SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
1. kvartal 2015
Solid start på året
2
18,5
17,8
18,3
20,9
20,6
1. kv
2014
2. kv
2014
3. kv
2014
4. kv
2014
1. kv
2015
Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%)
218
385
337
378
1. kv
2012
1. kv
2013
1. kv
2014
1. kv
2015
Resultat før skatt (MNOK)
200
315
249
303
1. kv. 2012 1. kv. 2013 1. kv. 2014 1. kv. 2015
Resultat etter skatt (MNOK)
15,9
23,1
16,7 15,8
1. kv
2012
1. kv
2013
1. kv
2014
1. kv
2015
Egenkapitalavkastning (%)
God underliggende drift
3
153 
193 
18  14 
125 
251 
22  18 
Livsforsikrings‐
virksomhet
Skadeforsikrings‐
virksomhet
ODIN
Forvaltning
Fordrings‐
administrasjon
Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK)
2014 2015
Forretningsområde 
Forsikring
Solid underliggende forsikringsdrift
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Et godt og stabilt resultat
Hovedtall for 1. kv 2015 (1. kv 2014) i MNOK
 Brutto premieinntekter: 1 321 (1 215)
 Risikoresultat: 69 (94)
 Administrasjonsresultat: 6 (‐ 3)
 Renteresultat: 130 (125)
 Resultat før skatt: 125 (153)
 Egenkapitalavkastning :  12,6 % (15,3 %)
5
153
172
141
39
125
1. kv
2014
2. kv
2014
3. kv
2014
4. kv
2014
1. kv
2015
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
129
94
147 153
125
1. kv
2011
1. kv
2012
1. kv
2013
1. kv
2014
1. kv
2015
Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK)
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Bufferkapitalen økt fra 20,3 % 
6
12,8 
14,8 
17,6 
21,5 
1. kv
2012
1. kv
2013
1. kv
2014
1. kv
2015
Bufferkapital per utgangen av 1. kvartal (%)
Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat
Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond
• Bufferkapital har økt fra 20,3 % ved 
årsslutt.
• Kursreguleringsfondet utgjorde 1 629 mill. 
kroner per 1. kvartal og har økt med 112 
mill. kroner siden årsskiftet. 
Hovedtall for 1. kv 2015 (1. kv 2014) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader
 Brutto premieinntekter:  1 572 (1 546)
 Forsikringsresultat: 140 (155)
 Netto avviklingsgevinster 115 (76)
 Netto finansresultat: 112 (103)
 Resultat før skatt: 251 (193)
 Egenkapitalavkastning : 18,2 % (22,4 %)
7
50
166
265
193
251
2011 2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK)
Forsikringsresultatet er preget av
• Økning i brutto premieinntekter.
• Nedgang i skader sammenlignet med 
fjoråret og få storskader.
• Betydelige naturskadeerstatninger fra 
stormene «Nina» og «Ole».
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på 
147,8 (105,8) mill. kroner i 1. kvartal.
Utvikling i combined ratio
• CR for egen regning:        89,1 %    (87,0 %)
Solid underliggende forsikringsdrift
8
68,5 67,4
50,3
18,5 21,7
19,8
87,0
89,1
70,1
1. kv
2014
1. kv
2015
2014
Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%)
Skadeprosent Kostnadsprosent
140
155
109
69
1. kv 20151. kv 2014
Forsikringsresultat
Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling
Forsikringsresultat i kvartalet (MNOK)
Fortsatt vekst i forvaltningskapitalen
ODIN Forvaltning AS
Hovedtall for 1. kv 2015 (1. kv 2014) i 
MNOK
 Driftsinntekter: 84 (80) 
 Resultat før skatt: 22 (18)
 Forvaltningskapital: 37 736 (32 934)
 Egenkapitalavkastning :  40,4 % (36,7 %)
ODIN Forvaltning
Fortsatt vekst i forvaltningskapitalen
10
18,2
24,2 25,1
21,8 21,8
1. kv
2014
2. kv
2014
3. kv
2014
4. kv
2014
1. kv
2015
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
Et forretningsområde i fremgang
Fordringsadministrasjon
Factoring og Portefølje
• Utlånsvekst og økt klientomsetning i 
Factoring.  Svak resultatnedgang per 1. 
kvartal som følge av  press på rente‐ og 
factoringmarginer samt en engangsinntekt 
i 1. kvartal 2014.
• Portefølje har en jevn og god innfordring 
som har gitt  resultatfremgang. 
Porteføljevolumet var 2 610 mill. kroner 
per 1. kvartal.
Inkasso (Conecto)
• Bedring i resultatet, blant annet som følge 
av reduksjon i driftskostnadene.
Fordringsadministrasjon
Et forretningsområde i fremgang
12
7,2
3,1 2,8
13,1
6,9
5,5
4,5
16,9
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
1. kv 2014 1. kv 2015
Provisjoner fra produktselskapene i 1. kvartal (MNOK)
13
67
232
45
135
73
253
51
149
77
276
1. kv 20151. kv 20141. kv 20131. kv 2012
35
104
64
203 38
128
ODIN Forvaltning SB1 Skadeforsikring SB1 Forsikring
Appendiks
SpareBank 1‐alliansen
Eiere og  alliansepartnere:
* Selskaper som er direkte eiet av de fleste 
alliansepartnerne  ‐ med ulike eierandeler:
BN Bank*
Bank 1 Oslo Akershus*
SpareBank 1 Kredittkort*
SpareBank 1 Boligkreditt*
SpareBank 1 Markets*
SpareBank 1 Næringskreditt*
SpareBank 1 
Banksamarbeidet DA*
* Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 
Gruppen
Selskapet skal utvikle og levere felles IT‐
og mobilløsninger, merkevare‐ og 
markedsføringskonsepter, 
forretningskonsepter, produkter og 
tjenester, kompetanse, analyser, 
prosesser, beste‐praksis og innkjøp.
Kompetansesentre:
• Betaling/Trondheim,
• Kreditt/Stavanger
EiendomsMegler 1 Norge
SpareBank 1 Kundesenter
SpareBank 1 Verdipapirservice
ODIN Forvaltning
SpareBank 1 Medlemskort
forvaltning av LOfavør
SpareBank 1 Gruppen Finans
factoring og porteføljekjøp
SpareBank 1 Gruppen AS*
Conecto
inkasso
* Felleseid konsern med heleide produktselskaper:
SpareBank 1 Forsikring
19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
SamSpar
Resultat per 1. kvartal 2015
16
1. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
‐ SpareBank 1 Forsikring AS 124,7 153,2 505,5
‐ SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 250,7 193,3 1 829,0
‐ ODIN Forvaltning  21,8 18,2 89,2
‐ SpareBank 1 Medlemskort 2,4 2,7 4,7
‐ SpareBank 1 Gruppen Finans AS 13,7 10,9 46,1
‐ Conecto AS 4,5 2,8 4,1
‐ Konsernjusteringer ‐1,8 2,9 89,2
Sum resultat datterselskaper før skatt 415,8 384,0 2 567,8
Driftskostnader morselskap ‐23,3 ‐25,8 ‐89,2
Netto finans morselskap ‐15,6 ‐20,1 ‐68,8
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,6 0,0 0,0
Merverdiavskrivninger ‐0,9 ‐0,9 ‐3,7
RESULTAT FØR SKATT 377,6 337,2 2 406,2
Skattekostnad ‐74,6 ‐88,6 ‐556,0
RESULTAT ETTER SKATT 303,0 248,6 1 850,1
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
17
1. Kv
2015
4. Kv
2014
3. Kv
2014
2. Kv
2014
1. Kv
2014
4. Kv
2013
3. Kv
2013
2. Kv
2013
1. Kv
2013
SB1 Gruppen konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87,1 315,0
Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,1 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % 14,0 %
Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % 12,6 %
Livsforsikringsvirksomhet
Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 69,3 89,3 110,6 96,0 92,3 124,7 106,8 104,3 80,7
Administrasjonsresultat brutto (MNOK) 1,8 ‐8,0 ‐4,4 ‐7,1 ‐0,7 ‐77,7 9,1 ‐10,9 ‐0,2
Renteresultat (MNOK) 129,5 ‐48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 166,3
Resultat etter skatt (MNOK) 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 136,4
Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,8 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % 18,0 %
Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1629 1517 1257 1163 1052 984 923 719 701
Skadeforsikringsvirksomhet
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 91,7
Netto finansinntekter (MNOK) 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 170,1
Resultat etter skatt (MNOK) 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 219,4
Skadeprosent f.e.r (%) 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,3 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,3 %
Combined ratio f.e.r (%) 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,7 %
Bestandspremie (MNOK) 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283 5 308 5 325
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 66,7
Resultat etter skatt (MNOK) 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 6,1
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416 27 318 27 741
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,4 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,8 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9 ‐24,5 2,9 ‐0,7 2,9
Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 3,3
Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 3,3 0,2 ‐0,2 0,9 2,1 ‐29,1 ‐3,0 ‐3,6 ‐0,4
*) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
18
1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
‐ SpareBank 1 Forsikring AS 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 147,4
‐ Bruk av tilleggsavsetninger ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 264,8
‐ ODIN Forvaltning  AS 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 8,4
‐ SpareBank 1 Medlemskort AS 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 3,7
‐ Fordringsadministrasjon 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 ‐35,4 4,0 ‐1,0 4,0
‐ Konsernjusteringer ‐1,8 90,6 ‐25,8 21,5 2,9 ‐47,2 ‐23,1 5,5 ‐0,9
Sum resultat datterselskaper før skatt 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 427,5
Driftskostnader morselskap ‐23,3 ‐26,6 ‐21,3 ‐15,5 ‐25,8 ‐29,3 ‐22,6 ‐5,1 ‐23,0
Netto finans morselskap ‐15,6 ‐17,6 ‐16,8 ‐14,3 ‐20,1 ‐21,5 ‐23,9 ‐15,5 ‐19,4
Gevinst ved salg av verdipapirer ‐ ‐ ‐ ‐ ‐2,7 ‐ ‐ ‐
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 378,5 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 385,1
Merverdiavskrivninger ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9 ‐0,9 ‐26,5 ‐0,9 ‐1,8 ‐
RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 385,1
Skattekostnad fra videreført virksomhet ‐74,6 ‐146,0 ‐186,0 ‐135,4 ‐88,6 ‐166,8 ‐107,0 ‐85,9 ‐52,2
RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7 216,3 332,9
Resultat fra avviklet virksomhet  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐3,6 ‐129,3 ‐17,8
RESULTAT ETTER SKATT 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2 87,1 315,0
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per 1. kvartal 2015
19
1. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014
Risikoinntekter 491,5 449,7 1 855,8
Risikokostnader ‐414,7 ‐368,2 ‐1 480,4
Risikoresultat brutto 76,9 81,5 375,3
Reassuranse og sikkerhetsavsetning ‐7,5 12,9 0,7
Risikoresultat netto 69,3 94,4 376,0
Oppreservering fra risikoresultat 0,0 ‐9,2 ‐28,8
Risikoresultat netto etter oppreservering 69,3 85,2 347,3
Gebyrer 222,0 208,2 854,9
Driftskostnader ekskl. provisjoner ‐143,3 ‐135,4 ‐573,7
Provisjoner ‐76,9 ‐73,5 ‐301,4
Administrasjonsresultat brutto 1,8 ‐0,7 ‐20,2
Reassuransens effekt på admin. resultat 4,5 ‐2,1 12,2
Administrasjonsresultat netto 6,3 ‐2,8 ‐8,0
Netto finansinntekter 242,8 240,2 750,4
Garantert rente ‐113,2 ‐115,2 ‐464,8
Renteresultat 129,5 125,0 285,6
Oppreservering fra renteresultat ‐0,2 ‐32,3 28,3
Renteresultat etter oppreservering 129,4 92,7 313,8
Eiers bidrag til oppreservering ‐0,4 ‐2,5 ‐16,8
Vederlag for rentegaranti 8,5 4,6 26,8
Samlet resultat før tilleggsavsetninger 213,0 177,2 663,1
Avsetning til tilleggsavsetninger ‐93,7 ‐57,8 ‐241,0
Resultat til kunder ‐22,5 ‐16,9 ‐75,9
Avkastning på finansielle eiendeler selskapsporteføljen 29,0 50,6 199,1
Andre inntekter og kostnader til selskapet ‐1,2 0,2 ‐39,9
Resultat til eier før skatt 124,7 153,2 505,5
Skattekostnad ‐22,8 ‐40,9 ‐70,3
Resultat til eier etter skatt 101,9 112,3 435,2
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 1. kvartal 2015
20
Beløp i mill. kroner
Kollektiv‐
porteføljen
Gamle individuelle
produkter
Investeringsvalgs‐
porteføljen
Selskaps‐
porteføljen Totalt
Risikoresultat 77,0 ‐2,5 ‐0,8 0,0 73,8
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat 5,6 ‐2,4 ‐1,3 0,0 1,8
Renteresultat 30,2 96,5 2,4 0,5 129,5
Oppreservering ‐0,2 0,0 0,0 0,0 ‐0,2
Eiers bidrag til oppreservering ‐0,4 0,0 0,0 0,0 ‐0,4
Vederlag for rentegaranti 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5
Resultat til kunde ‐24,6 ‐91,6 0,0 0,0 ‐116,1
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 27,8 27,8
Sum 96,1 0,0 0,2 28,3 124,7
SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
21
1. kvartal Året
Mill. kroner 2015 2014 2014
Individuelle rente‐/pensjonsforsikringer 98,2 88,8 369,4
Individuelle kapitalforsikringer 177,3 167,7 685,4
Kollektive pensjonsforsikringer 312,0 266,4 498,9
Ulykkesforsikringer 68,2 63,0 259,5
Gruppelivsforsikringer 236,8 269,7 724,8
Unit Link ‐ Renteforsikringer 6,0 7,1 29,3
Unit Link ‐ Kapitalforsikringer 46,8 38,7 148,6
Innskuddstjenestepensjon 375,8 313,8 1 322,7
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 321,1 1 215,4 4 038,6
Overførte premiereserver fra andre selskaper 141,4 109,4 495,9
Avgitt gjenforsikringspremie ‐48,9 ‐48,4 ‐186,9
Premieinntekter for egen regning 1 413,7 1 276,4 4 347,6
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per 
utgangen av kvartalet
Verdijusert avkastning 
kollektivporteføljer (%):
Bokført avkastning (%):
