SlideShare a Scribd company logo
„V
 té době měla firma okolo
70 zaměstnanců, relativně
velkou fluktuaci a docela
zásadní propad tržeb opro-
ti předchozímu roku. Stáli
jsme před výzvou, jak po-
sílit motivaci a loajalitu lidí, jak se stát
atraktivnímICTzaměstnavatelema vy-
tvořit smysluplnou dlouhodobou stra-
tegii,“ vysvětluje Jiří Vytlačil, proč se
rozhodlpustitdoprojektuDNAkultury
a strategiefirmy.Mimochodemprojekt
soutěžil v roce 2020 v soutěži HREA.
Dodává, že Axians byla a je plná nadše-
ných,talentovanýchspecialistůs velmi
otevřenoua proaktivníspolupracímezi
lidmi.„Vážímsitoho,žeselidézajímají
nejen o sebe, ale i o širší okolí. Problém
ale byl v tom, že společnost neměla
dlouhodoboustrukturovanoustrategii,
odnížbyseodvíjelyvšemsrozumitelné
hodnotya DNAfirmy.Nejvyššíčassedo
toho pustit,“ říká Jiří Vytlačil.
TEXT ALENA KAZDOVÁ
FOTO A VIZUÁLNÍ SCHÉMATA: ARCHIV AXIANS
Hodnotyvznikalyzespoda:
z příběhůzaměstnanců
FOCUS
14 2. 2021
2 hodnoty Axians – vlevo: Zajímáme se o sebe,
vpravo: Hrajeme s otevřenými kartami
Vize firmy znázorněná na myšlenkové mapě
Působil jste v top managementu
významných hráčů v ICT
segmentu, takže jste měl
zkušenosti s tvorbou strategií.
Určitě, ale většina strategií, které
jsem do té doby tvořil, byly převážně
byznysové či spojeny s externím růs-
tem zaměřené na synergie a integrace
týmů. V případě Axians bylo potřeba
provázat byznysovou strategii s per-
sonální, zaměřenou na lidi. Během
roku 2019 jsme rychle rostli, založili
další pobočku a šlo o to, aby se naše
kultura nerozmělňovala, ale naopak,
aby se upevňovala na základě pravidel
a hodnot, které by všichni zaměstnan-
ci přijali. A i proto je součástí naší vize
býtprestižnímzaměstnavatelemv ICT
s důrazemnalididlenašehomota„The
Best ICT with Human Touch“. Situace
byla složitější i tím, že ve firmě byla
zhrubapolovinacizojazyčněmluvících
zaměstnancůa poprvnímworkshopu,
jsme si naštěstí uvědomili, že při ne-
zbytně citlivém vyjádření našich pří-
běhů a hodnot v angličtině je to i pro
perfektně jazykově vybavené kolegy
skoro nemožné. Rozhodli jsme se pro
češtinua ažnáslednějsmevšetransfor-
movali do angličtiny.
Čím jste začali?
Prvním krokem byla business stra-
tegie a manažerská akademie, která
zahrnovala asi 10 kurzů týkajících se
vybranýchoblastímanagementu.Urče-
na byla především pro technické team
leadry,alepřipojilsecelýmanagement.
Končiladvoudennímworkshopem,kde
jsme se kromě úžasného team buildin-
gu pokusili naše hodnoty/spirit vyde-
finovat. Pomáhala nám s tím externí
společnost, ale výstup tehdy nesplnil
našeočekávání.Vzniklyhodnoty,které
nevypovídaly moc o tom, jak skutečně
ve firmě žijeme. Byla to spíš klišé typu
jsme otevření, inovativní…
Jakou cestu jste tedy zvolili dál?
Přemýšlel jsem, co s tím, jak pokračo-
vat, a zároveň cítil, že je to důležité pro
další rozvoj lidí i firmy. Jen jsem pořád
nevěděl, jak business strategii propojit
s hodnotami. Tehdy jsem oslovil Petra
Hovorku z BrandBakers. Na následné
velmi efektivní schůzce jsme namalo-
valikomplexnístrukturunašíStrategie
a DNA, obsahující všechny prvky: vizi,
dlouhodobécíle,hodnoty,závazekspo-
lečnosti a další. Vše do sebe najednou
