SlideShare a Scribd company logo
โครงงานสารวจ
เรื่อง สารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
นักเรียนชั้น ม.4-5
จัดทาโดย
นายพฤฒพงศ์ ชาญวิทยา ม.5/2 เลขที่ 3
นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ล้อม ม.5/2 เลขที่ 28
นางสาวณัฐฐา ศรีอินทร์ ม.5/2 เลขที่ 30
นางสาวพิมพ์ลภัส กลมทุกสิ่ง ม.5/2 เลขที่ 31
นางสาวเกสรา วัจนะ ม.5/2 เลขที่ 38
รายวิชา IS
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ภาคเรียนที่ 2
ก
คานา
โครงงานเรื่องนี้จัดทาขึ้นเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย หรือผลกระทบ จากการใช้สมาร์โฟน
และสารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5/2ทั้งการเล่นอินเตอร์เน็ตการถ่ายรูป การทางาน
หรือ การเล่นเกมส์
ก ลุ่ ม ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า ห วัง เ ป็ น อ ย่า ง ยิ่ ง ว่า ก า ร ท า โ ค ร ง ง า น ส า ร ว จ ดี
จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาและสนใจ รวมทั้งนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
คณะผู้จัดทา
ข
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
IS2 ที่คอยใ ห้คาเสน อแน ะ แน วคิด คลอดจน การแก้ไข้ข้อบกพ ร่องต่างๆ มาโดยตลอด
จนโครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอ กร าบ ขอ บ พ ระ คุณ คุณ พ่อ คุณ แ ม่ ผู้ป กค รอ ง ที่ ค อ ยใ ห้ คาป รึ ก ษ าต่าง ๆ
รวมทั้งคอยเป็นกาลังใจที่ดีเสมอมา
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนา ในการทาโครงงานชิ้นนี้
สุดท้ายขอขอบใจน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ให้ความร่วมมือในการสารวจครั้งนี้
คณะผู้จัดทา
ค
สารบัญ
เรื่อง หน้า
คานา ก
กิตติกรรมประกาศ ข
สารบัญ ค
บทที่ 1 บทนา 1-3
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 4
สังคมก้มหน้า
Social Network
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน 5
บทที่ 4 ผลการศึกษา 6-7
บทที่ 5 สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ 8
บรรณานุกรม 9
ภาคผนวก 10-12
1
บทที่ 1
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ปั จ จุ บั น ไ ม่ ว่ าจ ะ เดิ น ท า ง ไป ไ ห น ม า ไ ห น กั บ ค ร อ บ ค รั ว เพื่ อ น พี่ น้ อ ง
หรือว่ามองไปที่คนรอบข้างมักจะเห็นแต่ละคนต่างนั่งก้มหน้าอยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของตัวเองกันแท
บ ทั้ ง สิ้ น จึ ง ท า ใ ห้ เ กิ ด ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ ใ ห ม่ ใ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ชื่ อ
“สั ง ค ม ก้ ม ห น้ า ”ซึ่ ง เ ป็ น ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ อ ยู่ ไ ม่ น้ อ ย
หากเรายังปล่อยปละละเลยให้ สังคมเป็ น เช่ นนี้ต่อไปแม้แต่เวลาข้ามถนน หรืออยู่กลางถน น
ก็ยังจ้องมองไปที่จอภาพ มากกว่าที่จะระมัดระวังตัวจากภยันตรายรอบข้าง บางทีได้รับสัญญาณก็ไม่รับรู้
เพราะ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนโลกไซเบอร์ ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง
หรือไม่ได้อยู่กับสติ เป็นปราการด่านสาคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวสักเท่าไหร่แล้ว
จากพฤติกรรมทางสังคมของผู้คนในยุค SocialNetwork ที่ผู้คนต่างก้มหน้าอยู่กันอุปกรณ์
พ ก พ าส่ ว น ตัว ไม่ว่าจ ะ เ ป็ น โ ท ร ศัพ ท์ มือ ถื อ ไ อ แ พ ด ไ อ โ ฟ น แ ท็ บ เล็ ต ต่า ง ๆ
ซึ่งเราจะพบเห็นอยู่ได้ทั่วไปว่าผู้คนเหล่านี้ต่าง ง่วนอยู่กับการ แชท ผ่านไลน์ กับเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อน
การโพสต์ภาพ อาหารที่กาลังจะทาน ห รือทานเสร็จแล้วผ่าน หน้าจอเฟสบุ๊ค หรือการกด Like
กับเพื่อนที่โพ สต์กิจกรรมใน กลุ่มเกือบจะทุกวินาที ทาให้ไม่ได้สน ใจพูดคุยกัน ในร้านอาหาร
เป็นภาพที่ชินตา สาหรับสังคมบ้านเรา
ดัง นั้ น กลุ่ม ขอ ง ข้าพ เจ้าจึง ต้อ ง ก าร ส าร วจพ ฤติ ก รรม ขอ ง นั ก เรี ยน ชั้ น ม .5
และหาสาเหตุของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียนชั้น ม.5 ในโรงเรียนของเรา
1.2 วัตถุประสงค์
1.สารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม. 4-5
2.หาสาเหตุส่วนมากที่ทาให้ผู้คนติดสมาร์ทโฟน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
2
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียน
2. แนวคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อคนที่สนใจสมาร์ทโฟนมากกว่าสน
ใจคนรอบข้าง
1.5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้สมาร์โฟน
ประกอบด้วย 3ห่วง
พ อ ป ร ะ ม า ณ
ใช้สมาร์ทโฟนอย่างเป็นเวลารู้จักการแบ่งเวลาในการทางานหรือเลนอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล
มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ น ตั ว เ อ ง ก า ร ใ ช้ ส ม า ร์ ท โ ฟ น ใ น ปั จ จุ บั น
มี ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ซึ่ ง มี ข้ อ มู ล ม า ก ม า ย ทั้ ง สิ่ ง ที่ ดี แ ล ะ ไ ม่ดี
เราต้องรู้จักการเลือกเสพข้อมูลที่มีประโยชน์กับตัวเอง ไม่หลงงมงายกับข่าวสารข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ
2 เงื่อนไข
เงื่อนไขความรู้ : (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
ก า ร มี ค ว า ม รู้ ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ใ ช้ ส ม า ร์ ท โ ฟ น อ ย่ า ง ถู ก วิ ธี
มีความรอบคอบในการทางานหรือเลือกข้อมูลอย่างถูกต้อง ควรเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
และ ระ มัดระ วัง ไม่ใ ห้ ตน เองส น ใ จสมาร์ โฟ น มากเกิน ไป เราควรสน ใจสิ่ ง แวดล้อม
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเองและคนรอบข้าง
เงื่อนไขคุณธรรม: (ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน)
เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่จะไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการโกหกหลอกลวงเกี่ยวกับการสร้างข้อ
มู ล ต้ อ ง ใ ช้ ส ติ ปั ญ ญ า ใ น ก า ร จั ด ท า ห รื อ เ ลื อ ก ห า ข้ อ มู ล ที่ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
3
อ ด ท น ใ น ก า ร ท า ง า น ห รื อ สิ่ ง ที่ ยั่ ว ย ว น ต่ า ง
ๆรวมทั้งรู้จักแบ่งปันข้อมูลหรือคาเตือนที่ดีต่อผู้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ต
ผลกระทบ
1) มีผลทาให้เราใจร้อน คาดหวังผลเร็วขึ้น อารมณ์หงุดหงิดง่ายแต่เดิมในยุคที่เราสื่อสารด้วยการ
ส่ ง จ ด ห ม า ย ติ ด แ ส ต ม ป์ ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า เ ป็ น ห ลั ก วั น
กว่าที่จะสื่อสารกันได้หากว่าเป็นข้ามทวีปด้วยแล้วเป็นหลักสัปดาห์ทีเดียว แต่ปัจจุบันส่งอีเมลข้ามทวีปไปแ
ล้วห ากมอ ง น าฬิ ก าแ ล้วคิ ดว่า อีก ฝ่ ายน่าจะ ต้อ ง ตื่น แ ล้ว แ ละ ไม่ต อบ มาใ น ทัน ที
อีกฝ่ ายก็รู้สึ กขุ่น มัวแล้วว่าอีกฝ่ ายห ายไปไหน ทาไมไม่ตอบ เพราะมีสมมุติฐานเบื้องต้น ว่า
โลกหมุนเร็วแล้วทุกคนต้องเร็วเท่ากัน พอเกิดความคาดหวังแล้วไม่สมหวัง ก็เกิดอารมณ์ขุ่นมัวและบ่อย ๆ
ครั้งก็ไม่รู้ว่า นั่นคือการเกิดโทสะขึ้นมาแล้ว เก็บความคับข้องใจกลายเป็นอารมณ์ต่อไปอีก
2) ขาดสติ ขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมจนอาจจะก่อเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นนอกเหนือไปจากนี้
การที่สังคมเราเป็น “สังคมก้มหน้า”ใจลอย จิตไปจดจ่ออยู่กับเนื้อหา “คอนเทนต์” บนหน้าจอสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตจนไม่เหลือปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ทั้ง ๆ ที่บางทีอยู่ในภาวะที่จาเป็นต้องระมัดระวังตัว
เช่น การข้ามถนน หรือขับรถอยู่บนทางด่วน นั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจแบบใด “ความรู้ตัวทั่วพร้อม”
ยั ง อ ยู่ ค ร บ ดี ห รื อ ไ ม่
หรือว่าจิตใจเราลอยไปอยู่กับสิ่งอื่นและไม่สามารถที่จะควบคุมด้วยตนเองได้อีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าเทคโ
นโลยีต่าง ๆ มีคุณูปการต่อการผลักดันโลกไปข้างหน้า แต่การใช้และปล่อยให้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ต่ า ง ๆ ม า มี อิ ท ธิ พ ล เ ห นื อ “ฮิ ว แ ม น แ ว ร์ ”
หรือมนุษย์ผู้มีศักยภาพในการควบคุมจิตใจตนและใช้จิตใจอันหนักแน่นและมีทิศทางของตนในการใช้ประโ
ย ช น์ สิ่ ง ต่ า ง ๆ
ที่กล่าวมา ที่สุดแล้วเราก็กลายเป็ นเพียงทาสของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เพื่อนมนุษย์เราผลิตขึ้นมา
แทนที่เราจะเป็นนาย เราจะกลายเป็นบ่าวไปสมบูรณ์แบบ
4
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คานิยามศัพท์
1 .social network เ ป็ น ค า ที่ ใ ช้ เ รี ย ก ค อ น เ ซ็ ป ต์ “โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง สั ง ค ม ”
แบบหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของคน ซึ่งคนสองคนจะเชื่อมต่อถึงกันด้วยหลายๆ ปัจจัย เช่น เป็นเพื่อน,
เป็ น เ ค รื อ ญ า ติ , มี ค ว า ม ส น ใ จ ที่ เ ห มื อ น กั น , มี ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ เ ห มื อ น กั น ,
รวมทั้งการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์
2.สังคมก้มหน้า ห รือ SocialIgnoreismซึ่ งยืมคาย่อมาจากเพื่อน ชาวต่างชาติว่า“SI ลิซึ่ม“
แล ะ ได้นิ ยามอ าการ ขอ ง ก ลุ่มเส พ ติ ด ไ ว้ใ น บ ท ค วาม สั ง คมก้มห น้ า (Social Ignore)
ว่าคือคนกลุ่มที่เป็นบุคคลประเภทเสพติดข่าวสารหรือเทคโนโลยี ว่างไม่เกิน 5นาทีจะต้องหยิบSmart Phone
หรือ Tablet ขึ้นมาใช้โดยไม่สนใจคนรอบข้าง นอกจากอุปกรณ์ของตนเองตลอดเวลา
5
บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
วิธีการจัดทาโครงงาน
1. สังเกตพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 ในชีวิตประจาวันภายในโรงเรียน
2. ทาแบบสอบถามเพื่อสารวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในการเล่นโซเชี่ยวของแต่ละบุคคล
3. แจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5
4. สรุปแบบสอบถาม
5. บันทึกผลการดาเนินงาน
6. อภิปรายผล
6
บทที่ 4
ผลการศึกษาค้นคว้า
จากการสารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 ได้ผล ดังนี้
1.ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน
2. เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนใน 1วัน
ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน ม.4 ม.5
1. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน 13 8
2. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน 12 15
3. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน - 2
เหตุผล ม.4 ม.5
7
3. อาการของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ภายใน 1 วัน
อาการ ม.4 ม.5
ซึมเศร้า - -
สดใส ร่างเริง 14 13
เฉย ๆ 7 8
หงุดหงิด 4 3
อื่น ๆ - 1
เล่นเกมส์ 9 7
ทางาน 3 7
เซลฟี่ 1 2
ติดโซเชี่ยล (Facebook,Line,Instagram,Twitter) 4 6
ดูหนัง,ดูรายการโปรด,ดูซีรี่ย์,ดูการ์ตูน 8 3
อื่น ๆ - -
8
บทที่ 5
สรุป อภิปราย เสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินงาน
จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 4 แ ล ะ 5
จะพบว่าในหนึ่งวันนักเรียนจะใช้เวลาในการเล่นสมาร์ทโฟนกันเป็นจานวนมาก ในหลาย ๆ สาเหตุ
และทาให้นักเรียนมีการแสดงออกถึงอารมณ์หลาย ๆ อารมณ์
อภิปราย
จ าก ก าร ส อ บ ถ า ม นั ก เรี ย น ชั้ น มัธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่ 4 แ ล ะ 5 จ าน ว น 50 ค น
จะพบว่ามีนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลา 2-4ชั่วโมง มีทั้งหมด 21คน นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลา
4-6ชั่วโมง มีทั้งหมด 27คน และนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็ นเวลา 6ชั่วโมงขึ้นไปมีจานวน 2คน
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากการเล่นเกม/ดูหนัง,ดูรายการโปรด,ดูซีรี่ย์,ดูการ์ตูน/ทางาน/ติดโซเชียล
(Facebook,Line,Instagram,Twitter) และเซลฟี่ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มจานวนนักเรียนที่ต้องสารวจให้มีจานวนมากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน
9
2. ควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่วกับการใช้สมาร์ทโฟนที่ถูกต้องรวมทั้งผลกระทบและข้อดีข้อเสียในการใ
ช้สมาร์ทโฟน
บรรณานุกรม
http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/act/main_php/print_informed.php?id_count_inform=3758
https://www.gotoknow.org/posts/548278
http://www.pr.chula.ac.th/index.php/15-article/78-2014-05-19-01-32-52
http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/degree_bns/km_mobile.html
http://www.slideshare.net/AekapojPoosathan/5-31018403
10
ภาคผนวก
11
รูปที่ 1 การรวบรวมรูปเล่มโครงงาน
12
รูปที่ 2 การรวบรวมรูปเล่มโครงงาน
13
รูปที่ 2 การสารวจการใช้สมาร์ทโฟน
รูปที่ 2 การสารวจการใช้สมาร์ทโฟน
14
จัดทาโดย
นายพฤฒพงศ์ ชาญวิทยา ม.5/2 เลขที่ 3
นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ล้อม ม.5/2 เลขที่ 28
นางสาวณัฐฐา ศรีอินทร์ ม.5/2 เลขที่ 30
นางสาวพิมพ์ลภัส กลมทุกสิ่ง ม.5/2เลขที่ 31
นางสาวเกสรา วัจนะ ม.5/2 เลขที่ 38

