SlideShare a Scribd company logo
สำรวจพฤติกรรมกำรใช้สมำร์ทโฟนของ
นักเรียนชั้น ม.4-5
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนกับครอบครัว เพื่อน พี่น้อง หรือว่ามองไปที่คน
รอบข้างมักจะเห็นแต่ละคนต่างนั่งก้มหน้าอยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น จึง
ทาให้เกิดศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ชื่อ “สังคมก้มหน้า” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบ
ของทั่วโลกอยู่ไม่น้อย หากเรายังปล่อยปละละเลยให้สังคมเป็นเช่นนี้ต่อไปแม้แต่เวลาข้ามถนนหรือ
อยู่กลางถนน ก็ยังจ้องมองไปที่จอภาพ มากกว่าที่จะระมัดระวังตัวจากภยันตรายรอบข้าง บางที
ได้รับสัญญาณก็ไม่รับรู้ เพราะ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนโลกไซเบอร์ ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์
กับโลกแห่งความเป็นจริง หรือไม่ได้อยู่กับสติ เป็นปราการด่านสาคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
รอบตัวสักเท่าไหร่แล้ว
ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการสารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม.4-5 และหา
สาเหตุของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียนชั้น ม.4-5 ในโรงเรียนของเรา
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์โฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
ประกอบด้วย
3ห่วง
ความพอประมาณ หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงานไม่มากหรือน้อยเกินไป ให้เหมาะกับ
การที่เราจะนามาใช้ในการให้เหตุผลหรือสรุปผล
ความมีเหตุผล ใช้เหตุผลการการวิเคราะห์การตั้งคาถามและการสรุปข้อมูลแบบการประเมิน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รู้จักการเลือกข้อมูล ค้นคว้าและศึกษาผลกระทบจากแหล่งข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือมากพอ
2 เงื่อนไข
- เงื่อนไขความรู้ : (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
การมีความรู้ในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนอย่างถูกวิธี มีความรอบคอบในการทางานหรือเลือก
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ควรเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และระมัดระวังไม่ให้ตนเองสนใจสมาร์โฟนมากเกินไป
เราควรสนใจสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเองและคนรอบข้าง
- เงื่อนไขคุณธรรม: (ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน)
เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่จะไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการโกหกหลอกลวงเกี่ยวกับการสร้าง
ข้อมูล ต้องใช้สติปัญญาในการจัดทาหรือเลือกหาข้อมูลที่มีความถูกต้อง อดทนในการทางานหรือสิ่งที่ยั่วยวน
ต่าง ๆรวมทั้งรู้จักแบ่งปันข้อมูลหรือคาเตือนที่ดีต่อผู้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ต
วัตถุประสงค์
1. สารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม. 4-5
2. หาสาเหตุส่วนมากที่ทาให้ผู้คนติดสมาร์ท
ขอบเขตของโครงงาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียน
2. แนวคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อคนที่สนใจสมาร์ทโฟนมากกว่าสน ใจคนรอบข้าง
วิธีการจัดทาโครงงาน
1. สังเกตพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 ในชีวิตประจาวันภายในโรงเรียน
2. ทาแบบสอบถามเพื่อสารวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในการเล่นโซเชี่ยวของแต่ละบุคคล
3. แจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5
4. สรุปแบบสอบถาม
5. บันทึกผลการดาเนินงาน
6. อภิปรายผล
วิธีการสารวจ
1. ออกแบบ แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน
2. นาแบบสอบถามไปสารวจนักเรียน ม.4-5 ห้องละ 5 คน
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามมาสรุปจานวนนักเรียน
5. นาผลสรุปที่ได้มาแสดงเป็นตาราง
ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน ม.4 ม.5
1. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน 13 8
2. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน 12 15
3. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน - 2
ตารางที่ 1 ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน
ตำรำงที่ 4. เหตุผลส่วนมำกในกำรใช้สมำร์ทโฟนใน 1 วัน
เหตุผล ม.4 ม.5
เล่นเกมส์ 9 7
ทางาน 3 7
เซลฟี่ 1 2
ติดโซเชี่ยล (Facebook,Line,Instagram,Twitter) 4 6
ดูหนัง,ดูรายการโปรด,ดูซีรี่ย์,ดูการ์ตูน 8 3
อื่น ๆ - -
ตำรำงที่ 4.3 อำกำรของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมำร์ทโฟน ภำยใน 1 วัน
อาการ ม.4 ม.5
ซึมเศร้า - -
สดใส ร่างเริง 14 13
เฉย ๆ 7 8
หงุดหงิด 4 3
อื่น ๆ - 1
สรุปผลการดาเนินงาน อภิปราย
ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน
นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5
นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน ม.4 มีจานวนน้อบฃยกว่า ม.5
จากตารางที่ 4.2 เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน
เล่นเกม ม.4 มีจานวน มากกว่า ม.5
ทางาน ม.4 มีจานวน น้อยกว่า ม.5
ถ่ายรูป ม.4 มีจานวน น้อยกว่า ม.5
เล่นบริการทางสังคม (Facebook,Line,Instagram,Twitter) ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
ดูหนัง,รายการโปรด,ซีรี่ย์,การ์ตูน ม.4 มีจานวน มากกว่า ม.5
อื่น ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
จากตารางที่ 4.3 อาการของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ภายใน 1 วัน
มีอาการซึมเศร้า ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5
มีอาการสดใส ร่าเริง ม.4 มีจานวนมากกว่า 14 คน ม.5
มีอาการเฉย ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
มีอาการหงุดหงิด ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5
มีอาการอื่น ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มจานวนนักเรียนที่ต้องสารวจให้มีจานวนมากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรม
ได้อย่างชัดเจน
2. ควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่วกับการใช้สมาร์ทโฟนที่ถูกต้องรวมทั้งผลกระทบ
และข้อดีข้อเสียในการใช้สมาร์ทโฟน
บรรณานุกรม
อาพร เรืองศรี.(พ.ศ. 2553).ระบบการศึกษาไทย. ค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557,จาก
https://www.gotoknow.org/posts/174101.
Assumption College Thonburi.สังคมก้มหน้า ต้นเหตุและทางออก. ค้นเมื่อวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ.2557 จาก
http://swis.act.ac.th/html_edu/cgibin/act/main_php/print_informed.php?id_
count_inform=3758
ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร.เราจะคิดโจทย์วิจัย อะไรจากพฤติกรรม สังคมก้มหน้า.ค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ.2557 จาก https://www.gotoknow.org/posts/548278
กลุ่มภารกิจสารนิเทศ. สังคมก้มหน้า. ค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จาก
http://www.pr.chula.ac.th/index.php/15-article/78-2014-05-19-01-32-52
นันทวรรณ ผ่องมณี.ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ. ค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557
จาก http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/degree_bns/km_mobile.html
จัดทาโดย
นายพฤฒพงศ์ ชาญวิทยา ม.5/2 เลขที่ 3
นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ล้อม ม.5/2 เลขที่ 28
นางสาวณัฐฐา ศรีอินทร์ ม.5/2 เลขที่ 30
นางสาวพิมพ์ลภัส กลมทุกสิ่ง ม.5/2 เลขที่ 31
นางสาวเกสรา วัจนะ ม.5/2 เลขที่ 38
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เสนอ
คุณครู ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม

More Related Content

What's hot

วิจัยในชั้นเรียนเคมี
วิจัยในชั้นเรียนเคมีวิจัยในชั้นเรียนเคมี
วิจัยในชั้นเรียนเคมี
Wichai Likitponrak
 
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
Pongpan Pairojana
 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
พัน พัน
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
Pawit Chamruang
 
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
Fon Edu Com-sci
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
Phongsak Kongkham
 
สบู่จากกากกาแฟ
สบู่จากกากกาแฟสบู่จากกากกาแฟ
สบู่จากกากกาแฟ
narumon intawong
 
รายงาน สังคมออนไลน์
รายงาน สังคมออนไลน์รายงาน สังคมออนไลน์
รายงาน สังคมออนไลน์
Pimpimol Hueghok
 
หลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
sukanya5729
 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Kittichai Pinlert
 
รูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงานรูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงาน
Znackiie Rn
 
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan
 
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
krupornpana55
 
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
kruwaeo
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
ศุภกรณ์ วัฒนศรี
 
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติกแผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
Enormity_tung
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้า
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้าโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้า
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้า
ธนัชพร ส่งงาน
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
Jutarat Bussadee
 

What's hot (20)

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
วิจัยในชั้นเรียนเคมี
วิจัยในชั้นเรียนเคมีวิจัยในชั้นเรียนเคมี
วิจัยในชั้นเรียนเคมี
 
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
 
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 
สบู่จากกากกาแฟ
สบู่จากกากกาแฟสบู่จากกากกาแฟ
สบู่จากกากกาแฟ
 
รายงาน สังคมออนไลน์
รายงาน สังคมออนไลน์รายงาน สังคมออนไลน์
รายงาน สังคมออนไลน์
 
หลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
รูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงานรูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงาน
 
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
 
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
 
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติกแผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้า
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้าโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้า
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้า
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 

Similar to สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5

สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
kessara61977
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
Porshe Hope
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
Porshe Hope
 
โครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจโครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจ
kessara61977
 
สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1
kessara61977
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
พัน พัน
 
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนการสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
kessara61977
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
kessara61977
 
2562 final-project 32-40
2562 final-project 32-402562 final-project 32-40
2562 final-project 32-40
Napisx
 
กลุ่มที่๖๖ รักษ์ยิ้ม(ฝังฟอนต์+Vdo)
กลุ่มที่๖๖ รักษ์ยิ้ม(ฝังฟอนต์+Vdo)กลุ่มที่๖๖ รักษ์ยิ้ม(ฝังฟอนต์+Vdo)
กลุ่มที่๖๖ รักษ์ยิ้ม(ฝังฟอนต์+Vdo)
Worakanya Utawong
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
SlideShare-เยอะเกิน-กฤตยา ศรีริ
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
Namwanho
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
NamwanChanyeol
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6 namwan
ใบงานสำรวจตนเอง M6 namwanใบงานสำรวจตนเอง M6 namwan
ใบงานสำรวจตนเอง M6 namwan
Autcharapun Kanya
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
NamwanChanyeol
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
ครูเฒ่าบุรีรัมย์ ย่าแก่
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
Kruthai Kidsdee
 

Similar to สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5 (20)

สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นม.5
 
โครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจโครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจ
 
สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
 
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนการสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
 
1
11
1
 
1
11
1
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
2562 final-project 32-40
2562 final-project 32-402562 final-project 32-40
2562 final-project 32-40
 
กลุ่มที่๖๖ รักษ์ยิ้ม(ฝังฟอนต์+Vdo)
กลุ่มที่๖๖ รักษ์ยิ้ม(ฝังฟอนต์+Vdo)กลุ่มที่๖๖ รักษ์ยิ้ม(ฝังฟอนต์+Vdo)
กลุ่มที่๖๖ รักษ์ยิ้ม(ฝังฟอนต์+Vdo)
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6 namwan
ใบงานสำรวจตนเอง M6 namwanใบงานสำรวจตนเอง M6 namwan
ใบงานสำรวจตนเอง M6 namwan
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
 
Is1
Is1Is1
Is1
 

More from kessara61977

METHODS
METHODSMETHODS
METHODS
kessara61977
 
Is3sharinglove
Is3sharingloveIs3sharinglove
Is3sharinglove
kessara61977
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรัก
kessara61977
 
It news sutida
It news sutidaIt news sutida
It news sutida
kessara61977
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
kessara61977
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
kessara61977
 
Is3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรักIs3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรัก
kessara61977
 
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
kessara61977
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
kessara61977
 
กลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internetกลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internet
kessara61977
 
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
kessara61977
 
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
kessara61977
 
การฟังเพลง
การฟังเพลงการฟังเพลง
การฟังเพลง
kessara61977
 
รอยเตอร์
รอยเตอร์รอยเตอร์
รอยเตอร์
kessara61977
 

More from kessara61977 (16)

METHODS
METHODSMETHODS
METHODS
 
Is3sharinglove
Is3sharingloveIs3sharinglove
Is3sharinglove
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรัก
 
It news sutida
It news sutidaIt news sutida
It news sutida
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
 
Is3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรักIs3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรัก
 
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
กลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internetกลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internet
 
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
 
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
 
การฟังเพลง
การฟังเพลงการฟังเพลง
การฟังเพลง
 
รอยเตอร์
รอยเตอร์รอยเตอร์
รอยเตอร์
 

สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5

 • 2. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนกับครอบครัว เพื่อน พี่น้อง หรือว่ามองไปที่คน รอบข้างมักจะเห็นแต่ละคนต่างนั่งก้มหน้าอยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น จึง ทาให้เกิดศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ชื่อ “สังคมก้มหน้า” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบ ของทั่วโลกอยู่ไม่น้อย หากเรายังปล่อยปละละเลยให้สังคมเป็นเช่นนี้ต่อไปแม้แต่เวลาข้ามถนนหรือ อยู่กลางถนน ก็ยังจ้องมองไปที่จอภาพ มากกว่าที่จะระมัดระวังตัวจากภยันตรายรอบข้าง บางที ได้รับสัญญาณก็ไม่รับรู้ เพราะ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนโลกไซเบอร์ ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ กับโลกแห่งความเป็นจริง หรือไม่ได้อยู่กับสติ เป็นปราการด่านสาคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง รอบตัวสักเท่าไหร่แล้ว ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการสารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม.4-5 และหา สาเหตุของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียนชั้น ม.4-5 ในโรงเรียนของเรา
 • 3. การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์โฟนนักเรียนชั้น ม.4-5 ประกอบด้วย 3ห่วง ความพอประมาณ หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงานไม่มากหรือน้อยเกินไป ให้เหมาะกับ การที่เราจะนามาใช้ในการให้เหตุผลหรือสรุปผล ความมีเหตุผล ใช้เหตุผลการการวิเคราะห์การตั้งคาถามและการสรุปข้อมูลแบบการประเมิน การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รู้จักการเลือกข้อมูล ค้นคว้าและศึกษาผลกระทบจากแหล่งข้อมูลที่มี ความน่าเชื่อถือมากพอ 2 เงื่อนไข - เงื่อนไขความรู้ : (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) การมีความรู้ในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนอย่างถูกวิธี มีความรอบคอบในการทางานหรือเลือก ข้อมูลอย่างถูกต้อง ควรเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และระมัดระวังไม่ให้ตนเองสนใจสมาร์โฟนมากเกินไป เราควรสนใจสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเองและคนรอบข้าง - เงื่อนไขคุณธรรม: (ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน) เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่จะไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการโกหกหลอกลวงเกี่ยวกับการสร้าง ข้อมูล ต้องใช้สติปัญญาในการจัดทาหรือเลือกหาข้อมูลที่มีความถูกต้อง อดทนในการทางานหรือสิ่งที่ยั่วยวน ต่าง ๆรวมทั้งรู้จักแบ่งปันข้อมูลหรือคาเตือนที่ดีต่อผู้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ต
 • 4. วัตถุประสงค์ 1. สารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม. 4-5 2. หาสาเหตุส่วนมากที่ทาให้ผู้คนติดสมาร์ท ขอบเขตของโครงงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียน 2. แนวคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อคนที่สนใจสมาร์ทโฟนมากกว่าสน ใจคนรอบข้าง
