SlideShare a Scribd company logo

Bdeceit477osmanpastirmacioglu

BilgisayarDestekliEğitim

1 of 38
Download to read offline
Bilgisayar Destekli Eğitim


     Osman Pastırmacıoğlu
       20070725
BDE Nedir ?
  Uygun bir bilgisayar donanımı aracılığı ile bir ders
  yazılımının tek veya çok öğrencili ortamda öğretmen
  yardımı olsun ya da olmasın izlenmesiyle yürütülen eğitim
  yöntemi
Neden BDE ?
  Gençleri fonksiyonel olmaya hazırlama
  Eğitim sisteminin işleyişini iyileştirmek
  Sistemin etkinliğini artırmak
  Eğitim maliyetlerini düşürmek
  Eğitim yatırımlarını izlemek
  Müfredat değişikliklerini kolaylıkla gerçekleştirmek
  Bilgisayar adına insangücü ihtiyacını karşılamak
BDE Bileşenleri
  BDE uygulama sürecinde karşılaşılan birçok faktör,
  eğitimin verimliliğini etkileyebilmektedir. Hedef kitle
  durumundaki öğrenci veya öğrenci grubu
  Öğretmen
  Bilgisayar donanımı
  BDE ders yazılımları
BDE’nin Türkiyedeki Gelişimi

  Bilgisayar kullanımı 1960’lı yılların başlarından itibaren
  önce kamu sonra özel kuruluşlarda yaygınlaştı.
  Eğitim alanında ilk girişim 1984 yılında başlatıldı. – MEB
  komisyonu çalışmaları
  MEB tarafından 1985 yılında 1100 adet bilgisayar (üç ayrı
  marka : IBM, Amstrad, Macintosh ) Anadolu liselerine ve
  her ilde bir liseye dağıtımı yapıldı.
  Toplam 3000 bilgisayar okul müdürlerinin “titiz korumaları”
  altında tutuldu. Eğitimde amacına uygun kullanılamadı.
BDE’nin Türkiyedeki Gelişimi
  1987 yılı başlarında BDE tekrar gündeme geldi. Eğitimde
  kullanılsın mı kullanılmasın mı tartışmaları başladı.
  İletişimin teknolojik boyutları, bilgi toplumu olma yolundaki
  adımlar Türk Eğitim Sistemini yönlendirdi.
  1989-93 yılları arasında bilgisayar ve ders yazılımları
  konusunda büyük atılımlar yapıldı. Öğretmen eğitimi,
  bilgisayar alımı konularında ilerlemeler kaydedildi.
BDE Projesinin Türkiye’de
Yarattığı Olumluluklar
  Türkiye BDE sayesinde, eğitim yaşamına bilgisayarı
  oldukça erken sokmuştur,
  Dağılımındaki ve toplam sayısındaki yetersizliklere karşın,
  küçümsenemeyecek sayıda bilgisayar okullara girmiştir,
  Milli Eğitim Bakanlığı, BDE’ ye karşı tavır almak yerine
  çözüm arayışı içinde bir tutumu benimsemiştir,
  Bilgisayar okur-yazarı bir kitle oluşmuştur.
BDE Projesinin Türkiye’de
Yarattığı Olumsuzluklar
  BDE, donanım ağırlıklı olmak üzere bilgisayar ve
  yazılımdan ibaret olarak algılanmış, BDE’ nin yeni bir
  eğitim yaklaşımı olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir.
  Kullanılacak donanımların tek tür olması için uğraşılmıştır.
  “Ulusal müfredata uygun yazılım” gibi, tüm Dünyayı
  Türkiye’ye kapatan, kendi yazılımımızı kendimiz üretelim
  gibisinden bir yazılım milliyetçiliğine kapılınmıştır.
BDE Projesinin Türkiye’de
Yarattığı Olumsuzluklar
  MEB, BDE konusunda okulları daha serbest bırakmak ve
  onların bireysel deneyimlerinden yararlanmak varken
  bunu yapmamıştır.
  İnternet’in zararlı olabileceği düşüncesi -açıkça
  söylenmemekle birlikte- ekonomik caydırma biçiminde
  ortaya çıkmıştır.
  İnternet’in yalnızca İngilizce olarak kullanılabileceği gibi bir
  kanı oluşmuş, yerel ağlar oluşturmak düşünülmemiş.
Öğrenci Açısından BDE’nin
Olumlu Yönleri
  Beynin yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır
  Öğrenme materyallerini kullanan öğrenciler, çalışmalarını
  daha hızlı sürdürmekte ve daha hızlı öğrenmektedir.
  Öğrenciler yaşları ve gereksinimlerine uygun materyallerle
  çalışmaktadır. Öğretimin bu kişiselleştirilmiş şekli etkinliği
  arttırmaktadır.
  Matematik ve dil yeteneğini geliştirmede büyük kolaylıklar
  sağlar.
  Öğrencinin bilgi alışverişi sayesinde sosyal iletişimde
  bulunma yeteneğini geliştirir.
Öğrenci Açısından BDE’nin
Olumlu Yönleri
  Öğrenciye sunduğu çoklu ortam teknikleri(resim
  gösterme, video/ses/animasyon oynatma) ile güçlü ve
  farklı ortamlar yaratılarak zevkli bir öğrenme ortamı
  hazırlanabilir.
  Uygulanan bu özel ders işleyiş biçimleri öğrencide
  motivasyonu arttırır.
  Öğrenci merkezli eğitimle aktiflik sağlanır. Deneme
  yanılma yöntemiyle öğrenci kendisi keşfeder, araştırır ve
  bilimle içiçe olur.
Öğrenci Açısından BDE’nin
Olumlu Yönleri
  Önceki çözümleri araştırıp yeni çözümler üretme
  alışkanlıkları kazandırır.
  Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı
  kazandırır. Zaman tasarrufu ile birlikte bilgiye kolay erişimi
  sağlar.
  Öğretim bireyselleştirilebilir. Ve bu sayede öğrencinin özel
  yetenekleri ve yetersizlikleri olumlu yönde kontrol edilerek
  daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanır.
Öğretmen Açısından BDE’nin
Olumlu Yönleri

