SlideShare a Scribd company logo
AÇIKTAN VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE
ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EBRU FİLİZ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
DANIŞMAN: DOÇ.DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
UZAKTANÖĞRETİCİNİNROLLERİ
 Başarılı ve etkili bir uzaktan
eğitim sürecinin yürütülmesinde
kuşkusuz en önemli paylardan
birisi öğreticilere aittir.
Geleneksel sınıfta da öğrenme
ve öğretme sürecinin lideri veya
rehberi olan öğretici, uzaktan
eğitim sürecinde de bu rollerini
sürdürebilmeli ve hatta bu
rollerini dijitalleştirmelidir. Bu
bağlamda uzaktan öğreticinin
uzaktan eğitim sürecinde 7 farklı
rolü vardır. Bu roller; teknolojik,
yönetimsel, değerlendirici olarak,
öğretim tasarlayıcısı,
kolaylaştırıcı, pedagojik ve
sosyal rollerdir.
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
1)TEKNOLOJİK ROLLER
 Öğretim Yönetim Sistemi
 •ÖYS platformunun yeterliliklerini
ve sınırlarını bilmeli
•ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik,
ses, video vs.) yükleme (upload)
özelliğini kullanabilmeli,
gerektiğinde dosyaları
güncelleyebilmeli
•ÖYS platformunda
kullanılabilecek kaynakların
farkında olabilmeli
•Platformda bulunan ÖYS
araçlarını (group, calendar,
forum, quiz, wiki, note) ders içi
etkinliklerde kullanabilmeli

 Teknik
 •Temel düzeyde teknik sorunları (ses,
dosya vb.) çözebilmeli
•Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların
çalışır durumda olduğunu ders öncesi
kontrol etmeli
 Uygun Teknoloji Seçimi
 •Yeni teknolojileri araştırabilmeli
•Uzaktan bir derste kullanılan
teknolojilerde yetkin olabilmeli
•Uygun teknolojik kaynakları uzaktan
eğitimde kullanabilmeli
•Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik
kaynakların bıraktığı etkilerin farkına
varabilmeli
Kaynak Sağlayıcı
•Basit ve özgün kaynaklar (doküman, web
sayfaları vs.) düzenleyebilmeli
•Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama
haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli
(İntihal)
2)YÖNETİMSEL ROLLER
 Zaman Yönetimi
 •Ders planlaması yapabilmeli
•Ders etkinliklerini takvimsel
olarak ayarlayabilmeli
•Ders içi etkinliklere ayrılacak
süreyi belirleyebilmeli
•Değerlendirme zamanlamasını
belirleyebilmeli
•Haftalık gerçekleştirilecek
aktivitelerin zaman aralığını
belirlemeli
 Ders Yönetimi
 •Derse katılan öğrencilere ders
ile ilgili kuralları hatırlatmalı
•Ders içinde dersle ilgisiz ifade
veya soruları önleyebilmeli
•Etik kuralları ders içerisinde
uygulayabilmeli
 Kurumsal
 •Kurum misyonunu ve
ilkelerini bilmeli
•Kurumsal istekler
karşısında idari prosedürleri
uygulamalı
•İhtiyaç halinde kurumsal
destek mekanizmalarını
uygulayabilmeli
•Öğrencileri kurumsal
sorular karşısında ilgili
birimlere yönlendirebilmeli
•Yasal, gizlilik ve etik
konuları ve bunların etkileri
konusunda bilgi sahibidir.
3)DEĞERLENDİRİCİ ROLLER
 Değerlendirmeye Yönelik
Roller
 •Uygun değerlendirme
kriterleri belirlemeli
•Alternatif ölçme tekniklerini
uygulayabilmeli
•Ders içeriğini kapsayıcı ve
düşünme becerilerini
geliştirici sorular sormalı
•Ödev rehberi
hazırlayabilmeli
•Kendisini, programı ve
içeriği değerlendirmeli
•Puanlamayı etik kurallara
göre yapmalı ve sonuçları
kaydetmeli
4)ÖĞRETIMTASARLAYICI ROLLER
 Ders İçeriği
 •Dersin öğrenme hedeflerini
tanımlar ve hedeflere uygun
öğretim faaliyetleri geliştirmeli
•Ders öncesi, ders esnası ve
ders sonrası görevleri belirlemeli
•Beklenen sorumlulukları,
ödevleri ve değerlendirme
ölçütlerini içeren izlence
paylaşmalı
•Uzaklığın etkisini azaltmaya
yönelik önlemler (diyalog,
tartışma, grup çalışmaları vs.)
almalı ve uygun içerik sağlamalı
•Var olan teknolojik imkânları göz
önünde bulundurarak, minimum
müdahale gerektiren etkili bir
ders tasarımı yapabilmeli
 Ders Materyalleri
 •Ders hedeflerine yönelik
materyal ve etkileşim ortamı
belirlemeli
•Basit ve özgün materyaller
(doküman, web sayfaları vs.)
düzenleyebilmeli
•Materyalleri öğrencilerin bireysel
farklılıklarını esas alarak
hazırlayabilmeli
•Fikri mülkiyet, medya ve
kopyalama haklarına içerik
seçiminde dikkat etmeli (İntihal)
•Bireysel ders çalışmayı da
kolaylaştırıcı materyaller
geliştirmeli