 • 5. วิธีการจัดทาโครงงาน 1. สังเกตพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 ในชีวิตประจาวันภายในโรงเรียน 2. ทาแบบสอบถามเพื่อสารวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในการเล่นโซเชี่ยวของแต่ละบุคคล 3. แจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 4. สรุปแบบสอบถาม 5. บันทึกผลการดาเนินงาน 6. อภิปรายผล
 • 6. วิธีการสารวจ 1. ออกแบบ แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน 2. นาแบบสอบถามไปสารวจนักเรียน ม.4-5 ห้องละ 5 คน 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 4. นาแบบสอบถามมาสรุปจานวนนักเรียน 5. นาผลสรุปที่ได้มาแสดงเป็นตาราง
 • 7. ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน ม.4 ม.5 1. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน 13 8 2. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน 12 15 3. นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน - 2 ตารางที่ 1 ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน
 • 8. ตำรำงที่ 4. เหตุผลส่วนมำกในกำรใช้สมำร์ทโฟนใน 1 วัน เหตุผล ม.4 ม.5 เล่นเกมส์ 9 7 ทางาน 3 7 เซลฟี่ 1 2 ติดโซเชี่ยล (Facebook,Line,Instagram,Twitter) 4 6 ดูหนัง,ดูรายการโปรด,ดูซีรี่ย์,ดูการ์ตูน 8 3 อื่น ๆ - -
 • 9. ตำรำงที่ 4.3 อำกำรของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมำร์ทโฟน ภำยใน 1 วัน อาการ ม.4 ม.5 ซึมเศร้า - - สดใส ร่างเริง 14 13 เฉย ๆ 7 8 หงุดหงิด 4 3 อื่น ๆ - 1
 • 10. สรุปผลการดาเนินงาน อภิปราย ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5 นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5 นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน ม.4 มีจานวนน้อบฃยกว่า ม.5 จากตารางที่ 4.2 เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน เล่นเกม ม.4 มีจานวน มากกว่า ม.5 ทางาน ม.4 มีจานวน น้อยกว่า ม.5 ถ่ายรูป ม.4 มีจานวน น้อยกว่า ม.5 เล่นบริการทางสังคม (Facebook,Line,Instagram,Twitter) ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5 ดูหนัง,รายการโปรด,ซีรี่ย์,การ์ตูน ม.4 มีจานวน มากกว่า ม.5 อื่น ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5 จากตารางที่ 4.3 อาการของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ภายใน 1 วัน มีอาการซึมเศร้า ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5 มีอาการสดใส ร่าเริง ม.4 มีจานวนมากกว่า 14 คน ม.5 มีอาการเฉย ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5 มีอาการหงุดหงิด ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5 มีอาการอื่น ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
 • 12. บรรณานุกรม อาพร เรืองศรี.(พ.ศ. 2553).ระบบการศึกษาไทย. ค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557,จาก https://www.gotoknow.org/posts/174101. Assumption College Thonburi.สังคมก้มหน้า ต้นเหตุและทางออก. ค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557 จาก http://swis.act.ac.th/html_edu/cgibin/act/main_php/print_informed.php?id_ count_inform=3758 ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร.เราจะคิดโจทย์วิจัย อะไรจากพฤติกรรม สังคมก้มหน้า.ค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557 จาก https://www.gotoknow.org/posts/548278 กลุ่มภารกิจสารนิเทศ. สังคมก้มหน้า. ค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จาก http://www.pr.chula.ac.th/index.php/15-article/78-2014-05-19-01-32-52 นันทวรรณ ผ่องมณี.ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ. ค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557 จาก http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/degree_bns/km_mobile.html
 • 13. จัดทาโดย นายพฤฒพงศ์ ชาญวิทยา ม.5/2 เลขที่ 3 นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ล้อม ม.5/2 เลขที่ 28 นางสาวณัฐฐา ศรีอินทร์ ม.5/2 เลขที่ 30 นางสาวพิมพ์ลภัส กลมทุกสิ่ง ม.5/2 เลขที่ 31 นางสาวเกสรา วัจนะ ม.5/2 เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เสนอ คุณครู ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม