SlideShare a Scribd company logo
fiодаток 2
до наказу Nl t,ц, гi
вiдt t . г,' 2022 6{
зА
ПЛАН ЗАХОДIВ
епряlчIованих на запобiгання та протидiю булiнгу
в Криворiзькiй загаJIьноосвiтнiй школi I-ПI ступенiв ЛЬ72
на 2022-2а23 н.р.
мiськоТрАди
lдентифiхацiйний
ькоi
код ЗЗ4l6402
ль
з/п
Заходи TepMiH
виконання
Вiдповiдальний
Нормативно-правове та iнформацiйне забезпечення поrrередження
насильства та булiнry
1
Органiзацiя н€tJIежних заходiв
безпеки вiдповiдцrо до
законодавства (гrост охорони,
вйеоспостереження за мiсцями
загаJIъЕого користуваннrI тощо)
Вересень
Засryпник
директсра з АГЧ
Горук T.fi.
2
Органiзувати
користуванIUI
IrrTepHeT пiд
процесу
безпечне
мережею
час освiтнього Вересень
Протягом року
Застуглlик
директора з АГЧ
Горук Т.ý.
Iнженер-електронiк
Сафронов О.В.
1
J
Контролювати
засобiв
комунiкацiй
використання
елекц)онних
малолiтнiми чи
неIIовноJIiтнiми здобувачами
освiти пiд час освiтнього
процесу
Постiйно
Вчителi
iнформатики
Вчителi-
предметники
4 Органiзацiя
зверненшI та
iнформацiйних
механlзмlв
встановленIUI
скриЕьок дýя
Вересенъ Пр. псlтхолог
Гаренко К.В.
Педагог-
i
повlдоN{лень про випадкI{
булiнгу (шькування)
органlзатор
5 Створення (або оновлення)
роздiлу про профiлактику
булiнry (цькування) i
розмiщення нормативних
документiв на сайтi закладу
Вересень Iнженер*
електоронiк
Сафронов О.В.
6 Пiдготовка методичних
рекомендацiй для uедагогiв:
о з вивченнlI у{нlвсъкого
колективу;
. з розпiзнаваншI ознак
насиIIъства рiзнrж видiв
Щодо дiтей.
Хtовтенъ Пр. психолог
Гаренко К.В.
,7
ОформленнrI тематичного
стенду
хtовтень ГIедагог-
органiзатор
8 Пiдготовка тематичн}гх
буклетiв за )лIастю
старшоюIасникiв
Листопад Пр. психолог
Гаренко К.В.
Педагог-
органiзатор
9 Виступ на
батькiвських
профiлактики
(цькування)
колективi
загаJIьношкlльних
зборах з
булiнry
в учнiвському
Березень Засryгшик
директора з НВР
Луценко Л.I.
Робота з вчителями та iцшими працiвниками закладу освiти
10. Створювати в закладi освiти
культури, що rруЕтуетъся на
нетерпимостi до будь-яких
фор* HaclrilbcTBa та
дисщримiнацii, у тому числi
булiнry (цъкування).
Постiйно Засцrпник
директора з НВР
Луценко Л.I.
Bci працiвники
заюIаду
11 Iнструктивнi наради при
заступнику директора з ВР на
яких розгJUIдi}ютъся питання
профiлактики булiнгу
Вiдгrовiдно
рiчного плану з
виховноi роботи
Заступник
директора з НВР
Лученко Л.I.
I
(шькування)
середовищi.
в ocBlTнboll},
|2. Сприяння проходженню курсу
<Протидiя та поперелження
булiнгу (uькуванню) в закладах
освiти>> вчителями закладу,
через платформу масових
вiдкритих онлайн-курсiв
prometheus
Протшом року Заступник
директора з НВР
Луценко Л.I.
13. Спiвбесiда з кJIасними
керiвниками за результатами
дiагностики кJIасного кOлективу
IЩоквартапъно Пр. психолог
Гаренко К.В.
т4. Консулътування KJIacHIiD(
керiвникiв lrсихологом,
соцiалъним педагогом з
проблемнкх ситуацiй.
Впродовж
навчalпьного року
Пр. uсихолог
Гаренко К.В.
Соц.педагог
Кривич С.В.
Робота з учпями
15 ГIроведеттrrя заходiв
сщ)ямованих на пйвищення
рiвrrя обiзнаностi 1пrасникiв
освiтнъого процесу шро булiнг
(цькуважля), його причиЕи та
наслiдки, порядок pearyBaнIul
на випадки булiнгу (цъкування).
Впродовж
навчальногс року
Застулник
директора з НВР
Луценко Л.I.
Класнi керiвники,
Bci працiвники
закладу освiти
16. Решriзацiя
небайдужi!>
t{роекту <<Ми хtовтень-
листопад 2022
Пр. психолог
Гаренко К.В.
1,7, Проведення ypoKiB <<Стоп
булiнш за сщ)иffIня Мiського
центру безоплатноi вторинноi
правовоi допомоги
Протягом року Класнi керiвники
1-9 класiв
18. Реалiзацiя цроекту для дiвчат 8
класiв <<#Я не Боюсь ск€}зати
про це}}
Протягом року Заступник
директора з НВР
Луценко Л.I.
вчитель з основ
здоров'я
19. Органiзацiя проведення
Всеукраiнського урок} протидiТ
булiнгу
Третiй тиждень
BepecHrl
Пр. психолог
Гаренко К.В.
2а, Участь
I рекламно-
IIросвlтЕицъкlи кампан11
<<Житгя яскраве без агIкоголю,
тютюну, наркотикiв>>
XtoBTeHb 2а22 Педагог-
органiзатор
2l. Проведентrя Тижня медiаосвiти
та медiа грамотнOстi <<Медiйно
та iнформацiйно-грамотне
MicTo>>
07.11.2a22-
11.11 .2а22
Педагог-
органiзатор
Класнi керiвники
22. Участъ в районному етапi
просвiтницъко-Irро фiлактичноi
акцiТ <<16 днiв прOти геЕдерýого
насильствa)}
21.tt.2а22-
t0.|2.2022
Пр. uсихолог
Гаренко К.В.
1,)
zэ Конкурс агlток проти
насиJIьства
Березень Педагог-
органiзатор
24. ПродовжеI*{lI шкiльноi слryжби
медiацii
KBiTeHb Пр. психолог
Гаренко К.В.
25. Участъ в MicbKoMy
просвiтницъкому марафонi <Ти
маеш знати...)
10.05.2023-
в.а5.zа2з
Педагог-
органiзатор
робота з батьками
26. Робота батькiвського кJIубу
<<Школа батькiвськоi
пiдтримкп>
Протягом року Пр. психолог
Гаренко К.В.
Соц. педагог
Кривич С.В.
27 Органiзацiя
Батькiвського
профiлактики
проявiв в
середовищi
роботи
всеобучу з
негативних
}"lHiBcbKol![y
Протягом рску Застушlик
директора з НВР
Луценко Л.I.
Класнi керiвники 1-
9 класiв
I
28. Розгля.l питання попередження
та профiлактики булiнгу.
насильства на
загальношкiльних батькiвських
зборах
Грудень Засryгпrик
директора з НВР
Лученко Л.I.
29, Проведення консультацiй
психолога з пуIтанъ
взаемовiдносиЕ батъкiв з дiтьми
Протягом року Пр. пскхолог
Гаренко К.В.
30 КонсультуваннlI батькiв щодо
захисту IIрав та iHTepeciB дiтей
1 раз на мiсцъ Засryпrrик
директора з НВР
Лущешко Л.I.

More Related Content

Similar to План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf

Місячник
МісячникМісячник
Місячник
Rebbit2015
 
103
103103
103
kzsh22
 
рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022
ssuser6fc40e
 
рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)
ssuser6fc40e
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
plan.pptx
plan.pptxplan.pptx
plan.pptx
AleksandrWas
 
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx
Нина Ибрагимова
 
Nakaz preventuvne
Nakaz preventuvneNakaz preventuvne
Nakaz preventuvne
Юля Яловая
 
наказ про безпечне освітнє середовище
наказ про безпечне освітнє середовищенаказ про безпечне освітнє середовище
наказ про безпечне освітнє середовище
olha1koval
 
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pdf
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pdfПлан заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pdf
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pdf
Наталия Коваленко
 
2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf
2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf
2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf
AleksandrWas
 
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptx
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptxПлан заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptx
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptx
Наталия Коваленко
 
Nakaz preventuvniy
Nakaz preventuvniyNakaz preventuvniy
Nakaz preventuvniy
ssusercf85c1
 
Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021
andrijbug
 
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
AntonioWinn
 
Протокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docxПротокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docx
ssuserc0ed1f
 

Similar to План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf (20)

Місячник
МісячникМісячник
Місячник
 
103
103103
103
 
рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022рада профілактики 2021 2022
рада профілактики 2021 2022
 
рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
plan.pptx
plan.pptxplan.pptx
plan.pptx
 
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx
№ 125 Організація роботи з протидії булінгу.docx
 
Nakaz preventuvne
Nakaz preventuvneNakaz preventuvne
Nakaz preventuvne
 
наказ про безпечне освітнє середовище
наказ про безпечне освітнє середовищенаказ про безпечне освітнє середовище
наказ про безпечне освітнє середовище
 
20
2020
20
 
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pdf
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pdfПлан заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pdf
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pdf
 
2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf
2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf
2022-2023-221026115141-e084b32e.pdf
 
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptx
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptxПлан заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptx
План заходів щодо протидії булінгу 2022-2023.pptx
 
Nakaz preventuvniy
Nakaz preventuvniyNakaz preventuvniy
Nakaz preventuvniy
 
8
88
8
 
Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021
 
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
 
Tb
TbTb
Tb
 
Tb
TbTb
Tb
 
Протокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docxПротокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docx
 

More from AleksSaf

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 

Recently uploaded

Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Recently uploaded (7)

Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 

План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf

 • 1. fiодаток 2 до наказу Nl t,ц, гi вiдt t . г,' 2022 6{ зА ПЛАН ЗАХОДIВ епряlчIованих на запобiгання та протидiю булiнгу в Криворiзькiй загаJIьноосвiтнiй школi I-ПI ступенiв ЛЬ72 на 2022-2а23 н.р. мiськоТрАди lдентифiхацiйний ькоi код ЗЗ4l6402 ль з/п Заходи TepMiH виконання Вiдповiдальний Нормативно-правове та iнформацiйне забезпечення поrrередження насильства та булiнry 1 Органiзацiя н€tJIежних заходiв безпеки вiдповiдцrо до законодавства (гrост охорони, вйеоспостереження за мiсцями загаJIъЕого користуваннrI тощо) Вересень Засryпник директсра з АГЧ Горук T.fi. 2 Органiзувати користуванIUI IrrTepHeT пiд процесу безпечне мережею час освiтнього Вересень Протягом року Застуглlик директора з АГЧ Горук Т.ý. Iнженер-електронiк Сафронов О.В. 1 J Контролювати засобiв комунiкацiй використання елекц)онних малолiтнiми чи неIIовноJIiтнiми здобувачами освiти пiд час освiтнього процесу Постiйно Вчителi iнформатики Вчителi- предметники 4 Органiзацiя зверненшI та iнформацiйних механlзмlв встановленIUI скриЕьок дýя Вересенъ Пр. псlтхолог Гаренко К.В. Педагог-
 • 2. i повlдоN{лень про випадкI{ булiнгу (шькування) органlзатор 5 Створення (або оновлення) роздiлу про профiлактику булiнry (цькування) i розмiщення нормативних документiв на сайтi закладу Вересень Iнженер* електоронiк Сафронов О.В. 6 Пiдготовка методичних рекомендацiй для uедагогiв: о з вивченнlI у{нlвсъкого колективу; . з розпiзнаваншI ознак насиIIъства рiзнrж видiв Щодо дiтей. Хtовтенъ Пр. психолог Гаренко К.В. ,7 ОформленнrI тематичного стенду хtовтень ГIедагог- органiзатор 8 Пiдготовка тематичн}гх буклетiв за )лIастю старшоюIасникiв Листопад Пр. психолог Гаренко К.В. Педагог- органiзатор 9 Виступ на батькiвських профiлактики (цькування) колективi загаJIьношкlльних зборах з булiнry в учнiвському Березень Засryгшик директора з НВР Луценко Л.I. Робота з вчителями та iцшими працiвниками закладу освiти 10. Створювати в закладi освiти культури, що rруЕтуетъся на нетерпимостi до будь-яких фор* HaclrilbcTBa та дисщримiнацii, у тому числi булiнry (цъкування). Постiйно Засцrпник директора з НВР Луценко Л.I. Bci працiвники заюIаду 11 Iнструктивнi наради при заступнику директора з ВР на яких розгJUIдi}ютъся питання профiлактики булiнгу Вiдгrовiдно рiчного плану з виховноi роботи Заступник директора з НВР Лученко Л.I.
 • 3. I (шькування) середовищi. в ocBlTнboll}, |2. Сприяння проходженню курсу <Протидiя та поперелження булiнгу (uькуванню) в закладах освiти>> вчителями закладу, через платформу масових вiдкритих онлайн-курсiв prometheus Протшом року Заступник директора з НВР Луценко Л.I. 13. Спiвбесiда з кJIасними керiвниками за результатами дiагностики кJIасного кOлективу IЩоквартапъно Пр. психолог Гаренко К.В. т4. Консулътування KJIacHIiD( керiвникiв lrсихологом, соцiалъним педагогом з проблемнкх ситуацiй. Впродовж навчalпьного року Пр. uсихолог Гаренко К.В. Соц.педагог Кривич С.В. Робота з учпями 15 ГIроведеттrrя заходiв сщ)ямованих на пйвищення рiвrrя обiзнаностi 1пrасникiв освiтнъого процесу шро булiнг (цькуважля), його причиЕи та наслiдки, порядок pearyBaнIul на випадки булiнгу (цъкування). Впродовж навчальногс року Застулник директора з НВР Луценко Л.I. Класнi керiвники, Bci працiвники закладу освiти 16. Решriзацiя небайдужi!> t{роекту <<Ми хtовтень- листопад 2022 Пр. психолог Гаренко К.В. 1,7, Проведення ypoKiB <<Стоп булiнш за сщ)иffIня Мiського центру безоплатноi вторинноi правовоi допомоги Протягом року Класнi керiвники 1-9 класiв 18. Реалiзацiя цроекту для дiвчат 8 класiв <<#Я не Боюсь ск€}зати про це}} Протягом року Заступник директора з НВР Луценко Л.I. вчитель з основ
 • 4. здоров'я 19. Органiзацiя проведення Всеукраiнського урок} протидiТ булiнгу Третiй тиждень BepecHrl Пр. психолог Гаренко К.В. 2а, Участь I рекламно- IIросвlтЕицъкlи кампан11 <<Житгя яскраве без агIкоголю, тютюну, наркотикiв>> XtoBTeHb 2а22 Педагог- органiзатор 2l. Проведентrя Тижня медiаосвiти та медiа грамотнOстi <<Медiйно та iнформацiйно-грамотне MicTo>> 07.11.2a22- 11.11 .2а22 Педагог- органiзатор Класнi керiвники 22. Участъ в районному етапi просвiтницъко-Irро фiлактичноi акцiТ <<16 днiв прOти геЕдерýого насильствa)} 21.tt.2а22- t0.|2.2022 Пр. uсихолог Гаренко К.В. 1,) zэ Конкурс агlток проти насиJIьства Березень Педагог- органiзатор 24. ПродовжеI*{lI шкiльноi слryжби медiацii KBiTeHb Пр. психолог Гаренко К.В. 25. Участъ в MicbKoMy просвiтницъкому марафонi <Ти маеш знати...) 10.05.2023- в.а5.zа2з Педагог- органiзатор робота з батьками 26. Робота батькiвського кJIубу <<Школа батькiвськоi пiдтримкп> Протягом року Пр. психолог Гаренко К.В. Соц. педагог Кривич С.В. 27 Органiзацiя Батькiвського профiлактики проявiв в середовищi роботи всеобучу з негативних }"lHiBcbKol![y Протягом рску Застушlик директора з НВР Луценко Л.I. Класнi керiвники 1- 9 класiв
 • 5. I 28. Розгля.l питання попередження та профiлактики булiнгу. насильства на загальношкiльних батькiвських зборах Грудень Засryгпrик директора з НВР Лученко Л.I. 29, Проведення консультацiй психолога з пуIтанъ взаемовiдносиЕ батъкiв з дiтьми Протягом року Пр. пскхолог Гаренко К.В. 30 КонсультуваннlI батькiв щодо захисту IIрав та iHTepeciB дiтей 1 раз на мiсцъ Засryпrrик директора з НВР Лущешко Л.I.