  Öğretmen öğrencinin performansını izleyip gerektiğinde
  müdahale edebilir.
  Bilgisayar öğretmenin en çok zamanını alacak işlerini
  üstlenecek bir araçtır. Öğretmen kalan zamanda eğitimin
  verimliliği ve mesleki konularda kendini geliştirebilir.
  Derslerde konu anlatımında kullanabileceği bir yardımcı
  malzemedir.
  Öğretmen tarafından planlanmış grup ve bireysel
  çalışmalara kaynak olur.
Öğretmen Açısından BDE’nin
Olumlu Yönleri
  Öğretmen daha çok bir yol gösterici rol alır.
  Öğrencinin aktifliğini sağlama.
  Kanaat için ek alternatif
  Öğretmen niteliğini yükseltebilir.
  Konuların sistematik bir şekilde işlenmesini sağlar.
Okullarda Yönetimsel ve Denetim
Hizmetleri Açısından BDE’nin
Olumlu Yönleri
  Müfredat okullara göre planlanabilir.
  Her alanda zaman tasarrufu sağlar.
  Öğrencilerin başarı durumları ve notları bilgisayardan
  izlenebilir.
  Öğrencilerin devam durumları izlenebilir.
  Öğrencilere uygulanan sınav ve benzeri değerlendirmeler
  bilgisayara yüklenebilir.
Okullarda Yönetimsel ve Denetim
Hizmetleri Açısından BDE’nin
Olumlu Yönleri
  Bu uygulamayla kağıt tüketimi önlenmiş olur, belgelerin
  saklanma ve korunma gibi güvenlik sorunları ortadan
  kalkar.
  Bireyleri değişikliğe açık hale getirir.
  Okullar arası rekabeti arttırır.
BDE’nin Olumsuz Yönleri
  Bilgisayarla etkileşim halindeki öğrencinin öğretmenle
  iletişime geçmesi, uygulamada sorunlar yaratabilmektedir.
  Öğrenci uygulama sürecinde, donanımından kaynaklanan
  sorunlarla da karşılaşabilmektedir.
  BDE ders yazılımlarının, hedef kitleye yönelik taşıması
  gereken özelliklerden yoksun olması da sorun olabilir.
  Kendisi ve kullanıldığı programlar çok pahalıdır.
  Bilgisayarlar programların esiridir, yaratıcılığa imkan
  vermez.
BDE’nin Olumsuz Yönleri
  Öğrenme işleminin adım adım kontrol edilmesi öğrenciyi
  sıkabilir.
  Yeniliğin verdiği öğrenme güdülenmesi zamanla azalabilir.
  Bilgisayar teknolojisi başarıyı geliştiren büyülü bir araç
  olamaz.
  Bilgisayar teknolojisi bilinmeden temel gereksinim olarak
  kullanılması yanlıştır.
  Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini engelleyebilir.
BDE’de Öğrencinin Rolü
  Öğrenci veya öğrenci grubunun BDE uygulamaları
  sırasında izlediği ya da kuramsal olarak izlemesi gereken
  basamaklar aşağıdaki gibidir:
  Bilgisayar laboratuarında yerini alır.
  Öğretmenin, ders yazılımını izlemeden önce yapacağı
  açıklamaları dinler.
  Bilgisayarı açar.
  Ders yazılımını başlatır.
BDE’de Öğrencinin Rolü
  Ders yazılımını izlemeye başlar .
  Deney ve alıştırmaları yapar.
  Test sorularını cevaplar.
  Ders yazılımının değerlendirme bölümünde, öğrendiklerini
  test eder
  Başarısız olduğu bölümleri tekrarlar.
  Başarılı olduğuna inanırsa, ders yazılımından çıkar.
  Bilgisayarı kapatır.
  Öğretmeninin yapacağı değerlendirmeleri dinler.
BDE’de Öğretmenin Rolü
BDE’de görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesi problemi,
 bilgisayar ağırlıklı değil, eğitim ağırlıklı bir eğitim programını
 gerektirir.
 Bilgi inşasında öğrenciye gerekli malzemeyi hazırlamalıdır.

 Öğrenciyi bilgiyi özümserken yönlendirmek.

 Öğrenciye uygulama ve deneme fırsatları yaratma.