More Related Content

What's hot

หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
ssuser858855
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดพัน พัน
 
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
Pongpan Pairojana
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
 
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
โทโต๊ะ บินไกล
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
 
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
Jiraporn
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานSattawat Backer
 
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา  พาสะอาดโครงงานจิตอาสา  พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา พาสะอาดGob Chantaramanee
 
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทAekapoj Poosathan
 
โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)Guntima NaLove
 
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
BoomCNC
 
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อsukanya5729
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้องPongtep Treeone
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
โครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิโครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิ
ศกลวรรณ ปิ่นแก้ว
 
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียนโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
yudohappyday
 

What's hot (20)

หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
 
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
 
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
 
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา  พาสะอาดโครงงานจิตอาสา  พาสะอาด
โครงงานจิตอาสา พาสะอาด
 
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
 
โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)
 
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
 
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
 
โครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิโครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิ
 
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียนโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
 

Viewers also liked

นักสืบสายลม
นักสืบสายลมนักสืบสายลม
นักสืบสายลม
Taweesak Poochai
 
Airdetectiveshandbook
AirdetectiveshandbookAirdetectiveshandbook
Airdetectiveshandbook
Taweesak Poochai
 
Lichen
LichenLichen
สังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้า
NoTe Tumrong
 
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Puet Mp
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan
 
โครงงานปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
โครงงานปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโครงงานปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
โครงงานปริมาณฝุ่นละอองในอากาศThrus Teerakiat
 
Powerpoint โครงงานสำรวจป่าไม้ในตำบลคำนาดี
Powerpoint โครงงานสำรวจป่าไม้ในตำบลคำนาดีPowerpoint โครงงานสำรวจป่าไม้ในตำบลคำนาดี
Powerpoint โครงงานสำรวจป่าไม้ในตำบลคำนาดีอาภัสรา ยิ่งคำแหง
 
โครงงาน NoteBook
โครงงาน NoteBookโครงงาน NoteBook
โครงงาน NoteBooksirikandaTom
 
โครงงานสำรวจการใช สมาร ทโฟน
โครงงานสำรวจการใช สมาร ทโฟนโครงงานสำรวจการใช สมาร ทโฟน
โครงงานสำรวจการใช สมาร ทโฟนSzo'k JaJar
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
Porshe Hope
 
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงก...
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงก...โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงก...
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงก...oryornoi
 
พฤติกรรมเด็กติดเกม
พฤติกรรมเด็กติดเกมพฤติกรรมเด็กติดเกม
พฤติกรรมเด็กติดเกมnatchanit
 
แบบสอบถามการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่น
แบบสอบถามการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่นแบบสอบถามการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่น
แบบสอบถามการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่นNutchaporn Kanchanakorn
 
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่นเรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่นNutdanai Dt
 
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดีแบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดีmaethaya
 
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Sombom
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามสำเร็จ นางสีคุณ
 
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัยตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
rubtumproject.com
 

Viewers also liked (20)

นักสืบสายลม
นักสืบสายลมนักสืบสายลม
นักสืบสายลม
 
Airdetectiveshandbook
AirdetectiveshandbookAirdetectiveshandbook
Airdetectiveshandbook
 
Lichen
LichenLichen
Lichen
 
สังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้า
สังคมก้มหน้า
 
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
 
โครงงานปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
โครงงานปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโครงงานปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
โครงงานปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
 
Powerpoint โครงงานสำรวจป่าไม้ในตำบลคำนาดี
Powerpoint โครงงานสำรวจป่าไม้ในตำบลคำนาดีPowerpoint โครงงานสำรวจป่าไม้ในตำบลคำนาดี
Powerpoint โครงงานสำรวจป่าไม้ในตำบลคำนาดี
 
โครงงาน NoteBook
โครงงาน NoteBookโครงงาน NoteBook
โครงงาน NoteBook
 
โครงงานสำรวจการใช สมาร ทโฟน
โครงงานสำรวจการใช สมาร ทโฟนโครงงานสำรวจการใช สมาร ทโฟน
โครงงานสำรวจการใช สมาร ทโฟน
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
 
Social
SocialSocial
Social
 
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงก...
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงก...โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงก...
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงก...
 
