SlideShare a Scribd company logo
2005 оны 12 дугаар                         Улаанбаатар
сарын 26-ны өдөр           Дугаар 354              хот


          ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН
         ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ,
         ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ


   Төрийн албаны тухай хуулийн 7.10, 9.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн
газраас ТОГТООХ нь:
   1. Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг      1 дүгээр
хавсралтын, шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал,
зэрэглэлийг 2 дугаар хавсралтын, мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн
үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 3 дугаар хавсралтын, сургуулийн
өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн
үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 4 дүгээр хавсралтын, эрүүл
мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 5 дугаар
хавсралтын, соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал,
зэрэглэлийг 6 дугаар хавсралтын, төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн
байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын ангилал,
зэрэглэлийг 7 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталж 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ний
өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
   2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн захиргааны болон төрийн
үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн
газрын 2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 236 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд
тооцсугай.
   Монгол Улсын Ерөнхий сайд             С.БАЯР
   Сангийн сайд                   Ч.УЛААН
   Нийгмийн хамгаалал,
   хөдөлмөрийн сайд                 Д.ДЭМБЭРЭЛ
Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр
                                                             тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
                       ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ
         Тухайн ангилалд                                   Төрийн захиргааны албан тушаалын
   Төрийн
         хамаарах төрийн                                         бүлэг, нэр
  захиргааны                              Төрийн
         захиргааны албан
    албан                              захиргааны
           тушаал,
   тушаалын              Тухайн ангилалд хамаарах алба  албан
           тэдгээртэй                             Төрийн захиргааны    Нутгийн захиргааны байгууллагын албан
   ангилал               тушаалын товч тодорхойлолт тушаалын
          адилтгах албан                             байгууллагын             тушаал
                                    зэрэглэл
            тушаал
А        1          2                 3      4            5
         Яамны Төрийн    Засгийн газрын үйл ажиллагааны   ТЗ-14    1. Яамны Төрийн
         нарийн бичгийн   зохих салбар, хүрээний бодлогыг         нарийн бичгийн
         дарга, тэдгээртэй  боловсруулах хэрэгжүүлэх үүрэг          дарга
         адилтгах албан   бүхий байгууллагын ажлын
  ТЭРГҮҮН   тушаал       гүйцэтгэл, үр дүнг төсвийн
  ТҮШМЭЛ              Ерөнхийлөн захирагчийн өмнө
                   хариуцна. Байгууллагын төсөв
                   болон төрийн тусгай сангийн    ТЗ-13    1. Засгийн газрын   1. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
                   ашиглалтын талаар                агентлагийн дарга  2. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер
                   хариуцлага хүлээнэ.                         3. Чөлөөт бүсийн захирагч
         Яамны газрын    Засгийн газрын үйл ажиллагааны   ТЗ-12    1. Яамны газрын дарга 1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
         дарга, түүний    зохих салбар, хүрээний бодлого         2. Засгийн газрын    Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн
         орлогч,       боловсруулах хэрэгжүүлэх үүрэг          агентлагийн дэд    бичгийн дарга
         тэдгээртэй     бүхий байгууллагын бүтцийн            дарга        2. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
  ЭРХЭЛСЭН
         адилтгах албан   нэгжийг удирдах, бодлогын           3. Засгийн газраас   газрын дарга
   ТҮШМЭЛ
         тушаал       тодорхой чиглэлийг хэрэгжүүлэх          байгуулсан төрийн  3. Аймгийн Засаг даргын орлогч
                   үүрэг хүлээж ажлын гүйцэтгэл, үр         захиргааны бусад  4. Чөлөөт бүсийн ерөнхий менежер
                   дүнг тэргүүн түшмэлийн өмнө           байгууллагын дарга
                   хариуцна.
                                    ТЗ-11    1. Яамны газрын     1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн
                                           орлогч дарга      Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн
                                                       бичгийн дарга
                                                      2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын
                                                       газрын дарга
А        1          2                 3      4            5
ТЗ-10  1. Яамны хэлтсийн   1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                 дарга         газрын хэлтсийн дарга
                                2. Засгийн газрын   2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
                                 агентлагийн      Хурлын ажлын албаны хэлтсийн
                                 газрын дарга     дарга
                                3. Засгийн газраас  3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн
                                 байгуулсан төрийн   ажлын албаны хэлтсийн дарга
                                 захиргааны бусад  4. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх
                                 байгууллагын дэд   асуудлын хүрээний нутгийн
                                 дарга         захиргааны байгууллагын дарга
                                           5. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын
                                            албаны болон газрын дарга
                                           6. Бүсийн зөвлөлийн нарийн бичгийн
                                            Дарга
     Яамны тасгийн  Засгийн газрын үйл ажиллагааны ТЗ-9  1. Яамны тасгийн   1. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх
     дарга, ахлах   зохих салбар, хүрээний бодлого     дарга         асуудлын хүрээний нутгийн
     мэргэжилтэн,   боловсруулах, хэрэгжүүлэх       2. Засгийн газрын    захиргааны байгууллагын дэд дарга
     тэдгээртэй    хүрээнд мэргэжил, мэргэшлийн      агентлагийн     2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын
     адилтгах албан  талаар тэргүүлэх үүрэг хүлээж      хэлтсийн дарга    газрын хэлтсийн дарга
 АХЛАХ
     тушаал      ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг                  3. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх
ТҮШМЭЛ
             эрхэлсэн түшмэлийн өмнө                    асуудлын хүрээний нутгийн
             хариуцна.                           захиргааны байгууллагын дарга
                                           4. Дүүргийн Засаг даргын орлогч
                                           5. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын
                                            албаны хэлтсийн дарга
                            ТЗ-8  1. Яамны ахлах    1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                 мэргэжилтэн      газрын тасгийн дарга
                                2. Засгийн газрын   2. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх
                                 агентлагийн Улсын   асуудлын хүрээний нутгийн
                                 ахлах байцаагч    захиргааны байгууллагын нэгжийн
                                3. Засгийн газраас   дарга
                                 байгуулсан төрийн  3. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
                                 захиргааны бусад  Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
                                 байгууллагын    4. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын
                                 нэгжийн дарга     газрын дарга
                                           5. Сумын Засаг даргын орлогч
                                           6. Тусгай хамгаалалттай газар
                                            нутгийн хамгаалалтын захиргааны
                                            дарга
                                           7. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын
                                           албаны тасгийн дарга
A      1        2                3   4           5
                                ТЗ-7  1. Яамны       1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                    мэргэжилтэн      газрын ахлах мэргэжилтэн
                                   2. Засгийн газрын   2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
                                    агентлагийн     албаны ахлах мэргэжилтэн
                                    ахлах мэргэжилтэн  3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                   3. Засгийн газрын   тасгийн дарга
                                    агентлагийн     4. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын
                                    Улсын байцаагч   хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын
                                              нэгжийн
                                               дарга
                                              5. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                              хэлтсийн дарга
                                              6. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс
                                              (алба)-ийн дарга
                                              7. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
                                              Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
                                              8. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга
                                              9. Улсын зэрэглэлтэй хотын захирагчийн
                                              ажлын албаны дарга
                                              10.Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын
                                              албаны ахлах мэргэжилтэн
                                ТЗ-6  1. Яамны туслах    1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                    мэргэжилтэн      газрын мэргэжилтэн
               Засгийн газрын үйл ажиллагааны
                                              2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
               зохих салбар, хүрээнд тодорхой
       Яамны                          2. Засгийн газрын   Хурлын ажлын албаны ажилтан
               асуудлаар бодлого
       мэргэжилтэн,                        агентлагийн     3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн
               боловсруулах, хэрэгжилтийг
       тэдгээртэй                         мэргэжилтэн      ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн
               зохицуулах үүрэг хүлээж, ажлын
ДЭС ТҮШМЭЛ  адилтгах албан                      3. Засгийн газраас  4. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх
               гүйцэтгэл, үр дүнг эрхэлсэн
       тушаал                           байгуулсан төрийн   асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны
               түшмэлийн өмнө хариуцна.
                                    захиргааны бусад  байгууллагын ахлах мэргэжилтэн
                                    байгууллагын    5. Улсын байцаагч
                                    ахлах мэргэжилтэн  6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                              ахлах мэргэжилтэн
                                              7. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын
                                              хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын
                                              ахлах мэргэжилтэн
                                              8. Улсын зэрэглэлтэй хотын Захирагчийн
                                              ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн
                                              9. Тусгай хамгаалалттай газар
нутгийн хамгаалалтын захиргааны
                                              ахлах мэргэжилтэн
                                             10. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын
                                             албаны мэргэжилтэн
A      1        2               3   4           5
                              ТЗ-5  1. Яамны Төрийн    1. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх
                                   нарийн бичгийн    асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны
                                   даргын туслах    байгууллагын мэргэжилтэн
                                  2. Засгийн газраас  2. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
                                   байгуулсан төрийн   Хурлын ажлын албаны ажилтан
                                   захиргааны бусад  3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын
                                   байгууллагын     газрын мэргэжилтэн
                                   мэргэжилтэн     4. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын
                                             хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын
                                              мэргэжилтэн
                                             5. Улсын зэрэглэлтэй хотын Захирагчийн
                                             ажлын албаны мэргэжилтэн
                                             6. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын захирагчийн
                                             ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн
                                             7. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын
ДЭС ТҮШМЭЛ
                                              газрын ахлах мэргэжилтэн
                                             8. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх
                                              хэлтэс (алба)-ийн ахлах мэргэжилтэн
                                             9. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
                                             хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн
                              ТЗ-4  1. Засгийн газрын   1. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын захирагчийн
                                   агентлагийн     ажлын албаны мэргэжилтэн
                                   даргын туслах    2. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
                                              Хурлын ажлын албаны ажилтан
                                             3. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                             мэргэжилтэн
                                             4. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх
                                              хэлтэс (алба)-ийн мэргэжилтэн
       Сумын Засаг   Бодлого боловсруулахад    ТЗ-3             1. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын
       даргын Тамгын  дэмжлэг үзүүлэхүйц мэдээллийг               мэргэжилтэн Сумын Иргэдийн
       газрын      сурвалжлан судалж, задлан                 Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны
  ТУСЛАХ
       мэргэжилтэн,   шинжилгээ хийж, гүйцэтгэсэн                ажилтан
  ТҮШМЭЛ
       тэдгээртэй    ажлын чанарын талаар                    3. Сумын газрын даамал
       адилтгах албан  хариуцлага хүлээнэ. Нийтлэг                4. Хорооны нийгмийн ажилтан
       тушаал      үйлчилгээний ажилтан нарын                 5. Хорооны бүртгэл мэдээлэл, зохион
үйл ажиллагааг зохион                       байгуулалтын асуудал хариуцсан ажилтан
                 байгуулах үүрэг хүлээнэ.                      6. Сумын нийгмийн ажилтан
                                  ТЗ-2               1. Байгаль хамгаалагч

                                  ТЗ-1               1. Багийн нийгмийн ажилтан,
                                                    зохион байгуулагч

                                         Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр
                                            тогтоолын 2 дугаар хавсралт
           ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ
№   Албан тушаалын     Тухайн ангилалд хамаарах албан              Шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний
     ангилал        тушаалын товч тодорхойлолт     Зэрэглэл              албан тушаал
1              Төрийн үйлчилгээний бие даасан      ТҮШУ-7 1. Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч
2              байгууллагыг удирдаж, эрх        ТҮШУ-6 1. Шинжлэх ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч,
              хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр            эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
3              гаргадаг албан тушаал          ТҮШУ-5 1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал;
   Удирдах албан хаагч                           2. Шинжлэх ухааны академийн орлогч дарга
4                                  ТҮШУ-4 1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
                                       2. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн сектор, лабораторийн эрхлэгч
                                       3. Шинжлэх ухааны академийн хэлтсийн дарга
5             Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас,    ТҮШУ-3  1. Эрдэм шинжилгээний ажилтан;
              ур чадвар, туршлага шаардах ажил         2. Зохион бүтээгч инженер
              эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие
  Мэргэжлийн албан хаагч даан ажилладаг буюу удирдлагын
              шийдвэр гаргахад шаардагдах санал,
              зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан
              тушаал
6                                  ТҮШУ-2  1. Шинжлэх ухааны академийн мэргэжилтэн;
                                       2. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн инженер;
                                       3. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний
                                       дадлагажигч ажилтан
7                                  ТҮШУ-1  1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм
              Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг        шинжилгээний туслах ажилтан /лаборант,
   Техникийн гүйцэтгэх   биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил,         техникч, механикч/
     албан хаагч    боловсрол, ур чадвар шаардах ажил
               гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал
Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр
                                                          тогтоолын 3 дугаар хавсралт


      МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГУУЛИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ
№ Албан тушаалын   Тухайн ангилалд хамаарах албан   Зэрэглэл     Мэргэжлийн боловсрол олгох     Удирдах албан тушаалтай дүйцүүлэн
   ангилал      тушаалын товч тодорхойлолт          сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан   жиших мэргэжлийн албан тушаал
                                          тушаал
     1             2           3              4                  5
1  Удирдах албан  Төрийн үйлчилгээний бие даасан   ТҮМБ-9   1. Их сургуулийн захирал
    хаагч      байгууллагыг удирдаж, эрх
2           хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр    ТҮМБ-8   1. Дээд сургуулийн захирал      1. Магистр, докторын сургалтын
             гаргадаг албан тушаал           2. Их сургуулийн дэд захирал      профессор
3                            ТҮМБ-7   1. Дээд сургуулийн дэд захирал    1. Магистр, докторын сургалтын
                                  2. Коллежийн захирал          дэд профессор
                                  3. Их сургуулийн факультет
                                   /сургууль/-ийн захирал /декан/
                                  4. Их, дээд сургуулийн сургалтын
                                   албаны дарга
4                            ТҮМБ-6   1. Их, дээд сургуулийн тэнхимийн   1. Магистр, докторын сургалтын
                                   эрхлэгч                ахлах багш
                                  2. Коллежийн сургалтын албаны дарга 2. Бакалаврын сургалтын профессор
                                  3. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн
                                  төвийн захирал
5                            ТҮМБ-5   1. Коллежийн тэнхимийн эрхлэгч    1. Магистр, докторын сургалтын багш
                                  2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн 2. Бакалаврын сургалтын дэд профессор
                                  төвийн дэд захирал
6                            ТҮМБ-4   1. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн 1. Бакалаврын сургалтын ахлах
                                  төвийн сургалтын менежер        багш
7  Мэргэжлийн   Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас,  ТҮМБ-3   1. Бакалаврын сургалтын багш
   албан хаагч  ур чадвар, туршлага шаардах ажил        2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн багш
8          эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие  ТҮМБ-2   1. Бакалаврын сургалтын дадлагажигч багш
           даан ажилладаг буюу удирдлагын         2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн нийгмийн ажилтан
9           шийдвэр гаргахад шаардагдах    ТҮМБ-1   1. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн дадлагажигч багш
           санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий
                албан тушаал
Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр
                                                         тогтоолын 4 дүгээр хавсралт


               СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН
               БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ


№ Албан тушаалын   Тухайн ангилалд хамаарах албан    Зэрэглэл         Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол
   ангилал      тушаалын товч тодорхойлолт           эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагуудын төрийн үйлчилгээний албан тушаал
     1             2            3                 4
1                             ТҮБД-8   1. Ерөнхий боловсролын цогцолбор сургуулийн захирал
           Төрийн үйлчилгээний бие даасан
2  Удирдах албан    байгууллагыг удирдаж, эрх     ТҮБД-7   1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал
    хаагч     хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр          2. Ерөнхий боловсролын цогцолбор сургуулийн сургалтын ерөнхий менежер
3             гаргадаг албан тушаал      ТҮБД-6   1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежер
                                   2. Цэцэрлэг, яслийн эрхлэгч
4                             ТҮБД-5   1. Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулийн арга зүйч

5          Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ур  ТҮБД-4   1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан
            чадвар, туршлага шаардах ажил         2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш
           эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие        3. Цэцэрлэг, яслийн арга зүйч
   Мэргэжлийн
            даан ажилладаг буюу удирдлагын         4. Цэцэрлэг, яслийн багш
   албан хаагч
6          шийдвэр гаргахад шаардагдах санал,  ТҮБД-3   1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны багш
            зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан        2. Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажилтан
                  тушаал
7                             ТҮБД-2   1. Хичээлийн зохицуулагч
8   Техникийн  Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг  ТҮБД-1   1. Цэцэрлэг, яслийн туслах багш
  гүйцэтгэх албан  биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил,
     хаагч    боловсрол, ур чадвар шаардах ажил
           гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал
Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр
                                                        тогтоолын 5 дугаар хавсралт

            ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ
    Албан   Тухайн ангилалд хамаарах       Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний     Удирдах албан тушаалтай
№  тушаалын    албан тушаалын товч   Зэрэглэл         албан тушаал         дүйцүүлэн жиших мэргэжлийн албан
   ангилал      тодорхойлолт                                        тушаал
     1           2         3              4                     5
1   Удирдах   Төрийн үйлчилгээний бие   ТҮЭМ-9 1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн дарга, захирал
  албан хаагч даасан байгууллагыг удирдаж,      2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн дарга
         эрх хэмжээнийхээ хүрээнд       3. Улсын хэмжээний рашаан сувиллын дарга
2         шийдвэр гаргадаг албан   ТҮЭМ-8 1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн орлогч дарга, дэд
              тушаал           захирал
                            2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн орлогч дарга
                            3. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга
3                       ТҮЭМ-7 1. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн 1. Улсын клиникийн болон
                             эрүүл мэндийн нэгдлийн орлогч дарга,     төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн
                             тэдгээртэй адилтгах байгууллагын дарга    зөвлөх эмч
                            2. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн      2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний
                            эмнэлгийн дарга                 төвийн зөвлөх эмч
4                       ТҮЭМ-6 1. Сум, тосгон, сум дундын эмнэлгийн дарга   1. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн
                            2. Эмнэлгийн албаны дарга буюу эмнэлгийн    эмнэлгийн зөвлөх эмч
                             чанарын болон хүний нөөцийн менежер
                            3. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн
                            эмнэлгийн орлогч дарга
5  Мэргэжлийн Тодорхой нарийн мэргэжил,    ТҮЭМ-5 1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн их эмч, эм зүйч, эрүүл
  албан хаагч авъяас, ур чадвар, туршлага      ахуйч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан
        шаардах ажил эрхэлдэг, тухайн     2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн их эмч, эм зүйч, эрүүл ахуйч, нийгмийн
          мэргэжлээрээ бие даан       эрүүл мэндийн ажилтан
6        ажилладаг буюу удирдлагын   ТҮЭМ-4 1. Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн нэгдэл, аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн
        шийдвэр гаргахад шаардагдах      эмнэлэг, тэдгээртэй адилтгах байгууллагын их эмч, эм зүйч, эрүүл ахуйч, нийгмийн
         санал, зөвлөмж гаргах үүрэг      эрүүл мэндийн ажилтан
           бүхий албан тушаал        2. Сум, тосгон, сум дундын эмнэлгийн их эмч
7                       ТҮЭМ-3 1. Дадлагажигч эмч
                            2. Ахлах сувилагч
                            3. Эх баригч
                            4. Бага эмч
                            5. Эмнэлгийн лаборант
                            6. Эм найруулагч
8                       ТҮЭМ-2 1. Сувилагч
                           4. Эмнэлгийн бусад тусгай мэргэжилтэн
9  Техникийн Байгууллагын үйл ажиллагаа, ТҮЭМ-1 1. Ариутгагч (дезкамерчин, автоклавчин)
   гүйцэтгэх зорилтыг биелүүлэхэд тодорхой     2. Эмгэг судлаач эмчийн туслах
  албан хаагч мэргэжил, боловсрол, ур чадвар
         шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг
           бүхий албан тушаал

                                                    Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр
                                                       тогтоолын 6 дугаар хавсралт
          СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ


      Албан   Тухайн ангилалд
   №  тушаалын   хамаарах албан   Зэрэглэл       Соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал
     ангилал   тушаалын товч
            тодорхойлолт
       1        2       3                        4
   1  Удирдах Төрийн үйлчилгээний   ТҮСУ-11  1. Эрдмийн театр, чуулгын ерөнхий захирал
     албан хаагч   бие даасан         2. Үндэсний номын сангийн захирал
            байгууллагыг         3. Үндэсний музейн захирал
   2         удирдаж, эрх   ТҮСУ-10  1. Эрдмийн театр, чуулгын дэд захирал
            хэмжээнийхээ         2. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын дарга, захирал
           хүрээнд шийдвэр         3. Эрдмийн театр, чуулгын уран сайхны удирдагч
           гаргадаг албан         4. Үндэсний номын сангийн дэд захирал
              тушаал          5. Үндэсний музейн дэд захирал
   3                  ТҮСУ-9   1. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын дарга, захирал
                           2. Эрдмийн театр, чуулгын ерөнхий удирдаач, ерөнхий найруулагч, ерөнхий
                           хормейстр,
                            ерөнхий балетмейстр, ерөнхий зураач
                           3. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран сайхны удирдагч
                           4. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музейн захирал
                           5. Соёлын өвийн төвийн захирал
                           6. Хүүхдийн номын ордны захирал
                           7. Улаанбаатар хот дахь төв номын сангийн захирал
4                  ТҮСУ-8  1. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын ерөнхий найруулагч,
                       ерөнхий
                        удирдаач, ерөнхий балетмейстр, ерөнхий хормейстр, ерөнхий зураач
                       2. Эрдмийн театр, чуулгын удирдаач, багш, найруулагч, балетмейстр, хормейстр,
                        зураач
                       3. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран сайхны удирдагч
                       4. Орон нутаг дахь төв номын сангийн захирал
                       5. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музейн дэд захирал
                       6. Орон нутаг дахь төв музейн захирал
                       7. Улаанбаатар хот дахь төв номын сангийн дэд захирал
                       8. Үндэсний номын сангийн нэгжийн дарга
                       9. Үндэсний музейн нэгжийн дарга
5                  ТҮСУ-7  1. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын ерөнхий удирдаач, ерөнхий
                        найруулагч, ерөнхий балетмейстр, ерөнхий хормейстр, ерөнхий зураач, багш
                       2. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагын байгууллагын удирдаач, найруулагч,
                        балетмейстр, хормейстр
                       3. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музей, соёлын өвийн төвийн сан хөмрөгийн
                        эрхлэгч, лабораторийн эрхлэгч, бүртгэл мэдээллийн санч
                       4. Улаанбаатар хот дахь дүүргийн номын сангийн эрхлэгч
                       5. Орон нутаг дахь төв номын сангийн нэгжийн дарга
                       6. Хүүхдийн номын ордны нэгжийн дарга
6 Мэргэжлийн   Тодорхой нарийн   ТҮСУ-6  1. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын хөгжимчин, жүжигчин,
 албан хаагч мэргэжил, авъяас, ур       дуучин, бүжигчин, концертмейстр, дасгалжуулагч, гэрлийн инженер, цахилгааны
        чадвар, туршлага        инженер, зураач
          шаардах ажил        2. Үндэсний номын сангийн арга зүйч, ном зүйч, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ахлах
         эрхэлдэг, тухайн        номын санч, компьютерийн инженер, программист
        мэргэжлээрээ бие       3. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музей, соёлын өвийн төвийн арга зүйч,
       даан ажилладаг буюу       эрдэм
       удирдлагын шийдвэр         шинжилгээний ажилтан, сан хөмрөгч, сэргээн засварлагч
       гаргахад шаардагдах       4. Орон нутгийн музейн бүртгэл мэдээллийн санч, сан хөмрөгч
         санал, зөвлөмж       5. Сумын соёлын төвийн эрхлэгч
7        гаргах үүрэг бүхий  ТҮСУ-5  1. Орон нутгийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын хөгжимчин, жүжигчин, дуучин,
          албан тушаал         туслах найруулагч, концертмейстр, дасгалжуулагч
                       2. Музей, соёлын өвийн төвийн куратор, сүлжээний инженер, тайлбарлагч, зураач-
                        дизайнер, боловсролын ажилтан, чихмэлийн мастер, арга зүйч, эрдэм шинжилгээний
                        ажилтан
                       3. Номын сангийн ном зүйч, арга зүйч, ахлах номын санч, ном бүрдүүлэгч, бүртгэл
                        мэдээллийн номын санч, фондоч, ном ангилагч, ном данслагч, ховор гар бичмэлийн
                        сэргээн засварлагч
                       4. Гэрлийн найруулагч, дууны найруулагч
5. Сумын номын сангийн эрхлэгч

8                   ТҮСУ-4  1. Театр, чуулгын утга зохиолын ажилтан, нот бичигч, гэрлийн оператор, дууны
                         оператор, хөгжим засварчин, туслах зураач, оёдлын мастер
                        2. Сумын соёлын төвийн дуу, хөгжмийн багш, бүжгийн багш, орон нутаг судлах
                        тэнхимийн
                          ажилтан, кино механикч-техникийн ажилтан, номын санч-мэдээллийн ажилтан
                        3. Музейн чихмэлчин, үйлчилгээний зохион байгуулагч
                        4. Номын сангийн уншлага үйлчилгээний номын санч
                        5. Театр, чуулгын фондын эрхлэгч
                        6. Тайзны машинист
                        7. Номын сангийн ном сэлбэн засагч
9  Техникийн  Байгууллагын үйл   ТҮСУ-3  1. Нүүр хувиргагч
  гүйцэтгэх ажиллагаа, зорилтыг        2. Оёдолчин, гуталчин, парикчин
10 албан хаагч   биелүүлэхэд    ТҮСУ-2  1. Хувцасны эрхлэгч
        тодорхой мэргэжил,       2. Тайзны жижиг хэрэглэлийн эрхлэгч
        боловсрол, ур чадвар       3. Тасалбар түгээгүүрийн кассчин
         шаардах ажил         4. Музейн үзмэр хянагч
        гүйцэтгэх үүрэг бүхий      5. Гэрэлтүүлэгч
          албан тушаал         6. Урын сангийн ажилтан
11                   ТҮСУ-1  1. Тайз засагч
                        2. Ном ариутгагч
                        3. Билет шалгагч
Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр
                                                     тогтоолын 7 дугаар хавсралт


          ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭВИЙН
             ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД ТУСЛАХ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ
  Албан     Тухайн ангилалд            Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын
№ тушаалын     хамаарах албан  Зэрэглэл          хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаал
  ангилал      тушаалын товч
           тодорхойлолт
     1         2      3                         4
3  Удирдах   Төрийн үйлчилгээний  ТҮ-12 1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын
  албан хаагч    бие даасан       дарга
        байгууллагыг удирдаж,     2. Үндэсний төв архивын захирал
         эрх хэмжээнийхээ
4         хүрээнд шийдвэр   ТҮ-11 1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын
        гаргадаг албан тушаал     нэгжийн дарга
                        2. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний
                         төсвийн байгууллагын дарга
5                   ТҮ-10 1. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний
                         төсвийн байгууллагын нэгжийн дарга
                        2. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн чанарын менежер
                        3. Улсын биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн
                         байгууллагын дарга
6                    ТҮ-9  1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын
                         ерөнхий инженер
                        2. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн техникийн менежер
                        3. Үндэсний төв архивын нэгжийн дарга
                        4. Орон нутгийн биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг
                         төсвийн байгууллагын дарга
7  Мэргэжлий   Тодорхой нарийн   ТҮ-8  1. Ерөнхий нягтлан бодогч
   н албан  мэргэжил, авъяас, ур     2. Эдийн засагч
    хаагч    чадвар, туршлага      3. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын
           шаардах ажил        ахлах мэргэжилтэн, инженер
          эрхэлдэг, тухайн      4. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний
        мэргэжлээрээ бие даан      төсвийн байгууллагын ерөнхий инженер, ерөнхий технологич
          ажилладаг буюу       5. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн ахлах шинжээч
удирдлагын шийдвэр      6. Үндэсний төв архивын эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, ахлах зааварлагч-арга зүйч,
        гаргахад шаардагдах       ахлах архивч,
       санал, зөвлөмж гаргах     7. Биеийн тамир, спортын байгууллагын улсын ерөнхий дасгалжуулагч
         үүрэг бүхий албан
8                   ТҮ-7  1. Маркетингийн албаны ажилтан, хүний нөөцийн ажилтан
           тушаал
                       2. Нягтлан бодогч, программист, сүлжээний инженер, хуулийн зөвлөх, архитекторч,
                        технологич
                       3. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын
                        мэргэжилтэн
                       4. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний
                        төсвийн байгууллагын ахлах мэргэжилтэн, инженер, ахлах техникч
                       5. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн шинжээч
                       6. Биеийн тамир, спортын байгууллагын улсын дасгалжуулагч
                       7. Үндэсний төв архивын эрдэм шинжилгээний ажилтан, зааварлагч-арга зүйч,
                        судлаач-архивч, хадгалалт хамгаалалтын технологич, кино дүрс
                        бичлэгийн инженер, зохион байгуулагч
9                   ТҮ-6  1. Нийгмийн ажилтан, их эмч, орчуулагч, инженер, биологич, химич,
                        физикч
                       2. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын
                        зохион байгуулагч
                       3. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний
                        төсвийн байгууллагын мэргэжилтэн, техникч, газгенераторч, ус цаг уур орчны ажиглагч
                       4. Үндэсний төв архивын микрофильмийн техникч, микрофиш, фильмийн хальс
                       боловсруулагч,
                        сэлбэн засагч, сан хөмрөгийн эрхлэгч, уншлагын танхимын эрхлэгч, архивч-операторч,
                        архивч-эх бэлтгэгч
                       5. Биеийн тамир, спортын байгууллагын дасгалжуулагч
                       6. Биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн
                        байгууллагын багш, арга зүйч, мэргэжилтэн
1                   ТҮ-5  1. Механикч, техникч, архив-бичиг хэргийн эрхлэгч, бага эмч
0                      2. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний
                        төсвийн байгууллагын зохион байгуулагч
                       3. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн лаборант
                       4. Үндэсний төв архивын дэвтэрлэгч, хэвлэгч, галын болон хамгаалалтын системийн
                        техникч, баримт ариутгагч, лаборант, туслах архивч
                       5. Биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн
                        байгууллагын зохион байгуулагч
1 Техникийн   Байгууллагын үйл   ТҮ-4  1. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн автоклавчин
1 гүйцэтгэх  ажиллагаа, зорилтыг      2. Нарийн бичгийн дарга, диспетчер, нярав, сувилагч
 албан хаагч биелүүлэхэд тодорхой      3. Эрдэм шинжилгээ, боловсролын байгууллагын номын санч
1       мэргэжил, боловсрол,   ТҮ-3  1. Жолооч, цахилгаанчин, слесарь, токарьчин, зураач, гэрэл зурагчин, харуулын ахлагч,
2       ур чадвар шаардах        кабельчин, лаборант, холбоочин
       ажил гүйцэтгэх үүрэг      2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны болон цэцэрлэг, яслийн тогооч
        бүхий албан тушаал
1                   ТҮ-2  Хуулагч, олшруулагч, тоо бүртгэгч, данс хөтлөгч, экспедиторч, операторч, мужаан, бичээч,
3                       оёдолчин, үсчин, архивч, номын санч, шил үлээгч, тасалбар түгээврийн кассчин, өртөөч,
                       уурын зуухны галч, тогооч, анчин, хор өгөш найруулагч , ариутгах төхөөрөмжийн
                       аппаратчин, асрагч
1  Бага   Байгууллагын хэвийн   ТҮ-1  Жижүүр, хаалгач, манаач, сахиул, харуул, зөөгч, түгээгч, үйлчлэгч, цэвэрлэгч, зарлага,
4 тушаалын    үйл ажиллагааг       ердийн хөсөгчин /морин тэрэгчин/, хувцас өлгөгч, галч, гал тогооны туслагч, билет
 албан хаагч хангахад шаардлагатай      шалгагч, ачигч, угаагч, индүүдэгч, хатаагч, туслах малчин, амьтан маллагч, хувцас
       мэргэжил, боловсрол үл     хадгалагч, ариутгагч, шатаах зуухны ажилчин, лифтчин, худгийн моторчин
       шаардах үйлчилгээний
        ажил гүйцэтгэх үүрэг
        бүхий албан тушаал
                         ------------oOo-----------

More Related Content

What's hot

хүний нөөцийн төлөвлөлт
хүний нөөцийн төлөвлөлтхүний нөөцийн төлөвлөлт
хүний нөөцийн төлөвлөлт
Buka King
 
цээрлэх ёсноос...
цээрлэх ёсноос...цээрлэх ёсноос...
цээрлэх ёсноос...delgerya
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Adilbishiin Gelegjamts
 
Албан хүсэлтийн загвар
Албан хүсэлтийн загварАлбан хүсэлтийн загвар
Албан хүсэлтийн загвар
Temuulen Nyamdorj
 
тэгш өнцөгтийн талбай
тэгш өнцөгтийн талбайтэгш өнцөгтийн талбай
тэгш өнцөгтийн талбайgunjee myangabat
 
нийгмийн ажлын менежмент Lekts 1
нийгмийн ажлын менежмент Lekts 1нийгмийн ажлын менежмент Lekts 1
нийгмийн ажлын менежмент Lekts 1E-Gazarchin Online University
 
ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ (1)
ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ (1)ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ (1)
ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ (1)
Buka King
 
Хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн систем
Хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн системХүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн систем
Хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн систем
E-Gazarchin Online University
 
Хүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөцийн менежментХүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөцийн менежмент
Kherlen Shinebayar
 
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03Mtuya.hsum
 
рубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх нь
рубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх ньрубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх нь
рубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх нь
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт
 
anhan-shat (1).docx
anhan-shat (1).docxanhan-shat (1).docx
anhan-shat (1).docx
MindControl4
 
захиргааны шийдвэр
захиргааны шийдвэрзахиргааны шийдвэр
захиргааны шийдвэр
Umguullin Mongol Umguulugch
 
тодорхойлолт бичих
тодорхойлолт бичихтодорхойлолт бичих
тодорхойлолт бичихAltantuya33
 
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудөртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
Enebish Vandandulam
 
Албан бичгийн төрөл, тэдгээрийн ялгаа /Монголд/
Албан бичгийн төрөл, тэдгээрийн ялгаа /Монголд/Албан бичгийн төрөл, тэдгээрийн ялгаа /Монголд/
Албан бичгийн төрөл, тэдгээрийн ялгаа /Монголд/
NooyoJamgan
 
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...Adilbishiin Gelegjamts
 

What's hot (20)

хүний нөөцийн төлөвлөлт
хүний нөөцийн төлөвлөлтхүний нөөцийн төлөвлөлт
хүний нөөцийн төлөвлөлт
 
Enkh
EnkhEnkh
Enkh
 
цээрлэх ёсноос...
цээрлэх ёсноос...цээрлэх ёсноос...
цээрлэх ёсноос...
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
 
Албан хүсэлтийн загвар
Албан хүсэлтийн загварАлбан хүсэлтийн загвар
Албан хүсэлтийн загвар
 
тэгш өнцөгтийн талбай
тэгш өнцөгтийн талбайтэгш өнцөгтийн талбай
тэгш өнцөгтийн талбай
 
нийгмийн ажлын менежмент Lekts 1
нийгмийн ажлын менежмент Lekts 1нийгмийн ажлын менежмент Lekts 1
нийгмийн ажлын менежмент Lekts 1
 
ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ (1)
ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ (1)ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ (1)
ажлын байрны тодорхойлолт, шинжилгээ (1)
 
Хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн систем
Хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн системХүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн систем
Хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийн систем
 
Хүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөцийн менежментХүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөцийн менежмент
 
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03
 
рубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх нь
рубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх ньрубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх нь
рубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх нь
 
Ooh tos
Ooh tosOoh tos
Ooh tos
 
anhan-shat (1).docx
anhan-shat (1).docxanhan-shat (1).docx
anhan-shat (1).docx
 
захиргааны шийдвэр
захиргааны шийдвэрзахиргааны шийдвэр
захиргааны шийдвэр
 
лекц №5
лекц №5лекц №5
лекц №5
 
тодорхойлолт бичих
тодорхойлолт бичихтодорхойлолт бичих
тодорхойлолт бичих
 
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудөртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
 
Албан бичгийн төрөл, тэдгээрийн ялгаа /Монголд/
Албан бичгийн төрөл, тэдгээрийн ялгаа /Монголд/Албан бичгийн төрөл, тэдгээрийн ялгаа /Монголд/
Албан бичгийн төрөл, тэдгээрийн ялгаа /Монголд/
 
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
 

Viewers also liked

төрийн албаны тухай хууль
төрийн албаны тухай хуультөрийн албаны тухай хууль
төрийн албаны тухай хуульErdenetuya Galbadrah
 
БАГШИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛОХ НЬ
БАГШИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛОХ НЬБАГШИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛОХ НЬ
БАГШИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛОХ НЬ
University of Finance and Economics /UFE/
 
лаборатори 11,12
лаборатори 11,12лаборатори 11,12
лаборатори 11,12anjelo0028
 
удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц
удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэцудирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц
удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц
Lkhamaa Emma
 
цалингийн хүснэгт
цалингийн хүснэгтцалингийн хүснэгт
цалингийн хүснэгт
Моёко Хакер
 
Ba305 investment hariugui
Ba305 investment  hariuguiBa305 investment  hariugui
Ba305 investment hariugui
gunjee df
 
тах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулал
тах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулалтах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулал
тах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулал
Buka King
 
Гадаад валютийн Фьючерс Опционы зах зээл
Гадаад валютийн Фьючерс Опционы зах зээлГадаад валютийн Фьючерс Опционы зах зээл
Гадаад валютийн Фьючерс Опционы зах зээл
Мони Гоша
 
Haais teacher handbook_your_20121
Haais teacher handbook_your_20121Haais teacher handbook_your_20121
Haais teacher handbook_your_20121nasaa99
 
Veb sait 2015-10
Veb sait 2015-10Veb sait 2015-10
Veb sait 2015-10
Tumuruu Shiileg
 
Tailan 04 15
Tailan 04 15Tailan 04 15
Tailan 04 15ehero
 
үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлийг дүгнэх журам
үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлийг дүгнэх журамүр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлийг дүгнэх журам
үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлийг дүгнэх журамMtuya.hsum
 
Lecture 1 intro of audit
Lecture 1 intro of auditLecture 1 intro of audit
Lecture 1 intro of auditoyunaa_0115
 
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Ulzii Helly
 
лекц №4
лекц №4лекц №4
лекц №4giimaabn
 

Viewers also liked (20)

төрийн албаны тухай хууль
төрийн албаны тухай хуультөрийн албаны тухай хууль
төрийн албаны тухай хууль
 
БАГШИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛОХ НЬ
БАГШИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛОХ НЬБАГШИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛОХ НЬ
БАГШИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛОХ НЬ
 
лаборатори 11,12
лаборатори 11,12лаборатори 11,12
лаборатори 11,12
 
удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц
удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэцудирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц
удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц
 
Tushaal
TushaalTushaal
Tushaal
 
2942 0001
2942 00012942 0001
2942 0001
 
Translationcollege
TranslationcollegeTranslationcollege
Translationcollege
 
цалингийн хүснэгт
цалингийн хүснэгтцалингийн хүснэгт
цалингийн хүснэгт
 
Ba305 investment hariugui
Ba305 investment  hariuguiBa305 investment  hariugui
Ba305 investment hariugui
 
тах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулал
тах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулалтах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулал
тах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулал
 
Гадаад валютийн Фьючерс Опционы зах зээл
Гадаад валютийн Фьючерс Опционы зах зээлГадаад валютийн Фьючерс Опционы зах зээл
Гадаад валютийн Фьючерс Опционы зах зээл
 
захирамж
захирамжзахирамж
захирамж
 
Haais teacher handbook_your_20121
Haais teacher handbook_your_20121Haais teacher handbook_your_20121
Haais teacher handbook_your_20121
 
Veb sait 2015-10
Veb sait 2015-10Veb sait 2015-10
Veb sait 2015-10
 
Tailan 04 15
Tailan 04 15Tailan 04 15
Tailan 04 15
 
Cem1
Cem1Cem1
Cem1
 
үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлийг дүгнэх журам
үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлийг дүгнэх журамүр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлийг дүгнэх журам
үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон тэдгээрийн биелэлийг дүгнэх журам
 
Lecture 1 intro of audit
Lecture 1 intro of auditLecture 1 intro of audit
Lecture 1 intro of audit
 
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт /формат/
 
лекц №4
лекц №4лекц №4
лекц №4
 

More from Munkh Orgil

264 tog
264 tog264 tog
264 tog
Munkh Orgil
 
263 tog
263 tog263 tog
263 tog
Munkh Orgil
 
2017 3631 1
2017 3631 12017 3631 1
2017 3631 1
Munkh Orgil
 
Togtool 242
Togtool 242Togtool 242
Togtool 242
Munkh Orgil
 
School budgeting 2016
School budgeting 2016School budgeting 2016
School budgeting 2016
Munkh Orgil
 
сайдын тушаал-7-төсвийн-ангилал-шинэчлэн-батлах-тухай
сайдын тушаал-7-төсвийн-ангилал-шинэчлэн-батлах-тухайсайдын тушаал-7-төсвийн-ангилал-шинэчлэн-батлах-тухай
сайдын тушаал-7-төсвийн-ангилал-шинэчлэн-батлах-тухай
Munkh Orgil
 
шилэн дансны хууль журмын танилцуулга
шилэн дансны хууль журмын танилцуулгашилэн дансны хууль журмын танилцуулга
шилэн дансны хууль журмын танилцуулга
Munkh Orgil
 
Zorilt 2014-2015
Zorilt 2014-2015Zorilt 2014-2015
Zorilt 2014-2015Munkh Orgil
 
4
44
3
33
2
22
Hudaldan avah last-1
Hudaldan avah last-1Hudaldan avah last-1
Hudaldan avah last-1
Munkh Orgil
 
Tesviin tuhai-huuli
Tesviin tuhai-huuliTesviin tuhai-huuli
Tesviin tuhai-huuli
Munkh Orgil
 
Sanhuu tesviin-zaavar
Sanhuu tesviin-zaavarSanhuu tesviin-zaavar
Sanhuu tesviin-zaavar
Munkh Orgil
 
2014 state budget toim dugnelt osf
2014 state budget toim dugnelt osf2014 state budget toim dugnelt osf
2014 state budget toim dugnelt osfMunkh Orgil
 
хүний хөгжил-сангийн-2014-оны-төсвийн-тухай
хүний хөгжил-сангийн-2014-оны-төсвийн-тухайхүний хөгжил-сангийн-2014-оны-төсвийн-тухай
хүний хөгжил-сангийн-2014-оны-төсвийн-тухайMunkh Orgil
 
нийгмийн даатгалын-тухай-хууль
нийгмийн даатгалын-тухай-хуульнийгмийн даатгалын-тухай-хууль
нийгмийн даатгалын-тухай-хуульMunkh Orgil
 

More from Munkh Orgil (20)

264 tog
264 tog264 tog
264 tog
 
263 tog
263 tog263 tog
263 tog
 
2017 3631 1
2017 3631 12017 3631 1
2017 3631 1
 
Togtool 242
Togtool 242Togtool 242
Togtool 242
 
School budgeting 2016
School budgeting 2016School budgeting 2016
School budgeting 2016
 
сайдын тушаал-7-төсвийн-ангилал-шинэчлэн-батлах-тухай
сайдын тушаал-7-төсвийн-ангилал-шинэчлэн-батлах-тухайсайдын тушаал-7-төсвийн-ангилал-шинэчлэн-батлах-тухай
сайдын тушаал-7-төсвийн-ангилал-шинэчлэн-батлах-тухай
 
шилэн дансны хууль журмын танилцуулга
шилэн дансны хууль журмын танилцуулгашилэн дансны хууль журмын танилцуулга
шилэн дансны хууль журмын танилцуулга
 
Zorilt 2014-2015
Zorilt 2014-2015Zorilt 2014-2015
Zorilt 2014-2015
 
4
44
4
 
3
33
3
 
2
22
2
 
5
55
5
 
Hudaldan avah last-1
Hudaldan avah last-1Hudaldan avah last-1
Hudaldan avah last-1
 
Tesviin tuhai-huuli
Tesviin tuhai-huuliTesviin tuhai-huuli
Tesviin tuhai-huuli
 
Sanhuu tesviin-zaavar
Sanhuu tesviin-zaavarSanhuu tesviin-zaavar
Sanhuu tesviin-zaavar
 
Nom900
Nom900Nom900
Nom900
 
2014 state budget toim dugnelt osf
2014 state budget toim dugnelt osf2014 state budget toim dugnelt osf
2014 state budget toim dugnelt osf
 
Aimag niislel
Aimag niislelAimag niislel
Aimag niislel
 
хүний хөгжил-сангийн-2014-оны-төсвийн-тухай
хүний хөгжил-сангийн-2014-оны-төсвийн-тухайхүний хөгжил-сангийн-2014-оны-төсвийн-тухай
хүний хөгжил-сангийн-2014-оны-төсвийн-тухай
 
нийгмийн даатгалын-тухай-хууль
нийгмийн даатгалын-тухай-хуульнийгмийн даатгалын-тухай-хууль
нийгмийн даатгалын-тухай-хууль
 

2005 354 zgt

 • 1. 2005 оны 12 дугаар Улаанбаатар сарын 26-ны өдөр Дугаар 354 хот ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ Төрийн албаны тухай хуулийн 7.10, 9.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 1 дүгээр хавсралтын, шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 2 дугаар хавсралтын, мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 3 дугаар хавсралтын, сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 4 дүгээр хавсралтын, эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 5 дугаар хавсралтын, соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 6 дугаар хавсралтын, төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 7 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталж 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. 2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 236 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР Сангийн сайд Ч.УЛААН Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Д.ДЭМБЭРЭЛ
 • 2. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ Тухайн ангилалд Төрийн захиргааны албан тушаалын Төрийн хамаарах төрийн бүлэг, нэр захиргааны Төрийн захиргааны албан албан захиргааны тушаал, тушаалын Тухайн ангилалд хамаарах алба албан тэдгээртэй Төрийн захиргааны Нутгийн захиргааны байгууллагын албан ангилал тушаалын товч тодорхойлолт тушаалын адилтгах албан байгууллагын тушаал зэрэглэл тушаал А 1 2 3 4 5 Яамны Төрийн Засгийн газрын үйл ажиллагааны ТЗ-14 1. Яамны Төрийн нарийн бичгийн зохих салбар, хүрээний бодлогыг нарийн бичгийн дарга, тэдгээртэй боловсруулах хэрэгжүүлэх үүрэг дарга адилтгах албан бүхий байгууллагын ажлын ТЭРГҮҮН тушаал гүйцэтгэл, үр дүнг төсвийн ТҮШМЭЛ Ерөнхийлөн захирагчийн өмнө хариуцна. Байгууллагын төсөв болон төрийн тусгай сангийн ТЗ-13 1. Засгийн газрын 1. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч ашиглалтын талаар агентлагийн дарга 2. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер хариуцлага хүлээнэ. 3. Чөлөөт бүсийн захирагч Яамны газрын Засгийн газрын үйл ажиллагааны ТЗ-12 1. Яамны газрын дарга 1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн дарга, түүний зохих салбар, хүрээний бодлого 2. Засгийн газрын Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн орлогч, боловсруулах хэрэгжүүлэх үүрэг агентлагийн дэд бичгийн дарга тэдгээртэй бүхий байгууллагын бүтцийн дарга 2. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын ЭРХЭЛСЭН адилтгах албан нэгжийг удирдах, бодлогын 3. Засгийн газраас газрын дарга ТҮШМЭЛ тушаал тодорхой чиглэлийг хэрэгжүүлэх байгуулсан төрийн 3. Аймгийн Засаг даргын орлогч үүрэг хүлээж ажлын гүйцэтгэл, үр захиргааны бусад 4. Чөлөөт бүсийн ерөнхий менежер дүнг тэргүүн түшмэлийн өмнө байгууллагын дарга хариуцна. ТЗ-11 1. Яамны газрын 1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн орлогч дарга Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А 1 2 3 4 5
 • 3. ТЗ-10 1. Яамны хэлтсийн 1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын дарга газрын хэлтсийн дарга 2. Засгийн газрын 2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн агентлагийн Хурлын ажлын албаны хэлтсийн газрын дарга дарга 3. Засгийн газраас 3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн байгуулсан төрийн ажлын албаны хэлтсийн дарга захиргааны бусад 4. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх байгууллагын дэд асуудлын хүрээний нутгийн дарга захиргааны байгууллагын дарга 5. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны болон газрын дарга 6. Бүсийн зөвлөлийн нарийн бичгийн Дарга Яамны тасгийн Засгийн газрын үйл ажиллагааны ТЗ-9 1. Яамны тасгийн 1. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх дарга, ахлах зохих салбар, хүрээний бодлого дарга асуудлын хүрээний нутгийн мэргэжилтэн, боловсруулах, хэрэгжүүлэх 2. Засгийн газрын захиргааны байгууллагын дэд дарга тэдгээртэй хүрээнд мэргэжил, мэргэшлийн агентлагийн 2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын адилтгах албан талаар тэргүүлэх үүрэг хүлээж хэлтсийн дарга газрын хэлтсийн дарга АХЛАХ тушаал ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг 3. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх ТҮШМЭЛ эрхэлсэн түшмэлийн өмнө асуудлын хүрээний нутгийн хариуцна. захиргааны байгууллагын дарга 4. Дүүргийн Засаг даргын орлогч 5. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны хэлтсийн дарга ТЗ-8 1. Яамны ахлах 1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын мэргэжилтэн газрын тасгийн дарга 2. Засгийн газрын 2. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх агентлагийн Улсын асуудлын хүрээний нутгийн ахлах байцаагч захиргааны байгууллагын нэгжийн 3. Засгийн газраас дарга байгуулсан төрийн 3. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиргааны бусад Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга байгууллагын 4. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын нэгжийн дарга газрын дарга 5. Сумын Засаг даргын орлогч 6. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны дарга 7. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны тасгийн дарга
 • 4. A 1 2 3 4 5 ТЗ-7 1. Яамны 1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын мэргэжилтэн газрын ахлах мэргэжилтэн 2. Засгийн газрын 2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын агентлагийн албаны ахлах мэргэжилтэн ахлах мэргэжилтэн 3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 3. Засгийн газрын тасгийн дарга агентлагийн 4. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын Улсын байцаагч хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын нэгжийн дарга 5. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга 6. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс (алба)-ийн дарга 7. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 8. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга 9. Улсын зэрэглэлтэй хотын захирагчийн ажлын албаны дарга 10.Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6 1. Яамны туслах 1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын мэргэжилтэн газрын мэргэжилтэн Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн зохих салбар, хүрээнд тодорхой Яамны 2. Засгийн газрын Хурлын ажлын албаны ажилтан асуудлаар бодлого мэргэжилтэн, агентлагийн 3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн боловсруулах, хэрэгжилтийг тэдгээртэй мэргэжилтэн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн зохицуулах үүрэг хүлээж, ажлын ДЭС ТҮШМЭЛ адилтгах албан 3. Засгийн газраас 4. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх гүйцэтгэл, үр дүнг эрхэлсэн тушаал байгуулсан төрийн асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны түшмэлийн өмнө хариуцна. захиргааны бусад байгууллагын ахлах мэргэжилтэн байгууллагын 5. Улсын байцаагч ахлах мэргэжилтэн 6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ахлах мэргэжилтэн 7. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын ахлах мэргэжилтэн 8. Улсын зэрэглэлтэй хотын Захирагчийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн 9. Тусгай хамгаалалттай газар
 • 5. нутгийн хамгаалалтын захиргааны ахлах мэргэжилтэн 10. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын албаны мэргэжилтэн A 1 2 3 4 5 ТЗ-5 1. Яамны Төрийн 1. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх нарийн бичгийн асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны даргын туслах байгууллагын мэргэжилтэн 2. Засгийн газраас 2. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн байгуулсан төрийн Хурлын ажлын албаны ажилтан захиргааны бусад 3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын байгууллагын газрын мэргэжилтэн мэргэжилтэн 4. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын мэргэжилтэн 5. Улсын зэрэглэлтэй хотын Захирагчийн ажлын албаны мэргэжилтэн 6. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын захирагчийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн 7. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын ДЭС ТҮШМЭЛ газрын ахлах мэргэжилтэн 8. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс (алба)-ийн ахлах мэргэжилтэн 9. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн ТЗ-4 1. Засгийн газрын 1. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын захирагчийн агентлагийн ажлын албаны мэргэжилтэн даргын туслах 2. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны ажилтан 3. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн 4. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс (алба)-ийн мэргэжилтэн Сумын Засаг Бодлого боловсруулахад ТЗ-3 1. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын Тамгын дэмжлэг үзүүлэхүйц мэдээллийг мэргэжилтэн Сумын Иргэдийн газрын сурвалжлан судалж, задлан Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны ТУСЛАХ мэргэжилтэн, шинжилгээ хийж, гүйцэтгэсэн ажилтан ТҮШМЭЛ тэдгээртэй ажлын чанарын талаар 3. Сумын газрын даамал адилтгах албан хариуцлага хүлээнэ. Нийтлэг 4. Хорооны нийгмийн ажилтан тушаал үйлчилгээний ажилтан нарын 5. Хорооны бүртгэл мэдээлэл, зохион
 • 6. үйл ажиллагааг зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан ажилтан байгуулах үүрэг хүлээнэ. 6. Сумын нийгмийн ажилтан ТЗ-2 1. Байгаль хамгаалагч ТЗ-1 1. Багийн нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ № Албан тушаалын Тухайн ангилалд хамаарах албан Шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний ангилал тушаалын товч тодорхойлолт Зэрэглэл албан тушаал 1 Төрийн үйлчилгээний бие даасан ТҮШУ-7 1. Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч 2 байгууллагыг удирдаж, эрх ТҮШУ-6 1. Шинжлэх ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч, хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 3 гаргадаг албан тушаал ТҮШУ-5 1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал; Удирдах албан хаагч 2. Шинжлэх ухааны академийн орлогч дарга 4 ТҮШУ-4 1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 2. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн сектор, лабораторийн эрхлэгч 3. Шинжлэх ухааны академийн хэлтсийн дарга 5 Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ТҮШУ-3 1. Эрдэм шинжилгээний ажилтан; ур чадвар, туршлага шаардах ажил 2. Зохион бүтээгч инженер эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие Мэргэжлийн албан хаагч даан ажилладаг буюу удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал 6 ТҮШУ-2 1. Шинжлэх ухааны академийн мэргэжилтэн; 2. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн инженер; 3. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний дадлагажигч ажилтан 7 ТҮШУ-1 1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг шинжилгээний туслах ажилтан /лаборант, Техникийн гүйцэтгэх биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил, техникч, механикч/ албан хаагч боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал
 • 7. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГУУЛИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ № Албан тушаалын Тухайн ангилалд хамаарах албан Зэрэглэл Мэргэжлийн боловсрол олгох Удирдах албан тушаалтай дүйцүүлэн ангилал тушаалын товч тодорхойлолт сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан жиших мэргэжлийн албан тушаал тушаал 1 2 3 4 5 1 Удирдах албан Төрийн үйлчилгээний бие даасан ТҮМБ-9 1. Их сургуулийн захирал хаагч байгууллагыг удирдаж, эрх 2 хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр ТҮМБ-8 1. Дээд сургуулийн захирал 1. Магистр, докторын сургалтын гаргадаг албан тушаал 2. Их сургуулийн дэд захирал профессор 3 ТҮМБ-7 1. Дээд сургуулийн дэд захирал 1. Магистр, докторын сургалтын 2. Коллежийн захирал дэд профессор 3. Их сургуулийн факультет /сургууль/-ийн захирал /декан/ 4. Их, дээд сургуулийн сургалтын албаны дарга 4 ТҮМБ-6 1. Их, дээд сургуулийн тэнхимийн 1. Магистр, докторын сургалтын эрхлэгч ахлах багш 2. Коллежийн сургалтын албаны дарга 2. Бакалаврын сургалтын профессор 3. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн захирал 5 ТҮМБ-5 1. Коллежийн тэнхимийн эрхлэгч 1. Магистр, докторын сургалтын багш 2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн 2. Бакалаврын сургалтын дэд профессор төвийн дэд захирал 6 ТҮМБ-4 1. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн 1. Бакалаврын сургалтын ахлах төвийн сургалтын менежер багш 7 Мэргэжлийн Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ТҮМБ-3 1. Бакалаврын сургалтын багш албан хаагч ур чадвар, туршлага шаардах ажил 2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн багш 8 эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие ТҮМБ-2 1. Бакалаврын сургалтын дадлагажигч багш даан ажилладаг буюу удирдлагын 2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн нийгмийн ажилтан 9 шийдвэр гаргахад шаардагдах ТҮМБ-1 1. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн дадлагажигч багш санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал
 • 8. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралт СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ № Албан тушаалын Тухайн ангилалд хамаарах албан Зэрэглэл Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол ангилал тушаалын товч тодорхойлолт эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагуудын төрийн үйлчилгээний албан тушаал 1 2 3 4 1 ТҮБД-8 1. Ерөнхий боловсролын цогцолбор сургуулийн захирал Төрийн үйлчилгээний бие даасан 2 Удирдах албан байгууллагыг удирдаж, эрх ТҮБД-7 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал хаагч хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр 2. Ерөнхий боловсролын цогцолбор сургуулийн сургалтын ерөнхий менежер 3 гаргадаг албан тушаал ТҮБД-6 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежер 2. Цэцэрлэг, яслийн эрхлэгч 4 ТҮБД-5 1. Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулийн арга зүйч 5 Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ур ТҮБД-4 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан чадвар, туршлага шаардах ажил 2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие 3. Цэцэрлэг, яслийн арга зүйч Мэргэжлийн даан ажилладаг буюу удирдлагын 4. Цэцэрлэг, яслийн багш албан хаагч 6 шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, ТҮБД-3 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны багш зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан 2. Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажилтан тушаал 7 ТҮБД-2 1. Хичээлийн зохицуулагч 8 Техникийн Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг ТҮБД-1 1. Цэцэрлэг, яслийн туслах багш гүйцэтгэх албан биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил, хаагч боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал
 • 9. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралт ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ Албан Тухайн ангилалд хамаарах Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний Удирдах албан тушаалтай № тушаалын албан тушаалын товч Зэрэглэл албан тушаал дүйцүүлэн жиших мэргэжлийн албан ангилал тодорхойлолт тушаал 1 2 3 4 5 1 Удирдах Төрийн үйлчилгээний бие ТҮЭМ-9 1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн дарга, захирал албан хаагч даасан байгууллагыг удирдаж, 2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн дарга эрх хэмжээнийхээ хүрээнд 3. Улсын хэмжээний рашаан сувиллын дарга 2 шийдвэр гаргадаг албан ТҮЭМ-8 1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн орлогч дарга, дэд тушаал захирал 2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн орлогч дарга 3. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга 3 ТҮЭМ-7 1. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн 1. Улсын клиникийн болон эрүүл мэндийн нэгдлийн орлогч дарга, төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн тэдгээртэй адилтгах байгууллагын дарга зөвлөх эмч 2. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн 2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний эмнэлгийн дарга төвийн зөвлөх эмч 4 ТҮЭМ-6 1. Сум, тосгон, сум дундын эмнэлгийн дарга 1. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн 2. Эмнэлгийн албаны дарга буюу эмнэлгийн эмнэлгийн зөвлөх эмч чанарын болон хүний нөөцийн менежер 3. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн эмнэлгийн орлогч дарга 5 Мэргэжлийн Тодорхой нарийн мэргэжил, ТҮЭМ-5 1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн их эмч, эм зүйч, эрүүл албан хаагч авъяас, ур чадвар, туршлага ахуйч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан шаардах ажил эрхэлдэг, тухайн 2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн их эмч, эм зүйч, эрүүл ахуйч, нийгмийн мэргэжлээрээ бие даан эрүүл мэндийн ажилтан 6 ажилладаг буюу удирдлагын ТҮЭМ-4 1. Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн нэгдэл, аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн шийдвэр гаргахад шаардагдах эмнэлэг, тэдгээртэй адилтгах байгууллагын их эмч, эм зүйч, эрүүл ахуйч, нийгмийн санал, зөвлөмж гаргах үүрэг эрүүл мэндийн ажилтан бүхий албан тушаал 2. Сум, тосгон, сум дундын эмнэлгийн их эмч 7 ТҮЭМ-3 1. Дадлагажигч эмч 2. Ахлах сувилагч 3. Эх баригч 4. Бага эмч 5. Эмнэлгийн лаборант 6. Эм найруулагч
 • 10. 8 ТҮЭМ-2 1. Сувилагч 4. Эмнэлгийн бусад тусгай мэргэжилтэн 9 Техникийн Байгууллагын үйл ажиллагаа, ТҮЭМ-1 1. Ариутгагч (дезкамерчин, автоклавчин) гүйцэтгэх зорилтыг биелүүлэхэд тодорхой 2. Эмгэг судлаач эмчийн туслах албан хаагч мэргэжил, боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 6 дугаар хавсралт СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ Албан Тухайн ангилалд № тушаалын хамаарах албан Зэрэглэл Соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал ангилал тушаалын товч тодорхойлолт 1 2 3 4 1 Удирдах Төрийн үйлчилгээний ТҮСУ-11 1. Эрдмийн театр, чуулгын ерөнхий захирал албан хаагч бие даасан 2. Үндэсний номын сангийн захирал байгууллагыг 3. Үндэсний музейн захирал 2 удирдаж, эрх ТҮСУ-10 1. Эрдмийн театр, чуулгын дэд захирал хэмжээнийхээ 2. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын дарга, захирал хүрээнд шийдвэр 3. Эрдмийн театр, чуулгын уран сайхны удирдагч гаргадаг албан 4. Үндэсний номын сангийн дэд захирал тушаал 5. Үндэсний музейн дэд захирал 3 ТҮСУ-9 1. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын дарга, захирал 2. Эрдмийн театр, чуулгын ерөнхий удирдаач, ерөнхий найруулагч, ерөнхий хормейстр, ерөнхий балетмейстр, ерөнхий зураач 3. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран сайхны удирдагч 4. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музейн захирал 5. Соёлын өвийн төвийн захирал 6. Хүүхдийн номын ордны захирал 7. Улаанбаатар хот дахь төв номын сангийн захирал
 • 11. 4 ТҮСУ-8 1. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын ерөнхий найруулагч, ерөнхий удирдаач, ерөнхий балетмейстр, ерөнхий хормейстр, ерөнхий зураач 2. Эрдмийн театр, чуулгын удирдаач, багш, найруулагч, балетмейстр, хормейстр, зураач 3. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран сайхны удирдагч 4. Орон нутаг дахь төв номын сангийн захирал 5. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музейн дэд захирал 6. Орон нутаг дахь төв музейн захирал 7. Улаанбаатар хот дахь төв номын сангийн дэд захирал 8. Үндэсний номын сангийн нэгжийн дарга 9. Үндэсний музейн нэгжийн дарга 5 ТҮСУ-7 1. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын ерөнхий удирдаач, ерөнхий найруулагч, ерөнхий балетмейстр, ерөнхий хормейстр, ерөнхий зураач, багш 2. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагын байгууллагын удирдаач, найруулагч, балетмейстр, хормейстр 3. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музей, соёлын өвийн төвийн сан хөмрөгийн эрхлэгч, лабораторийн эрхлэгч, бүртгэл мэдээллийн санч 4. Улаанбаатар хот дахь дүүргийн номын сангийн эрхлэгч 5. Орон нутаг дахь төв номын сангийн нэгжийн дарга 6. Хүүхдийн номын ордны нэгжийн дарга 6 Мэргэжлийн Тодорхой нарийн ТҮСУ-6 1. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын хөгжимчин, жүжигчин, албан хаагч мэргэжил, авъяас, ур дуучин, бүжигчин, концертмейстр, дасгалжуулагч, гэрлийн инженер, цахилгааны чадвар, туршлага инженер, зураач шаардах ажил 2. Үндэсний номын сангийн арга зүйч, ном зүйч, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ахлах эрхэлдэг, тухайн номын санч, компьютерийн инженер, программист мэргэжлээрээ бие 3. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музей, соёлын өвийн төвийн арга зүйч, даан ажилладаг буюу эрдэм удирдлагын шийдвэр шинжилгээний ажилтан, сан хөмрөгч, сэргээн засварлагч гаргахад шаардагдах 4. Орон нутгийн музейн бүртгэл мэдээллийн санч, сан хөмрөгч санал, зөвлөмж 5. Сумын соёлын төвийн эрхлэгч 7 гаргах үүрэг бүхий ТҮСУ-5 1. Орон нутгийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын хөгжимчин, жүжигчин, дуучин, албан тушаал туслах найруулагч, концертмейстр, дасгалжуулагч 2. Музей, соёлын өвийн төвийн куратор, сүлжээний инженер, тайлбарлагч, зураач- дизайнер, боловсролын ажилтан, чихмэлийн мастер, арга зүйч, эрдэм шинжилгээний ажилтан 3. Номын сангийн ном зүйч, арга зүйч, ахлах номын санч, ном бүрдүүлэгч, бүртгэл мэдээллийн номын санч, фондоч, ном ангилагч, ном данслагч, ховор гар бичмэлийн сэргээн засварлагч 4. Гэрлийн найруулагч, дууны найруулагч
 • 12. 5. Сумын номын сангийн эрхлэгч 8 ТҮСУ-4 1. Театр, чуулгын утга зохиолын ажилтан, нот бичигч, гэрлийн оператор, дууны оператор, хөгжим засварчин, туслах зураач, оёдлын мастер 2. Сумын соёлын төвийн дуу, хөгжмийн багш, бүжгийн багш, орон нутаг судлах тэнхимийн ажилтан, кино механикч-техникийн ажилтан, номын санч-мэдээллийн ажилтан 3. Музейн чихмэлчин, үйлчилгээний зохион байгуулагч 4. Номын сангийн уншлага үйлчилгээний номын санч 5. Театр, чуулгын фондын эрхлэгч 6. Тайзны машинист 7. Номын сангийн ном сэлбэн засагч 9 Техникийн Байгууллагын үйл ТҮСУ-3 1. Нүүр хувиргагч гүйцэтгэх ажиллагаа, зорилтыг 2. Оёдолчин, гуталчин, парикчин 10 албан хаагч биелүүлэхэд ТҮСУ-2 1. Хувцасны эрхлэгч тодорхой мэргэжил, 2. Тайзны жижиг хэрэглэлийн эрхлэгч боловсрол, ур чадвар 3. Тасалбар түгээгүүрийн кассчин шаардах ажил 4. Музейн үзмэр хянагч гүйцэтгэх үүрэг бүхий 5. Гэрэлтүүлэгч албан тушаал 6. Урын сангийн ажилтан 11 ТҮСУ-1 1. Тайз засагч 2. Ном ариутгагч 3. Билет шалгагч
 • 13. Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 7 дугаар хавсралт ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД ТУСЛАХ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ Албан Тухайн ангилалд Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын № тушаалын хамаарах албан Зэрэглэл хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаал ангилал тушаалын товч тодорхойлолт 1 2 3 4 3 Удирдах Төрийн үйлчилгээний ТҮ-12 1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын албан хаагч бие даасан дарга байгууллагыг удирдаж, 2. Үндэсний төв архивын захирал эрх хэмжээнийхээ 4 хүрээнд шийдвэр ТҮ-11 1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын гаргадаг албан тушаал нэгжийн дарга 2. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын дарга 5 ТҮ-10 1. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын нэгжийн дарга 2. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн чанарын менежер 3. Улсын биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн байгууллагын дарга 6 ТҮ-9 1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын ерөнхий инженер 2. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн техникийн менежер 3. Үндэсний төв архивын нэгжийн дарга 4. Орон нутгийн биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн байгууллагын дарга 7 Мэргэжлий Тодорхой нарийн ТҮ-8 1. Ерөнхий нягтлан бодогч н албан мэргэжил, авъяас, ур 2. Эдийн засагч хаагч чадвар, туршлага 3. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын шаардах ажил ахлах мэргэжилтэн, инженер эрхэлдэг, тухайн 4. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний мэргэжлээрээ бие даан төсвийн байгууллагын ерөнхий инженер, ерөнхий технологич ажилладаг буюу 5. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн ахлах шинжээч
 • 14. удирдлагын шийдвэр 6. Үндэсний төв архивын эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, ахлах зааварлагч-арга зүйч, гаргахад шаардагдах ахлах архивч, санал, зөвлөмж гаргах 7. Биеийн тамир, спортын байгууллагын улсын ерөнхий дасгалжуулагч үүрэг бүхий албан 8 ТҮ-7 1. Маркетингийн албаны ажилтан, хүний нөөцийн ажилтан тушаал 2. Нягтлан бодогч, программист, сүлжээний инженер, хуулийн зөвлөх, архитекторч, технологич 3. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын мэргэжилтэн 4. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын ахлах мэргэжилтэн, инженер, ахлах техникч 5. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн шинжээч 6. Биеийн тамир, спортын байгууллагын улсын дасгалжуулагч 7. Үндэсний төв архивын эрдэм шинжилгээний ажилтан, зааварлагч-арга зүйч, судлаач-архивч, хадгалалт хамгаалалтын технологич, кино дүрс бичлэгийн инженер, зохион байгуулагч 9 ТҮ-6 1. Нийгмийн ажилтан, их эмч, орчуулагч, инженер, биологич, химич, физикч 2. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын зохион байгуулагч 3. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын мэргэжилтэн, техникч, газгенераторч, ус цаг уур орчны ажиглагч 4. Үндэсний төв архивын микрофильмийн техникч, микрофиш, фильмийн хальс боловсруулагч, сэлбэн засагч, сан хөмрөгийн эрхлэгч, уншлагын танхимын эрхлэгч, архивч-операторч, архивч-эх бэлтгэгч 5. Биеийн тамир, спортын байгууллагын дасгалжуулагч 6. Биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн байгууллагын багш, арга зүйч, мэргэжилтэн 1 ТҮ-5 1. Механикч, техникч, архив-бичиг хэргийн эрхлэгч, бага эмч 0 2. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын зохион байгуулагч 3. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн лаборант 4. Үндэсний төв архивын дэвтэрлэгч, хэвлэгч, галын болон хамгаалалтын системийн техникч, баримт ариутгагч, лаборант, туслах архивч 5. Биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн байгууллагын зохион байгуулагч 1 Техникийн Байгууллагын үйл ТҮ-4 1. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн автоклавчин 1 гүйцэтгэх ажиллагаа, зорилтыг 2. Нарийн бичгийн дарга, диспетчер, нярав, сувилагч албан хаагч биелүүлэхэд тодорхой 3. Эрдэм шинжилгээ, боловсролын байгууллагын номын санч
 • 15. 1 мэргэжил, боловсрол, ТҮ-3 1. Жолооч, цахилгаанчин, слесарь, токарьчин, зураач, гэрэл зурагчин, харуулын ахлагч, 2 ур чадвар шаардах кабельчин, лаборант, холбоочин ажил гүйцэтгэх үүрэг 2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны болон цэцэрлэг, яслийн тогооч бүхий албан тушаал 1 ТҮ-2 Хуулагч, олшруулагч, тоо бүртгэгч, данс хөтлөгч, экспедиторч, операторч, мужаан, бичээч, 3 оёдолчин, үсчин, архивч, номын санч, шил үлээгч, тасалбар түгээврийн кассчин, өртөөч, уурын зуухны галч, тогооч, анчин, хор өгөш найруулагч , ариутгах төхөөрөмжийн аппаратчин, асрагч 1 Бага Байгууллагын хэвийн ТҮ-1 Жижүүр, хаалгач, манаач, сахиул, харуул, зөөгч, түгээгч, үйлчлэгч, цэвэрлэгч, зарлага, 4 тушаалын үйл ажиллагааг ердийн хөсөгчин /морин тэрэгчин/, хувцас өлгөгч, галч, гал тогооны туслагч, билет албан хаагч хангахад шаардлагатай шалгагч, ачигч, угаагч, индүүдэгч, хатаагч, туслах малчин, амьтан маллагч, хувцас мэргэжил, боловсрол үл хадгалагч, ариутгагч, шатаах зуухны ажилчин, лифтчин, худгийн моторчин шаардах үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал ------------oOo-----------