Kilde: selskapspresentasjoner
22
7,2
4,6
5,3 5,1
1,9
1,4 1,3
SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea
Publiseres 
30/4
4. Kv. 
2014
4. Kv. 
2014
4. Kv. 
2014
4. Kv. 
2014
1. Kv. 
2015
1. Kv. 
2015
1. Kv. 
2015
1. Kv. 
2015
4,2
4,6
5,3 5,4
1,3 1,4
0,1
SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea
Publiseres 
30/4
4. Kv. 
2014
4. Kv. 
2014
4. Kv. 
2014
4. Kv. 
2014
1. Kv. 
2015
1. Kv. 
2015
1. Kv. 
2015
1. Kv. 
2015
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for 
1. kvartal 2015
23
0,4
1
1,7
7,1
7,8
Omløpsrenter
Hold til forfall
Eiendom
Aksjer Norge
Aksjer utland
Prosent
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 1. kvartal
24
1. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014
Immaterielle eiendeler 181 209 191
Investeringer 4 266 3 757 4 086
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 330 261 320
Fordringer 119 101 310
Andre eiendeler 163 159 173
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5
Investeringer i kollektivporteføljen 19 792 18 395 19 204
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 14 281 10 876 13 035
SUM EIENDELER 39 132 33 758 37 324
Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073
Opptjent egenkapital 1 207 912 1 105
Ansvarlig lånekapital 200 200 200
Forsikringsforpliktelser ‐ kontraktsfastsatte 19 827 18 519 19 272
Forsikringsforpliktelser ‐ investeringsvalg 14 447 11 005 13 190
Avsetning for forpliktelser 538 435 542
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 204 162 194
Forpliktelser 479 320 563
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 157 132 186
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 132 33 758 37 324
Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2015 
(1. kvartal 2014)
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 14,3 (10,9) mrd. NOK 19,7 (18,4) mrd. NOK 4,3 (3,8) mrd. NOK 12,1 (11,9) mrd.
25
43,2 %
56,5 %
0,3 %
Investeringsvalgporteføljen
Obligasjoner
Aksjer
Annet
38 %
30,7 %
12,9 %
0,6 %
17,4 %
Kollektivporteføljen
Obligasjoner‐ Markedsverdi
Obligasjoner‐ amortisertkost
Aksjer
Annet
Eiendom
63,7 %
17,7 %
1,4 %
17,2 %
Selskapsporteføljen
Obligasjoner‐ Markedsverdi
Obligasjoner‐ amortisertkost
Annet
Eiendom
62,6 
%
16,7 
%
15,7 
%
5,0 %
SB1 Skadeforsikring konsern
Obligasjoner‐ Markedsverdi
Obligasjoner‐ amortisertkost
Eiendom
Annet
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat per 1. kvartal 2015
26
1. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014     2014
Forfalt brutto premie 1 572,2 1 545,7 5 393,5
Opptjente premier f.e.r. 1 278,5 1 247,0 5 102,2
Påløpne erstatninger f.e.r. ‐861,7 ‐854,0 ‐2 567,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader  f.e.r. ‐276,9 ‐230,6 ‐1 010,0
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 2,0 11,4
Andre tekniske avsetninger ‐1,3 ‐9,8 ‐61,2
Forsikringsresultat 139,8 154,6 1 474,6
Netto finansinntekter 111,9 103,3 428,9
Andre kostnader ‐1,1 ‐1,6 ‐67,5
Resultat før sikkerhetsavsetninger 250,7 256,3 1 836,0
Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 ‐63,0 ‐7,0
Resultat før skatt 250,7 193,3 1 829,0
Skattekostnad ‐68,7 ‐42,0 ‐452,3
Resultat etter skatt 182,0 151,2 1 376,7
ODIN Forvaltning
Resultat per 1. kvartal 2015
27
1. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014
Forvaltningshonorarer 83,9 79,7 322,7
Sum driftsinntekter 83,9 79,7 322,7
Lønnskostnader ‐30,3 ‐27,1 ‐113,3
Avskrivninger ‐3,4 ‐3,4 ‐13,4
Andre driftskostnader ‐29,3 ‐31,4 ‐108,2
Sum driftskostnader ‐63,0 ‐61,9 ‐234,9
Driftsresultat 21,0 17,8 87,8
Finanskostnader 0,8 0,4 1,5
Resultat før skatt 21,8 18,2 89,2
Skattekostnad ‐5,8 ‐4,6 ‐24,1
Resultat etter skatt 16,0 13,6 65,2

More Related Content

Similar to Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Per Aarsleff A/S
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
PostNord
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
PostNord
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
Lars Kalsen
 

Similar to Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS (6)

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
 
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
 
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 DanishEG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 

Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS