SlideShare a Scribd company logo
New art museum _ New York _ 2002-2007
                                      Architects : Sanaa
BAARCH_07 Ανάλυςη και ερμηνεία υλοποιημζνων πρότυπων μουςείων
Σπουδάςτριεσ _ Χαραλάμπουσ Αντωνία _ Χρίςτου Άντρια  Διδάςκοντεσ _ Γ. Καλνήσ _ Μ. Οικονομίδησ _ Π. Παπαδημάτοσ  Πανεπιςτήμιο _ Frederick University  11.10.12
Sanaa
 . Ιδρφ θηκα ν _ 199 5
 . Αρχιτ ζκτ ονεσ . K a z u y o S e j i m a
             .Ryue Nishizawa


 . Χαρακτ ηρίςτηκα Σχεδι α ςμο φ
 . α πα τ θ λ ά α πλ ο ϊ κ ι
 . ς τ ο ι χ ε ί α α λ λ θ λ ε πί δ ρ α ς θ σ πρ ο σ κ ε α τ ι
 . ς χ ζ ς θ κ τ θ ρ ί ο υ μ ε πε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο

                                 21st Century Museum of Contemporary Art         The Zollverein School
 . Χαρακτ ηρίςτηκα Αρχιτ εκτ ο νική σ
 . α πλ ο φ ό γ κ ο υ
 . δθμιουργία ςυμμετρικϊν ςυνκζςεων
 . ς υ μ πα γι σ ό γκ ο σ , α υ ς τ θ ρ ι μ ο ρ φ ι
 . όρια εξωτερικοφ - εςωτερικοφ
   δθμόςιο - ιδιωτικό
   ανοικτό – κλειςτό
 . υλικά μζταλλο-γυαλί-ςκυρόδεμα


                                                      The Glass Pavilion, Toledo Museum of Art
                                 Dior Omotesando Building         Rolex Learning Center


Kazuyo Sejima              Ryue Nishizawa                                                 1.10
2.10
New Art Museum
Το n ew ar t mu s eu m β ρί ςκετ αι ς το πα λιό πο λι τι ς τικό μζρ οσ τ θ σ Νζα σ Υ όρκθ σ, όπου θ πό λθ
είναι γεμά τθ μ ε πα νζμο ρ φεσ εκ κζ ςει σ τζ χν θ σ . Σ ι μερα ό μω σ, ο πο λι τι ς μ όσ και θ πό λθ α ρ χ ίηει
να χά νετ αι μ ε α ποτζ λε ς μα οι α ρ χι τζκτο νε σ να ς χε διά ςου ν το κ τι ριο n e w ar t mu s eu m . Έ τ ςι
μ ε το ςχεδιαςμό του κτθ ρίου θ πόλθ αρχίηει να ανανεϊνετα ι μ ε βάςθ τον πολιτιςμό τθ σ.
Οι San aa π ρο ςπ ά κθ ςα ν μ ε το ς χε δια ςμό του μουςε ίου να π ρο ς α ρμό ςου ν τ ο κτι ριο ς τθ ν
εμπορικι γειτονιά όπου είναι μια γειτονιά με πολιτιςμό .
Το μου ςε ίου απο τελεί τ αι από 7 ο ρόφ ουσ χα ρ ακτθ ρί ηεται από τ ρε ισ δ θ μός ιεσ γκα λε ρί όπο υ
χ ρθ ςιμ οποιεί ται γ ια να ς τε γά ςου ν ζ ρ γα τζχ νθ σ , επί ςθ σ υπά ρ χει Κζ ν τ ρ ο Ε κπαί δευ ςθ , χ ϊ ρο σ
πολ λαπ λ ϊ ν χ ρι ςεω ν κα ι αμφ ι κζα τ ρο . Το κ τι ρ ιο μοιά ηει ωσ γ λυ πτό και κζλε ι να απο δε ίξε ι
πω σ χ ω ρί σ να ζ χει μεγ άλθ πε ρίμε τ ρο κατα λα μ βά νει πε ρι ς ςό τε ρο χ ϊ ρ ο μ ε τθ ν κατακό ρυ φθ
τοπο κζ τθ ςθ τ ω ν κφ β ω ν οι ό ποιοι ζχο υν δια φ ορε τικό φ ψο σ αλ λ ά και μεγζ κου σ π λευ ρϊ ν,
φαι νομε νικά εί να ι α ς τα κζ σ ςφ νο λο α λ λά θ το πο κζ τθ ςθ τω ν όγκ ω ν εί ναι αρκε τά π ρο ςεκτικι .
Οι ό γκοι του κ τθ ρίου    τοπο κε τοφ ν ται ςφμ φω να με τι σ π ρ ο β λεπόμε νεσ α νά γκεσ , και τ ισ
ςυ ν κι κε σ κυκλο φο ρία σ τω ν χ ρθ ς τ ϊ ν του κτι ρίου , ς τθ ςυ νζχε ια τα δια φο ρετικ ά επίπεδ α
είναι μ ακ ρ ιά από τ ουσ ςπο ν δφ λου σ του πυ ρι ν α του κτι ρ ίου π λα γί ωσ προ σ τ α βό ρει α, νότ ι α,
ανατολικά ι δυτικά .
                                                      3.10
Πρώτ ο σ ό ροφοσ Υπόγειο υ                                         Δεφ τεροσ όροφοσ Υπόγειου


               . αίκουςα κεάτρου           . βοθκθτικοί χϊροι


               . βοθκθτικοί χϊροι           . α πο κ θ κ ε υ τ ι κ ο ί χ ϊ ρ ο ι


               . α πο κ θ κ ε υ τ ι κ ο ί χ ϊ ρ ο ι


               . Media lounge
                                                                    4.10
Ιςόγειο υ  Στ ο  ι ςό γειο   εί ναι   ο
      χϊ ρ οσ π ρο ςζ λευ ςθ σ μια
      ζκκε ςθ , κα φετζ ρι α και
      κάποιο κα τά ς τθ μα που
      αφο ρά    το   μου ςείο,
      όλο σ   ο  χ ϊ ρο σ    του
      ιςο γείο υ   ζχει    άμε ςθ
      οπτικι επ αφι μ ε το ν
      ζξω χ ϊ ρο, το δ ρό μο και
      τθ ν πόλθ .
                    5.10
1 ο σ . 2 ο σ . 3 ο σ ό ροφοσ
                Τα τ ρί α κφ ρια επίπε δα του κ τθ ρίου ε ίν αι οι ελ εφκε ροι χ ϊ ροι όπου δ θ μιου ργ οφ ν
                ρευ ς τότ θ τα και είν αι αφιε ρω μζνε σ ε ξο λοκλ ι ρου του σ εκκε ς ιακοφ σ χϊ ρ ουσ . Τα
                ποικίλ α  φ ψθ  ο ρο φι σ  ςε  κά κε  γκα λε ρί  ζ χου ν  δ ϊ ςει  με γα λφ τερο  οπ τικ ό
                εν δια φζ ρον . Λό γο τ ω ν υψομε τ ρικϊ ν δι αφο ρ ϊ ν όλοι οι ό ρο φοι κα τα λ αμβ ά νου ν
                το ν ί δ ιο ό γκο κα τα φζ ρ νο ντ ασ να κε ρ δί ςο υν θ λιακό φ ϊ σ και αε ρι ς μό από τα
                ςχι ματα που δθ μιουργοφ ντα ι


                                                              6.10
4ο σ ό ρο φοσ  Στ ο 4 ο όροφο ζχει γ ρ αφεία τω ν δ ιοικθ τικϊ ν
         υπθ ρε ς ιϊ ν, θ κα φετζ ρι α και κουηί να γ ια το υσ
         εργαηόμ ενουσ και τισ αίκουςεσ ςυςκζψεων .
5 ο σ όρο φο σ
         Στ ο πζμ πτο ό ρο φο ςτε γ άηο ντα ι το Κζ ντ ρο Ε κπα ίδευ ς θ και Pau lin a
         Con stan tin o  Karp a s,  το  οπ οίο  αποτε λεί τα ι  από  αί κου ςε σ
         δι δ α ςκα λία σ , οπτ ικοακο υς τικό δω μάτ ια και το Re sou r c e C en t e r of
         Art .
                                                   7.10
6 οσ – 7 οσ  ό ροφοσ

Ο ζκτο σ ό ρο φοσ ζ χει ς χ εδια ς τεί γι α να ς τεγ ά ς ει

το  δ ωμ α τιο   Tob y    S ky  L ewi s,  ζ να σ  χ ϊ ρ οσ

πολ λαπ λ ϊ ν   χ ρι ςε ω ν  για  εκ δθ λϊ ςε ισ   και  τα

προ γ ρά μ μ α τα τθ σ τζ χ νθ σ, απ ό τ θ ν οποία μ πο ρ εί

κανεί σ να δει τθ ν πόλ θ από ψθ λά μ ε μ ια βε ρά ν τα

που τ ρζ χει ςυ νεχ ϊ σ περίμ ε τ ρο του κτι ρ ίου . Σ τ ον

ζβδομ ο όροφο είναι το μ θ χανοςτά ςιο .
                                    8.10
επιδερμίδα κτηρίου
Στ ο μ ου ςε ίο και γεν ικό τερ α ς τθ π ρό ςο ψθ
του,  πα ίηει   ςθ μα ντ ικό  ρό λο  το  υ λικό
κατα ςκευι σ . Η επι λο γ ι του υ λικοφ απ ό
του σ α ρ χι τζκτο νε σ εί να ι ζν α ς τ ρ ϊμ α από
ανα δυ όμ ενο    πλζ γμ α   αλουμ ί νιου   πά ν ω
ς τθ ν λευκι τοι χοπ οιία του.       Τ ο π λζ γμα
χ ρθ ςιμ οποιεί ται ω σ δζρμ α τυ λι γμ ζ νο ςε
όλεσ τι σ κά κετε σ επιφ άν ειεσ του μ ου ςε ίου,
όπω σ  ζ να   ς υνε χζ σ  ς τ ρϊμ α,  π ου   δί νει
δι αφο ρε τικζσ   α ντ αν ακ λά ςει σ  φ ωτό σ   και
κρφβει τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ.
                                9.10
Φωτιςμόσ κτηρίου
          Με μια μικ ρι μετα τόπι ςθ που υπά ρ χει ς του σ κφ βουσ το κ τι ριο παί ρ νει το ν απα ραί τθ τ ο
          φυ ςικό φωτι ςμό ςε ςυ ν δυα ς μό μ ε    τεχ νθ τά ς υς τι μα τα .   Με τ ον τ ρό πο αυτό θ ζ ν νοια του
          κτθ ρίου  εί να ι  απ λζ σ  επανα λαμ β α νόμε νεσ  μ ετατο πί ςει σ  που  υπά ρ χου ν,  όπο υ  δεί χ νει
          ανα γ ν ω ςιμό τθ τα π ροσ τ α ζξ ω κα ι ς υν δ υάηει τθ ν αν άγκθ για το φυ ςικό φωτ ι ςμό . Π ρο φα ν ϊσ
          το β ρ ά δυ, το μου ςείο πα ρου ςι άηει τθ η ωι που υπά ρ χει ςτο ε ς ωτ ερικό μ ε τ ον τε χ νθ τό
          φωτιςμό μζςα από τα κρυμμζνα ανοίγματα του κελφφουσ του.
                                                              10.10
Ευχαριστούμε.

More Related Content

What's hot

Μίμης Φωτόπουλος
Μίμης ΦωτόπουλοςΜίμης Φωτόπουλος
Μίμης Φωτόπουλος
avramaki
 
06816 2016 ekthesi_tekmiriosiscine astron
06816 2016 ekthesi_tekmiriosiscine astron06816 2016 ekthesi_tekmiriosiscine astron
06816 2016 ekthesi_tekmiriosiscine astron
Tassos Karampinis
 
παραγωγή ουσιαστικών
παραγωγή ουσιαστικώνπαραγωγή ουσιαστικών
παραγωγή ουσιαστικών
Emytse66
 
Windows Movie Maker - Tutorial
Windows Movie Maker - TutorialWindows Movie Maker - Tutorial
Windows Movie Maker - Tutorial
Nikos Michailidis
 
5. οικονομικες μεταβολες στη δυτικη ευρωπη
5. οικονομικες μεταβολες στη δυτικη ευρωπη5. οικονομικες μεταβολες στη δυτικη ευρωπη
5. οικονομικες μεταβολες στη δυτικη ευρωπη
zaxpapad
 
_μέρη_του_αρχαίου_θεάτρου.ppt
_μέρη_του_αρχαίου_θεάτρου.ppt_μέρη_του_αρχαίου_θεάτρου.ppt
_μέρη_του_αρχαίου_θεάτρου.ppt
Efi Sp
 
κεφ 1 πρωτεσ μορφ επικοινωνιασ
κεφ 1 πρωτεσ μορφ επικοινωνιασκεφ 1 πρωτεσ μορφ επικοινωνιασ
κεφ 1 πρωτεσ μορφ επικοινωνιασ
Vaso Chatzigiannaki
 
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνιααντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
DimPapadopoulos
 
εικασια
εικασιαεικασια
εικασια
harav24
 
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσειςχημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
Xristos Koutras
 
εκδρομή στην αθήνα
εκδρομή στην αθήνα εκδρομή στην αθήνα
εκδρομή στην αθήνα
4gymsch
 
μιχαηλίδης νεοελληνική μετρική
μιχαηλίδης νεοελληνική μετρικήμιχαηλίδης νεοελληνική μετρική
μιχαηλίδης νεοελληνική μετρική
5ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
 
The Phoenix - Team Presentation for Ad Discovery Workshop 2014
The Phoenix - Team Presentation for Ad Discovery Workshop 2014The Phoenix - Team Presentation for Ad Discovery Workshop 2014
The Phoenix - Team Presentation for Ad Discovery Workshop 2014
Dimitris Evgenikos
 
Ταξίδι στον κόσμο των τεχνών Β μέρος Α΄ Ριζηνός Γεώργιος
Ταξίδι στον κόσμο των τεχνών Β μέρος Α΄ Ριζηνός ΓεώργιοςΤαξίδι στον κόσμο των τεχνών Β μέρος Α΄ Ριζηνός Γεώργιος
Ταξίδι στον κόσμο των τεχνών Β μέρος Α΄ Ριζηνός Γεώργιος
lyknikai
 
χημεία β γυμν (εισαγωγή)
χημεία β γυμν (εισαγωγή)χημεία β γυμν (εισαγωγή)
χημεία β γυμν (εισαγωγή)
Xristos Koutras
 
θεάτρο χρύσα
θεάτρο  χρύσαθεάτρο  χρύσα
θεάτρο χρύσα
2moud
 

What's hot (20)

Ss 1211825290450061 8
Ss 1211825290450061 8Ss 1211825290450061 8
Ss 1211825290450061 8
 
Μίμης Φωτόπουλος
Μίμης ΦωτόπουλοςΜίμης Φωτόπουλος
Μίμης Φωτόπουλος
 
Elafi
ElafiElafi
Elafi
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
06816 2016 ekthesi_tekmiriosiscine astron
06816 2016 ekthesi_tekmiriosiscine astron06816 2016 ekthesi_tekmiriosiscine astron
06816 2016 ekthesi_tekmiriosiscine astron
 
παραγωγή ουσιαστικών
παραγωγή ουσιαστικώνπαραγωγή ουσιαστικών
παραγωγή ουσιαστικών
 
Windows Movie Maker - Tutorial
Windows Movie Maker - TutorialWindows Movie Maker - Tutorial
Windows Movie Maker - Tutorial
 
5. οικονομικες μεταβολες στη δυτικη ευρωπη
5. οικονομικες μεταβολες στη δυτικη ευρωπη5. οικονομικες μεταβολες στη δυτικη ευρωπη
5. οικονομικες μεταβολες στη δυτικη ευρωπη
 
_μέρη_του_αρχαίου_θεάτρου.ppt
_μέρη_του_αρχαίου_θεάτρου.ppt_μέρη_του_αρχαίου_θεάτρου.ppt
_μέρη_του_αρχαίου_θεάτρου.ppt
 
κεφ 1 πρωτεσ μορφ επικοινωνιασ
κεφ 1 πρωτεσ μορφ επικοινωνιασκεφ 1 πρωτεσ μορφ επικοινωνιασ
κεφ 1 πρωτεσ μορφ επικοινωνιασ
 
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνιααντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
αντιδράσεις προσθήκης αλκένια αλκίνια
 
εικασια
εικασιαεικασια
εικασια
 
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσειςχημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
χημικές ενώσεις, στοιχεία, χημικές αντιδράσεις
 
εκδρομή στην αθήνα
εκδρομή στην αθήνα εκδρομή στην αθήνα
εκδρομή στην αθήνα
 
μιχαηλίδης νεοελληνική μετρική
μιχαηλίδης νεοελληνική μετρικήμιχαηλίδης νεοελληνική μετρική
μιχαηλίδης νεοελληνική μετρική
 
μιχαηλίδης νεοελληνική μετρική
μιχαηλίδης νεοελληνική μετρικήμιχαηλίδης νεοελληνική μετρική
μιχαηλίδης νεοελληνική μετρική
 
The Phoenix - Team Presentation for Ad Discovery Workshop 2014
The Phoenix - Team Presentation for Ad Discovery Workshop 2014The Phoenix - Team Presentation for Ad Discovery Workshop 2014
The Phoenix - Team Presentation for Ad Discovery Workshop 2014
 
Ταξίδι στον κόσμο των τεχνών Β μέρος Α΄ Ριζηνός Γεώργιος
Ταξίδι στον κόσμο των τεχνών Β μέρος Α΄ Ριζηνός ΓεώργιοςΤαξίδι στον κόσμο των τεχνών Β μέρος Α΄ Ριζηνός Γεώργιος
Ταξίδι στον κόσμο των τεχνών Β μέρος Α΄ Ριζηνός Γεώργιος
 
χημεία β γυμν (εισαγωγή)
χημεία β γυμν (εισαγωγή)χημεία β γυμν (εισαγωγή)
χημεία β γυμν (εισαγωγή)
 
θεάτρο χρύσα
θεάτρο  χρύσαθεάτρο  χρύσα
θεάτρο χρύσα
 

Viewers also liked

28 steven holl.the nelson atkins museum of art
28 steven holl.the nelson atkins museum of art28 steven holl.the nelson atkins museum of art
28 steven holl.the nelson atkins museum of art
Panayiotis Papadimatos
 
James stirling
James stirlingJames stirling
James stirling
vikashsaini78
 

Viewers also liked (16)

20 tate modern
20 tate modern20 tate modern
20 tate modern
 
28 steven holl.the nelson atkins museum of art
28 steven holl.the nelson atkins museum of art28 steven holl.the nelson atkins museum of art
28 steven holl.the nelson atkins museum of art
 
30 new acropolis museum
30 new acropolis museum30 new acropolis museum
30 new acropolis museum
 
23 schaulager
23 schaulager23 schaulager
23 schaulager
 
25 de young museum
25 de young museum25 de young museum
25 de young museum
 
13 kunsthaus bregenz
13 kunsthaus bregenz13 kunsthaus bregenz
13 kunsthaus bregenz
 
12 san francisco museum of modern art
12 san francisco museum of modern art12 san francisco museum of modern art
12 san francisco museum of modern art
 
29 kolumba museum
29 kolumba museum29 kolumba museum
29 kolumba museum
 
21 historical museum sayamaike
21 historical museum sayamaike21 historical museum sayamaike
21 historical museum sayamaike
 
24 contemporary arts center
24 contemporary arts center24 contemporary arts center
24 contemporary arts center
 
22 imperial war museum north
22 imperial war museum north22 imperial war museum north
22 imperial war museum north
 
19 british museum great court
19 british museum great court19 british museum great court
19 british museum great court
 
26 museum of modern literature
26 museum of modern literature26 museum of modern literature
26 museum of modern literature
 
8 neue staatsgalerie
8 neue staatsgalerie8 neue staatsgalerie
8 neue staatsgalerie
 
James stirling
James stirlingJames stirling
James stirling
 
31 miami art museum
31 miami art museum31 miami art museum
31 miami art museum
 

Similar to 27 new art museum.ppt

415 αναπτυξη παραγραφων με αναλογια
415 αναπτυξη παραγραφων με αναλογια415 αναπτυξη παραγραφων με αναλογια
415 αναπτυξη παραγραφων με αναλογια
5ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
 
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - subscribe/GET
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - subscribe/GETΜΠΑΝΓΚΟΚ - subscribe/GET
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - subscribe/GET
think Family vacation
 
Magik EDU - Map bangok
 Magik EDU - Map  bangok Magik EDU - Map  bangok
Magik EDU - Map bangok
magikdo edu
 
συσκευές του μέλλοντος
συσκευές του μέλλοντοςσυσκευές του μέλλοντος
συσκευές του μέλλοντος
fransfou_tzori
 
Τι λέει ο κος Αγγελινάρας για τα τρέχοντα στην ψαλτική τέχνη
Τι λέει ο κος Αγγελινάρας για τα τρέχοντα στην ψαλτική τέχνη Τι λέει ο κος Αγγελινάρας για τα τρέχοντα στην ψαλτική τέχνη
Τι λέει ο κος Αγγελινάρας για τα τρέχοντα στην ψαλτική τέχνη
vfilip
 
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματοςΕνότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Georgia Dimitropoulou
 
ομαδοσυνεργατική εργασία σκευή αρχαίου ελλ θεάτρου
ομαδοσυνεργατική εργασία σκευή αρχαίου ελλ θεάτρουομαδοσυνεργατική εργασία σκευή αρχαίου ελλ θεάτρου
ομαδοσυνεργατική εργασία σκευή αρχαίου ελλ θεάτρου
epi08
 
Case Study ΕΘΕΛ
Case Study ΕΘΕΛCase Study ΕΘΕΛ
Case Study ΕΘΕΛ
MGAKIS
 
συσκευές του μέλλοντος
συσκευές του μέλλοντοςσυσκευές του μέλλοντος
συσκευές του μέλλοντος
fransfou_tzori
 
18. Η τέχνη του μπαρόκ
18. Η τέχνη του μπαρόκ18. Η τέχνη του μπαρόκ
18. Η τέχνη του μπαρόκ
lykkarea
 
Ν. Φωτιάδης, Τα Ελευσίνια Μυστήρια,1896_01
Ν. Φωτιάδης, Τα Ελευσίνια Μυστήρια,1896_01Ν. Φωτιάδης, Τα Ελευσίνια Μυστήρια,1896_01
Ν. Φωτιάδης, Τα Ελευσίνια Μυστήρια,1896_01
ssuserc13fb9
 
Case Study S&B
Case Study S&BCase Study S&B
Case Study S&B
MGAKIS
 
παραδοσιακα σπιτια σαντορινης
παραδοσιακα σπιτια σαντορινηςπαραδοσιακα σπιτια σαντορινης
παραδοσιακα σπιτια σαντορινης
4Gym Glyfadas
 
πολυτεχνειο 2014
πολυτεχνειο 2014πολυτεχνειο 2014
πολυτεχνειο 2014
Athina Kakarikou
 
Περί γλώσσας
Περί γλώσσαςΠερί γλώσσας
Περί γλώσσας
Akis Ampelas
 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
Spyridon Voykalis
 
Δεκάλογος Ι- Κριστόφ Κισλόφσκι
Δεκάλογος Ι- Κριστόφ ΚισλόφσκιΔεκάλογος Ι- Κριστόφ Κισλόφσκι
Δεκάλογος Ι- Κριστόφ Κισλόφσκι
Theresa Giakoumatou
 

Similar to 27 new art museum.ppt (20)

415 αναπτυξη παραγραφων με αναλογια
415 αναπτυξη παραγραφων με αναλογια415 αναπτυξη παραγραφων με αναλογια
415 αναπτυξη παραγραφων με αναλογια
 
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - subscribe/GET
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - subscribe/GETΜΠΑΝΓΚΟΚ - subscribe/GET
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - subscribe/GET
 
Magik EDU - Map bangok
 Magik EDU - Map  bangok Magik EDU - Map  bangok
Magik EDU - Map bangok
 
συσκευές του μέλλοντος
συσκευές του μέλλοντοςσυσκευές του μέλλοντος
συσκευές του μέλλοντος
 
Τι λέει ο κος Αγγελινάρας για τα τρέχοντα στην ψαλτική τέχνη
Τι λέει ο κος Αγγελινάρας για τα τρέχοντα στην ψαλτική τέχνη Τι λέει ο κος Αγγελινάρας για τα τρέχοντα στην ψαλτική τέχνη
Τι λέει ο κος Αγγελινάρας για τα τρέχοντα στην ψαλτική τέχνη
 
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματοςΕνότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
 
ομαδοσυνεργατική εργασία σκευή αρχαίου ελλ θεάτρου
ομαδοσυνεργατική εργασία σκευή αρχαίου ελλ θεάτρουομαδοσυνεργατική εργασία σκευή αρχαίου ελλ θεάτρου
ομαδοσυνεργατική εργασία σκευή αρχαίου ελλ θεάτρου
 
Case Study ΕΘΕΛ
Case Study ΕΘΕΛCase Study ΕΘΕΛ
Case Study ΕΘΕΛ
 
συσκευές του μέλλοντος
συσκευές του μέλλοντοςσυσκευές του μέλλοντος
συσκευές του μέλλοντος
 
18. Η τέχνη του μπαρόκ
18. Η τέχνη του μπαρόκ18. Η τέχνη του μπαρόκ
18. Η τέχνη του μπαρόκ
 
Ν. Φωτιάδης, Τα Ελευσίνια Μυστήρια,1896_01
Ν. Φωτιάδης, Τα Ελευσίνια Μυστήρια,1896_01Ν. Φωτιάδης, Τα Ελευσίνια Μυστήρια,1896_01
Ν. Φωτιάδης, Τα Ελευσίνια Μυστήρια,1896_01
 
Img
ImgImg
Img
 
Case Study S&B
Case Study S&BCase Study S&B
Case Study S&B
 
Niarchos.contract
Niarchos.contractNiarchos.contract
Niarchos.contract
 
παραδοσιακα σπιτια σαντορινης
παραδοσιακα σπιτια σαντορινηςπαραδοσιακα σπιτια σαντορινης
παραδοσιακα σπιτια σαντορινης
 
πολυτεχνειο 2014
πολυτεχνειο 2014πολυτεχνειο 2014
πολυτεχνειο 2014
 
Orphan files
Orphan filesOrphan files
Orphan files
 
Περί γλώσσας
Περί γλώσσαςΠερί γλώσσας
Περί γλώσσας
 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ
 
Δεκάλογος Ι- Κριστόφ Κισλόφσκι
Δεκάλογος Ι- Κριστόφ ΚισλόφσκιΔεκάλογος Ι- Κριστόφ Κισλόφσκι
Δεκάλογος Ι- Κριστόφ Κισλόφσκι
 

More from Panayiotis Papadimatos

18 kiasma museum of contemporary art.ppt
18 kiasma museum of contemporary art.ppt18 kiasma museum of contemporary art.ppt
18 kiasma museum of contemporary art.ppt
Panayiotis Papadimatos
 
10 barcelona contemporary art museum.ppt
10 barcelona contemporary art museum.ppt10 barcelona contemporary art museum.ppt
10 barcelona contemporary art museum.ppt
Panayiotis Papadimatos
 
2 breuer m.whitney museum of american art
2 breuer m.whitney museum of american art2 breuer m.whitney museum of american art
2 breuer m.whitney museum of american art
Panayiotis Papadimatos
 
1 solomon r. guggenheim museum
1 solomon r. guggenheim museum1 solomon r. guggenheim museum
1 solomon r. guggenheim museum
Panayiotis Papadimatos
 

More from Panayiotis Papadimatos (13)

18 kiasma museum of contemporary art.ppt
18 kiasma museum of contemporary art.ppt18 kiasma museum of contemporary art.ppt
18 kiasma museum of contemporary art.ppt
 
16 jewish museum berlin
16 jewish museum berlin16 jewish museum berlin
16 jewish museum berlin
 
14 bilbao guggenheim museum
14 bilbao guggenheim museum14 bilbao guggenheim museum
14 bilbao guggenheim museum
 
15 beyeler museum
15 beyeler museum15 beyeler museum
15 beyeler museum
 
10 barcelona contemporary art museum.ppt
10 barcelona contemporary art museum.ppt10 barcelona contemporary art museum.ppt
10 barcelona contemporary art museum.ppt
 
11 niteroi contemporary art museum
11 niteroi contemporary art museum11 niteroi contemporary art museum
11 niteroi contemporary art museum
 
9 kunsthal museum
9 kunsthal museum9 kunsthal museum
9 kunsthal museum
 
7 centre georges pompidou
7 centre georges pompidou7 centre georges pompidou
7 centre georges pompidou
 
5 kimbell art museum
5 kimbell art museum 5 kimbell art museum
5 kimbell art museum
 
4 masp lina bo bardi
4 masp lina bo bardi4 masp lina bo bardi
4 masp lina bo bardi
 
3 mies. new national gallery
3 mies. new national gallery3 mies. new national gallery
3 mies. new national gallery
 
2 breuer m.whitney museum of american art
2 breuer m.whitney museum of american art2 breuer m.whitney museum of american art
2 breuer m.whitney museum of american art
 
1 solomon r. guggenheim museum
1 solomon r. guggenheim museum1 solomon r. guggenheim museum
1 solomon r. guggenheim museum
 

