SlideShare a Scribd company logo
PROJEKTAS
„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PLĖTRA (IPUP)“
Portalo www.ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita
2015 m. sausio mėn.
PORTALO
TYRIMAS
Respondentų demografinės charakteristikos ... 2
Socialiniai-demografiniai duomenys (1) ... 3
Socialiniai-demografiniai duomenys (2) ... 4
Amžius. Lytis ... 5
Gyvenamoji vietovė. Išsilavinimas. Tautybė. .. .6
Pedagogų socialinės - demografinės charakteristikos … 7
Tėvų socialinės - demografinės charakteristikos. ... 8
Tyrimo rezultatai ... 9
Portalo www.ikimokyklinis.lt patrauklumas...25Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą pakankamumas ... 10
Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą šaltinių svarba ... 11
Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą šaltinių svarba – vidutinės reikšmės ... 12
Interneto šaltiniai ... 13
Informacija, kurios pasigendama ... 14
Specializuotų internetinių svetainių poreikis ... 15
Aktualiausios ikimokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje ... 16
Aktualiausios ikimokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje – vidutinės reikšmės ... 17
Kitos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje (1) ... 18
Kitos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje (2) ... 19
Lankymosi portale www.ikimokyklinis.lt dažnumas ... 20
Portalo www.ikimokyklinis.lt ir jame pateikiamos informacijos vertinimas ... 21
Portalo www.ikimokyklinis.lt vertinimas – vidutinės reikšmės ... 22
Informacija, kurios pasigendama / pageidaujama portale www.ikimokyklinis.lt. ... 23
Lankymosi portale www.ikimokyklinis.lt trukmė ...24
Portalo www.ikimokyklinis.lt patrauklumas ...25
Portalo www.ikimokyklinis.lt patrauklumas lyginant su lankymosi jame trukme ...26
Priedas nr. 1 Tyrimo klausimynas ...27
Turinys
1
RESPONDENTŲ
DEMOGRAFINĖS
CHARAKTERISTIKOS
2
Jūsų amžius?
21-35m. 21,0%
36-50m. 53,7%
51-65m. 25,1%
66m. ir daugiau 0,2%
Jūsų lytis?
Vyras 1,0%
Moteris 99,0%
Kokia Jūsų gyvenamoji vietovė?
Vilnius 15,1%
Kaunas 14,6%
Klaipėda 5,4%
Šiauliai 4,0%
Panevėžys 4,2%
Kita 56,8%
Koks Jūsų gyvenamosios vietovės dydis?
Iki 2000 gyv. 14,6%
2000-29999 gyv. 35,9%
30000-100000 gyv. 23,7%
100000 gyv. ir daugiau 25,9%
Koks Jūsų išsilavinimas?
Vidurinis, gimnazija (11 arba 12 klasių) 0,7%
Vidurinis profesinis ,5%
Aukštesnysis 9,0%
Aukštasis neuniversitetinis - bakalauro laipsnis 9,8%
Aukštasis (universitetas) - bakalauro laipsnis 46,5%
Aukštasis (universitetas) - magistro laipsnis 32,8%
Aukštasis (universitetas) - daktaro laipsnis 0,7%
Kokia Jūsų tautybė?
Lietuvis (-ė) 93,4%
Rusas (-ė) 3,2%
Lenkas (-ė) 2,9%
Kita 0,5%
Socialiniai-demografiniaiduomenys(1)
3
N=410
Jūs esate?
Pedagogas, dirbantis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 76,0%
Tėvas, auginantis ikimokyklinio amžiaus vaikus 10,3%
Kita 13,7%
Jei esate pedagogas, kokios Jūsų pareigos?
Ugdymo įstaigos direktorius 9,8%
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 16,3%
Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo pedagogas 62,5%
Meninio ugdymo pedagogas 2,6%
Logopedas 3,6%
Psichologas 0,7%
Socialinis pedagogas 0,7%
Specialusis pedagogas 2,3%
Kita 1,6%
Jei esate pedagogas, koks Jūsų pedagoginio darbo stažas
(įrašykite)?
Iki 10m. 19,4%
11-20m. 21,8%
21-30m. 41,5%
31m. ir daugiau 17,3%
Jei esate tėvas, kiek žmonių nuolatos gyvena kartu su
Jumis (šeimos dydis)?
Gyvenu viena(s) 9,4%
Gyvename dviese 22,0%
Gyvename trise 25,3%
Gyvename keturiese 29,4%
Gyvename penkiese arba daugiau 13,9%
Ar turite kartu su Jumis gyvenančių ikimokyklinio amžiaus
vaikų? Jei taip, tai kiek?
Neturiu 69,9%
Turiu 1 20,6%
Turiu 2 7,0%
Turiu 3 ir daugiau 2,5%
Jei taip, ar vaikas / vaikai lanko ikimokyklinio ar
priešmokyklinio ugdymo įstaigą?
Taip 50,6%
Ne 44,8%
Ne visi 4,7%
Socialiniai-demografiniaiduomenys(2)
4
N=410
Amžius.Lytis
N=410
5
Amžius Lytis
Gyvenamojivietovė.Išsilavinimas.Tautybė
N=410
6
Gyvenamoji vietovė Išsilavinimas
Tautybė
N=410
7
Jūs esate: Pareigos
Stažas
Pedagogųsocialinės-demografinėscharakteristikos
N=410
8
Šeimos dydis: Vaikų skaičius
Ar vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo
įstaigą?
Tėvųsocialinės-demografinėscharakteristikos
TYRIMO REZULTATAI
9
Informacijosapieikimokyklinį/priešmokyklinįugdymą
pakankamumas
KLAUSIMAS: Ar Jums pakanka informacijos apie iki/priešmokyklinį ugdymą, ar visada randate Jus dominančios medžiagos
ar informacijos?
N=410
10
2012m. / 29,2%
2012m. / 53,3%
2012m. / 14,2%
Informacijosapieikimokyklinį/priešmokyklinįugdymąšaltiniųsvarba
KLAUSIMAS: Kiek Jums svarbūs šie informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą šaltiniai?
N=410
11
KLAUSIMAS: Kiek Jums svarbūs šie informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą šaltiniai?
PASTABA: pateikiami vidutiniai teiginių vertinimai skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reškia, kad šaltinis yra visiškai nesvarbus, o 5,
kad labai svarbus.
N=410
Informacijosapieikimokyklinį/priešmokyklinįugdymą
šaltiniųsvarba–vidutinėsreikšmės
12
2012m. / 4,14
Internetošaltiniai
KLAUSIMAS: Kokiuose interneto šaltiniuose dažniausiai ieškote informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą?
N=410
13
Informacija,kuriospasigendama
► MOKYMAI IR UGDYMAS: daugiau informacijos apie ugdymo veiklos planavimą; naujų metodinių leidinių pristatymo;
įvairesnių ugdymo metodų; informacijos apie vaikų kompetencijų ugdymą; vaikų ugdymo programų pavyzdžių; kaip ugdyti gabius
vaikus?; kaip ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus?; daugiau informacijos apie meninį ugdymą; pagalbinės
ugdymo medžiagos (žaidimų metodika, meniniai darbai, scenarijai, lietuviškos dainelės, mankštos); psichologinės informacijos
(pvz., vaiko stresas ir savireguliacija, darbas su agresyviais vaikais); informacijos, susijusios su vaikų raida (pvz., kokie turėtų būti
vaikų pasiekimai įvairiais amžiaus tarpsniais?); informacijos apie fizinį ugdymą; daugiau mokslinių tyrimų.
► VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA: priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, vertinimo
aprašai, aplanko tvarkymas, elektroninis dienynas.
►ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI / ŠVIETIMO SISTEMOS INFORMACIJA: kaip turėtų veikti tėvų komitetai, darželio tarybos,
kaip jos sudaromos, koks jų vaidmuo?; ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimas; trūksta informacijos apie respublikinius ir
tarptautinius projektus, kuriuose galėtų dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialistai; trūksta informacijos apie kvalifikacijos
tobulinimą; teisės aktų reglamentuojančių ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo taikymą praktikoje; darželių finansavimas;
trūksta skelbiamų naujausių dokumentų, reglamentuojančių IU ir PU; informacijos apie darbuotojų teises ir pareigas.
► GEROJI PRAKTIKA: kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp darželio auklėtojų ir vaiko tėvų?; praktiniai patarimai, kaip
patiems tėvams imtis ugdymo veiklų šeimose?; įvairūs seminarai, mokymai apie vaikų ugdymą; įvairesnės darbo patirties epizodai
iš užsienio šalių pedagogų praktikos.
14
Specializuotųinternetiniųsvetainiųporeikis
KLAUSIMAS: Ar, Jūsų nuomone, reikalingos specializuotos svetainės, portalai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
tema?
N=410
15
2012m. / 65,9%
AktualiausiosikimokykliniougdymoproblemosLietuvoje
KLAUSIMAS: Kokios, Jūsų manymu, labiausiai aktualios ir spręstinos ikimokyklinio ugdymo problemos šiuo metu
Lietuvoje?
N=410
16
N=410
KLAUSIMAS: Kokios, Jūsų manymu, labiausiai aktualios ir spręstinos ikimokyklinio ugdymo problemos šiuo metu
Lietuvoje?
PASTABA: pateikiami vidutiniai teiginių vertinimai skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reškia, kad problema yra visiškai nesvarbi, o 5,
kad labai svarbi.
AktualiausiosikimokykliniougdymoproblemosLietuvoje–
vidutinėsreikšmės
17
2012 m.
4,6
3,5
3,5
3,9
3,8
3,4
► ŠVIETIMO SISTEMOS FINANSAVIMAS: prastas darželių finansavimas; mažas pedagogų darbo užmokestis; didelis darbo
krūvis; nevykdoma patalpų renovacija; inventoriaus trūkumas darželiuose; lėšų, skirtų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, stoka;
mokymo priemonių, knygelių trūkumas darželiuose.
► PEDAGOGŲ, VADOVŲ KVALIFIKACIJA, PROFESIONALUMAS, MOTYVACIJA: kompetentingų auklėtojų trūkumas, jų
kūrybiškumo stoka; žema pedagogų kompetencija dirbant su specialiųjų poreikių vaikais; žemos auklėtojų padėjėjų kompetencijos;
pernelyg reta darželių vadovų rotacija.
►TĖVŲ POŽIŪRIS Į UGDYMĄ, JŲ SANTYKIS SU PEDAGOGAIS: tėvų švietimas, per mažas tėvų rūpestis vaikais; pedagogo
profesijos nuvertinimas; mažas tėvų domėjimasis vaikų ugdymu ir minimalus jų dalyvavimas institucijų gyvenime; nesusikalbėjimas
su ugdytinių tėvais.
►SĄLYGOS VAIKAMS: perpildytos vaikų grupės; prastas vaikų maitinimas; sergamumas; vaikų saugumo užtikrinimas (nesaugios
darželių teritorijos, nėra tvorų, naktinių sargų); specialiųjų poreikių vaikų integravimas; gabių vaikų ugdymas.
►ŠALIES SOCIALINĖS-EKONOMINĖS PROBLEMOS: vaikų mažėjimas rajoniniuose miesteliuose; kaimo darželių uždarymas;
vaikų su tėvais emigracija į užsienį; lopšelių-darželių trūkumas.
Kitosikimokyklinio/priešmokykliniougdymoproblemosLietuvoje(1)
18
► BIUROKRATINIAI SUVARŽYMAI, ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI: popierizmas; pedagogų apkrovimas renginiais;
nuolatinės reformos; nekontaktinių valandų trūkumas.
► PEDAGOGŲ SENĖJIMAS: seni, pensinio amžiaus pedagogai; jaunų pedagogų trūkumas įstaigose.
► SPECIALISTŲ TRŪKUMAS: psichologų, socialinių pedagogų, logopedų trūkumas.
.
Kitosikimokyklinio/priešmokykliniougdymoproblemosLietuvoje(2)
19
Lankymosiportalewww.ikimokyklinis.ltdažnumas
N=410
KLAUSIMAS: Kaip dažnai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt?
20
Portalowww.ikimokyklinis.ltirjamepateikiamosinformacijos
vertinimas
N=410KLAUSIMAS: Kaip vertinate portalą www.ikimokyklinis.lt ir jame skelbiamą informaciją?
21
N=410
KLAUSIMAS: Kaip vertinate portalą www.ikimokyklinis.lt ir jame skelbiamą informaciją?
PASTABA: pateikiami vidutiniai teiginių vertinimai skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reškia, kad vertinimas yra visiškai blogas, o 5,
kad labai geras.
Portalowww.ikimokyklinis.ltvertinimas–vidutinėsreikšmės
22
► TEISINĖS INFORMACIJOS: teisininkų konsultacijų; teisės aktų projektų; daugiau teisinės informacijos, kas priklauso tėvams,
auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, lengvatos jiems.
►METODINĖS INFORMACIJOS: metodinių naujovių; kaip dirbti su vaikais, turinčiais dėmesio, emocinių sutrikimų?;
priešmokyklinio ugdymo grupių, prie kurių prijungta ikimokyklinė grupė, ugdymo metodika; specialiųjų poreikių vaikų ugdymas;
gabių vaikų ugdymas; autizmo sindromą turinčių vaikų ugdymas; kūrybiškumo ugdymas.
►UGDYMO PROGRAMŲ, VEIKLŲ IR KT. PAVYZDŽIŲ: vaikų ugdymo programų, planų pavyzdžių; atvirų veiklų pavyzdžių;
pavyzdžių, kuriuos galima pritaikyti savo veiklose; žaidimų įvairioms kompetencijoms ugdyti pavyzdžių.
►GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ: sėkmingos ugdymo praktikos dalybų, panaudojant į IPUP projekto rezultatus; kitų šalių
patirties, ikimokyklinės įstaigos ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo gerosios darbo patirties sklaidos, ryškių savitų darželių
darbo pavyzdžių.
►STRAIPSNIŲ TAM TIKROMIS TEMOMIS: vaikų sveikatinimo straipsnių; straipsnių tėvams apie tėvystę; pagalbos vaikui
specialistų dalykinių straipsnių, psichologinių straipsnių; probleminių straipsnių vaikų ugdymo tematika.
► INFORMACIJOS APIE KONKURSUS, PROJEKTUS, ATVIRŲ DURŲ DIENAS: ES paramos programų ir konkursų;
skelbiamų projektų, kuriuose galėtų dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigos; informacijos apie "atvirų durų dienas" švietimo
įstaigose.
.
Informacija,kuriospasigendama/pageidaujamaportale
www.ikimokyklinis.lt
23
N=410
KLAUSIMAS: Ar seniai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt?
Lankymosiportalewww.ikimokyklinis.lttrukmė
24
Portalowww.ikimokyklinis.ltpatrauklumas
N=410
KLAUSIMAS: Ar, Jūsų nuomone, per tą laiką portalas www.ikimokyklinis.lt tapo patrauklesnis, įdomesnis?
25
N=410
KLAUSIMAS: Ar seniai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt?
26
Ar seniai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt?
Iki 3
mėnesių
3-12
mėnesių
1-2 metai
Daugiau nei
2 metai
Ar, Jūsų
nuomone, per
tą laiką
portalas
www.ikimoky
klinis.lt tapo
patrauklesnis,
įdomesnis?
Tapo daug patrauklesniu ir įdomesniu; 38,9% 33,3% 29,6% 41,9%
Tapo šiek tiek patrauklesniu ir įdomesniu 33,3% 42,9% 45,6% 45,9%
Išliko toks pats 27,8% 23,8% 24,0% 11,4%
Tapo šiek tiek mažiau patrauklesniu ir įdomesniu 0,0% 0,0% 0,8% 0,0%
Tapo daug mažiau patrauklesniu ir įdomesniu 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%
Portalowww.ikimokyklinis.ltpatrauklumaslyginantsulankymosijame
trukme
PRIEDAS NR. 1
TYRIMO KLAUSIMYNAS
27
1PRIEDAS:anketa(1)
28
1PRIEDAS:anketa(2)
29
1PRIEDAS:anketa(3)
30
1PRIEDAS:anketa(4)
31

More Related Content

What's hot

Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Darius Radkevicius
 
SJ_vu2014konf
SJ_vu2014konfSJ_vu2014konf
SJ_vu2014konf
SUEFUSK
 
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta KačiušytėAutistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
skitoksvaikas
 
Maz_vu2014konf
Maz_vu2014konfMaz_vu2014konf
Maz_vu2014konf
SUEFUSK
 
Kodel ir kuo svarbus ankstyvasis vaiku ugdymas. poziurio kaita. l. jankauskiene
Kodel ir kuo svarbus ankstyvasis vaiku ugdymas. poziurio kaita. l. jankauskieneKodel ir kuo svarbus ankstyvasis vaiku ugdymas. poziurio kaita. l. jankauskiene
Kodel ir kuo svarbus ankstyvasis vaiku ugdymas. poziurio kaita. l. jankauskiene
Lyderių laikas
 
Gelgaudiškių mokykla "Kūrybinių partnerysčių" projekte 2013-2014
Gelgaudiškių mokykla "Kūrybinių partnerysčių" projekte 2013-2014Gelgaudiškių mokykla "Kūrybinių partnerysčių" projekte 2013-2014
Gelgaudiškių mokykla "Kūrybinių partnerysčių" projekte 2013-2014
Kūrybinės Partnerystės Mokyklos
 
LL3 personalo mokymai 2019 10 03
LL3 personalo mokymai 2019 10 03LL3 personalo mokymai 2019 10 03
LL3 personalo mokymai 2019 10 03
Lyderių laikas
 
Kazlauskiene mmblm2011
Kazlauskiene mmblm2011Kazlauskiene mmblm2011
Kazlauskiene mmblm2011
ŠU EF USK
 
Ramunes b pristatymas_seminaras-siauliai
Ramunes b pristatymas_seminaras-siauliaiRamunes b pristatymas_seminaras-siauliai
Ramunes b pristatymas_seminaras-siauliai
Ramunė Burškaitienė
 
Vaiku darzelis siandien koks jis. prof. dr. o. monkeviciene
Vaiku darzelis siandien koks jis. prof. dr. o. monkevicieneVaiku darzelis siandien koks jis. prof. dr. o. monkeviciene
Vaiku darzelis siandien koks jis. prof. dr. o. monkeviciene
Lyderių laikas
 
Autizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai – Virginija Juškevičiūtė
Autizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai – Virginija JuškevičiūtėAutizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai – Virginija Juškevičiūtė
Autizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai – Virginija Juškevičiūtė
skitoksvaikas
 
Tauragės rajono Žygaičių gimnazija
Tauragės rajono Žygaičių gimnazijaTauragės rajono Žygaičių gimnazija
vu2015konf_Milasauskiene
vu2015konf_Milasauskienevu2015konf_Milasauskiene
vu2015konf_Milasauskiene
SUEFUSK
 
Siuolaikine didaktika birzai 20190103
Siuolaikine didaktika birzai 20190103Siuolaikine didaktika birzai 20190103
Siuolaikine didaktika birzai 20190103
Lyderių laikas
 
2010m veiklos igyvendinimas
2010m veiklos igyvendinimas2010m veiklos igyvendinimas
2010m veiklos igyvendinimas
Daiva Dočkienė
 
Siuolaikine didaktika 20181108 marijampole
Siuolaikine didaktika 20181108 marijampoleSiuolaikine didaktika 20181108 marijampole
Siuolaikine didaktika 20181108 marijampole
Lyderių laikas
 
Siuolaikine didaktika 20181017_kedainiai
Siuolaikine didaktika 20181017_kedainiaiSiuolaikine didaktika 20181017_kedainiai
Siuolaikine didaktika 20181017_kedainiai
Lyderių laikas
 
Siuolaikine didaktika 20190109 ignalinos r sav
Siuolaikine didaktika 20190109 ignalinos r savSiuolaikine didaktika 20190109 ignalinos r sav
Siuolaikine didaktika 20190109 ignalinos r sav
Lyderių laikas
 

What's hot (18)

Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
Konferencijos INTEGRUOTAS UGDYMAS - XXI AMZIAUS BUTINYBE apzvalga
 
SJ_vu2014konf
SJ_vu2014konfSJ_vu2014konf
SJ_vu2014konf
 
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta KačiušytėAutistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
Autistiskas vaikas bendrojo lavinimo mokykloje „Skramtai“ – Loreta Kačiušytė
 
Maz_vu2014konf
Maz_vu2014konfMaz_vu2014konf
Maz_vu2014konf
 
Kodel ir kuo svarbus ankstyvasis vaiku ugdymas. poziurio kaita. l. jankauskiene
Kodel ir kuo svarbus ankstyvasis vaiku ugdymas. poziurio kaita. l. jankauskieneKodel ir kuo svarbus ankstyvasis vaiku ugdymas. poziurio kaita. l. jankauskiene
Kodel ir kuo svarbus ankstyvasis vaiku ugdymas. poziurio kaita. l. jankauskiene
 
Gelgaudiškių mokykla "Kūrybinių partnerysčių" projekte 2013-2014
Gelgaudiškių mokykla "Kūrybinių partnerysčių" projekte 2013-2014Gelgaudiškių mokykla "Kūrybinių partnerysčių" projekte 2013-2014
Gelgaudiškių mokykla "Kūrybinių partnerysčių" projekte 2013-2014
 
LL3 personalo mokymai 2019 10 03
LL3 personalo mokymai 2019 10 03LL3 personalo mokymai 2019 10 03
LL3 personalo mokymai 2019 10 03
 
Kazlauskiene mmblm2011
Kazlauskiene mmblm2011Kazlauskiene mmblm2011
Kazlauskiene mmblm2011
 
Ramunes b pristatymas_seminaras-siauliai
Ramunes b pristatymas_seminaras-siauliaiRamunes b pristatymas_seminaras-siauliai
Ramunes b pristatymas_seminaras-siauliai
 
Vaiku darzelis siandien koks jis. prof. dr. o. monkeviciene
Vaiku darzelis siandien koks jis. prof. dr. o. monkevicieneVaiku darzelis siandien koks jis. prof. dr. o. monkeviciene
Vaiku darzelis siandien koks jis. prof. dr. o. monkeviciene
 
Autizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai – Virginija Juškevičiūtė
Autizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai – Virginija JuškevičiūtėAutizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai – Virginija Juškevičiūtė
Autizmas. Diagnostika. Ugdymo būdai – Virginija Juškevičiūtė
 
Tauragės rajono Žygaičių gimnazija
Tauragės rajono Žygaičių gimnazijaTauragės rajono Žygaičių gimnazija
Tauragės rajono Žygaičių gimnazija
 
vu2015konf_Milasauskiene
vu2015konf_Milasauskienevu2015konf_Milasauskiene
vu2015konf_Milasauskiene
 
Siuolaikine didaktika birzai 20190103
Siuolaikine didaktika birzai 20190103Siuolaikine didaktika birzai 20190103
Siuolaikine didaktika birzai 20190103
 
2010m veiklos igyvendinimas
2010m veiklos igyvendinimas2010m veiklos igyvendinimas
2010m veiklos igyvendinimas
 
Siuolaikine didaktika 20181108 marijampole
Siuolaikine didaktika 20181108 marijampoleSiuolaikine didaktika 20181108 marijampole
Siuolaikine didaktika 20181108 marijampole
 
Siuolaikine didaktika 20181017_kedainiai
Siuolaikine didaktika 20181017_kedainiaiSiuolaikine didaktika 20181017_kedainiai
Siuolaikine didaktika 20181017_kedainiai
 
Siuolaikine didaktika 20190109 ignalinos r sav
Siuolaikine didaktika 20190109 ignalinos r savSiuolaikine didaktika 20190109 ignalinos r sav
Siuolaikine didaktika 20190109 ignalinos r sav
 

Viewers also liked

Petrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konfPetrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konf
SUEFUSK
 
vu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birutevu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birute
SUEFUSK
 
Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2
makonf2013
 
Ekologinis ugdymas
Ekologinis ugdymasEkologinis ugdymas
Ekologinis ugdymas
Irma Kavoliūnienė
 
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
SUEFUSK
 
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybeiUgdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Jolanta Varanaviciene
 
Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 

Viewers also liked (20)

12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas
12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas
12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas
 
Vigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimas
Vigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimasVigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimas
Vigilijos Gudauskytės, IPUP projekto vadovės, pranešimas
 
Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15
Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15
Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15
 
12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas
12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas
12 04 12 Gražinos Šeibokienės pranešimas
 
Ikimokyklinis lt instrukcija_2012
Ikimokyklinis lt instrukcija_2012Ikimokyklinis lt instrukcija_2012
Ikimokyklinis lt instrukcija_2012
 
Petrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konfPetrausk_vu2014konf
Petrausk_vu2014konf
 
Gražinos Šeibokienes pranešimas
Gražinos Šeibokienes pranešimasGražinos Šeibokienes pranešimas
Gražinos Šeibokienes pranešimas
 
vu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birutevu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birute
 
Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013
 
Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013
 
Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013
 
Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2
 
Ekologinis ugdymas
Ekologinis ugdymasEkologinis ugdymas
Ekologinis ugdymas
 
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
 
Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013
 
Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013
 
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
 
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybeiUgdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
 
Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013
 
Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013
 

Similar to Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015

Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Lyderių laikas
 
Kodėl verta vaiką vesti į darželį?
Kodėl verta vaiką vesti į darželį? Kodėl verta vaiką vesti į darželį?
Kodėl verta vaiką vesti į darželį?
Projektas "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra"
 
šPrc
šPrcšPrc
Kvietimas i konferencija ir registracija (4)
Kvietimas i konferencija ir registracija (4)Kvietimas i konferencija ir registracija (4)
Kvietimas i konferencija ir registracija (4)
lygus.lt Butkeviciute
 
ppt Saugumas man patinka
ppt Saugumas man patinkappt Saugumas man patinka
ppt Saugumas man patinka
lygus.lt Butkeviciute
 
Dr. Vida Beresnevičiūtė ir doc. dr. Eglė Katiliūtė - „Longitudinis Lietuvos š...
Dr. Vida Beresnevičiūtė ir doc. dr. Eglė Katiliūtė - „Longitudinis Lietuvos š...Dr. Vida Beresnevičiūtė ir doc. dr. Eglė Katiliūtė - „Longitudinis Lietuvos š...
Dr. Vida Beresnevičiūtė ir doc. dr. Eglė Katiliūtė - „Longitudinis Lietuvos š...
Lyderių laikas
 
Pisa naujienos personalizuoto ugdymo pavyzdys mtc 2019 10 03
Pisa naujienos personalizuoto ugdymo pavyzdys mtc 2019 10 03Pisa naujienos personalizuoto ugdymo pavyzdys mtc 2019 10 03
Pisa naujienos personalizuoto ugdymo pavyzdys mtc 2019 10 03
Lyderių laikas
 
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Lyderių laikas
 
Suomijos švietimo sistema. Valentina DAGIENĖ
Suomijos švietimo sistema. Valentina DAGIENĖSuomijos švietimo sistema. Valentina DAGIENĖ
Suomijos švietimo sistema. Valentina DAGIENĖ
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga
 
IKT taikymo analizė neformalaus ugdymo/švietimo sektoriuje
IKT taikymo analizė neformalaus ugdymo/švietimo sektoriujeIKT taikymo analizė neformalaus ugdymo/švietimo sektoriuje
IKT taikymo analizė neformalaus ugdymo/švietimo sektoriuje
Varzukaite
 
Užsienio eksperčių pranešimų skaidrės forume 2014 (lietuvių k.)
Užsienio eksperčių pranešimų skaidrės forume 2014 (lietuvių k.)Užsienio eksperčių pranešimų skaidrės forume 2014 (lietuvių k.)
Užsienio eksperčių pranešimų skaidrės forume 2014 (lietuvių k.)
Lyderių laikas
 
vu2015konf_IvanauskaiteRimse
vu2015konf_IvanauskaiteRimsevu2015konf_IvanauskaiteRimse
vu2015konf_IvanauskaiteRimse
SUEFUSK
 
Erasmus+ KA2 projektas "United We Play, United We Win"
Erasmus+ KA2 projektas "United We Play, United We Win"Erasmus+ KA2 projektas "United We Play, United We Win"
Erasmus+ KA2 projektas "United We Play, United We Win"
Vaida Šarkauskienė
 
Strateginis planas 2010 - 2012
Strateginis planas 2010 - 2012 Strateginis planas 2010 - 2012
Strateginis planas 2010 - 2012
mokykla-eu
 
Sppc123
Sppc123Sppc123
Sppc123
krsclt
 
Ss_vu2014konf
Ss_vu2014konfSs_vu2014konf
Ss_vu2014konf
SUEFUSK
 
Pranesimas s
Pranesimas sPranesimas s
Pranesimas s
Nomeda **
 
vu2015konf_Zemaiciuniene
vu2015konf_Zemaiciunienevu2015konf_Zemaiciuniene
vu2015konf_Zemaiciuniene
SUEFUSK
 
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centrasDarius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Lyderių laikas
 

Similar to Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015 (20)

Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
Ikimokyklinis ugdymas teorijoje ir praktikoje lukesciai ir realybe. dr. s. ne...
 
Kodėl verta vaiką vesti į darželį?
Kodėl verta vaiką vesti į darželį? Kodėl verta vaiką vesti į darželį?
Kodėl verta vaiką vesti į darželį?
 
šPrc
šPrcšPrc
šPrc
 
Sp projektas 2011 2013
Sp projektas 2011 2013Sp projektas 2011 2013
Sp projektas 2011 2013
 
Kvietimas i konferencija ir registracija (4)
Kvietimas i konferencija ir registracija (4)Kvietimas i konferencija ir registracija (4)
Kvietimas i konferencija ir registracija (4)
 
ppt Saugumas man patinka
ppt Saugumas man patinkappt Saugumas man patinka
ppt Saugumas man patinka
 
Dr. Vida Beresnevičiūtė ir doc. dr. Eglė Katiliūtė - „Longitudinis Lietuvos š...
Dr. Vida Beresnevičiūtė ir doc. dr. Eglė Katiliūtė - „Longitudinis Lietuvos š...Dr. Vida Beresnevičiūtė ir doc. dr. Eglė Katiliūtė - „Longitudinis Lietuvos š...
Dr. Vida Beresnevičiūtė ir doc. dr. Eglė Katiliūtė - „Longitudinis Lietuvos š...
 
Pisa naujienos personalizuoto ugdymo pavyzdys mtc 2019 10 03
Pisa naujienos personalizuoto ugdymo pavyzdys mtc 2019 10 03Pisa naujienos personalizuoto ugdymo pavyzdys mtc 2019 10 03
Pisa naujienos personalizuoto ugdymo pavyzdys mtc 2019 10 03
 
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pristatymas LL2
 
Suomijos švietimo sistema. Valentina DAGIENĖ
Suomijos švietimo sistema. Valentina DAGIENĖSuomijos švietimo sistema. Valentina DAGIENĖ
Suomijos švietimo sistema. Valentina DAGIENĖ
 
IKT taikymo analizė neformalaus ugdymo/švietimo sektoriuje
IKT taikymo analizė neformalaus ugdymo/švietimo sektoriujeIKT taikymo analizė neformalaus ugdymo/švietimo sektoriuje
IKT taikymo analizė neformalaus ugdymo/švietimo sektoriuje
 
Užsienio eksperčių pranešimų skaidrės forume 2014 (lietuvių k.)
Užsienio eksperčių pranešimų skaidrės forume 2014 (lietuvių k.)Užsienio eksperčių pranešimų skaidrės forume 2014 (lietuvių k.)
Užsienio eksperčių pranešimų skaidrės forume 2014 (lietuvių k.)
 
vu2015konf_IvanauskaiteRimse
vu2015konf_IvanauskaiteRimsevu2015konf_IvanauskaiteRimse
vu2015konf_IvanauskaiteRimse
 
Erasmus+ KA2 projektas "United We Play, United We Win"
Erasmus+ KA2 projektas "United We Play, United We Win"Erasmus+ KA2 projektas "United We Play, United We Win"
Erasmus+ KA2 projektas "United We Play, United We Win"
 
Strateginis planas 2010 - 2012
Strateginis planas 2010 - 2012 Strateginis planas 2010 - 2012
Strateginis planas 2010 - 2012
 
Sppc123
Sppc123Sppc123
Sppc123
 
Ss_vu2014konf
Ss_vu2014konfSs_vu2014konf
Ss_vu2014konf
 
Pranesimas s
Pranesimas sPranesimas s
Pranesimas s
 
vu2015konf_Zemaiciuniene
vu2015konf_Zemaiciunienevu2015konf_Zemaiciuniene
vu2015konf_Zemaiciuniene
 
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centrasDarius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
Darius Mockus. Ruklos mokykla-daugiafunkcis centras
 

Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015

 • 1. PROJEKTAS „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA (IPUP)“ Portalo www.ikimokyklinis.lt tyrimo ataskaita 2015 m. sausio mėn.
 • 3. Respondentų demografinės charakteristikos ... 2 Socialiniai-demografiniai duomenys (1) ... 3 Socialiniai-demografiniai duomenys (2) ... 4 Amžius. Lytis ... 5 Gyvenamoji vietovė. Išsilavinimas. Tautybė. .. .6 Pedagogų socialinės - demografinės charakteristikos … 7 Tėvų socialinės - demografinės charakteristikos. ... 8 Tyrimo rezultatai ... 9 Portalo www.ikimokyklinis.lt patrauklumas...25Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą pakankamumas ... 10 Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą šaltinių svarba ... 11 Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą šaltinių svarba – vidutinės reikšmės ... 12 Interneto šaltiniai ... 13 Informacija, kurios pasigendama ... 14 Specializuotų internetinių svetainių poreikis ... 15 Aktualiausios ikimokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje ... 16 Aktualiausios ikimokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje – vidutinės reikšmės ... 17 Kitos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje (1) ... 18 Kitos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje (2) ... 19 Lankymosi portale www.ikimokyklinis.lt dažnumas ... 20 Portalo www.ikimokyklinis.lt ir jame pateikiamos informacijos vertinimas ... 21 Portalo www.ikimokyklinis.lt vertinimas – vidutinės reikšmės ... 22 Informacija, kurios pasigendama / pageidaujama portale www.ikimokyklinis.lt. ... 23 Lankymosi portale www.ikimokyklinis.lt trukmė ...24 Portalo www.ikimokyklinis.lt patrauklumas ...25 Portalo www.ikimokyklinis.lt patrauklumas lyginant su lankymosi jame trukme ...26 Priedas nr. 1 Tyrimo klausimynas ...27 Turinys 1
 • 5. Jūsų amžius? 21-35m. 21,0% 36-50m. 53,7% 51-65m. 25,1% 66m. ir daugiau 0,2% Jūsų lytis? Vyras 1,0% Moteris 99,0% Kokia Jūsų gyvenamoji vietovė? Vilnius 15,1% Kaunas 14,6% Klaipėda 5,4% Šiauliai 4,0% Panevėžys 4,2% Kita 56,8% Koks Jūsų gyvenamosios vietovės dydis? Iki 2000 gyv. 14,6% 2000-29999 gyv. 35,9% 30000-100000 gyv. 23,7% 100000 gyv. ir daugiau 25,9% Koks Jūsų išsilavinimas? Vidurinis, gimnazija (11 arba 12 klasių) 0,7% Vidurinis profesinis ,5% Aukštesnysis 9,0% Aukštasis neuniversitetinis - bakalauro laipsnis 9,8% Aukštasis (universitetas) - bakalauro laipsnis 46,5% Aukštasis (universitetas) - magistro laipsnis 32,8% Aukštasis (universitetas) - daktaro laipsnis 0,7% Kokia Jūsų tautybė? Lietuvis (-ė) 93,4% Rusas (-ė) 3,2% Lenkas (-ė) 2,9% Kita 0,5% Socialiniai-demografiniaiduomenys(1) 3 N=410
 • 6. Jūs esate? Pedagogas, dirbantis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 76,0% Tėvas, auginantis ikimokyklinio amžiaus vaikus 10,3% Kita 13,7% Jei esate pedagogas, kokios Jūsų pareigos? Ugdymo įstaigos direktorius 9,8% Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 16,3% Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo pedagogas 62,5% Meninio ugdymo pedagogas 2,6% Logopedas 3,6% Psichologas 0,7% Socialinis pedagogas 0,7% Specialusis pedagogas 2,3% Kita 1,6% Jei esate pedagogas, koks Jūsų pedagoginio darbo stažas (įrašykite)? Iki 10m. 19,4% 11-20m. 21,8% 21-30m. 41,5% 31m. ir daugiau 17,3% Jei esate tėvas, kiek žmonių nuolatos gyvena kartu su Jumis (šeimos dydis)? Gyvenu viena(s) 9,4% Gyvename dviese 22,0% Gyvename trise 25,3% Gyvename keturiese 29,4% Gyvename penkiese arba daugiau 13,9% Ar turite kartu su Jumis gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų? Jei taip, tai kiek? Neturiu 69,9% Turiu 1 20,6% Turiu 2 7,0% Turiu 3 ir daugiau 2,5% Jei taip, ar vaikas / vaikai lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą? Taip 50,6% Ne 44,8% Ne visi 4,7% Socialiniai-demografiniaiduomenys(2) 4 N=410
 • 10. N=410 8 Šeimos dydis: Vaikų skaičius Ar vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo įstaigą? Tėvųsocialinės-demografinėscharakteristikos
 • 12. Informacijosapieikimokyklinį/priešmokyklinįugdymą pakankamumas KLAUSIMAS: Ar Jums pakanka informacijos apie iki/priešmokyklinį ugdymą, ar visada randate Jus dominančios medžiagos ar informacijos? N=410 10 2012m. / 29,2% 2012m. / 53,3% 2012m. / 14,2%
 • 13. Informacijosapieikimokyklinį/priešmokyklinįugdymąšaltiniųsvarba KLAUSIMAS: Kiek Jums svarbūs šie informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą šaltiniai? N=410 11
 • 14. KLAUSIMAS: Kiek Jums svarbūs šie informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą šaltiniai? PASTABA: pateikiami vidutiniai teiginių vertinimai skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reškia, kad šaltinis yra visiškai nesvarbus, o 5, kad labai svarbus. N=410 Informacijosapieikimokyklinį/priešmokyklinįugdymą šaltiniųsvarba–vidutinėsreikšmės 12 2012m. / 4,14
 • 15. Internetošaltiniai KLAUSIMAS: Kokiuose interneto šaltiniuose dažniausiai ieškote informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą? N=410 13
 • 16. Informacija,kuriospasigendama ► MOKYMAI IR UGDYMAS: daugiau informacijos apie ugdymo veiklos planavimą; naujų metodinių leidinių pristatymo; įvairesnių ugdymo metodų; informacijos apie vaikų kompetencijų ugdymą; vaikų ugdymo programų pavyzdžių; kaip ugdyti gabius vaikus?; kaip ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus?; daugiau informacijos apie meninį ugdymą; pagalbinės ugdymo medžiagos (žaidimų metodika, meniniai darbai, scenarijai, lietuviškos dainelės, mankštos); psichologinės informacijos (pvz., vaiko stresas ir savireguliacija, darbas su agresyviais vaikais); informacijos, susijusios su vaikų raida (pvz., kokie turėtų būti vaikų pasiekimai įvairiais amžiaus tarpsniais?); informacijos apie fizinį ugdymą; daugiau mokslinių tyrimų. ► VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA: priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, vertinimo aprašai, aplanko tvarkymas, elektroninis dienynas. ►ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI / ŠVIETIMO SISTEMOS INFORMACIJA: kaip turėtų veikti tėvų komitetai, darželio tarybos, kaip jos sudaromos, koks jų vaidmuo?; ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimas; trūksta informacijos apie respublikinius ir tarptautinius projektus, kuriuose galėtų dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialistai; trūksta informacijos apie kvalifikacijos tobulinimą; teisės aktų reglamentuojančių ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo taikymą praktikoje; darželių finansavimas; trūksta skelbiamų naujausių dokumentų, reglamentuojančių IU ir PU; informacijos apie darbuotojų teises ir pareigas. ► GEROJI PRAKTIKA: kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp darželio auklėtojų ir vaiko tėvų?; praktiniai patarimai, kaip patiems tėvams imtis ugdymo veiklų šeimose?; įvairūs seminarai, mokymai apie vaikų ugdymą; įvairesnės darbo patirties epizodai iš užsienio šalių pedagogų praktikos. 14
 • 17. Specializuotųinternetiniųsvetainiųporeikis KLAUSIMAS: Ar, Jūsų nuomone, reikalingos specializuotos svetainės, portalai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tema? N=410 15 2012m. / 65,9%
 • 18. AktualiausiosikimokykliniougdymoproblemosLietuvoje KLAUSIMAS: Kokios, Jūsų manymu, labiausiai aktualios ir spręstinos ikimokyklinio ugdymo problemos šiuo metu Lietuvoje? N=410 16
 • 19. N=410 KLAUSIMAS: Kokios, Jūsų manymu, labiausiai aktualios ir spręstinos ikimokyklinio ugdymo problemos šiuo metu Lietuvoje? PASTABA: pateikiami vidutiniai teiginių vertinimai skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reškia, kad problema yra visiškai nesvarbi, o 5, kad labai svarbi. AktualiausiosikimokykliniougdymoproblemosLietuvoje– vidutinėsreikšmės 17 2012 m. 4,6 3,5 3,5 3,9 3,8 3,4
 • 20. ► ŠVIETIMO SISTEMOS FINANSAVIMAS: prastas darželių finansavimas; mažas pedagogų darbo užmokestis; didelis darbo krūvis; nevykdoma patalpų renovacija; inventoriaus trūkumas darželiuose; lėšų, skirtų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, stoka; mokymo priemonių, knygelių trūkumas darželiuose. ► PEDAGOGŲ, VADOVŲ KVALIFIKACIJA, PROFESIONALUMAS, MOTYVACIJA: kompetentingų auklėtojų trūkumas, jų kūrybiškumo stoka; žema pedagogų kompetencija dirbant su specialiųjų poreikių vaikais; žemos auklėtojų padėjėjų kompetencijos; pernelyg reta darželių vadovų rotacija. ►TĖVŲ POŽIŪRIS Į UGDYMĄ, JŲ SANTYKIS SU PEDAGOGAIS: tėvų švietimas, per mažas tėvų rūpestis vaikais; pedagogo profesijos nuvertinimas; mažas tėvų domėjimasis vaikų ugdymu ir minimalus jų dalyvavimas institucijų gyvenime; nesusikalbėjimas su ugdytinių tėvais. ►SĄLYGOS VAIKAMS: perpildytos vaikų grupės; prastas vaikų maitinimas; sergamumas; vaikų saugumo užtikrinimas (nesaugios darželių teritorijos, nėra tvorų, naktinių sargų); specialiųjų poreikių vaikų integravimas; gabių vaikų ugdymas. ►ŠALIES SOCIALINĖS-EKONOMINĖS PROBLEMOS: vaikų mažėjimas rajoniniuose miesteliuose; kaimo darželių uždarymas; vaikų su tėvais emigracija į užsienį; lopšelių-darželių trūkumas. Kitosikimokyklinio/priešmokykliniougdymoproblemosLietuvoje(1) 18
 • 21. ► BIUROKRATINIAI SUVARŽYMAI, ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI: popierizmas; pedagogų apkrovimas renginiais; nuolatinės reformos; nekontaktinių valandų trūkumas. ► PEDAGOGŲ SENĖJIMAS: seni, pensinio amžiaus pedagogai; jaunų pedagogų trūkumas įstaigose. ► SPECIALISTŲ TRŪKUMAS: psichologų, socialinių pedagogų, logopedų trūkumas. . Kitosikimokyklinio/priešmokykliniougdymoproblemosLietuvoje(2) 19
 • 23. Portalowww.ikimokyklinis.ltirjamepateikiamosinformacijos vertinimas N=410KLAUSIMAS: Kaip vertinate portalą www.ikimokyklinis.lt ir jame skelbiamą informaciją? 21
 • 24. N=410 KLAUSIMAS: Kaip vertinate portalą www.ikimokyklinis.lt ir jame skelbiamą informaciją? PASTABA: pateikiami vidutiniai teiginių vertinimai skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reškia, kad vertinimas yra visiškai blogas, o 5, kad labai geras. Portalowww.ikimokyklinis.ltvertinimas–vidutinėsreikšmės 22
 • 25. ► TEISINĖS INFORMACIJOS: teisininkų konsultacijų; teisės aktų projektų; daugiau teisinės informacijos, kas priklauso tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, lengvatos jiems. ►METODINĖS INFORMACIJOS: metodinių naujovių; kaip dirbti su vaikais, turinčiais dėmesio, emocinių sutrikimų?; priešmokyklinio ugdymo grupių, prie kurių prijungta ikimokyklinė grupė, ugdymo metodika; specialiųjų poreikių vaikų ugdymas; gabių vaikų ugdymas; autizmo sindromą turinčių vaikų ugdymas; kūrybiškumo ugdymas. ►UGDYMO PROGRAMŲ, VEIKLŲ IR KT. PAVYZDŽIŲ: vaikų ugdymo programų, planų pavyzdžių; atvirų veiklų pavyzdžių; pavyzdžių, kuriuos galima pritaikyti savo veiklose; žaidimų įvairioms kompetencijoms ugdyti pavyzdžių. ►GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ: sėkmingos ugdymo praktikos dalybų, panaudojant į IPUP projekto rezultatus; kitų šalių patirties, ikimokyklinės įstaigos ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo gerosios darbo patirties sklaidos, ryškių savitų darželių darbo pavyzdžių. ►STRAIPSNIŲ TAM TIKROMIS TEMOMIS: vaikų sveikatinimo straipsnių; straipsnių tėvams apie tėvystę; pagalbos vaikui specialistų dalykinių straipsnių, psichologinių straipsnių; probleminių straipsnių vaikų ugdymo tematika. ► INFORMACIJOS APIE KONKURSUS, PROJEKTUS, ATVIRŲ DURŲ DIENAS: ES paramos programų ir konkursų; skelbiamų projektų, kuriuose galėtų dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigos; informacijos apie "atvirų durų dienas" švietimo įstaigose. . Informacija,kuriospasigendama/pageidaujamaportale www.ikimokyklinis.lt 23
 • 26. N=410 KLAUSIMAS: Ar seniai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt? Lankymosiportalewww.ikimokyklinis.lttrukmė 24
 • 27. Portalowww.ikimokyklinis.ltpatrauklumas N=410 KLAUSIMAS: Ar, Jūsų nuomone, per tą laiką portalas www.ikimokyklinis.lt tapo patrauklesnis, įdomesnis? 25
 • 28. N=410 KLAUSIMAS: Ar seniai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt? 26 Ar seniai lankotės portale www.ikimokyklinis.lt? Iki 3 mėnesių 3-12 mėnesių 1-2 metai Daugiau nei 2 metai Ar, Jūsų nuomone, per tą laiką portalas www.ikimoky klinis.lt tapo patrauklesnis, įdomesnis? Tapo daug patrauklesniu ir įdomesniu; 38,9% 33,3% 29,6% 41,9% Tapo šiek tiek patrauklesniu ir įdomesniu 33,3% 42,9% 45,6% 45,9% Išliko toks pats 27,8% 23,8% 24,0% 11,4% Tapo šiek tiek mažiau patrauklesniu ir įdomesniu 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% Tapo daug mažiau patrauklesniu ir įdomesniu 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% Portalowww.ikimokyklinis.ltpatrauklumaslyginantsulankymosijame trukme
 • 29. PRIEDAS NR. 1 TYRIMO KLAUSIMYNAS 27