SlideShare a Scribd company logo
BAARCH_07              Ανάλσζη και ερμηνεία σλοποιημένφν πρόησπφν μοσζείφν

   New National Gallery, Berlin, 1962-1968                Mies van der Rohe
Φοιηήηρια: Έλενα Θεοδώροσ                         Ημερομηνία: 12/10/2012
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                          Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe , 1886-1969

 Ο Ludwig Mies van der Rohe, γελλήζεθε ην 1886 ζην Aachen ηεο Γεξκαλίαο.
 Μαδί κε ηνλ Walter Gropius θαη ηνλ Le Corbusier, ζεσξνύληαη νη πξσηνπόξνη ηεο Σύγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο.
Ο Mies όπσο θαη πνιινί άιινη από ηνπο κεηαζύγρξνλνπο, επηδίσμε λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν αξρηηεθηνληθό ζηπι πνπ
ζα θαζηεξώζεη έλα λέν αξρηηεθηνληθό ύθνο πνπ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηε ζύγρξνλε επνρή όπσο ε γνηζηθή
αξρηηεθηνληθή ήηαλ ηελ επνρή ηνπ πλεπκαηηζκνύ. Γεκηνύξγεζε έλα επηδξώλ αξρηηεθηνληθό ύθνο εηθνζηνύ αηώλα, πνπ ην
ραξαθηήξηδε αθξαία ζαθήλεηα θαη απιόηεηα. Σηα πεξηζζόηεξα θηήξηα ηνπ ρξεζηκνπνηνύζε κνληέξλα πιηθά όπσο ην
βηνκεραληθό αηζάιη θαη ηηο γπάιηλεο πιάθεο γηα λα θαζνξίζεη ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο.

 Πξνζπάζεζε    γηα  κηα  αξρηηεθηνληθή  κε
ειάρηζηα πιαίζηα ζηελ δνκηθή δηάηαμε θαη ζε
ηζνξξνπία κε ηελ απαηηνύκελε ειεπζεξία ηνπ
αλνηρηνύ ρώξνπ. Χαξαθηήξηδε ηα θηήξηα ηνπ “skin
and bones” αξρηηεθηνληθή. Τέινο είλαη γλσζηόο
γηα ηελ ρξήζε αθνξηζκώλ όπσο “Less is more”
θαη “God is in details”
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                           Mies van der Rohe

Ιζηορικά Σηοιτεία
 H New National Gallery είλαη κνπζείν γηα ηελ ζύγρξνλε ηέρλε ζην Βεξνιίλν ζηελ πεξηνρή Kulturforum κε θύξην ζηόρν
 ηεο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Βξίζθεηαη ζε κηα αλεπηπγκέλε πεξηνρή ηνπ Βεξνιίλνπ αθνύ γεηηληάδεη θαη κε άιια ζεκαληηθά
 θηήξηα ηεο πεξηνρήο όπσο ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μαηζαίνπ, ην θηήξην ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ Βεξνιίλνπ. Απνηειεί
 θνκκάηη ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ησλ θξαηηθώλ κνπζείσλ ηνπ Βεξνιίλνπ. Ξεθίλεζε σο ηδέα ην 1962 θαη άλνημε γηα
 πξώηε θνξά ηηο πόξηεο ηνπ ζην θνηλό ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 1968.
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                         Mies van der Rohe

Κηιριολογικό Πρόγραμμα
  Κάηουη Ιζογείοσ                    Κάηουη ΥπογείοσΤν κνπζείν ρσξίδεηαη ζε δύν επίπεδα. Σην επίπεδν ηνπ δξόκνπ θαη ζε έλα ππόγεην ρώξν. Σην βαζηθό επίπεδν ηνπ
δξόκνπ θηινμελνύληαη πξνζσξηλά εθζέκαηα, ελώ ζην θαηώηαην επίπεδν ζηεγάδνληαη νη κόληκεο εθζέζεηο όπσο επίζεο
θαη κηα βηβιηνζήθε θαη έλα εζηηαηόξην. Τν κνπζείν πεξηβάιιεηαη εμσηεξηθά από κηα κεγάιε βεξάληα όπνπ εθηίζεληαη
κεγάια έξγα ηέρλεο.
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                     Mies van der Rohe

Κηιριολογικό Πρόγραμμα
 Όυεις
                                Α           Γ
                                  Β        Γ
 Α) Νοηιοδσηική Όυη
                                        Β) Νοηιοαναηολική Όυη
                           Γ) Βορειοαναηολική Όυη
                 Γ)Βορειοδσηική Όυη
New National Gallery, Berlin, 1962-1968  Mies van der Rohe

Κηιριολογικό Πρόγραμμα
 Τομές
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                           Mies van der Rohe

Φιλοζοθία
Ξεθηλώληαο έλα έξγν o Mies έρεη ζην λνπ ηνπ θάπνηεο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηηο εληάμεη ζην θηήξην ηνπ.
Οπνηνπδήπνηε είδνπο θηήξην, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ηα ίδηα αθξηβώο δεδνκέλα. Η γλώζε ηνπ Μηο γηα ηηο
δπλαηόηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο θαη θπξίσο ησλ
πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ επνρή ηνπ (αηζάιη, γπαιί), ηνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμεη ηηο ηδηόηεηέο
ηνπο ζε έλα επίπεδν πνηεηηθήο έθθξαζεο. Απηό αθξηβώο είλαη ε αξρηηεθηνληθή, κηα έθθξαζε, κηα κνξθή, κηα ηέρλε.
Βάζε απηώλ ν Mies βάδεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ ηνπ ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο πεξί δνκηθήο:

 Αθαίξεζε ηνπ πεξηηηνύ βάξνπο από ηα θηίξηα.

 Τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη παξάγνληαη βηνκεραληθά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα

 απνθαιύπηεηαη ε θύζε ηνπ θαζελόο.

 Τα δνκηθά ζηνηρεία ελόο θηηξίνπ (θνιώλεο, δνθάξηα) είλαη νξαηά ηόζν εζσηεξηθά όζν θαη εμσηεξηθά

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνκηθήο θαζαξόηεηαο ησλ θηηξίσλ, ζα πξέπεη νη εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη λα είλαη

 μερσξηζηνί από ηε βαζηθή δνκή ηνπ θηηξίνπ (αλεμαξηεζία δνκήο θαη ρώξνπ).
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                           Mies van der Rohe

Ανάλσζη ιδέας
Τν 1951 o Mies δεκηνύξγεζε κηα ηδέα ηελ νπνία νλόκαζε House 50 x 50. Έρνληαο ζην κπαιό ηνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε
ηδέα όηαλ ηνπ αλέζεζαλ ηελ ζρεδίαζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζθέθηεθε λα ηελ αλαπηύμεη θαη λα ηελ πξνζαξκόζεη
ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Έηζη ε εμέιημε ηεο αξρηθήο ηδέαο, από ζρέδην ζπηηηνύ ζε θηίξην γξαθείσλ θαη από θηίξην γξαθείσλ
ζε κνπζείν ηέρλεο απνθαιύπηεη ηελ πίζηε ηνπ αξρηηέθηνλα ζην πνιύπιεπξν δπλακηθό ηεο. Ο Mies κπόξεζε λα
δηαηεξήζεη απηή ηελ πίζηε επεηδή ην γπάιηλν πεξίπηεξν βαζίδνληαλ ζε ππόγεηνπο ρώξνπο πνπ κπνξνύζαλ πξάγκαηη
λα ζηεγάζνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο.
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                          Mies van der Rohe

Ανάλσζη ιδέας
Σηελ δνπιεηά ηνπ Mies παξαηεξνύκε ζπρλά ηα ίδηα ζηνηρεία ζε πνιιά ηνπ έξγα. Απηό ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη αθνύ
αθινπζώληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία, θαηαθέξλεη λα ηελ εθαξκόδεη ζε θάζε είδνο θηεξίνπ θαη λα ην αλαδεηθλύεη.
Έλα από ηα βαζηθόηεξα ηνπ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην ζπλαληάκε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη ε ειεπζεξία ηνπ ρώξνπ,
ε ειεύζεξε ξνή-πνξεία ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. Κνηλά ζηνηρεία από ηα ιηγνζηά ηνπ έξγα ζπλαληνύκαη κεηαμύ ηνπ
New National Gallery, ηνπ Crown Hall, ηνπ Farnsworth House θαη ηνπ Barcelona Pavilion.
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                          Mies van der Rohe

Ανάλσζη σλικών και ηρόπος καηαζκεσής
Τα θηίξηα ηνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζύγρξνλα πιηθά όπσο ν βηνκεραληθόο ράιπβαο θαη γπαιί γηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ απζηεξό
αιιά θνκςό ρώξν. Αλέπηπμε ηελ ρξήζε ηεο εθηεζεηκέλεο δνκήο ράιπβα θαη γπαιηνύ γηα λα εζσθιείζεη θαη λα θαζνξίζεη ηνλ
ρώξν. Τν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ απηό δελ παύεη λα απνπζηάδεη θαη ζην New National Gallery.
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                          Mies van der Rohe

Ανάλσζη σλικών και ηρόπος καηαζκεσής

Αθνινπζώληαο κηα ηδέα πνπ ηνλ είρε απαζρνιήζεη ηνπιάρηζηνλ από ην «Σπίηη 50 x 50» ηνπ 1951, ν Μies αλέπηπμε ην
ζρέδην ζαλ έλα ηεηξάγσλν πεξίπηεξν κε γπάιηλεο πιεπξέο ρσξίο εζσηεξηθά ππνζηεξίγκαηα. Οθηώ εμσηεξηθέο θνιόλεο,
αληίζεηα, ζπγθξαηνύζαλ ηελ νγθώδε ζηέγε πάλσ από ην δάπεδν θαη καθξηά από ηνπο γπάιηλνπο ηνίρνπο. Γηα λα
αληηπαξέιζνπλ ηελ θαηαπόλεζε ηνπ δηπινύ πξνβόινπ ζηηο γσλίεο ηεο πιάθαο ηεο ζηέγεο, απνηέιεζκα ηεο αλππαξμίαο
θνινλώλ ζηηο γσλίεο, ν Μies θαη νη κεραληθνί ηνπ επηλόεζαλ κηα κεγαινθπή ιύζε. Η νγθώδεο ζηέγε θαηαζθεπάζηεθε από
ηεξάζηηεο ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαηλώκαηα από ράιπβα δηαθόξσλ πνηνηήησλ θαη δηαθνξεηηθήο αληνρήο, ζπγθνιιεκέλσλ
ζε κηα εληαία εγθηβσηηζκέλε πιάθα. Έηζη ν ράιπβαο ζηηο γσλίεο ηνπ θηηξίνπ κπνξνύζε λα παξακείλεη ηνπ ίδηνπ πάρνπο κε
ηνλ ράιπβα πνπ δερόηαλ κηθξόηεξεο πηέζεηο ζε άιια ζεκεία ηεο πιάθαο ηεο ζηέγεο. Η ζηέγε ζπλαξκνινγήζεθε επηηόπνπ
θαη ηνπνζεηήζεθε κε ηελ βνήζεηα νθηώ πδξαπιηθώλ αλπςσηήξσλ κέζα ζε κία κόλν εκέξα.
New National Gallery, Berlin, 1962-1968                           Mies van der Rohe

Κριηική

Δλώ ην θηίξην γεληθά ελζαξθώλεη ηέιεηα ηελ πξνζσπηθή πηλειηά θαη δενληνινγία ηνπ αξρηηέθηνλα σο ηόζν ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ.
Τν ηζόγεην είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα θηινμελεί κεγάια έξγα κηαο θαη δελ ππάξρνπλ θαζόινπ δνκηθά ζηνηρεία ή
δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη, εληνύηνηο όκσο είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ έθζεζε νπνηνδήπνηε άιινπ κηθξνύ έξγνπ. Δπίζεο νη ζεηξέο
κε ηα παινζηάζηα ζηηο 4 όςεηο ηνπ θηεξίνπ αθήλνπλ αλεμέιεγθηα ην θώο λα εηζέιζεη θαη λα δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηελ
πξνβνιή ησλ έξγσλ. Ο Mies δειώλεη όηη : «Τν ηεξάζηην πεξίπηεξν ζην επίπεδν ηεο εηζόδνπ είλαη θαιύηεξν λα κέλεη
ζρεδόλ άδεην. Η  αίζνπζα  είλαη ηόζν αραλήο  πνπ  θπζηθά ζέηεη κεγάιεο δπζθνιίεο γηα ηελ έθζεζε ηέρλεο. Τν
γλσξίδσ απηό όκσο έρεη ηόζν κεγάιν δπλακηθό πνπ απιώο δελ κπνξώ λα ιάβσ ππόςε κνπ απηέο ηηο δπζθνιίεο ».
Γεληθά δηαπηζηώλνπκε όηη παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ε Νέα Δζληθή Πηλαθνζήθε είλαη έλα θαηαπιεθηηθό
παξάδεηγκα ηεο δνκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Ο Mies θαηαζθεύαζε έλα κνλαδηθό ρώξν ηέρλεο. Έρνληαο ρηίζεη ην πξώην ηνπ
θηίξην ηέηνηνπ είδνπο ζηελ Βαξθειώλε αθξηβώο ζαξάληα ρξόληα λσξίηεξα, ε Νέα Δζληθή Πηλαθνζήθε ήηαλ γηα ηνλ Μηο
απιώο επηζηξνθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ζην θπζηθό ηεο πεδίν: έλαο ρώξνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα λα επηδεηθλύεη ηνλ εαπηό
ηνπ.
New National Gallery, Berlin, 1962-1968       Mies van der Rohe
 Δσταριζηώ
                 ..Less is more..

More Related Content

What's hot

H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Evangelia Patera
 
Ancient Greek Language - Unit 1
Ancient Greek Language - Unit 1 Ancient Greek Language - Unit 1
Ancient Greek Language - Unit 1
Evangelia Patera
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
philologikogr
 
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και ΛογοτεχνίαΗμερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Lea Alexandri
 
ο έρωτας μέσα από την τέχνη
ο έρωτας μέσα από την τέχνηο έρωτας μέσα από την τέχνη
ο έρωτας μέσα από την τέχνη
mariapara4
 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Evangelia Patera
 
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Evangelia Patera
 
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την ΕπανάστασηΗ διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Evangelia Patera
 
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
Evangelia Patera
 
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Evangelia Patera
 
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
θεσσαλονίκη
θεσσαλονίκηθεσσαλονίκη
θεσσαλονίκη
geniko1
 
vectror_mpantes
vectror_mpantesvectror_mpantes
vectror_mpantes
Christos Loizos
 
Η ελληνική οικονομία 19ος αιώνας -Το εμπόριο
Η ελληνική οικονομία 19ος αιώνας -Το εμπόριο Η ελληνική οικονομία 19ος αιώνας -Το εμπόριο
Η ελληνική οικονομία 19ος αιώνας -Το εμπόριο
Evangelia Patera
 
Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Τα πρώτα ελληνικά κόμματαΤα πρώτα ελληνικά κόμματα
Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Evangelia Patera
 
Life expectancy
Life expectancyLife expectancy
Life expectancy
YPEPTH
 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
Evangelia Patera
 

What's hot (20)

H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
 
Ancient Greek Language - Unit 1
Ancient Greek Language - Unit 1 Ancient Greek Language - Unit 1
Ancient Greek Language - Unit 1
 
Ιμπρεσιονισμός
ΙμπρεσιονισμόςΙμπρεσιονισμός
Ιμπρεσιονισμός
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 42 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
 
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και ΛογοτεχνίαΗμερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
 
ο έρωτας μέσα από την τέχνη
ο έρωτας μέσα από την τέχνηο έρωτας μέσα από την τέχνη
ο έρωτας μέσα από την τέχνη
 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
 
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την ΕπανάστασηΗ διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
 
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844
 
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ "ΞΕΝΙΚΩΝ" ΚΟΜΜΑΤΩΝ
 
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
 
θεσσαλονίκη
θεσσαλονίκηθεσσαλονίκη
θεσσαλονίκη
 
15 beyeler museum
15 beyeler museum15 beyeler museum
15 beyeler museum
 
vectror_mpantes
vectror_mpantesvectror_mpantes
vectror_mpantes
 
Η ελληνική οικονομία 19ος αιώνας -Το εμπόριο
Η ελληνική οικονομία 19ος αιώνας -Το εμπόριο Η ελληνική οικονομία 19ος αιώνας -Το εμπόριο
Η ελληνική οικονομία 19ος αιώνας -Το εμπόριο
 
Αντώνης Σαμαράκης
Αντώνης ΣαμαράκηςΑντώνης Σαμαράκης
Αντώνης Σαμαράκης
 
Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Τα πρώτα ελληνικά κόμματαΤα πρώτα ελληνικά κόμματα
Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
 
Life expectancy
Life expectancyLife expectancy
Life expectancy
 
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ 5ο
 

Viewers also liked

2 breuer m.whitney museum of american art
2 breuer m.whitney museum of american art2 breuer m.whitney museum of american art
2 breuer m.whitney museum of american art
Panayiotis Papadimatos
 
10 barcelona contemporary art museum.ppt
10 barcelona contemporary art museum.ppt10 barcelona contemporary art museum.ppt
10 barcelona contemporary art museum.ppt
Panayiotis Papadimatos
 
18 kiasma museum of contemporary art.ppt
18 kiasma museum of contemporary art.ppt18 kiasma museum of contemporary art.ppt
18 kiasma museum of contemporary art.ppt
Panayiotis Papadimatos
 
Renzo piano
Renzo pianoRenzo piano
Renzo piano
ameed inam
 

Viewers also liked (20)

24 contemporary arts center
24 contemporary arts center24 contemporary arts center
24 contemporary arts center
 
11 niteroi contemporary art museum
11 niteroi contemporary art museum11 niteroi contemporary art museum
11 niteroi contemporary art museum
 
14 bilbao guggenheim museum
14 bilbao guggenheim museum14 bilbao guggenheim museum
14 bilbao guggenheim museum
 
7 centre georges pompidou
7 centre georges pompidou7 centre georges pompidou
7 centre georges pompidou
 
9 kunsthal museum
9 kunsthal museum9 kunsthal museum
9 kunsthal museum
 
16 jewish museum berlin
16 jewish museum berlin16 jewish museum berlin
16 jewish museum berlin
 
2 breuer m.whitney museum of american art
2 breuer m.whitney museum of american art2 breuer m.whitney museum of american art
2 breuer m.whitney museum of american art
 
13 kunsthaus bregenz
13 kunsthaus bregenz13 kunsthaus bregenz
13 kunsthaus bregenz
 
25 de young museum
25 de young museum25 de young museum
25 de young museum
 
23 schaulager
23 schaulager23 schaulager
23 schaulager
 
12 san francisco museum of modern art
12 san francisco museum of modern art12 san francisco museum of modern art
12 san francisco museum of modern art
 
21 historical museum sayamaike
21 historical museum sayamaike21 historical museum sayamaike
21 historical museum sayamaike
 
10 barcelona contemporary art museum.ppt
10 barcelona contemporary art museum.ppt10 barcelona contemporary art museum.ppt
10 barcelona contemporary art museum.ppt
 
22 imperial war museum north
22 imperial war museum north22 imperial war museum north
22 imperial war museum north
 
18 kiasma museum of contemporary art.ppt
18 kiasma museum of contemporary art.ppt18 kiasma museum of contemporary art.ppt
18 kiasma museum of contemporary art.ppt
 
4 masp lina bo bardi
4 masp lina bo bardi4 masp lina bo bardi
4 masp lina bo bardi
 
26 museum of modern literature
26 museum of modern literature26 museum of modern literature
26 museum of modern literature
 
8 neue staatsgalerie
8 neue staatsgalerie8 neue staatsgalerie
8 neue staatsgalerie
 
