SlideShare a Scribd company logo
1:
       โครงงาน.........................         ขนาด 24 หนา
       เรื่อง...............................
      นาย..................................
   นางสาว.................................................    ขนาด 22 หนา
   นางสาว.................................................
     โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรม
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1        ขนาด 18 หนา
       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
            โรงเรียนตาพระยา
       อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
    สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
2:
กระดาษเปล่ารองปกใน 1 แผ่น
3:
                โครงงาน.........................
ใช้ขนาด 16 ปกติ
                เรื่อง...............................
ทั้งหน้า
              นาย..................................
            นางสาว.................................................
           โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรม
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
             ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
                  โรงเรียนตาพระยา
             อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
          สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
4:
ชื่อ                 :  นาย...................................................., นางสาว...............................................
ชื่อเรื่อง              :  …………………………………………………………………………………………………………….
รายวิชา               :  กิจกรรมชมรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้         :  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
                                                               ขนาด 16 ปกติ
ครูที่ปรึกษา             :  ครูสุกานดา ชัยปลัด
ปีการศึกษา              :  2/2555

ขนาด

16 ปกติ                                   บทคัดย่อ                ขนาด 18 หนา

       โครงงาน เรื่อง .......................................มีจุดมุ่งหมายเพื่อ...................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


การเขียนบทคัดย่อ จะต้องกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้
  - ชื่อโครงงาน
  - วัตถุประสงค์
  - ส่วนประกอบของโครงงาน
  - วิธีการดาเนินงาน
  - สรุปผลการดาเนินงาน
ความยาวไม่เกิน 1/2 หน้ากระดาษ
5:
                                  กิตติกรรมประกาศ                   ขนาด 18 หนา

       (คาขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ) ................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
   ขนาด 16 ปกติ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


     นาย......................................................
     นางสาว................................................
6:
                       สารบัญ
                              ขนาด 18 หนา
เรื่อง      หน้า
บทคัดย่อ        ก
กิตติกรรมประกาศ           ข
สารบัญตาราง          ค   ขนาด 16 ปกติ
สารบัญรูปภาพ           ง
บทที่ 1 บทนา          1
 1.1 แนวคิดที่มาของโครงงาน
 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
 1.3 ขอบเขตของโครงงาน
 1.4 วิธีการดาเนินการ
 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
 1.6 นิยามศัพท์
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2.1 ..............................
 2.2 ..............................
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานโครงงาน
 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
 3.2 ขั้นตอนการดาเนินโครงงาน
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
 4.1 ผลการดาเนินงาน
     4.2 การนาไปใช้
บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
 5.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน
 5.2 ปัญหาและอุปสรรค
 5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้จัดทา
7:
                              สารบัญตาราง             ขนาด 18 หนา

                                                        หน้า
ตารางที่ 1.1 ............................................................................... 1
                                      ขนาด 16 ปกติ
8:
                                 สารบัญรูป          ขนาด 18 หนา

                                                       หน้า
รูปที่ 1.1 ............................................................................... 1
                                   ขนาด 16 ปกติ
9:
                                       บทที่ 1                ขนาด 18 หนา
                                       บทนา

1. แนวคิดที่มาของโครงงาน                  ขนาด 16 หนา
       กล่าวถึงความเป็นมา เหตุจูงใจที่ทาโครงงานเรื่องนี้..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
                                                       ขนาด 16 ปกติ
.............................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
    2.1 เพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………
    2.2 เพื่อ……………………………………………………………………………………..…………………………………………
    2.3 เพื่อ……………………………………………………………………………………..…………………………………………

3. ขอบเขตของโครงงาน
       (ระบุขอบเขตของโครงงานที่ต้องการทา ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้าง).........................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4. วิธีการดาเนินการ
    (เขียนเป็นลาดับขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นหาหัวข้อเรื่องที่สนใจ จนกระทั่งทาเป็นโครงงาน)
 4.1     ……………………………………………………………………………………..…………………………………………
 4.2     ……………………………………………………………………………………..…………………………………………
 4.3     ……………………………………………………………………………………..…………………………………………