 Öğrenme ortamının merkezine öğrenciyi yerleştirerek ona
 kılavuzluk etmek.
BDE’de Öğretmenin Rolü
  Öğretmen, bilgisayar donanımı ve ders yazılımlarıyla,
  öğrenciler arasındaki iletişimin tamamlayıcı olmak.
  Temel bilgisayar kullanımı becerileri (sözcük işlem, veri
  tabanı, Internet gibi) ve bilgisayarla ilgi temel kavram ve
  terimleri bilmek.
  Teknolojiyi kişisel araştırmalarda ve iletişimde
  kullanabilmek.
  Bilgisayar kullanımının yasal ve ahlaki boyutlarını kavrama
BDE’de Yöntemler
  Alıştırma-Uygulama Programları
  Öğretim amaçlı değil, öğrenilmiş konu üzerinde alıştırma
  olanağı veren ya da öğrenilmiş bilgileri destekleyici
  açıklamaları veren programlardır.
  Genel amacı, tekrar etme ve egzersiz yapma süretiyle,
  öğrencinin öğrendiği yeni bilgiyi kısa süreli bellekten
  uzun süreli belleğe aktarabilmesini kapsar.
  Yazılımı kolay ve yaygındır.
BDE’de Yöntemler
  Bire-bir Eğitim Programları
  Yazılımların içinde öğretmenin rolünü üstlenir.
  Yeni bilgiyi veren, öğrenilmesi için alıştırma sağlayan
  öğrenciyi değerlendiren ve yönlendiren programlardır.
  Bu programlar öğrenciyi güdüler.
  Bu programlar birebir öğretmenin sınıf içindeki öğretim
  etkinliklerinin bilgisayar ortamında sunulmasıdır.
BDE’de Yöntemler
  Eğitsel Oyunlar
  Aşağıdakileri içeren karar verme etkinliğidir.
  Bir veya daha fazla oyuncu
  Oyunun kuralları
  Ulaşılmak istenen amaç
  Oyun içinde koşullar
  Yarışma ruhu
  Tercih edilen stratejiler
BDE’de Yöntemler
  iki başlıkta toplanır.
  Gerçek hayat benzeşim oyunları: Gerçek hayatla
  doğrudan ilgilidir.
  Akademik oyunlar: Çoksal öğretim ortamı sağlayan
  yazılımlardır.
BDE’de Yöntemler
  Benzeşim Programları
  Gerçek yaşam ve durumların oluşturduğu programlardır.
  Gerçek bir durumun temsil edilmesi, gerçeğe uygun bir
  modelin geliştirilmesidir.
  Öğrenciyi güdeleyebilmeli ve pekiştirme, esinleme,
  ilişkilendirme sağlayabilmeli.
  Bireysel öğrenmeyi destekleyip, kalıcılığı sağlar.
  Öğrenciler karar verip sonuçlarını görerek fikirlenirler.
Farklı Okul Kademelerinde BDE
Uygulamaları
  Okul Öncesi Öğretim
  Okulöncesi çocuklarına dikkat gelişimi kazandırır.
  Çocuğun konuyu kavrayabilmesini sağlarken, öğrendikleri
  kavramları birbirleriyle ilişkilendirebilmesine de yardımcı
  olur.
  Çocuğun kolay unutmasını engeller, zihinde kalıcılık
  sağlar.
  Kavram bilgisi kazandırmanın yanı sıra çocuğa el-göz
  koordinasyonu becerilerini kazandırır.
  Çocuğa problem çözme becerisi, yaratıcılığını kullanma,
  dil gelişimi ve zihinde kalıcılık sağlar.
Farklı Okul Kademelerinde BDE
Uygulamaları
  İlköğretim 1. ve 2. Sınıflarda
  Bilgisayarı sorunsuz olarak kullanabilme ve bilgisayarın
  özelliklerini tanımaya yönelik çalışmalar yapılır.
  Bilgisayar sistemini tanıyabilme, fare, klavye, monitör,
  sistem birimi, kulaklık, yazıcı, disket, cd, açma kapama
  işlemleri, güvenlik önlemleri, fareyi ve klavyeyi
  kullanabilme,
  Kendi başına program açma-kapama işlemleri yaptırılır.
Farklı Okul Kademelerinde BDE
Uygulamaları
  Sesleri ve ses aletlerini tanıtıcı, zihin geliştirici, 3 boyutlu
  düşünmeyi sağlayan, matematiksel ve geometrik bilgi
  kazandıran, İngilizce kelime bilgisini,gramer ve telaffuzunu
  geliştirici oyunlar oynanır.
  Çizim ve boyama çalışmaları yapılır.
  Kelime işlem programlarını kullanması öğretilir.
Farklı Okul Kademelerinde BDE
Uygulamaları
  İlköğretim 3. Sınıflarda
  İlk 2 sene öğretilen müfredat, daha kapsamlı olarak verilir
  Seviyesi biraz daha ağır oyunlar oynanır.
  Windows 9x işletim sistemi anlatılır.
  (İstanbul koleji internet sayfası)
Farklı Okul Kademelerinde BDE
Uygulamaları
  Sosyal etkinlikleri içerisinde “Strateji Oyunları” adı altında
  yer verilebilir. Çocukların yaratıcılıklarını ön plana çıkaran
  ve çok alternatifli düşünebilmelerini sağlayan oyunlar
  oynanabilir.
  Simcity 3000 (Şehir-Bölge Planlama)
  Gruntz (Puzzle, hareket ve strateji içeren beyin oyunu)
  Legoland (Lego’ların bilgisayar ortamında yapılması)
  Roller Coaster Tycoon (Lunapark tasarım oyunu)
  The Sims (Ayrıntılarıyla aile yaşamı)
Farklı Okul Kademelerinde BDE
Uygulamaları
  İlköğretim 4. 5. ve 6. sınıflarda
  Bilgisayarın artık bir programcı sıfatıyla kullanılması
  amaçlanır.
  MS Word, MS Excel, MS Paint programları üzerinde
  çalışılır.
  Windows 9x işletim sistemi,
  İnternet ve İnternet için sayfa hazırlama,
  Powerpoint ve sunum hazırlama gibi çalışmalar yapılır.
Farklı Okul Kademelerinde BDE
Uygulamaları
  Lise
  Bilgisayar, öğrencileri derslerin sınavlarına hazırlar.
  Öğrenciler kompozisyon, hikaye ve şiirlerini bilgisayar
  ortamında yazarak yaratıcılıklarını geliştirirler.
  Öğrenciye karar verme yeteneği kazandırır, zaman
  tasarrufu sağlar.
  Ana dil ve yabancı dil öğrenimini destekler.
Farklı Okul Kademelerinde BDE
Uygulamaları
  Üniversite
  Öğrenciler daha fazla yararlanırlar.
  Organize olarak öğretim programlarını düzenlemede
  katkılar sağlanabilir.
  Mesleklerini belirlemiş bireylerin alanlarındaki gelişmeleri
  takip etmesini destekler.
Farklı Okul Kademelerinde BDE
Uygulamaları
  Özel Eğitime Muhtaç Olanlar
  Öğrenmede bireyselleşmeyi destekleyerek gerekli
  olanakların yaratılmasını sağlar.
  Öğrenme ortamında eşitliği destekleyebilir.
Bilgisayar Destekli Eğitim
Mikrodünyalar Örneği
  Proje: 1990 yılı Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
  Bölümü Lisans Tez Projesi
  Amaçlar:
  Bilgisayarla ilk defa tanışmayı sağlama
  Kısıtlama olmayan ortamda bilgisayar yön tuşları ile
  hedefe ulaşmayı sağlamak
Bilgisayar Destekli Eğitim
Mikrodünyalar Örneği
  Kısıtlanmış alanda bilgisayar yön tuşlarını kullanarak
  hedefe ulaşmayı sağlamak, çocukların düşünme, alternatif
  arama, problemle karşılaştığında sorunları aşma yeteneği
  kazandırma
  Kısıtlanmış alanda Komutları kullanarak hedefe ulaşmayı
  sağlamak, yönlerin adını öğretmek
  Nesnelerle ve renklerle tanıştırıp bunları bir araya getirme
  yeteneğini geliştirmek

Recommended

Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇kemal99
 
Öğretim Yazılımları ve Türleri
Öğretim Yazılımları ve TürleriÖğretim Yazılımları ve Türleri
Öğretim Yazılımları ve Türlerinyavuzalp
 
Nebile guvercin egitsel yazilimlar
Nebile guvercin egitsel yazilimlarNebile guvercin egitsel yazilimlar
Nebile guvercin egitsel yazilimlarYigit Muhtaroglu
 
Egitsel yazilim hasan_dumenci_20080028
Egitsel yazilim hasan_dumenci_20080028Egitsel yazilim hasan_dumenci_20080028
Egitsel yazilim hasan_dumenci_20080028Hasan Dümenci
 
Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitimnyavuzalp
 

More Related Content

What's hot (14)

151210istanbul
151210istanbul151210istanbul
151210istanbul
 
Istanbul 151210
Istanbul 151210Istanbul 151210
Istanbul 151210
 
Eğitsel yazılımları değerlendirme kriterleri
Eğitsel yazılımları değerlendirme kriterleriEğitsel yazılımları değerlendirme kriterleri
Eğitsel yazılımları değerlendirme kriterleri
 
Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri
Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüşleriSınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri
Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri
 
C
CC
C
 
Bilgisayar Kullanımı
Bilgisayar KullanımıBilgisayar Kullanımı
Bilgisayar Kullanımı
 
Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
 
E10.1 intro tr
E10.1 intro trE10.1 intro tr
E10.1 intro tr
 
Slaytlar
SlaytlarSlaytlar
Slaytlar
 
Yapay Zeka
Yapay ZekaYapay Zeka
Yapay Zeka
 
Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
 
Teknoloji Destekli Eğitim
Teknoloji Destekli EğitimTeknoloji Destekli Eğitim
Teknoloji Destekli Eğitim
 
Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)
 
Gorsel İsitsel materyaller
Gorsel  İsitsel materyallerGorsel  İsitsel materyaller
Gorsel İsitsel materyaller
 

Viewers also liked

Les forces i l’energia 2003
Les forces i l’energia 2003Les forces i l’energia 2003
Les forces i l’energia 2003belsalas
 
Bilgisayar destekli ögretim (2)
Bilgisayar destekli ögretim (2)Bilgisayar destekli ögretim (2)
Bilgisayar destekli ögretim (2)BüşRa Yndk
 
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)Nesibe Yüce
 
Hubspot product-webinar-int-20120919-120919093554-phpapp01
Hubspot product-webinar-int-20120919-120919093554-phpapp01Hubspot product-webinar-int-20120919-120919093554-phpapp01
Hubspot product-webinar-int-20120919-120919093554-phpapp01DM Photography
 
Arreta goiztiarra power point
Arreta goiztiarra power pointArreta goiztiarra power point
Arreta goiztiarra power pointetxadi
 
Askatasunaren estatua
Askatasunaren estatuaAskatasunaren estatua
Askatasunaren estatuaolaialeioa11
 
Bilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimHalit Cocuk
 
Cei̇T253 Sunum
Cei̇T253 SunumCei̇T253 Sunum
Cei̇T253 Sunumaslicik
 
How to Plaster Ceilings
How to Plaster Ceilings How to Plaster Ceilings
How to Plaster Ceilings DM Photography
 
Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretimnyavuzalp
 
Presentasi kebijakan moneter islami
Presentasi kebijakan moneter islamiPresentasi kebijakan moneter islami
Presentasi kebijakan moneter islamiNoeghraha Prathama
 
Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimDerya Baysal
 
Tugas statistik non parametrik
Tugas statistik non parametrikTugas statistik non parametrik
Tugas statistik non parametrikNoeghraha Prathama
 
Solar power system
Solar power systemSolar power system
Solar power systemAD Sarwar
 

Viewers also liked (20)

Les forces i l’energia 2003
Les forces i l’energia 2003Les forces i l’energia 2003
Les forces i l’energia 2003
 
Bilgisayar destekli ögretim (2)
Bilgisayar destekli ögretim (2)Bilgisayar destekli ögretim (2)
Bilgisayar destekli ögretim (2)
 
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
 
Presentazione power point
Presentazione power pointPresentazione power point
Presentazione power point
 
Hubspot product-webinar-int-20120919-120919093554-phpapp01
Hubspot product-webinar-int-20120919-120919093554-phpapp01Hubspot product-webinar-int-20120919-120919093554-phpapp01
Hubspot product-webinar-int-20120919-120919093554-phpapp01
 
Pod Achievements
Pod Achievements Pod Achievements
Pod Achievements
 
TORREVIEJA
TORREVIEJATORREVIEJA
TORREVIEJA
 
England
EnglandEngland
England
 
Arreta goiztiarra power point
Arreta goiztiarra power pointArreta goiztiarra power point
Arreta goiztiarra power point
 
Askatasunaren estatua
Askatasunaren estatuaAskatasunaren estatua
Askatasunaren estatua
 
Dt dorotea
Dt doroteaDt dorotea
Dt dorotea
 
Bilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitim
 
Cei̇T253 Sunum
Cei̇T253 SunumCei̇T253 Sunum
Cei̇T253 Sunum
 
Tugas teori ekonomi makro 1
Tugas teori ekonomi makro 1Tugas teori ekonomi makro 1
Tugas teori ekonomi makro 1
 
How to Plaster Ceilings
How to Plaster Ceilings How to Plaster Ceilings
How to Plaster Ceilings
 
Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
 
Presentasi kebijakan moneter islami
Presentasi kebijakan moneter islamiPresentasi kebijakan moneter islami
Presentasi kebijakan moneter islami
 
Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
 
Tugas statistik non parametrik
Tugas statistik non parametrikTugas statistik non parametrik
Tugas statistik non parametrik
 
Solar power system
Solar power systemSolar power system
Solar power system
 

Similar to Bdeceit477osmanpastirmacioglu

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxZehra Ertaş
 
Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli ÖğretimS. Y.
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBÜŞRA USLU
 
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptxHüseyin Bora Eydir
 
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxBigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxhikmetbelge
 
B D E Teknikleri Ve Uygulamarı
B D E Teknikleri Ve UygulamarıB D E Teknikleri Ve Uygulamarı
B D E Teknikleri Ve Uygulamarıbdr,
 
Bde Teknikleri Ve Uygulamarı
Bde Teknikleri Ve UygulamarıBde Teknikleri Ve Uygulamarı
Bde Teknikleri Ve Uygulamarıbdr,
 
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptxBilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptxFatma YUMUŞAK
 
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxssuser283336
 
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeroj döğer
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxReyhanOkumular
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş kemal99
 
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNukeÖzel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNukeMustafa Çakmak
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItimilhaps
 

Similar to Bdeceit477osmanpastirmacioglu (20)

Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
 
Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
 
Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
 
Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
 
Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571Serhan batigün 20082571
Serhan batigün 20082571
 
Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
 
Cengiz akça
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
 
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
 
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxBigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
 
B D E Teknikleri Ve Uygulamarı
B D E Teknikleri Ve UygulamarıB D E Teknikleri Ve Uygulamarı
B D E Teknikleri Ve Uygulamarı
 
Bde Teknikleri Ve Uygulamarı
Bde Teknikleri Ve UygulamarıBde Teknikleri Ve Uygulamarı
Bde Teknikleri Ve Uygulamarı
 
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptxBilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
 
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
 
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNukeÖzel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
 

