SlideShare a Scribd company logo
кР},{ВоРiЗЬКА ПМнАЗUl N972
криворIзькоТ мrсъкоi рАдi,l
КоО {|/{РП{}У 331Iб402
B.l,.t. R"ttmeltl!tliHc,b^:tt, Хч. .tt. ltрчвчfu Piz.
Кр uв o1l i з ь лtuй р сrйо н, lH i пlл о пе mр о в с ь ка о (l л а ctll ь, 5 а 0 7 1
wел. 0 9 7 - 5 5 5 - 3 5 - 0 2, е -lп ai l ks со i а7 2 (|D,gm ail. сс;пэ
нАкАз
вiд 01.09"2023 р.
Про заmверlжсенн,я персоI7шпъноzо сlоrаlу
Pal u з профiпакmuкu пр ttи опорулпень
КГ М 72 КХ{Р у 2023-2024 н.р.
NgУ€2 - ад
На виконання Законч УкраiЪи <Про cBiTy> (ст. 54). Указу Президента УкраiЪи
Ncl9512020 ,<l1po На-цiонацъну стратегiю рOзбудови безпечного i здорового освiтнього
середовиIItа у новiй украiнськiй школi>>. керуIочись I4етодичними рекомендацiями з
питань виховноi роботи, а також, з метою активiзацii системноТ роботи з формування
правовоТ ку-цьтури учнiв, виявпеitiiя та ус-t'ЁенЁя причин i умов. lцо сfiрIIяiоть учинеtiнtо
дiтьми правоIlорушень, подолання негатиtsних проявiв у молодiжному середовищi,
посилення iндивiдуальноi корекцiйноi роботи з дiтьми, якi мають ознаки агресивноi
поведiнки. l]роведення iнформацiйно-просвiтницькоТ роботи з батьками та законними
представниками дiтей, схильних до протиправноТ поведiнки та поперед}кення
правопору-шень, злочинностi i бездоглядностi школярiв.
НАКАЗУЮ:
i. Затверлити персональний склад Ради з профi"пактики правопорушеЕь КГ ЛЬ 72:
. голова ради, заступЕик директора з виховноi роботи Белова О.С.,,
. вiдповiда,тьний секретар ради, соцiа,тьний педагог Кривич С.В.;
. члени Ради: практич}тий психолог Гаренко К.В.;
педагог-органiзатор Максилtенко Г.С.,,
класний керiвник. представник у{ня запрошеЕого на Раду профiлактики.
2. Членам ради профiлактики роботу свою дiяльнiсть направити на:
- комплекс профiлактичних заходiв. спрямованих на пiдвиrцення психоJIого-
педагогiчноi KoMпeTeHTHocTi батькiв, формlъання в них свiдомого та
вiдповiдального ставлення до виконання обов'язкiв. пов'язаних з утриманЕял,I,
вихованням та освiтою дiтей;
- ранн€ виявлення дiтей, якi належать до групи ризику через iх незахиrценiсть
та iншi чинники, rцо можуть призвести до соцiального вiдторгнення дитини та
набуття шкiд;tивих звичок:
- iнформацiйну просвiтницьку роботу з дiтьми та батьками або законними
представниками дiтей. схильних до протиправноТ поведiнки, сприяти в
органiзачiТ позакласноi дiяльностi цiеТ категорiТ дiтей;
- €lктивlзувати виконаýнr{ основних проIр€lh{ з виконанням прlоритетних
завдань профiлактишоi роботи в закладi та шрофiлактитлоi правови,ховноi
роботи, спрямовrшоi на зниження рiвня злоIм}Iностi серод дiтей.
З. Ч;-tенам рали профiлактr-тки" в умовах вOснного стану. засiдання проводити за вимогою
v rьпппляr,i питтяйrr
zl. Класним керiRникам продовжити проведення заходiв. сIiрямованих на органiзацi}с,
rrirсlфiлактичних акrliй- загаjlьношкiльних заходiв. виховних гOj{ин, KoHKypciB. jlекцiй
(випуск газет- бю:rетенiв. Ltlo B],{cBiT;-ilotoTb змiст i резу,пьтат роботи) та irrшJiTx форrт
профiлактичноi роботи з даЕого питання.
5, Вiдповiдальноr,lу за оновлення шкiлъного сайту Сафонову О.В. розмiстити цей наказ на
сайтi КГ }с 72.
--l
аЬ ничишорук
ffиректор КГ Ns 72
З н а каз rэ.лl о э н ct й c1_1,t ;l е н i :
Бе-lтсrва о.С.
Г'ареr:кс К.В.
Кривич С.В.
MaKctrivteHKo
Сафонов О.В.
t}.
L
гlмнАзlfi l,i072..
кривOрЕзьксl
tvtlcbKo.i рАди
|дёнtифiкацlйниti
код 33416402
m (]
з
lD
(
i!
"}
{ lJ ,,]
:]
Ф
ф
ý
"{)фш
fiодаток 1
до наказу Жg t/t
вiд 01.09.2023 р.
зАтвЕр
ПЛАН ЗАХОДIВ
ЩОДО ПРОФIЛАКТИКИ ПРАВОIIОРУШЕНЬ
БЕЗДОГЛШНОСТI в Криворiзькiй гiмназii
на 2а23/2024 н.р.
криЕсрIз bKoi
млськOiрАдi{
i4ентифiкацiйяий
JЪ з/п Змiст роботи Вiдповiдальнi
TepMiH
виконаIIЕri
1
Проведенrrя просвiтницькоi
дiяльностi, спрямованоТ Еа
формування негатиtsного стаtsлення
до протиправних дiй
Заступник з ВР Бслова 0.С.,
соцiальний педагог Кривич
С.В." практичний психолог
Гаренко К.В.. класнi керiвники
Постiйно
2
Органiзацiя та проведеЕня рейдiв
<fliти вулицi>, <Урок>, <IJигарка>,
кСiм'я>.
Заступник з ВР Бслова О.С.,
практичний психолог Гаренко
К.В., соц,шедагог Кривич С.В..
пелагог-орган i затор, класнi
керiвники
Постiйно,
щомiсщя
J
Поновлення банку даних про учнiв,
якi перебуваrоть на
внутрirrrкiльному облiку та об.з-riку в
ювенальнiй превенцiТ
Соцiапьний педагог Кривич
с.в. Вересень
1.
Органiзчвати консультацiТ для
учнiв * (групи ризику> з метою
попередження правопорушень та
корекчii ix поведiнки
Практичний психолог Гаренко
к.в. Постiйно
5
своечасне
дестрyктивних
систеNIатична
утримання
неповнолiтнiх
виявлення
сiмей, Тх облiк,
перевiрка умов
й виховання
Класнi керiвники, педагог-
органiзатор, практичний
1]сихолог Гаренко С.В..
соцiа,тьний педагог Кривич
с.R.
Постiйно
6
Проводити консультативну роботу
з батьками <Важкi дiти>
Практичний психолог Гаренко
к,в.,
соцiашьний педагог Кривич
с.в.
Постiйно
Забезпечення зайнятостi учнiв,
схильних до правопорушень та
девiантноi поведiнки у вiльний вiд
навчання час та пiд час канiкул.
Проведення культурно-мистецьких
акцiй, спортивних змагань та
туристични,ч подорожей
Заступник директора з ВР
Бслова о,С.,
класнi керiвники, педагог-
органiзатор, практичний
1lсихолог, соцiаtьний педагог
Постiйно
8
Проводити iнформаrliйно-
консулътативнi залrяття з батькашrи
lз сlмеи
Соцiальний педагог Кривич
с.в.
Протягом
року
L
профi-.цактика
безпритульностi та
бездоглядностi;
попередження шrкiдливих
звичOк;
запобiгання насильства у
сiм'i;
поriередження негативних
проявiв серед дiтей 5l
неблагопопучних ciM' ях.
9
Активiзацiя роботи батькiвського
лекторiю з питаrlь rrравовоТ освiти
та DтrчлDаЕUG
l g DltлUD4llll/r
Застlтrник директора з ВР
Белова О.С.. соцiацьний
педагог Кривич С.В., класнi
Kepi вн ики
Протягом
PvlJ
10.
Акцiя <16 днiв проти насильства))
до Свропейського дня захист,ч
дiтей вiд сексуа,rьноТ експлуатапiТ
та сексуапьЕого насильства
Класнi керiвники, соцiальний
педагог Кривич С.В.
Листопад-
грудень,
202з
11.
IJикл заходiв в рамках MicbKoT
промоакцiТ <#ПравоНаЖиття>> :
iнформачiйно-пiзнавальна годрlна
<<Що означае бути людиноюD;
правознавча абетка кСтосунки
piBHocTi та поваги});
бесiди, зустрiчi з працiвниками
полiцiТ, соцiальних служб <Твос
правс} яа життя))
Соцiальний педагог Кривич
С.В., K;racHi керiвники
Листопал,
2а2з
12.
Провео,ги в школi:
- профiлактичнi заходи до
Мiжнародного дня боротьби
проти насиrUIя;
- рейди кТерлrторiя шкопI1 вiльна
вiд курiння>, профiлактлIчнi
заходи <Шкiдливi звички)) д0
Мiжна-родного дня вiдмови вiд
палiння;
- акцiю <Червона стрiчка> до
Всесвiтнього дiш боротьби зi
СНIfiом. Профiлактичнi бесiди;
- единий профiлактичний деЕь
<<Алкогольна залежнiс,гь
молодого органiзму>;
- випуск санбюлетеня
кПрофiлактика туберкульозу)i;
лекторiй (У здоровому тiлi -
здоровий д)D(); профiлактичнi
бесiдrт до Всесвiтнього Дня
боротьби з туберкульозом
<<LLIляхи розловсюджеllЕя
туберкульозу, ролъ
профiлактичних засобiв i
заходiв>:
- акцiю к.Щiти i молодь Кривбасу
Педагог-органiзатор ,
практичний психолог Гаренко
к.в.
соцiальний педагог Кривич
с.в.
Протягом
року
тр{хtдень безпеки
-;_-. .,лл...:,.t l:.,.,},,
ЛlИ l l( _ll>1-1t HUL l I ((ЦlГl. И /ii{ l 1r.
воно однеD. Ъ.4iнi-лекторiй
<<Наша безшека ч наtIIи.х
р}-ках);
заходи до Мiжнародного дня
боротьби з тютюнопацiнrrям:
акцiя <llа-тiнню - Hi!>; година
здоров'я <<KpTrrb паqити
сьогоднi!>; iнформацiйнi
хвилLlнки кНiкотин. lliнa
емrоцiй>;
роботе батькiвського всеобl.чу
<<fiозвiлля дитини,
Безкоrrтрольнiсть. або
за(}ttчен ня бро,rя;кн иц l liu)i:
спортивнi змагання,"гворrli та
iнте"пектуачьнi конкурси для
учнiв.
1з.
Активiзацiя роботи психологiчtlоТ
олужби щод0 виявлення дiтей. якi
потребlто,гь психологiчноi
пiдтримки, надання iM фаховоi
доt{омоги
Практичнlтri психолог Г'аренко
к.в.
Протягом
року
|4.
Залучення дiтей (групи ризику> до
участi ч гуртках та спортивних
лл--_-:-.-
uEK цl)t.
Класнi керiвники
Прот:ягом
року
15.
Монiторинг виконання <Правил
вн1трiшнього розrrорядку)) на
предмет заборони принесення в
школi вогнеfiальноТ, холодноТ зброi,
алкогоj]ьних та тютюнOвих
виробiв" наркотичних засобiв,
порнографiчноi rrродукцiТ
Адrлiнiстрацiя гiмназ iT Постiйно
16.
Проведення профi.lrактичноТ роботи
з батьками y.THiB, якi не виконуютъ
обов'язки lцодо виховання своТх
-: -л+i
лItLfl
Заступник з ВР Бслова О.С.,
практичний психолог Гаренко
К.В., соцiальний педагог
Кривич С.В.
Постiйно
17
Спiвпраця з працiвниками юстицiТ,
rrравоохоронних органiв, служби у
справах дiтей виконкому районноТ
у MicTi рали
Застl.пник директора з ВР,
педагог-органiзатор ,
практичний психолог Гаренко
К.В., соцiальний педагог
Кривич С.В., класнi керiвники
Постiйно
18.
Анал]з ,Iлану роботи з
профiлактики правопорушень
Заст5rпник директора з ВР
Белова о.С.
Згiдно з
планом

More Related Content

Similar to nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying

рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)
ssuser6fc40e
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptxЗвіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
dnz6kazochka
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
AleksSaf
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
school_inform72
 
нво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програманво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програма
Alexandr Miroshnik
 
Nakaz buling
Nakaz bulingNakaz buling
Nakaz buling
Юля Яловая
 
Статут КДНЗ "Казка"
Статут КДНЗ "Казка"Статут КДНЗ "Казка"
Статут КДНЗ "Казка"
Ольга Трифонова
 
рекомендації (2).pdf
рекомендації (2).pdfрекомендації (2).pdf
рекомендації (2).pdf
Olga Saulchak
 
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx.pdf
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx.pdfРічний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx.pdf
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx.pdf
ssusere37b56
 
Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021
andrijbug
 
Zvit exsperement 1 etap
Zvit exsperement 1 etapZvit exsperement 1 etap
Zvit exsperement 1 etap
Юля Яловая
 
Zvit 1 etap kzsh 122
Zvit 1 etap kzsh 122Zvit 1 etap kzsh 122
Zvit 1 etap kzsh 122
Юля Яловая
 
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docxРічний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
ssusere37b56
 
Заявка_03.06_2021.doc
Заявка_03.06_2021.docЗаявка_03.06_2021.doc
Заявка_03.06_2021.doc
Юля Яловая
 
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
AntonioWinn
 
на конференцію 2016 інклюзія caritas
на конференцію 2016 інклюзія caritasна конференцію 2016 інклюзія caritas
на конференцію 2016 інклюзія caritas
MARO51
 

Similar to nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying (20)

рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)рада профілактики 2021 2022 (1)
рада профілактики 2021 2022 (1)
 
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz194 School orders for systemic prevention of bullying
 
20
2020
20
 
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptxЗвіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
 
нво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програманво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програма
 
Nakaz buling
Nakaz bulingNakaz buling
Nakaz buling
 
3. метод.рек облнмц 2013 14
3. метод.рек облнмц 2013 143. метод.рек облнмц 2013 14
3. метод.рек облнмц 2013 14
 
Статут КДНЗ "Казка"
Статут КДНЗ "Казка"Статут КДНЗ "Казка"
Статут КДНЗ "Казка"
 
рекомендації (2).pdf
рекомендації (2).pdfрекомендації (2).pdf
рекомендації (2).pdf
 
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx.pdf
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx.pdfРічний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx.pdf
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx.pdf
 
Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021
 
Zvit exsperement 1 etap
Zvit exsperement 1 etapZvit exsperement 1 etap
Zvit exsperement 1 etap
 
Zvit 1 etap kzsh 122
Zvit 1 etap kzsh 122Zvit 1 etap kzsh 122
Zvit 1 etap kzsh 122
 
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docxРічний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
Річний звіт директора 2022-2023н.р. (1).docx
 
Заявка_03.06_2021.doc
Заявка_03.06_2021.docЗаявка_03.06_2021.doc
Заявка_03.06_2021.doc
 
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
№149 про організацію проф_роботи_у 2021-2022 навч._році
 
12
1212
12
 
на конференцію 2016 інклюзія caritas
на конференцію 2016 інклюзія caritasна конференцію 2016 інклюзія caritas
на конференцію 2016 інклюзія caritas
 

More from AleksSaf

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 

Recently uploaded

Monitorynh iakosti znan sz zarubizhnoi literatury 1.4.pdf
Monitorynh iakosti znan sz zarubizhnoi literatury 1.4.pdfMonitorynh iakosti znan sz zarubizhnoi literatury 1.4.pdf
Monitorynh iakosti znan sz zarubizhnoi literatury 1.4.pdf
olha1koval
 
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptxChildrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Irka Sizaya
 
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ssuser59c0a2
 
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdfПроєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
olha1koval
 
Сучасні дитячі письменники краю: знайомимо і популяризуємо
Сучасні дитячі письменники краю: знайомимо і популяризуємоСучасні дитячі письменники краю: знайомимо і популяризуємо
Сучасні дитячі письменники краю: знайомимо і популяризуємо
odbshevchenka
 
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Річний звіт директора 2023-2024 Стр.Кут.pdf
Річний звіт директора 2023-2024 Стр.Кут.pdfРічний звіт директора 2023-2024 Стр.Кут.pdf
Річний звіт директора 2023-2024 Стр.Кут.pdf
Ostap Vuschna
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
JurgenstiX
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Monitorynh pidvyshchennia profesiiynoho rivnia 1.12.pdf
Monitorynh pidvyshchennia profesiiynoho rivnia 1.12.pdfMonitorynh pidvyshchennia profesiiynoho rivnia 1.12.pdf
Monitorynh pidvyshchennia profesiiynoho rivnia 1.12.pdf
olha1koval
 
