SlideShare a Scribd company logo
อินเตอร์เน็ต 
internet
เว็บเบราว์เซอร์ 
• เว็บเบราว์เซอร์ : web browser เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้าง 
ด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอลที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บ 
เซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อ 
กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ 
• เว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อ เวิลด์ไวด์เว็บ ขณะเดียวกันเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมมากที่สุดใน 
ปัจจุบันคือ กูเกิลโครม
มาตรฐานโปรแกรม 
• โปรแกรมค้นดูเว็บเชื่อมโยงกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านมาตรฐานหรือโพรโทคอลการรับส่งข้อมูลแบบ 
เอชทีทีพีในการส่งหน้าเว็บ หรือเวบ็เพจปัจจุบันเอชทีทีพีรุ่นล่าสุดคือ 1.1 ซงึ่สนับสนุนโดย 
โปรแกรมค้นดูเวบ็ทวั่ไป ยกเว้นอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ที่ยังสนับสนุนไม่เตม็ที่ 
• ที่อยู่ของเวบ็เพจเรียกว่ายูริเอลหรือยูบีซี ซงึ่รูปแบบมักจะเริ่มต้นด้วยคาว่า http:// สาหรับ 
การติดตอ่แบบเอชทีทีพี โปรแกรมค้นดูเวบ็ส่วนมากสนับสนุนการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นนอกจากนี้ 
เช่น ftp:// สาหรับเอฟทีพี (FTP) https:// สาหรับเอชทีทีพีแบบสนับสนุนการเข้ารหัส 
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น 
• รูปแบบของไฟล์สาหรับเว็บเรียกว่าเอชทีเอ็มแอล (HTML) และสนับสนุนไฟล์รูปแบบอื่นๆ เช่น 
รูปภาพ (JPG,GIF,PNG) หรือเสียง เป็นต้น
IE 
• ไออี คือ วินโดวส์ อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Windows Internet Explorer) โดยมี 
ชื่อย่อว่า ไออี(IE) เป็นเว็บเบราว์เซอร์จากไมโครซอฟท์และเป็นซอฟต์แวร์ที่แถมมากับ 
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
• ไออีเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่มีนิยมคนนิยมใช้มากเป็นตัวหนึ่ง โดยในปี 2545 มีสัดส่วนการใช้งาน 
ในตลาดเว็บเบราว์เซอร์ประมาณ 95% และมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีคู่แข่งที่เพิ่มมากขึน้ 
จนถึงประมาณ 46% ในปี พ.ศ. 2554 รุ่นล่าสุดคือรุ่น อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์9 ซงึ่ 
สามารถใช้ได้สาหรับ วินโดวส์ 7, วินโดวส์ วิสตา และ วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2008
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IE 
วิธีเลือกใช้ IE ส่วนประกอบของIE และสิ่งที่ควรสังเกตมีดังนี้ 
• 1.วิธีการเรียกใช้ IE ทาได้2วิธี คือการดับเบิลคลิกที่ไอคอน IE หรือคลิกเลือกที่โปรแกรม 
Start menu ดังนี้ 
1.1.การคลิกที่ปุ่ม Start 
1.2.เลือกคลิกที่ All Programs 
1.3.เลือกคลิกที่ Internet Explorer 
1.4.ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม IE
• 2.ส่วนประกอบของ IE 
หลังจากที่เปิด INTERNET EXPLORERเรามาทาความรู้จักส่วนประกอบดังนี้ 
หมายเลข 1 เมนู ใช้เรียกคาสงั่การทางาน 
หมายเลข 2 แถบเครื่องมือ ใช้งานแทนคาสงั่ที่ใช้บ่อย ๆ 
หมายเลข 3 ช่อง Address เป็นส่วนที่แสดงตาแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจ หรือ 
ที่เรียกว่าเวบไซต์เข้าสู่โฮมเพจตา่ง ๆ 
หมายเลข 4 พืน้ที่แสดงเอกสาร เป็นพืน้ที่แสดงเอกสาร 
หมายเลข 5 แถบเลื่อน ใช้เลื่อนอ่านข้อความของเอกสารซึ่งเอกสารไม่ 
สามารถแสดงได้หมดในหน้าเดียว 
หมายเลข 6 แถบแสดงสถานะ แสดงการรับข้อมูล (Load) จากเว็บไซต์เข้ามา
หมายเลข 7 แถบไตเติล้บาร์ บอกให้เราทราบวา่กาลังทางานอยู่ ณ 
โปรแกรมใด 
หมายเลข 8 แถบควบคุมหน้าต่างโปรแกรม สาหรับปิดโปรแกรม 
หมายเลข 9 แถบควบคุมหน้าต่างโปรแกรม สาหรับขยาย/ย่อโปรแกรม 
หมายเลข 10 แถบควบคุมหน้าต่างโปรแกรม สาหรับย่อโปรแกรมเก็บไว้ที่ 
TASKBAR
การใช้งาน IE 
IE ใช้สาหรับการเปิดเว็บเพจในเว็บไซด์ต่าง ๆ ซงึ่ผู้ใช้จะต้องรู้ที่อยู่หรือURLของเว็บไซด์ที่ 
ต้องการเชื่อมโยงไปถึง แตห่ากผู้ใช้ไม่รู้ที่อยู่หรือ URLของเวบ็ไซด์นัน้ก็สามารถใช้เซิร์ชเอ็นจิ้ 
นช่วยค้นหาได้ การใช้IE สามารถทาได้ดังนี้ 
1.การเปิดเว็บไซด์ เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ IE และปรากฏหน้าตา่งโปรแกรมแล้วให้พิมพ์ที่อยู่เวบ็ไซด์ 
ที่ต้องการเปิดลงในแถบแอดเดรสแล้วคลิกปุ่ม GO บนแถบเครื่องมือ หรือกดปุ่ม ENTER ที่ 
แป้นพิมพ์ 
2. การใช้ปุ่มคาสงั่ใช้งาน เมื่อเข้าสู่เวบ็ไซด์แล้วผู้ใช้สามารถใช้งานเวบ็ไซด์ได้ด้วย การคลิกปุ่มที่มี 
การเชื่อมโยงในเวบ็เพจนัน้ ๆ หรือการใช้ปุ่มคาสงั่การใช้งานของ IE 
3.สิ่งที่ควรสังเกต การใช้งาน IE มีสิ่งที่ควรสังเกตขณะที่ใช้งาน คือ ตัวชีเ้มาส์ และ 
สัญญาลักษณ์ Windows อยู่บริเวณด้านหลังของแถบเมนูคาสงั่ จะเคลื่อนไหวเพื่อแสดงว่า 
ขณะนัน้โปรแกรมกาลังทางาน
ความรู้พื้นฐานของการใช้งาน อินเตอร์เน็ต 
ความรู้พืน้ฐานของการใช้งาน อินเตอร์เน็ต (Internet)นัน้ ประกอบด้วยการใช้งานด้าน 
การค้นหา ข้อมูลและสื่อสารข้อมูล เป็นหลัก ในที่นี้จะกล่าวถึงการใช้งาน Browser ในการ 
ค้นหาข้อมูลและสื่อสาร ข้อมูล โดยการค้นหาข้อมูล จะกล่าวถึงการใช้งาน Search 
Engine และการสื่อสารข้อมูลจะเป็นลักษณะของ การสื่อสารข้อมูลด้วย E-Mail
Browser คืออะไร 
Browser คือ โปรแกรมระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ ใน Internet โดย 
Browser นัน้ จะให้ ผู้ใช้เดินทางจากจุดหนงึ่ไปยังอีกจุดหนงึ่โดยไม่สนใจรายละเอียดทาง 
เทคนิคของการเชื่อมต่อระหว่างจุด หรือ วิธีการเฉพาะที่จะเข้าไปใช้จุดเหล่านัน้ และนาเสนอ 
ข้อมูลที่เป็นข้อความ ( Text ) , ภาพ ( Graphics ) , เสียง ( Sound ) หรือ 
ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) ในเอกสารบนจอภาพ
หลักพื้นฐานในการค้นหาข้อมูลด้วย Google 
การค้นหาข้อมูลด้วย Google นัน้ทาได้ไม่ยาก เพียงแค่พิมพ์หัวข้อค้นหา (ซงึ่เป็นคาหรือวลีที่ 
อธิบาย ข้อมูลที่คุณต้องการค้นหาได้ดีที่สุด) ในกล่องข้อความ จากนัน้กดปุ่ม ‘Enter’ หรือ 
คลิกที่ปุ่ม ‘Google Search’ หรือ "ค้นหาโดย Google” จากนัน้ Google ก็จะคืน 
ผลลัพธ์ เป็นรายการของหน้าเว็บที่มีเนือ้หาเกี่ยวข้องกับ หัวข้อค้นหาของคุณ โดยหน้าเว็บที่มี 
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่ชัดเจนที่สุดจะปรากฏออกมาเป็นลาดับแรก (วิธีทา ในเอกสาร "วิธีการใช้งาน 
Google ค้นหาข้อมูล) เช่น
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: Electronic commerce) หรือ อีคอมเมิร์ซ 
(e-Commerce) หมายถึง การทาธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางที่เป็น 
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถกระทาผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การ 
โฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทงั่ซอื้ขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่ม 
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสาคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น 
ทาเลที่ตัง้ อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงาน 
แนะนาสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนัน้จึงลดข้อจากัดของระยะทางและเวลา ในการ 
ทาธุรกรรมลงได้
• ข้อดี 
ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปซือ้สินค้า เพียงแค่เลือกซือ้ผ่านเว็บไซต์เท่านัน้ 
ประหยัดเวลาในการติดต่อ แค่ใช้เวลาไมน่านแค่เพียงไมกี่่วินาทีเราก็สามารถติดต่อซือ้สินค้าได้ 
การเปิดร้านค้าในอินเทอร์เน็ตเป็นการขยายตลาดสู่ทวั่โลก ไม่จากัดเฉพาะแค่ในประเทศ และยังทาให้ผู้บริโภคมี 
ตัวเลือกในการได้เลือกซือ้สินค้ามากยงิ่ขึน้ 
ผู้ขายสามารถเปิดร้านได้ทุกวันตลอด 24 ชวั่โมงไม่มีวันหยุด และผู้บริโภคก็สามารถซือ้สินค้าได้ทุกวัน 
• ข้อเสีย 
ผู้ซือ้อาจไมแ่น่ใจว่าสงั่ซือ้แล้วจะได้รับสินค้าจริง หรือได้รับสินค้าที่ไมเ่ป็นไปตามคาดหวัง หรือสินค้าชารุดเสียหาย 
หรือสูญหาย 
สินค้าอาจเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านการทดสอบ หรือสินค้าไม่มีคุณภาพ 
เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง หรือถูกโกงราคาหรือถูกหลอกลวงได้ง่าย 
ข้อมูลสินค้าบางอย่างอาจมีการโอ้อวดคุณภาพสินค้าเกินจริง โดยที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ในระบบกฎหมายของไทย ยังไม่มีการให้ความคุ้มครองอย่างทวั่ถึงเพียงพอ ความปลอดภัยในข้อมูลทาง 