zapadlo jako puzzle. Nyní bylo potřeba
pro definování vytvořit správný tým.
Tuším, že nás bylo 11.
Jak jste lidi do týmu vybíral?
Obrátil jsem se na část managementu,
část team lídrů a influecerů/ambasa-
2. 2021 15
FOCUS
dorů z řad zaměstnanců, kteří mají
respekt a  těší se přirozené autoritě
a kteříbynávaznětutoDNAa strategii
šířili ve firmě. S nimi jsme udělali dva
dvoudenníworkshopy,běhemnichžse
nám podařilo celou komplexní struk-
turu naplnit. Každý z týmu sehrál dů-
ležitou roli, někdo byl víc orientovaný
a zkušený v „hard“ oblasti (business)
a někdozasev té„softové“jakofiremní
hodnoty.
Tým fungoval jako hodinky. Všech-
ny hodnoty se rodily na základě pří-
běhů, které účastníci prožívali v naší
firmě. V těch příbězích jsme nacházeli
opakující se prvky, ty jsme prioritizo-
valia pakz nichvybrali4základníhod-
noty.Chtělijsme,abytobylyautentické
hodnoty, s nimiž se lidé ztotožní, pro-
tožejev prácizažívají.U některéz hod-
not jsme ještě při finálním wordingu
a smyslu ponechali i podhodnoty, aby
bylojasné,cokteráhodnotakonkrétně
zahrnuje,jakéchování,jakáočekávání.
Popište prosím ty hodnoty
podrobněji.
Dobřepokusímse ,aleještědoplním,
žecílembyloexplicitněpojmenovatto,
jakžijemea v čemjenámdobře.Nicpro
externí marketing.
První hodnota je: Tvoříme spo-
lečně, což znamená, že pomáhám ko-
legům i nad rámec svých povinností,
společněhledámeřešení,neviníka,ne-
bojímesechyba jsmeotevřeník novým
věcem a stále se učíme.
Druhá hodnota: Hrajeme s otevře-
nýmikartami.Toznamená,žesenebo-
jíme ptát ostatních na názor, nebojíme
se říct svůj názor, brát si a dávat zpět-
nou vazbu, přičemž základem vztahů
je důvěra.
Třetíhodnota:Zajímámeseo sebe.
To je hodnota, která získala od lidí nej-
víc hlasů. Znamená to, buďme na sebe
milí, slušní, zajímejme se o  kolegy
a jejich práci, oceňujme ji, pomáhej-
me si, vytvářejme příjemné pracovní
prostředí.
Čtvrtáhodnota:Nebermesevážně.
Mámemladýtým,věkovýprůměrjeasi
35 let. Humor je koření života, umož-
ňuje nadhled a nebrat sebe a věci moc
vážně, to pomáhá být v pohodě a po-
souvat se.
Jakou osobní a profesní zkušenost
jste si z projektu vzal vy jako CEO?
Že je u hodnotových věcí nesmírně dů-
ležitézapojitlidiodspodua jítmetodou
reálných příběhů, jejich zaměstnanec-
U hodnotových věcí
je nesmírně důležité
zapojit lidi odspodu
a jít metodou
reálných příběhů.
16 2. 2021
Jiří Vytlačil (vpravo) přebírá ocenění pro Axians
FOCUS
kýchzkušeností.Pokudvyjádřeníhod-
not nevycházejí z konkrétních situací,
lidé se s nimi neztotožní a nežijí jimi,
ztrácí to motivační impuls. Zároveň
jsemsiuvědomil,žejemnohemefektiv-
nějšípropojithodnotyi s dlouhodobou
strategií a vizí společnosti.
A osobně?
Hmm,hnedněkolikzkušeností.Začnu
spíštakovýmuvědoměním.Myslímsi,
že jsem člověk spíše dynamický, aser-
tivní až průbojný a já potřeboval lidi
zapojit, sladit a vytvořit něco, co by
považovali za své, a hlavně jim to dá-
valosmysl,takžejsemdotvorbynesměl
rázněji vstupovat a občas jsem musel
řízeně potlačovat své ego a představy,
upozadit se a naslouchat. Nechat tým
dýchat, aby si každý řekl to své. To se
povedlo a mám z toho radost.
Nové pro mě bylo naučit se v každo-
denníhoničcevnímat,kterésituacemi
jsou či nejsou příjemné a proč, a snažit
senajítsičasa reagovatnato.Tímmys-
límvšímatsitěchmalýchdrobných,ale
důležitýchdetailů(poděkovat,pochvá-
lit, ale i nasměrovat). Byla to pro mě
úžasnámanažerskái životnízkušenost.
Jak jste strategii a hodnoty
komunikovali dovnitř firmy
zaměstnancům?
Do prezentace strategie a DNA jsme
vtáhli další manažery a team lídry, vše
jsmepečlivěpřeložilidoangličtinya vše
vizuálně představili na myšlenkové
mapě. Vizualizace nám velmi pomoh-
lapředstavitstrategiia DNAjakocelek,
vysvětlit strukturu a  popsat, jakou
máme vizi a jaké jsme určili dlouhodo-
bé a střednědobé cíle a především pod-
le jakých pravidel hrajeme. Současně
vlastníci jednotlivých částí představili
své oblasti, například HR představilo
hodnoty, marketing Brand Aware-
ness apod.
Poté jsme v rámci workshopů vy-
světlili detaily celé strategie a DNA.
Na závěr jsme lidi, kteří s námi během
workshopů pracovali, požádali, aby
nám oni představili to, co od nás slyše-
li, a řekli, co si o tom myslí. To hlavně
z důvodu, aby byli v budoucnu sami
schopni to vše dál ve firmě vysvětlovat
jako ambasadoři naší kultury. Tento
postup rozhodně doporučuji.
Plánovalijsmepakuspořádatcelofi-
remní prezentaci pro celou firmu, ale
covid nám to znemožnil. Museli jsme
to udělat v online formátu. Natočili
jsme 30minutové video, v němž jsme
Strategii a DNA včetně hodnot odpre-
zentovali, a zorganizovali ještě také
návazné online workshopy zaměřené
na jednotlivé části.
Jak se hodnoty promítají do
životního procesu zaměstnance?
Hodnoty hrají významnou roli v ce-
lém životním cyklu zaměstnance od
náboru nových lidí přes onboarding,
osobní rozvoj až po exit. Recruitment
s team lídry během náboru seznamuje
kandidáty s hodnotami a zjišťuje, zda
jsou s nimi ve shodě. Řekli jsme si, že
o uchazeče, kteří nehrají podle našich
hodnot, raději přijdeme, než aby nám
pak způsobovali nějaké konflikty.
Při onboardingu HR seznamuje
nováčky se strategií, dostávají Hand
Book, aby získali všechny informace.
Snažíme se, aby každý nováček měl
během onboardingu welcome schůz-
ku i se mnou. Otevřeně si povídáme
o tom, co u nás zažívá, jak vnímá naše
hodnoty, dáváme si zpětnou vazbu.
Takový dialog a zpětná vazba probíhá
i odkaždéhošéfasměremk nováčkům,
ale pravidelně také v rámci hodnocení
i ke stávajícím zaměstnancům. To vše
je podpořeno mnoha vizuály v kance-
lářích, které všem dennodenně připo-
mínají náš směr a hodnoty. Za touto
skvělou implementací stojí spoluprá-
cetěchtotříodděleníHR,Recruitment
a Marketing.
Jsou hodnoty kritériem i při
hodnocení a motivaci lidí?
Ano i do této oblasti jsme implemen-
tovali hodnoty a při pravidelném hod-
nocení tak každý zaměstnanec, ale
i  nadřízený dostává zpětnou vazbu,
jak pracuje v souladu s našimi hodno-
tami.Jeúžasnéslyšetpracovnízpětnou
vazbu v kontextu hodnot. Zda si umíte
říct o pomoc nebo naopak proaktivně
pomáháte, zda si všímáte, že někdo
potřebuje podporu, zda nasloucháte
ostatním názorům (mimochodem dle
hodnocení kolegů mé nejslabší místo),
zda se neberete zbytečně moc vážně.
Díkytomuumímeurčitslabšímísta,na
kterých může zaměstnanec i manažer
ve svém rozvoji pracovat. /
2. 2021 17

More Related Content

What's hot

Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Petr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Petr Hovorka
 
Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021
Petr Hovorka
 
Employer Brand Management – Proč lidé pracují
Employer Brand Management – Proč lidé pracujíEmployer Brand Management – Proč lidé pracují
Employer Brand Management – Proč lidé pracují
Petr Hovorka
 
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Petr Hovorka
 
Jak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymyJak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymy
Petr Hovorka
 
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Petr Hovorka
 
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práceZnačka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
Petr Hovorka
 
Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019
Petr Hovorka
 
Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?
Petr Hovorka
 
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavateleJak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Petr Hovorka
 
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoftIReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
Halousek Jiří
 
Proč lidé pracují
Proč lidé pracujíProč lidé pracují
Proč lidé pracují
Petr Hovorka
 
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Petr Hovorka
 
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu praceHR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
Petr Hovorka
 
Dusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancu
Petr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka
 
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
BrandBakers
 
Inspirativni pociny 2017
Inspirativni pociny 2017Inspirativni pociny 2017
Inspirativni pociny 2017
BrandBakers
 
BrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers – predstaveni firmyBrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers
 

What's hot (20)

Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
 
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
 
Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021
 
Employer Brand Management – Proč lidé pracují
Employer Brand Management – Proč lidé pracujíEmployer Brand Management – Proč lidé pracují
Employer Brand Management – Proč lidé pracují
 
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
 
Jak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymyJak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymy
 
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
 
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práceZnačka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
 
Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019
 
Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?
 
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavateleJak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
 
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoftIReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
 
Proč lidé pracují
Proč lidé pracujíProč lidé pracují
Proč lidé pracují
 
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
 
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu praceHR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
 
Dusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancu
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
 
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
 
Inspirativni pociny 2017
Inspirativni pociny 2017Inspirativni pociny 2017
Inspirativni pociny 2017
 
BrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers – predstaveni firmyBrandBakers – predstaveni firmy
BrandBakers – predstaveni firmy
 

Similar to Axians: Hodnoty vznikaly zespoda

BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
Petr Hovorka
 
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
BrandBakers
 
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketingBrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers
 
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Miriam Zabuďková
 
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers
 
Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?
Petr Hovorka
 
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
BrandBakers
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka
 
Go50 go workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučení
Go50 go  workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučeníGo50 go  workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučení
Go50 go workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučení
Oldřich NAVRÁTIL
 
WinWinJob Predstaveni
WinWinJob PredstaveniWinWinJob Predstaveni
WinWinJob Predstaveni
WinWinJob
 
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers
 
Komunita Business Mastermind
Komunita Business MastermindKomunita Business Mastermind
Komunita Business Mastermind
Martin Čechak
 
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
Martin Trita
 
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Matej Matolin
 

Similar to Axians: Hodnoty vznikaly zespoda (20)

BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
 
HR_Meeting
HR_MeetingHR_Meeting
HR_Meeting
 
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
 
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketingBrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketing
 
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
 
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
 
Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?
 
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
 
Kdo jsme?
Kdo jsme?Kdo jsme?
Kdo jsme?
 
Go50 go workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučení
Go50 go  workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučeníGo50 go  workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučení
Go50 go workshop 30-10-2014 – výstupy a doporučení
 
WinWinJob Predstaveni
WinWinJob PredstaveniWinWinJob Predstaveni
WinWinJob Predstaveni
 
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
 
Komunita Business Mastermind
Komunita Business MastermindKomunita Business Mastermind
Komunita Business Mastermind
 
Prezentace CQ
Prezentace CQPrezentace CQ
Prezentace CQ
 
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
 
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
 
Personal_2_2015
Personal_2_2015Personal_2_2015
Personal_2_2015
 

More from Petr Hovorka

Southwest Airlines Story
Southwest Airlines StorySouthwest Airlines Story
Southwest Airlines Story
Petr Hovorka
 
Ladění týmu – workshop
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshop
Petr Hovorka
 
Konec Employer Brandingu
Konec Employer BrandinguKonec Employer Brandingu
Konec Employer Brandingu
Petr Hovorka
 
Let dreams come true
Let dreams come trueLet dreams come true
Let dreams come true
Petr Hovorka
 
