SlideShare a Scribd company logo
Pagalbos teikimo naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų
 steigėjams ar jo teises ir pareigas įgyvendinančioms
institucijoms ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo
     modelių įvairovės diegimo paslaugos

         Paslaugų pristatymas

           2012-04-12
Turinys


 1.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika

 2.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projekto II etapas

 3.  Projekto komponentai

 4.  Paslaugų teikėjo komanda

 5.  Paslaugų tikslai

 6.  Paslaugų įgyvendinimas

 7.  Paslaugų teikimo grafikas
                                      (2)
1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
problematika

                               Didžiuosiuose miestuose jaučiamas
 Ikimokykliniame ugdyme 2010 metais            ženklus vietų darželiuose trūkumas –
  dalyvavo 54% 1-6 metų vaikų (ES              turimais duomenimis Klaipėdoje į
       vidurkis 80%)                 darželius 2011 metais nepateko 20%
                                     norėjusiųjų
               PAGRINDINIS IŠŠŪKIS – padidinti
                 galimybes vaikams lankyti
               ikimokyklinio ir priešmokyklinio
                   ugdymo įstaigas
                    Presentation Title                     (3)
2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros
projekto II etapas
Projekto tikslai:
 •  Plėtoti institucinį ikimokyklinį ugdymą, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse;
 •  Gerinti sąlygas teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
 •  Plėtoti kompleksinės pagalbos teikimą iki- ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams;
Uždaviniai:
 •  Didinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę;
 •  Skatinti įvairius ikimokyklinio ugdymo programų teikėjus steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes;
 •  Teikti metodinę pagalbą, kuriant ir diegiant IPU turinį;
 •  Vykdyti IPU turinio diegimo sklaidą;
 •  Portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir įstruktūrinimas į e-mokyklą;
 •  Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir gerinti kompleksinės pagalbos kokybę.

                      Bendri projekto tikslai


                 Efektyvus turimos infrastruktūros valdymas

              Sisteminių pokyčių įvedimas, kurie paskatintų steigtis
             naujas grupes ir įstaigas bei diegti naujas ugdymo formas

                     IPU prieinamumo didinimas


                        Presentation Title                     (4)
3. Projekto komponentai
            Plėtoti institucinį ikimokyklinį    Gerinti sąlygas teikti kokybišką    Plėtoti kompleksinės pagalbos
Tikslai
           ugdymą, ypač kaimo gyvenamosiose     ikimokyklinį ir priešmokyklinį     teikimą iki- ir priešmokyklinio
                  vietovėse                ugdymą           amžiaus vaikams ir jų tėvams


            Konsultacinės pagalbos naujų
                                                  Kvalifikacijos tobulinimo renginių
            ikimokyklinio ugdymo įstaigų         Tyrimų vykdymas
                                                       organizavimas
              steigėjams teikimas

           Viešosios konsultacijos savivaldybėse   Ikimokyklinio ugdymo turinio    Tarpinstitucinio bendradarbiavimo
          dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo    programų rengimo metodinių       teikiant kompleksinę pagalbą
                  galimybių           rekomendacijų parengimas            skatinimas
     Civitta
           Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo,   Bendrosios priešmokyklinio ugdymo
          taikant ugdymo krepšelio finansavimo   ir ugdymosi programos atnaujinimas
             principus, plėtros rėmimas           ir leidyba
Veiklos
                                Ikimokyklinio amžiaus vaikų
           Ikimokyklinio ugdymo organizavimo
                                pasiekimų aprašo parengimas ir
             modelių įvairovės diegimas
                                     leidyba

            Rekomendacijų dėl ikimokyklinio
                                Leidinio ir filmo apie gerąją IPU
            ugdymo organizavimo įvairovės
                               turinio diegimo patirtį parengimas
             modelių aprašų parengimas

              Gerosios ikimokyklinio ir
                               Portalo www.ikimokyklinis.lt plėtra
           priešmokyklinio ugdymo patirties
                                   ir jo turinio kūrimas
                  sklaida

                                                               (5)
4. Paslaugų teikėjo komanda
                          SAM
                       Švietimo aprūpinimo centras

                             Projekto
                           koordinatorius
                          Vigilija Gudauskytė
                  Projekto
                                     Projekto vadovas
                administratorius
               Kęstutis Statulevičius            Kęstutis Jovaišas
  Ikimokyklinio ugdymo                  Civitta               Edukologijos ekspertas
turinio planavimo ekspertas
   Ona Monkevičienė                                      Dainius Žvirdauskas
                   Justina Vilimaitė       Kęstutis Statulevičius


                         Konsultantas teisiniais
                           klausimais

                                                        (6)
5. Paslaugų tikslai
 Studijos objektas – analizė, kaip efektyviai didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
 prieinamumą bei užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas
 ir reikiamą švietimo pagalbą.

 Pagrindiniai tikslai:

     Didinti IPU prieinamumą ir įvairovę, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp
     savivaldybių
     Užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą,
     atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius

     Gerinti sąlygas teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Uždaviniai:
  •  Skatinti įvairius ikimokyklinio ugdymo programų teikėjus steigti ikimokyklinio ugdymo
    įstaigas/grupes
  •  Didinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę
  •  Teikti metodinę pagalbą, kuriant ir diegiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį
  •  Vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio sklaidą
  •  Palaikyti portalą www.ikimokyklinis.lt bei plėtoti jo turinį
  •  Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir gerinti kompleksinės pagalbos kokybę

                                                     (7)
6. Paslaugų įgyvendinimas
                                                  Rekomendacijų
         Duomenų surinkimas         Analizė        Konsultavimas
                                                atnaujinimas/parengimas


                                    Atidaroma nemokama
    I                                             Atnaujinamos
                       Atliekama analizė apie  800-oji konsultavimo
 Naujų įstaigų                                         rekomendacijos dėl
                       vaiko ugdymo finansus   linija ir pravedamos
  steigimas                                           naujų IPU įstaigų
         Surenkama informacija      ir prieinamumą     konsultacijos 11-oje
 (14 mėnesių)                                          (grupių) steigimo
         apie esamą IPU padėtį                   savivaldybių
         Lietuvoje: vaikų skaičių,
           įstaigų skaičių,
    II     naudojamas ugdymo                     Rengiamos
Ugdymo modelių   programas ir pan.     Atliekama analizė dėl   konsultacijos 30-yje
  įvairovės                   ugdymo formų       savivaldybių ir
  didinimas                 įvairovės IPU įstaigose  inovatyvių ugdymo
 (9 mėnesiai)                              modelių atranka   III                                              Metodinių
 Metodinės                                          rekomendacijų dėl IPU
rekomendacijos                                         organizavimo formų
 (10 mėnesių)                                            parengimas
                                                            (8)
6.1 Esamos IPU sistemos analizė
      Higienos normos         Finansavimas         Autonomija
  Iškylantys klausimai
                         Analizė
             Aprašomi iššūkiai steigiant  Aprašomi iššūkiai vykdant
               naują IPU įstaigą       darželių veiklą

                  Pateikiamos detalios rekomendacijos
                                            (9)
6.2 Duomenų apie IPU įstaigas analizė
Surenkami duomenys                  Parengiami                  Atliekama palyginamoji
iš kiekvienos įstaigos              palyginamieji kriterijai              analizė pagal įstaigas Bendra informacija
                     Valstybės        Tėvų finansavimas
                  finansavimas vaikui         vaikui
  Duomenys apie
  ugdymą ir vaikus
                  Ugdymo priemonės         Savivaldybių
                     vaikui         finansavimas vaikui      Nevalstybinės   Savivaldybių
Darbuotojai ir jų etatai
                   Krepšelio lėšos        Komunalinės
                     vaikui          išlaidos vaikui
  Įstaigos išlaidos
                  Vidutinis pedagogų       Suma pedagogų              Valstybinės
  Įstaigos pajamos             DU           kvalifikacijai
              Įvertinama vieno vaiko ugdymo kaina skirtingose įstaigose ir pagal
                          skirtingas sąlygas


                                                          (10)
6.3 Konsultacijos dėl IPU įstaigų (grupių) steigimo
       Konsultacijos 14 mėnesių                    Viešosios konsultacijos 11-oje savivaldybių*

        Potencialūs steigėjai                          Potencialūs steigėjai
   800-oji linija   ipup@ikimokyklinis.lt               @
      Paslaugų teikėjo komanda:
 •  Veiklos organizavimas;
 •  Ugdymo formos ir turinys;
 •  Teisės klausimai;
 •  Finansavimas ir ekonomika.
                                          Paslaugų teikėjo komanda

                                 * Žemėlapyje pavaizduotos preliminarios vietos, jos bus patikslintos iki
                                             gegužės mėnesio
                         DUK klausimų papildymas
                                                               (11)
6.4 Konsultacijos dėl naujų ugdymo įvairovės
   modelių diegimo
                                              Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo
      Viešosios konsultacijos 30-yje savivaldybių*
                                               organizavimo modelių atranka
      Valstybinių ir privačių IPU įstaigų atstovai

                                          DALYVIAI:
                                       Valstybinės IPU įstaigos
                                          OBJEKTAS:
                                        Inovatyvių ugdymo
                                        organizavimo formų
                                          pasiūlymas                                           DOTACIJA:
         Paslaugų teikėjo komanda                    25-iems atrinktiems
                                        skiriama po 40 tūkst. Lt
* Žemėlapyje pavaizduotos preliminarios vietos, jos bus patikslintos iki   pasiūlytam modeliui įdiegti
             birželio mėnesio

                                Metodinių rekomendacijų
                                  atnaujinimas                                                               (12)
7. Paslaugų teikimo grafikas
                                                Metai            2012           2013
             Veikla                                Mėnuo  2  3  4  5  6  7   8  9  10 11 12  1  2

             Esamos IPU sistemos analizė
Analizė
             Duomenų apie IPU įstaigas analizė
Naujų įstaigų steigimas
             Interesantų konsultavimas IPU klausimais 800-ąja linija ir e-paštu

             Viešosios konsultacijos dėl naujų įstaigų ir grupių steigimo, kūrimo 11-oje
             savivaldybių

             Metodinių rekomendacijų dėl naujų ugdymo įstaigų steigimo atnaujinimas                       31.10.2012


             Viešosios konsultacijos dėl IPU modelių įvairovės didinimo 30-yje
Ugdymo įvairovė
             savivaldybių

             Modelių atrankos konkurso organizavimas, vertinimas ir laimėtojų atranka

             Atrinkti konkurso laimėtojai                                             28.02.2013
III
             Metodinių rekomendacijų dėl IPU modelių įvairovės didinimo parengimas                                                                          (13)
Projekto vadovas:         Projekto administratorius:
Kęstutis Jovaišas         Kęstutis Statulevičius
T: +370 682 18530         T: +370 612 42642
E: kestutis.jovaisas@civitta.lt  E: kestutis@civitta.lt


                                (14)

More Related Content

Viewers also liked

Petrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konfPetrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konf
SUEFUSK
 
vu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birutevu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birute
SUEFUSK
 
Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2
makonf2013
 
Ekologinis ugdymas
Ekologinis ugdymasEkologinis ugdymas
Ekologinis ugdymas
Irma Kavoliūnienė
 
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybeiUgdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Jolanta Varanaviciene
 
Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
SUEFUSK
 
Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Jasiunaites pranesimas vu_2013
Jasiunaites pranesimas vu_2013Jasiunaites pranesimas vu_2013
Jasiunaites pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Adomovic pranesimas vu_2013
Adomovic pranesimas vu_2013Adomovic pranesimas vu_2013
Adomovic pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
SUEFUSK
 

Viewers also liked (20)

Ikimokyklinis lt instrukcija_2012
Ikimokyklinis lt instrukcija_2012Ikimokyklinis lt instrukcija_2012
Ikimokyklinis lt instrukcija_2012
 
Ugdymo programų dermės tyrimo pristatymas ŠMM 2012_06_13
Ugdymo programų dermės tyrimo pristatymas ŠMM 2012_06_13Ugdymo programų dermės tyrimo pristatymas ŠMM 2012_06_13
Ugdymo programų dermės tyrimo pristatymas ŠMM 2012_06_13
 
Petrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konfPetrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konf
 
Gražinos Šeibokienes pranešimas
Gražinos Šeibokienes pranešimasGražinos Šeibokienes pranešimas
Gražinos Šeibokienes pranešimas
 
vu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birutevu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birute
 
Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013
 
Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013
 
Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013
 
Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2
 
Ekologinis ugdymas
Ekologinis ugdymasEkologinis ugdymas
Ekologinis ugdymas
 
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
 
Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013
 
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybeiUgdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
 
Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013
 
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
 
Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013
 
Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013
 
Jasiunaites pranesimas vu_2013
Jasiunaites pranesimas vu_2013Jasiunaites pranesimas vu_2013
Jasiunaites pranesimas vu_2013
 
Adomovic pranesimas vu_2013
Adomovic pranesimas vu_2013Adomovic pranesimas vu_2013
Adomovic pranesimas vu_2013
 
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
 

Similar to 12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas

Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programo...
Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programo...Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programo...
Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programo...
skitoksvaikas
 
Vilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymas
Vilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymasVilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymas
Vilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymas
Lyderių laikas
 
Edgaras leichteris ZEF - ES lesu perspektyva 2014 - 2020 ir planuojami prio...
Edgaras leichteris  ZEF - ES lesu perspektyva 2014 - 2020 ir planuojami prio...Edgaras leichteris  ZEF - ES lesu perspektyva 2014 - 2020 ir planuojami prio...
Edgaras leichteris ZEF - ES lesu perspektyva 2014 - 2020 ir planuojami prio...
Knowledge Economy Forum
 
13 10 11 ll2 veiklu pristatymas sakiai
13 10 11 ll2 veiklu pristatymas sakiai13 10 11 ll2 veiklu pristatymas sakiai
13 10 11 ll2 veiklu pristatymas sakiai
staigmena
 
LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22
LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22
LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22
Lyderių laikas
 
R.Šnipienės pranešimas
R.Šnipienės pranešimasR.Šnipienės pranešimas
R.Šnipienės pranešimas
Lyderių laikas
 
Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011
Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011
Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011
ŠU EF USK
 
2010m veiklos igyvendinimas
2010m veiklos igyvendinimas2010m veiklos igyvendinimas
2010m veiklos igyvendinimas
Daiva Dočkienė
 
VM siuolaikinems studijoms
VM siuolaikinems studijomsVM siuolaikinems studijoms
VM siuolaikinems studijoms
Airina Volungeviciene
 
Švietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimas
Švietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimasŠvietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimas
Švietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimas
Lyderių laikas
 
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Darius Radkevicius
 
11 08 18 mtc ll i etapo ataskaita
11 08 18 mtc ll i etapo ataskaita11 08 18 mtc ll i etapo ataskaita
11 08 18 mtc ll i etapo ataskaita
Ledynmetis
 
191 projekto pristatymas
191 projekto pristatymas191 projekto pristatymas
191 projekto pristatymas
samulionyte
 
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Lyderių laikas
 
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
Education Exchanges Support Foundation
 
Ll2 2013 10-11
Ll2 2013 10-11Ll2 2013 10-11
Ll2 2013 10-11
staigmena
 
Erasmus plius programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezulta...
Erasmus plius programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezulta...Erasmus plius programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezulta...
Erasmus plius programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezulta...
Lyderių laikas
 
Ll3 baigiamoji konferencija
Ll3 baigiamoji konferencijaLl3 baigiamoji konferencija
Ll3 baigiamoji konferencija
Lyderių laikas
 
šPrc
šPrcšPrc
Organizacijų atvėrimas per TGM
Organizacijų atvėrimas per TGMOrganizacijų atvėrimas per TGM
Organizacijų atvėrimas per TGM
Airina Volungeviciene
 

Similar to 12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas (20)

Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programo...
Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programo...Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programo...
Įtraukiojo (inkliuzinio) švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programo...
 
Vilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymas
Vilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymasVilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymas
Vilniaus miesto savivaldybės LL2 prisatymas
 
Edgaras leichteris ZEF - ES lesu perspektyva 2014 - 2020 ir planuojami prio...
Edgaras leichteris  ZEF - ES lesu perspektyva 2014 - 2020 ir planuojami prio...Edgaras leichteris  ZEF - ES lesu perspektyva 2014 - 2020 ir planuojami prio...
Edgaras leichteris ZEF - ES lesu perspektyva 2014 - 2020 ir planuojami prio...
 
13 10 11 ll2 veiklu pristatymas sakiai
13 10 11 ll2 veiklu pristatymas sakiai13 10 11 ll2 veiklu pristatymas sakiai
13 10 11 ll2 veiklu pristatymas sakiai
 
LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22
LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22
LL2 veiklų pristatymas Klaipėdoje 2013 11 22
 
R.Šnipienės pranešimas
R.Šnipienės pranešimasR.Šnipienės pranešimas
R.Šnipienės pranešimas
 
Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011
Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011
Vilkonis proj ikt_bpd_mmblm2011
 
2010m veiklos igyvendinimas
2010m veiklos igyvendinimas2010m veiklos igyvendinimas
2010m veiklos igyvendinimas
 
VM siuolaikinems studijoms
VM siuolaikinems studijomsVM siuolaikinems studijoms
VM siuolaikinems studijoms
 
Švietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimas
Švietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimasŠvietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimas
Švietimo ir mokslo viceministro V.Bacio pranešimas
 
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
 
11 08 18 mtc ll i etapo ataskaita
11 08 18 mtc ll i etapo ataskaita11 08 18 mtc ll i etapo ataskaita
11 08 18 mtc ll i etapo ataskaita
 
191 projekto pristatymas
191 projekto pristatymas191 projekto pristatymas
191 projekto pristatymas
 
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
 
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
2006-2007 m. Comenius 1 projektų sąvadas
 
Ll2 2013 10-11
Ll2 2013 10-11Ll2 2013 10-11
Ll2 2013 10-11
 
Erasmus plius programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezulta...
Erasmus plius programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezulta...Erasmus plius programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezulta...
Erasmus plius programos asmenų mobilumo mokymosi tikslais poveikis ir rezulta...
 
Ll3 baigiamoji konferencija
Ll3 baigiamoji konferencijaLl3 baigiamoji konferencija
Ll3 baigiamoji konferencija
 
šPrc
šPrcšPrc
šPrc
 
Organizacijų atvėrimas per TGM
Organizacijų atvėrimas per TGMOrganizacijų atvėrimas per TGM
Organizacijų atvėrimas per TGM
 

12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas

 • 1. Pagalbos teikimo naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėjams ar jo teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių įvairovės diegimo paslaugos Paslaugų pristatymas 2012-04-12
 • 2. Turinys 1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika 2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projekto II etapas 3. Projekto komponentai 4. Paslaugų teikėjo komanda 5. Paslaugų tikslai 6. Paslaugų įgyvendinimas 7. Paslaugų teikimo grafikas (2)
 • 3. 1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika Didžiuosiuose miestuose jaučiamas Ikimokykliniame ugdyme 2010 metais ženklus vietų darželiuose trūkumas – dalyvavo 54% 1-6 metų vaikų (ES turimais duomenimis Klaipėdoje į vidurkis 80%) darželius 2011 metais nepateko 20% norėjusiųjų PAGRINDINIS IŠŠŪKIS – padidinti galimybes vaikams lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas Presentation Title (3)
 • 4. 2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projekto II etapas Projekto tikslai: • Plėtoti institucinį ikimokyklinį ugdymą, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse; • Gerinti sąlygas teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; • Plėtoti kompleksinės pagalbos teikimą iki- ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams; Uždaviniai: • Didinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę; • Skatinti įvairius ikimokyklinio ugdymo programų teikėjus steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes; • Teikti metodinę pagalbą, kuriant ir diegiant IPU turinį; • Vykdyti IPU turinio diegimo sklaidą; • Portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir įstruktūrinimas į e-mokyklą; • Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir gerinti kompleksinės pagalbos kokybę. Bendri projekto tikslai Efektyvus turimos infrastruktūros valdymas Sisteminių pokyčių įvedimas, kurie paskatintų steigtis naujas grupes ir įstaigas bei diegti naujas ugdymo formas IPU prieinamumo didinimas Presentation Title (4)
 • 5. 3. Projekto komponentai Plėtoti institucinį ikimokyklinį Gerinti sąlygas teikti kokybišką Plėtoti kompleksinės pagalbos Tikslai ugdymą, ypač kaimo gyvenamosiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį teikimą iki- ir priešmokyklinio vietovėse ugdymą amžiaus vaikams ir jų tėvams Konsultacinės pagalbos naujų Kvalifikacijos tobulinimo renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigų Tyrimų vykdymas organizavimas steigėjams teikimas Viešosios konsultacijos savivaldybėse Ikimokyklinio ugdymo turinio Tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo programų rengimo metodinių teikiant kompleksinę pagalbą galimybių rekomendacijų parengimas skatinimas Civitta Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, Bendrosios priešmokyklinio ugdymo taikant ugdymo krepšelio finansavimo ir ugdymosi programos atnaujinimas principus, plėtros rėmimas ir leidyba Veiklos Ikimokyklinio amžiaus vaikų Ikimokyklinio ugdymo organizavimo pasiekimų aprašo parengimas ir modelių įvairovės diegimas leidyba Rekomendacijų dėl ikimokyklinio Leidinio ir filmo apie gerąją IPU ugdymo organizavimo įvairovės turinio diegimo patirtį parengimas modelių aprašų parengimas Gerosios ikimokyklinio ir Portalo www.ikimokyklinis.lt plėtra priešmokyklinio ugdymo patirties ir jo turinio kūrimas sklaida (5)
 • 6. 4. Paslaugų teikėjo komanda SAM Švietimo aprūpinimo centras Projekto koordinatorius Vigilija Gudauskytė Projekto Projekto vadovas administratorius Kęstutis Statulevičius Kęstutis Jovaišas Ikimokyklinio ugdymo Civitta Edukologijos ekspertas turinio planavimo ekspertas Ona Monkevičienė Dainius Žvirdauskas Justina Vilimaitė Kęstutis Statulevičius Konsultantas teisiniais klausimais (6)
 • 7. 5. Paslaugų tikslai Studijos objektas – analizė, kaip efektyviai didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą. Pagrindiniai tikslai: Didinti IPU prieinamumą ir įvairovę, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių Užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius Gerinti sąlygas teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Uždaviniai: • Skatinti įvairius ikimokyklinio ugdymo programų teikėjus steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes • Didinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę • Teikti metodinę pagalbą, kuriant ir diegiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį • Vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio sklaidą • Palaikyti portalą www.ikimokyklinis.lt bei plėtoti jo turinį • Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir gerinti kompleksinės pagalbos kokybę (7)
 • 8. 6. Paslaugų įgyvendinimas Rekomendacijų Duomenų surinkimas Analizė Konsultavimas atnaujinimas/parengimas Atidaroma nemokama I Atnaujinamos Atliekama analizė apie 800-oji konsultavimo Naujų įstaigų rekomendacijos dėl vaiko ugdymo finansus linija ir pravedamos steigimas naujų IPU įstaigų Surenkama informacija ir prieinamumą konsultacijos 11-oje (14 mėnesių) (grupių) steigimo apie esamą IPU padėtį savivaldybių Lietuvoje: vaikų skaičių, įstaigų skaičių, II naudojamas ugdymo Rengiamos Ugdymo modelių programas ir pan. Atliekama analizė dėl konsultacijos 30-yje įvairovės ugdymo formų savivaldybių ir didinimas įvairovės IPU įstaigose inovatyvių ugdymo (9 mėnesiai) modelių atranka III Metodinių Metodinės rekomendacijų dėl IPU rekomendacijos organizavimo formų (10 mėnesių) parengimas (8)
 • 9. 6.1 Esamos IPU sistemos analizė Higienos normos Finansavimas Autonomija Iškylantys klausimai Analizė Aprašomi iššūkiai steigiant Aprašomi iššūkiai vykdant naują IPU įstaigą darželių veiklą Pateikiamos detalios rekomendacijos (9)
 • 10. 6.2 Duomenų apie IPU įstaigas analizė Surenkami duomenys Parengiami Atliekama palyginamoji iš kiekvienos įstaigos palyginamieji kriterijai analizė pagal įstaigas Bendra informacija Valstybės Tėvų finansavimas finansavimas vaikui vaikui Duomenys apie ugdymą ir vaikus Ugdymo priemonės Savivaldybių vaikui finansavimas vaikui Nevalstybinės Savivaldybių Darbuotojai ir jų etatai Krepšelio lėšos Komunalinės vaikui išlaidos vaikui Įstaigos išlaidos Vidutinis pedagogų Suma pedagogų Valstybinės Įstaigos pajamos DU kvalifikacijai Įvertinama vieno vaiko ugdymo kaina skirtingose įstaigose ir pagal skirtingas sąlygas (10)
 • 11. 6.3 Konsultacijos dėl IPU įstaigų (grupių) steigimo Konsultacijos 14 mėnesių Viešosios konsultacijos 11-oje savivaldybių* Potencialūs steigėjai Potencialūs steigėjai 800-oji linija ipup@ikimokyklinis.lt @ Paslaugų teikėjo komanda: • Veiklos organizavimas; • Ugdymo formos ir turinys; • Teisės klausimai; • Finansavimas ir ekonomika. Paslaugų teikėjo komanda * Žemėlapyje pavaizduotos preliminarios vietos, jos bus patikslintos iki gegužės mėnesio DUK klausimų papildymas (11)
 • 12. 6.4 Konsultacijos dėl naujų ugdymo įvairovės modelių diegimo Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo Viešosios konsultacijos 30-yje savivaldybių* organizavimo modelių atranka Valstybinių ir privačių IPU įstaigų atstovai DALYVIAI: Valstybinės IPU įstaigos OBJEKTAS: Inovatyvių ugdymo organizavimo formų pasiūlymas DOTACIJA: Paslaugų teikėjo komanda 25-iems atrinktiems skiriama po 40 tūkst. Lt * Žemėlapyje pavaizduotos preliminarios vietos, jos bus patikslintos iki pasiūlytam modeliui įdiegti birželio mėnesio Metodinių rekomendacijų atnaujinimas (12)
 • 13. 7. Paslaugų teikimo grafikas Metai 2012 2013 Veikla Mėnuo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Esamos IPU sistemos analizė Analizė Duomenų apie IPU įstaigas analizė Naujų įstaigų steigimas Interesantų konsultavimas IPU klausimais 800-ąja linija ir e-paštu Viešosios konsultacijos dėl naujų įstaigų ir grupių steigimo, kūrimo 11-oje savivaldybių Metodinių rekomendacijų dėl naujų ugdymo įstaigų steigimo atnaujinimas 31.10.2012 Viešosios konsultacijos dėl IPU modelių įvairovės didinimo 30-yje Ugdymo įvairovė savivaldybių Modelių atrankos konkurso organizavimas, vertinimas ir laimėtojų atranka Atrinkti konkurso laimėtojai 28.02.2013 III Metodinių rekomendacijų dėl IPU modelių įvairovės didinimo parengimas (13)
 • 14. Projekto vadovas: Projekto administratorius: Kęstutis Jovaišas Kęstutis Statulevičius T: +370 682 18530 T: +370 612 42642 E: kestutis.jovaisas@civitta.lt E: kestutis@civitta.lt (14)