อินเทอร์เน็ตจึงยังไม่ปลอดภัยพอ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Mail or E-mail) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกย่อๆ ว่า E - Mail เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารกันบน 
Internet ที่เป็นมาตรฐาน และเก่าแก่ที่สุด โดยที่สามารถจะส่งเอกสารที่เป็นข้อความ 
ธรรมดา จนถึงการส่งเอกสาร แบบมัลติมิเดีย มีทัง้ภาพและเสียง ไปรอบโลก ในการให้บริการ 
แบบนี้ผู้ที่ต้องการส่ง และรับจดหมาย อีเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีบัญชีการใช้บริการที่แน่นอน ซงึ่ 
เรียกว่า E-Mail Address คล้ายๆ กับชื่อ-นามสกุล และที่อยู่นนั่เอง
• สามารถแบ่งการใช้อีเมล์ตามลักษณะของการให้บริการได้กว้างๆ 3 ลักษณะคือ 
• อีเมล์สานักงาน – เป็นบัญชีการใช้บริการรับ/ส่งอีเมล์ที่หน่วยงาน หรือสานักงานของผู้ใช้เป็นผู้จัดทา 
และให้บริการ มีจุดเด่นคือ บ่งชีถึ้งหน่วยงานสังกัดของผู้ใช้ เช่น อีเมล์ของบุคลากรในเนคเทค จะอยู่ในรูป 
ของ ชื่อบุคคล @nectec.or.th ทาให้ทราบได้ทันทีว่าบุคคลนัน้ๆ อยู่ในหน่วยงานใด 
• อีเมล์โดยISP – ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายทา่น คงไม่มีอีเมล์ที่จัดให้บริการโดยสานักงาน เนื่องจาก 
ความไม่พร้อมของสานักงานหรือหน่วยงานที่ต้นสังกัด ทางเลือกที่น่าสนใจก็คือ เมื่อผู้ใช้สมัครเป็น 
สมาชิกอินเทอร์เน็ตจาก ISP ส่วนมาก ISP ก็จะให้บริการอีเมล์ด้วยเสมอ ดังนัน้ผู้ใช้จึงสามารถมีอีเมล์ 
ที่ให้บริการโดย ISP เพื่อใช้งานได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามอีเมล์แบบนี้มักจะมีจุดอ่อน คือ 
1. ไม่บ่งชีส้ถานภาพของบุคคล หรือหน่วยงาน 
2. อายุการใช้บริการไม่ยาวนาน โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มักจะซือ้บริการที่ถูกที่สุด ดังนัน้เมื่อหมดอายุกับ 
ISP รายหนึ่ง ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกราย (ที่ราคาถูกกว่า) ทาให้อีเมล์เดิมถูกยกเลิกไปทันที ซึ่งเป็นภาระ 
ในการติดต่อสื่อสารได้ 
3. อีเมล์ที่ให้บริการฟรีทวั่ไป– หน่วยงานหรือเวบ็ไซต์หลายเว็บไซต์ ให้บริการบัญชีอีเมล์ฟรีสาหรับ 
ผู้สนใจทวั่ไป ดังนัน้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนมาก จึงเลือกใช้อีเมล์ลักษณะนี้เนอื่งจากสมัครได้ง่าย ฟรี และ 
ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
การสนทนาออนไลน์ 
การสนทนาออนไลน์ หรือ Internet Relay Chat (IRC) หมายถึง โปรแกรมที่ถูก 
สร้างมาเพื่อการสนทนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการพิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ดขึน้สู่หน้า 
จอคอมพิวเตอร์ซงึ่จะมีชื่อของผู้เล่นและข้อความแสดงขึน้ในหน้าตา่งภายในจอคอมพิวเตอร์ของ 
โปรแกรมสนทนา ให้คนอื่น ๆ ที่ร่วมสนทนาในห้องสนทนา (chat room) นัน้ ๆ ได้เห็นว่า ผู้ 
เล่นสนทนาคนอื่น ๆ สามารถเข้าสนทนาได้ 
บริการสนทนาออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารผ่านข้อความ เสียง และรูปภาพจาก 
Webcam โดยมีการโต้ตอบกันอย่างทันทีทันใด (real-time) มีลักษณะเดียวกันกับการ 
สนทนาโดยโทรศัพท์ ตา่งกันตรงที่ผู้สนทนาจะสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในขณะเดียวกัน 
ก็สามารถส่งข้อความ ภาพ และเสียงให้กันโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล
อ้างอิง 
เนือ้หา 
• https://sites.google.com/site/comgp55/web-be-raw-sexr/ie-internet-explorer-khux-xari 
• http://cict.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=181&filename=index 
• http://portal.edu.chula.ac.th/peng/blog/view.php?Bid=1277613762810293 
• http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B 
2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4 
%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD% 
E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C 
• http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-1617.html 
• http://somrutai4.blogspot.com/2012/11/9_23.html 
• http://nickfczaza.blogspot.com/2013/01/blog-post_9239.html 
รูปภาพ 
• http://www.ops.go.th/ictc/index.php/ictc-km/it-update/software-update/183-10 
• http://dookdikforyou.blogspot.com/2013/11/blog-post_1879.html 
• http://market.onlineoops.com/83836

More Related Content

Viewers also liked

Cloud 101
Cloud 101Cloud 101
Cloud 101
angelokh
 
Regulating belief
Regulating beliefRegulating belief
Regulating belief
rad6380
 
The 2012 Year in Review
The 2012 Year in ReviewThe 2012 Year in Review
The 2012 Year in Review
Sparksheet
 
Zet je zaak op de kaart - Social Media Week Rotterdam - Frankwatching
Zet je zaak op de kaart - Social Media Week Rotterdam - FrankwatchingZet je zaak op de kaart - Social Media Week Rotterdam - Frankwatching
Zet je zaak op de kaart - Social Media Week Rotterdam - Frankwatching
Elja Daae
 
Samurai
SamuraiSamurai
Samurai
leoPBWork
 
Online istrazivanje trzista
Online istrazivanje trzistaOnline istrazivanje trzista
INCREASING HONEY BEE PRODUCTION.
INCREASING HONEY BEE PRODUCTION.INCREASING HONEY BEE PRODUCTION.
INCREASING HONEY BEE PRODUCTION.
University of North Carolina at Chapel Hill Balloni
 
Presentation ENVS 101
Presentation ENVS 101Presentation ENVS 101
Presentation ENVS 101
Rebekah Heusel
 
SharePoint 2013
SharePoint 2013SharePoint 2013
SharePoint 2013
Sovelto
 
Powerful Public Relations
Powerful Public RelationsPowerful Public Relations
Powerful Public Relations
Ken Harvey
 
Mercado de trabalho java
Mercado de trabalho javaMercado de trabalho java
Mercado de trabalho java
Diego Pacheco
 
Grounds for Divorce in Thailand
Grounds for Divorce in ThailandGrounds for Divorce in Thailand
Grounds for Divorce in Thailand
Lawyer Phuket Thailand
 
2016 06 seaview
2016 06 seaview2016 06 seaview
2016 06 seaview
RINA_SERVICES
 
004 ajhoon chet_ghawar
004 ajhoon chet_ghawar004 ajhoon chet_ghawar
004 ajhoon chet_ghawar
sureshpal360
 
CN_TPM_Brochure
CN_TPM_BrochureCN_TPM_Brochure
CN_TPM_Brochure
corp-marketing
 
19 expo taller tortugas
19 expo taller tortugas19 expo taller tortugas
Water & Waste Water Expert Company - Fujikasui Engineering Indonesia
Water & Waste Water Expert Company - Fujikasui Engineering IndonesiaWater & Waste Water Expert Company - Fujikasui Engineering Indonesia
Water & Waste Water Expert Company - Fujikasui Engineering Indonesia
Anggi Nurbana Wahyudi
 
CPI Event Preliminary Program
CPI Event Preliminary ProgramCPI Event Preliminary Program
CPI Event Preliminary Program
ChemInnovations
 

Viewers also liked (20)

Cloud 101
Cloud 101Cloud 101
Cloud 101
 
Regulating belief
Regulating beliefRegulating belief
Regulating belief
 
The 2012 Year in Review
The 2012 Year in ReviewThe 2012 Year in Review
The 2012 Year in Review
 
Zet je zaak op de kaart - Social Media Week Rotterdam - Frankwatching
Zet je zaak op de kaart - Social Media Week Rotterdam - FrankwatchingZet je zaak op de kaart - Social Media Week Rotterdam - Frankwatching
Zet je zaak op de kaart - Social Media Week Rotterdam - Frankwatching
 
Samurai
SamuraiSamurai
Samurai
 
Online istrazivanje trzista
Online istrazivanje trzistaOnline istrazivanje trzista
Online istrazivanje trzista
 
INCREASING HONEY BEE PRODUCTION.
INCREASING HONEY BEE PRODUCTION.INCREASING HONEY BEE PRODUCTION.
INCREASING HONEY BEE PRODUCTION.
 
Presentation ENVS 101
Presentation ENVS 101Presentation ENVS 101
Presentation ENVS 101
 
SharePoint 2013
SharePoint 2013SharePoint 2013
SharePoint 2013
 
Powerful Public Relations
Powerful Public RelationsPowerful Public Relations
Powerful Public Relations
 
Mercado de trabalho java
Mercado de trabalho javaMercado de trabalho java
Mercado de trabalho java
 
Grounds for Divorce in Thailand
Grounds for Divorce in ThailandGrounds for Divorce in Thailand
Grounds for Divorce in Thailand
 
2016 06 seaview
2016 06 seaview2016 06 seaview
2016 06 seaview
 
004 ajhoon chet_ghawar
004 ajhoon chet_ghawar004 ajhoon chet_ghawar
004 ajhoon chet_ghawar
 
Gost 11403 75
 Gost 11403 75 Gost 11403 75
Gost 11403 75
 
Haiti
HaitiHaiti
Haiti
 
CN_TPM_Brochure
CN_TPM_BrochureCN_TPM_Brochure
CN_TPM_Brochure
 
19 expo taller tortugas
19 expo taller tortugas19 expo taller tortugas
19 expo taller tortugas
 
Water & Waste Water Expert Company - Fujikasui Engineering Indonesia
Water & Waste Water Expert Company - Fujikasui Engineering IndonesiaWater & Waste Water Expert Company - Fujikasui Engineering Indonesia
Water & Waste Water Expert Company - Fujikasui Engineering Indonesia
 
CPI Event Preliminary Program
CPI Event Preliminary ProgramCPI Event Preliminary Program
CPI Event Preliminary Program
 

Similar to Internet

เรื่อง อินเทอร์เน็ต
เรื่อง อินเทอร์เน็ตเรื่อง อินเทอร์เน็ต
เรื่อง อินเทอร์เน็ต
stampqn
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต(แก้ไข)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต(แก้ไข)หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต(แก้ไข)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต(แก้ไข)
Prapatsorn Keawnoun
 
งานคอมหน่วยที่4 อินเตอร์เน็ต
งานคอมหน่วยที่4 อินเตอร์เน็ตงานคอมหน่วยที่4 อินเตอร์เน็ต
งานคอมหน่วยที่4 อินเตอร์เน็ต
Papichaya Chengtong
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ตหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
Prapatsorn Keawnoun
 
งานคอมหน วยท _4 (1)
งานคอมหน วยท _4 (1)งานคอมหน วยท _4 (1)
งานคอมหน วยท _4 (1)
Jame Natdanai
 
งานคอมหน วยท _4 (1)
งานคอมหน วยท _4 (1)งานคอมหน วยท _4 (1)
งานคอมหน วยท _4 (1)
Jame Natdanai
 
อินเทอร์เน็ต5.1
อินเทอร์เน็ต5.1อินเทอร์เน็ต5.1
อินเทอร์เน็ต5.1
Pp'dan Phuengkun
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Chalita Vitamilkz
 
Internet2
Internet2Internet2
Internet2
mod2may
 
internet
internetinternet
internet
Anisra Roya
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ตหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
Papichaya Chengtong
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
shopper38
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
shopper38
 
Unit1new
Unit1newUnit1new
หน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บ
หน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บหน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บ
หน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บ
tanongsak
 

Similar to Internet (20)

เรื่อง อินเทอร์เน็ต
เรื่อง อินเทอร์เน็ตเรื่อง อินเทอร์เน็ต
เรื่อง อินเทอร์เน็ต
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต(แก้ไข)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต(แก้ไข)หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต(แก้ไข)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต(แก้ไข)
 
งานคอมหน่วยที่4 อินเตอร์เน็ต
งานคอมหน่วยที่4 อินเตอร์เน็ตงานคอมหน่วยที่4 อินเตอร์เน็ต
งานคอมหน่วยที่4 อินเตอร์เน็ต
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ตหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
 
งานคอมหน วยท _4 (1)
งานคอมหน วยท _4 (1)งานคอมหน วยท _4 (1)
งานคอมหน วยท _4 (1)
 
งานคอมหน วยท _4 (1)
งานคอมหน วยท _4 (1)งานคอมหน วยท _4 (1)
งานคอมหน วยท _4 (1)
 
อินเทอร์เน็ต5.1
อินเทอร์เน็ต5.1อินเทอร์เน็ต5.1
อินเทอร์เน็ต5.1
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
Internet2
Internet2Internet2
Internet2
 
internet
internetinternet
internet
 
Lernning 08
Lernning 08Lernning 08
Lernning 08
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ตหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
Internet เบื้องต้น
Internet เบื้องต้นInternet เบื้องต้น
Internet เบื้องต้น
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
Unit1new (1)
Unit1new (1)Unit1new (1)
Unit1new (1)
 
Unit1new
Unit1newUnit1new
Unit1new
 
้html
้html้html
้html
 
หน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บ
หน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บหน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บ
หน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บ
 

More from kessara61977

METHODS
METHODSMETHODS
METHODS
kessara61977
 
Is3sharinglove
Is3sharingloveIs3sharinglove
Is3sharinglove
kessara61977
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรัก
kessara61977
 
It news sutida
It news sutidaIt news sutida
It news sutida
kessara61977
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
kessara61977
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
kessara61977
 
Is3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรักIs3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรัก
kessara61977
 
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
kessara61977
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ นักเรียนชั้น ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ นักเรียนชั้น ม.4-5
kessara61977
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
kessara61977
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
kessara61977
 
สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1
kessara61977
 
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
kessara61977
 
โครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจโครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจ
kessara61977
 
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนการสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
kessara61977
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
kessara61977
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
kessara61977
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
kessara61977
 
กลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internetกลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internet
kessara61977
 

More from kessara61977 (20)

METHODS
METHODSMETHODS
METHODS
 
Is3sharinglove
Is3sharingloveIs3sharinglove
Is3sharinglove
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรัก
 
It news sutida
It news sutidaIt news sutida
It news sutida
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
 
Is3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรักIs3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรัก
 
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ นักเรียนชั้น ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ นักเรียนชั้น ม.4-5
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ ม.4-5
 
สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1
 
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
 
โครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจโครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจ
 
