ο αγαπημένος μου συγγραφέας

463 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ο αγαπημένος μου συγγραφέας

 1. 1. ΣΕΟΑΝ ΡΟΟΤΛΗΝΓΚΖ Σδνάλ Ρόνπιηλγθ γελλήζεθε ζηνΜπξίζηνι ην 1965.Άξρηζε λα γξάθεη ηεληζηόξηα ηνπ Υάξη ζε ώξεο πνιύδύζθνιεο .Ο Υάξη Πόηεξ εμειίρζεθε ζεβηβιίν –θαηλόκελν.Απηά ηα βηβιίαπνπιήζεθαλ ζε όιν ηνλ θόζκν.Ζζπγγξαθέαο καο αλαθεξύρηεθε εζπγγξαθέαο ηεο ρξνλίαο 1999.Σα βηβιίαηνπ Υάξη Πνηεξ έρνπλ πνπιεζεί 66εθαηνκκύξηα.
 2. 2. ΢ΤΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΔΡΓΑ1Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσουική Λίθος 19972Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μσστικά 19983Ο Χάρι Πότερ και ο Αιτμάλφτος τοσΑζκαμπάν19994Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φφτιάς20005Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα τοσ Φοίνικα20036Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκηυ20057Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι τοσ Θανάτοσ(2010-2011 ΣΟ ΑΓΑΠΖΜΔΝΟ ΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟ • Σα αγαπήκελν κνπ βηβιίν είλαη ηεο Σδνάλ Ρόνπιηλγθ πνπ γξάθεη ηνλ Υάξη Πόηεξ .Μνπ άξεζεη γίαηη έρεη πνιύ δξάζπ θαη καγεία .
 3. 3. ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ΢Κπξηαθίδνπ Καηεξίλα
 4. 4. Ζ Πελειόπε Δέιηα γελλήζεθε ην 1874 ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ.Δίρε δπνκεγαιύηεξα αδέιθηα, ηελ Αιεμάλδξα θαη ηνλ Αληώλε.Ζ νηθνγέλεηα Μπελάθεκεηαθόκηζε πξνζσξηλά ζηελ Αζήλα ην 1882, όπνπ ε Πελειόπε παληξεύηεθε ηνλπινύζην Φαλαξηώηε έκπνξν ΢ηέθαλν Γέιηα.Μαδί ηνπ απέθηεζε ηξεηο θόξεο: ηε΢νθία(κεηέπεηηα Μαπξνθνξδάηνπ), ηε Βηξγηλία (κεηέπεηηα Εάλλα) θαη ηελΑιεμάλδξα (κεηέπεηηα Παπαδνπνύινπ).Ζ Γέιηα κεηαθόκηζε ζηε Φξαλθθνύξηε ην1906 θαη ην πξώην ηεο κπζηζηόξεκα, κε ηίηιν "Γηα ηελ Παηξίδα", εθδόζεθε ην1909.Σν κπζηζηόξεκα εθηπιίζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαοθαη ζύληνκα αθνινπζεί θαη ην δεύηεξν κπζηζηόξεκά ηεο, "Σνλ Καηξό ηνπΒνπιγαξνθηόλνπ". Σν ζηξαηησηηθό θίλεκα ζην Γνπδί ην 1909 ηελ εκπλέεη λα γξάςεηην "Παξακύζη ρσξίο όλνκα" (1911).Σν 1913, ε νηθνγέλεηα Γέιηα επηζηξέθεη ζηελΑιεμάλδξεηα θαη ην 1916 εγθαηαζηάζεθαλ κόληκα ζηελ Αζήλα, όπνπ ν παηέξαο ηεοΓέιηα, Δκκαλνπήι Μπελάθεο, είρε εθιερζεί δήκαξρνο.10 ζεκαληηθόηεξα βηβιία:Παξακύζη ρσξίο όλνκα Μάγθαο Σξειαληώλεο Γηα ηελ παηξίδα Ίσλ Γξαγνύκεο Σνλ θαηξό ηνπ Βνπιγαξνθηόλνπ Διεπζέξηνο Κ. Βεληδέινο Αλακλήζεηο 1940 Από ηα παηδηά ηνπ πνιέκνπ ζηνλ θόζκν ησλ παξακπζηώλ Υξηζηνπγελληάηηθα θαη πξσηνρξνληάηηθα δηεγήκαηαΣν αγαπεκέλν κνπβηβιίνhttp://www.perizitito.gr/product.php?productid=191255&page=1Παξακύζηρσξίο όλνκαΜαλάη Αιέμαλδξνο
 5. 5. Πηνελόπη Δέλτα Ζ Πελειόπε Γέιηα γελλήζεθε ην 1874 ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ. ην 1882 εΠελειόπε παληξεύηεθε ηνλ πινύζην Φαλαξηώηε έκπνξν ΢ηέθαλν Γέιηα. Μαδί ηνπαπέθηεζε ηξεηο θόξεο: ηε ΢νθία, ηε Βηξγηλία θαη ηελ Αιεμάλδξα). Ζ Γέιηακεηαθόκηζε ζηε Φξαλθθνύξηε ην 1906 θαη ην πξώην ηεο κπζηζηόξεκα, κε ηίηιν "Γηαηελ Παηξίδα", εθδόζεθε ην 1909. Σν 1913, ε νηθνγέλεηα Γέιηα επηζηξέθεη ζηελΑιεμάλδξεηα θαη ην 1916 εγθαηαζηάζεθαλ κόληκα ζηελ Αζήλα. Σν 1925, εθδίδεηαη"Ζ δσή ηνπ Υξηζηνύ", ελώ ηελ ίδηα ρξνληά εκθαλίδνληαη ηα πξώηα ζπκπηώκαηα ηεοπνιπνκπειίηηδαο, αξξώζηηαο πνπ ζα ηελ ηαιαηπσξήζεη κέρξη ην ζάλαηό ηεο. ΢ηηο 27Απξηιίνπ 1941, εκέξα όπνπ ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηαιακβάλνπλ ηελ Αζήλα,ε Πελειόπε Γέιηα απηνθηνλεί παίξλνληαο δειεηήξην -είραλ πξνεγεζεί θαη άιιεοαπόπεηξεο απηνθηνλίαο ζην παξειζόλ. Πέζαλε ζηηο 2 Μαΐνπ[1]. ΢ηνλ ηάθν ηεο, ζηνλθήπν ηνπ ζπηηηνύ ηεο, ραξάρηεθε ε ιέμε ΢IΩΠH. Έργα της Πηνελόπης Δέλτα Γηα ηελ Παηξίδα (1909) Σνλ θαηξό ηνπ Βνπιγαξνθηόλνπ (1911) Παξακύζη ρσξίο όλνκα (1911) Παξακύζηα θαη άιια (1915) Ζ δσή ηνπ Υξηζηνύ (1925) Ο Σξειαληώλεο (1932) Πξώηεο ελζπκήζεηο (1932) Ο Μάγθαο (1937) Σα κπζηηθά ηνπ βάιηνπ (1937) Ρσκηνπνύιεο (1939) Περίληψη
 6. 6. Σηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ, θνληά ζε κηα πινύζηα ειιεληθή νηθνγέλεηα, ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα καο δεη ν Μάγθαο, έλα ζθπιάθη ξάηζαο θνμ ηεξηέ, πνιύ θαινκαζεκέλν. Οηαλ όκσο ν Μάγθαο , πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη θάπνηα ηηκσξία, ην ζθάεη από ην ζπίηη, βξίζθεηαη απξνεηνίκαζηνο θαη αδύλακνο, κπξνζηά ζε θηλδύλνπο πνπ πνηέ, κέρξη ηόηε, δελ είρε αληηκεησπίζεη. Σηελ πεξηπιάλεζή ηνπ απηή γλσξίδεη ηνλ Αθξάηε, έλαλ αδέζπνην θαη ζθιεξαγσγεκέλν ζθύιν, πνπ ηνλ βνεζά λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο θαη ζα ην βνεζήζεη λα δεη ηελ άιιε πιεπξά ηεο δσήο!Σηγά-ζηγά ν Μάγθαο ζα σξηκάζεη, ζα ζηακαηήζεη λα θπλεγάεη γάηεο θαη λα θάλεη δεκηέο. . Απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη θνληά ζηνπο δηθνύο ηνπ . Αξγόηεξα, ζα ζπληξνθέςεη ην λεαξό θύξηό ηνπ ζηελ Ειιάδα θαη καδί ηνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην Μαθεδνληθό Αγώλα.Τνπαιίδνπ Μπίιησ
 7. 7. ΢ΤΓΓΡΑΦΔΑ΢ Ρελέ Γθνζηλί Βηνγξαθία
 8. 8. Γελλήζεθε ζηηο 14Απγνύζηνπ ην 1926 ζηνΠαξίζη. Σα παηδηθά ηνπρξόληα ηα πέξαζε ζηελΑξγεληηλή. Αξγόηεξαμεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπζηε Νέα Τόξθεεπηζηξέθνληαο ζηε Γαιιίααξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ΄50άξρηζε λα γξάθεη γηα ήξσεο.Ο Γθνζηλί καδί κε ην ΕαλΕαθ ΢ελπέ ζθαξθίζηεθαληηο πεξηπέηεηεο ηνπ κηθξνύΝηθόια επηλνώληαο έλαπαηδηθό γισζζηθό ηδίσκαπνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ
 9. 9. επηηπρία ηνπ δηάζεκνπζπγγξαθέα έπεηηα ν Γθνζηλίδεκηνύξγεζε ηα βηβιία«Αζηεξίμ, Λνύθη Λνπθ» θαηπνιιά άιια βηβιία.Κηλεκαηνγξάθεζε ζηνζηνύληην Ηληεθίμ καδί κε ηνλΟπληεξδό θαη ηνλ Νηαξγθό.΢θελνζεηεί κεξηθά από ηααξηζηνπξγήκαηα ησλθηλνπκέλσλ ζρεδίσλ:«Αζηεξίμ θαη Κιενπάηξα» ,Οη δώδεθα άζινη ηνπΑζηεξίμ» «Νηέηδε Σανύλ»θαη «Ζ Μπαιάληα ησλΜπάιησλ». ΢ηηο 5
 10. 10. Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1977 νΓθνζηλί πεζαίλεη ζε ειηθία51 εηώλ.ΣΟ ΑΓΑΠΖΜΔΝΟΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΟ κηθξόο Νηθόιαο θαη επαξέα ηνπΜνπ αξέζεη γηαηί κηιάεη γηαέλα αγόξη πσο πεξλάεη κεηελ παξέα ηνπ θαη κε θάλεηλα γειάσ ζε θάπνηα ζεκεία.Σν αγαπεκέλν κνπ ζεκείνήηαλ ζηε πξώηε ζειίδα πνπ
 11. 11. όια ηα παηδηά κείλαλεαγάικαηα όηαλ είδαλ ηνλΚινηέξ κε γπαιηά θαη ηνλθνξόηδεπαλ κάιινλ επεηδήήηαλ ην πξώην παηδί πνπθνξνύζε. ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑΟ Κινηέξ είλαη ν πξώηνοκαζεηήο ζην ζρνιείν πνπθνξνύζε γπαιηά αιιά νηειεπηαίνο καζεηήο ηεοηάμεο. Ο γηαηξόο εμήγεζεζηνλ Κινηέξ όηη απηόέθηαηγε πνπ ήηαλ ν
 12. 12. ηειεπηαίνο ζηελ ηάμε. Όηηδελ έβιεπε θαιά. Σνλ πήγαλθαη πήξε γπαιηά. Απνδώ θαηπέξα έγξαθε θαιά θαη δελήηαλ ν ηειεπηαίνο ζηελ ηάμεαιιά ν πξώηνο θαη όινη ηνλδήιεπαλ θαη ήζειαλ λαβάινπλ θαη νη ππόινηπνηγπαιηά γηα λα είλαη θαη νηάιινη πξώηνη ηεο ηάμεοηειεπηαίνο . 10 ΢ΖΜΑΝΣΗΚΑ
 13. 13. ΒΗΒΛΗΑ Ο ΜΗΚΡΟ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ Ο ΜΗΚΡΟ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ ΓΗΑ΢ΚΔΓΑΕΔΗ ΟΗ ΓΗΑΚΟΠΔ΢ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΗΚΡΟ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ ΔΥΔΗΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑΟ ΜΗΚΡΟ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ ΢Δ ΝΔΔ΢ΠΔΡΗΠΔΣΗΔ΢ (ΝΟ1)Ο ΜΗΚΡΟ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ ΢Δ ΝΔΔ΢ΠΔΡΗΠΔΣΗΔ΢ (ΝΟ2)Ο ΜΗΚΡΟ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ ΚΑΗ ΣΟΚΟΚΚΗΝΟ ΜΠΑΛΟΝΗΛΟΤΚΗ ΛΟΤΚΑ΢ΣΔΡΗΞΟ ΜΗΚΡΟ΢ ΝΗΚΟΛΑ΢ ΚΑΗ Ζ ΠΑΡΔΑΣΟΤ ΔΗΚΟΜΔ΢
 14. 14. ΚΛΖΜΔΝΣΗΝΖ ΚΟΤΣΡΖ !

×