5. ประโยชน์ที่ได้รับ
    5.1 ……………………………………………………………………………………..…………………………………………
    5.2 ……………………………………………………………………………………..…………………………………………
    5.3 ……………………………………………………………………………………..…………………………………………

6. นิยามศัพท์
    (นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทาโครงงาน)
10:
                                    บทที่ 2
                                                             ขนาด 18 หนา
                                  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    ในการศึกษาโครงงานเรื่อง.............................................................................ผู้จัดทาได้รวบรวมแนวคิด
ต่างๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 ..........................................          ขนาด 16 หนา
       ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
                                                         ขนาด 16 ปกติ

2.2 ..........................................
       ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
11:
                 บทที่ 3     ขนาด 18 หนา
            วิธีการดาเนินงานโครงงาน

3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ขนาด 16 หนา
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                 ขนาด 16 ปกติ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 ขั้นตอนการดาเนินโครงงาน
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12:
              บทที่ 4
                      ขนาด 18 หนา
            ผลการดาเนินงาน

4.1 ผลการดาเนินงาน ขนาด 16 หนา
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                    ขนาด 16 ปกติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4.2 การนาไปใช้
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
13:
               บทที่ 5
                        ขนาด 18 หนา
          สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน ขนาด 16 หนา
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
               ขนาด 16 ปกติ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.2 ปัญหาและอุปสรรค
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14:
                        บรรณานุกรม          ขนาด 18 หนา

ภาษาไทย
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง . ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที.่ จังหวัด ; สานักพิมพ์. ปี พ.ศ. ที่พิมพ์.    ขนาด 16 ปกติ
ตัวอย่าง
พิษณุ ปุระศิริ. คู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี ; ไอดีซี พรีเมียร์. 2554.

วารสาร
ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อวารสาร. ฉบับที่ ; หน้าที่.
ตัวอย่าง
ยืน ภู่สุวรรณ. “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน”. วารสารไมโครคอมพิวเตอร์.
 ฉบับที่ 126 กุมภาพันธ์ 2545        ; 120-129.

หมายเหตุ ให้เรียงลาดับชื่อผู้แต่งตามลาดับตัวอักษรภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ
    ใช้รูปแบบเดียวกับภาษาไทย และเรียงลาดับผู้แต่งตามอักษรภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์
 ถ้ามีการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ ให้อ้างอิงเป็นชื่อเว็บไซต์ที่อ้างถึงข้อมูลอยู่ และเรียงลาดับตาม
อักษรภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง
http://focusstorm124.wordpress.com
http://kanchaipalat.wordpress.com
15:
           ภาคผนวก     ขนาด 18 หนา
          ภาคผนวก
ประกอบด้วย ภาพถ่าย แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นต้น
16:
                                ประวัติผู้จัดทา             ขนาด 18 หนา

ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง (ชื่อโครงงาน)
ระดับชั้น
                                ขนาด 16 ปกติ
ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปี ที่เกิด อายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ............ ระดับชั้น............................... จาก...................................
ปี พ.ศ. ............ ระดับชั้น............................... จาก...................................

หมายเหตุ (ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์ประวัติคนละหน้า)

More Related Content

What's hot

ภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
krupornpana55
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
พัน พัน
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
maerimwittayakom school
 
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงานบทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
Champ Wachwittayakhang
 
บทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงานบทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงาน
Ariyaporn Suaekong
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
Kanistha Chudchum
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong
 
โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1
Ocean'Funny Haha
 
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
niralai
 
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
ธณัชช์ภรณ์ ศิริวัชเดชากุล
 
ปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกใน
amixdouble
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
ssuser858855
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
Pa'rig Prig
 
โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2
LeoBlack1017
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
Thanawut Rattanadon
 
อิเหนา
อิเหนาอิเหนา
อิเหนา
Warodom Techasrisutee
 

What's hot (20)

ภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
สารบัญ.
สารบัญ.สารบัญ.
สารบัญ.
 
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงานบทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
 
บทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงานบทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงาน
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1
 
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
 
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
 
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
 
ปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกใน
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
 
อิเหนา
อิเหนาอิเหนา
อิเหนา
 

Viewers also liked

หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
Sasiyada Promsuban
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
พัน พัน
 
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
Farlamai Mana
 
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
sukanya5729
 
ภาคผนวก
ภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวก
shopper38
 
โครงงานคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้โครงสร้างโลก
โครงงานคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้โครงสร้างโลกโครงงานคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้โครงสร้างโลก
โครงงานคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้โครงสร้างโลก
Kanjana Mawan
 
โครงงานปลาร้าสมุนไพร
โครงงานปลาร้าสมุนไพรโครงงานปลาร้าสมุนไพร
โครงงานปลาร้าสมุนไพร
Chok Ke
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat
 
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ศุภกรณ์ วัฒนศรี
 
Is3 สายใยสู่สูงวัย
Is3 สายใยสู่สูงวัยIs3 สายใยสู่สูงวัย
Is3 สายใยสู่สูงวัย
Tananya Lueangklanlayanakhun
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolioฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
Deer Pannipa
 
โครงงานกระดาษสา
โครงงานกระดาษสาโครงงานกระดาษสา
โครงงานกระดาษสา
Nattarika Wonkumdang
 
โครงงานไม้ไอติม
โครงงานไม้ไอติมโครงงานไม้ไอติม
โครงงานไม้ไอติม
I'am Jimmy
 
โครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Winthai Booloo
 
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 4722.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472
dhammer
 
โครงงานโคมไฟไม้ไอติม
โครงงานโคมไฟไม้ไอติมโครงงานโคมไฟไม้ไอติม
โครงงานโคมไฟไม้ไอติม
Supaluck
 
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผงตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
kasetpcc
 

Viewers also liked (18)

หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
 
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
 
ตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
 
ภาคผนวก
ภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวก
 
โครงงานคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้โครงสร้างโลก
โครงงานคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้โครงสร้างโลกโครงงานคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้โครงสร้างโลก
โครงงานคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้โครงสร้างโลก
 
โครงงานปลาร้าสมุนไพร
โครงงานปลาร้าสมุนไพรโครงงานปลาร้าสมุนไพร
โครงงานปลาร้าสมุนไพร
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
 
ภาคผนวก
ภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวก
 
Is3 สายใยสู่สูงวัย
Is3 สายใยสู่สูงวัยIs3 สายใยสู่สูงวัย
Is3 สายใยสู่สูงวัย
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolioฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
 
โครงงานกระดาษสา
โครงงานกระดาษสาโครงงานกระดาษสา
โครงงานกระดาษสา
 
โครงงานไม้ไอติม
โครงงานไม้ไอติมโครงงานไม้ไอติม
โครงงานไม้ไอติม
 
โครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 4722.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472
 
โครงงานโคมไฟไม้ไอติม
โครงงานโคมไฟไม้ไอติมโครงงานโคมไฟไม้ไอติม
โครงงานโคมไฟไม้ไอติม
 
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผงตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
 

Similar to ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท

รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2558
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2558รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2558
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2558
Panatchakorn Chaiyanon
 
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
usaneepor
 
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2559
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2559รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2559
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2559
Panatchakorn Chaiyanon
 
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหาใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
tassanee chaicharoen
 
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2557
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2557รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2557
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2557
Panatchakorn Chaiyanon
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
Krudoremon
 
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงานแบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
Totsaporn Inthanin
 
ใบกิจกรรมที่๕.
ใบกิจกรรมที่๕.ใบกิจกรรมที่๕.
ใบกิจกรรมที่๕.
busarakorn
 
รูปแบบการเขียนโครงงาน
รูปแบบการเขียนโครงงานรูปแบบการเขียนโครงงาน
รูปแบบการเขียนโครงงาน
jekuya
 