พฤติกรรมเด็กติดเกม
พฤติกรรมเด็กติดเกมพฤติกรรมเด็กติดเกม
พฤติกรรมเด็กติดเกม
 
แบบสอบถามการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่น
แบบสอบถามการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่นแบบสอบถามการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่น
แบบสอบถามการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่น
 
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่นเรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น
 
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดีแบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
 
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
 
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัยตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
 

Similar to โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5

ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยีปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
N'Name Phuthiphong
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ นักเรียนชั้น ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ นักเรียนชั้น ม.4-5kessara61977
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของkessara61977
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
Porshe Hope
 
อินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะ
อินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะอินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะ
อินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะพายุ ตัวป่วน
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2kessara61977
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2kessara61977
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5kessara61977
 
2562 final-project 32-40
2562 final-project 32-402562 final-project 32-40
2562 final-project 32-40
Napisx
 
Final project
Final projectFinal project
Final project
ppchanoknan
 
อินเตอร์เน็ต เพื่อนรักเพื่อนร้ายของวัยรุ่น
อินเตอร์เน็ต เพื่อนรักเพื่อนร้ายของวัยรุ่นอินเตอร์เน็ต เพื่อนรักเพื่อนร้ายของวัยรุ่น
อินเตอร์เน็ต เพื่อนรักเพื่อนร้ายของวัยรุ่น
เดชฤทธิ์ ทองประภา
 
โครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจโครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจkessara61977
 
การสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุด
การสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุดการสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุด
การสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุดพัน พัน
 
สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1kessara61977
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระ
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระ
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระ
Wanarut Boonyung
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)พัน พัน
 
2562 final-project 33.1
2562 final-project 33.12562 final-project 33.1
2562 final-project 33.1
Napisa22
 
Thailand Internet User Profile 2014 Presentation
Thailand Internet User Profile 2014 PresentationThailand Internet User Profile 2014 Presentation
Thailand Internet User Profile 2014 Presentation
WiseKnow Thailand
 

Similar to โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5 (20)

ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยีปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ นักเรียนชั้น ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ นักเรียนชั้น ม.4-5
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
 
อินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะ
อินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะอินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะ
อินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะ
 
งานนำเสนอ5[2]
งานนำเสนอ5[2]งานนำเสนอ5[2]
งานนำเสนอ5[2]
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
 
2562 final-project 32-40
2562 final-project 32-402562 final-project 32-40
2562 final-project 32-40
 
Final project
Final projectFinal project
Final project
 
อินเตอร์เน็ต เพื่อนรักเพื่อนร้ายของวัยรุ่น
อินเตอร์เน็ต เพื่อนรักเพื่อนร้ายของวัยรุ่นอินเตอร์เน็ต เพื่อนรักเพื่อนร้ายของวัยรุ่น
อินเตอร์เน็ต เพื่อนรักเพื่อนร้ายของวัยรุ่น
 
โครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจโครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจ
 
การสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุด
การสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุดการสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุด
การสำรวจช่วงอายุของวัยรุ่นที่มีภาวะติดเกมมากที่สุด
 
สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระ
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระ
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระ
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
 
2562 final-project 33.1
2562 final-project 33.12562 final-project 33.1
2562 final-project 33.1
 
2561 project -2
2561 project -22561 project -2
2561 project -2
 
Thailand Internet User Profile 2014 Presentation
Thailand Internet User Profile 2014 PresentationThailand Internet User Profile 2014 Presentation
Thailand Internet User Profile 2014 Presentation
 

More from kessara61977

METHODS
METHODSMETHODS
METHODS
kessara61977
 
Is3sharinglove
Is3sharingloveIs3sharinglove
Is3sharinglove
kessara61977
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรักkessara61977
 
It news sutida
It news sutidaIt news sutida
It news sutida
kessara61977
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
kessara61977
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
kessara61977
 
Is3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรักIs3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรัก
kessara61977
 
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3kessara61977
 
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนการสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนkessara61977
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2kessara61977
 
กลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internetกลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internetkessara61977
 
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะkessara61977
 
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์kessara61977
 
การฟังเพลง
การฟังเพลงการฟังเพลง
การฟังเพลงkessara61977
 
รอยเตอร์
รอยเตอร์รอยเตอร์
รอยเตอร์kessara61977
 

More from kessara61977 (17)

METHODS
METHODSMETHODS
METHODS
 
Is3sharinglove
Is3sharingloveIs3sharinglove
Is3sharinglove
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรัก
 
It news sutida
It news sutidaIt news sutida
It news sutida
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
 
Is3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรักIs3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรัก
 
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
 
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนการสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
กลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internetกลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internet
 
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
 
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
 
การฟังเพลง
การฟังเพลงการฟังเพลง
การฟังเพลง
 
รอยเตอร์
รอยเตอร์รอยเตอร์
รอยเตอร์
 

โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5

 • 1. โครงงานสารวจ เรื่อง สารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ นักเรียนชั้น ม.4-5 จัดทาโดย นายพฤฒพงศ์ ชาญวิทยา ม.5/2 เลขที่ 3 นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ล้อม ม.5/2 เลขที่ 28 นางสาวณัฐฐา ศรีอินทร์ ม.5/2 เลขที่ 30 นางสาวพิมพ์ลภัส กลมทุกสิ่ง ม.5/2 เลขที่ 31 นางสาวเกสรา วัจนะ ม.5/2 เลขที่ 38 รายวิชา IS โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2
 • 2. ก คานา โครงงานเรื่องนี้จัดทาขึ้นเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย หรือผลกระทบ จากการใช้สมาร์โฟน และสารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5/2ทั้งการเล่นอินเตอร์เน็ตการถ่ายรูป การทางาน หรือ การเล่นเกมส์ ก ลุ่ ม ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า ห วัง เ ป็ น อ ย่า ง ยิ่ ง ว่า ก า ร ท า โ ค ร ง ง า น ส า ร ว จ ดี จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาและสนใจ รวมทั้งนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง คณะผู้จัดทา
 • 3. ข กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา IS2 ที่คอยใ ห้คาเสน อแน ะ แน วคิด คลอดจน การแก้ไข้ข้อบกพ ร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนโครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอ กร าบ ขอ บ พ ระ คุณ คุณ พ่อ คุณ แ ม่ ผู้ป กค รอ ง ที่ ค อ ยใ ห้ คาป รึ ก ษ าต่าง ๆ รวมทั้งคอยเป็นกาลังใจที่ดีเสมอมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนา ในการทาโครงงานชิ้นนี้ สุดท้ายขอขอบใจน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ให้ความร่วมมือในการสารวจครั้งนี้ คณะผู้จัดทา
 • 4. ค สารบัญ เรื่อง หน้า คานา ก กิตติกรรมประกาศ ข สารบัญ ค บทที่ 1 บทนา 1-3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 4 สังคมก้มหน้า Social Network บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน 5 บทที่ 4 ผลการศึกษา 6-7 บทที่ 5 สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ 8 บรรณานุกรม 9 ภาคผนวก 10-12
 • 5. 1 บทที่ 1 1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปั จ จุ บั น ไ ม่ ว่ าจ ะ เดิ น ท า ง ไป ไ ห น ม า ไ ห น กั บ ค ร อ บ ค รั ว เพื่ อ น พี่ น้ อ ง หรือว่ามองไปที่คนรอบข้างมักจะเห็นแต่ละคนต่างนั่งก้มหน้าอยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของตัวเองกันแท บ ทั้ ง สิ้ น จึ ง ท า ใ ห้ เ กิ ด ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ ใ ห ม่ ใ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ชื่ อ “สั ง ค ม ก้ ม ห น้ า ”ซึ่ ง เ ป็ น ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ อ ยู่ ไ ม่ น้ อ ย หากเรายังปล่อยปละละเลยให้ สังคมเป็ น เช่ นนี้ต่อไปแม้แต่เวลาข้ามถนน หรืออยู่กลางถน น ก็ยังจ้องมองไปที่จอภาพ มากกว่าที่จะระมัดระวังตัวจากภยันตรายรอบข้าง บางทีได้รับสัญญาณก็ไม่รับรู้ เพราะ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนโลกไซเบอร์ ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง หรือไม่ได้อยู่กับสติ เป็นปราการด่านสาคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวสักเท่าไหร่แล้ว จากพฤติกรรมทางสังคมของผู้คนในยุค SocialNetwork ที่ผู้คนต่างก้มหน้าอยู่กันอุปกรณ์ พ ก พ าส่ ว น ตัว ไม่ว่าจ ะ เ ป็ น โ ท ร ศัพ ท์ มือ ถื อ ไ อ แ พ ด ไ อ โ ฟ น แ ท็ บ เล็ ต ต่า ง ๆ ซึ่งเราจะพบเห็นอยู่ได้ทั่วไปว่าผู้คนเหล่านี้ต่าง ง่วนอยู่กับการ แชท ผ่านไลน์ กับเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อน การโพสต์ภาพ อาหารที่กาลังจะทาน ห รือทานเสร็จแล้วผ่าน หน้าจอเฟสบุ๊ค หรือการกด Like กับเพื่อนที่โพ สต์กิจกรรมใน กลุ่มเกือบจะทุกวินาที ทาให้ไม่ได้สน ใจพูดคุยกัน ในร้านอาหาร เป็นภาพที่ชินตา สาหรับสังคมบ้านเรา ดัง นั้ น กลุ่ม ขอ ง ข้าพ เจ้าจึง ต้อ ง ก าร ส าร วจพ ฤติ ก รรม ขอ ง นั ก เรี ยน ชั้ น ม .5 และหาสาเหตุของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียนชั้น ม.5 ในโรงเรียนของเรา 1.2 วัตถุประสงค์ 1.สารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม. 4-5 2.หาสาเหตุส่วนมากที่ทาให้ผู้คนติดสมาร์ทโฟน 1.3 ขอบเขตของโครงงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
