SlideShare a Scribd company logo

Vize – nastroj leaderu

Lodi bez cíle je každý vítr k ničemu Když se chtěl Ernest Shackleton vydat na svou druhou polární výpravu, tentokrát na Jižní pól, potřeboval nabrat 20 mužů různých profesí. Zadal tedy do novin inzerát a čekal, kdo se mu ozve. Nesliboval toho mnoho, „pouze čest a uznání v případě, že se vrátí domů“. Ozvalo se mu více námořníků, než kolik pro výpravu potřeboval. Jižního pólu sice nedosáhl, zato se všichni ve zdraví vrátili domů. Shackleton byl oslavován jako hrdina a král ho povýšil do šlechtického stavu. Vize dobrodružství, úspěchu a slávy vynahradila lidem riskantní cestu, malou výplatu, krutou zimu, měsíce kompletní tmy, permanentní nebezpečí a nejistý návrat. Vize určuje směr, spojuje lidi, koncentruje sílu. Aby se firmy nenechaly unášet sezónními větry a mohly sledovat delší cestu. Delší výhled firmám umožňuje efektivněji plánovat, investovat, rozhodovat a dosahovat cílů, kterých předtím ještě nikdo jiný nedosáhl. Klasik říká, že „vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou“. Obojí by nemělo mít co do činění s firemním prostředím. Ani náhodou totiž nebudu psát o vizích, které plní pouze funkci výplně pro prázdné stránky firemních materiálů.

1 of 3
Download to read offline
Cesta do průměrnosti
„Právě se v managementu seznamuje-
mes výsledkyprůzkumuangažovanos-
ti.Nevycházínámtomocdobře.Oproti
loňskujsmesezhoršilio 7bodů!Pande-
mie a všechny ty věci okolo nám daly
zabrat. Lidé si nejvíce stěžují (pořád!)
nastravovánív jídelně,špatněnastave-
nébenefity,slabouinterníkomunikaci.
Stále opakují, že nevědí, co se ve firmě
děje. Často se tam taky opakovalo, že
nemají představu o budoucnosti fir-
my,“postěžovalasiminaúvodschůzky
HR ředitelka výrobní společnosti. „To
vypadá, že máte práce jako na kostele.
Co s tím budete dělat?“ zeptal jsem se
zvídavě. „Zrovna připravujeme ve čty-
řech týmech akční plány na ty největší
problémy. Jednáme taky s novým do-
davatelem stravování, pravděpodob-
ně začneme vydávat firemní časopis,
seznámíme lidi s plány, které mají na
centrále v Německu.“
„Tak to už to máte hezky promyš-
lené. Ještě mě napadá, jak souzní váš
managements plánycentrályv Němec-
ku?“doptávámse.„No,taktobychsnad
neotevírala. Něco lidem říct musíme
a nic lepšího, kromě ročního plánu,
nemáme.“ odpověděla mi manažerka
trochu podrážděně.
Spokojenost vs angažovanost
Často se nám tento obrázek opakuje.
Tentokrát to byla nadnárodní výrob-
ní firma s 1200 zaměstnanci, obratem
několika miliard Kč. Podle jejich po-
sledního průzkumu se dá méně než
polovina zaměstnanců zařadit do ko-
lonky angažovaných. Firma nedoká-
zala lidem říct, jaké jsou její plány, se
kterýmibysemohliztotožnit,uklidnit
TEXT PETR HOVORKA, BRANDBAKERS
VIZE
nástroj lídrů
Rád bych vás tímto článkem nadchl pro téma firemní vize, která
je společně s příběhem, posláním, hodnotami, závazkem značky
a nabídkou pro zaměstnance, součástí celostní firemní strategie.
FOCUS
5
.
2021 13
MAJÁK,
ZA KTERÝM PLUJETE
Vize, vision statement, dlouhodo-
bý cíl, firemní sen, jak jen chcete,
je odpovědí na otázku, čeho chce-
me společně jako firma dosáhnout
v dlouhodobém horizontu.
• Vize je představou budoucnosti,
která v nás vyvolává pozitivní
emoce. Vzbuzuje husí kůži na
rukou.
• Vize je světlem na konci tunelu,
kterým lze svítit v těžkých i po-
hodových časech.
• Vize je pojítkem mezi lidmi a fir-
mami, vizualizací cesty, na kte-
rou se lidé chtějí (nebo nechtějí)
s vámi vydat.
• Vize je společným cílem, který
odlišuje náhodné skupiny od se-
hraných řídících týmů.
• Vizejecílem,prokterýstojízato
ronit krev, pot a slzy.
• Vizejepomůckouprokonzistent-
ní rozhodování, nataženými ko-
lejemi uvnitř firmy, které vedou
ke společnému cíli, a po kterých
vlak jménem firma uhání.
• Vize je začátkem plánování
v každé úspěšné firmě; díky
vizi dávají roční cíle lidem da-
leko větší smysl. A s tím, ruku
v ruce, roste zapojení lidí – an-
gažovanost.
• Vize je nástrojem transformač-
ních lídrů, kteří strhávají lidi
k neočekávaným výkonům.
Vize není cíl, není to proklama-
ce, je to obraz, který si lidé před-
staví. Je to představitelný oka-
mžik budoucnosti, na který se
lidé dokážou těšit. Některé vize
majísílulidizaujmout,strhnout,
či dokonce změnit. Prostě – vize
může mít transformační charak-
ter, sílu ovlivnit i lidi, kteří nejsou
s lídrem přímo spojeni.
FOCUS
se vidinou budoucnosti a začít se sou-
středit na práci.
Nic proti jídelně a benefitům, kte-
ré lidé oceňují a využívají, nic proti
prošlápnutým cestám poutavé interní
komunikace. Tyhle věci jsou však na-
prostou hygienou, dobrým základem,
nakterémseangažovanostnedávysta-
vět. Těmito věcmi zlepšíte pouze a ma-
ximálně spokojenost.
Lodi bez cíle je každý vítr k ničemu
Když se chtěl Ernest Shackleton vydat
na svou druhou polární výpravu, ten-
tokrát na Jižní pól, potřeboval nabrat
20mužůrůznýchprofesí.Zadaltedydo
novin inzerát a čekal, kdo se mu ozve.
Nesliboval toho mnoho, „pouze čest
a uznání v případě, že se vrátí domů“.
Ozvalo se mu více námořníků, než ko-
lik pro výpravu potřeboval. Jižního
pólu sice nedosáhl, zato se všichni ve
zdraví vrátili domů. Shackleton byl
oslavovánjakohrdinaa králhopovýšil
došlechtickéhostavu.Vizedobrodruž-
ství,úspěchua slávyvynahradilalidem
riskantnícestu,malouvýplatu,krutou
zimu, měsíce kompletní tmy, perma-
nentní nebezpečí a nejistý návrat.
Vize určuje směr, spojuje lidi, kon-
centruje sílu. Aby se firmy nenechaly
unášet sezónními větry a mohly sle-
dovat delší cestu. Delší výhled firmám
umožňuje efektivněji plánovat, inves-
tovat,rozhodovata dosahovatcílů,kte-
rýchpředtímještěnikdojinýnedosáhl.
Klasik říká, že „vize bez akce je sně-
ním, akce bez vize je noční můrou“.
Obojí by nemělo mít co do činění s fi-
remnímprostředím.Anináhodoutotiž
nebudu psát o vizích, které plní pouze
funkci výplně pro prázdné stránky
firemních materiálů. Po minutovém
googlení jsem jednu takovou výplňo-
vou vizi našel: „Být nejlepší volbou pro
naše obchodní partnery. Přinášet kva-
litní produkty, na které je spolehnutí,
a ke kterým se lidé rádi vrací. Posky-
tovat profesionální služby a vybudo-
vat významné prodejní a  logistické
centrum s orientací na zákazníka. Pro
tým skvělých profesionálů vytvářet
prostředí, kde se nejen dobře pracuje,
ale i příjemně žije.“ Myslíte, že tako-
vá vize bude důvodem, proč mají lidé
v této firmě každé ráno vstávat a těšit
se do práce?
Dva druhy leadershipu
Existují dva druhy leadershipu – trans-
akčnía transformační.Transakčnílídr
pracuje s vizí, která není natolik silná,
aby dokázala lidi dostatečně nadch-
nout, a proto musí pracovat s různý-
mi pobídkami (něco za něco). Naopak
transformační, ryzí, leadership, nej-
vyšší stupeň lídrovství, dává lidem po-
cit, že to není pouze o práci za nějakou
odměnu.A vefirmáchpotřebujemesa-
mozřejmě daleko více transformační-
ho leadershipu, při kterém záleží také
na tom, jak dokážeme spolupracovat
s  ostatními, imaginovat vizi, zatáh-
nout ostatní do hry, nechat je se na vizi
podílet.“ A proto – mějte vizi. A klidně
miřtenaMěsíc,protoženejhůřemůže-
te skončit mezi hvězdami.
Recept na vizi
Tvorba vizí, kterých se v BandBakers
účastníme, probíhá formou facili-
tovaných workshopů. Abychom na
jejich začátku řídícímu týmu zvýraz-
nili a ukotvili potřebu dlouhodobého
cíle, používáme deskovou hru Tanker.
Tým si díky ní nenásilně zvědomí, že
bez sdílené vize se spolupracuje špat-
ně. Můžu poctivě říct, že zatím bavila
úplněvšechnytýmy(techniky,právní-
ky, ajťáky, bankéře, obchodníky). Jak
workshopy probíhají? Čtěte dále.
Spolutvoření
V tomto případě vize vzniká diskusí
v řídícímtýmu.Týmmůžebýtdoplně-
ný o interní influencery, záleží na vku-
sua odvazelídra.Diskusenezačínájeho
představou, ani představou jiného čle-
natýmu.Vizevznikápostupně,počás-
tech, za užití Diltsovy metody diskusí
14 5
.
2021
PŘÍBĚH JEDNÉ VIZE
Přístup „Vykopává lídr“ jsme naposledy za-
žili s ředitelem automotive společnosti THK
Dačice, Jiřím Vystrčilem. Poté, co se nám
podařilosladitjeho13člennýřídícítým,jsme
začali pracovat na celostní firemní strategii.
A takv jednuchvílipřišlonanovouvizi,nový
cíl pro další pětiletku.
Jiří se postavil před tým a začal vyprávět.
„Pamatujete si, když jsme se tenkrát vraceli
z firemnívodya svezlisenanádražítaxíkem?
Jel jsem v autě s Fandou, Petrem a Pavlem.
Byli jsme takoví ještě rozjaření. Taxikář se
nás ptal – a co vy vlastně chlapi děláte? Od-
povídám– mydodávámedílydokaždéhodru-
hého auta, které tady kolem nás jede. A jen
co jsem to vyslovil, uvědomil jsem si, jak to
parádně zní. Projela mnou hrdost na to, co
jsme spolu dokázali.
Myslím, že bychom měli mít před očima
zase něco velkého. A já mám nyní plnou hla-
vu toho, že bychom mohli do pěti let dodá-
vat naše díly všem výrobcům automobilů na
evropském kontinentu.“ Nastalo chvilkové
ticho, rosila se čela, svítily oči, nabíhala husí
kůže, někdo zajížděl pod stůl, další chtěl vy-
skočit jako čertík, lidé se koukali jeden na
druhého.Celétonetrvalodélenežpůlminuty.
„Pokudzačnemespolečněpracovatnanaší
nové vizi, tak se nám ji určitě podaří dosáh-
nout, ač se možná některým z vás může zdát
příliš odvážná a vzdálená,“ pokračoval Jir-
ka. „Už jsme toho společně hodně dokázali.
Překonali jsme a stále překonáváme spoustu
překážek. A za to vám chci všem poděkovat.“
Tým se začal ptát: Jak změříme, že jsme
vizi naplnili? Započítávají se tam i nákladní
automobily, nebo jenom osobní? Poté pokra-
čovala diskuse o tom, jak to uděláme, čím za-
čneme,cojetonejdůležitější.Tím,jaksevize
začala rozpracovávat do střednědobých cílů
(KPI) a priorit (opatření), čím dál více členů
řídícíhotýmusezačalopřibližovatdesítcena
pomyslné úsečce. V tu chvíli již nikdo nebyl
pod 6. Jejich nová vize zní: „Do konce roku
2025 dostaneme naše díly do všech automo-
bilových značek vyráběných v Evropě.“
FOCUS
a spolutvořením. Obraz bu-
doucnostiseskládáz malých
sklíček jako mozaika. Když
jedílkůdostatek,týmobjeví
odpovědinavšechnyotázky,
vize se najednou objeví jako
součet nebo průnik před-
chozích odpovědí. Vznikne
první verze. Ta se následně
destiluje a precizuje při je-
jím „rozpouštění“ do střed-
nědobých cílů a priorit, pod
otázkou, co musíme udělat
ve střednědobém horizon-
tu.Tentozpůsobzaručujeod
počátku velké sladění týmu
a porozumění vizi.
Vykopává lídr
Druhý způsob je takový, že
„partii“ rozehraje lídr. Ten
máv tomtopřípaděpředsta-
vu, jak by budoucnost firmy
za5,10 letmohlavypadat.Je
však potřeba, aby to byl lídr,
kterýdokážesvoupředstavu
popsat v obrazech a nadch-
noutproniostatní.Jenutné,
abyzahráltahnatolikodváž-
ný, aby byl vzrušující a zase
jentakodvážný,abyvšechny
spolehlivě neodradil. Poslé-
ze je nevyhnutelné se vrátit
ke spolutvoření s  řídícím
týmem. Protože jak víme:
„energie a  nadšení vzniká
spolu‑tvořením, nikoli pří-
kazem nebo rozhodnutím
seshora“.
Tvorbou vize sledujeme
vždy tři výstupy: 1) tým vy-
tvoří vizi, se kterou souzní
(to je více než rozumí) a 2)
díky tomu máme nadšené
lidi, kteří se chtějí na napl-
ňování vize podílet, 3) a zá-
roveň máme tým sladěný
společným cílem. Když volí-
me tento přístup, průběžně
si měříme, jak jsou členové
řídícího týmu vizí nadšení,
jak silné emoce v nich vyvo-
lává. Žádáme je, aby se na
pomyslné úsečce na zemi,
od nuly do desítky, postavili
na to číslo, které vyjadřuje
nejlépe jejich míru nadšení.
Poté se ptáme, co potřebují,
aby se mohli posunout o je-
den bod směrem nahoru,
k  většímu nadšení. Tímto
jednoduchým způsobem se
dozvídáme spoustu obav
a  z  nich pramenících otá-
zek, které v dalším průběhu
zažehnáváme diskusí. Lidé
se tak přibližují k desítce,
k nadšení lídra, který s vizí
přišel.
Vize je SMART, pokud
naplňuje tyto parametry:
• Specifická (a srozumitel-
ná) –  vize je vytvořená
diskusí v rámci řídícího
týmu a následně přená-
šenádoceléfirmyformou
zapojování středního
managementu a posléze
všech zaměstnanců,
• Měřitelná(abychomumě-
li vyhodnotit, zdali jsme
jidosáhli)– vizejenásled-
ně rozpracována do kon-
krétních cílů (KPI),
• Ambicióznía zároveňRe-
alistická – tady pomáhá
jednoduché měření emo-
cí na škále a
• Timed (časově ohrani-
čená) – časové horizonty
u jednotlivých firem a je-
jich vizí se liší. Některým
firmám dává smysl se
dívat na 3, 5 let dopředu,
některým vyhovuje 10 let
a znám i firmy, které pře-
kračují tuto dobu. /
5
.
2021 15

Recommended

Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Petr Hovorka
 
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...
Firemní hodnoty: Jak vyšvihnout firemní hodnoty, které vaši firmu odliší a po...Petr Hovorka
 
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?Petr Hovorka
 
Employer Brand Management – Proč lidé pracují
Employer Brand Management – Proč lidé pracujíEmployer Brand Management – Proč lidé pracují
Employer Brand Management – Proč lidé pracujíPetr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemPetr Hovorka
 
Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?Jak definovat Employer Value Proposition?
Jak definovat Employer Value Proposition?Petr Hovorka
 
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020Petr Hovorka
 
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaAxians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaPetr Hovorka
 

More Related Content

What's hot

HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu praceHR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu pracePetr Hovorka
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka
 
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)Petr Hovorka
 
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmyEmployer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmyPetr Hovorka
 
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavateleJak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatelePetr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptPetr Hovorka
 
BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryPetr Hovorka
 
Jak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymyJak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymyPetr Hovorka
 
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoftIReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoftHalousek Jiří
 
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práceZnačka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu prácePetr Hovorka
 
Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019Petr Hovorka
 
Značka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketingZnačka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketingPetr Hovorka
 
Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021Petr Hovorka
 
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Petr Hovorka
 
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers
 
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEBrandBakers
 
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers
 
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakersAtraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakersBrandBakers
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015BrandBakers
 

What's hot (20)

Firemni hodnoty
Firemni hodnotyFiremni hodnoty
Firemni hodnoty
 
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu praceHR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
 
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
 
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmyEmployer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
 
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavateleJak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
 
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
 
BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
 
Jak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymyJak vest hybridni tymy
Jak vest hybridni tymy
 
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoftIReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
IReBook 2015 - kniha firemní kultury společnosti IReSoft
 
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práceZnačka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
Značka zaměstnavatele – 5. díl – Představení se na trhu práce
 
Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019Inspirativni pociny 2019
Inspirativni pociny 2019
 
Značka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketingZnačka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketing
 
Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021
 
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
Značka zaměstnavatele – jak budovat značku uvnitř firmy / jak na Employer Bra...
 
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
 
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
 
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavateleBrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
BrandBakers workshop Strategie značky zaměstnavatele
 
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakersAtraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
Atraktivní náborový inzerát - workshop od BrandBakers
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop 11/2015
 

Similar to Vize – nastroj leaderu

BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryPetr Hovorka
 
Zpravodaj sci 1_2014-final
Zpravodaj sci 1_2014-finalZpravodaj sci 1_2014-final
Zpravodaj sci 1_2014-finalLukáš Havlín
 
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Taste
 
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...Miriam Zabuďková
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguBrandBakers
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemPetr Hovorka
 
Komunita Business Mastermind
Komunita Business MastermindKomunita Business Mastermind
Komunita Business MastermindMartin Čechak
 
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...Taste
 
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš VyskočilVývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš VyskočilUP Business Club
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka
 
CareerDAYS 2019
CareerDAYS 2019CareerDAYS 2019
CareerDAYS 2019Jan Soukup
 
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektůProject Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektůTaste
 
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvoniloPetr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvoniloBrandBakers
 
Tvoje Kariéra Jaro 2017
Tvoje Kariéra Jaro 2017Tvoje Kariéra Jaro 2017
Tvoje Kariéra Jaro 2017Martin Balaš
 
Jak na persony - 10 kroků, o kterých chcete vědět
Jak na persony - 10 kroků, o kterých chcete vědětJak na persony - 10 kroků, o kterých chcete vědět
Jak na persony - 10 kroků, o kterých chcete vědětRoman Hřebecký
 
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Matej Matolin
 

Similar to Vize – nastroj leaderu (20)

BrandBakers Advisory
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
 
Zpravodaj sci 1_2014-final
Zpravodaj sci 1_2014-finalZpravodaj sci 1_2014-final
Zpravodaj sci 1_2014-final
 
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
 
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
Rozhovor s GM Hudson CZ&SK Andreou Colantonim o tom, ako sa dnes v ČR lovia m...
 
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
 
Komunita Business Mastermind
Komunita Business MastermindKomunita Business Mastermind
Komunita Business Mastermind
 
Slavia
SlaviaSlavia
Slavia
 
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
Brand Restart 2023: Anežka Řepík - Jak může design thinking inspirovat svět b...
 
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš VyskočilVývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
Vývoj a řízení produktů v praxi - Tomáš Vyskočil
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
 
CareerDAYS 2019
CareerDAYS 2019CareerDAYS 2019
CareerDAYS 2019
 
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektůProject Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
 
Reteaming
ReteamingReteaming
Reteaming
 
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvoniloPetr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo
 
Ethical codex
Ethical codexEthical codex
Ethical codex
 
Tvoje Kariéra jaro 2017
Tvoje Kariéra jaro 2017Tvoje Kariéra jaro 2017
Tvoje Kariéra jaro 2017
 
Tvoje Kariéra Jaro 2017
Tvoje Kariéra Jaro 2017Tvoje Kariéra Jaro 2017
Tvoje Kariéra Jaro 2017
 
Jak na persony - 10 kroků, o kterých chcete vědět
Jak na persony - 10 kroků, o kterých chcete vědětJak na persony - 10 kroků, o kterých chcete vědět
Jak na persony - 10 kroků, o kterých chcete vědět
 
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
 

More from Petr Hovorka

Southwest Airlines Story
Southwest Airlines StorySouthwest Airlines Story
Southwest Airlines StoryPetr Hovorka
 
Ladění týmu – workshop
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshopPetr Hovorka
 
Dusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancuPetr Hovorka
 
Konec Employer Brandingu
Konec Employer BrandinguKonec Employer Brandingu
Konec Employer BrandinguPetr Hovorka
 
Let dreams come true
Let dreams come trueLet dreams come true
Let dreams come truePetr Hovorka
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemPetr Hovorka
 
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka
 
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?Petr Hovorka
 
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firemEmployer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firemPetr Hovorka
 
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019Petr Hovorka
 

More from Petr Hovorka (10)

Southwest Airlines Story
Southwest Airlines StorySouthwest Airlines Story
Southwest Airlines Story
 
Ladění týmu – workshop
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshop
 
Dusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancu
 
Konec Employer Brandingu
Konec Employer BrandinguKonec Employer Brandingu
Konec Employer Brandingu
 
Let dreams come true
Let dreams come trueLet dreams come true
Let dreams come true
 
Uspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidemUspesnejsi diky lidem
Uspesnejsi diky lidem
 
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding story
 
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
Jak udelat firmu (jeste) uspesnejsi, diky lidem?
 
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firemEmployer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
Employer Brand Management – Jak se buduje značka uvnitř firem
 
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
Employer Branding / Reflections & Visions Heading Into 2019
 

Vize – nastroj leaderu

  • 1. Cesta do průměrnosti „Právě se v managementu seznamuje- mes výsledkyprůzkumuangažovanos- ti.Nevycházínámtomocdobře.Oproti loňskujsmesezhoršilio 7bodů!Pande- mie a všechny ty věci okolo nám daly zabrat. Lidé si nejvíce stěžují (pořád!) nastravovánív jídelně,špatněnastave- nébenefity,slabouinterníkomunikaci. Stále opakují, že nevědí, co se ve firmě děje. Často se tam taky opakovalo, že nemají představu o budoucnosti fir- my,“postěžovalasiminaúvodschůzky HR ředitelka výrobní společnosti. „To vypadá, že máte práce jako na kostele. Co s tím budete dělat?“ zeptal jsem se zvídavě. „Zrovna připravujeme ve čty- řech týmech akční plány na ty největší problémy. Jednáme taky s novým do- davatelem stravování, pravděpodob- ně začneme vydávat firemní časopis, seznámíme lidi s plány, které mají na centrále v Německu.“ „Tak to už to máte hezky promyš- lené. Ještě mě napadá, jak souzní váš managements plánycentrályv Němec- ku?“doptávámse.„No,taktobychsnad neotevírala. Něco lidem říct musíme a nic lepšího, kromě ročního plánu, nemáme.“ odpověděla mi manažerka trochu podrážděně. Spokojenost vs angažovanost Často se nám tento obrázek opakuje. Tentokrát to byla nadnárodní výrob- ní firma s 1200 zaměstnanci, obratem několika miliard Kč. Podle jejich po- sledního průzkumu se dá méně než polovina zaměstnanců zařadit do ko- lonky angažovaných. Firma nedoká- zala lidem říct, jaké jsou její plány, se kterýmibysemohliztotožnit,uklidnit TEXT PETR HOVORKA, BRANDBAKERS VIZE nástroj lídrů Rád bych vás tímto článkem nadchl pro téma firemní vize, která je společně s příběhem, posláním, hodnotami, závazkem značky a nabídkou pro zaměstnance, součástí celostní firemní strategie. FOCUS 5 . 2021 13
  • 2. MAJÁK, ZA KTERÝM PLUJETE Vize, vision statement, dlouhodo- bý cíl, firemní sen, jak jen chcete, je odpovědí na otázku, čeho chce- me společně jako firma dosáhnout v dlouhodobém horizontu. • Vize je představou budoucnosti, která v nás vyvolává pozitivní emoce. Vzbuzuje husí kůži na rukou. • Vize je světlem na konci tunelu, kterým lze svítit v těžkých i po- hodových časech. • Vize je pojítkem mezi lidmi a fir- mami, vizualizací cesty, na kte- rou se lidé chtějí (nebo nechtějí) s vámi vydat. • Vize je společným cílem, který odlišuje náhodné skupiny od se- hraných řídících týmů. • Vizejecílem,prokterýstojízato ronit krev, pot a slzy. • Vizejepomůckouprokonzistent- ní rozhodování, nataženými ko- lejemi uvnitř firmy, které vedou ke společnému cíli, a po kterých vlak jménem firma uhání. • Vize je začátkem plánování v každé úspěšné firmě; díky vizi dávají roční cíle lidem da- leko větší smysl. A s tím, ruku v ruce, roste zapojení lidí – an- gažovanost. • Vize je nástrojem transformač- ních lídrů, kteří strhávají lidi k neočekávaným výkonům. Vize není cíl, není to proklama- ce, je to obraz, který si lidé před- staví. Je to představitelný oka- mžik budoucnosti, na který se lidé dokážou těšit. Některé vize majísílulidizaujmout,strhnout, či dokonce změnit. Prostě – vize může mít transformační charak- ter, sílu ovlivnit i lidi, kteří nejsou s lídrem přímo spojeni. FOCUS se vidinou budoucnosti a začít se sou- středit na práci. Nic proti jídelně a benefitům, kte- ré lidé oceňují a využívají, nic proti prošlápnutým cestám poutavé interní komunikace. Tyhle věci jsou však na- prostou hygienou, dobrým základem, nakterémseangažovanostnedávysta- vět. Těmito věcmi zlepšíte pouze a ma- ximálně spokojenost. Lodi bez cíle je každý vítr k ničemu Když se chtěl Ernest Shackleton vydat na svou druhou polární výpravu, ten- tokrát na Jižní pól, potřeboval nabrat 20mužůrůznýchprofesí.Zadaltedydo novin inzerát a čekal, kdo se mu ozve. Nesliboval toho mnoho, „pouze čest a uznání v případě, že se vrátí domů“. Ozvalo se mu více námořníků, než ko- lik pro výpravu potřeboval. Jižního pólu sice nedosáhl, zato se všichni ve zdraví vrátili domů. Shackleton byl oslavovánjakohrdinaa králhopovýšil došlechtickéhostavu.Vizedobrodruž- ství,úspěchua slávyvynahradilalidem riskantnícestu,malouvýplatu,krutou zimu, měsíce kompletní tmy, perma- nentní nebezpečí a nejistý návrat. Vize určuje směr, spojuje lidi, kon- centruje sílu. Aby se firmy nenechaly unášet sezónními větry a mohly sle- dovat delší cestu. Delší výhled firmám umožňuje efektivněji plánovat, inves- tovat,rozhodovata dosahovatcílů,kte- rýchpředtímještěnikdojinýnedosáhl. Klasik říká, že „vize bez akce je sně- ním, akce bez vize je noční můrou“. Obojí by nemělo mít co do činění s fi- remnímprostředím.Anináhodoutotiž nebudu psát o vizích, které plní pouze funkci výplně pro prázdné stránky firemních materiálů. Po minutovém googlení jsem jednu takovou výplňo- vou vizi našel: „Být nejlepší volbou pro naše obchodní partnery. Přinášet kva- litní produkty, na které je spolehnutí, a ke kterým se lidé rádi vrací. Posky- tovat profesionální služby a vybudo- vat významné prodejní a  logistické centrum s orientací na zákazníka. Pro tým skvělých profesionálů vytvářet prostředí, kde se nejen dobře pracuje, ale i příjemně žije.