SlideShare a Scribd company logo
lодаток 1
до наказу tlb "z7z
вlд
ПЛАН ЗАХОДIВ
з оргАнrзАцIi РОБОТИ З ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ
В Криворiзькiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв NЬ72
на 202212023 н.р.
код з341м02
Jю
п/п
Змiст роботи
Вiдповiдальн
l
TepMiH
виконанн
я
1
Забезпечувати ефективну
консультацiйно-методичну робоry з
кJIасЕими керЬникашrи з питань
профiлактики бродяжництва,
злочинностi, HapKoMaHiT,
тютюнопалiння, iнших асоцiальнrдr
гlроявiв.
Засryгrник з
нвр
Луценко Л.I.
Соцiалъний
педагог
Кривич С.В.
Постiйно
2
Органiзувати rrроведеннrl
iнформацiйних зустрiчей дJuI юIасних
керiвникiв з питань cTBopeHHrI
безпечного освiтнього середовища
Засryпник з
нвр
Луценко Л.I.
Практичний
психолог
Гаренко К.В.
Протягом
рOку
а
J
Виявляти та ставити на вЕуц)iшкiлънlй
профiлактичний облiк неблагополуrнi
ciM'i з метою недOIцццеЕшI порушеннr{
прав дiтей.
ГIроводити обстеження умов
tIрожив€}ння дiтсй в даних сiм'ях iз
заIýценшIм rrредставникiв соцiальних
сrтужб
Засryпник з
нвр
Луценко Л,I.
Вересень
4 Органiзувати консультацii для yrHiB - ГIрактичний Постiйно
(|рупи ризику> з метою попередження
правопорушенъ та корекцiТ Тх поведiнки
психолог
Гаренко К.В.
5
Органiзувати i здiйснювати конц)олъ за
IIроведенн;Iм iнформацiйно-
роз'яснювальноi роботи серед
учасникiв освiтнього цроцесу щодо
trорядку реагуваннrI на випадки булiнry
та вiдповiдальностi за булiнг.
Bci
працlвцики
закладу
Постiйно
6
Проводити iнформаlдiйно-
роз'яснюв€uIьну роботу з батькiвською
цромадсъкiстю щодо вiдповiдальностi
за ЕеналежЕе виконанЕя батъкiвських
обов'язкiв щодо навчаЕIuI, вID(оваIIня та
уIриманшI неповнолiтнiх; свосчасно
iнiцiювати прагненшI батъкiв до
вiдповiдалъностi за ухипеЕIrя вiд
нчtлежного виконаЕЕrt батькiвських
обов'язкiв.
Заоryпник з
нвр
Лученко Л.I.
Соцiальний
педагог
Кривич С.В.
Постiйно
7
Формування здорового сгlособу жI,Iтгя,
попередженнr[
"ютюнокп}iння,
вживаннrI наркотичних речовин та
апкогольних напоiв
Педагог-
органiзатор
Класнi
керiвники
Постiйно
8
Проводити iнформацiйно-
консультативнi занrIття з батьками iз
неблагопоJI}цнI,D( сiмей :
- Профiлактика безпритулъностi та
бездоглядноотi;
- Попередження шкiдливlж звиIIок;
- Загrобiгання Еасидьства у ciM'i;
- Попередженнrtнегативних
проявiв серед дiтей у
неблагогrоJryчнlu( ciM' ях.
Соцiальний
педагог
Кривич С.В.
Протягом
року
9 Оформити та постiйЕо погIовнювати
матерiалами iнформацйнi стенди
(буклети, пдакати, пам'ятки), виставки
ГIедагог-
органiзатор
Протягом
року
7
Y
лiтератури щодо формування здорового
способу життя у дiтей та учнiвсъкоi
молодi
10.
ГIровести в школi:
- мiсячник анти€шIкOгольноi,
антинаркотичноi, антитютюновоi
пропаганди;
- тиждень "За здоровий спосiб життя";
- Урок здоров'я з нагоди вiдзначення
Всесвiтнього дня здоров'я;
- Заходи до Всесвiтнього дня шрOти
тютюнокурiння
- виставки-коЕк)фси соцiального
пlrакату, peKJIaMи, фоторобiт та
дитячого малюнка з питань
формування здорового способу
життя серед дiтей та yrHiBcbKoi
молодi;
- акцiю до Всесвiтнього дrя боротъби
з BIJUCHIffоM "Це стосуетъся
кожного";
спортивнi змаганrrя,творчi та
iнтелектуа-шьнi конкж)си для школярiв.
ГIедагог*
органiзатор
Практичний
психолOг
Гаренко К.В.
соцiальний
педагог
Кривич С.В.
Протягом
року
l1
Сприяти заJýдIенню |ромадсъких
органiзацiй, вищюl навч€шъних закладiв
та iнших ЕекOмерцiйних органiзацiй до
проведення профiлактичнлDt заходiв для
учасникiв освiтнього процесу.
Застулник з
нвр
Луценко Л.I.
Протягом
року
12.
Зал5.чення дiтей (цругrи рI4зику> до
1"racTi у гуртках та спортивЕю( секцi-шr
Класнi
керiвники Протягом
року
13. Здiйснювати заходи щодо
шопередженIUI проникнення у
свiдомiсть дiтей культу насЕльства,
жорстокостi, екстремiзму, ксенофобii та
расистсъких гrроявiв
Педагог-
органiзатор
Практичний
психOлог
Гаренко К.В
Класнi
керiвники
Постiйно
I
|4.
Розглядати KoHKpeTHi проблеми
вихованнrI дiтей -у неблагопоJýсtних
сiм'ях на шеш)адах, нарадах
Засryпник з
нвр
Луценко Л.I.
Раз в
семестр
15.
ГIровести профiлактичнi заходи щодо
запобiгання формуваннrI та розвитку
серед дiтей заJIежностi вiд азартних}
комп'ютерних iгор та iHTepHeT
залежностi
Г{едагог-
органiзатор
Пракгичний
ПСИХОJIОГ
Гаренко К.В
Класнi
керiвники
Постiйно
16
Прогrагшrда медичних заIuIть серед
учнiв та батькiв:
Бвсiдл гrро шкiдливiсть алкоголю,
тютюну, наркотикiв;
Про небезпеку венеричних
захворювань, CHIffy
Медсестра
Раз в
семесц)
17.
З метою пощрапIенrrя успiшностi та
дисциплiни учнiв проводити операцiТ-
рейди:
О'Урок", "Щiти Вулицъ",
"Перерва", "Запiзнення".
соцiаьний
педагоr
Кривич С.В.
Постiйно
18.
Сприяти реалiзацii про|рами <<Школа i
uолiцiлl iз гrредставниками патрульноi
полiцii MicTa дJuI здобувачiв освiти
закJIаду.
Засцлпник з
нвр
Луценко Л.I.
Соцiаrrьний
педагOг
Кривич С.В.
Протягом
року
19
Тримати пiд постiйним контролем
НебЛагОпо.гrlпrнi ciM' i та пiдтримувати
зв'язок з родинами, дG вихов}ються
учнi ВШО
Соцiалъний
педагог
Кривич С.В.
Класнi
керiвники
Постiйно
2а забезпечити системне вивчення та Класнi Постiйно
дотримання школярами Правил для
здобувачiв освiти
керlвники
2.
Проводити тематичнi вюrовнi години,
бесiди, дисгý/ти, тренiнги з форrчryванIuI
толерантних вiдносин мiж }цнrtми.
Педагог-
органiзатор
Класнi
керiвники
Щомiсяця