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka
 
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Petr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
Petr Hovorka
 
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firemEmployer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Petr Hovorka
 
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Petr Hovorka
 

More from Petr Hovorka (9)

Southwest Airlines Story
Southwest Airlines StorySouthwest Airlines Story
Southwest Airlines Story
 
Ladění týmu – workshop
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshop
 
Konec Employer Brandingu
Konec Employer BrandinguKonec Employer Brandingu
Konec Employer Brandingu
 
Let dreams come true
Let dreams come trueLet dreams come true
Let dreams come true
 
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding story
 
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
 
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firemEmployer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
 
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
 

Axians: Hodnoty vznikaly zespoda

 • 1. „V  té době měla firma okolo 70 zaměstnanců, relativně velkou fluktuaci a docela zásadní propad tržeb opro- ti předchozímu roku. Stáli jsme před výzvou, jak po- sílit motivaci a loajalitu lidí, jak se stát atraktivnímICTzaměstnavatelema vy- tvořit smysluplnou dlouhodobou stra- tegii,“ vysvětluje Jiří Vytlačil, proč se rozhodlpustitdoprojektuDNAkultury a strategiefirmy.Mimochodemprojekt soutěžil v roce 2020 v soutěži HREA. Dodává, že Axians byla a je plná nadše- ných,talentovanýchspecialistůs velmi otevřenoua proaktivníspolupracímezi lidmi.„Vážímsitoho,žeselidézajímají nejen o sebe, ale i o širší okolí. Problém ale byl v tom, že společnost neměla dlouhodoboustrukturovanoustrategii, odnížbyseodvíjelyvšemsrozumitelné hodnotya DNAfirmy.Nejvyššíčassedo toho pustit,“ říká Jiří Vytlačil. TEXT ALENA KAZDOVÁ FOTO A VIZUÁLNÍ SCHÉMATA: ARCHIV AXIANS Hodnotyvznikalyzespoda: z příběhůzaměstnanců FOCUS 14 2. 2021
 • 2. 2 hodnoty Axians – vlevo: Zajímáme se o sebe, vpravo: Hrajeme s otevřenými kartami Vize firmy znázorněná na myšlenkové mapě Působil jste v top managementu významných hráčů v ICT segmentu, takže jste měl zkušenosti s tvorbou strategií. Určitě, ale většina strategií, které jsem do té doby tvořil, byly převážně byznysové či spojeny s externím růs- tem zaměřené na synergie a integrace týmů. V případě Axians bylo potřeba provázat byznysovou strategii s per- sonální, zaměřenou na lidi. Během roku 2019 jsme rychle rostli, založili další pobočku a šlo o to, aby se naše kultura nerozmělňovala, ale naopak, aby se upevňovala na základě pravidel a hodnot, které by všichni zaměstnan- ci přijali. A i proto je součástí naší vize býtprestižnímzaměstnavatelemv ICT s důrazemnalididlenašehomota„The Best ICT with Human Touch“. Situace byla složitější i tím, že ve firmě byla zhrubapolovinacizojazyčněmluvících zaměstnancůa poprvnímworkshopu, jsme si naštěstí uvědomili, že při ne- zbytně citlivém vyjádření našich pří- běhů a hodnot v angličtině je to i pro perfektně jazykově vybavené kolegy skoro nemožné. Rozhodli jsme se pro češtinua ažnáslednějsmevšetransfor- movali do angličtiny. Čím jste začali? Prvním krokem byla business stra- tegie a manažerská akademie, která zahrnovala asi 10 kurzů týkajících se vybranýchoblastímanagementu.Urče- na byla především pro technické team leadry,alepřipojilsecelýmanagement. Končiladvoudennímworkshopem,kde jsme se kromě úžasného