Bdeceit477osmanpastirmacioglu

 • 1. Bilgisayar Destekli Eğitim Osman Pastırmacıoğlu 20070725
 • 2. BDE Nedir ?  Uygun bir bilgisayar donanımı aracılığı ile bir ders yazılımının tek veya çok öğrencili ortamda öğretmen yardımı olsun ya da olmasın izlenmesiyle yürütülen eğitim yöntemi
 • 3. Neden BDE ?  Gençleri fonksiyonel olmaya hazırlama  Eğitim sisteminin işleyişini iyileştirmek  Sistemin etkinliğini artırmak  Eğitim maliyetlerini düşürmek  Eğitim yatırımlarını izlemek  Müfredat değişikliklerini kolaylıkla gerçekleştirmek  Bilgisayar adına insangücü ihtiyacını karşılamak
 • 4. BDE Bileşenleri  BDE uygulama sürecinde karşılaşılan birçok faktör, eğitimin verimliliğini etkileyebilmektedir. Hedef kitle durumundaki öğrenci veya öğrenci grubu  Öğretmen  Bilgisayar donanımı  BDE ders yazılımları
 • 5. BDE’nin Türkiyedeki Gelişimi  Bilgisayar kullanımı 1960’lı yılların başlarından itibaren önce kamu sonra özel kuruluşlarda yaygınlaştı.  Eğitim alanında ilk girişim 1984 yılında başlatıldı. – MEB komisyonu çalışmaları  MEB tarafından 1985 yılında 1100 adet bilgisayar (üç ayrı marka : IBM, Amstrad, Macintosh ) Anadolu liselerine ve her ilde bir liseye dağıtımı yapıldı.  Toplam 3000 bilgisayar okul müdürlerinin “titiz korumaları” altında tutuldu. Eğitimde amacına uygun kullanılamadı.
 • 6. BDE’nin Türkiyedeki Gelişimi  1987 yılı başlarında BDE tekrar gündeme geldi. Eğitimde kullanılsın mı kullanılmasın mı tartışmaları başladı.  İletişimin teknolojik boyutları, bilgi toplumu olma yolundaki adımlar Türk Eğitim Sistemini yönlendirdi.  1989-93 yılları arasında bilgisayar ve ders yazılımları konusunda büyük atılımlar yapıldı. Öğretmen eğitimi, bilgisayar alımı konularında ilerlemeler kaydedildi.
 • 7. BDE Projesinin Türkiye’de Yarattığı Olumluluklar  Türkiye BDE sayesinde, eğitim yaşamına bilgisayarı oldukça erken sokmuştur,  Dağılımındaki ve toplam sayısındaki yetersizliklere karşın, küçümsenemeyecek sayıda bilgisayar okullara girmiştir,  Milli Eğitim Bakanlığı, BDE’ ye karşı tavır almak yerine çözüm arayışı içinde bir tutumu benimsemiştir,  Bilgisayar okur-yazarı bir kitle oluşmuştur.
 • 8. BDE Projesinin Türkiye’de Yarattığı Olumsuzluklar  BDE, donanım ağırlıklı olmak üzere bilgisayar ve yazılımdan ibaret olarak algılanmış, BDE’ nin yeni bir eğitim yaklaşımı olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir.  Kullanılacak donanımların tek tür olması için uğraşılmıştır.  “Ulusal müfredata uygun yazılım” gibi, tüm Dünyayı Türkiye’ye kapatan, kendi yazılımımızı kendimiz üretelim gibisinden bir yazılım milliyetçiliğine kapılınmıştır.
 • 9. BDE Projesinin Türkiye’de Yarattığı Olumsuzluklar  MEB, BDE konusunda okulları daha serbest bırakmak ve onların bireysel deneyimlerinden yararlanmak varken bunu yapmamıştır.  İnternet’in zararlı olabileceği düşüncesi -açıkça söylenmemekle birlikte- ekonomik caydırma biçiminde ortaya çıkmıştır.  İnternet’in yalnızca İngilizce olarak kullanılabileceği gibi bir kanı oluşmuş, yerel ağlar oluşturmak düşünülmemiş.
 • 10. Öğrenci Açısından BDE’nin Olumlu Yönleri  Beynin yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır  Öğrenme materyallerini kullanan öğrenciler, çalışmalarını daha hızlı sürdürmekte ve daha hızlı öğrenmektedir.  Öğrenciler yaşları ve gereksinimlerine uygun materyallerle çalışmaktadır. Öğretimin bu kişiselleştirilmiş şekli etkinliği arttırmaktadır.  Matematik ve dil yeteneğini geliştirmede büyük kolaylıklar sağlar.  Öğrencinin bilgi alışverişi sayesinde sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir.
 • 11. Öğrenci Açısından BDE’nin Olumlu Yönleri  Öğrenciye sunduğu çoklu ortam teknikleri(resim gösterme, video/ses/animasyon oynatma) ile güçlü ve farklı ortamlar yaratılarak zevkli bir öğrenme ortamı hazırlanabilir.  Uygulanan bu özel ders işleyiş biçimleri öğrencide motivasyonu arttırır.  Öğrenci merkezli eğitimle aktiflik sağlanır. Deneme yanılma yöntemiyle öğrenci kendisi keşfeder, araştırır ve bilimle içiçe olur.
 • 12. Öğrenci Açısından BDE’nin Olumlu Yönleri  Önceki çözümleri araştırıp yeni çözümler üretme alışkanlıkları kazandırır.  Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazandırır. Zaman tasarrufu ile birlikte bilgiye kolay erişimi sağlar.  Öğretim bireyselleştirilebilir. Ve bu sayede öğrencinin özel yetenekleri ve yetersizlikleri olumlu yönde kontrol edilerek daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanır.
 • 13. Öğretmen Açısından BDE’nin Olumlu Yönleri  Öğretmen öğrencinin performansını izleyip gerektiğinde müdahale edebilir.  Bilgisayar öğretmenin en çok zamanını alacak işlerini üstlenecek bir araçtır. Öğretmen kalan zamanda eğitimin verimliliği ve mesleki konularda kendini geliştirebilir.  Derslerde konu anlatımında kullanabileceği bir yardımcı malzemedir.  Öğretmen tarafından planlanmış grup ve bireysel çalışmalara kaynak olur.
 • 14. Öğretmen Açısından BDE’nin Olumlu Yönleri  Öğretmen daha çok bir yol gösterici rol alır.  Öğrencinin aktifliğini sağlama.  Kanaat için ek alternatif  Öğretmen niteliğini yükseltebilir.  Konuların sistematik bir şekilde işlenmesini sağlar.
 • 15. Okullarda Yönetimsel ve Denetim Hizmetleri Açısından BDE’nin Olumlu Yönleri  Müfredat okullara göre planlanabilir.  Her alanda zaman tasarrufu sağlar.  Öğrencilerin başarı durumları ve notları bilgisayardan izlenebilir.  Öğrencilerin devam durumları izlenebilir.  Öğrencilere uygulanan sınav ve benzeri değerlendirmeler bilgisayara yüklenebilir.
 • 16. Okullarda Yönetimsel ve Denetim Hizmetleri Açısından BDE’nin Olumlu Yönleri  Bu uygulamayla kağıt tüketimi önlenmiş olur, belgelerin saklanma ve korunma gibi güvenlik sorunları ortadan kalkar.  Bireyleri değişikliğe açık hale getirir.  Okullar arası rekabeti arttırır.
 • 17. BDE’nin Olumsuz Yönleri  Bilgisayarla etkileşim halindeki öğrencinin öğretmenle iletişime geçmesi, uygulamada sorunlar yaratabilmektedir.  Öğrenci uygulama sürecinde, donanımından kaynaklanan sorunlarla da karşılaşabilmektedir.  BDE ders yazılımlarının, hedef kitleye yönelik taşıması gereken özelliklerden yoksun olması da sorun olabilir.  Kendisi ve kullanıldığı programlar çok pahalıdır.  Bilgisayarlar programların esiridir, yaratıcılığa imkan vermez.
 • 18. BDE’nin Olumsuz Yönleri  Öğrenme işleminin adım adım kontrol edilmesi öğrenciyi sıkabilir.  Yeniliğin verdiği öğrenme güdülenmesi zamanla azalabilir.  Bilgisayar teknolojisi başarıyı geliştiren büyülü bir araç olamaz.  Bilgisayar teknolojisi bilinmeden temel gereksinim olarak kullanılması yanlıştır.  Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini engelleyebilir.
 • 19. BDE’de Öğrencinin Rolü  Öğrenci veya öğrenci grubunun BDE uygulamaları sırasında izlediği ya da kuramsal olarak izlemesi gereken basamaklar aşağıdaki gibidir:  Bilgisayar laboratuarında yerini alır.  Öğretmenin, ders yazılımını izlemeden önce yapacağı açıklamaları dinler.  Bilgisayarı açar.  Ders yazılımını başlatır.
 • 20. BDE’de Öğrencinin Rolü  Ders yazılımını izlemeye başlar .  Deney ve alıştırmaları yapar.  Test sorularını cevaplar.  Ders yazılımının değerlendirme bölümünde, öğrendiklerini test eder  Başarısız olduğu bölümleri tekrarlar.  Başarılı olduğuna inanırsa, ders yazılımından çıkar.  Bilgisayarı kapatır.  Öğretmeninin yapacağı değerlendirmeleri dinler.
 • 21. BDE’de Öğretmenin Rolü BDE’de görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesi problemi, bilgisayar ağırlıklı değil, eğitim ağırlıklı bir eğitim programını gerektirir.  Bilgi inşasında öğrenciye gerekli malzemeyi hazırlamalıdır.  Öğrenciyi bilgiyi özümserken yönlendirmek.  Öğrenciye uygulama ve deneme fırsatları yaratma.  Öğrenme ortamının merkezine öğrenciyi yerleştirerek ona kılavuzluk etmek.
 • 22. BDE’de Öğretmenin Rolü  Öğretmen, bilgisayar donanımı ve ders yazılımlarıyla, öğrenciler arasındaki iletişimin tamamlayıcı olmak.  Temel bilgisayar kullanımı becerileri (sözcük işlem, veri tabanı, Internet gibi) ve bilgisayarla ilgi temel kavram ve terimleri bilmek.  Teknolojiyi kişisel araştırmalarda ve iletişimde kullanabilmek.  Bilgisayar kullanımının yasal ve ahlaki boyutlarını kavrama
 • 23. BDE’de Yöntemler  Alıştırma-Uygulama Programları  Öğretim amaçlı değil, öğrenilmiş konu üzerinde alıştırma olanağı veren ya da öğrenilmiş bilgileri destekleyici açıklamaları veren programlardır.  Genel amacı, tekrar etme ve egzersiz yapma süretiyle, öğrencinin öğrendiği yeni bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarabilmesini kapsar.  Yazılımı kolay ve yaygındır.
 • 24. BDE’de Yöntemler  Bire-bir Eğitim Programları  Yazılımların içinde öğretmenin rolünü üstlenir.  Yeni bilgiyi veren, öğrenilmesi için alıştırma sağlayan öğrenciyi değerlendiren ve yönlendiren programlardır.  Bu programlar öğrenciyi güdüler.  Bu programlar birebir öğretmenin sınıf içindeki öğretim etkinliklerinin bilgisayar ortamında sunulmasıdır.
 • 25. BDE’de Yöntemler  Eğitsel Oyunlar  Aşağıdakileri içeren karar verme etkinliğidir.  Bir veya daha fazla oyuncu  Oyunun kuralları  Ulaşılmak istenen amaç  Oyun içinde koşullar  Yarışma ruhu  Tercih edilen stratejiler
 • 26. BDE’de Yöntemler  iki başlıkta toplanır.  Gerçek hayat benzeşim oyunları: Gerçek hayatla doğrudan ilgilidir.  Akademik oyunlar: Çoksal öğretim ortamı sağlayan yazılımlardır.
 • 27. BDE’de Yöntemler  Benzeşim Programları  Gerçek yaşam ve durumların oluşturduğu programlardır.  Gerçek bir durumun temsil edilmesi, gerçeğe uygun bir modelin geliştirilmesidir.  Öğrenciyi güdeleyebilmeli ve pekiştirme, esinleme, ilişkilendirme sağlayabilmeli.  Bireysel öğrenmeyi destekleyip, kalıcılığı sağlar.  Öğrenciler karar verip sonuçlarını görerek fikirlenirler.
 • 28. Farklı Okul Kademelerinde BDE Uygulamaları  Okul Öncesi Öğretim  Okulöncesi çocuklarına dikkat gelişimi kazandırır.  Çocuğun konuyu kavrayabilmesini sağlarken, öğrendikleri kavramları birbirleriyle ilişkilendirebilmesine de yardımcı olur.  Çocuğun kolay unutmasını engeller, zihinde kalıcılık sağlar.  Kavram bilgisi kazandırmanın yanı sıra çocuğa el-göz koordinasyonu becerilerini kazandırır.  Çocuğa problem çözme becerisi, yaratıcılığını kullanma, dil gelişimi ve zihinde kalıcılık sağlar.
 • 29. Farklı Okul Kademelerinde BDE Uygulamaları  İlköğretim 1. ve 2. Sınıflarda  Bilgisayarı sorunsuz olarak kullanabilme ve bilgisayarın özelliklerini tanımaya yönelik çalışmalar yapılır.  Bilgisayar sistemini tanıyabilme, fare, klavye, monitör, sistem birimi, kulaklık, yazıcı, disket, cd, açma kapama işlemleri, güvenlik önlemleri, fareyi ve klavyeyi kullanabilme,  Kendi başına program açma-kapama işlemleri yaptırılır.
 • 30. Farklı Okul Kademelerinde BDE Uygulamaları  Sesleri ve ses aletlerini tanıtıcı, zihin geliştirici, 3 boyutlu düşünmeyi sağlayan, matematiksel ve geometrik bilgi kazandıran, İngilizce kelime bilgisini,gramer ve telaffuzunu geliştirici oyunlar oynanır.  Çizim ve boyama çalışmaları yapılır.  Kelime işlem programlarını kullanması öğretilir.
 • 31. Farklı Okul Kademelerinde BDE Uygulamaları  İlköğretim 3. Sınıflarda  İlk 2 sene öğretilen müfredat, daha kapsamlı olarak verilir  Seviyesi biraz daha ağır oyunlar oynanır.  Windows 9x işletim sistemi anlatılır.  (İstanbul koleji internet sayfası)
 • 32. Farklı Okul Kademelerinde BDE Uygulamaları  Sosyal etkinlikleri içerisinde “Strateji Oyunları” adı altında yer verilebilir. Çocukların yaratıcılıklarını ön plana çıkaran ve çok alternatifli düşünebilmelerini sağlayan oyunlar oynanabilir.  Simcity 3000 (Şehir-Bölge Planlama)  Gruntz (Puzzle, hareket ve strateji içeren beyin oyunu)  Legoland (Lego’ların bilgisayar ortamında yapılması)  Roller Coaster Tycoon (Lunapark tasarım oyunu)  The Sims (Ayrıntılarıyla aile yaşamı)
 • 33. Farklı Okul Kademelerinde BDE Uygulamaları  İlköğretim 4. 5. ve 6. sınıflarda  Bilgisayarın artık bir programcı sıfatıyla kullanılması amaçlanır.  MS Word, MS Excel, MS Paint programları üzerinde çalışılır.  Windows 9x işletim sistemi,  İnternet ve İnternet için sayfa hazırlama,  Powerpoint ve sunum hazırlama gibi çalışmalar yapılır.
 • 34. Farklı Okul Kademelerinde BDE Uygulamaları  Lise  Bilgisayar, öğrencileri derslerin sınavlarına hazırlar.  Öğrenciler kompozisyon, hikaye ve şiirlerini bilgisayar ortamında yazarak yaratıcılıklarını geliştirirler.  Öğrenciye karar verme yeteneği kazandırır, zaman tasarrufu sağlar.  Ana dil ve yabancı dil öğrenimini destekler.
 • 35. Farklı Okul Kademelerinde BDE Uygulamaları  Üniversite  Öğrenciler daha fazla yararlanırlar.  Organize olarak öğretim programlarını düzenlemede katkılar sağlanabilir.  Mesleklerini belirlemiş bireylerin alanlarındaki gelişmeleri takip etmesini destekler.
 • 36. Farklı Okul Kademelerinde BDE Uygulamaları  Özel Eğitime Muhtaç Olanlar  Öğrenmede bireyselleşmeyi destekleyerek gerekli olanakların yaratılmasını sağlar.  Öğrenme ortamında eşitliği destekleyebilir.
 • 37. Bilgisayar Destekli Eğitim Mikrodünyalar Örneği  Proje: 1990 yılı Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Tez Projesi  Amaçlar:  Bilgisayarla ilk defa tanışmayı sağlama  Kısıtlama olmayan ortamda bilgisayar yön tuşları ile hedefe ulaşmayı sağlamak
 • 38. Bilgisayar Destekli Eğitim Mikrodünyalar Örneği  Kısıtlanmış alanda bilgisayar yön tuşlarını kullanarak hedefe ulaşmayı sağlamak, çocukların düşünme, alternatif arama, problemle karşılaştığında sorunları aşma yeteneği kazandırma  Kısıtlanmış alanda Komutları kullanarak hedefe ulaşmayı sağlamak, yönlerin adını öğretmek  Nesnelerle ve renklerle tanıştırıp bunları bir araya getirme yeteneğini geliştirmek