คำนำ สารบัญ 2003
คำนำ สารบัญ 2003คำนำ สารบัญ 2003
คำนำ สารบัญ 2003
charinruarn
 
Project 02
Project 02Project 02
Project 02
chorthip
 
Pisa
PisaPisa
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
Nirut Uthatip
 
Scireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timssScireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timss
Biobiome
 
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
Naughtily NaRee
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
Nirut Uthatip
 
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSSตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
kunkrooyim
 
เอกสารประกอบ ตัวประกอบ
เอกสารประกอบ ตัวประกอบเอกสารประกอบ ตัวประกอบ
เอกสารประกอบ ตัวประกอบ
warijung2012
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชนแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชน
84village
 

Similar to ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท (20)

รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2558
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2558รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2558
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2558
 
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2559
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2559รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2559
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2559
 
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหาใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
ใบงานที่1 ออกแบบการแก้ไขปัญหา
 
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2557
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2557รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2557
รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2557
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
 
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงานแบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
 
ใบกิจกรรมที่๕.
ใบกิจกรรมที่๕.ใบกิจกรรมที่๕.
ใบกิจกรรมที่๕.
 
รูปแบบการเขียนโครงงาน
รูปแบบการเขียนโครงงานรูปแบบการเขียนโครงงาน
รูปแบบการเขียนโครงงาน
 
การงาน ป.6 ชุด 1
การงาน ป.6 ชุด 1การงาน ป.6 ชุด 1
การงาน ป.6 ชุด 1
 
คำนำ สารบัญ 2003
คำนำ สารบัญ 2003คำนำ สารบัญ 2003
คำนำ สารบัญ 2003
 
Project 02
Project 02Project 02
Project 02
 
Pisa
PisaPisa
Pisa
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
 
Scireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timssScireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timss
 
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
 
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSSตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
 
เอกสารประกอบ ตัวประกอบ
เอกสารประกอบ ตัวประกอบเอกสารประกอบ ตัวประกอบ
เอกสารประกอบ ตัวประกอบ
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชนแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชน
 

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท

 • 1. 1: โครงงาน......................... ขนาด 24 หนา เรื่อง............................... นาย.................................. นางสาว................................................. ขนาด 22 หนา นางสาว................................................. โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ขนาด 18 หนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 • 3. 3: โครงงาน......................... ใช้ขนาด 16 ปกติ เรื่อง............................... ทั้งหน้า นาย.................................. นางสาว................................................. โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 • 4. 4: ชื่อ : นาย...................................................., นางสาว............................................... ชื่อเรื่อง : ……………………………………………………………………………………………………………. รายวิชา : กิจกรรมชมรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ขนาด 16 ปกติ ครูที่ปรึกษา : ครูสุกานดา ชัยปลัด ปีการศึกษา : 2/2555 ขนาด 16 ปกติ บทคัดย่อ ขนาด 18 หนา โครงงาน เรื่อง .......................................มีจุดมุ่งหมายเพื่อ................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. การเขียนบทคัดย่อ จะต้องกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้ - ชื่อโครงงาน - วัตถุประสงค์ - ส่วนประกอบของโครงงาน - วิธีการดาเนินงาน - สรุปผลการดาเนินงาน ความยาวไม่เกิน 1/2 หน้ากระดาษ
 • 5. 5: กิตติกรรมประกาศ ขนาด 18 หนา (คาขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ) ................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ขนาด 16 ปกติ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. นาย...................................................... นางสาว................................................
 • 6. 6: สารบัญ ขนาด 18 หนา เรื่อง หน้า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข สารบัญตาราง ค ขนาด 16 ปกติ สารบัญรูปภาพ ง บทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิดที่มาของโครงงาน 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 วิธีการดาเนินการ 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.6 นิยามศัพท์ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.1 .............................. 2.2 .............................. บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดาเนินโครงงาน บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน 4.1 ผลการดาเนินงาน 4.2 การนาไปใช้ บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 5.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน 5.2 ปัญหาและอุปสรรค 5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้จัดทา
 • 7. 7: สารบัญตาราง ขนาด 18 หนา หน้า ตารางที่ 1.1 ............................................................................... 1 ขนาด 16 ปกติ
 • 8. 8: สารบัญรูป ขนาด 18 หนา หน้า รูปที่ 1.1 ............................................................................... 1 ขนาด 16 ปกติ
 • 9. 9: บทที่ 1 ขนาด 18 หนา บทนา 1. แนวคิดที่มาของโครงงาน ขนาด 16 หนา กล่าวถึงความเป็นมา เหตุจูงใจที่ทาโครงงานเรื่องนี้.............................................................................. .............................................................................................................................................................................. ขนาด 16 ปกติ ............................................................................................................................................................................. 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2.1 เพื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2 เพื่อ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 2.3 เพื่อ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 3. ขอบเขตของโครงงาน (ระบุขอบเขตของโครงงานที่ต้องการทา ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้าง)......................................... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ 4. วิธีการดาเนินการ (เขียนเป็นลาดับขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นหาหัวข้อเรื่องที่สนใจ จนกระทั่งทาเป็นโครงงาน) 4.1 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 4.2 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 4.3 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 5. ประโยชน์ที่ได้รับ 5.1 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 5.2 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 5.3 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 6. นิยามศัพท์ (นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทาโครงงาน)
 • 10. 10: บทที่ 2 ขนาด 18 หนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาโครงงานเรื่อง.............................................................................ผู้จัดทาได้รวบรวมแนวคิด ต่างๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 2.1 .......................................... ขนาด 16 หนา ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................. ขนาด 16 ปกติ 2.2 .......................................... ................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................
 • 11. 11: บทที่ 3 ขนาด 18 หนา วิธีการดาเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ขนาด 16 หนา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขนาด 16 ปกติ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2 ขั้นตอนการดาเนินโครงงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • 12. 12: บทที่ 4 ขนาด 18 หนา ผลการดาเนินงาน 4.1 ผลการดาเนินงาน ขนาด 16 หนา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขนาด 16 ปกติ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 4.2 การนาไปใช้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 13. 13: บทที่ 5 ขนาด 18 หนา สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 5.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน ขนาด 16 หนา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขนาด 16 ปกติ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5.2 ปัญหาและอุปสรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • 14. 14: บรรณานุกรม ขนาด 18 หนา ภาษาไทย หนังสือ ชื่อผู้แต่ง . ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที.่ จังหวัด ; สานักพิมพ์. ปี พ.ศ. ที่พิมพ์. ขนาด 16 ปกติ ตัวอย่าง พิษณุ ปุระศิริ. คู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี ; ไอดีซี พรีเมียร์. 2554. วารสาร ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อวารสาร. ฉบับที่ ; หน้าที่. ตัวอย่าง ยืน ภู่สุวรรณ. “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน”. วารสารไมโครคอมพิวเตอร์. ฉบับที่ 126 กุมภาพันธ์ 2545 ; 120-129. หมายเหตุ ให้เรียงลาดับชื่อผู้แต่งตามลาดับตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบเดียวกับภาษาไทย และเรียงลาดับผู้แต่งตามอักษรภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ ถ้ามีการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ ให้อ้างอิงเป็นชื่อเว็บไซต์ที่อ้างถึงข้อมูลอยู่ และเรียงลาดับตาม อักษรภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง http://focusstorm124.wordpress.com http://kanchaipalat.wordpress.com
 • 15. 15: ภาคผนวก ขนาด 18 หนา ภาคผนวก ประกอบด้วย ภาพถ่าย แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นต้น
 • 16. 16: ประวัติผู้จัดทา ขนาด 18 หนา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง (ชื่อโครงงาน) ระดับชั้น ขนาด 16 ปกติ ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปี ที่เกิด อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ปี พ.ศ. ............ ระดับชั้น............................... จาก................................... ปี พ.ศ. ............ ระดับชั้น............................... จาก................................... หมายเหตุ (ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์ประวัติคนละหน้า)