team buildin- gu pokusili naše hodnoty/spirit vyde- finovat. Pomáhala nám s tím externí společnost, ale výstup tehdy nesplnil našeočekávání.Vzniklyhodnoty,které nevypovídaly moc o tom, jak skutečně ve firmě žijeme. Byla to spíš klišé typu jsme otevření, inovativní… Jakou cestu jste tedy zvolili dál? Přemýšlel jsem, co s tím, jak pokračo- vat, a zároveň cítil, že je to důležité pro další rozvoj lidí i firmy. Jen jsem pořád nevěděl, jak business strategii propojit s hodnotami. Tehdy jsem oslovil Petra Hovorku z BrandBakers. Na následné velmi efektivní schůzce jsme namalo- valikomplexnístrukturunašíStrategie a DNA, obsahující všechny prvky: vizi, dlouhodobécíle,hodnoty,závazekspo- lečnosti a další. Vše do sebe najednou zapadlo jako puzzle. Nyní bylo potřeba pro definování vytvořit správný tým. Tuším, že nás bylo 11. Jak jste lidi do týmu vybíral? Obrátil jsem se na část managementu, část team lídrů a influecerů/ambasa- 2. 2021 15
 • 3. FOCUS dorů z řad zaměstnanců, kteří mají respekt a  těší se přirozené autoritě a kteříbynávaznětutoDNAa strategii šířili ve firmě. S nimi jsme udělali dva dvoudenníworkshopy,běhemnichžse nám podařilo celou komplexní struk- turu naplnit. Každý z týmu sehrál dů- ležitou roli, někdo byl víc orientovaný a zkušený v „hard“ oblasti (business) a někdozasev té„softové“jakofiremní hodnoty. Tým fungoval jako hodinky. Všech- ny hodnoty se rodily na základě pří- běhů, které účastníci prožívali v naší firmě. V těch příbězích jsme nacházeli opakující se prvky, ty jsme prioritizo- valia pakz nichvybrali4základníhod- noty.Chtělijsme,abytobylyautentické hodnoty, s nimiž se lidé ztotožní, pro- tožejev prácizažívají.U některéz hod- not jsme ještě při finálním wordingu a smyslu ponechali i podhodnoty, aby bylojasné,cokteráhodnotakonkrétně zahrnuje,jakéchování,jakáočekávání. Popište prosím ty hodnoty podrobněji. Dobřepokusímse ,aleještědoplním, žecílembyloexplicitněpojmenovatto, jakžijemea v čemjenámdobře.Nicpro externí marketing. První hodnota je: Tvoříme spo- lečně, což znamená, že pomáhám ko- legům i nad rámec svých povinností, společněhledámeřešení,neviníka,ne- bojímesechyba jsmeotevřeník novým věcem a stále se učíme. Druhá hodnota: Hrajeme s otevře- nýmikartami.Toznamená,žesenebo- jíme ptát ostatních na názor, nebojíme se říct svůj názor, brát si a dávat zpět- nou vazbu, přičemž základem vztahů je důvěra. Třetíhodnota:Zajímámeseo sebe. To je hodnota, která získala od lidí nej- víc hlasů. Znamená to, buďme na sebe milí, slušní, zajímejme se o  kolegy a jejich práci, oceňujme ji, pomáhej- me si, vytvářejme příjemné pracovní prostředí. Čtvrtáhodnota:Nebermesevážně. Mámemladýtým,věkovýprůměrjeasi 35 let. Humor je koření života, umož- ňuje nadhled a nebrat sebe a věci moc vážně, to pomáhá být v pohodě a po- souvat se. Jakou osobní a profesní zkušenost jste si z projektu vzal vy jako CEO? Že je u hodnotových věcí nesmírně dů- ležitézapojitlidiodspodua jítmetodou reálných příběhů, jejich zaměstnanec- U hodnotových věcí je nesmírně důležité zapojit lidi odspodu a jít metodou reálných příběhů. 16 2. 2021