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdfMonitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
olha1koval
 
Monitorynh stanu vedennia e-jornal 1.2.pdf
Monitorynh stanu vedennia e-jornal 1.2.pdfMonitorynh stanu vedennia e-jornal 1.2.pdf
Monitorynh stanu vedennia e-jornal 1.2.pdf
olha1koval
 
Monitorynh vykonannia osvitnioi prohramy 1.7.pdf
Monitorynh vykonannia osvitnioi prohramy 1.7.pdfMonitorynh vykonannia osvitnioi prohramy 1.7.pdf
Monitorynh vykonannia osvitnioi prohramy 1.7.pdf
olha1koval
 
Monitorynh predmetnykh znan uchniv 1.13.pdf
Monitorynh predmetnykh znan uchniv 1.13.pdfMonitorynh predmetnykh znan uchniv 1.13.pdf
Monitorynh predmetnykh znan uchniv 1.13.pdf
olha1koval
 
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
olha1koval
 
звіт директора 2023-2024 Стр.Кут готовий_1.docx
звіт директора 2023-2024 Стр.Кут готовий_1.docxзвіт директора 2023-2024 Стр.Кут готовий_1.docx
звіт директора 2023-2024 Стр.Кут готовий_1.docx
Ostap Vuschna
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Monitorynh vedennia uchnivskoho portfolio1.5.pdf
Monitorynh vedennia uchnivskoho portfolio1.5.pdfMonitorynh vedennia uchnivskoho portfolio1.5.pdf
Monitorynh vedennia uchnivskoho portfolio1.5.pdf
olha1koval
 

Recently uploaded (18)

Monitorynh iakosti znan sz zarubizhnoi literatury 1.4.pdf
Monitorynh iakosti znan sz zarubizhnoi literatury 1.4.pdfMonitorynh iakosti znan sz zarubizhnoi literatury 1.4.pdf
Monitorynh iakosti znan sz zarubizhnoi literatury 1.4.pdf
 
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptxChildrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
Childrengarden193inKharkivPortfolio.pptx
 
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
ПОРТФОЛІО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №166 "ВЕРТИКАЛЬ"ХАРКІВСЬКОЇ...
 
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdfПроєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
Проєкт освтній диференціюємо домашнє завдання.pdf
 
Сучасні дитячі письменники краю: знайомимо і популяризуємо
Сучасні дитячі письменники краю: знайомимо і популяризуємоСучасні дитячі письменники краю: знайомимо і популяризуємо
Сучасні дитячі письменники краю: знайомимо і популяризуємо
 
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
«Олена Пчілка – барви творчості»: альманах робіт учасників обласного онлайн-к...
 
Річний звіт директора 2023-2024 Стр.Кут.pdf
Річний звіт директора 2023-2024 Стр.Кут.pdfРічний звіт директора 2023-2024 Стр.Кут.pdf
Річний звіт директора 2023-2024 Стр.Кут.pdf
 
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).pptШлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
Шлунково-кишкові кровотечі ммм (нова).ppt
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
Monitorynh pidvyshchennia profesiiynoho rivnia 1.12.pdf
Monitorynh pidvyshchennia profesiiynoho rivnia 1.12.pdfMonitorynh pidvyshchennia profesiiynoho rivnia 1.12.pdf
Monitorynh pidvyshchennia profesiiynoho rivnia 1.12.pdf
 
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdfMonitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
Monitorynh rezultatyvnosti roboty 1.14.pdf
 
Monitorynh stanu vedennia e-jornal 1.2.pdf
Monitorynh stanu vedennia e-jornal 1.2.pdfMonitorynh stanu vedennia e-jornal 1.2.pdf
Monitorynh stanu vedennia e-jornal 1.2.pdf
 
Monitorynh vykonannia osvitnioi prohramy 1.7.pdf
Monitorynh vykonannia osvitnioi prohramy 1.7.pdfMonitorynh vykonannia osvitnioi prohramy 1.7.pdf
Monitorynh vykonannia osvitnioi prohramy 1.7.pdf
 
Monitorynh predmetnykh znan uchniv 1.13.pdf
Monitorynh predmetnykh znan uchniv 1.13.pdfMonitorynh predmetnykh znan uchniv 1.13.pdf
Monitorynh predmetnykh znan uchniv 1.13.pdf
 
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
№ 133, 04.06.2024, pidsumky metodychnoi roboty z uchyteliamy shkoly u 2023-2...
 
звіт директора 2023-2024 Стр.Кут готовий_1.docx
звіт директора 2023-2024 Стр.Кут готовий_1.docxзвіт директора 2023-2024 Стр.Кут готовий_1.docx
звіт директора 2023-2024 Стр.Кут готовий_1.docx
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Monitorynh vedennia uchnivskoho portfolio1.5.pdf
Monitorynh vedennia uchnivskoho portfolio1.5.pdfMonitorynh vedennia uchnivskoho portfolio1.5.pdf
Monitorynh vedennia uchnivskoho portfolio1.5.pdf
 

nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying

 • 1. кР},{ВоРiЗЬКА ПМнАЗUl N972 криворIзькоТ мrсъкоi рАдi,l КоО {|/{РП{}У 331Iб402 B.l,.t. R"ttmeltl!tliHc,b^:tt, Хч. .tt. ltрчвчfu Piz. Кр uв o1l i з ь лtuй р сrйо н, lH i пlл о пе mр о в с ь ка о (l л а ctll ь, 5 а 0 7 1 wел. 0 9 7 - 5 5 5 - 3 5 - 0 2, е -lп ai l ks со i а7 2 (|D,gm ail. сс;пэ нАкАз вiд 01.09"2023 р. Про заmверlжсенн,я персоI7шпъноzо сlоrаlу Pal u з профiпакmuкu пр ttи опорулпень КГ М 72 КХ{Р у 2023-2024 н.р. NgУ€2 - ад На виконання Законч УкраiЪи <Про cBiTy> (ст. 54). Указу Президента УкраiЪи Ncl9512020 ,<l1po На-цiонацъну стратегiю рOзбудови безпечного i здорового освiтнього середовиIItа у новiй украiнськiй школi>>. керуIочись I4етодичними рекомендацiями з питань виховноi роботи, а також, з метою активiзацii системноТ роботи з формування правовоТ ку-цьтури учнiв, виявпеitiiя та ус-t'ЁенЁя причин i умов. lцо сfiрIIяiоть учинеtiнtо дiтьми правоIlорушень, подолання негатиtsних проявiв у молодiжному середовищi, посилення iндивiдуальноi корекцiйноi роботи з дiтьми, якi мають ознаки агресивноi поведiнки. l]роведення iнформацiйно-просвiтницькоТ роботи з батьками та законними представниками дiтей, схильних до протиправноТ поведiнки та поперед}кення правопору-шень, злочинностi i бездоглядностi школярiв. НАКАЗУЮ: i. Затверлити персональний склад Ради з профi"пактики правопорушеЕь КГ ЛЬ 72: . голова ради, заступЕик директора з виховноi роботи Белова О.С.,, . вiдповiда,тьний секретар ради, соцiа,тьний педагог Кривич С.В.; . члени Ради: практич}тий психолог Гаренко К.В.; педагог-органiзатор Максилtенко Г.С.,, класний керiвник. представник у{ня запрошеЕого на Раду профiлактики. 2. Членам ради профiлактики роботу свою дiяльнiсть направити на: - комплекс профiлактичних заходiв. спрямованих на пiдвиrцення психоJIого- педагогiчноi KoMпeTeHTHocTi батькiв, формlъання в них свiдомого та вiдповiдального ставлення до виконання обов'язкiв. пов'язаних з утриманЕял,I, вихованням та освiтою дiтей; - ранн€ виявлення дiтей, якi належать до групи ризику через iх незахиrценiсть та iншi чинники, rцо можуть призвести до соцiального вiдторгнення дитини та набуття шкiд;tивих звичок: - iнформацiйну просвiтницьку роботу з дiтьми та батьками або законними представниками дiтей. схильних до протиправноТ поведiнки, сприяти в органiзачiТ позакласноi дiяльностi цiеТ категорiТ дiтей; - €lктивlзувати виконаýнr{ основних проIр€lh{ з виконанням прlоритетних завдань профiлактишоi роботи в закладi та шрофiлактитлоi правови,ховноi роботи, спрямовrшоi на зниження рiвня злоIм}Iностi серод дiтей.
 • 2. З. Ч;-tенам рали профiлактr-тки" в умовах вOснного стану. засiдання проводити за вимогою v rьпппляr,i питтяйrr zl. Класним керiRникам продовжити проведення заходiв. сIiрямованих на органiзацi}с, rrirсlфiлактичних акrliй- загаjlьношкiльних заходiв. виховних гOj{ин, KoHKypciB. jlекцiй (випуск газет- бю:rетенiв. Ltlo B],{cBiT;-ilotoTb змiст i резу,пьтат роботи) та irrшJiTx форrт профiлактичноi роботи з даЕого питання. 5, Вiдповiдальноr,lу за оновлення шкiлъного сайту Сафонову О.В. розмiстити цей наказ на сайтi КГ }с 72. --l аЬ ничишорук ffиректор КГ Ns 72 З н а каз rэ.лl о э н ct й c1_1,t ;l е н i : Бе-lтсrва о.С. Г'ареr:кс К.В. Кривич С.В. MaKctrivteHKo Сафонов О.В. t}. L гlмнАзlfi l,i072.. кривOрЕзьксl tvtlcbKo.i рАди |дёнtифiкацlйниti код 33416402 m (] з lD ( i! "} { lJ ,,] :] Ф ф ý "{)фш
 • 3. fiодаток 1 до наказу Жg t/t вiд 01.09.2023 р. зАтвЕр ПЛАН ЗАХОДIВ ЩОДО ПРОФIЛАКТИКИ ПРАВОIIОРУШЕНЬ БЕЗДОГЛШНОСТI в Криворiзькiй гiмназii на 2а23/2024 н.р. криЕсрIз bKoi млськOiрАдi{ i4ентифiкацiйяий JЪ з/п Змiст роботи Вiдповiдальнi TepMiH виконаIIЕri 1 Проведенrrя просвiтницькоi дiяльностi, спрямованоТ Еа формування негатиtsного стаtsлення до протиправних дiй Заступник з ВР Бслова 0.С., соцiальний педагог Кривич С.В." практичний психолог Гаренко К.В.. класнi керiвники Постiйно 2 Органiзацiя та проведеЕня рейдiв <fliти вулицi>, <Урок>, <IJигарка>, кСiм'я>. Заступник з ВР Бслова О.С., практичний психолог Гаренко К.В., соц,шедагог Кривич С.В.. пелагог-орган i затор, класнi керiвники Постiйно, щомiсщя J Поновлення банку даних про учнiв, якi перебуваrоть на внутрirrrкiльному облiку та об.з-riку в ювенальнiй превенцiТ Соцiапьний педагог Кривич с.в. Вересень 1. Органiзчвати консультацiТ для учнiв * (групи ризику> з метою попередження правопорушень та корекчii ix поведiнки Практичний психолог Гаренко к.в. Постiйно 5 своечасне дестрyктивних систеNIатична утримання неповнолiтнiх виявлення сiмей, Тх облiк, перевiрка умов й виховання Класнi керiвники, педагог- органiзатор, практичний 1]сихолог Гаренко С.В.. соцiа,тьний педагог Кривич с.R. Постiйно 6 Проводити консультативну роботу з батьками <Важкi дiти> Практичний психолог Гаренко к,в., соцiашьний педагог Кривич с.в. Постiйно Забезпечення зайнятостi учнiв, схильних до правопорушень та девiантноi поведiнки у вiльний вiд навчання час та пiд час канiкул. Проведення культурно-мистецьких акцiй, спортивних змагань та туристични,ч подорожей Заступник директора з ВР Бслова о,С., класнi керiвники, педагог- органiзатор, практичний 1lсихолог, соцiаtьний педагог Постiйно 8 Проводити iнформаrliйно- консулътативнi залrяття з батькашrи lз сlмеи Соцiальний педагог Кривич с.в. Протягом року
 • 4. L профi-.цактика безпритульностi та бездоглядностi; попередження шrкiдливих звичOк; запобiгання насильства у сiм'i; поriередження негативних проявiв серед дiтей 5l неблагопопучних ciM' ях. 9 Активiзацiя роботи батькiвського лекторiю з питаrlь rrравовоТ освiти та DтrчлDаЕUG l g DltлUD4llll/r Застlтrник директора з ВР Белова О.С.. соцiацьний педагог Кривич С.В., класнi Kepi вн ики Протягом PvlJ 10. Акцiя <16 днiв проти насильства)) до Свропейського дня захист,ч дiтей вiд сексуа,rьноТ експлуатапiТ та сексуапьЕого насильства Класнi керiвники, соцiальний педагог Кривич С.В. Листопад- грудень, 202з 11. IJикл заходiв в рамках MicbKoT промоакцiТ <#ПравоНаЖиття>> : iнформачiйно-пiзнавальна годрlна <<Що означае бути людиноюD; правознавча абетка кСтосунки piBHocTi та поваги}); бесiди, зустрiчi з працiвниками полiцiТ, соцiальних служб <Твос правс} яа життя)) Соцiальний педагог Кривич С.В., K;racHi керiвники Листопал, 2а2з 12. Провео,ги в школi: - профiлактичнi заходи до Мiжнародного дня боротьби проти насиrUIя; - рейди кТерлrторiя шкопI1 вiльна вiд курiння>, профiлактлIчнi заходи <Шкiдливi звички)) д0 Мiжна-родного дня вiдмови вiд палiння; - акцiю <Червона стрiчка> до Всесвiтнього дiш боротьби зi СНIfiом. Профiлактичнi бесiди; - единий профiлактичний деЕь <<Алкогольна залежнiс,гь молодого органiзму>; - випуск санбюлетеня кПрофiлактика туберкульозу)i; лекторiй (У здоровому тiлi - здоровий д)D(); профiлактичнi бесiдrт до Всесвiтнього Дня боротьби з туберкульозом <<LLIляхи розловсюджеllЕя туберкульозу, ролъ профiлактичних засобiв i заходiв>: - акцiю к.Щiти i молодь Кривбасу Педагог-органiзатор , практичний психолог Гаренко к.в. соцiальний педагог Кривич с.в. Протягом року
 • 5. тр{хtдень безпеки -;_-. .,лл...:,.t l:.,.,},, ЛlИ l l( _ll>1-1t HUL l I ((ЦlГl. И /ii{ l 1r. воно однеD. Ъ.4iнi-лекторiй <<Наша безшека ч наtIIи.х р}-ках); заходи до Мiжнародного дня боротьби з тютюнопацiнrrям: акцiя <llа-тiнню - Hi!>; година здоров'я <<KpTrrb паqити сьогоднi!>; iнформацiйнi хвилLlнки кНiкотин. lliнa емrоцiй>; роботе батькiвського всеобl.чу <<fiозвiлля дитини, Безкоrrтрольнiсть. або за(}ttчен ня бро,rя;кн иц l liu)i: спортивнi змагання,"гворrli та iнте"пектуачьнi конкурси для учнiв. 1з. Активiзацiя роботи психологiчtlоТ олужби щод0 виявлення дiтей. якi потребlто,гь психологiчноi пiдтримки, надання iM фаховоi доt{омоги Практичнlтri психолог Г'аренко к.в. Протягом року |4. Залучення дiтей (групи ризику> до участi ч гуртках та спортивних лл--_-:-.- uEK цl)t. Класнi керiвники Прот:ягом року 15. Монiторинг виконання <Правил вн1трiшнього розrrорядку)) на предмет заборони принесення в школi вогнеfiальноТ, холодноТ зброi, алкогоj]ьних та тютюнOвих виробiв" наркотичних засобiв, порнографiчноi rrродукцiТ Адrлiнiстрацiя гiмназ iT Постiйно 16. Проведення профi.lrактичноТ роботи з батьками y.THiB, якi не виконуютъ обов'язки lцодо виховання своТх -: -л+i лItLfl Заступник з ВР Бслова О.С., практичний психолог Гаренко К.В., соцiальний педагог Кривич С.В. Постiйно 17 Спiвпраця з працiвниками юстицiТ, rrравоохоронних органiв, служби у справах дiтей виконкому районноТ у MicTi рали Застl.пник директора з ВР, педагог-органiзатор , практичний психолог Гаренко К.В., соцiальний педагог Кривич С.В., класнi керiвники Постiйно 18. Анал]з ,Iлану роботи з профiлактики правопорушень Заст5rпник директора з ВР Белова о.С. Згiдно з планом