More Related Content

What's hot

Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
ssuser34622d
 
Протокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docxПротокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docx
ssuserc0ed1f
 
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
Alla Kolosai
 
річний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..docрічний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..doc
Olga Saulchak
 
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
 
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptxОрг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
DeponDe
 
презентація золота осінь
презентація золота осіньпрезентація золота осінь
презентація золота осінь
Ugledar_UVK
 
План роботи пришкільного табору відпочинку "Струмок"
План роботи пришкільного табору відпочинку "Струмок"План роботи пришкільного табору відпочинку "Струмок"
План роботи пришкільного табору відпочинку "Струмок"
Alla Kolosai
 
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнівПедрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
дима вовк
 
Протокол засідання ЕК
Протокол засідання ЕКПротокол засідання ЕК
Протокол засідання ЕК
VsimPPT
 
Рада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdfРада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdf
ssuserac8ec11
 
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docxНавчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx
ssuser58a979
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
AleksSaf
 
як підписувати роботу (олімпіада 2016)
як підписувати роботу (олімпіада 2016)як підписувати роботу (олімпіада 2016)
як підписувати роботу (олімпіада 2016)
anette2013
 
Документація табору
Документація таборуДокументація табору
Документація табору
Ковпитська ЗОШ
 
форми і методи діяльності асистента вчителя
форми і методи діяльності асистента вчителяформи і методи діяльності асистента вчителя
форми і методи діяльності асистента вчителя
bymbarishka
 
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
Юля Яловая
 
Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»
Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»
Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
 
презентація булінг 6 кл
презентація булінг 6 клпрезентація булінг 6 кл
презентація булінг 6 кл
Svetlana Solyanik
 
Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.
Ковпитська ЗОШ
 

What's hot (20)

Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
 
Протокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docxПротокол педради №4.docx
Протокол педради №4.docx
 
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
План-сітка РОБОТИ МОВНОГО ЗАГОНУ у пришкільному таборі - 2016
 
річний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..docрічний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..doc
 
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
 
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptxОрг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
 
презентація золота осінь
презентація золота осіньпрезентація золота осінь
презентація золота осінь
 
План роботи пришкільного табору відпочинку "Струмок"
План роботи пришкільного табору відпочинку "Струмок"План роботи пришкільного табору відпочинку "Струмок"
План роботи пришкільного табору відпочинку "Струмок"
 
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнівПедрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
 
Протокол засідання ЕК
Протокол засідання ЕКПротокол засідання ЕК
Протокол засідання ЕК
 
Рада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdfРада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdf
 
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docxНавчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
 
як підписувати роботу (олімпіада 2016)
як підписувати роботу (олімпіада 2016)як підписувати роботу (олімпіада 2016)
як підписувати роботу (олімпіада 2016)
 
Документація табору
Документація таборуДокументація табору
Документація табору
 
форми і методи діяльності асистента вчителя
форми і методи діяльності асистента вчителяформи і методи діяльності асистента вчителя
форми і методи діяльності асистента вчителя
 
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
 
Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»
Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»
Презентація-огляд «Добровільні захисники Вітчизни»
 
презентація булінг 6 кл
презентація булінг 6 клпрезентація булінг 6 кл
презентація булінг 6 кл
 
Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.
 

Similar to План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf

nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
school_inform72
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
school_inform72
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
AleksSaf
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
school_inform72
 
Виховна робота
Виховна робота Виховна робота
Виховна робота
kpschool7
 
Nakaz buling
Nakaz bulingNakaz buling
Nakaz buling
Юля Яловая
 
Сергієнко О.
Сергієнко О.Сергієнко О.
Сергієнко О.
Sergey Plyaka
 
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016
Tamara Emec
 
нво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програманво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програма
Alexandr Miroshnik
 
Nakaz preventuvne
Nakaz preventuvneNakaz preventuvne
Nakaz preventuvne
Юля Яловая
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Unbib Mk
 
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р.
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р. щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р.
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р.
Сергій Якуба
 
Zvit 20 21
Zvit 20 21Zvit 20 21
Zvit 20 21
Olga Saulchak
 
Публічний звіт 2017
Публічний звіт 2017 Публічний звіт 2017
Публічний звіт 2017
Лидия Рудакова
 
Zvit 2018 2019
Zvit 2018 2019Zvit 2018 2019
Zvit 2018 2019
Olga Saulchak
 
103
103103
103
kzsh22
 
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptxЗвіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
dnz6kazochka
 
Місячник
МісячникМісячник
Місячник
Rebbit2015
 

Similar to План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf (20)

nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz192 School orders for systemic prevention of bullying
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
 
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
 
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdfПлан заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
План заходів КГ 72 запобігання та протидія булінгу.pdf
 
Nakaz
NakazNakaz
Nakaz
 
Виховна робота
Виховна робота Виховна робота
Виховна робота
 
Nakaz buling
Nakaz bulingNakaz buling
Nakaz buling
 
Сергієнко О.
Сергієнко О.Сергієнко О.
Сергієнко О.
 
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016
нарада кер ків , заст.директорів 30.08.2016
 
нво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програманво № 79 концепція та програма
нво № 79 концепція та програма
 
Nakaz preventuvne
Nakaz preventuvneNakaz preventuvne
Nakaz preventuvne
 
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
Бібліо+ : інформаційний бюлетень : вип. 22
 
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р.
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р. щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р.
щ7ершплан виховної роботи на 2014 2015 н.р.
 
Zvit 20 21
Zvit 20 21Zvit 20 21
Zvit 20 21
 
Публічний звіт 2017
Публічний звіт 2017 Публічний звіт 2017
Публічний звіт 2017
 
Zvit 2018 2019
Zvit 2018 2019Zvit 2018 2019
Zvit 2018 2019
 
103
103103
103
 
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptxЗвіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
 
Місячник
МісячникМісячник
Місячник
 

More from AleksSaf

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
AleksSaf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
AleksSaf
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
AleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
AleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
AleksSaf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
AleksSaf
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
AleksSaf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
AleksSaf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
AleksSaf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
AleksSaf
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
AleksSaf
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
AleksSaf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
AleksSaf
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
AleksSaf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
AleksSaf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
AleksSaf
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
AleksSaf
 

More from AleksSaf (20)

zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdfzarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
zarahuvannia do pershogo klassu IMG_20240607_0001.pdf
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
Dim_nasylstvo_na_sayt_kg72.pdf_dokument_
 
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdfrish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
rish_vrr_perelik_teritoriy_obslugovuvannia.pdf
 
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlenniaIMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
IMG_20240228_0001.pdf KG 72 kriviy rig zamovlennia
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikivрезультат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
результат вибору.pdf 2 klas zamovlennia pidruchnikiv
 
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg721 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
1 клас.pdf zamovlennia pidruchnikiv kg72
 
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdfunicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
unicef_immidiate_actions_frame__proofreading_ua__1_31_07_2023.pdf
 
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docxПрограма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
Програма КГ №72 щодо подолоння освітніх втрат.docx
 
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdfrishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
rishennya_1_kolegii_zatv__programi_podolannya_osvitnih_vtrat_na_2023_2024n_r.pdf
 
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdfprograma_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
programa_osvitni_vtrati_do_rishenya_kolegii_1_vid_21_09_2023.pdf
 
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenyascanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
scanlite.pdf ks72 kriviy rig kursi povyshenya
 
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz198 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz196 School orders for systemic prevention of bullying
 
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullyingnakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
nakaz195 School orders for systemic prevention of bullying
 

План заходів КГ 72 з організації роботи з превентивного виховання.pdf

 • 1. lодаток 1 до наказу tlb "z7z вlд ПЛАН ЗАХОДIВ з оргАнrзАцIi РОБОТИ З ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ В Криворiзькiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв NЬ72 на 202212023 н.р. код з341м02 Jю п/п Змiст роботи Вiдповiдальн l TepMiH виконанн я 1 Забезпечувати ефективну консультацiйно-методичну робоry з кJIасЕими керЬникашrи з питань профiлактики бродяжництва, злочинностi, HapKoMaHiT, тютюнопалiння, iнших асоцiальнrдr гlроявiв. Засryгrник з нвр Луценко Л.I. Соцiалъний педагог Кривич С.В. Постiйно 2 Органiзувати rrроведеннrl iнформацiйних зустрiчей дJuI юIасних керiвникiв з питань cTBopeHHrI безпечного освiтнього середовища Засryпник з нвр Луценко Л.I. Практичний психолог Гаренко К.В. Протягом рOку а J Виявляти та ставити на вЕуц)iшкiлънlй профiлактичний облiк неблагополуrнi ciM'i з метою недOIцццеЕшI порушеннr{ прав дiтей. ГIроводити обстеження умов tIрожив€}ння дiтсй в даних сiм'ях iз заIýценшIм rrредставникiв соцiальних сrтужб Засryпник з нвр Луценко Л,I. Вересень 4 Органiзувати консультацii для yrHiB - ГIрактичний Постiйно
 • 2. (|рупи ризику> з метою попередження правопорушенъ та корекцiТ Тх поведiнки психолог Гаренко К.В. 5 Органiзувати i здiйснювати конц)олъ за IIроведенн;Iм iнформацiйно- роз'яснювальноi роботи серед учасникiв освiтнього цроцесу щодо trорядку реагуваннrI на випадки булiнry та вiдповiдальностi за булiнг. Bci працlвцики закладу Постiйно 6 Проводити iнформаlдiйно- роз'яснюв€uIьну роботу з батькiвською цромадсъкiстю щодо вiдповiдальностi за ЕеналежЕе виконанЕя батъкiвських обов'язкiв щодо навчаЕIuI, вID(оваIIня та уIриманшI неповнолiтнiх; свосчасно iнiцiювати прагненшI батъкiв до вiдповiдалъностi за ухипеЕIrя вiд нчtлежного виконаЕЕrt батькiвських обов'язкiв. Заоryпник з нвр Лученко Л.I. Соцiальний педагог Кривич С.В. Постiйно 7 Формування здорового сгlособу жI,Iтгя, попередженнr[ "ютюнокп}iння, вживаннrI наркотичних речовин та апкогольних напоiв Педагог- органiзатор Класнi керiвники Постiйно 8 Проводити iнформацiйно- консультативнi занrIття з батьками iз неблагопоJI}цнI,D( сiмей : - Профiлактика безпритулъностi та бездоглядноотi; - Попередження шкiдливlж звиIIок; - Загrобiгання Еасидьства у ciM'i; - Попередженнrtнегативних проявiв серед дiтей у неблагогrоJryчнlu( ciM' ях. Соцiальний педагог Кривич С.В. Протягом року 9 Оформити та постiйЕо погIовнювати матерiалами iнформацйнi стенди (буклети, пдакати, пам'ятки), виставки ГIедагог- органiзатор Протягом року 7
 • 3. Y лiтератури щодо формування здорового способу життя у дiтей та учнiвсъкоi молодi 10. ГIровести в школi: - мiсячник анти€шIкOгольноi, антинаркотичноi, антитютюновоi пропаганди; - тиждень "За здоровий спосiб життя"; - Урок здоров'я з нагоди вiдзначення Всесвiтнього дня здоров'я; - Заходи до Всесвiтнього дня шрOти тютюнокурiння - виставки-коЕк)фси соцiального пlrакату, peKJIaMи, фоторобiт та дитячого малюнка з питань формування здорового способу життя серед дiтей та yrHiBcbKoi молодi; - акцiю до Всесвiтнього дrя боротъби з BIJUCHIffоM "Це стосуетъся кожного"; спортивнi змаганrrя,творчi та iнтелектуа-шьнi конкж)си для школярiв. ГIедагог* органiзатор Практичний психолOг Гаренко К.В. соцiальний педагог Кривич С.В. Протягом року l1 Сприяти заJýдIенню |ромадсъких органiзацiй, вищюl навч€шъних закладiв та iнших ЕекOмерцiйних органiзацiй до проведення профiлактичнлDt заходiв для учасникiв освiтнього процесу. Застулник з нвр Луценко Л.I. Протягом року 12. Зал5.чення дiтей (цругrи рI4зику> до 1"racTi у гуртках та спортивЕю( секцi-шr Класнi керiвники Протягом року 13. Здiйснювати заходи щодо шопередженIUI проникнення у свiдомiсть дiтей культу насЕльства, жорстокостi, екстремiзму, ксенофобii та расистсъких гrроявiв Педагог- органiзатор Практичний психOлог Гаренко К.В Класнi керiвники Постiйно
 • 4. I |4. Розглядати KoHKpeTHi проблеми вихованнrI дiтей -у неблагопоJýсtних сiм'ях на шеш)адах, нарадах Засryпник з нвр Луценко Л.I. Раз в семестр 15. ГIровести профiлактичнi заходи щодо запобiгання формуваннrI та розвитку серед дiтей заJIежностi вiд азартних} комп'ютерних iгор та iHTepHeT залежностi Г{едагог- органiзатор Пракгичний ПСИХОJIОГ Гаренко К.В Класнi керiвники Постiйно 16 Прогrагшrда медичних заIuIть серед учнiв та батькiв: Бвсiдл гrро шкiдливiсть алкоголю, тютюну, наркотикiв; Про небезпеку венеричних захворювань, CHIffy Медсестра Раз в семесц) 17. З метою пощрапIенrrя успiшностi та дисциплiни учнiв проводити операцiТ- рейди: О'Урок", "Щiти Вулицъ", "Перерва", "Запiзнення". соцiаьний педагоr Кривич С.В. Постiйно 18. Сприяти реалiзацii про|рами <<Школа i uолiцiлl iз гrредставниками патрульноi полiцii MicTa дJuI здобувачiв освiти закJIаду. Засцлпник з нвр Луценко Л.I. Соцiаrrьний педагOг Кривич С.В. Протягом року 19 Тримати пiд постiйним контролем НебЛагОпо.гrlпrнi ciM' i та пiдтримувати зв'язок з родинами, дG вихов}ються учнi ВШО Соцiалъний педагог Кривич С.В. Класнi керiвники Постiйно 2а забезпечити системне вивчення та Класнi Постiйно
 • 5. дотримання школярами Правил для здобувачiв освiти керlвники 2. Проводити тематичнi вюrовнi години, бесiди, дисгý/ти, тренiнги з форrчryванIuI толерантних вiдносин мiж }цнrtми. Педагог- органiзатор Класнi керiвники Щомiсяця