5)KOLAYLAŞTIRICIROLLER
 Öğrenmeyi Kolaylaştırma
 •Gerçek hayattan örnekler vererek
öğrencilerin konuyu anlamasını
kolaylaştırmalı
•Öğrencilerin farklı öğrenme
biçimlerini desteklemeli
•Katılımcıların ders içeriğiyle ilgili
paylaşımda bulunmasını teşvik etmeli
(Anlık sorular, fikir paylaşımları vs.)
•Öğrencilere kılavuzluk (scaffolding)
ederek uygun geribildirimler
verebilmeli
 Tartışmayı Kolaylaştırma
 •Demokratik bir tartışma ortamının
varlığını korumalı
•Tartışma ortamda fikir paylaşımını
destekleyecek dönütler vermeli
•Tartışmayı konu kapsamına göre
yönlendirebilmeli
6)PEDAGOJIKROLLER
 İletişim
 •Öğrencilerin demografik
özelliklerine uygun iletişim
kurmalı (ırk,cinsiyet vb.
ayrımları desteklememeli )
•Öğrencilere ulaşabilmek
için mümkün olan tüm
iletişim kanallarını (e-posta,
mesaj vb.) kullanmalı
•Eşzamanlı iletişim
araçlarını da (Skype vs.)
etkili kullanabilmeli
•Öğrencilere açık ve
anlaşılır bir yol haritası
sunabilmeli
 Öğrenme-Öğretme Süreci
 •Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde
yansıtmalı
•Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini
kullanabilmeli
•Öğrencilere özdenetim duygusu altında
araştırma ortamı sunabilmeli
•Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin
farkında olmalı
•İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi
desteklemeli
•Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl
kazandığını bilmeli
•Öğrencilerin yaşam becerileri
kazanmalarına yardımcı olmalı
 Kişisel
 •Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli
•Kişisel inançlarının farkında olarak
gerektiğinde değiştirebilmeli
•Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin
bileşenlerini anlayabilmeli
•Konu alanı bilgisini güncel tutar.
(Öğrenmeye açıklık)
•Kişisel ve mesleki gelişimini organize
edebilmeli
7)SOSYAL ROLLER
 Sosyal Roller
 •Ders içerisinde topluluk
duygusu geliştirmeye
yardımcı olmalı
•Öğrenciler arası etkileşimi
artırıcı etkinlikler (işbirliği,
grup çalışmaları vs.)
düzenlemeli
•Kültürel farklılıkları
minimize ederek ve ders içi
insani ilişkileri güçlendirmeli
•Oluşabilecek ders içi
çatışmaları dostça
çözebilmeli
•Öğrencileri destekleyici
mesajlar gönderebilmeli
ÖĞRENEN ROLLERI
Açık ve uzaktan öğrenme
ortamları öğretim şekli
bilginin sunuluş şekli topluluk
yapısının farklılığı iletişim ve
etkileşimin farklılığı ve
kullanılan ve sürekli
güncellenen teknolojiler
öğrenenlerin rollerini de
değiştirmektedir açık ve
uzaktan öğrenme
ortamlarında öğrenenlerin
rollerini inceleyen birçok
araştırmacı onların sahip
olmaları gereken rollere
farklı perspektiflerin
bakmışlar ve tanımlamalar
yapmışlardır.
 çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme
stilleri farklılıklar göstermektedir bu
durum tüm çevrimiçi öğrenenler
için geçerli olabilecek rollerin
tanımlanmasını zorlaştırmaktadır
çevrimiçi öğretim ortamlarında
öğrenenlerin yaşamış oldukları en
önemli problemlerden biri sosyal
topluluk hissi oluşturamamalıdır.
bride ve bers bu açıdan bakarak
öğrenme grubu üyesi ve kendi
kendine öğrenen birey olmak üzere
2 temel öğrenen rolü
tanımlamışlardır
 Öğrenme grubu üyesi: öğretmenler
çevrimiçi ortamlarda yer alan
öğrenme faaliyetlerini katılmalı
öğrenen ve öğretenlerle etkileşim
halinde olmalı ve tartışmalarda yer
almalıdır
 Kendi Kendine Öğrenen Birey:
 Öğrenenler eş zamanlı öğrenme
aktiviteleri dışında öğrenme ve
araştırma becerilerine sahip olmalı
ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme
araçlarını ve etkili bir şekilde
kullana bilmelidir
 Dabbagh çevrimiçi öğrencilerin
sahip olması gereken
karakteristikleri şu şekilde
belirtmiştir.
 Güçlü bir akademik kişisel görüş
 Çevrimiçi öğrenme teknolojileri
kullanmada akıcılık
 Kişisel arası iletişim ve iletişim
kurma becerileri göstermek
 Etkileşim ve iş birlikçi öğrenmenin
değerini anlamak
 Uzaktan öğrenmeyi işsel olarak
kontrol etmek
 Bireysel öğrenme becerileri
geliştirmek
 Öğrenme topluluğunu parçası olma
ihtiyacı sergilemek
Schrum ve hong uzaktan öğrenme
ortamlarındaki öğrenen rollerini şu
şekilde tanımlamıştır;
Öğrenim araçlarına
Teknolojiyi kullanabilen
Çalışma şekli ve alışkanlıkları
edinebilen
Amaç ve hedefleri olan
Kendine özgü yaşam tarzı olan
bireydir

More Related Content

What's hot

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
MelikeAr1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin
 
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Merve Gülşah Kıyıcı
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
HavvaNurZDEMR
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek5
 
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta2
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL
 
M
MM
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür
 
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
ErvaTueFT
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
EmineDemirci1
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EsadTekin1
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur
 

What's hot (20)

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
 
M
MM
M
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 

Similar to Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri

Ogretenveogrenenrolleri
OgretenveogrenenrolleriOgretenveogrenenrolleri
Ogretenveogrenenrolleri
MelikeErsz
 
MUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİ
MustafaBali4
 
7.hafta (1).pptx
7.hafta (1).pptx7.hafta (1).pptx
7.hafta (1).pptx
fratuniv
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR
 
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Mustafa Said YILDIZ
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Samet Akıllı
 
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
MehmetAliKURT3
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay
 
A
AA
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
BernaBEZ
 
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
BeyzaNurErtrk
 
Escola module 5 tr
Escola module 5 trEscola module 5 tr
Escola module 5 tr
caniceconsulting
 

Similar to Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri (15)

Ogretenveogrenenrolleri
OgretenveogrenenrolleriOgretenveogrenenrolleri
Ogretenveogrenenrolleri
 
MUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİ
 
7.hafta (1).pptx
7.hafta (1).pptx7.hafta (1).pptx
7.hafta (1).pptx
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
A
AA
A
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
 
