Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS

Her kan du laste ned kvartalspresentasjonen for 1. kvartal 2015.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015
 2. 2. Solid start på året 2 18,5 17,8 18,3 20,9 20,6 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 218 385 337 378 1. kv 2012 1. kv 2013 1. kv 2014 1. kv 2015 Resultat før skatt (MNOK) 200 315 249 303 1. kv. 2012 1. kv. 2013 1. kv. 2014 1. kv. 2015 Resultat etter skatt (MNOK) 15,9 23,1 16,7 15,8 1. kv 2012 1. kv 2013 1. kv 2014 1. kv 2015 Egenkapitalavkastning (%)
 3. 3. God underliggende drift 3 153  193  18  14  125  251  22  18  Livsforsikrings‐ virksomhet Skadeforsikrings‐ virksomhet ODIN Forvaltning Fordrings‐ administrasjon Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK) 2014 2015
 4. 4. Forretningsområde  Forsikring Solid underliggende forsikringsdrift
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Et godt og stabilt resultat Hovedtall for 1. kv 2015 (1. kv 2014) i MNOK  Brutto premieinntekter: 1 321 (1 215)  Risikoresultat: 69 (94)  Administrasjonsresultat: 6 (‐ 3)  Renteresultat: 130 (125)  Resultat før skatt: 125 (153)  Egenkapitalavkastning :  12,6 % (15,3 %) 5 153 172 141 39 125 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 129 94 147 153 125 1. kv 2011 1. kv 2012 1. kv 2013 1. kv 2014 1. kv 2015 Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK)
 6. 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Bufferkapitalen økt fra 20,3 %  6 12,8  14,8  17,6  21,5  1. kv 2012 1. kv 2013 1. kv 2014 1. kv 2015 Bufferkapital per utgangen av 1. kvartal (%) Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Bufferkapital har økt fra 20,3 % ved  årsslutt. • Kursreguleringsfondet utgjorde 1 629 mill.  kroner per 1. kvartal og har økt med 112  mill. kroner siden årsskiftet. 
 7. 7. Hovedtall for 1. kv 2015 (1. kv 2014) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader  Brutto premieinntekter:  1 572 (1 546)  Forsikringsresultat: 140 (155)  Netto avviklingsgevinster 115 (76)  Netto finansresultat: 112 (103)  Resultat før skatt: 251 (193)  Egenkapitalavkastning : 18,2 % (22,4 %) 7 50 166 265 193 251 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK)
 8. 8. Forsikringsresultatet er preget av • Økning i brutto premieinntekter. • Nedgang i skader sammenlignet med  fjoråret og få storskader. • Betydelige naturskadeerstatninger fra  stormene «Nina» og «Ole». • Det er inntektsført avviklingsgevinster på  147,8 (105,8) mill. kroner i 1. kvartal. Utvikling i combined ratio • CR for egen regning:        89,1 %    (87,0 %) Solid underliggende forsikringsdrift 8 68,5 67,4 50,3 18,5 21,7 19,8 87,0 89,1 70,1 1. kv 2014 1. kv 2015 2014 Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%) Skadeprosent Kostnadsprosent 140 155 109 69 1. kv 20151. kv 2014 Forsikringsresultat Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling Forsikringsresultat i kvartalet (MNOK)
 9. 9. Fortsatt vekst i forvaltningskapitalen ODIN Forvaltning AS
 10. 10. Hovedtall for 1. kv 2015 (1. kv 2014) i  MNOK  Driftsinntekter: 84 (80)   Resultat før skatt: 22 (18)  Forvaltningskapital: 37 736 (32 934)  Egenkapitalavkastning :  40,4 % (36,7 %) ODIN Forvaltning Fortsatt vekst i forvaltningskapitalen 10 18,2 24,2 25,1 21,8 21,8 1. kv 2014 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
 11. 11. Et forretningsområde i fremgang Fordringsadministrasjon
 12. 12. Factoring og Portefølje • Utlånsvekst og økt klientomsetning i  Factoring.  Svak resultatnedgang per 1.  kvartal som følge av  press på rente‐ og  factoringmarginer samt en engangsinntekt  i 1. kvartal 2014. • Portefølje har en jevn og god innfordring  som har gitt  resultatfremgang.  Porteføljevolumet var 2 610 mill. kroner  per 1. kvartal. Inkasso (Conecto) • Bedring i resultatet, blant annet som følge  av reduksjon i driftskostnadene. Fordringsadministrasjon Et forretningsområde i fremgang 12 7,2 3,1 2,8 13,1 6,9 5,5 4,5 16,9 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 1. kv 2014 1. kv 2015
 13. 13. Provisjoner fra produktselskapene i 1. kvartal (MNOK) 13 67 232 45 135 73 253 51 149 77 276 1. kv 20151. kv 20141. kv 20131. kv 2012 35 104 64 203 38 128 ODIN Forvaltning SB1 Skadeforsikring SB1 Forsikring
 14. 14. Appendiks
 15. 15. SpareBank 1‐alliansen Eiere og  alliansepartnere: * Selskaper som er direkte eiet av de fleste  alliansepartnerne  ‐ med ulike eierandeler: BN Bank* Bank 1 Oslo Akershus* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1  Banksamarbeidet DA* * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1  Gruppen Selskapet skal utvikle og levere felles IT‐ og mobilløsninger, merkevare‐ og  markedsføringskonsepter,  forretningskonsepter, produkter og  tjenester, kompetanse, analyser,  prosesser, beste‐praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp SpareBank 1 Gruppen AS* Conecto inkasso * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Forsikring 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 % SamSpar
 16. 16. Resultat per 1. kvartal 2015 16 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: ‐ SpareBank 1 Forsikring AS 124,7 153,2 505,5 ‐ SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 250,7 193,3 1 829,0 ‐ ODIN Forvaltning  21,8 18,2 89,2 ‐ SpareBank 1 Medlemskort 2,4 2,7 4,7 ‐ SpareBank 1 Gruppen Finans AS 13,7 10,9 46,1 ‐ Conecto AS 4,5 2,8 4,1 ‐ Konsernjusteringer ‐1,8 2,9 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 415,8 384,0 2 567,8 Driftskostnader morselskap ‐23,3 ‐25,8 ‐89,2 Netto finans morselskap ‐15,6 ‐20,1 ‐68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,6 0,0 0,0 Merverdiavskrivninger ‐0,9 ‐0,9 ‐3,7 RESULTAT FØR SKATT 377,6 337,2 2 406,2 Skattekostnad ‐74,6 ‐88,6 ‐556,0 RESULTAT ETTER SKATT 303,0 248,6 1 850,1
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 17 1. Kv 2015 4. Kv 2014 3. Kv 2014 2. Kv 2014 1. Kv 2014 4. Kv 2013 3. Kv 2013 2. Kv 2013 1. Kv 2013 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87,1 315,0 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,1 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % 14,0 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % 12,6 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 69,3 89,3 110,6 96,0 92,3 124,7 106,8 104,3 80,7 Administrasjonsresultat brutto (MNOK) 1,8 ‐8,0 ‐4,4 ‐7,1 ‐0,7 ‐77,7 9,1 ‐10,9 ‐0,2 Renteresultat (MNOK) 129,5 ‐48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 166,3 Resultat etter skatt (MNOK) 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 136,4 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,8 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % 18,0 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1629 1517 1257 1163 1052 984 923 719 701 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 91,7 Netto finansinntekter (MNOK) 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 170,1 Resultat etter skatt (MNOK) 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 219,4 Skadeprosent f.e.r (%) 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,3 % Combined ratio f.e.r (%) 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,7 % Bestandspremie (MNOK) 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283 5 308 5 325 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 66,7 Resultat etter skatt (MNOK) 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 6,1 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416 27 318 27 741 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,4 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9 ‐24,5 2,9 ‐0,7 2,9 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 3,3 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 3,3 0,2 ‐0,2 0,9 2,1 ‐29,1 ‐3,0 ‐3,6 ‐0,4 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 18. 18. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 18 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: ‐ SpareBank 1 Forsikring AS 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 147,4 ‐ Bruk av tilleggsavsetninger ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 264,8 ‐ ODIN Forvaltning  AS 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 8,4 ‐ SpareBank 1 Medlemskort AS 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 3,7 ‐ Fordringsadministrasjon 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 ‐35,4 4,0 ‐1,0 4,0 ‐ Konsernjusteringer ‐1,8 90,6 ‐25,8 21,5 2,9 ‐47,2 ‐23,1 5,5 ‐0,9 Sum resultat datterselskaper før skatt 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 427,5 Driftskostnader morselskap ‐23,3 ‐26,6 ‐21,3 ‐15,5 ‐25,8 ‐29,3 ‐22,6 ‐5,1 ‐23,0 Netto finans morselskap ‐15,6 ‐17,6 ‐16,8 ‐14,3 ‐20,1 ‐21,5 ‐23,9 ‐15,5 ‐19,4 Gevinst ved salg av verdipapirer ‐ ‐ ‐ ‐ ‐2,7 ‐ ‐ ‐ Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 378,5 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 385,1 Merverdiavskrivninger ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9 ‐26,5 ‐0,9 ‐1,8 ‐ RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 385,1 Skattekostnad fra videreført virksomhet ‐74,6 ‐146,0 ‐186,0 ‐135,4 ‐88,6 ‐166,8 ‐107,0 ‐85,9 ‐52,2 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7 216,3 332,9 Resultat fra avviklet virksomhet  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐3,6 ‐129,3 ‐17,8 RESULTAT ETTER SKATT 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2 87,1 315,0
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 1. kvartal 2015 19 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 Risikoinntekter 491,5 449,7 1 855,8 Risikokostnader ‐414,7 ‐368,2 ‐1 480,4 Risikoresultat brutto 76,9 81,5 375,3 Reassuranse og sikkerhetsavsetning ‐7,5 12,9 0,7 Risikoresultat netto 69,3 94,4 376,0 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 ‐9,2 ‐28,8 Risikoresultat netto etter oppreservering 69,3 85,2 347,3 Gebyrer 222,0 208,2 854,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner ‐143,3 ‐135,4 ‐573,7 Provisjoner ‐76,9 ‐73,5 ‐301,4 Administrasjonsresultat brutto 1,8 ‐0,7 ‐20,2 Reassuransens effekt på admin. resultat 4,5 ‐2,1 12,2 Administrasjonsresultat netto 6,3 ‐2,8 ‐8,0 Netto finansinntekter 242,8 240,2 750,4 Garantert rente ‐113,2 ‐115,2 ‐464,8 Renteresultat 129,5 125,0 285,6 Oppreservering fra renteresultat ‐0,2 ‐32,3 28,3 Renteresultat etter oppreservering 129,4 92,7 313,8 Eiers bidrag til oppreservering ‐0,4 ‐2,5 ‐16,8 Vederlag for rentegaranti 8,5 4,6 26,8 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 213,0 177,2 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger ‐93,7 ‐57,8 ‐241,0 Resultat til kunder ‐22,5 ‐16,9 ‐75,9 Avkastning på finansielle eiendeler selskapsporteføljen 29,0 50,6 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet ‐1,2 0,2 ‐39,9 Resultat til eier før skatt 124,7 153,2 505,5 Skattekostnad ‐22,8 ‐40,9 ‐70,3 Resultat til eier etter skatt 101,9 112,3 435,2
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 1. kvartal 2015 20 Beløp i mill. kroner Kollektiv‐ porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs‐ porteføljen Selskaps‐ porteføljen Totalt Risikoresultat 77,0 ‐2,5 ‐0,8 0,0 73,8 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 5,6 ‐2,4 ‐1,3 0,0 1,8 Renteresultat 30,2 96,5 2,4 0,5 129,5 Oppreservering ‐0,2 0,0 0,0 0,0 ‐0,2 Eiers bidrag til oppreservering ‐0,4 0,0 0,0 0,0 ‐0,4 Vederlag for rentegaranti 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 Resultat til kunde ‐24,6 ‐91,6 0,0 0,0 ‐116,1 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 27,8 27,8 Sum 96,1 0,0 0,2 28,3 124,7
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 21 1. kvartal Året Mill. kroner 2015 2014 2014 Individuelle rente‐/pensjonsforsikringer 98,2 88,8 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 177,3 167,7 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 312,0 266,4 498,9 Ulykkesforsikringer 68,2 63,0 259,5 Gruppelivsforsikringer 236,8 269,7 724,8 Unit Link ‐ Renteforsikringer 6,0 7,1 29,3 Unit Link ‐ Kapitalforsikringer 46,8 38,7 148,6 Innskuddstjenestepensjon 375,8 313,8 1 322,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 321,1 1 215,4 4 038,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 141,4 109,4 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie ‐48,9 ‐48,4 ‐186,9 Premieinntekter for egen regning 1 413,7 1 276,4 4 347,6
 22. 22. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per  utgangen av kvartalet Verdijusert avkastning  kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): Kilde: selskapspresentasjoner 22 7,2 4,6 5,3 5,1 1,9 1,4 1,3 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Publiseres  30/4 4. Kv.  2014 4. Kv.  2014 4. Kv.  2014 4. Kv.  2014 1. Kv.  2015 1. Kv.  2015 1. Kv.  2015 1. Kv.  2015 4,2 4,6 5,3 5,4 1,3 1,4 0,1 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea Publiseres  30/4 4. Kv.  2014 4. Kv.  2014 4. Kv.  2014 4. Kv.  2014 1. Kv.  2015 1. Kv.  2015 1. Kv.  2015 1. Kv.  2015
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for  1. kvartal 2015 23 0,4 1 1,7 7,1 7,8 Omløpsrenter Hold til forfall Eiendom Aksjer Norge Aksjer utland Prosent
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 1. kvartal 24 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 Immaterielle eiendeler 181 209 191 Investeringer 4 266 3 757 4 086 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 330 261 320 Fordringer 119 101 310 Andre eiendeler 163 159 173 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5 Investeringer i kollektivporteføljen 19 792 18 395 19 204 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 14 281 10 876 13 035 SUM EIENDELER 39 132 33 758 37 324 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 207 912 1 105 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser ‐ kontraktsfastsatte 19 827 18 519 19 272 Forsikringsforpliktelser ‐ investeringsvalg 14 447 11 005 13 190 Avsetning for forpliktelser 538 435 542 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 204 162 194 Forpliktelser 479 320 563 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 157 132 186 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 132 33 758 37 324
 25. 25. Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2015  (1. kvartal 2014) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 14,3 (10,9) mrd. NOK 19,7 (18,4) mrd. NOK 4,3 (3,8) mrd. NOK 12,1 (11,9) mrd. 25 43,2 % 56,5 % 0,3 % Investeringsvalgporteføljen Obligasjoner Aksjer Annet 38 % 30,7 % 12,9 % 0,6 % 17,4 % Kollektivporteføljen Obligasjoner‐ Markedsverdi Obligasjoner‐ amortisertkost Aksjer Annet Eiendom 63,7 % 17,7 % 1,4 % 17,2 % Selskapsporteføljen Obligasjoner‐ Markedsverdi Obligasjoner‐ amortisertkost Annet Eiendom 62,6  % 16,7  % 15,7  % 5,0 % SB1 Skadeforsikring konsern Obligasjoner‐ Markedsverdi Obligasjoner‐ amortisertkost Eiendom Annet
 26. 26. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 1. kvartal 2015 26 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014     2014 Forfalt brutto premie 1 572,2 1 545,7 5 393,5 Opptjente premier f.e.r. 1 278,5 1 247,0 5 102,2 Påløpne erstatninger f.e.r. ‐861,7 ‐854,0 ‐2 567,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader  f.e.r. ‐276,9 ‐230,6 ‐1 010,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 2,0 11,4 Andre tekniske avsetninger ‐1,3 ‐9,8 ‐61,2 Forsikringsresultat 139,8 154,6 1 474,6 Netto finansinntekter 111,9 103,3 428,9 Andre kostnader ‐1,1 ‐1,6 ‐67,5 Resultat før sikkerhetsavsetninger 250,7 256,3 1 836,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 ‐63,0 ‐7,0 Resultat før skatt 250,7 193,3 1 829,0 Skattekostnad ‐68,7 ‐42,0 ‐452,3 Resultat etter skatt 182,0 151,2 1 376,7
 27. 27. ODIN Forvaltning Resultat per 1. kvartal 2015 27 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 Forvaltningshonorarer 83,9 79,7 322,7 Sum driftsinntekter 83,9 79,7 322,7 Lønnskostnader ‐30,3 ‐27,1 ‐113,3 Avskrivninger ‐3,4 ‐3,4 ‐13,4 Andre driftskostnader ‐29,3 ‐31,4 ‐108,2 Sum driftskostnader ‐63,0 ‐61,9 ‐234,9 Driftsresultat 21,0 17,8 87,8 Finanskostnader 0,8 0,4 1,5 Resultat før skatt 21,8 18,2 89,2 Skattekostnad ‐5,8 ‐4,6 ‐24,1 Resultat etter skatt 16,0 13,6 65,2

×