27 new art museum.ppt

 • 1. New art museum _ New York _ 2002-2007 Architects : Sanaa BAARCH_07 Ανάλυςη και ερμηνεία υλοποιημζνων πρότυπων μουςείων Σπουδάςτριεσ _ Χαραλάμπουσ Αντωνία _ Χρίςτου Άντρια Διδάςκοντεσ _ Γ. Καλνήσ _ Μ. Οικονομίδησ _ Π. Παπαδημάτοσ Πανεπιςτήμιο _ Frederick University 11.10.12
 • 2. Sanaa . Ιδρφ θηκα ν _ 199 5 . Αρχιτ ζκτ ονεσ . K a z u y o S e j i m a .Ryue Nishizawa . Χαρακτ ηρίςτηκα Σχεδι α ςμο φ . α πα τ θ λ ά α πλ ο ϊ κ ι . ς τ ο ι χ ε ί α α λ λ θ λ ε πί δ ρ α ς θ σ πρ ο σ κ ε α τ ι . ς χ ζ ς θ κ τ θ ρ ί ο υ μ ε πε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο 21st Century Museum of Contemporary Art The Zollverein School . Χαρακτ ηρίςτηκα Αρχιτ εκτ ο νική σ . α πλ ο φ ό γ κ ο υ . δθμιουργία ςυμμετρικϊν ςυνκζςεων . ς υ μ πα γι σ ό γκ ο σ , α υ ς τ θ ρ ι μ ο ρ φ ι . όρια εξωτερικοφ - εςωτερικοφ δθμόςιο - ιδιωτικό ανοικτό – κλειςτό . υλικά μζταλλο-γυαλί-ςκυρόδεμα The Glass Pavilion, Toledo Museum of Art Dior Omotesando Building Rolex Learning Center Kazuyo Sejima Ryue Nishizawa 1.10
 • 4. New Art Museum Το n ew ar t mu s eu m β ρί ςκετ αι ς το πα λιό πο λι τι ς τικό μζρ οσ τ θ σ Νζα σ Υ όρκθ σ, όπου θ πό λθ είναι γεμά τθ μ ε πα νζμο ρ φεσ εκ κζ ςει σ τζ χν θ σ . Σ ι μερα ό μω σ, ο πο λι τι ς μ όσ και θ πό λθ α ρ χ ίηει να χά νετ αι μ ε α ποτζ λε ς μα οι α ρ χι τζκτο νε σ να ς χε διά ςου ν το κ τι ριο n e w ar t mu s eu m . Έ τ ςι μ ε το ςχεδιαςμό του κτθ ρίου θ πόλθ αρχίηει να ανανεϊνετα ι μ ε βάςθ τον πολιτιςμό τθ σ. Οι San aa π ρο ςπ ά κθ ςα ν μ ε το ς χε δια ςμό του μουςε ίου να π ρο ς α ρμό ςου ν τ ο κτι ριο ς τθ ν εμπορικι γειτονιά όπου είναι μια γειτονιά με πολιτιςμό . Το μου ςε ίου απο τελεί τ αι από 7 ο ρόφ ουσ χα ρ ακτθ ρί ηεται από τ ρε ισ δ θ μός ιεσ γκα λε ρί όπο υ χ ρθ ςιμ οποιεί ται γ ια να ς τε γά ςου ν ζ ρ γα τζχ νθ σ , επί ςθ σ υπά ρ χει Κζ ν τ ρ ο Ε κπαί δευ ςθ , χ ϊ ρο σ πολ λαπ λ ϊ ν χ ρι ςεω ν κα ι αμφ ι κζα τ ρο . Το κ τι ρ ιο μοιά ηει ωσ γ λυ πτό και κζλε ι να απο δε ίξε ι πω σ χ ω ρί σ να ζ χει μεγ άλθ πε ρίμε τ ρο κατα λα μ βά νει πε ρι ς ςό τε ρο χ ϊ ρ ο μ ε τθ ν κατακό ρυ φθ τοπο κζ τθ ςθ τ ω ν κφ β ω ν οι ό ποιοι ζχο υν δια φ ορε τικό φ ψο σ αλ λ ά και μεγζ κου σ π λευ ρϊ ν, φαι νομε νικά εί να ι α ς τα κζ σ ςφ νο λο α λ λά θ το πο κζ τθ ςθ τω ν όγκ ω ν εί ναι αρκε τά π ρο ςεκτικι . Οι ό γκοι του κ τθ ρίου τοπο κε τοφ ν ται ςφμ φω να με τι σ π ρ ο β λεπόμε νεσ α νά γκεσ , και τ ισ ςυ ν κι κε σ κυκλο φο ρία σ τω ν χ ρθ ς τ ϊ ν του κτι ρίου , ς τθ ςυ νζχε ια τα δια φο ρετικ ά επίπεδ α είναι μ ακ ρ ιά από τ ουσ ςπο ν δφ λου σ του πυ ρι ν α του κτι ρ ίου π λα γί ωσ προ σ τ α βό ρει α, νότ ι α, ανατολικά ι δυτικά . 3.10
 • 5. Πρώτ ο σ ό ροφοσ Υπόγειο υ Δεφ τεροσ όροφοσ Υπόγειου . αίκουςα κεάτρου . βοθκθτικοί χϊροι . βοθκθτικοί χϊροι . α πο κ θ κ ε υ τ ι κ ο ί χ ϊ ρ ο ι . α πο κ θ κ ε υ τ ι κ ο ί χ ϊ ρ ο ι . Media lounge 4.10
 • 6. Ιςόγειο υ Στ ο ι ςό γειο εί ναι ο χϊ ρ οσ π ρο ςζ λευ ςθ σ μια ζκκε ςθ , κα φετζ ρι α και κάποιο κα τά ς τθ μα που αφο ρά το μου ςείο, όλο σ ο χ ϊ ρο σ του ιςο γείο υ ζχει άμε ςθ οπτικι επ αφι μ ε το ν ζξω χ ϊ ρο, το δ ρό μο και τθ ν πόλθ . 5.10
 • 7. 1 ο σ . 2 ο σ . 3 ο σ ό ροφοσ Τα τ ρί α κφ ρια επίπε δα του κ τθ ρίου ε ίν αι οι ελ εφκε ροι χ ϊ ροι όπου δ θ μιου ργ οφ ν ρευ ς τότ θ τα και είν αι αφιε ρω μζνε σ ε ξο λοκλ ι ρου του σ εκκε ς ιακοφ σ χϊ ρ ουσ . Τα ποικίλ α φ ψθ ο ρο φι σ ςε κά κε γκα λε ρί ζ χου ν δ ϊ ςει με γα λφ τερο οπ τικ ό εν δια φζ ρον . Λό γο τ ω ν υψομε τ ρικϊ ν δι αφο ρ ϊ ν όλοι οι ό ρο φοι κα τα λ αμβ ά νου ν το ν ί δ ιο ό γκο κα τα φζ ρ νο ντ ασ να κε ρ δί ςο υν θ λιακό φ ϊ σ και αε ρι ς μό από τα ςχι ματα που δθ μιουργοφ ντα ι 6.10
 • 8. 4ο σ ό ρο φοσ Στ ο 4 ο όροφο ζχει γ ρ αφεία τω ν δ ιοικθ τικϊ ν υπθ ρε ς ιϊ ν, θ κα φετζ ρι α και κουηί να γ ια το υσ εργαηόμ ενουσ και τισ αίκουςεσ ςυςκζψεων . 5 ο σ όρο φο σ Στ ο πζμ πτο ό ρο φο ςτε γ άηο ντα ι το Κζ ντ ρο Ε κπα ίδευ ς θ και Pau lin a Con stan tin o Karp a s, το οπ οίο αποτε λεί τα ι από αί κου ςε σ δι δ α ςκα λία σ , οπτ ικοακο υς τικό δω μάτ ια και το Re sou r c e C en t e r of Art . 7.10
 • 9. 6 οσ – 7 οσ ό ροφοσ Ο ζκτο σ ό ρο φοσ ζ χει ς χ εδια ς τεί γι α να ς τεγ ά ς ει το δ ωμ α τιο Tob y S ky L ewi s, ζ να σ χ ϊ ρ οσ πολ λαπ λ ϊ ν χ ρι ςε ω ν για εκ δθ λϊ ςε ισ και τα προ γ ρά μ μ α τα τθ σ τζ χ νθ σ, απ ό τ θ ν οποία μ πο ρ εί κανεί σ να δει τθ ν πόλ θ από ψθ λά μ ε μ ια βε ρά ν τα που τ ρζ χει ςυ νεχ ϊ σ περίμ ε τ ρο του κτι ρ ίου . Σ τ ον ζβδομ ο όροφο είναι το μ θ χανοςτά ςιο . 8.10
 • 10. επιδερμίδα κτηρίου Στ ο μ ου ςε ίο και γεν ικό τερ α ς τθ π ρό ςο ψθ του, πα ίηει ςθ μα ντ ικό ρό λο το υ λικό κατα ςκευι σ . Η επι λο γ ι του υ λικοφ απ ό του σ α ρ χι τζκτο νε σ εί να ι ζν α ς τ ρ ϊμ α από ανα δυ όμ ενο πλζ γμ α αλουμ ί νιου πά ν ω ς τθ ν λευκι τοι χοπ οιία του. Τ ο π λζ γμα χ ρθ ςιμ οποιεί ται ω σ δζρμ α τυ λι γμ ζ νο ςε όλεσ τι σ κά κετε σ επιφ άν ειεσ του μ ου ςε ίου, όπω σ ζ να ς υνε χζ σ ς τ ρϊμ α, π ου δί νει δι αφο ρε τικζσ α ντ αν ακ λά ςει σ φ ωτό σ και κρφβει τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ. 9.10
 • 11. Φωτιςμόσ κτηρίου Με μια μικ ρι μετα τόπι ςθ που υπά ρ χει ς του σ κφ βουσ το κ τι ριο παί ρ νει το ν απα ραί τθ τ ο φυ ςικό φωτι ςμό ςε ςυ ν δυα ς μό μ ε τεχ νθ τά ς υς τι μα τα . Με τ ον τ ρό πο αυτό θ ζ ν νοια του κτθ ρίου εί να ι απ λζ σ επανα λαμ β α νόμε νεσ μ ετατο πί ςει σ που υπά ρ χου ν, όπο υ δεί χ νει ανα γ ν ω ςιμό τθ τα π ροσ τ α ζξ ω κα ι ς υν δ υάηει τθ ν αν άγκθ για το φυ ςικό φωτ ι ςμό . Π ρο φα ν ϊσ το β ρ ά δυ, το μου ςείο πα ρου ςι άηει τθ η ωι που υπά ρ χει ςτο ε ς ωτ ερικό μ ε τ ον τε χ νθ τό φωτιςμό μζςα από τα κρυμμζνα ανοίγματα του κελφφουσ του. 10.10