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
 
Escola module 5 tr
Escola module 5 trEscola module 5 tr
Escola module 5 tr
 

More from Ebru Filiz

AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (ihak)
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (ihak)AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (ihak)
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (ihak)
Ebru Filiz
 
açık ve uzaktan öğretim yönetimi
açık ve uzaktan öğretim yönetimi açık ve uzaktan öğretim yönetimi
açık ve uzaktan öğretim yönetimi
Ebru Filiz
 
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARIÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
Ebru Filiz
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENMEHARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
Ebru Filiz
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
Ebru Filiz
 
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
Ebru Filiz
 

More from Ebru Filiz (6)

AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (ihak)
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (ihak)AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (ihak)
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (ihak)
 
açık ve uzaktan öğretim yönetimi
açık ve uzaktan öğretim yönetimi açık ve uzaktan öğretim yönetimi
açık ve uzaktan öğretim yönetimi
 
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARIÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMLARI
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENMEHARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
ebru filiz açıktan uzaktan öğrenme ödev
 

Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri

 • 1. AÇIKTAN VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ EBRU FİLİZ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DANIŞMAN: DOÇ.DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. UZAKTANÖĞRETİCİNİNROLLERİ  Başarılı ve etkili bir uzaktan eğitim sürecinin yürütülmesinde kuşkusuz en önemli paylardan birisi öğreticilere aittir. Geleneksel sınıfta da öğrenme ve öğretme sürecinin lideri veya rehberi olan öğretici, uzaktan eğitim sürecinde de bu rollerini sürdürebilmeli ve hatta bu rollerini dijitalleştirmelidir. Bu bağlamda uzaktan öğreticinin uzaktan eğitim sürecinde 7 farklı rolü vardır. Bu roller; teknolojik, yönetimsel, değerlendirici olarak, öğretim tasarlayıcısı, kolaylaştırıcı, pedagojik ve sosyal rollerdir.
 • 4. 1)TEKNOLOJİK ROLLER  Öğretim Yönetim Sistemi  •ÖYS platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli •ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme (upload) özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli •ÖYS platformunda kullanılabilecek kaynakların farkında olabilmeli •Platformda bulunan ÖYS araçlarını (group, calendar, forum, quiz, wiki, note) ders içi etkinliklerde kullanabilmeli 
 • 5.  Teknik  •Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.) çözebilmeli •Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda olduğunu ders öncesi kontrol etmeli  Uygun Teknoloji Seçimi  •Yeni teknolojileri araştırabilmeli •Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin olabilmeli •Uygun teknolojik kaynakları uzaktan eğitimde kullanabilmeli •Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik kaynakların bıraktığı etkilerin farkına varabilmeli Kaynak Sağlayıcı •Basit ve özgün kaynaklar (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli •Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal)
 • 6. 2)YÖNETİMSEL ROLLER  Zaman Yönetimi  •Ders planlaması yapabilmeli •Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli •Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli •Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli •Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını belirlemeli  Ders Yönetimi  •Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı •Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli •Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli
 • 7.  Kurumsal  •Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli •Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı •İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını uygulayabilmeli •Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli •Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi sahibidir.
 • 8. 3)DEĞERLENDİRİCİ ROLLER  Değerlendirmeye Yönelik Roller  •Uygun değerlendirme kriterleri belirlemeli •Alternatif ölçme tekniklerini uygulayabilmeli •Ders içeriğini kapsayıcı ve düşünme becerilerini geliştirici sorular sormalı •Ödev rehberi hazırlayabilmeli •Kendisini, programı ve içeriği değerlendirmeli •Puanlamayı etik kurallara göre yapmalı ve sonuçları kaydetmeli
 • 9. 4)ÖĞRETIMTASARLAYICI ROLLER  Ders İçeriği  •Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere uygun öğretim faaliyetleri geliştirmeli •Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri belirlemeli •Beklenen sorumlulukları, ödevleri ve değerlendirme ölçütlerini içeren izlence paylaşmalı •Uzaklığın etkisini azaltmaya yönelik önlemler (diyalog, tartışma, grup çalışmaları vs.) almalı ve uygun içerik sağlamalı •Var olan teknolojik imkânları göz önünde bulundurarak, minimum müdahale gerektiren etkili bir ders tasarımı yapabilmeli
 • 10.  Ders Materyalleri  •Ders hedeflerine yönelik materyal ve etkileşim ortamı belirlemeli •Basit ve özgün materyaller (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli •Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak hazırlayabilmeli •Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal) •Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller geliştirmeli 
 • 11. 5)KOLAYLAŞTIRICIROLLER  Öğrenmeyi Kolaylaştırma  •Gerçek hayattan örnekler vererek öğrencilerin konuyu anlamasını kolaylaştırmalı •Öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini desteklemeli •Katılımcıların ders içeriğiyle ilgili paylaşımda bulunmasını teşvik etmeli (Anlık sorular, fikir paylaşımları vs.) •Öğrencilere kılavuzluk (scaffolding) ederek uygun geribildirimler verebilmeli  Tartışmayı Kolaylaştırma  •Demokratik bir tartışma ortamının varlığını korumalı •Tartışma ortamda fikir paylaşımını destekleyecek dönütler vermeli •Tartışmayı konu kapsamına göre yönlendirebilmeli
 • 12. 6)PEDAGOJIKROLLER  İletişim  •Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim kurmalı (ırk,cinsiyet vb. ayrımları desteklememeli ) •Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim kanallarını (e-posta, mesaj vb.) kullanmalı •Eşzamanlı iletişim araçlarını da (Skype vs.) etkili kullanabilmeli •Öğrencilere açık ve anlaşılır bir yol haritası sunabilmeli
 • 13.  Öğrenme-Öğretme Süreci  •Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı •Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli •Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli •Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin farkında olmalı •İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli •Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl kazandığını bilmeli •Öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmalı  Kişisel  •Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli •Kişisel inançlarının farkında olarak gerektiğinde değiştirebilmeli •Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini anlayabilmeli •Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık) •Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli
 • 14. 7)SOSYAL ROLLER  Sosyal Roller  •Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı •Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği, grup çalışmaları vs.) düzenlemeli •Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri güçlendirmeli •Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli •Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
 • 15. ÖĞRENEN ROLLERI Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim şekli bilginin sunuluş şekli topluluk yapısının farklılığı iletişim ve etkileşimin farklılığı ve kullanılan ve sürekli güncellenen teknolojiler öğrenenlerin rollerini de değiştirmektedir açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rollerini inceleyen birçok araştırmacı onların sahip olmaları gereken rollere farklı perspektiflerin bakmışlar ve tanımlamalar yapmışlardır.
 • 16.  çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme stilleri farklılıklar göstermektedir bu durum tüm çevrimiçi öğrenenler için geçerli olabilecek rollerin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalıdır. bride ve bers bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere 2 temel öğrenen rolü tanımlamışlardır
 • 17.  Öğrenme grubu üyesi: öğretmenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerini katılmalı öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır  Kendi Kendine Öğrenen Birey:  Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını ve etkili bir şekilde kullana bilmelidir
 • 18.  Dabbagh çevrimiçi öğrencilerin sahip olması gereken karakteristikleri şu şekilde belirtmiştir.  Güçlü bir akademik kişisel görüş  Çevrimiçi öğrenme teknolojileri kullanmada akıcılık  Kişisel arası iletişim ve iletişim kurma becerileri göstermek  Etkileşim ve iş birlikçi öğrenmenin değerini anlamak  Uzaktan öğrenmeyi işsel olarak kontrol etmek  Bireysel öğrenme becerileri geliştirmek  Öğrenme topluluğunu parçası olma ihtiyacı sergilemek
 • 19. Schrum ve hong uzaktan öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerini şu şekilde tanımlamıştır; Öğrenim araçlarına Teknolojiyi kullanabilen Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen Amaç ve hedefleri olan Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir