olanağı bularak veri paylaşımını gerçekleştirebilmektedirler. 4) E-öğrenme, öğrenmeyi daha ilginç ve çekici hale getirerek farklı kesimlerin öğrenme süre- cine daha çok katılmasını sağlamada önemli bir alternatiftir. Özellikle çeşitli sertifika program- larının, lisansüstü programların “e-öğrenme” ortamından sağlanması gibi uygulamalar, ya- şam boyu öğrenmenin önünü açmada ciddi olanaklar sunmaktadır. 5) Türkiye’deki eğitim kurumlarında kalabalık sınıflar günümüze kadar hep sorun olmuştur. Dolayısıyla öğretmen-öğrenci etkileşimi çok sınırlı düzeyde kalmıştır. Bunun bir yansıması olarak ortaya çıkan öğretmen-öğrenci etkileşim düzeyindeki sınırlılıkları ortadan kaldırmak ve öğretmen-öğrenci etkileşim düzeyini tüm öğrenciler için eşit düzeye taşımak açısından e-öğrenme gereklilik arz etmektedir. 6) Birey, e-öğrenme kapsamında sunulan bir ders programını almak istediğinde, sadece bir web sitesine bağımlı kalmayıp aynı konuyla ilgili daha rahat anlayabileceği nesne tabanlı ve görsel birçok farklı web ortamlarından faydalanabilmektedir. E-öğrenmenin sunduğu etkileşim olanağı öğrencinin internet ortamından kendi düze- yine uygun olarak yaralanabilmesine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla geleneksel öğreti- min sunamadığı birçok olanak e-öğrenme ile sunulabilmektedir[8]. 3.2. E-Öğrenmenin Sınırlılıkları Bireylerin çalışma konusunda öz disipline sahip olmaması halinde sonucun başarısız ol- ması, bireylerin sosyalleşme sürecinin engel- lenebilme ihtimali, içerik oluşturmada sürecin kapsamlı, zaman alıcı ve masraflı olması, ge- leneksel öğrenme alışkanlıklarından kolaylık- la vazgeçilememesi ve ilgili sektörün bilgi ve teknolojik alt yapıya sahip olma gerekliliği e-öğrenmeyi zorlaştıran etkenlerdir[6]. E-öğrenme, öğretmen ve öğrenci açısından bir- çok fayda sağlamakla birlikte, bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunların bilinip,
  • 5. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya 323 hazırlıkların ve kazanılacak faydanın dikkate alınması, e-öğrenmenin daha etkili ve faydalı olmasını sağlayabilir. E-öğrenmedeki karşıla- şılacak problemler şöyle sıralanabilir: 1. Öğrencilerin bir bilgisayar sahibi olması masraflı olabilecektir. 2. Bilgisayar veya internetteki teknik sorunlar öğretmen ve öğrencileri engelleyebilir. 3. Öğrenci ve öğretmenler bilgisayar ve internet konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. 4. internet kullanım ücretinin yüksek olması, kullanıcıları sıkıntıya sokabilir. 5. e-öğrenme ile ders verilmesi başlangıçta masraflı olabilir. 6. e-öğrenme ile ders alanlar bu alanda yeni olabilir ve çevrelerinde onlara yardımcı olabile- cek bilgili ve tecrübeli kişiler olmayabilir[9]. 3.3. Geleneksel Öğretim İle E-Öğrenimin Karşılaştırılması Faktör Geleneksel öğretim E-öğrenim Zaman Bağımlı, süreli Bağımsız, yaşam boyu Mekan Bağımlı, kısıtlı Bağımsız, teorik sınırsız Transfer Teknolojiye bağımlı değil Teknolojiye bağımlı Hız Yavaş Hızlı Öğrenim ortamı Kontrol altında, kurallı, yüz-yüze, süre sınırlı Kontrolsüz, kuralsız, öğrenci öğreticiden uzakta, süre sınırsız Yetenek-kalite Öğretmenin öğretim yeteneği, bilgi ve beceri düzeyine; öğrencinin öğrenme hızına bağımlı Öğretim ve öğrenim yeteneğine bağımlı değil, en değerli materyal herkese sağlanabilir Esneklik Esnek değil, yeniden yapılandırılamaz Esnek, kişiye, zamana, amaca bağlı olarak yeniden yapılandırılabilir. Etkinlik Durum ve koşula bağlı Durum ve koşula bağlı Ölçeklendirme Çoğunlukla hayır Evet, 1-1000 arasında fark yok Yararlanma Kısıtlı, belirli sayıda öğrenci Teorik olarak sonsuz, yaygın Yatırım Pahalı (binalar, maaşlar, yönetim) Göreceli ucuz (çalışma yapmalı) İşletim Pahalı/Ucuz Ucuz (30 öğrenci/öğretim elemanı) 4. Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri ÖYS’nin kullanıcılara tam bir hizmet vere- bilmesi için belli özelliklere sahip olmalıdır. Başta diğer sistemlerle çalışabilirlik ve uyu- mu; arşivleme ve dosya yönetim yetenekleri, yeniden kullanılabilirlik öğrenme nesneleri- nin tutarlı düzenlenmesi, hızlı erişilebilirlik, içerik oluşturulurken kullanılan diğer araçları desteklemesi (Word, Powerpoint, Flash, pdf ) sahip olması gereken başlıca özelliklerdir. İyi bir ÖYS yazılımının kaliteli hizmet vermesi ve bilgi kalitesini artırabilmesi için bu özellikleri taşımasına dikkat edilmelidir[10]. 4.1. Moodle: Moodle açık kaynak kodlu ve geliştirilmeye açık, eğitimcilerin çevrim içi kurslar oluş- turmalarına yardım etmek üzere tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Açılımı, Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning- Environment yani Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir. Yazılım, MySQL ve PostgreSQL veri tabanı sistemleri altında ve PHP dilini destekleyen herhangi bir ortamda (Linux, Windows vs) çalışmaktadır. Moodle, bir Uzaktan Eğitim sitesinde ihtiyaç duyulabilecek etkinliklerin çoğunu fazlasıyla yerine getirebilecek özel- liklere sahiptir. En önemli özelliği, öğretmen
  • 6. 324 E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Metin Kapıdere ve öğrenciler tarafından kolay bir şekilde kullanılabilmesidir[11]. 4.2. ATutor: ATutor kullanımı kolay, dünya çapında yay- gın olarak kullanılan açık kaynak kodlu bir öğrenme içerik yönetim sistemidir. Learning Content Management System (LCMS) ve ya Learning Management System (LMS) olarak adlandırılan bu sistem sayesinde bireyler sos- yal bir ortamda bilgi öğrenmiş oluyorlar [12]. Tasarımında erişilebilirlik ve uyumluluk önde gelen faktörler olarak belirlenmiştir. Eski-yeni her tür bilgisayar sisteminde ve tüm işletim sis- temlerinde kolaylıkla kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Aynı zamanda engelli kişiler de düşünülerek, onların da rahat kullanabileceği şekilde düzenlenmiştir. Tüm eğitimcilerin ra- hatça kurup kullanacağı bu sistem sayesinde eğitime teknoloji entegrasyonu kolaylaşmak- tadır. ATutor Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Eğitimin kalitesini arttırmak adına yapılabile- cek en büyük getirili, en düşük maliyetli ya- tırımlardan biridir. Birçok üniversite, kurum, araştırma merkezi ve eğitim kurumlarınca kullanılmaktadır[13]. 4.3. Dokeos: Dokeos birçok uluslararası başta üniversiteler olmak üzere farklı kurum ve kuruluşların des- teğinin yanında bireysel katkılarla açık kaynak iş modeline dayalı geliştirilen açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Akademik amaç- lı kullanım dışında birçok şirket tarafından e-öğrenme ve harmanlanmış öğrenme prog- ramlarında kullanılmaktadır. MySQL veritaba- nına dayalı ve PHP dilinde yazılan web tabanlı bir uygulamadır. Dokeos web tabanlı E-eğitim, Ders yönetim sistemi ve işbirliği aracıdır. Eği- timci ve Öğrenci için içerik yönetim hizmeti de sunmaktadır. Ders yönetimi ile ilgili kısımları konu dağıtımları, takvimleme, ilerleme takibi, yazı/ses ve video ile chat, test yönetimi ve kayıt alma olayları gerçekleştirebilmektedir. Şu anda 31 dili içeren araç binlerce organizasyon tarafın- dan kullanılmaktadır. Dokeos‘un esas avantajı ise kullanıcı kolay yapısı ve esnek sistemidir. Kolay kullanılabilir yapısı ile iyi öğretim için temel araç olmak hedefindedir. Böylece kullanı- cılar araçla daha az uğraşarak öğrenmeye daha çok zaman ayırabilirler. Dokeos PHP ile gelişti- rilmiş ve MySQL veritabanı kullanmaktadır. 4.4. Bodington: Bodington açık kaynak kodlu ücretsiz bir sa- nal öğrenme ortamı/öğrenme yönetim sistemi olarak dünya genelinde birçok üniversitede kullanılmaktadır. 1997’den beri geliştirilmek- te olan java tabanlı sistem Microsoft, Linux, UNIX, ya da Mac OS X sunucu ortamlarında çalışmaktadır. Kullanıcı tarafında web tabanlı olmasından dolayı güncel bir web tarayıcısı ol- ması yeterlidir[14]. 4.5. Fle3 Learning Environment Web tabanlı bir öğrenim sistemidir. Gerçek anlamda FLE3 server sistemlerde bilgisayar tabanlı işbirliksel öğrenim için tasarlanmıştır. GNU lisansıyla yayınlanır. Açık kaynak kod- ludur. Yönetim ve eğitim içeriği sağlamak için kendi özel araçları vardır. Şuanda desteklediği diller: Fince, İngilizce, İspanyolca, Brezilyaca, Portekizce, Norveççe, Almanca, İtalyanca, Lit- vanyaca, Estonyaca, Polonyaca, Danimarkaca ve Çince’dir. Öğretmen ve öğrencilere farklı klasörler yaratma ve bireysel olarak hiyerarşik bir sistem kurma olanağı sunar. 4.6. Claroline: Claroline, öğretmenlere veya eğitim organizatör- lerinewebüzerindendersvermeimkanısağlayan, php/MySQL tabanlı ücretsiz bir uygulamadır. Sınıfın geleneksel yapısı eğitim temellerine dayanarak işbirlikçi web uygulamalarına taşın- maya çalışılmıştır. Claroline 30 dile çevrilmiş bulunup, 400’den fazla kuruluş tarafından 60 ülkede hazırladıkları dersleri web üzerinden yayımlamakta kullanılmaktadır[15]. 4.7. Docebo: Docebo SCORM uyumluluğu ile e-öğrenme ve insan kaynakları yönetimi ve gelişimi için açık kaynak kodlu şirketler ve eğitim kurumlarının
  • 7. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya 325 kullanımına uygun sistemleri bünyesinde modü- ler olarak barındıran eFront benzeri bir içerik ve öğrenme yönetim sistemidir. PHP ve veritabanı olarak MySQL üzerinde çalışmaktadır. Video konferans, sanal görüşme ve toplantının yanında toplu bilgilendirmeler için e-bülten imkânı vardır. 4.8. eStudy: eStudy özellikle üniversitelerin olağan ders idare sistemlerine ek olarak bilgisayar bilimle- rinde benzetim özel desteği veren bir açık kay- nak kodlu öğrenme yönetim sistemidir. 4.9. Drupal: Drupal açık kaynak kodlu olarak geliştirilmiş içerik yönetim sistemi olmasının yanında ki- şiselleştirilebilir, yetkilendirilebilinir içerik ve kullanıcı yönetimi ve arama kabiliyetlerinin yanında birçok geniş özellikleri ve servisleri ile sosyal etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmak için esnek bir platformdur. Web tabanlı olan uy- gulama platform bağımsız olarak PHP dilinde MySQL yâda PostgreSQL veritabanı üzerine yapılandırılabilinir. “Drupal Association” orga- nizasyon yapısı altında gönüllü kullanıcılar tara- fından geliştirilmeye devam edilmektedir. Bir- çok eğitim kurumu ve üniversite içerik yönetim sistemi olarak Drupal’ı tercih etmektedir [14] . 4.10. DotLRN: Tamamıyla açık kaynak kodlu çevrimiçi (on- line) eğitim platformudur. GNU lisansıyla yayınlanır. MIT tarafından geliştirilmiş olan DotLRN öğrencilerin ödev ve proje konusun- da kullandığı ofis gereçlerini kendi içinde ba- rındıran açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemidir. Kurs yönetimi, öğrenim yönetimi, içerik yönetimi ve çevrimiçi topluluk yönetimi yapılarından oluşmaktadır. Unix/Linux tabanlı sistemlerde AOLServer web uygulama sunu- cusu destekli çalışır. Veritabanı olarak Post- greSQL, Oracle uyumludur. P2P ve Wireless sistemlere destek sunar. Tek başına kurs yö- netimi, öğrenim yönetimi, içerik yönetimi ve çevrimiçi topluluk yönetimi sağlar. Online des- tek ve forum hizmetleri sunar. Yarım milyona yakın kullanıcısı vardır[14-15]. 4.11. eFront: eFront kolay kullanımı, görsel özellikleri, SCORM uyumluluğu ile e-öğrenme ve in- san kaynakları yönetimi ve gelişimi için açık kaynak kodlu şirketler ve eğitim kurumlarının kullanımına uygun sistemleri bünyesinde mo- düler olarak barındıran bir içerik ve öğrenme yönetim sistemidir. Platform bağımsız olarak web temelli çalışan uygulama; yazılım mima- risi itibariyle PHP ve veritabanı olarak MySQL üzerinde çalışmaktadır. 4.12. Sakai: Sakai açık kaynak kodlu bir Kurs Yönetim Sistemidir.160’ın üzerinde eğitim kurumunun kullandığı birçok kullanıcıya hitap eden üc- retsiz, açık kaynak kodlu ve eğitimi destekle- yen birçok özelliği ile web tabanlı, platform bağımsız bir uygulamadır. Sakai Java tabanlı, servis mimarisine dayalı uygulama paketi öl- çeklenebilinir, platform bağımsız genişletilebi- lir bir yapıya sahiptir. Sakai uygulaması ders yönetim sistemlerinin sahip olduğu birçok ortak özelliğin yanında bilgibelge dağıtımı, ödev aktarma, çevrimiçi ölçme değerlendirme ve not defteri ve canlı sohbet modüllerini içer- mektedir. Sakai işbirlikçi çalışma ortamı sunan araçları ile araştırmacıların ve proje grupları- nın kullanımına da uygundur. Uygulamanın geliştirilmesi Sakai Foundation yapısı altında üyelik esasına dayalı olarak kar amacı gütme- den bireysel, eğitim kurumları ve üniversiteler tarafından yapılmaktadır[14]. 4.13. OLAT: OLAT, İsviçre’de kullanılmakta olan ve Zurich Üniversitesinde geliştirilmeye başlamış açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemidir. Uygulama java tabanlı olup java destekli bir sunucu gerektirir. Veritabanı olarak MySQL, Postgres ve HSQL ile test edilmiş olup herhan- gi biriyle kullanılabilir. Ders sisteminin kuru- lumu ve yapısı kolaydır. Kendi içinde dosya paylaşımı, chat, tartışma formu, gruplaşma desteği sunar. Güçlü bir üyelik sistemi vardır. Grup içi üyelikler ve üyelik durumları mevcut- tur. Ders sistemleri puanlama mekanizmasını
  • 8. 326 E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Metin Kapıdere içinde taşır. Online testler ve puanlama desteği verir. Kullanıcı sayfaları portal özelliği taşır. Sorguya dayalı raporlama ve anket özellikleri vardır[14,15]. 5. Sonuç Eğitim Yönetim Sistemlerinin çeşitliliğinden de anlaşılacağı gibi, öğrencinin merkeze alın- dığı ve çeşitli düzeyde hazırlanabilecek eğitim programları ve ders yapıları bulunmaktadır. Bu yapıların geliştirilmesi uzmanlık ve birkaç alanın iş birliği içinde çalışmasını gerektir- mektedir. Sağlam ve kaliteli bir öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi, kaynakların en iyi şe- kilde kullanılmasına bağlıdır. Buradaki ders yapılarından tek birinin kullanılması geçerli olmayabilir. Öğretimin amacına, öğrenci özel- liklerine, zamana, maliyete ve imkânlara göre öğretim tasarımı için ders yapıları tercih edi- lebilir ve yeni yapılar geliştirilebilir. İletişim teknolojisinin gelişmesi, eğitim olanaklarının yaygınlaşması da bu hizmetin yaygınlaştırıl- masını kolaylaştırmaktadır. Eğitim teknolojisindeki ve öğrenme teorilerin- deki gelişmeler, eğitimde bilgisayarın kullanıl- masının başlamasıyla öğrenmenin şeklini ve çeşitliliğini artırmıştır. Öğrenme biçimlerinde birisi de elektronik öğrenme (e-öğrenme) ol- muştur. E-Öğrenme uzaktan eğitimin %80 ini oluşturmaktadır. Teknolojinin imkânlarından eğitim alanında yararlanmak kişilerin doğal bir hakkı, E-öğrenmeyi büyük oranda mecbur hale getiren bir yoldur. E-öğrenmenin hızla gelişi- mi için açık kaynak kodlu yazılım kullanımı- nın yaygınlaşması eğitsel kalitenin ve öğretim araçlarının gelişimini sağlayacaktır. Bu neden- le E-öğrenme alanında geliştirilecek öğretim tasarımlarındaki eğitim yönetim yazılımların- da izlenecek modeller de çeşitlenmiştir. İnter- net aracılığıyla uygulanacak e-öğrenme faali- yetlerinde kullanılabilecek öğretim tasarım ve eğitim yönetim sistemleri (modelleri) açıklan- maya çalışılmıştır. 