SlideShare a Scribd company logo
GÖRSEL TASARIM
Öğeleri
İlkeleri
DOÇ.DR.AGAH TUĞRULKORUCU
MUSTAFA KOYUN- 21310521096
GÖRSEL ÖGELERİN ÖĞRENMEDEKİ PAYI
GÖRSEL TASARIMIN TEMELİ
 Sanat tasarımının unsurları:
 Tasarım öğeleri, herhangi bir görsel tasarımın yapısını
oluşturan ve görsel mesajlar ileten temel birimlerdir.
 Görsel tasarımda estetik düzenin temel ilkelerini ortaya
koymaya çalışan ressam ve tasarım teorisyeni Maitland
E. Graves, The Art of Color and Design (1941) adlı
tabında,tasarımı çizgi, yön, biçim , boyut , doku , değer
ve renk olarak tanımlamış ve "bu öğeler tüm tasarımların
yapıldığı malzemelerdir" sonucuna varmıştır.
 Materyalin belirlenen amaçlar doğrultusunda mesajı
istenilen şekilde iletebilmesi, tasarım öğelerinin doğru
kullanılmasına ve tasarım ilkelerine sadık kalınmasına
bağlıdır.
GÖRSEL MATERYAL ÇEŞİTLERİ
1. Benzeşik
2. Gerçekçi
3. Şematik
4. İlişkili
5. Dönüştürülebilen
6. Yorumlayıcı
BENZEŞİK ÖGELER
 Benzeşik görseller, bir
kavramı veya konuyu
açıklamak için o kavrama
benzer başka bir kavramla
ilgili bir şey göstererek
benzerliklere dikkat çekme
işlevini görür.
 Öğrencilerin yeni bilgileri
eski bilgileri ile
yorumlamasına yardımcı
olur.
GERÇEKÇİ ÖGELER
 Öğretilecek ögenin
gerçeğini gösteren
görsellerdir.
 Ögenin gerçek renkleri
kullanılarak gerçeklik
artırılabilir.
 Gerçek görseller her
zaman daha kalıcı
öğrenme sağlar mı???
ŞEMATİK ÖGELER
 Şematik görseller çeşitli
ögeler arasındaki ilişkiyi
gösterir.
 Akış grafikleri, hiyerarşik
şemalar, haritalar vb.
İLİŞKİLİ ÖGELER
 Nicel ilişkileri gösteren
görseller. Örneğin bar
grafik, line grafik, pie
/pasta grafik gibi
DÖNÜŞTÜRÜLEN GÖRSELLER
 Bir ögedeki veya
olaydaki zaman ve yer
değişiminden
kaynaklanan değişimleri
aktarır.
 Mevsimler, hava olayları
vb
YORUMLAYICI ÖGELER
 Teorik ve soyut ilişkileri resimlerle açıklarlar.
 Elektrik devrelerini açıklayan bir resim, şema gibi
HEDEF NE OLMALI
1. İletilmek istenen mesajı en yalın şekilde, anlamaya
ayrılan emeği en aza indirgeyerek, tam ve doğru şekilde
aktarmak
2. Aktif katılım
3. Farklı anlamlandırmalara açık olmamak
4. Dikkat çekmek
5. Motivasyon
GÖRSEL TASARIM ÖGELERİ
1. Çizgi
2. Şekil
3. Alan
4. Boyut
5. Doku
6. Renk
GÖRSEL TASARIM ÖGELERİ
1. Çizgi:
 Çizgi, dikkati belirli bir
noktaya çekebildiği gibi
belirli bir yolun
izlenmesini de
sağlayabilir. Çizgiler yön
ve hareket gösterebilirler.
Şekilleri ayırma ve
birleştirme işlevi
görürler.
 Çizgi, boşlukta hareket eden bir
nokta tarafından tanımlanan bir
sanat öğesidir. Çizgiler dikey,
yatay, çapraz veya eğri
olabilmektedir. Herhangi bir
genişlik veya doku
olabilmektedir. Ve sürekli, gizli
veya kırık olabilmektedir.
Bunun da ötesinde, daha önce
bahsedilenlerin dışında farklı
çizgi türleri vardır. Örneğin,
yatay ve zikzaklı bir çizginiz
veya dikey ve zikzaklı bir
çizginiz olabilmektedir. Farklı
çizgiler farklı ruh halleri yaratır,
bu tamamen hangi ruh halini
oluşturmak için kullandığınıza
bağlıdır.[13]
]
NOKTA:
 Bir nokta temelde “hiçbir şey”
deki “bir şeyin” başlangıcıdır.
Zihni konumu üzerinde
düşünmeye zorlar ve hem hayal
gücünde hem de boşlukta
üzerine inşa edilecek bir şey
vermektedir.
 Bir gruptaki bazı soyut
noktalar, insan hayal gücünü,
onu tanıdık şekiller veya
formlarla ilişkilendirmeye
teşvik edebilmektedir.
 Çizginin kullanıldığı alanları
 Yatay çizgiler durgunluk hissi verir.
 Dikey çizgiler ise karşılaştırma yapmamızı sağlar.
 Eğik çizgiler ise hareketlilik katar.
 Köşegen çizgilerde dinamizm ve hareketlilik katar.
 Perspektif ve derinlik katmak içinde çizgilerden
faydalanılır.
 Ayrıca nesneleri ve resimleri bölmek içinde kullanılır.
2.ŞEKIL:
 Şekil bir yüzey üzerine
yara atılan iki boyutlu
biçimlerdir.
 Farklı şekiller bir araya
gelerek anlamlı bir bütün
oluşturabilirler
 Basit şekiller daha kolay
anlaşılır ve hatırlanır.
2.ŞEKIL:
 Şekiller kimi zaman
herhangi bir cismin
sadece kenar çizgileri
ile görüntülenmesinde
kullanılırlar. Bunu siluet
olarak ifade etmek de
mümkündür.
 Kalp ve kuş figürleri
sadece şekil ile kolayca
çizilebilir.
2.ŞEKIL:
 Şekil, tanımlı veya kapalı bir sınır nedeniyle veya değer,
renk veya doku farklılıkları nedeniyle yanındaki veya
çevresindeki boşluktan öne çıkan iki boyutlu bir alan
olarak tanımlanmaktadır. Şekiller tanınabilir nesneler ve
biçimlerdir. Genellikle tasarımın diğer öğelerinden
oluşmaktadır.
 Örneğin, bir kağıda çizilen kare bir şekil olarak kabul
edilmektedir. Kareyi şekillendiren ve onu çevresindeki
karenin parçası olmayan boşluktan ayıran bir sınır görevi
gören bir dizi çizgi ile oluşturulmaktadır.
2.ŞEKIL:
 Şekil türleri:
1. Geometrik şekiller veya mekanik
şekiller,:kareler, daireler, üçgenler, elipsler, paralelkenarlar, yı
ldızlar vb. gibi bir cetvel veya pusula kullanılarak çizilebilen
şekillerdir. Mekanik şekiller, ister basit ister karmaşık olsun,
bir kontrol ve düzen duygusu yaratır.
2. Organik şekiller :genellikle karmaşık olan ve doğada
bulunan şekillere benzeyen düzensiz şekillerdir. Organik
şekiller elle çizilebilir, bu yüzden bazen özneldirler ve
yalnızca sanatçının hayal gücünde var olmaktadır.
3. Eğrisel şekiller : eğri çizgilerden ve düz kenarlardan
oluşmaktadır. Şekle daha doğal bir his vermektedir. Buna
karşılık, doğrusal şekiller keskin kenarlardan ve dik açılardan
oluşur ve kompozisyonda bir düzen duygusu vermektedir.
Daha insan yapımı, yapılandırılmış ve yapay görünmektedir.
Sanatçılar, esas olarak bu şekil stillerinden biri etrafında
dönen bir kompozisyon oluşturmayı seçebilir veya her ikisini
birleştirmeyi seçebilmektedir.
2.ŞEKIL:
3.ALAN:
 Görsel materyallerde alan
kullanımı materyalin
anlaşılabilir olması
açısından büyük önem
taşır.
 Görsel materyalde kapalı
ve açık alanlar vardır.
Bu tasarımlarda sayfanın
tamamı metin ya da
şekiller ile doldurulmaz.
Okuyucunun içeriği
daha rahat takip
edebilmesi için boş
4.ALAN:
DOLU ALAN VE BOŞ ALAN?
4. BOYUT :
 Görsel tasarım içerisinde kullanılan bir cismin boyutu
çoğu zaman yanıltıcı olabilir.
 Cisim diğer cisimler ile birlikte kullanıldığında boyut
açısından bir anlam ifade eder
4. BOYUT :
 Algıdaki bu farklılık
değişik kavramların ifade
edilmesinde tasarımcıya
bazı avantajlar
sağlayabilir.
5. DOKU:
 Görsellerin çoğu iki boyutludur. Bu görsellerde doku ve
desen kullanarak üçüncü bir boyut eklemek mümkün
olabilir.
5. DOKU:
 Doku, görselin hem daha gerçekçi gözükmesine hem de
zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha
rahat algılanmasına yardımcı olur
 Ayrıca izleyenin baktığı şeyi hissetmesini sağlar.
5. DOKU:
6. RENK:
 Renk;
görsel materyallerde
önemli bir unsur
olmakla birlikte
etkililiği bilinçli
kullanılmasına bağlıdır.
6. RENK:
 Materyallerde uygun renk
kullanımı materyali
zenginleştirir, hareket
etkisi yaratır.
6. RENK:
 Benzerlik ve farklılıkları vurgulamak
 Önemli noktalara ve ayrıntılara dikkat çekmek
 Duygusal bir etki oluşturmak
6. RENK:
 Yanlış tema ve renk
tercihleri materyalin
kullanımını olumsuz
yönde etkilemekte,
özellikle okunabilirlik
açısından sorunlara yol
açmaktadır .
6. RENK:
 Renk kontrastları:
 Renk kontrastları, bir dizi rengi inceleyen renk uyumunun aksine,
bir çift renkle incelenmektedir.
 Renk kontrastında, parlaklık veya doygunluk gibi açılardan
algılanabilir farklılıkları olan iki renk, kontrast oluşturmak için
yan yana yerleştirilmektedir.
 Johannes Itten yedi çeşit renk kontrastı sunmuştur.
 Açık ve koyu kontrastı, renk tonu kontrastı, sıcaklık kontrastı,
doygunluk kontrastı, eşzamanlı kontrast, boyutların kontrastı ve
tamamlayıcı kontrasttır.
 Bu yedi çeşit renk kontrastı, tasarımda renk şemaları içeren
geçmiş çalışmalara ilham vermiştir.
Renk şemaları
Renk şemaları , bir tasarım için seçilen renk seti olarak
tanımlanmaktadır.
Genellikle yan yana çekici görünen ve birlikte kullanıldıklarında
estetik bir his yaratan iki veya daha fazla renkten oluşmaktadır.
Renk şemaları, hangi renklerin yan yana hoş göründüğünü
gösterdiği için renk uyumuna bağlıdır.
Tatmin edici bir tasarım ürününe genellikle başarılı bir renk şeması
eşlik etmektedir.
Zamanla, tasarımcılar için renk uyumunu kolaylaştırmak için renk
şemaları oluşturma işlevine sahip renk tasarım araçları
geliştirilmiştir.
6. Renk:
6. RENK:
 Görsel tasarımda renk kullanımı
 Bir tasarımda uyum, denge ve görsel rahatlık yaratmak
için renkler kullanılmaktadır.
 Renk, izleyicide istenilen ruh hali ve duyguyu
uyandırmak için kullanılmaktadır.
 Tasarımda tema oluşturmak için renkler kullanılmıştır.
 Renkler anlam taşır ve sembolik olabilmektedir. Bazı
kültürlerde farklı renklerin farklı anlamları
olabilmektedir.
6. RENK:
 Renkler, istenen öğelere vurgu yapmak ve bir sanat
eserinde görsel hiyerarşi oluşturmak için
kullanılmaktadır.
 Renkler, belirli bir marka veya tasarım ürünü için kimlik
oluşturabilmektedir.
 Renkler, izleyicilerin görsel tasarımları farklı
yorumlamalarına olanak tanımaktadır. Aynı renkler farklı
duygular uyandırabilir veya farklı bireyler ve kültürler
için farklı anlamlar taşıyabilmektedir.
 Bir tasarım ürününde organizasyon ve tutarlılık için renk
stratejileri kullanılmaktadır.
 Perakende ortamının mimari tasarımında renkler,
tüketicileri belirli ürünleri satın almaya motive eden
karar vermeyi etkilemektedir.
6. Renk:
RENKLER ETKILERINE GÖRE;
SICAK VE SOĞUK OLARAK SINIFLANDIRILIR.
 Öğretim materyalinde görsel – sözel ve çekicilik katan
öğeler belirlendikten sonra bunların nasıl bir biçimsel
düzenleme ile yerleştirileceğine karar verilmelidir.
Tasarım ilkeleri:
1. Bütünlük
2. Denge
3. Vurgu
4. Hizalama
5. Yakınlık
Görsel tasarım ilkeleri:
1. BÜTÜNLÜK :
 Bütünlük, bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün
olarak görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir.
 Bütünlük anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır.
 Bütünlüğü oluşturacak olan ilişkinin kurulabilmesi için
tasarım öğelerinden (çizgi, şekil, renk, vb.) faydalanılır.
1. BÜTÜNLÜK :
 Bütünlüğün sağlanması açısından yapılan hataların başında
materyalin içinde çok sayıda ve birbiri ile ilişkisi düzgün
bir şekilde ifade edilememiş öğelerin kullanımı yer alır
1. BÜTÜNLÜK :
 Bu tür hataları en aza indirebilmek için verilmek istenen
mesaj tasarımcı tarafından açık ve net olarak ifade
edilebilmelidir.
 Tasarımcının aklına gelen tüm fikirler materyale
yansıtılmamalıdır.
1. BÜTÜNLÜK :
 Bütünlüğün
sağlanmasında
tasarımcıya yardımcı
olabilecek basit ve eski
bir kural vardır; “3x3
kuralı”. Bu kural
dâhilinde ekran, soldan
sağa ve yukarıdan aşağıya
3 parçaya bölünerek 3x3
bir matris elde edilir.
 Anahtar öğeler veya
nesneler bu 3 çizginin
yakınında bulunmalıdır.
3x3 kuralı öğrencilerin
dikkatlerini bu çizgilerin
kesişme noktalarında
toplayacağını belirtir.
 Matrisi oluşturan çizgiler
hayali çizgilerdir;
tasarımcıya yol gösterici
görev üstlenirler.
1. Bütünlük :
2. DENGE :
 Denge, öğelerin yatay ve dikey olarak materyale eşit
ağırlıkta dağıtılması (yerleştirilmesi) yoluyla oluşturulur.
İKI TÜRLÜ DENGE VAR:
 Formal (Simetrik):
Bir materyalin ortadan
ikiye bölündüğünde
öğelerin simetrik
olarak (her iki tarafta
da birbirinin aynı
şekilde) yerleştirilmesi
2.Denge
2. DENGE :
 İnformal (Simetrik olmayan):
Ağırlık olarak her iki tarafta
eşittir ancak kullanılan öğeler
farklıdır.Dengenin bu şekilde
sağlanması materyale belirli
ölçüde hareketlilik
kazandırabilmektedir.
 Materyallerde dengenin
olmadığı durumlarda öğeler
birbiri üstüne ve bir tarafa
yığılmış olarak görülür.
3. VURGU :
 Materyalde kullanılan görsellerin belirli bir bölümüne
dikkat çekilmek istenebilir.
 Öğeyi ilgi merkezi haline getirebilmek için kullanılan
farklı teknikler bulunmaktadır.
3. VURGU :
 Ok ve benzeri yön gösteren
çizgilerin ve şekillerin
kullanılması
 Odaklanılacak öğenin
farklı şekilde
boyutlandırılması
3. VURGU :
 Farklı renk ve doku
kullanımları
4. HIZALAMA:
 Hizalama, görsel
materyallerin daha kolay
algılanmasında, öğeler
arasında kurulan ilişkilerin
daha rahat anlaşılmasında
önemli rol oynar.
4. HIZALAMA:
 Materyalde hizalama kullanımı sırasında, öğeler arası
hizalamanın yanı sıra tüm öğelerin materyale göre
hizalanmasına da özen gösterilmelidir.
 Eğitim materyallerinde belirli bir kavramı ifade edebilmek,
mesajı iletebilmek için birden fazla öğe kullanılabilir.
 Bu öğelerin arasındaki ilişkiyi öğelerin birbirleri arasındaki
uzaklıkları ve yakınlıkları belirler.
5. Yakınlık:
BİRBİRLERİ İLE YAKIN ÖĞELER İLİŞKİLİ, UZAK
OLAN ÖĞELER İSE İLİŞKİSİZ OLARAK
ANLAMLANDIRILIRLAR.
5. YAKINLIK:
 Öğelerin birbirine olan
yakınlıkları aynı zamanda
insan beyninde bir takım
çağrışımların meydana
gelmesine de yol açabilir
.

More Related Content

What's hot

Uv fundamentosdeldiseo-marvinmillon-s4-estructuras
Uv fundamentosdeldiseo-marvinmillon-s4-estructurasUv fundamentosdeldiseo-marvinmillon-s4-estructuras
Uv fundamentosdeldiseo-marvinmillon-s4-estructurasMarvin Millon
 
Princípios de design
Princípios de designPrincípios de design
Princípios de designTersis Zonato
 
El color cubo hicketier
El color cubo hicketierEl color cubo hicketier
El color cubo hicketiercolegiohelicon
 
AULA 2:Fundamentos composicao visual
AULA 2:Fundamentos composicao visualAULA 2:Fundamentos composicao visual
AULA 2:Fundamentos composicao visualW.COM
 
Figuração e abstração na arte contemporânea
Figuração e abstração na arte contemporânea Figuração e abstração na arte contemporânea
Figuração e abstração na arte contemporânea Catarina Argolo
 
Color Review & Johannes Itten
Color Review & Johannes IttenColor Review & Johannes Itten
Color Review & Johannes IttenRachel Hayes
 
Raizes do design editorial
Raizes do design editorialRaizes do design editorial
Raizes do design editorialHelena Jacob
 
Alfabetismo visual elementos_sintaticos2
Alfabetismo visual elementos_sintaticos2Alfabetismo visual elementos_sintaticos2
Alfabetismo visual elementos_sintaticos2Denise Lima
 
Tema 1.percepción y comunicación visual
Tema 1.percepción y comunicación visualTema 1.percepción y comunicación visual
Tema 1.percepción y comunicación visualSilvia Caballé
 
Design Gráfico: Um resumo
Design Gráfico: Um resumoDesign Gráfico: Um resumo
Design Gráfico: Um resumoRafo Barbosa
 
Principios do design
Principios do designPrincipios do design
Principios do designIuri Lammel
 
5. composición
5. composición5. composición
5. composiciónrfarinas
 
Expressão e composição da forma
Expressão e composição da formaExpressão e composição da forma
Expressão e composição da formaFernando Mendes
 

What's hot (20)

Uv fundamentosdeldiseo-marvinmillon-s4-estructuras
Uv fundamentosdeldiseo-marvinmillon-s4-estructurasUv fundamentosdeldiseo-marvinmillon-s4-estructuras
Uv fundamentosdeldiseo-marvinmillon-s4-estructuras
 
Princípios de design
Princípios de designPrincípios de design
Princípios de design
 
El color cubo hicketier
El color cubo hicketierEl color cubo hicketier
El color cubo hicketier
 
Aula EE - composicao
Aula EE - composicaoAula EE - composicao
Aula EE - composicao
 
AULA 2:Fundamentos composicao visual
AULA 2:Fundamentos composicao visualAULA 2:Fundamentos composicao visual
AULA 2:Fundamentos composicao visual
 
Figuração e abstração na arte contemporânea
Figuração e abstração na arte contemporânea Figuração e abstração na arte contemporânea
Figuração e abstração na arte contemporânea
 
Color Review & Johannes Itten
Color Review & Johannes IttenColor Review & Johannes Itten
Color Review & Johannes Itten
 
Raizes do design editorial
Raizes do design editorialRaizes do design editorial
Raizes do design editorial
 
Redes modulares y módulo
Redes modulares y móduloRedes modulares y módulo
Redes modulares y módulo
 
Alfabetismo visual elementos_sintaticos2
Alfabetismo visual elementos_sintaticos2Alfabetismo visual elementos_sintaticos2
Alfabetismo visual elementos_sintaticos2
 
Tema 1.percepción y comunicación visual
Tema 1.percepción y comunicación visualTema 1.percepción y comunicación visual
Tema 1.percepción y comunicación visual
 
Aula 02 linguagem visual
Aula 02  linguagem visualAula 02  linguagem visual
Aula 02 linguagem visual
 
Design Gráfico: Um resumo
Design Gráfico: Um resumoDesign Gráfico: Um resumo
Design Gráfico: Um resumo
 
Principios do design
Principios do designPrincipios do design
Principios do design
 
5. composición
5. composición5. composición
5. composición
 
Design Editorial | Introdução
Design Editorial | IntroduçãoDesign Editorial | Introdução
Design Editorial | Introdução
 
Linguagem Visual - Fundamentos Compositivos
Linguagem Visual - Fundamentos CompositivosLinguagem Visual - Fundamentos Compositivos
Linguagem Visual - Fundamentos Compositivos
 
Expressão e composição da forma
Expressão e composição da formaExpressão e composição da forma
Expressão e composição da forma
 
Jerarquias visuales
Jerarquias visualesJerarquias visuales
Jerarquias visuales
 
C3 anomalías
C3 anomalíasC3 anomalías
C3 anomalías
 

Similar to görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt

görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptNazmiye KOYUN
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarimÖgreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarimumitbozkurt
 
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptxGÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptxZehra Ertaş
 
4 Görsel Tasarım İlkeleri.pptx
4 Görsel Tasarım İlkeleri.pptx4 Görsel Tasarım İlkeleri.pptx
4 Görsel Tasarım İlkeleri.pptxHüseyin Bora Eydir
 
Görsel Tasarım
Görsel TasarımGörsel Tasarım
Görsel TasarımBurak Erol
 
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...oğuzhan şeker
 
GÖRSEL OKURYAZARLIK
GÖRSEL OKURYAZARLIK GÖRSEL OKURYAZARLIK
GÖRSEL OKURYAZARLIK Nuriye Çelik
 
Ali osman grafik_animasyon_sunum
Ali osman grafik_animasyon_sunumAli osman grafik_animasyon_sunum
Ali osman grafik_animasyon_sunumAli Osman Gökcan
 
Gorsel Tasarim Ilkeleri Sunum
Gorsel Tasarim Ilkeleri  SunumGorsel Tasarim Ilkeleri  Sunum
Gorsel Tasarim Ilkeleri Sunumramazan
 
Materyal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım ÖğeleriMateryal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım ÖğeleriHüseyin Bicen
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3umitbozkurt
 
görsel tasarım ilkeleri.pptx
görsel tasarım ilkeleri.pptxgörsel tasarım ilkeleri.pptx
görsel tasarım ilkeleri.pptxSafiyeTontu
 
Dergide görsel kimlik oluşturma
Dergide görsel kimlik oluşturmaDergide görsel kimlik oluşturma
Dergide görsel kimlik oluşturmaIbrahim Durmaz
 

Similar to görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt (17)

görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarimÖgreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 6 _ gorsel tasarim
 
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptxGÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
GÖRSEL TASARIM İLKELERİ.pptx
 
Görsel okuryazarlık
Görsel okuryazarlıkGörsel okuryazarlık
Görsel okuryazarlık
 
Gorsel okuryazarlık1
Gorsel okuryazarlık1Gorsel okuryazarlık1
Gorsel okuryazarlık1
 
4 Görsel Tasarım İlkeleri.pptx
4 Görsel Tasarım İlkeleri.pptx4 Görsel Tasarım İlkeleri.pptx
4 Görsel Tasarım İlkeleri.pptx
 
Görsel Tasarım
Görsel TasarımGörsel Tasarım
Görsel Tasarım
 
Dort hafta sunu_2
Dort hafta sunu_2Dort hafta sunu_2
Dort hafta sunu_2
 
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...
 
GÖRSEL OKURYAZARLIK
GÖRSEL OKURYAZARLIK GÖRSEL OKURYAZARLIK
GÖRSEL OKURYAZARLIK
 
Ali osman grafik_animasyon_sunum
Ali osman grafik_animasyon_sunumAli osman grafik_animasyon_sunum
Ali osman grafik_animasyon_sunum
 
Gorsel Tasarim Ilkeleri Sunum
Gorsel Tasarim Ilkeleri  SunumGorsel Tasarim Ilkeleri  Sunum
Gorsel Tasarim Ilkeleri Sunum
 
Materyal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım ÖğeleriMateryal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım Öğeleri
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 3
 
Görsel tASARIM.pptx
Görsel tASARIM.pptxGörsel tASARIM.pptx
Görsel tASARIM.pptx
 
görsel tasarım ilkeleri.pptx
görsel tasarım ilkeleri.pptxgörsel tasarım ilkeleri.pptx
görsel tasarım ilkeleri.pptx
 
Dergide görsel kimlik oluşturma
Dergide görsel kimlik oluşturmaDergide görsel kimlik oluşturma
Dergide görsel kimlik oluşturma
 

More from MustafaKoyun6

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxMustafaKoyun6
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxMustafaKoyun6
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxMustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxMustafaKoyun6
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxMustafaKoyun6
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxMustafaKoyun6
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxMustafaKoyun6
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxMustafaKoyun6
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxMustafaKoyun6
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxMustafaKoyun6
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxMustafaKoyun6
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxMustafaKoyun6
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxMustafaKoyun6
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxMustafaKoyun6
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxMustafaKoyun6
 

More from MustafaKoyun6 (17)

EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
görsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptxgörsel araç gereç malzameleri.pptx
görsel araç gereç malzameleri.pptx
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
 

görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt

 • 3. GÖRSEL TASARIMIN TEMELİ  Sanat tasarımının unsurları:  Tasarım öğeleri, herhangi bir görsel tasarımın yapısını oluşturan ve görsel mesajlar ileten temel birimlerdir.  Görsel tasarımda estetik düzenin temel ilkelerini ortaya koymaya çalışan ressam ve tasarım teorisyeni Maitland E. Graves, The Art of Color and Design (1941) adlı tabında,tasarımı çizgi, yön, biçim , boyut , doku , değer ve renk olarak tanımlamış ve "bu öğeler tüm tasarımların yapıldığı malzemelerdir" sonucuna varmıştır.
 • 4.  Materyalin belirlenen amaçlar doğrultusunda mesajı istenilen şekilde iletebilmesi, tasarım öğelerinin doğru kullanılmasına ve tasarım ilkelerine sadık kalınmasına bağlıdır.
 • 5. GÖRSEL MATERYAL ÇEŞİTLERİ 1. Benzeşik 2. Gerçekçi 3. Şematik 4. İlişkili 5. Dönüştürülebilen 6. Yorumlayıcı
 • 6. BENZEŞİK ÖGELER  Benzeşik görseller, bir kavramı veya konuyu açıklamak için o kavrama benzer başka bir kavramla ilgili bir şey göstererek benzerliklere dikkat çekme işlevini görür.  Öğrencilerin yeni bilgileri eski bilgileri ile yorumlamasına yardımcı olur.
 • 7. GERÇEKÇİ ÖGELER  Öğretilecek ögenin gerçeğini gösteren görsellerdir.  Ögenin gerçek renkleri kullanılarak gerçeklik artırılabilir.  Gerçek görseller her zaman daha kalıcı öğrenme sağlar mı???
 • 8. ŞEMATİK ÖGELER  Şematik görseller çeşitli ögeler arasındaki ilişkiyi gösterir.  Akış grafikleri, hiyerarşik şemalar, haritalar vb.
 • 9. İLİŞKİLİ ÖGELER  Nicel ilişkileri gösteren görseller. Örneğin bar grafik, line grafik, pie /pasta grafik gibi
 • 10. DÖNÜŞTÜRÜLEN GÖRSELLER  Bir ögedeki veya olaydaki zaman ve yer değişiminden kaynaklanan değişimleri aktarır.  Mevsimler, hava olayları vb
 • 11. YORUMLAYICI ÖGELER  Teorik ve soyut ilişkileri resimlerle açıklarlar.  Elektrik devrelerini açıklayan bir resim, şema gibi
 • 12. HEDEF NE OLMALI 1. İletilmek istenen mesajı en yalın şekilde, anlamaya ayrılan emeği en aza indirgeyerek, tam ve doğru şekilde aktarmak 2. Aktif katılım 3. Farklı anlamlandırmalara açık olmamak 4. Dikkat çekmek 5. Motivasyon
 • 13. GÖRSEL TASARIM ÖGELERİ 1. Çizgi 2. Şekil 3. Alan 4. Boyut 5. Doku 6. Renk
 • 14. GÖRSEL TASARIM ÖGELERİ 1. Çizgi:  Çizgi, dikkati belirli bir noktaya çekebildiği gibi belirli bir yolun izlenmesini de sağlayabilir. Çizgiler yön ve hareket gösterebilirler. Şekilleri ayırma ve birleştirme işlevi görürler.
 • 15.  Çizgi, boşlukta hareket eden bir nokta tarafından tanımlanan bir sanat öğesidir. Çizgiler dikey, yatay, çapraz veya eğri olabilmektedir. Herhangi bir genişlik veya doku olabilmektedir. Ve sürekli, gizli veya kırık olabilmektedir. Bunun da ötesinde, daha önce bahsedilenlerin dışında farklı çizgi türleri vardır. Örneğin, yatay ve zikzaklı bir çizginiz veya dikey ve zikzaklı bir çizginiz olabilmektedir. Farklı çizgiler farklı ruh halleri yaratır, bu tamamen hangi ruh halini oluşturmak için kullandığınıza bağlıdır.[13] ] NOKTA:  Bir nokta temelde “hiçbir şey” deki “bir şeyin” başlangıcıdır. Zihni konumu üzerinde düşünmeye zorlar ve hem hayal gücünde hem de boşlukta üzerine inşa edilecek bir şey vermektedir.  Bir gruptaki bazı soyut noktalar, insan hayal gücünü, onu tanıdık şekiller veya formlarla ilişkilendirmeye teşvik edebilmektedir.
 • 16.  Çizginin kullanıldığı alanları  Yatay çizgiler durgunluk hissi verir.  Dikey çizgiler ise karşılaştırma yapmamızı sağlar.  Eğik çizgiler ise hareketlilik katar.  Köşegen çizgilerde dinamizm ve hareketlilik katar.  Perspektif ve derinlik katmak içinde çizgilerden faydalanılır.  Ayrıca nesneleri ve resimleri bölmek içinde kullanılır.
 • 17. 2.ŞEKIL:  Şekil bir yüzey üzerine yara atılan iki boyutlu biçimlerdir.  Farklı şekiller bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturabilirler  Basit şekiller daha kolay anlaşılır ve hatırlanır.
 • 18. 2.ŞEKIL:  Şekiller kimi zaman herhangi bir cismin sadece kenar çizgileri ile görüntülenmesinde kullanılırlar. Bunu siluet olarak ifade etmek de mümkündür.  Kalp ve kuş figürleri sadece şekil ile kolayca çizilebilir.