 • 4. Jiří Vytlačil (vpravo) přebírá ocenění pro Axians FOCUS kýchzkušeností.Pokudvyjádřeníhod- not nevycházejí z konkrétních situací, lidé se s nimi neztotožní a nežijí jimi, ztrácí to motivační impuls. Zároveň jsemsiuvědomil,žejemnohemefektiv- nějšípropojithodnotyi s dlouhodobou strategií a vizí společnosti. A osobně? Hmm,hnedněkolikzkušeností.Začnu spíštakovýmuvědoměním.Myslímsi, že jsem člověk spíše dynamický, aser- tivní až průbojný a já potřeboval lidi zapojit, sladit a vytvořit něco, co by považovali za své, a hlavně jim to dá- valosmysl,takžejsemdotvorbynesměl rázněji vstupovat a občas jsem musel řízeně potlačovat své ego a představy, upozadit se a naslouchat. Nechat tým dýchat, aby si každý řekl to své. To se povedlo a mám z toho radost. Nové pro mě bylo naučit se v každo- denníhoničcevnímat,kterésituacemi jsou či nejsou příjemné a proč, a snažit senajítsičasa reagovatnato.Tímmys- límvšímatsitěchmalýchdrobných,ale důležitýchdetailů(poděkovat,pochvá- lit, ale i nasměrovat). Byla to pro mě úžasnámanažerskái životnízkušenost. Jak jste strategii a hodnoty komunikovali dovnitř firmy zaměstnancům? Do prezentace strategie a DNA jsme vtáhli další manažery a team lídry, vše jsmepečlivěpřeložilidoangličtinya vše vizuálně představili na myšlenkové mapě. Vizualizace nám velmi pomoh- lapředstavitstrategiia DNAjakocelek, vysvětlit strukturu a  popsat, jakou máme vizi a jaké jsme určili dlouhodo- bé a střednědobé cíle a především pod- le jakých pravidel hrajeme. Současně vlastníci jednotlivých částí představili své oblasti, například HR představilo hodnoty, marketing Brand Aware- ness apod. Poté jsme v rámci workshopů vy- světlili detaily celé strategie a DNA. Na závěr jsme lidi, kteří s námi během workshopů pracovali, požádali, aby nám oni představili to, co od nás slyše- li, a řekli, co si o tom myslí. To hlavně z důvodu, aby byli v budoucnu sami schopni to vše dál ve firmě vysvětlovat jako ambasadoři naší kultury. Tento postup rozhodně doporučuji. Plánovalijsmepakuspořádatcelofi- remní prezentaci pro celou firmu, ale covid nám to znemožnil. Museli jsme to udělat v online formátu. Natočili jsme 30minutové video, v němž jsme Strategii a DNA včetně hodnot odpre- zentovali, a zorganizovali ještě také návazné online workshopy zaměřené na jednotlivé části. Jak se hodnoty promítají do životního procesu zaměstnance? Hodnoty hrají významnou roli v ce- lém životním cyklu zaměstnance od náboru nových lidí přes onboarding, osobní rozvoj až po exit. Recruitment s team lídry během náboru seznamuje kandidáty s hodnotami a zjišťuje, zda jsou s nimi ve shodě. Řekli jsme si, že o uchazeče, kteří nehrají podle našich hodnot, raději přijdeme, než aby nám pak způsobovali nějaké konflikty. Při onboardingu HR seznamuje nováčky se strategií, dostávají Hand Book, aby získali všechny informace. Snažíme se, aby každý nováček měl během onboardingu welcome schůz- ku i se mnou. Otevřeně si povídáme o tom, co u nás zažívá, jak vnímá naše hodnoty, dáváme si zpětnou vazbu. Takový dialog a zpětná vazba probíhá i odkaždéhošéfasměremk nováčkům, ale pravidelně také v rámci hodnocení i ke stávajícím zaměstnancům. To vše je podpořeno mnoha vizuály v kance- lářích, které všem dennodenně připo- mínají náš směr a hodnoty. Za touto skvělou implementací stojí spoluprá- cetěchtotříodděleníHR,Recruitment a Marketing. Jsou hodnoty kritériem i při hodnocení a motivaci lidí? Ano i do této oblasti jsme implemen- tovali hodnoty a při pravidelném hod- nocení tak každý zaměstnanec, ale i  nadřízený dostává zpětnou vazbu, jak pracuje v souladu s našimi hodno- tami.Jeúžasnéslyšetpracovnízpětnou vazbu v kontextu hodnot. Zda si umíte říct o pomoc nebo naopak proaktivně pomáháte, zda si všímáte, že někdo potřebuje podporu, zda nasloucháte ostatním názorům (mimochodem dle hodnocení kolegů mé nejslabší místo), zda se neberete zbytečně moc vážně. Díkytomuumímeurčitslabšímísta,na kterých může zaměstnanec i manažer ve svém rozvoji pracovat. / 2. 2021 17