6. Kaynaklar [1] Çallı, İ., İşman, A., & Torkul, O., “Sakarya Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitimin Dünü Bu- günü ve Geleceği”. [2] İşman, A., “Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri” http://www.tojet.net/articles/1110.pdf [3] Duran, N., Önal, A., & Kurtuluş, C., ‘E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yak- laşım Öğrenim Yönetim Sistemleri’ http:// ab.org.tr/ab06/bildiri/165.pdf [4] İşman, A., “Uzaktan Eğitim”, Öğreti Ya- yınları, 2005, Ankara. [5] Gülnar, B., Bilgisayar ve İnternet Destekli Uzaktan Eğitim Programlarının Tasarım Ge- liştirme ve Değerlendirme Aşamaları (SUZEP ÖRNEĞİ), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni- versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, (2003). [6] Özarslan, M., Kubat, B., &Bay, Ö.F., “Uzaktan Eğitim İçin Entegre Ofis Dersi’nin WEB Tabanlı İçeriğinin Geliştirilmesi Ve Üre- tilmesi” http://ab.org.tr/ab07/bildiri/100.pdf [7] AYTAÇ, T., “Geleceğin Öğrenme Biçi- mi: E-Öğrenme”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı: 35, 2003. [8] Kayri , M., Gökdaş, İ., “E-Öğrenme ve Türkiye Açısından Sorunlar, Çözüm Önerileri” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:II, Sayı:II http://efdergi. yyu.edu.tr [9] Ünsal, H., “Web Destekli Eğitim,Elektronik Öğrenme Ve Web Destekli Öğretim Program- larındaki Çeşitli Ders Modelleri” http://www. tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2004_cilt2/sayi_3/375- 388.pdf
  • 9. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya 327 [10] Vikipedi, (2010, Kasım 25) Ocak 20, 2011 tarihinde ‘Öğrenme Yönetim Sistemleri’ http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96%C4%9 Fretim_y%C3%B6netim_sistemleri adresin- den alındı. [11] Böte, Hacettepe (2009,Aralık 16) Ocak 20, 2011 tarihinde “Moodle Nedir?” http:// bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Mood- le_Nedir%3F adresinden alındı. [12] Böte,Hacettepe(2009,Aralık14)Ocak20, 2011 tarihinde “Atutor” http://193.140.216.57/ wiki/index.php/Atutor adresinden alındı. [13] Emmungil, L., Akleylek , S.& Bilgisa- yar Mühendisliği Bölümü, Samsun OnDokuz Mayıs Üniversitesi, “Atutor Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi” http://ab.org.tr/ab08/kitap/ Bildiriler/Emmengil_Akleylek_AB08.pdf [14] Özarslan,Y. “Uzaktan Eğitim Uygulama- ları İçin Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yöne- tim Sistemleri” http://inet-tr.org.tr/inetconf13/ kitap/ozarslan_inet08.pdf [15] Önal, A., Kaya, A., & Draman, S.E.“Açık Kaynak Kodlu Çevrimiçi Eğitim Yazılımları” http://ab.org.tr/ab06/bildiri/179.pdf [16] Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri hakkında detaylı bilgi için; - Moodle: http://moodle.org/ ATutor: http:// www.atutor.ca/ - Dokeos: http://www.dokeos.com/ Bodington: http://bodington.org/ - Fle3: http://fle3.uiah.fi/ Claroline: http:// www.claroline.net/ - Docebo: http://www.docebo.org/ eStudy: http://estudy.sourceforge.net/ - Drupal: http://drupal.org/ DotLRN: http:// dotlrn.org/ - eFront: http://www.efront.gr/ Sakai: http:// www.sakaiproject.org/ - OLAT: http://www.olat.org/