“ Myslíte, že tako- vá vize bude důvodem, proč mají lidé v této firmě každé ráno vstávat a těšit se do práce? Dva druhy leadershipu Existují dva druhy leadershipu – trans- akčnía transformační.Transakčnílídr pracuje s vizí, která není natolik silná, aby dokázala lidi dostatečně nadch- nout, a proto musí pracovat s různý- mi pobídkami (něco za něco). Naopak transformační, ryzí, leadership, nej- vyšší stupeň lídrovství, dává lidem po- cit, že to není pouze o práci za nějakou odměnu.A vefirmáchpotřebujemesa- mozřejmě daleko více transformační- ho leadershipu, při kterém záleží také na tom, jak dokážeme spolupracovat s  ostatními, imaginovat vizi, zatáh- nout ostatní do hry, nechat je se na vizi podílet.“ A proto – mějte vizi. A klidně miřtenaMěsíc,protoženejhůřemůže- te skončit mezi hvězdami. Recept na vizi Tvorba vizí, kterých se v BandBakers účastníme, probíhá formou facili- tovaných workshopů. Abychom na jejich začátku řídícímu týmu zvýraz- nili a ukotvili potřebu dlouhodobého cíle, používáme deskovou hru Tanker. Tým si díky ní nenásilně zvědomí, že bez sdílené vize se spolupracuje špat- ně. Můžu poctivě říct, že zatím bavila úplněvšechnytýmy(techniky,právní- ky, ajťáky, bankéře, obchodníky). Jak workshopy probíhají? Čtěte dále. Spolutvoření V tomto případě vize vzniká diskusí v řídícímtýmu.Týmmůžebýtdoplně- ný o interní influencery, záleží na vku- sua odvazelídra.Diskusenezačínájeho představou, ani představou jiného čle- natýmu.Vizevznikápostupně,počás- tech, za užití Diltsovy metody diskusí 14 5 . 2021
  • 3. PŘÍBĚH JEDNÉ VIZE Přístup „Vykopává lídr“ jsme naposledy za- žili s ředitelem automotive společnosti THK Dačice, Jiřím Vystrčilem. Poté, co se nám podařilosladitjeho13člennýřídícítým,jsme začali pracovat na celostní firemní strategii. A takv jednuchvílipřišlonanovouvizi,nový cíl pro další pětiletku. Jiří se postavil před tým a začal vyprávět. „Pamatujete si, když jsme se tenkrát vraceli z firemnívodya svezlisenanádražítaxíkem? Jel jsem v autě s Fandou, Petrem a Pavlem. Byli jsme takoví ještě rozjaření. Taxikář se nás ptal – a co vy vlastně chlapi děláte? Od- povídám– mydodávámedílydokaždéhodru- hého auta, které tady kolem nás jede. A jen co jsem to vyslovil, uvědomil jsem si, jak to parádně zní. Projela mnou hrdost na to, co jsme spolu dokázali. Myslím, že bychom měli mít před očima zase něco velkého. A já mám nyní plnou hla- vu toho, že bychom mohli do pěti let dodá- vat naše díly všem výrobcům automobilů na evropském kontinentu.“ Nastalo chvilkové ticho, rosila se čela, svítily oči, nabíhala husí kůže, někdo zajížděl pod stůl, další chtěl vy- skočit jako čertík, lidé se koukali jeden na druhého.Celétonetrvalodélenežpůlminuty. „Pokudzačnemespolečněpracovatnanaší nové vizi, tak se nám ji určitě podaří dosáh- nout, ač se možná některým z vás může zdát příliš odvážná a vzdálená,“ pokračoval Jir- ka. „Už jsme toho společně hodně dokázali. Překonali jsme a stále překonáváme spoustu překážek. A za to vám chci všem poděkovat.“ Tým se začal ptát: Jak změříme, že jsme vizi naplnili? Započítávají se tam i nákladní automobily, nebo jenom osobní? Poté pokra- čovala diskuse o tom, jak to uděláme, čím za- čneme,cojetonejdůležitější.Tím,jaksevize začala rozpracovávat do střednědobých cílů (KPI) a priorit (opatření), čím dál více členů řídícíhotýmusezačalopřibližovatdesítcena pomyslné úsečce. V tu chvíli již nikdo nebyl pod 6. Jejich nová vize zní: „Do konce roku 2025 dostaneme naše díly do všech automo- bilových značek vyráběných v Evropě.“ FOCUS a spolutvořením. Obraz bu- doucnostiseskládáz malých sklíček jako mozaika. Když jedílkůdostatek,týmobjeví odpovědinavšechnyotázky, vize se najednou objeví jako součet nebo průnik před- chozích odpovědí. Vznikne první verze. Ta se následně destiluje a precizuje při je- jím „rozpouštění“ do střed- nědobých cílů a priorit, pod otázkou, co musíme udělat ve střednědobém horizon- tu.Tentozpůsobzaručujeod počátku velké sladění týmu a porozumění vizi. Vykopává lídr Druhý způsob je takový, že „partii“ rozehraje lídr. Ten máv tomtopřípaděpředsta- vu, jak by budoucnost firmy za5,10 letmohlavypadat.Je však potřeba, aby to byl lídr, kterýdokážesvoupředstavu popsat v obrazech a nadch- noutproniostatní.Jenutné, abyzahráltahnatolikodváž- ný, aby byl vzrušující a zase jentakodvážný,abyvšechny spolehlivě neodradil. Poslé- ze je nevyhnutelné se vrátit ke spolutvoření s  řídícím týmem. Protože jak víme: „energie a  nadšení vzniká spolu‑tvořením, nikoli pří- kazem nebo rozhodnutím seshora“. Tvorbou vize sledujeme vždy tři výstupy: 1) tým vy- tvoří vizi, se kterou souzní (to je více než rozumí) a 2) díky tomu máme nadšené lidi, kteří se chtějí na napl- ňování vize podílet, 3) a zá- roveň máme tým sladěný společným cílem. Když volí- me tento přístup, průběžně si měříme, jak jsou členové řídícího týmu vizí nadšení, jak silné emoce v nich vyvo- lává. Žádáme je, aby se na pomyslné úsečce na zemi, od nuly do desítky, postavili na to číslo, které vyjadřuje nejlépe jejich míru nadšení. Poté se ptáme, co potřebují, aby se mohli posunout o je- den bod směrem nahoru, k  většímu nadšení. Tímto jednoduchým způsobem se dozvídáme spoustu obav a  z  nich pramenících otá- zek, které v dalším průběhu zažehnáváme diskusí. Lidé se tak přibližují k desítce, k nadšení lídra, který s vizí přišel. Vize je SMART, pokud naplňuje tyto parametry: • Specifická (a srozumitel- ná) –  vize je vytvořená diskusí v rámci řídícího týmu a následně přená- šenádoceléfirmyformou zapojování středního managementu a posléze všech zaměstnanců, • Měřitelná(abychomumě- li vyhodnotit, zdali jsme jidosáhli)– vizejenásled- ně rozpracována do kon- krétních cílů (KPI), • Ambicióznía zároveňRe- alistická – tady pomáhá jednoduché měření emo- cí na škále a • Timed (časově ohrani- čená) – časové horizonty u jednotlivých firem a je- jich vizí se liší. Některým firmám dává smysl se dívat na 3, 5 let dopředu, některým vyhovuje 10 let a znám i firmy, které pře- kračují tuto dobu. / 5 . 2021 15