5 kimbell art museum
5 kimbell art museum 5 kimbell art museum
5 kimbell art museum
 
Renzo piano
Renzo pianoRenzo piano
Renzo piano
 

Similar to 3 mies. new national gallery

το σπίτι των παιιδιών
το σπίτι των παιιδιώντο σπίτι των παιιδιών
το σπίτι των παιιδιών
giomeloukaterina
 
σκέψη τελικό.Pptx
σκέψη τελικό.Pptx σκέψη τελικό.Pptx
σκέψη τελικό.Pptx
vageliskorfios
 
Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ - [ ελληνική γλώσσα / Greek language ] - Greece...
Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ - [ ελληνική γλώσσα / Greek language ] - Greece...Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ - [ ελληνική γλώσσα / Greek language ] - Greece...
Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ - [ ελληνική γλώσσα / Greek language ] - Greece...
Hear O World
 
στου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτιστου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτι
Antonis Stergiou
 
Project Β΄ Λυκείου 2012-2013, B3, Music
Project Β΄ Λυκείου 2012-2013, B3, MusicProject Β΄ Λυκείου 2012-2013, B3, Music
Project Β΄ Λυκείου 2012-2013, B3, Music
paez2013
 
East is east, γάμος αλά ελληνικά
East is east, γάμος αλά ελληνικάEast is east, γάμος αλά ελληνικά
East is east, γάμος αλά ελληνικά
1lykagdim
 
Ενότητα 3η, το χρέος του ιστορικού
Ενότητα 3η, το χρέος του ιστορικούΕνότητα 3η, το χρέος του ιστορικού
Ενότητα 3η, το χρέος του ιστορικού
Georgia Dimitropoulou
 
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΑ ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Konstantia Tsapra
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
pemptoussia
 
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Areti Karkou
 
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Yannis Kotsanis
 
H μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντοςH μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντος
petroulapapada
 
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
marimiva
 
5. Ψυχαναλυτική θεωρία
5. Ψυχαναλυτική θεωρία5. Ψυχαναλυτική θεωρία
5. Ψυχαναλυτική θεωρία
lykkarea
 
βαρυτικά κύματα και πληθωρισμός
βαρυτικά κύματα και πληθωρισμόςβαρυτικά κύματα και πληθωρισμός
βαρυτικά κύματα και πληθωρισμός
Μαυρουδης Μακης
 
Όψεις του ναζισμού
Όψεις του ναζισμούΌψεις του ναζισμού
Όψεις του ναζισμού
Georgiadou Agathi
 
Τοπολογία (Μια μικρή εισαγωγή)
Τοπολογία (Μια μικρή εισαγωγή)Τοπολογία (Μια μικρή εισαγωγή)
Τοπολογία (Μια μικρή εισαγωγή)
John Fiorentinos
 
ΤΑ ΤΕΙΧΗ
ΤΑ ΤΕΙΧΗΤΑ ΤΕΙΧΗ
ΤΑ ΤΕΙΧΗ
mariaxatzi
 

Similar to 3 mies. new national gallery (20)

το σπίτι των παιιδιών
το σπίτι των παιιδιώντο σπίτι των παιιδιών
το σπίτι των παιιδιών
 
σκέψη τελικό.Pptx
σκέψη τελικό.Pptx σκέψη τελικό.Pptx
σκέψη τελικό.Pptx
 
Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ - [ ελληνική γλώσσα / Greek language ] - Greece...
Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ - [ ελληνική γλώσσα / Greek language ] - Greece...Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ - [ ελληνική γλώσσα / Greek language ] - Greece...
Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ - [ ελληνική γλώσσα / Greek language ] - Greece...
 
μμε1
μμε1μμε1
μμε1
 
στου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτιστου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτι
 
Project Β΄ Λυκείου 2012-2013, B3, Music
Project Β΄ Λυκείου 2012-2013, B3, MusicProject Β΄ Λυκείου 2012-2013, B3, Music
Project Β΄ Λυκείου 2012-2013, B3, Music
 
East is east, γάμος αλά ελληνικά
East is east, γάμος αλά ελληνικάEast is east, γάμος αλά ελληνικά
East is east, γάμος αλά ελληνικά
 
Ενότητα 3η, το χρέος του ιστορικού
Ενότητα 3η, το χρέος του ιστορικούΕνότητα 3η, το χρέος του ιστορικού
Ενότητα 3η, το χρέος του ιστορικού
 
Thesis
ThesisThesis
Thesis
 
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΑ ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
Α ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ -ΕΚΡΗΞΗ- ΜΕΤΩΠΑ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
 
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
 
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
 
H μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντοςH μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντος
 
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
 
5. Ψυχαναλυτική θεωρία
5. Ψυχαναλυτική θεωρία5. Ψυχαναλυτική θεωρία
5. Ψυχαναλυτική θεωρία
 
βαρυτικά κύματα και πληθωρισμός
βαρυτικά κύματα και πληθωρισμόςβαρυτικά κύματα και πληθωρισμός
βαρυτικά κύματα και πληθωρισμός
 