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนการสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
กลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internetกลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internet
 

Internet

 • 2. เว็บเบราว์เซอร์ • เว็บเบราว์เซอร์ : web browser เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้าง ด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอลที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บ เซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อ กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ • เว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อ เวิลด์ไวด์เว็บ ขณะเดียวกันเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมมากที่สุดใน ปัจจุบันคือ กูเกิลโครม
 • 3. มาตรฐานโปรแกรม • โปรแกรมค้นดูเว็บเชื่อมโยงกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านมาตรฐานหรือโพรโทคอลการรับส่งข้อมูลแบบ เอชทีทีพีในการส่งหน้าเว็บ หรือเวบ็เพจปัจจุบันเอชทีทีพีรุ่นล่าสุดคือ 1.1 ซงึ่สนับสนุนโดย โปรแกรมค้นดูเวบ็ทวั่ไป ยกเว้นอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ที่ยังสนับสนุนไม่เตม็ที่ • ที่อยู่ของเวบ็เพจเรียกว่ายูริเอลหรือยูบีซี ซงึ่รูปแบบมักจะเริ่มต้นด้วยคาว่า http:// สาหรับ การติดตอ่แบบเอชทีทีพี โปรแกรมค้นดูเวบ็ส่วนมากสนับสนุนการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นนอกจากนี้ เช่น ftp:// สาหรับเอฟทีพี (FTP) https:// สาหรับเอชทีทีพีแบบสนับสนุนการเข้ารหัส ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น • รูปแบบของไฟล์สาหรับเว็บเรียกว่าเอชทีเอ็มแอล (HTML) และสนับสนุนไฟล์รูปแบบอื่นๆ เช่น รูปภาพ (JPG,GIF,PNG) หรือเสียง เป็นต้น
 • 4. IE • ไออี คือ วินโดวส์ อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Windows Internet Explorer) โดยมี ชื่อย่อว่า ไออี(IE) เป็นเว็บเบราว์เซอร์จากไมโครซอฟท์และเป็นซอฟต์แวร์ที่แถมมากับ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ • ไออีเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่มีนิยมคนนิยมใช้มากเป็นตัวหนึ่ง โดยในปี 2545 มีสัดส่วนการใช้งาน ในตลาดเว็บเบราว์เซอร์ประมาณ 95% และมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีคู่แข่งที่เพิ่มมากขึน้ จนถึงประมาณ 46% ในปี พ.ศ. 2554 รุ่นล่าสุดคือรุ่น อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์9 ซงึ่ สามารถใช้ได้สาหรับ วินโดวส์ 7, วินโดวส์ วิสตา และ วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2008
 • 5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IE วิธีเลือกใช้ IE ส่วนประกอบของIE และสิ่งที่ควรสังเกตมีดังนี้ • 1.วิธีการเรียกใช้ IE ทาได้2วิธี คือการดับเบิลคลิกที่ไอคอน IE หรือคลิกเลือกที่โปรแกรม Start menu ดังนี้ 1.1.การคลิกที่ปุ่ม Start 1.2.เลือกคลิกที่ All Programs 1.3.เลือกคลิกที่ Internet Explorer 1.4.ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม IE
 • 6. • 2.ส่วนประกอบของ IE หลังจากที่เปิด INTERNET EXPLORERเรามาทาความรู้จักส่วนประกอบดังนี้ หมายเลข 1 เมนู ใช้เรียกคาสงั่การทางาน หมายเลข 2 แถบเครื่องมือ ใช้งานแทนคาสงั่ที่ใช้บ่อย ๆ หมายเลข 3 ช่อง Address เป็นส่วนที่แสดงตาแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจ หรือ ที่เรียกว่าเวบไซต์เข้าสู่โฮมเพจตา่ง ๆ หมายเลข 4 พืน้ที่แสดงเอกสาร เป็นพืน้ที่แสดงเอกสาร หมายเลข 5 แถบเลื่อน ใช้เลื่อนอ่านข้อความของเอกสารซึ่งเอกสารไม่ สามารถแสดงได้หมดในหน้าเดียว หมายเลข 6 แถบแสดงสถานะ แสดงการรับข้อมูล (Load) จากเว็บไซต์เข้ามา
 • 7. หมายเลข 7 แถบไตเติล้บาร์ บอกให้เราทราบวา่กาลังทางานอยู่ ณ โปรแกรมใด หมายเลข 8 แถบควบคุมหน้าต่างโปรแกรม สาหรับปิดโปรแกรม หมายเลข 9 แถบควบคุมหน้าต่างโปรแกรม สาหรับขยาย/ย่อโปรแกรม หมายเลข 10 แถบควบคุมหน้าต่างโปรแกรม สาหรับย่อโปรแกรมเก็บไว้ที่ TASKBAR
 • 8. การใช้งาน IE IE ใช้สาหรับการเปิดเว็บเพจในเว็บไซด์ต่าง ๆ ซงึ่ผู้ใช้จะต้องรู้ที่อยู่หรือURLของเว็บไซด์ที่ ต้องการเชื่อมโยงไปถึง แตห่ากผู้ใช้ไม่รู้ที่อยู่หรือ URLของเวบ็ไซด์นัน้ก็สามารถใช้เซิร์ชเอ็นจิ้ นช่วยค้นหาได้ การใช้IE สามารถทาได้ดังนี้ 1.การเปิดเว็บไซด์ เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ IE และปรากฏหน้าตา่งโปรแกรมแล้วให้พิมพ์ที่อยู่เวบ็ไซด์ ที่ต้องการเปิดลงในแถบแอดเดรสแล้วคลิกปุ่ม GO บนแถบเครื่องมือ หรือกดปุ่ม ENTER ที่ แป้นพิมพ์ 2. การใช้ปุ่มคาสงั่ใช้งาน เมื่อเข้าสู่เวบ็ไซด์แล้วผู้ใช้สามารถใช้งานเวบ็ไซด์ได้ด้วย การคลิกปุ่มที่มี การเชื่อมโยงในเวบ็เพจนัน้ ๆ หรือการใช้ปุ่มคาสงั่การใช้งานของ IE 3.สิ่งที่ควรสังเกต การใช้งาน IE มีสิ่งที่ควรสังเกตขณะที่ใช้งาน คือ ตัวชีเ้มาส์ และ สัญญาลักษณ์ Windows อยู่บริเวณด้านหลังของแถบเมนูคาสงั่ จะเคลื่อนไหวเพื่อแสดงว่า ขณะนัน้โปรแกรมกาลังทางาน
 • 9. ความรู้พื้นฐานของการใช้งาน อินเตอร์เน็ต ความรู้พืน้ฐานของการใช้งาน อินเตอร์เน็ต (Internet)นัน้ ประกอบด้วยการใช้งานด้าน การค้นหา ข้อมูลและสื่อสารข้อมูล เป็นหลัก ในที่นี้จะกล่าวถึงการใช้งาน Browser ในการ ค้นหาข้อมูลและสื่อสาร ข้อมูล โดยการค้นหาข้อมูล จะกล่าวถึงการใช้งาน Search Engine และการสื่อสารข้อมูลจะเป็นลักษณะของ การสื่อสารข้อมูลด้วย E-Mail
 • 10. Browser คืออะไร Browser คือ โปรแกรมระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ ใน Internet โดย Browser นัน้ จะให้ ผู้ใช้เดินทางจากจุดหนงึ่ไปยังอีกจุดหนงึ่โดยไม่สนใจรายละเอียดทาง เทคนิคของการเชื่อมต่อระหว่างจุด หรือ วิธีการเฉพาะที่จะเข้าไปใช้จุดเหล่านัน้ และนาเสนอ ข้อมูลที่เป็นข้อความ ( Text ) , ภาพ ( Graphics ) , เสียง ( Sound ) หรือ ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) ในเอกสารบนจอภาพ
 • 11. หลักพื้นฐานในการค้นหาข้อมูลด้วย Google การค้นหาข้อมูลด้วย Google นัน้ทาได้ไม่ยาก เพียงแค่พิมพ์หัวข้อค้นหา (ซงึ่เป็นคาหรือวลีที่ อธิบาย ข้อมูลที่คุณต้องการค้นหาได้ดีที่สุด) ในกล่องข้อความ จากนัน้กดปุ่ม ‘Enter’ หรือ คลิกที่ปุ่ม ‘Google Search’ หรือ "ค้นหาโดย Google” จากนัน้ Google ก็จะคืน ผลลัพธ์ เป็นรายการของหน้าเว็บที่มีเนือ้หาเกี่ยวข้องกับ หัวข้อค้นหาของคุณ โดยหน้าเว็บที่มี ข้อมูลเกี่ยวข้องที่ชัดเจนที่สุดจะปรากฏออกมาเป็นลาดับแรก (วิธีทา ในเอกสาร "วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล) เช่น
 • 12. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: Electronic commerce) หรือ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) หมายถึง การทาธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระทาผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การ โฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทงั่ซอื้ขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่ม ประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสาคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทาเลที่ตัง้ อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงาน แนะนาสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนัน้จึงลดข้อจากัดของระยะทางและเวลา ในการ ทาธุรกรรมลงได้
 • 13. • ข้อดี ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปซือ้สินค้า เพียงแค่เลือกซือ้ผ่านเว็บไซต์เท่านัน้ ประหยัดเวลาในการติดต่อ แค่ใช้เวลาไมน่านแค่เพียงไมกี่่วินาทีเราก็สามารถติดต่อซือ้สินค้าได้ การเปิดร้านค้าในอินเทอร์เน็ตเป็นการขยายตลาดสู่ทวั่โลก ไม่จากัดเฉพาะแค่ในประเทศ และยังทาให้ผู้บริโภคมี ตัวเลือกในการได้เลือกซือ้สินค้ามากยงิ่ขึน้ ผู้ขายสามารถเปิดร้านได้ทุกวันตลอด 24 ชวั่โมงไม่มีวันหยุด และผู้บริโภคก็สามารถซือ้สินค้าได้ทุกวัน • ข้อเสีย ผู้ซือ้อาจไมแ่น่ใจว่าสงั่ซือ้แล้วจะได้รับสินค้าจริง หรือได้รับสินค้าที่ไมเ่ป็นไปตามคาดหวัง หรือสินค้าชารุดเสียหาย หรือสูญหาย สินค้าอาจเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านการทดสอบ หรือสินค้าไม่มีคุณภาพ เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกง หรือถูกโกงราคาหรือถูกหลอกลวงได้ง่าย ข้อมูลสินค้าบางอย่างอาจมีการโอ้อวดคุณภาพสินค้าเกินจริง โดยที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้ ในระบบกฎหมายของไทย ยังไม่มีการให้ความคุ้มครองอย่างทวั่ถึงเพียงพอ ความปลอดภัยในข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ตจึงยังไม่ปลอดภัยพอ
 • 14. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail or E-mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกย่อๆ ว่า E - Mail เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารกันบน Internet ที่เป็นมาตรฐาน และเก่าแก่ที่สุด โดยที่สามารถจะส่งเอกสารที่เป็นข้อความ ธรรมดา จนถึงการส่งเอกสาร แบบมัลติมิเดีย มีทัง้ภาพและเสียง ไปรอบโลก ในการให้บริการ แบบนี้ผู้ที่ต้องการส่ง และรับจดหมาย อีเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีบัญชีการใช้บริการที่แน่นอน ซงึ่ เรียกว่า E-Mail Address คล้ายๆ กับชื่อ-นามสกุล และที่อยู่นนั่เอง
 • 15. • สามารถแบ่งการใช้อีเมล์ตามลักษณะของการให้บริการได้กว้างๆ 3 ลักษณะคือ • อีเมล์สานักงาน – เป็นบัญชีการใช้บริการรับ/ส่งอีเมล์ที่หน่วยงาน หรือสานักงานของผู้ใช้เป็นผู้จัดทา และให้บริการ มีจุดเด่นคือ บ่งชีถึ้งหน่วยงานสังกัดของผู้ใช้ เช่น อีเมล์ของบุคลากรในเนคเทค จะอยู่ในรูป ของ ชื่อบุคคล @nectec.or.th ทาให้ทราบได้ทันทีว่าบุคคลนัน้ๆ อยู่ในหน่วยงานใด • อีเมล์โดยISP – ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายทา่น คงไม่มีอีเมล์ที่จัดให้บริการโดยสานักงาน เนื่องจาก ความไม่พร้อมของสานักงานหรือหน่วยงานที่ต้นสังกัด ทางเลือกที่น่าสนใจก็คือ เมื่อผู้ใช้สมัครเป็น สมาชิกอินเทอร์เน็ตจาก ISP ส่วนมาก ISP ก็จะให้บริการอีเมล์ด้วยเสมอ ดังนัน้ผู้ใช้จึงสามารถมีอีเมล์ ที่ให้บริการโดย ISP เพื่อใช้งานได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามอีเมล์แบบนี้มักจะมีจุดอ่อน คือ 1. ไม่บ่งชีส้ถานภาพของบุคคล หรือหน่วยงาน 2. อายุการใช้บริการไม่ยาวนาน โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มักจะซือ้บริการที่ถูกที่สุด ดังนัน้เมื่อหมดอายุกับ ISP รายหนึ่ง ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกราย (ที่ราคาถูกกว่า) ทาให้อีเมล์เดิมถูกยกเลิกไปทันที ซึ่งเป็นภาระ ในการติดต่อสื่อสารได้ 3. อีเมล์ที่ให้บริการฟรีทวั่ไป– หน่วยงานหรือเวบ็ไซต์หลายเว็บไซต์ ให้บริการบัญชีอีเมล์ฟรีสาหรับ ผู้สนใจทวั่ไป ดังนัน้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนมาก จึงเลือกใช้อีเมล์ลักษณะนี้เนอื่งจากสมัครได้ง่าย ฟรี และ ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • 16. การสนทนาออนไลน์ การสนทนาออนไลน์ หรือ Internet Relay Chat (IRC) หมายถึง โปรแกรมที่ถูก สร้างมาเพื่อการสนทนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการพิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ดขึน้สู่หน้า จอคอมพิวเตอร์ซงึ่จะมีชื่อของผู้เล่นและข้อความแสดงขึน้ในหน้าตา่งภายในจอคอมพิวเตอร์ของ โปรแกรมสนทนา ให้คนอื่น ๆ ที่ร่วมสนทนาในห้องสนทนา (chat room) นัน้ ๆ ได้เห็นว่า ผู้ เล่นสนทนาคนอื่น ๆ สามารถเข้าสนทนาได้ บริการสนทนาออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารผ่านข้อความ เสียง และรูปภาพจาก Webcam โดยมีการโต้ตอบกันอย่างทันทีทันใด (real-time) มีลักษณะเดียวกันกับการ สนทนาโดยโทรศัพท์ ตา่งกันตรงที่ผู้สนทนาจะสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถส่งข้อความ ภาพ และเสียงให้กันโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล
 • 17. อ้างอิง เนือ้หา • https://sites.google.com/site/comgp55/web-be-raw-sexr/ie-internet-explorer-khux-xari • http://cict.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=181&filename=index • http://portal.edu.chula.ac.th/peng/blog/view.php?Bid=1277613762810293 • http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B 2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4 %E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD% E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C • http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-1617.html • http://somrutai4.blogspot.com/2012/11/9_23.html • http://nickfczaza.blogspot.com/2013/01/blog-post_9239.html รูปภาพ • http://www.ops.go.th/ictc/index.php/ictc-km/it-update/software-update/183-10 • http://dookdikforyou.blogspot.com/2013/11/blog-post_1879.html • http://market.onlineoops.com/83836