Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele

 1. Plán na vybudování charismatické značky zaměstnavatele 1. díl série HR marketing jako magnet na správné lidi 12. 3. 2015 Praha
 2. Pekařský tým
 3. • Očekávání a otázky • Co je to značka? • Jak se peče a měří? • Cvičení: DNA, kontaktní místa • Diskuse a sdílení Co nás dnes čeká?
 4. Workshopy HR marketing zítřka
 5. Úvod do značky
 6. Kterou značku (ne)máte rádi?
 7. Co je podle vás značka?
 8. 1. cvičení Spotřebitelská značka
 9. Jaká je vaše spotřebitelská značka? • Jaká je jako produkt? • Jaká je jako organizace? • Jaká by byla jako osoba? • Jaké jsou její symboly?
 10. Teorie značky?
 11. https://www.youtube.com/watch?v=C5qW4ZZF6is
 12. Značka pro osoby Značka pro firmy Značka pro zaměstnance
 13. Kodifikace značky = Brand Book
 14. Co je ve hře? • nižší náklady na nábor (2x) 1) • menší fluktuace (o 28%) 2) • menší tlak na odměňování • kratší čas na obsazení pozice 1), 2) Eda Gultekin, What’s the Value of Your Employment Brand?, 1.12.2011, LinkedIn Talent Blog
 15. Co budete měřit?
 16. Značka není to, co říkáte vy...
 17. ...ale to, co říkají vaši zaměstnanci.
 18. Značka zaměstnavatele
 19. Proč vaše firma existuje? ... Hledejte ve třech oblastech: • Zvyšovat kvalitu života • Napravovat něco, co nefunguje dobře • Chránit něco dobrého před zánikem Make Meaning!
 20. Příklady poslání Lego: "To inspire and develop the builders of tomorrow." Google: "To organize the world's information and make it universally accesible and useful." Walmart: "To save people money so they can live better." Innocent: "To make natural, delicious food and drink that helps people live well and die old."
 21. Příklady hodnot Southwest Airlines: "Warrior spirit, A servant's heart, Fun-luvin'" Channel 4: "Do it first, Make trouble, Inspire change" Zappos: "Deliver Wow through service, Do more with less, Build a positive team and family spirit, Be adventurous, creative and open-minded, Be humble..."
 22. Příklad EVP / McDonalds FAMILY/FRIENDS I work in an enjoyable, energizing atmosphere where everyone feels part of a team. FLEXIBILITY I have a challenging, varied job that has the flexibility to fit into my lifestyle. FUTURE I have the opportunity to grow and progress by learning personal and work skills that will last me a lifetime, whatever I choose to do.
 23. Cesta k EVP (proč k vám?) Proč u vás lidé pracují ? Podle čeho se kandidáti rozhodují ? Co nabízí konkurence? Autentická SWOT analýza Jedinečná Komunikační žebřík Relevantní Rozhodovací kritéria EV P
 24. Rozhodovací kritéria • Atmosféra • Benefity • Dostupnost • Firemní akce a rituály • Firemní hodnoty • Jistota • Kariérní růst • Možnost cestování • Náborový proces • Odměňování • Pracovní pomůcky • Produkt (obor) • Projekty • Přátelský kolektiv • Pracovní prostředí • Smysluplnost • Styl vedení • Stravování • Technologie • Vyspělí manažeři • Vzdělávání • Známost značky
 25. Jak to vyjádřit jednoduše? PŘÁTELSKÁ · výr azně or ient ovanou na kl ient ský př íst up · upř ímná UPLATN ITELN OST · Výuka s d ůr azem na pr akt ickou využit el nost i vzd ěl ání · Spol upr áce a komuniakce se zaměst navat el i · Úspěchy naších st ud ent ů j sou měř ít kem pr o kval it u ško l y UN IKÁTN Í OBORY · Nabízíme obor y kt er é s od l išuj í d r uhem a f o r mou KLIENTS KÝ SERVIS · ind ivid uál ní a př át el ský př íst up ke st ud ent ům SDÍLENÍ · Baví nás sdíl ení znal ost í a zkušenost í, vzd ěl ávání j ako př ípr ava ml ad ých l id í na život . RADOST · Máme r adost z úspěchů našich st ud ent ů. Z t oho pr amení naše napl nění. IN SPIRACE · Vzáj emně se se st udent y obohacuj eme, škol a j e pr o nás inspir at ivní pr ost ř ed í. VIZE VŠO chce být nej l epší soukr omou byznys vysokou škol ou v ČR, škol ou at r akt ivní pr o st ud ent y, ped agogy i bud oucí zaměst navat el e absol vent ů. POSLÁN Í Př ed ávání našich znal ost í a zkušenost í d al ší gener aci j e pr o nás inspir uj ícím a napl ňuj ícím po-vo l áním.
 26. 2. cvičení Brand DNA
 27. Projekt budování zamznačky
 28. Projekt budování zamznačky
 29. 3. cvičení Kontaktní místa
 30. Výběr kontaktních míst
 31. Zaznamenání a zvažování (flirt) Značkoví ambasadoři Osobní reference Program doporučení Stáže / trainee programy Veletrhy Den otevřených dveří Náborový inzerát Náborová kampaň Sociální síť LinkedIn Kariérní www Blog Náborová brožura Účast na konferencích CSR PR Výběrový proces (první rande) Aktivní oslovení Poděkování za zájem / CV Telefonický pre-screening Pozvánka na rozhovor / AC Atmosféra ve společnosti Osobní setkání Assessment centrum Zapojení šéfa a kolegů Odmítnutí nevybraných Výběrový proces (délka) Projednání nabídky Mail před nástupem Získání zaměstnání (svatba a po) První den v práci Uvítací balíček Podpora na začátku Průběh adaptace Fyzické prostředí Firemní rituály Interní komunikace Styl vedení (leadership) Osobní rozvojové plány Vzdělávací programy Firemní události Systém odměňování Benefitní systém Rozhovor při ukončení Pomoc při ukončení Alumni klub
 32. Značka se buduje zážitkem
 33. Nábor bez náborových inzerátů
 34. Rekapitulace Strategie -> Obsah -> Zážitek
 35. Děkujeme! david.simak@idealisti.eu cz.linkedin.com/in/davidsimak +420 602 36 75 31 petr.hovorka@brandbakers.cz cz.linkedin.com/in/petrhovorka1 +420 602 27 10 11

Editor's Notes

 1. Vašim úkolem je vybrat ta místa, ve kterých budete nejblíž vašemu publiku Odlišná od konkurence A efektivní Firmy stále investují do inzerce na pracovních portálech, přičemž jejich efektivita je například velmi daleko od atraktivních programů doporučení
 2. Kontaktních míst je však celá řada – v první fázi oslovení kandidátů, v průběhu náborového procesu a po nástupu lidí do zaměstnaní
 3. Zappos - (zadne inzeraty)
Advertisement