Όψεις του ναζισμού
Όψεις του ναζισμούΌψεις του ναζισμού
Όψεις του ναζισμού
 
Τοπολογία (Μια μικρή εισαγωγή)
Τοπολογία (Μια μικρή εισαγωγή)Τοπολογία (Μια μικρή εισαγωγή)
Τοπολογία (Μια μικρή εισαγωγή)
 
ΤΑ ΤΕΙΧΗ
ΤΑ ΤΕΙΧΗΤΑ ΤΕΙΧΗ
ΤΑ ΤΕΙΧΗ
 

More from Panayiotis Papadimatos

28 steven holl.the nelson atkins museum of art
28 steven holl.the nelson atkins museum of art28 steven holl.the nelson atkins museum of art
28 steven holl.the nelson atkins museum of art
Panayiotis Papadimatos
 
1 solomon r. guggenheim museum
1 solomon r. guggenheim museum1 solomon r. guggenheim museum
1 solomon r. guggenheim museum
Panayiotis Papadimatos
 

More from Panayiotis Papadimatos (8)

31 miami art museum
31 miami art museum31 miami art museum
31 miami art museum
 
29 kolumba museum
29 kolumba museum29 kolumba museum
29 kolumba museum
 
30 new acropolis museum
30 new acropolis museum30 new acropolis museum
30 new acropolis museum
 
28 steven holl.the nelson atkins museum of art
28 steven holl.the nelson atkins museum of art28 steven holl.the nelson atkins museum of art
28 steven holl.the nelson atkins museum of art
 
27 new art museum.ppt
27 new art museum.ppt27 new art museum.ppt
27 new art museum.ppt
 
20 tate modern
20 tate modern20 tate modern
20 tate modern
 
19 british museum great court
19 british museum great court19 british museum great court
19 british museum great court
 
1 solomon r. guggenheim museum
1 solomon r. guggenheim museum1 solomon r. guggenheim museum
1 solomon r. guggenheim museum
 

3 mies. new national gallery

 • 1. BAARCH_07 Ανάλσζη και ερμηνεία σλοποιημένφν πρόησπφν μοσζείφν New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Φοιηήηρια: Έλενα Θεοδώροσ Ημερομηνία: 12/10/2012
 • 2. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Ludwig Mies van der Rohe , 1886-1969 Ο Ludwig Mies van der Rohe, γελλήζεθε ην 1886 ζην Aachen ηεο Γεξκαλίαο. Μαδί κε ηνλ Walter Gropius θαη ηνλ Le Corbusier, ζεσξνύληαη νη πξσηνπόξνη ηεο Σύγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο. Ο Mies όπσο θαη πνιινί άιινη από ηνπο κεηαζύγρξνλνπο, επηδίσμε λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν αξρηηεθηνληθό ζηπι πνπ ζα θαζηεξώζεη έλα λέν αξρηηεθηνληθό ύθνο πνπ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηε ζύγρξνλε επνρή όπσο ε γνηζηθή αξρηηεθηνληθή ήηαλ ηελ επνρή ηνπ πλεπκαηηζκνύ. Γεκηνύξγεζε έλα επηδξώλ αξρηηεθηνληθό ύθνο εηθνζηνύ αηώλα, πνπ ην ραξαθηήξηδε αθξαία ζαθήλεηα θαη απιόηεηα. Σηα πεξηζζόηεξα θηήξηα ηνπ ρξεζηκνπνηνύζε κνληέξλα πιηθά όπσο ην βηνκεραληθό αηζάιη θαη ηηο γπάιηλεο πιάθεο γηα λα θαζνξίζεη ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Πξνζπάζεζε γηα κηα αξρηηεθηνληθή κε ειάρηζηα πιαίζηα ζηελ δνκηθή δηάηαμε θαη ζε ηζνξξνπία κε ηελ απαηηνύκελε ειεπζεξία ηνπ αλνηρηνύ ρώξνπ. Χαξαθηήξηδε ηα θηήξηα ηνπ “skin and bones” αξρηηεθηνληθή. Τέινο είλαη γλσζηόο γηα ηελ ρξήζε αθνξηζκώλ όπσο “Less is more” θαη “God is in details”
 • 3. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Ιζηορικά Σηοιτεία H New National Gallery είλαη κνπζείν γηα ηελ ζύγρξνλε ηέρλε ζην Βεξνιίλν ζηελ πεξηνρή Kulturforum κε θύξην ζηόρν ηεο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Βξίζθεηαη ζε κηα αλεπηπγκέλε πεξηνρή ηνπ Βεξνιίλνπ αθνύ γεηηληάδεη θαη κε άιια ζεκαληηθά θηήξηα ηεο πεξηνρήο όπσο ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μαηζαίνπ, ην θηήξην ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ Βεξνιίλνπ. Απνηειεί θνκκάηη ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ησλ θξαηηθώλ κνπζείσλ ηνπ Βεξνιίλνπ. Ξεθίλεζε σο ηδέα ην 1962 θαη άλνημε γηα πξώηε θνξά ηηο πόξηεο ηνπ ζην θνηλό ζηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 1968.
 • 4. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Κηιριολογικό Πρόγραμμα Κάηουη Ιζογείοσ Κάηουη Υπογείοσ Τν κνπζείν ρσξίδεηαη ζε δύν επίπεδα. Σην επίπεδν ηνπ δξόκνπ θαη ζε έλα ππόγεην ρώξν. Σην βαζηθό επίπεδν ηνπ δξόκνπ θηινμελνύληαη πξνζσξηλά εθζέκαηα, ελώ ζην θαηώηαην επίπεδν ζηεγάδνληαη νη κόληκεο εθζέζεηο όπσο επίζεο θαη κηα βηβιηνζήθε θαη έλα εζηηαηόξην. Τν κνπζείν πεξηβάιιεηαη εμσηεξηθά από κηα κεγάιε βεξάληα όπνπ εθηίζεληαη κεγάια έξγα ηέρλεο.
 • 5. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Κηιριολογικό Πρόγραμμα Όυεις Α Γ Β Γ Α) Νοηιοδσηική Όυη Β) Νοηιοαναηολική Όυη Γ) Βορειοαναηολική Όυη Γ)Βορειοδσηική Όυη
 • 6. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Κηιριολογικό Πρόγραμμα Τομές
 • 7. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Φιλοζοθία Ξεθηλώληαο έλα έξγν o Mies έρεη ζην λνπ ηνπ θάπνηεο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηηο εληάμεη ζην θηήξην ηνπ. Οπνηνπδήπνηε είδνπο θηήξην, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ηα ίδηα αθξηβώο δεδνκέλα. Η γλώζε ηνπ Μηο γηα ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο θαη θπξίσο ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ επνρή ηνπ (αηζάιη, γπαιί), ηνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμεη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο ζε έλα επίπεδν πνηεηηθήο έθθξαζεο. Απηό αθξηβώο είλαη ε αξρηηεθηνληθή, κηα έθθξαζε, κηα κνξθή, κηα ηέρλε. Βάζε απηώλ ν Mies βάδεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ ηνπ ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο πεξί δνκηθήο:  Αθαίξεζε ηνπ πεξηηηνύ βάξνπο από ηα θηίξηα.  Τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη παξάγνληαη βηνκεραληθά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθαιύπηεηαη ε θύζε ηνπ θαζελόο.  Τα δνκηθά ζηνηρεία ελόο θηηξίνπ (θνιώλεο, δνθάξηα) είλαη νξαηά ηόζν εζσηεξηθά όζν θαη εμσηεξηθά  Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνκηθήο θαζαξόηεηαο ησλ θηηξίσλ, ζα πξέπεη νη εζσηεξηθνί δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη λα είλαη μερσξηζηνί από ηε βαζηθή δνκή ηνπ θηηξίνπ (αλεμαξηεζία δνκήο θαη ρώξνπ).
 • 8. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Ανάλσζη ιδέας Τν 1951 o Mies δεκηνύξγεζε κηα ηδέα ηελ νπνία νλόκαζε House 50 x 50. Έρνληαο ζην κπαιό ηνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηδέα όηαλ ηνπ αλέζεζαλ ηελ ζρεδίαζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζθέθηεθε λα ηελ αλαπηύμεη θαη λα ηελ πξνζαξκόζεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Έηζη ε εμέιημε ηεο αξρηθήο ηδέαο, από ζρέδην ζπηηηνύ ζε θηίξην γξαθείσλ θαη από θηίξην γξαθείσλ ζε κνπζείν ηέρλεο απνθαιύπηεη ηελ πίζηε ηνπ αξρηηέθηνλα ζην πνιύπιεπξν δπλακηθό ηεο. Ο Mies κπόξεζε λα δηαηεξήζεη απηή ηελ πίζηε επεηδή ην γπάιηλν πεξίπηεξν βαζίδνληαλ ζε ππόγεηνπο ρώξνπο πνπ κπνξνύζαλ πξάγκαηη λα ζηεγάζνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο.
 • 9. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Ανάλσζη ιδέας Σηελ δνπιεηά ηνπ Mies παξαηεξνύκε ζπρλά ηα ίδηα ζηνηρεία ζε πνιιά ηνπ έξγα. Απηό ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη αθνύ αθινπζώληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία, θαηαθέξλεη λα ηελ εθαξκόδεη ζε θάζε είδνο θηεξίνπ θαη λα ην αλαδεηθλύεη. Έλα από ηα βαζηθόηεξα ηνπ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην ζπλαληάκε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη ε ειεπζεξία ηνπ ρώξνπ, ε ειεύζεξε ξνή-πνξεία ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. Κνηλά ζηνηρεία από ηα ιηγνζηά ηνπ έξγα ζπλαληνύκαη κεηαμύ ηνπ New National Gallery, ηνπ Crown Hall, ηνπ Farnsworth House θαη ηνπ Barcelona Pavilion.
 • 10. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Ανάλσζη σλικών και ηρόπος καηαζκεσής Τα θηίξηα ηνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζύγρξνλα πιηθά όπσο ν βηνκεραληθόο ράιπβαο θαη γπαιί γηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ απζηεξό αιιά θνκςό ρώξν. Αλέπηπμε ηελ ρξήζε ηεο εθηεζεηκέλεο δνκήο ράιπβα θαη γπαιηνύ γηα λα εζσθιείζεη θαη λα θαζνξίζεη ηνλ ρώξν. Τν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ απηό δελ παύεη λα απνπζηάδεη θαη ζην New National Gallery.
 • 11. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Ανάλσζη σλικών και ηρόπος καηαζκεσής Αθνινπζώληαο κηα ηδέα πνπ ηνλ είρε απαζρνιήζεη ηνπιάρηζηνλ από ην «Σπίηη 50 x 50» ηνπ 1951, ν Μies αλέπηπμε ην ζρέδην ζαλ έλα ηεηξάγσλν πεξίπηεξν κε γπάιηλεο πιεπξέο ρσξίο εζσηεξηθά ππνζηεξίγκαηα. Οθηώ εμσηεξηθέο θνιόλεο, αληίζεηα, ζπγθξαηνύζαλ ηελ νγθώδε ζηέγε πάλσ από ην δάπεδν θαη καθξηά από ηνπο γπάιηλνπο ηνίρνπο. Γηα λα αληηπαξέιζνπλ ηελ θαηαπόλεζε ηνπ δηπινύ πξνβόινπ ζηηο γσλίεο ηεο πιάθαο ηεο ζηέγεο, απνηέιεζκα ηεο αλππαξμίαο θνινλώλ ζηηο γσλίεο, ν Μies θαη νη κεραληθνί ηνπ επηλόεζαλ κηα κεγαινθπή ιύζε. Η νγθώδεο ζηέγε θαηαζθεπάζηεθε από ηεξάζηηεο ραιύβδηλεο δνθνύο κε θαηλώκαηα από ράιπβα δηαθόξσλ πνηνηήησλ θαη δηαθνξεηηθήο αληνρήο, ζπγθνιιεκέλσλ ζε κηα εληαία εγθηβσηηζκέλε πιάθα. Έηζη ν ράιπβαο ζηηο γσλίεο ηνπ θηηξίνπ κπνξνύζε λα παξακείλεη ηνπ ίδηνπ πάρνπο κε ηνλ ράιπβα πνπ δερόηαλ κηθξόηεξεο πηέζεηο ζε άιια ζεκεία ηεο πιάθαο ηεο ζηέγεο. Η ζηέγε ζπλαξκνινγήζεθε επηηόπνπ θαη ηνπνζεηήζεθε κε ηελ βνήζεηα νθηώ πδξαπιηθώλ αλπςσηήξσλ κέζα ζε κία κόλν εκέξα.
 • 12. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Κριηική Δλώ ην θηίξην γεληθά ελζαξθώλεη ηέιεηα ηελ πξνζσπηθή πηλειηά θαη δενληνινγία ηνπ αξρηηέθηνλα σο ηόζν ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ. Τν ηζόγεην είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα θηινμελεί κεγάια έξγα κηαο θαη δελ ππάξρνπλ θαζόινπ δνκηθά ζηνηρεία ή δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη, εληνύηνηο όκσο είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ έθζεζε νπνηνδήπνηε άιινπ κηθξνύ έξγνπ. Δπίζεο νη ζεηξέο κε ηα παινζηάζηα ζηηο 4 όςεηο ηνπ θηεξίνπ αθήλνπλ αλεμέιεγθηα ην θώο λα εηζέιζεη θαη λα δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηελ πξνβνιή ησλ έξγσλ. Ο Mies δειώλεη όηη : «Τν ηεξάζηην πεξίπηεξν ζην επίπεδν ηεο εηζόδνπ είλαη θαιύηεξν λα κέλεη ζρεδόλ άδεην. Η αίζνπζα είλαη ηόζν αραλήο πνπ θπζηθά ζέηεη κεγάιεο δπζθνιίεο γηα ηελ έθζεζε ηέρλεο. Τν γλσξίδσ απηό όκσο έρεη ηόζν κεγάιν δπλακηθό πνπ απιώο δελ κπνξώ λα ιάβσ ππόςε κνπ απηέο ηηο δπζθνιίεο ». Γεληθά δηαπηζηώλνπκε όηη παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ε Νέα Δζληθή Πηλαθνζήθε είλαη έλα θαηαπιεθηηθό παξάδεηγκα ηεο δνκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Ο Mies θαηαζθεύαζε έλα κνλαδηθό ρώξν ηέρλεο. Έρνληαο ρηίζεη ην πξώην ηνπ θηίξην ηέηνηνπ είδνπο ζηελ Βαξθειώλε αθξηβώο ζαξάληα ρξόληα λσξίηεξα, ε Νέα Δζληθή Πηλαθνζήθε ήηαλ γηα ηνλ Μηο απιώο επηζηξνθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ζην θπζηθό ηεο πεδίν: έλαο ρώξνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα λα επηδεηθλύεη ηνλ εαπηό ηνπ.
 • 13. New National Gallery, Berlin, 1962-1968 Mies van der Rohe Δσταριζηώ ..Less is more..