Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

BrandBakers - představení pekařů (společnosti)

 1. Pekařiznačekzaměstnavatelů BrandBakers Brand / Business / Design
 2. Proč pečeme Brand / Business / Design Chceme změnit svět náborové komunikace. Lidé jsou pro nás energií a hybnou silou byznysu, nikoli zdroji. A energii je potřeba spíše přitahovat, než nabírat. Věříme, že ti, kteří se k sobě hodí a sdílejí společné poslání, mohou vytvořit firemní kulturu, ve které se rodí inovace generující dlouhodobý růst a skutečnou hodnotu.
 3. Jak pečeme Opravdově Namísto přehnaných slibů a barvení skutečnosti na růžovo hledáme to skutečné, co firmy mají a mohou lidem nabídnout. Značka zaměstnavatele je pro nás společným jmenovatelem toho, jak firmu vnímají nejen lidé na trhu práce, ale i samotní zaměstnanci. Proto vždy začínáme právě u nich. Jednoduše Složité věci podle nás většinou nefungují. Vždy proto klientům přinášíme jen taková řešení, která jsou schopni realizovat, ať již sami či s naší pomocí. Věříme, že v jednoduchosti je síla. I když dělat věci jednoduše občas bolí. Se skutečným přínosem Chceme více, než jen šířit myšlenky, inspirovat a dávat rady. Naše práce je prostředkem, na jehož konci má být konkrétní přínos pro klienta. Nesnažíme se proto dělat jen hezké věci, ale především věci, které fungují. Brand / Business / Design
 4. Jsme pekaři značek zaměstnavatelů. Pomáháme firmám přitahovat ty správné lidi. K tomu je potřeba umět se jako zaměstnavatel představit a předložit lidem přitažlivou nabídku. A to je náš denní chleba. Co pečeme? Brand / Business / Design
 5. O tolik mají společnosti se silnou zaměstnavatelskou značkou nižší náklady na nábor . ZDROJ: WHAT'S THE VALUE OF YOUR EMPLOYER BRAND?, TALENT LINKEDIN BLOG 2011 5043Tolik společností v ČR měří výkonnost značky zaměstnavatele podle délky náboru. ZDROJ: AKTUÁLNÍ TRENDY HR MARKETINGU V ČR PRO ROK 2015, BRANDBAKERS 2015 44 Tolik společností v ČR hodnotí kvalitu uchazečů jako přínos značky zaměstnavatele. ZDROJ: AKTUÁLNÍ TRENDY HR MARKETINGU V ČR PRO ROK 2015, BRANDBAKERS 2015 56 Přínosy přitažlivé zaměstnavatelské značky Tolik společností měří angažovanost zaměstnanců jako hlavní ROI parametr strategie značky zaměstnavatele. ZDROJ: EMPLOYER BRANDING GLOBAL TRENDS STUDY, EMPLOYER BRAND INTERNATIONAL 2014 % % % % 28O tolik menší fluktuaci mají společnosti se silnou značkou zaměstnavatele. ZDROJ: WHAT'S THE VALUE OF YOUR EMPLOYER BRAND?, TALENT LINKEDIN BLOG 2011 % Brand / Business / Design
 6. PROČ KAM CO KDO JAK OSOBNOS T PŘÍSLIB ZNAČKOVÝ ZÁŽITEK ESENCEM APA KONTAKTNÍCH MÍST DNA ZNAČKY OSOBNOST charakteristiky určující jazyk a formu komunikace zaměstnavatele PŘÍSLIB formulace jedinečné nabídky zaměstnavatele ESENCE klíčová hodnota, která je cítit ze všeho, co společnost dělá a říká ZNAČKOVÝ ZÁŽITEK charakteristiky zážitku, který má kandidát získávat vždy v kontaktu se zaměstnavatelem MAPA KONTAKTNÍCH MÍST nejdůležitější kontaktní místa v náborovém procesu PROČ smysl existence firmy JAK hlavní parametry, které zaměstnavatele odlišují od konkurence CO kategorie, ve které chce být zaměstnavatel vnímán KDO osobnostní charakteristiky správného kandidáta KAM představení toho, kam společnost směřuje, jaká je její vize Hlavní parametry zaměstnavatelské značky Brand / Business / Design
 7. Pečení značky pro nás představuje dlouhodobý systematický proces. Začínáme vždy poznáním, které nám poskytne jasný obrázek o firmě a jejích zaměstnancích, kandidátech a jejich rozhodovacím procesu při výběru zaměstnavatele, konkurenci, její nabídce a náborové komunikaci. Na poznání stavíme smysluplnou strategii, která definuje jasný cíl v podobě dosažitelného ideálu značky a určí cestu, jak jej dosáhnout. Teprve poté si vyhrneme rukávy a jdeme krok za krokem péct vše, co je k vybudování značky potřeba – v náborovém procesu a s ním spojené komunikaci. Jaký postup a ingredience v pečení značek používáme? 1. Poznání 2. Strategie 3. Realizace Brand / Business / Design
 8. Poznání • Co říkají data, kterými firma disponuje • Jak firmu, její nabídku a firemní kulturu vnímají zaměstnanci • Kdo jsou kandidáti, jak a podle jakých kritérií si vybírají zaměstnavatele • Co nabízejí a říkají hlavní konkurenti, v čem jsou silní a kde jsou jejich slabiny • Jak vypadá současný náborový proces společnosti a jaký zážitek v něm kandidáti získávají Strategie • BrandBook – ucelené představení zaměstnavatelské značky • Strategie pro přenos značkového zážitku v místech kontaktu s kandidáty • Komunikační strategie • Základní obsah komunikace značky Realizace • Design kontaktních míst náborového procesu • Obsah náborové komunikace • Program doporučení • Kariérní www stránky • Tištěné náborové materiály • Kariérní profily na sociálních sítích • Veletrhy pracovních příležitostí • Náborové kampaně • Atd. Brand / Business / Design
 9. Kdo jsou naši pekaři? Brand / Business / Design Petr Hovorka Značkový stratég Petr formuluje parametry ideálu konkrétní zaměstnavatelské značky a strategii k jejímu dosažení. Hana Hásová Obchodní manažerka Hanka pečuje o naše klienty, stará se o jejich potřeby a nabízí jim řešení problémů. Jiří Landa Komunikační stratég Jirka pomáhá firmám komunikovat tak, aby jim lidé rozuměli všude, kde s nimi přicházejí do styku. David Šimák Výzkumník a stratég David pomáhá firmám poznat sebe sama, kandidáty a konkurenci. Hledá ten správný kontext. Klára Thielová Projektová manažerka Klára komunikuje s klienty a vede workshopy, které jsou nedílnou součástí každého našeho projektu. Goran Patlejch Grafický designér Svým designem dává komunikaci značky tvář, která vyjadřuje to, co je uvnitř. Lucie Stoberová Produkční Lucka řídí každodenní produkci materiálů potřebných k budování značky. Xénia Křížová Redaktorka Xénia tvoří značkový obsah komunikace, stará se o to, aby naši klienti měli se svým publikem co sdílet.
 10. Pár ukázek toho, co jsme upekli / Nutricia Naše zadání Když jsme v roce 2013 začali s Nutricií spolupraco- vat, bylo naším zadáním přenést nadšení panující uvnitř, mezi zaměstnanci, ven, směrem ke kandidá- tům. Respektive zvýšit podíl správných kandidátů odpovídajících firemní kultuře na celkovém počtu uchazečů. Zaměstnanci Nutricie silně vnímají poslá- ní společnosti a hodnoty, které se zrcadlí ve firem- ní kultuře. „Cultural fit“ je proto při výběru nových zaměstnan- ců zcela zásadní. Proto bylo našim hlavním úkolem nastavit náborový proces a komunikaci tak, aby do Nutricie proudili ti správní lidé, kterým je blízké poslání společnosti a kteří se ve firemní kultuře budou cítit jako ryba ve vodě. Naše řešení Vytvořili jsme dvacetičlenný projektový tým, ve kte- rém byli jak zástupci HR, tak i ostatních oddělení společnosti a který nám pomohl získat důležité informace, poskytl zpětnou vazbu a rozhýbal ostat- ní zaměstnance Nutricie. Ve fázi poznání jsme se zaměřili především na vnímání společnosti zaměstnanci. Analyzovali jsme data z průzkumů spokojenosti, vedli rozho- vory, uskutečnili dotazníkové šetření a interní workshop s projektovým týmem, účastnili se nábo- rového procesu. Výsledná zjištění jsme představili projektovému týmu a vedli o nich diskusi. Ve strategické části projektu jsme charakterizovali parametry zaměst- navatelské značky Nutricia, vytvořili komunikační strategii a základní představení společnosti. Následně jsme navrhli design konkrétních kon- taktních míst náborového procesu tak, aby kan- didáti získávali ten správný značkový zážitek a dokázali identifikovat, zda se svou osobností do Nutricie hodí či nikoliv. Nakonec jsme vytvořili kompletní web společnosti a jeho obsah, jednodu- ché interní materiály, které slouží jako značková pravidla pro práci personalistů a HR marketérů. • výzkum • BrandBook • komunikační strategie • design náborového procesu • komunikační strategie • obsah komunikace • kariérní www ZVÝŠIT PODÍL SPRÁVNÝCH LIDÍ NA CELKOVÉM POČTU KANDIDÁTŮ www.nutricia.cz Brand / Business / Design
 11. • výzkum • BrandBook • obsah komunikace • komunikační strategie Pár ukázek toho, co jsme upekli / IFE Naše zadání IFE dosud nebyla ve svém regionu, natož pak v celé ČR, známým zaměstnavatelem. Lidé příliš netušili, co společnost dělá, co jako zaměstnavatel nabízí, jaká je její firemní kultura. Zkrátka, neznali důvod, proč si IFE vybrat za svého zaměstnavatele. To se negativně odráželo i na vnímání společnosti vlastními zaměstnanci, přestože IFE patří ve svém oboru mezi absolutní špičku. Společnost také plánovala rozšiřovat výrobu, a bylo tedy potřeba připravit půdu pro nábor nových zaměstnanců. Naše řešení Společně s vedením jsme se rozhodli zapojit intenzivně zaměstnance, s nimi charakterizovat IFE jako zaměstnavatele, formulovat značku, kterou chce společnost systematicky na trhu budo- vat a která jim dává smysl, určit jasně směr, kterým se bude HR marketing a nábor IFE v příštích letech ubírat, popsat a nastavit konkrétní kroky. Připravili jsme projekt zaměstnavatelské značky, který má tři fáze: poznání, strategii a realizaci. Velký důraz klademe na interní komunikaci, která zajišťuje, že všichni zaměstnanci chápou význam projektu a svou roli v něm. V první fázi jsme se zaměřili na poznání součas- ného stavu IFE a vnímání společnosti zaměstnanci, cílové skupiny kandidátů a hlavní konkurenty. Mo- mentálně pracujeme na strategii, především tvorbě BrandBooku, tvorbě základního obsahu komuni- kace značky a komunikační strategii. POSÍLIT HRDOST ZAMĚSTNANCŮ A BÝT ZAMĚSTNAVATELEM, NA KTERÉHO SE STOJÍ FRONTA Brand / Business / Design
 12. • výzkum • BrandBook • komunikační strategie • obsah komunikace • náborové kampaně • interní komunikace Pár ukázek toho, co jsme upekli / Faurecia Naše zadání Přestože patří Faurecia mezi největší a nejvýznam- nější firmy ve svém oboru, nebyla na začátku naší spolupráce známým zaměstnavatelem, lidé si ji nedokázali zařadit ani do kategorie automotive. Nebylo výjimkou, že na dotaz „Kdo je Faurecia?“ odpověděl respondent „Nevím, asi něco z farma- cie.“ Společnost dlouhodobě roste a patří mezi výz- namné inovátory. Přísun talentů je pro její budouc- nost tedy klíčový. Nábor lidí představoval pro Fau- recii dlouhodobě problém, a to zejména co se týká náboru absolventů vysokých škol a zkušených technicky zaměřených odborníků. Naše řešení S HR týmem jsme se dohodli, že začneme od pod- lahy, tedy, že jasně formulujeme zaměstnavatel- skou značku, kterou bude společnost dlouhodobě na trhu budovat, připravíme strategii pro náborový proces a komunikaci s cílovými skupinami kandidá- tů a zapojíme zaměstnance, aby mohl později vznik- nout například funkční program doporučení. K to- mu bylo potřeba řešit od začátku spolupráce dílčí aktuální problémy spojené s náborem v jednot- livých výrobních závodech a nastavit režim a formu interní komunikace, která by dokázala zapojit zaměstnance a udržet je ve hře. Projekt značky od- startoval velkým interním výzkumem, do kterého byli formou rozhovorů a dotazníkového šetření za- pojeni všichni zaměstnanci. Analyzovali jsme dis- ponibilní data společnosti, rozhodovací proces kandidátů i komunikaci a nabídku konkurence, ná- borový proces Faurecie. V současné době pracu- jeme na přípravě strategie. Paralelně s projektem značky realizujeme interní komunikaci v jednotli- vých závodech a připravili a spustili jsme náboro- vou kampaň „Pojeďte s námi“, cílenou na studenty vybraných vysokých škol. Hlavními aktéry této kam- paně jsou mladí zaměstnanci Faurecie se svými příběhy (success stories). Pracujeme na dílčích kampaních k podpoře náboru v jednotlivých závo- dech. Zásadním způsobem měníme vnímání společnosti na trhu i uvnitř mezi zaměstnanci. NASTARTOVAT PŘÍSUN TALENTŮ DO JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH AUTOMOTIVE SPOLEČNOSTÍ www.pojedtesnami.cz Brand / Business / Design
 13. • komunikační strategie • obsah komunikace • studentský časopis • newslettery pro studenty a vedení středních škol Pár ukázek toho, co jsme upekli / VŠO Naše zadání VŠO dlouhodobě rostla a stala se pátou největší soukromou vysokou školou v ČR. V roce 2012, kdy jsme naši spolupráci se školou započali, bylo jasné, že tento trend nemůže pokračovat věčně. Konku- rence na trhu vysokých škol je enormní a demogra- fická křivka věští spíše tragické scénáře. Mezi lety 2012 a 2015 se totiž počet devatenáctiletých pro- padl o celých 26 %. VŠO byla dlouhodobě aktivní, pokud jde o marketingové kampaně. Billboardy, on-line bannery a inzeráty byly a jsou studentům stále na očích. Zdálo se však, že na boj s konku- rencí a demografickou křivkou nebudou stačit. Našim úkolem tedy bylo nastavit a realizovat se studenty takový způsob komunikace, který je do- káže zaujmout a hlavně přimět k podání přihlášky ke studiu. Naše řešení Obsah, obsah, sales, sales. Takto jednoduše a direk- tivně by se dal pojmenovat přístup, který v komuni- kaci VŠO již třetím rokem razíme. Autentický a pro studenty atraktivní obsah je pro komunikaci alfou a omegou. Proto jsme iniciovali na půdě školy vznik redakční rady, složené ze zástupců vedení školy, pedagogů i studentů. Naší redakci dávají tipy a ná- měty na zajímavé akce, osobnosti, studijní i obo- rová témata. Píšeme články, děláme rozhovory, fo- tíme. Zkrátka, tvoříme obsah, který lidem pomáhá, baví je i informuje. Díky tomu s nimi dokážeme udržet dlouhodobý kontakt a o to nám jde. Vytvořili jsme koncept „roadshow“ prezentací na středních školách, vybrali prezentátory z řad studentů VŠO, připravili a nacvičili prezentace pro středoškoláky a vyrazili na nekonečné přednáškové turné. Vedle prezentací na středních školách se pak VŠO účastní i studijních veletrhů, především Gaudea- mu. Prostřednictvím soutěží sbíráme kontakty na středoškoláky, budujeme a spravujeme databázi kontaktů na ředitele a pedagogické pracovníky středních škol, zapojili jsme samotné studenty VŠO. Díky obsahu, který nepřetržitě tvoříme, můžeme napříč databází získaných kontaktů šířit atraktivní newsletter pro středoškoláky i pro vedení a pedagogické pracovníky SŠ. Vydáváme student- ský časopis, který studentům pomáhá, baví je a buduje vztah mezi nimi a vedením školy. Snad dílem naší práce a přístupu se v případě VŠO žádný tragický scénář nekoná. Škola si udržuje i v nelehkých letech stabilní přísun nových studen- tů a své značce buduje jasné a nezpochybnitelné místo na slunci. JAK SE VYPOŘÁDAT S KLESAJÍCÍ DEMOGRAFICKOU KŘIVKOU A PŘIVÉST VÍCE STUDENTŮ Brand / Business / Design
 14. Co dalšího pečeme? Výzkum trendů HR marketingu v ČR Každoročně prostřednictvím našeho výzkumu sledujeme, co se děje a bude dít v HR marketingu v České republice. Workshopy Na naší tradiční triádě workshopů „HR marketing zítřka“ uvádíme personalisty hlouběji do světa budování zaměstnavatelských značek, děláme workshopy na míru konkrétním firmám a jejich potřebám Blog a měsíční newsletter Píšeme články, hledáme zajímavosti a případové studie v Čechách i zahraničí, přinášíme personalistům inspiraci a konkrétní tipy, jak dělat svou práci lépe. Brand / Business / Design
 15. Jiří Landa Jirka je dobrodruhem, který v životě dělal ledacos. Studoval marketing, pracoval jako uklízeč záchodků v největším kasinu na jižní polokouli, tiskový produkční, account manager, obchodník či copywriter, 7 let vedl reklamní agenturu. Tak dlouho chtěl budovat spotřebitelské značky, až nakonec nadobro zakotvil u značek zaměstnavatelů. Je spoluzakladatelem BrandBakers a komunikačním stratégem. Pomáhá firmám komunikovat tak, aby jim lidé rozuměli. Pokud zrovna nepeče značky, tráví čas s rodinou, na tenisovém kurtu nebo na rybách. Petr Hovorka Petr svou cestu k pečení značek zaměstnavatelů hledal 15 let. Vedl a spoluvlastnil největší české kalendářové nakladatelství, spoluzaložil agenturu specializovanou na interní komunikaci, aby nakonec zjistil, že jeho povoláním jsou značky zaměstnavatelů a jeho místo je u pekařské pece v BrandBakers. Petr se věnuje především tvorbě BrandBooků, tedy značkových strategií, a hledá pro pekaře nové výzvy. Své pracovní aktivity prokládá rodinou a vychutnáváním života. Je nenapravitelný gurmán. Pekaři zakladatelé "Na společnou cestu nás svedl osud a touha změnit svět náborové komunikace."
 16. Zavolejte, napište, přijďte nás navštívit BrandBakers, s.r.o. Anny Letenské 34/7 120 00 Praha 2 www.brandbakers.cz Petr Hovorka +420 602 271 011 petr.hovorka@brandbakers.cz Jiří Landa +420 734 158 585 jiri.landa@brandbakers.cz Brand / Business / Design
Advertisement