 • 19. 2.ŞEKIL:  Şekil, tanımlı veya kapalı bir sınır nedeniyle veya değer, renk veya doku farklılıkları nedeniyle yanındaki veya çevresindeki boşluktan öne çıkan iki boyutlu bir alan olarak tanımlanmaktadır. Şekiller tanınabilir nesneler ve biçimlerdir. Genellikle tasarımın diğer öğelerinden oluşmaktadır.  Örneğin, bir kağıda çizilen kare bir şekil olarak kabul edilmektedir. Kareyi şekillendiren ve onu çevresindeki karenin parçası olmayan boşluktan ayıran bir sınır görevi gören bir dizi çizgi ile oluşturulmaktadır.
 • 20. 2.ŞEKIL:  Şekil türleri: 1. Geometrik şekiller veya mekanik şekiller,:kareler, daireler, üçgenler, elipsler, paralelkenarlar, yı ldızlar vb. gibi bir cetvel veya pusula kullanılarak çizilebilen şekillerdir. Mekanik şekiller, ister basit ister karmaşık olsun, bir kontrol ve düzen duygusu yaratır. 2. Organik şekiller :genellikle karmaşık olan ve doğada bulunan şekillere benzeyen düzensiz şekillerdir. Organik şekiller elle çizilebilir, bu yüzden bazen özneldirler ve yalnızca sanatçının hayal gücünde var olmaktadır. 3. Eğrisel şekiller : eğri çizgilerden ve düz kenarlardan oluşmaktadır. Şekle daha doğal bir his vermektedir. Buna karşılık, doğrusal şekiller keskin kenarlardan ve dik açılardan oluşur ve kompozisyonda bir düzen duygusu vermektedir. Daha insan yapımı, yapılandırılmış ve yapay görünmektedir. Sanatçılar, esas olarak bu şekil stillerinden biri etrafında dönen bir kompozisyon oluşturmayı seçebilir veya her ikisini birleştirmeyi seçebilmektedir.
 • 22. 3.ALAN:  Görsel materyallerde alan kullanımı materyalin anlaşılabilir olması açısından büyük önem taşır.  Görsel materyalde kapalı ve açık alanlar vardır.
 • 23. Bu tasarımlarda sayfanın tamamı metin ya da şekiller ile doldurulmaz. Okuyucunun içeriği daha rahat takip edebilmesi için boş
 • 25. DOLU ALAN VE BOŞ ALAN?
 • 26. 4. BOYUT :  Görsel tasarım içerisinde kullanılan bir cismin boyutu çoğu zaman yanıltıcı olabilir.  Cisim diğer cisimler ile birlikte kullanıldığında boyut açısından bir anlam ifade eder
 • 27. 4. BOYUT :  Algıdaki bu farklılık değişik kavramların ifade edilmesinde tasarımcıya bazı avantajlar sağlayabilir.
 • 28. 5. DOKU:  Görsellerin çoğu iki boyutludur. Bu görsellerde doku ve desen kullanarak üçüncü bir boyut eklemek mümkün olabilir.
 • 29. 5. DOKU:  Doku, görselin hem daha gerçekçi gözükmesine hem de zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha rahat algılanmasına yardımcı olur  Ayrıca izleyenin baktığı şeyi hissetmesini sağlar.
 • 31. 6. RENK:  Renk; görsel materyallerde önemli bir unsur olmakla birlikte etkililiği bilinçli kullanılmasına bağlıdır.
 • 32. 6. RENK:  Materyallerde uygun renk kullanımı materyali zenginleştirir, hareket etkisi yaratır.
 • 33. 6. RENK:  Benzerlik ve farklılıkları vurgulamak  Önemli noktalara ve ayrıntılara dikkat çekmek  Duygusal bir etki oluşturmak
 • 34. 6. RENK:  Yanlış tema ve renk tercihleri materyalin kullanımını olumsuz yönde etkilemekte, özellikle okunabilirlik açısından sorunlara yol açmaktadır .
 • 35. 6. RENK:  Renk kontrastları:  Renk kontrastları, bir dizi rengi inceleyen renk uyumunun aksine, bir çift renkle incelenmektedir.  Renk kontrastında, parlaklık veya doygunluk gibi açılardan algılanabilir farklılıkları olan iki renk, kontrast oluşturmak için yan yana yerleştirilmektedir.  Johannes Itten yedi çeşit renk kontrastı sunmuştur.  Açık ve koyu kontrastı, renk tonu kontrastı, sıcaklık kontrastı, doygunluk kontrastı, eşzamanlı kontrast, boyutların kontrastı ve tamamlayıcı kontrasttır.  Bu yedi çeşit renk kontrastı, tasarımda renk şemaları içeren geçmiş çalışmalara ilham vermiştir.
 • 36. Renk şemaları Renk şemaları , bir tasarım için seçilen renk seti olarak tanımlanmaktadır. Genellikle yan yana çekici görünen ve birlikte kullanıldıklarında estetik bir his yaratan iki veya daha fazla renkten oluşmaktadır. Renk şemaları, hangi renklerin yan yana hoş göründüğünü gösterdiği için renk uyumuna bağlıdır. Tatmin edici bir tasarım ürününe genellikle başarılı bir renk şeması eşlik etmektedir. Zamanla, tasarımcılar için renk uyumunu kolaylaştırmak için renk şemaları oluşturma işlevine sahip renk tasarım araçları geliştirilmiştir. 6. Renk:
 • 37. 6. RENK:  Görsel tasarımda renk kullanımı  Bir tasarımda uyum, denge ve görsel rahatlık yaratmak için renkler kullanılmaktadır.  Renk, izleyicide istenilen ruh hali ve duyguyu uyandırmak için kullanılmaktadır.  Tasarımda tema oluşturmak için renkler kullanılmıştır.  Renkler anlam taşır ve sembolik olabilmektedir. Bazı kültürlerde farklı renklerin farklı anlamları olabilmektedir.
 • 38. 6. RENK:  Renkler, istenen öğelere vurgu yapmak ve bir sanat eserinde görsel hiyerarşi oluşturmak için kullanılmaktadır.  Renkler, belirli bir marka veya tasarım ürünü için kimlik oluşturabilmektedir.  Renkler, izleyicilerin görsel tasarımları farklı yorumlamalarına olanak tanımaktadır. Aynı renkler farklı duygular uyandırabilir veya farklı bireyler ve kültürler için farklı anlamlar taşıyabilmektedir.  Bir tasarım ürününde organizasyon ve tutarlılık için renk stratejileri kullanılmaktadır.  Perakende ortamının mimari tasarımında renkler, tüketicileri belirli ürünleri satın almaya motive eden karar vermeyi etkilemektedir.
 • 40. RENKLER ETKILERINE GÖRE; SICAK VE SOĞUK OLARAK SINIFLANDIRILIR.
 • 41.
 • 42.  Öğretim materyalinde görsel – sözel ve çekicilik katan öğeler belirlendikten sonra bunların nasıl bir biçimsel düzenleme ile yerleştirileceğine karar verilmelidir. Tasarım ilkeleri:
 • 43. 1. Bütünlük 2. Denge 3. Vurgu 4. Hizalama 5. Yakınlık Görsel tasarım ilkeleri:
 • 44. 1. BÜTÜNLÜK :  Bütünlük, bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir.  Bütünlük anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır.  Bütünlüğü oluşturacak olan ilişkinin kurulabilmesi için tasarım öğelerinden (çizgi, şekil, renk, vb.) faydalanılır.
 • 45. 1. BÜTÜNLÜK :  Bütünlüğün sağlanması açısından yapılan hataların başında materyalin içinde çok sayıda ve birbiri ile ilişkisi düzgün bir şekilde ifade edilememiş öğelerin kullanımı yer alır
 • 46. 1. BÜTÜNLÜK :  Bu tür hataları en aza indirebilmek için verilmek istenen mesaj tasarımcı tarafından açık ve net olarak ifade edilebilmelidir.  Tasarımcının aklına gelen tüm fikirler materyale yansıtılmamalıdır.
 • 47. 1. BÜTÜNLÜK :  Bütünlüğün sağlanmasında tasarımcıya yardımcı olabilecek basit ve eski bir kural vardır; “3x3 kuralı”. Bu kural dâhilinde ekran, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir.
 • 48.  Anahtar öğeler veya nesneler bu 3 çizginin yakınında bulunmalıdır. 3x3 kuralı öğrencilerin dikkatlerini bu çizgilerin kesişme noktalarında toplayacağını belirtir.  Matrisi oluşturan çizgiler hayali çizgilerdir; tasarımcıya yol gösterici görev üstlenirler. 1. Bütünlük :
 • 49. 2. DENGE :  Denge, öğelerin yatay ve dikey olarak materyale eşit ağırlıkta dağıtılması (yerleştirilmesi) yoluyla oluşturulur.
 • 50. İKI TÜRLÜ DENGE VAR:  Formal (Simetrik): Bir materyalin ortadan ikiye bölündüğünde öğelerin simetrik olarak (her iki tarafta da birbirinin aynı şekilde) yerleştirilmesi 2.Denge
 • 51. 2. DENGE :  İnformal (Simetrik olmayan): Ağırlık olarak her iki tarafta eşittir ancak kullanılan öğeler farklıdır.Dengenin bu şekilde sağlanması materyale belirli ölçüde hareketlilik kazandırabilmektedir.  Materyallerde dengenin olmadığı durumlarda öğeler birbiri üstüne ve bir tarafa yığılmış olarak görülür.
 • 52. 3. VURGU :  Materyalde kullanılan görsellerin belirli bir bölümüne dikkat çekilmek istenebilir.  Öğeyi ilgi merkezi haline getirebilmek için kullanılan farklı teknikler bulunmaktadır.
 • 53. 3. VURGU :  Ok ve benzeri yön gösteren çizgilerin ve şekillerin kullanılması  Odaklanılacak öğenin farklı şekilde boyutlandırılması
 • 54. 3. VURGU :  Farklı renk ve doku kullanımları
 • 55. 4. HIZALAMA:  Hizalama, görsel materyallerin daha kolay algılanmasında, öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat anlaşılmasında önemli rol oynar.
 • 56. 4. HIZALAMA:  Materyalde hizalama kullanımı sırasında, öğeler arası hizalamanın yanı sıra tüm öğelerin materyale göre hizalanmasına da özen gösterilmelidir.
 • 57.  Eğitim materyallerinde belirli bir kavramı ifade edebilmek, mesajı iletebilmek için birden fazla öğe kullanılabilir.  Bu öğelerin arasındaki ilişkiyi öğelerin birbirleri arasındaki uzaklıkları ve yakınlıkları belirler. 5. Yakınlık:
 • 58. BİRBİRLERİ İLE YAKIN ÖĞELER İLİŞKİLİ, UZAK OLAN ÖĞELER İSE İLİŞKİSİZ OLARAK ANLAMLANDIRILIRLAR.
 • 59. 5. YAKINLIK:  Öğelerin birbirine olan yakınlıkları aynı zamanda insan beyninde bir takım çağrışımların meydana gelmesine de yol açabilir .