 • 6. 2 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียน 2. แนวคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อคนที่สนใจสมาร์ทโฟนมากกว่าสน ใจคนรอบข้าง 1.5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้สมาร์โฟน ประกอบด้วย 3ห่วง พ อ ป ร ะ ม า ณ ใช้สมาร์ทโฟนอย่างเป็นเวลารู้จักการแบ่งเวลาในการทางานหรือเลนอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม มีเหตุผล มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ น ตั ว เ อ ง ก า ร ใ ช้ ส ม า ร์ ท โ ฟ น ใ น ปั จ จุ บั น มี ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ซึ่ ง มี ข้ อ มู ล ม า ก ม า ย ทั้ ง สิ่ ง ที่ ดี แ ล ะ ไ ม่ดี เราต้องรู้จักการเลือกเสพข้อมูลที่มีประโยชน์กับตัวเอง ไม่หลงงมงายกับข่าวสารข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ 2 เงื่อนไข เงื่อนไขความรู้ : (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) ก า ร มี ค ว า ม รู้ ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ใ ช้ ส ม า ร์ ท โ ฟ น อ ย่ า ง ถู ก วิ ธี มีความรอบคอบในการทางานหรือเลือกข้อมูลอย่างถูกต้อง ควรเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และ ระ มัดระ วัง ไม่ใ ห้ ตน เองส น ใ จสมาร์ โฟ น มากเกิน ไป เราควรสน ใจสิ่ ง แวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเองและคนรอบข้าง เงื่อนไขคุณธรรม: (ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน) เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่จะไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการโกหกหลอกลวงเกี่ยวกับการสร้างข้อ มู ล ต้ อ ง ใ ช้ ส ติ ปั ญ ญ า ใ น ก า ร จั ด ท า ห รื อ เ ลื อ ก ห า ข้ อ มู ล ที่ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
 • 7. 3 อ ด ท น ใ น ก า ร ท า ง า น ห รื อ สิ่ ง ที่ ยั่ ว ย ว น ต่ า ง ๆรวมทั้งรู้จักแบ่งปันข้อมูลหรือคาเตือนที่ดีต่อผู้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ต ผลกระทบ 1) มีผลทาให้เราใจร้อน คาดหวังผลเร็วขึ้น อารมณ์หงุดหงิดง่ายแต่เดิมในยุคที่เราสื่อสารด้วยการ ส่ ง จ ด ห ม า ย ติ ด แ ส ต ม ป์ ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า เ ป็ น ห ลั ก วั น กว่าที่จะสื่อสารกันได้หากว่าเป็นข้ามทวีปด้วยแล้วเป็นหลักสัปดาห์ทีเดียว แต่ปัจจุบันส่งอีเมลข้ามทวีปไปแ ล้วห ากมอ ง น าฬิ ก าแ ล้วคิ ดว่า อีก ฝ่ ายน่าจะ ต้อ ง ตื่น แ ล้ว แ ละ ไม่ต อบ มาใ น ทัน ที อีกฝ่ ายก็รู้สึ กขุ่น มัวแล้วว่าอีกฝ่ ายห ายไปไหน ทาไมไม่ตอบ เพราะมีสมมุติฐานเบื้องต้น ว่า โลกหมุนเร็วแล้วทุกคนต้องเร็วเท่ากัน พอเกิดความคาดหวังแล้วไม่สมหวัง ก็เกิดอารมณ์ขุ่นมัวและบ่อย ๆ ครั้งก็ไม่รู้ว่า นั่นคือการเกิดโทสะขึ้นมาแล้ว เก็บความคับข้องใจกลายเป็นอารมณ์ต่อไปอีก 2) ขาดสติ ขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมจนอาจจะก่อเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นนอกเหนือไปจากนี้ การที่สังคมเราเป็น “สังคมก้มหน้า”ใจลอย จิตไปจดจ่ออยู่กับเนื้อหา “คอนเทนต์” บนหน้าจอสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตจนไม่เหลือปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ทั้ง ๆ ที่บางทีอยู่ในภาวะที่จาเป็นต้องระมัดระวังตัว เช่น การข้ามถนน หรือขับรถอยู่บนทางด่วน นั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจแบบใด “ความรู้ตัวทั่วพร้อม” ยั ง อ ยู่ ค ร บ ดี ห รื อ ไ ม่ หรือว่าจิตใจเราลอยไปอยู่กับสิ่งอื่นและไม่สามารถที่จะควบคุมด้วยตนเองได้อีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าเทคโ นโลยีต่าง ๆ มีคุณูปการต่อการผลักดันโลกไปข้างหน้า แต่การใช้และปล่อยให้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ต่ า ง ๆ ม า มี อิ ท ธิ พ ล เ ห นื อ “ฮิ ว แ ม น แ ว ร์ ” หรือมนุษย์ผู้มีศักยภาพในการควบคุมจิตใจตนและใช้จิตใจอันหนักแน่นและมีทิศทางของตนในการใช้ประโ ย ช น์ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่กล่าวมา ที่สุดแล้วเราก็กลายเป็ นเพียงทาสของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เพื่อนมนุษย์เราผลิตขึ้นมา แทนที่เราจะเป็นนาย เราจะกลายเป็นบ่าวไปสมบูรณ์แบบ
 • 8. 4 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง คานิยามศัพท์ 1 .social network เ ป็ น ค า ที่ ใ ช้ เ รี ย ก ค อ น เ ซ็ ป ต์ “โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง สั ง ค ม ” แบบหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของคน ซึ่งคนสองคนจะเชื่อมต่อถึงกันด้วยหลายๆ ปัจจัย เช่น เป็นเพื่อน, เป็ น เ ค รื อ ญ า ติ , มี ค ว า ม ส น ใ จ ที่ เ ห มื อ น กั น , มี ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ เ ห มื อ น กั น , รวมทั้งการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์ 2.สังคมก้มหน้า ห รือ SocialIgnoreismซึ่ งยืมคาย่อมาจากเพื่อน ชาวต่างชาติว่า“SI ลิซึ่ม“ แล ะ ได้นิ ยามอ าการ ขอ ง ก ลุ่มเส พ ติ ด ไ ว้ใ น บ ท ค วาม สั ง คมก้มห น้ า (Social Ignore) ว่าคือคนกลุ่มที่เป็นบุคคลประเภทเสพติดข่าวสารหรือเทคโนโลยี ว่างไม่เกิน 5นาทีจะต้องหยิบSmart Phone หรือ Tablet ขึ้นมาใช้โดยไม่สนใจคนรอบข้าง นอกจากอุปกรณ์ของตนเองตลอดเวลา
 • 9. 5 บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน วิธีการจัดทาโครงงาน 1. สังเกตพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 ในชีวิตประจาวันภายในโรงเรียน 2. ทาแบบสอบถามเพื่อสารวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในการเล่นโซเชี่ยวของแต่ละบุคคล 3. แจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 4. สรุปแบบสอบถาม 5. บันทึกผลการดาเนินงาน 6. อภิปรายผล
 • 10. 6 บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า จากการสารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 ได้ผล ดังนี้ 1.ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน 2. เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนใน 1วัน ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน ม.4 ม.5 1. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน 13 8 2. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน 12 15 3. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน - 2 เหตุผล ม.4 ม.5
 • 11. 7 3. อาการของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ภายใน 1 วัน อาการ ม.4 ม.5 ซึมเศร้า - - สดใส ร่างเริง 14 13 เฉย ๆ 7 8 หงุดหงิด 4 3 อื่น ๆ - 1 เล่นเกมส์ 9 7 ทางาน 3 7 เซลฟี่ 1 2 ติดโซเชี่ยล (Facebook,Line,Instagram,Twitter) 4 6 ดูหนัง,ดูรายการโปรด,ดูซีรี่ย์,ดูการ์ตูน 8 3 อื่น ๆ - -
 • 12. 8 บทที่ 5 สรุป อภิปราย เสนอแนะ สรุปผลการดาเนินงาน จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 4 แ ล ะ 5 จะพบว่าในหนึ่งวันนักเรียนจะใช้เวลาในการเล่นสมาร์ทโฟนกันเป็นจานวนมาก ในหลาย ๆ สาเหตุ และทาให้นักเรียนมีการแสดงออกถึงอารมณ์หลาย ๆ อารมณ์ อภิปราย จ าก ก าร ส อ บ ถ า ม นั ก เรี ย น ชั้ น มัธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่ 4 แ ล ะ 5 จ าน ว น 50 ค น จะพบว่ามีนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลา 2-4ชั่วโมง มีทั้งหมด 21คน นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลา 4-6ชั่วโมง มีทั้งหมด 27คน และนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็ นเวลา 6ชั่วโมงขึ้นไปมีจานวน 2คน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากการเล่นเกม/ดูหนัง,ดูรายการโปรด,ดูซีรี่ย์,ดูการ์ตูน/ทางาน/ติดโซเชียล (Facebook,Line,Instagram,Twitter) และเซลฟี่ตามลาดับ ข้อเสนอแนะ 1. เพิ่มจานวนนักเรียนที่ต้องสารวจให้มีจานวนมากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน
 • 17. 13 รูปที่ 2 การสารวจการใช้สมาร์ทโฟน รูปที่ 2 การสารวจการใช้สมาร์ทโฟน
 • 18. 14 จัดทาโดย นายพฤฒพงศ์ ชาญวิทยา ม.5/2 เลขที่ 3 นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ล้อม ม.5/2 เลขที่ 28 นางสาวณัฐฐา ศรีอินทร์ ม.5/2 เลขที่ 30 นางสาวพิมพ์ลภัส กลมทุกสิ่ง ม.5/2เลขที่ 31 นางสาวเกสรา วัจนะ ม.5/2 เลขที่ 38