SlideShare a Scribd company logo
Projektas
“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
       plėtra” (IPUP)
Portalotyrimas
Apie tyrimą   Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tikslinių grupių poreikius ir jų patenkinimo lygį
   Tyrimo uždaviniai:      išsiaiškinti, kokią vietą interneto svetainės užima kitų
   informacijos šaltinių atžvilgiu; išsiaiškinti, kokia informacija portalo skaitytojams
   yra aktuali ir kiek portalas patenkina informacijos suteikimo poreikį; sužinoti, kaip
   portalo skaitytojai vertina įvairius portalo medžiagos ir informacijos turinio aspektus

   Tyrimo metodas: respondentai buvo apklausti internetu arba pildė anketas raštu
   Tyrimo data: tyrimas atliktas 2012 m. kovo – birželio mėn.
   Vykdytojai:  Daiva Dočkienė, Jolanta Augustaitė, Vigilija Gudauskytė, Edmundas
   Bražėnas
Apklaustųjų grupės
Apklaustųjų grupės

Tyrimo metu apklausti 537 (313+224) respondentai
         Tėvai
         41,7%
                          Specialistai
                           58,3%
Specialistų socialinės-
demografinės charakteristikos
Specialistų socialinės-demografinės charakteristikos - I


Pagal gyvenamąją vietą

                    5 didieji
                    miestai
                    41,9%


 Kita
 58,1%
                          Vilnius        Kaunas
                                      4,5%  Klaipėda
                          15,7%
                                           6,4%

                                          Šiauliai
                                           9,3%


             Kiti miestai
              58,1%


                               Panevėžys
                                6,1%
N-313
Specialistų socialinės-demografinės charakteristikos - II


Pagal pareigas / atliekamą darbą
                               Direktorius,
                               direktoriaus
               Kita
                               pavaduotojas
              8,0%
    Švietimo pagalbos                    34,8%
      specialistas
        9,3%
               Pedagogas
                47,9%
N-313
Specialistų socialinės-demografinės charakteristikos - III


Pagal darbo stažą
                31 m. ir daugiau   iki 5 m.
                  17,6%       14,1% 6-10 m.
                               9,5%
                                   11-20 m.
                                   22,2%
          21-30 m.
           36,6%
N-313
Tėvų socialinės-demografinės
   charakteristikos
Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - I


                Vyrai
Pagal lytį           4,9%
           Moterys
           95,1%
                           46 m. ir daugiau
                      41-45 m.    6,3%
                       9,5%


       Pagal amžių


                                        iki 30 m.
                                         33,0%
                    36-40 m.
                    16,7%
                                  31-35 m.
N-224
                                   34,4%
Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - II


Pagal gyvenamąją vietą


  Kita
 41,5%
                      5 didieji miestai
                        58,5%
           Kiti miestai                          Vilnius
            41,5%                            38,8%
                Panevėžys
                 1,3%                   Kaunas
                         Šiauliai    Klaipėda
N-224                       4,5%      4,5%   9,4%
Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - III


Pagal tautybę

          lenkai         kita / nenurodyta
           4,0%             4,5%
        rusai
        2,2%
                          lietuviai
                           89,3%
N-224
Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - IV


Pagal užsiėmimą
                 Kita
         Nedirbantis             Pats sau
                8,9%
          4,5%               darbdavys
                            6,3%
    Vaiko priežiūros                     Samdomas
     atostogose                       darbuotojas
      21,9%                         58,5%
N-224
Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - V


                          turi 3 ir daugiau  neturi ikimokyklinio
                             vaikų      amžiaus vaikų
                             4,5%         9,4%
Ar šeima turi ikimokyklinio
                turi 2 vaikus
amžiaus vaikų?
                  23,7%
                                         turi 1 vaiką
                                           62,5%


                       ne
                      24,6%
Ar kuris nors iš vaikų lanko
ikimokyklinio ugdymo įstaigą?
                                            taip
                                            75,4%
  N-224
Informacijos šaltinių svarba
Informacijos šaltinių svarba                                Specialistai     Tėvai     Viso


                                                    4,14
        Kolegų atsiliepimai                               4,05
                                                     4,20
                                                          4,37
  Ministerijos teikiama informacija                             4,01
                                                                4,63
                                                            4,48
   Internetas, interneto svetainės                                         4,44
                                                             4,51
                                                      4,22
       Seminarai, mokymai                3,61
                                                                 4,66
                                3,57
         Regioninė spauda   3,07
                                           3,92
Nacionalinė spauda (Lietuvos rytas,               3,62
                        3,27
      Respublika)                             3,86
                         3,35
       Radijas, radijo laidos  3,10
                             3,53
                                        3,81
           TV, TV laidos               3,63
                                            3,95

            Mažiau3,0
               svarbu           3,5                 4,0             4,5  Labai svarbu
                                                                      5,0
     Ar jums svarbūs šie informacijos apie ikimokyklinį ugdymą šaltiniai. Vertinkite 5 balų skalėje, kur 1 reiškia, kad
     šaltinis nėra svarbus (ten neieškote, nerandate informacijos), o 5, kad jis labai svarbus.
Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą poreikis    Informacijos tikrai               Nežinau, negaliu              Taip, informacijos
       trūksta                    pasakyti                yra pakankamai
       14,2%                      3,4%                     29,2%
    Informacijos yra,
     be galėtų būti
       daugiau
       53,3%
      Ar, jums pakanka informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą, ar visada randate jus dominančios
N-537    medžiagos ar informacijos?
Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą poreikis
                                       Nežinau, negaliu
                                                    Taip, informacijos
                      Informacijos tikrai         pasakyti
                                                    yra pakankamai
                        trūksta              1,9%
                                                       32,9%
                        10,9%    Specialistai


                     Informacijos yra,
                      be galėtų būti
                       daugiau
                        54,3%                                     Nežinau, negaliu   Taip, informacijos
                    Informacijos tikrai          pasakyti      yra pakankamai
                      trūksta              5,4%          24,1%
                      18,8%
    Tėvai

                        Informacijos yra,
                         be galėtų būti
                           daugiau
                           51,8%
   Ar, jums pakanka informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą, ar visada randate jus dominančios
   medžiagos ar informacijos?
Išsamesnės informacijos poreikis

MOKYMAI IR UGDYMAS: (naujų metodinių leidinių, meninio ugdymo klausimai,
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, nuotolinio
mokymo temos, etnokultūros ugdymo klausimai, straipsnių pristatymai, psichologinės
informacijos, metodinių-vaizdinių priemonių muzikiniam ikimokyklinio amžiaus vaikų
ugdymui ir t.t.ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI / ŠVIETIMO SISTEMOS INFORMACIJA:
(trūksta informacijos apie ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą: pedagoginę
priežiūrą, higienos normos reikalavimų laikymąsi ir kt., informacijos apie respublikinius
ir tarptautinius projektus, kuriuose galėtų dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų      Specialistai
specialistai, apie pedagogų atestaciją, savianalizę, ministerijos teikiama informacija,
aiškių reikalavimų apie auklėtojų kvalifikacijos kėlimą, ikimokyklinio ugdymo įstaigų
steigimas ir t.t.


GEROJI PRAKTIKA
(kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp darželio auklėtojų ir vaiko tėvų, gerosios patirties
iš užsienio šalių, daugiavaikių šeimų gyvenimiškos patirties, praktiniai patarimai, kaip    Tėvai
patiems tėvams imtis ugdymo veiklų šeimose ir susibūrus kelioms šeimoms, apie
įvairius seminarus, mokymus, paskaitas, susitikimus su įdomiais žmonėmis,
besidalinančiais patirtimi dirbant su vaikais
Požiūris į ikimokyklinio /
priešmokyklinio ugdymo problemas
       Lietuvoje
Aktualiausios ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje


                                Specialistai     Tėvai   Viso


                                        3,50
     Prastas vaikų maitinimas                               3,84
                                3,25
                                                               4,57
Sumažintas finansavimas darželiams                                          4,37
                                                                   4,71
                                   3,37
Nepakankama pedagogų kvalifikacija                    3,52
                                 3,26
                        2,92
         Nėra vyrų auklėtojų   2,67
                             3,10
                                         3,59
     Dideli mokesčiai už darželį                        3,63
                                         3,56
                                                 3,91
        Pedagogų senėjimas                               3,82
                                                   3,98
                                               3,77
  Darželių ir vietų juose trūkumas                                     4,12
                                        3,52

                  2,5       3,0             3,5           4,0         4,5       5,0

            Mažiau aktualu                                              Labai aktualu
      Kalbant apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą Lietuvoje, jūsų manymu, kiek svarbios ir aktualios Lietuvoje yra
      šios problemos?
Kitos aktualios ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos

ŠVIETIMO SISTEMOS FINANSAVIMAS – (kylantys mokesčiai už vaikų išlaikymą, prasta
materialinė grupių aplinka: seni žaislai, baldai ir t.t.; pastatų, kiemų renovacija, seni vamzdynai ir
pan.; pedagogų darbo užmokestis; mažinami darželio aptarnaujančio personalo etatai, didinami
darbo krūviai ir t.t.

PEDAGOGŲ, VADOVŲ KVALIFIKACIJA, PROFESIONALUMAS, MOTYVACIJA – ( žema
pedagogų kvalifikacija, nemotyvuoti pedagogai, kūrybiškumo stoka, ikimokyklinukų pedagogų ir
tėvų psichologinio švietimo trūkumas; auklėtojos padėjėjomis dirba visiškai atsitiktiniai žmonės;
direktorių nenoras keisti įsisenėjusio darbo modelio;

TĖVŲ POŽIŪRIS Į UGDYMĄ, JŲ SANTYKIS SU PEDAGOGAIS – ( tėvų švietimas; per mažas
tėvų rūpestis vaikais; pedagogo profesijos nuvertinimas; mažas tėvų domėjimasis vaikų ugdymu
ir minimalus jų dalyvavimas institucijų gyvenime ir pan.

SĄLYGOS VAIKAMS – (prastas vaikų maitinimas, sergamumas, menkas sveiko gyvenimo
propagavimas, vaikų saugumo užtikrinimas, per didelis vaikų skaičius grupėse, mišrios grupės,
renginių kiekybė, renginių planavimas, kompiuterizavimas ir pan.

BIUROKRATINIAI SUVARŽYMAI, ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI – (higienos normos; reikia
teisinių garantijų nuo nelaimingų atsitikimų, biurokratija, popierizmas, krepšelio lėšų panaudojimo
apribojimai, darželiams priskirta daug nespecifinių įpareigojimų (viešieji pirkimai) ir pan.

ŠALIES SOCIALINĖS-EKONOMINĖS PROBLEMOS - vaikų mažėjimas, tėvų emigracija į
užsienį; smurtas prieš vaikus; nuolatinės reformos, jokio stabilumo ir nuoseklumo; siauras
ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas (ypač kaimiškose vietovėse); politikai labai greitai užmiršta,
kad ir jie turėjo mažų vaikų
www.ikimokyklinis.lt
žinomumas ir vertinimas
www.ikimokyklinis.lt žinomumas       Ar Jums teko lankytis interneto svetainėje www.ikimokyklinis.lt?
                     Taip  Ne
     Viso              83,1%              16,9%
     Tėvai          65,2%              34,8%
  Specialistai                95,8%               4,2%       0%     20%     40%       60%    80%       100%
www.ikimokyklinis.lt lankymosi dažnis
    Per paskutinius 12 mėn., kaip dažnai lankėtės svetainėje www.ikimokyklinis.lt?         Kiekvieną, beveik kiekvieną dieną  Kartą per savaitę
         Kartą per mėnesį           Kartą per 3 mėnesius
         Rečiau
    Viso (n-446)    17,3%       37,0%           25,3%   9,9%  10,5%    Tėvai (n-146) 4,8%   21,2%       30,8%        19,2%      24,0% Specialistai (n-300)    23,3%           44,7%          22,7%   5,3%
                                               4,0%


          0%       20%     40%       60%      80%       100%
Požiūris į specializuotas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo
interneto svetaines

        Ar, Jūsų nuomone, apskritai reikalingos tokios specializuotos
        ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo interneto svetainės?

    Labai reikalingos  Reikalingos  Mažai reikalingos arba visiškai nereikalingos  Nežinau


                                               ,9%

    Viso (n-446)            65,9%                 30,7%
                                                 2,5%
                                               1,4%

    Tėvai (n-146)           58,2%                37,7%
                                                 2,7%
                                               ,7%

 Specialistai (n-300)            69,7%                 27,3%
                                                2,3%

          0%      20%       40%      60%      80%      100%
Ki
                                                                  In       tų
                                                                   fo
                                                                     rm šal
                                                                       a c ių p
                                                                          ija      a
                                                                            ug t irt i
                                                                              da s ik
                                                                                 nt      im
                                                                                  ie
                                                                                    m      ok
                                                                                             y
                                                                                      s
                                                                                       sp klin
                                                                                          ec      io
                                                                                            ia       ug
                                                                                             lių       dy
                                                                                                                 Blogas vertinimas
                                                                                In               jų        m
                                                                                  fo               po       o
                                                                                    rm
                                                                                                     re      sr
                                                                                                                           3,40
                                                                                                                               3,50
                                                                                                                                  3,60
                                                                                                                                      3,70
                                                                                                                                         3,80
                                                                                                                                             3,90
                                                                                                                                                4,00
                                                                                                                                                    4,10
                                                                                                                                                       4,20
                                                                                                                                                           4,30
                                                                                                                                                              Geras vertinimas 4,40

                                                                                      ac               ik       it y
                                                              Ki                          ija        D       ių        je
                                                               tų            In               ap       isk      va
                                                                 sp            fo               ie               ik
                                                                               rm                      us
                                                                   ec              ac              re       i       us
                                                                    ia               ija             ng jų f o
                                                                      lis                             in       ru
                                                                        tų              ap
                                                                                               Te ius             m
                                                                           (p             ie
                                                                            ed              ed      is       va ai
                                                                                                                                                    viso

                                                                                                            ik
                                                                                                                                                    tėvai                                                                              ag               uk inė              am
                                                                                 og              ac      in          s
                                                                                   ų,              in      fo
                                                                                     lo      Va es rma
                                                                                       go       i       pr        c
                                                                                         pe ko             og ija
                                                                                                  sv        ra
                                                                                                                                                    specialistai
                                                                                           dų         ei
                                                                                      Va       ir       ka ma
                                                                                          iko kt .           to       s
                                                                                             ka ) ko s te
                                                                                               lb       ns        m
                                                                                          Ps os            ul       os
                                                                                            ic       ug      ta
                                                                                                            ci
                                                                                              ho        dy       jo
                                                                                                lo               s
                                                                                                  g o mo
                                                                G                     Va               ko      te
                                                                 al
                                                                   im             In      iko       M       ns mo
                                                                                   fo              et                s
                                                                    yb
                                                                      ė              rm ug            o      ul
                                                                                                           ta
                                                                 In       at              ac      dy din              ci
                                                                                                               j
                                                                  fo
                                                                                                                                                                          Svetainės www.ikimokyklinis.lt vertinimas
                                                                    rm sis                   ija mo ė m os
                                                                                    In       ap       ir       ed
                                                                      ac iųs
                                                                        ija     ti      fo               r        ži
                                                                                 do rm ie le aid                        ag
                                                                           iš
                                                                            dė      ku      ac       id      os        a
                                                                                     m       ija      in
                                                                              st
                                                                                y      en       at      iu tem
                                                                           Sv t a            tu      na s v             os
                                                                             et      ai       s,       uj      ai
                                                                              ai      šk               in      ka
                                                                                       ia me             am m
                       www.ikimokyklinis.lt.
                                                                                nė
                                                                                   s      i,       to        a       s
                                                                                     ak len           di        nu
                                                                                                    nę
                                                                                      tu      gv
                                                                                                a       m       o
                                                                                        al                ed lat
                                                                                          um       ra
                                                                                             a s st i          žia
                                                                                         Sv      Ju info gą
                                                                                                  m       rm
                                                                                           et
                                                                                             ai      s
                                                                                               nė      as aci
                                                                                                        m        ją
                                                                                                 s        en
                                                                                                   di         iš
                                                                                                     za         ka
                                                                                                       in          i
                                                                                                         as
                                                                                                           ,š
                                                                                                              rif
                                                                                                                ta
                                                                                                                  s
5, kur 1 reiškia labai blogas vertinimas, nuomonė nepalanki, o 5 - labai geras vertinimas, nuomonė labai palanki.
Norėtumėme sužinoti, kaip vertinate svetainę www.ikimokyklinis.lt. Skirtingus jos aspektus įvertinkite skalėje nuo 1 iki
Ki
                                                                  In       tų
                                                                   fo
                                                                     rm šal
                                                                       a c ių p
                                                                          ija      a
                                                                            ug t irt i
                                                                              da s ik
                                                                                 nt      im
                                                                                  ie
                                                                                    m      ok
                                                                                             y
                                                                                      s
                                                                                       sp klin
                                                                                          ec      io
                                                                                            ia       ug
                                                                                             lių       dy
                                                                                                                 Blogas vertinimas
                                                                                In               jų        m
                                                                                  fo               po       o
                                                                                    rm
                                                                                                     re      sr
                                                                                                                           3,40
                                                                                                                               3,50
                                                                                                                                  3,60
                                                                                                                                      3,70
                                                                                                                                         3,80
                                                                                                                                             3,90
                                                                                                                                                4,00
                                                                                                                                                    4,10
                                                                                                                                                       4,20
                                                                                                                                                           4,30
                                                                                                                                                              Geras vertinimas 4,40

                                                                                      ac               ik       it y
                                                              Ki                          ija        D       ių        je
                                                               tų            In               ap       isk      va
                                                                 sp            fo               ie               ik
                                                                               rm                      us
                                                                   ec              ac              re       i       us
                                                                    ia               ija             ng jų f o
                                                                      lis                             in       ru
                                                                        tų              ap
                                                                                               Te ius             m
                                                                           (p             ie
                                                                            ed              ed      is       va ai
                                                                                                                                                    viso

                                                                                                            ik
                                                                                                                                                    tėvai                                                                              ag               uk inė              am
                                                                                 og              ac      in          s
                                                                                   ų,              in      fo
                                                                                     lo      Va es rma
                                                                                       go       i       pr        c
                                                                                         pe ko             og ija
                                                                                                  sv        ra
                                                                                                                                                    specialistai
                                                                                           dų         ei
                                                                                      Va       ir       ka ma
                                                                                          iko kt .           to       s
                                                                                             ka ) ko s te
                                                                                               lb       ns        m
                                                                                          Ps os            ul       os
                                                                                            ic       ug      ta
                                                                                                            ci
                                                                                              ho        dy       jo
                                                                                                lo               s
                                                                                                  g o mo
                                                                G                     Va               ko      te
                                                                 al
                                                                   im             In      iko       M       ns mo
                                                                                   fo              et                s
                                                                    yb
                                                                      ė              rm ug            o      ul
                                                                                                           ta
                                                                 In       at              ac      dy din              ci
                                                                                                               j
                                                                  fo
                                                                                                                                                                          Svetainės www.ikimokyklinis.lt vertinimas
                                                                    rm sis                   ija mo ė m os
                                                                                    In       ap       ir       ed
                                                                      ac iųs
                                                                        ija     ti      fo               r        ži
                                                                                 do rm ie le aid                        ag
                                                                           iš
                                                                            dė      ku      ac       id      os        a
                                                                                     m       ija      in
                                                                              st
                                                                                y      en       at      iu tem
                                                                           Sv t a            tu      na s v             os
                                                                             et      ai       s,       uj      ai
                                                                              ai      šk               in      ka
                                                                                       ia me             am m
                       www.ikimokyklinis.lt.
                                                                                nė
                                                                                   s      i,       to        a       s
                                                                                     ak len           di        nu
                                                                                                    nę
                                                                                      tu      gv
                                                                                                a       m       o
                                                                                        al                ed lat
                                                                                          um       ra
                                                                                             a s st i          žia
                                                                                         Sv      Ju info gą
                                                                                                  m       rm
                                                                                           et
                                                                                             ai      s
                                                                                               nė      as aci
                                                                                                        m        ją
                                                                                                 s        en
                                                                                                   di         iš
                                                                                                     za         ka
                                                                                                       in          i
                                                                                                         as
                                                                                                           ,š
                                                                                                              rif
                                                                                                                ta
                                                                                                                  s
5, kur 1 reiškia labai blogas vertinimas, nuomonė nepalanki, o 5 - labai geras vertinimas, nuomonė labai palanki.
Norėtumėme sužinoti, kaip vertinate svetainę www.ikimokyklinis.lt. Skirtingus jos aspektus įvertinkite skalėje nuo 1 iki
Ki
                                                                  In       tų
                                                                   fo
                                                                     rm šal
                                                                       a c ių p
                                                                          ija      a
                                                                            ug t irt i
                                                                              da s ik
                                                                                 nt      im
                                                                                  ie
                                                                                    m      ok
                                                                                             y
                                                                                      s
                                                                                       sp klin
                                                                                          ec      io
                                                                                            ia       ug
                                                                                             lių       dy
                                                                                                                 Blogas vertinimas
                                                                                In               jų        m
                                                                                  fo               po       o
                                                                                    rm
                                                                                                     re      sr
                                                                                                                           3,40
                                                                                                                               3,50
                                                                                                                                  3,60
                                                                                                                                      3,70
                                                                                                                                         3,80
                                                                                                                                             3,90
                                                                                                                                                4,00
                                                                                                                                                    4,10
                                                                                                                                                       4,20
                                                                                                                                                           4,30
                                                                                                                                                              Geras vertinimas 4,40

                                                                                      ac               ik       it y
                                                              Ki                          ija        D       ių        je
                                                               tų            In               ap       isk      va
                                                                 sp            fo               ie               ik
                                                                               rm                      us
                                                                   ec              ac              re       i       us
                                                                    ia               ija             ng jų f o
                                                                      lis                             in       ru
                                                                        tų              ap
                                                                                               Te ius             m
                                                                           (p             ie
                                                                            ed              ed      is       va ai
                                                                                                                                                    viso

                                                                                                            ik
                                                                                                                                                    tėvai                                                                              ag               uk inė              am
                                                                                 og              ac      in          s
                                                                                   ų,              in      fo
                                                                                     lo      Va es rma
                                                                                       go       i       pr        c
                                                                                         pe ko             og ija
                                                                                                  sv        ra
                                                                                                                                                    specialistai
                                                                                           dų         ei
                                                                                      Va       ir       ka ma
                                                                                          iko kt .           to       s
                                                                                             ka ) ko s te
                                                                                               lb       ns        m
                                                                                          Ps os            ul       os
                                                                                            ic       ug      ta
                                                                                                            ci
                                                                                              ho        dy       jo
                                                                                                lo               s
                                                                                                  g o mo
                                                                G                     Va               ko      te
                                                                 al
                                                                   im             In      iko       M       ns mo
                                                                                   fo              et                s
                                                                    yb
                                                                      ė              rm ug            o      ul
                                                                                                           ta
                                                                 In       at              ac      dy din              ci
                                                                                                               j
                                                                  fo
                                                                                                                                                                          Svetainės www.ikimokyklinis.lt vertinimas
                                                                    rm sis                   ija mo ė m os
                                                                                    In       ap       ir       ed
                                                                      ac iųs
                                                                        ija     ti      fo               r        ži
                                                                                 do rm ie le aid                        ag
                                                                           iš
                                                                            dė      ku      ac       id      os        a
                                                                                     m       ija      in
                                                                              st
                                                                                y      en       at      iu tem
                                                                           Sv t a            tu      na s v             os
                                                                             et      ai       s,       uj      ai
                                                                              ai      šk               in      ka
                                                                                       ia me             am m
                       www.ikimokyklinis.lt.
                                                                                nė
                                                                                   s      i,       to        a       s
                                                                                     ak len           di        nu
                                                                                                    nę
                                                                                      tu      gv
                                                                                                a       m       o
                                                                                        al                ed lat
                                                                                          um       ra
                                                                                             a s st i          žia
                                                                                         Sv      Ju info gą
                                                                                                  m       rm
                                                                                           et
                                                                                             ai      s
                                                                                               nė      as aci
                                                                                                        m        ją
                                                                                                 s        en
                                                                                                   di         iš
                                                                                                     za         ka
                                                                                                       in          i
                                                                                                         as
                                                                                                           ,š
                                                                                                              rif
                                                                                                                ta
                                                                                                                  s
5, kur 1 reiškia labai blogas vertinimas, nuomonė nepalanki, o 5 - labai geras vertinimas, nuomonė labai palanki.
Norėtumėme sužinoti, kaip vertinate svetainę www.ikimokyklinis.lt. Skirtingus jos aspektus įvertinkite skalėje nuo 1 iki
Ačiū už dėmesį!

More Related Content

Viewers also liked

vu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birutevu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birute
SUEFUSK
 
Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Ekologinis ugdymas
Ekologinis ugdymasEkologinis ugdymas
Ekologinis ugdymas
Irma Kavoliūnienė
 
Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2
makonf2013
 
Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybeiUgdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Jolanta Varanaviciene
 
Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
SUEFUSK
 
Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Jasiunaites pranesimas vu_2013
Jasiunaites pranesimas vu_2013Jasiunaites pranesimas vu_2013
Jasiunaites pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Adomovic pranesimas vu_2013
Adomovic pranesimas vu_2013Adomovic pranesimas vu_2013
Adomovic pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
SUEFUSK
 
Ikimokyklinis ugdymas Rusijoje
Ikimokyklinis ugdymas RusijojeIkimokyklinis ugdymas Rusijoje
Ikimokyklinis ugdymas Rusijoje
SUEFUSK
 
vu2015konf_Lasiene sarkauskiene
vu2015konf_Lasiene sarkauskienevu2015konf_Lasiene sarkauskiene
vu2015konf_Lasiene sarkauskiene
SUEFUSK
 
Nemaniunienes pranesimas vu_2013
Nemaniunienes pranesimas vu_2013Nemaniunienes pranesimas vu_2013
Nemaniunienes pranesimas vu_2013
SUEFUSK
 
Pranešimas apie ugdymą netradicinėse erdvse3
Pranešimas apie ugdymą netradicinėse erdvse3Pranešimas apie ugdymą netradicinėse erdvse3
Pranešimas apie ugdymą netradicinėse erdvse3
SUEFUSK
 

Viewers also liked (20)

vu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birutevu2015konf_Vitkauskiene birute
vu2015konf_Vitkauskiene birute
 
Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013Musneckienes pranesimas vu_2013
Musneckienes pranesimas vu_2013
 
Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013Petrauskienes pranesimas vu_2013
Petrauskienes pranesimas vu_2013
 
Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013Elsterienes pranesimas vu_2013
Elsterienes pranesimas vu_2013
 
Ekologinis ugdymas
Ekologinis ugdymasEkologinis ugdymas
Ekologinis ugdymas
 
Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2Gamtos stebejimai 2
Gamtos stebejimai 2
 
Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013Ravkiene pranesimas vu_2013
Ravkiene pranesimas vu_2013
 
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013Vaicaitytes pranesimas vu_2013
Vaicaitytes pranesimas vu_2013
 
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybeiUgdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
Ugdymo strategijų įtaka ugdymo kokybei
 
Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013Gudziunienes pranesimas vu_2013
Gudziunienes pranesimas vu_2013
 
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
Liupkeviciutes lysves pasaka pranesimas_vu_2013
 
Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013Kelpsienes pranesimas vu_2013
Kelpsienes pranesimas vu_2013
 
Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013Jacevicienes pranesimas vu_2013
Jacevicienes pranesimas vu_2013
 
Jasiunaites pranesimas vu_2013
Jasiunaites pranesimas vu_2013Jasiunaites pranesimas vu_2013
Jasiunaites pranesimas vu_2013
 
Adomovic pranesimas vu_2013
Adomovic pranesimas vu_2013Adomovic pranesimas vu_2013
Adomovic pranesimas vu_2013
 
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
Pudziuvelienes pranesimas vu 2013
 
Ikimokyklinis ugdymas Rusijoje
Ikimokyklinis ugdymas RusijojeIkimokyklinis ugdymas Rusijoje
Ikimokyklinis ugdymas Rusijoje
 
vu2015konf_Lasiene sarkauskiene
vu2015konf_Lasiene sarkauskienevu2015konf_Lasiene sarkauskiene
vu2015konf_Lasiene sarkauskiene
 
Nemaniunienes pranesimas vu_2013
Nemaniunienes pranesimas vu_2013Nemaniunienes pranesimas vu_2013
Nemaniunienes pranesimas vu_2013
 
Pranešimas apie ugdymą netradicinėse erdvse3
Pranešimas apie ugdymą netradicinėse erdvse3Pranešimas apie ugdymą netradicinėse erdvse3
Pranešimas apie ugdymą netradicinėse erdvse3
 

Portalo ikimokyklinis.lt tyrimo pristatymas 2012-06-15

 • 3. Apie tyrimą Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tikslinių grupių poreikius ir jų patenkinimo lygį Tyrimo uždaviniai: išsiaiškinti, kokią vietą interneto svetainės užima kitų informacijos šaltinių atžvilgiu; išsiaiškinti, kokia informacija portalo skaitytojams yra aktuali ir kiek portalas patenkina informacijos suteikimo poreikį; sužinoti, kaip portalo skaitytojai vertina įvairius portalo medžiagos ir informacijos turinio aspektus Tyrimo metodas: respondentai buvo apklausti internetu arba pildė anketas raštu Tyrimo data: tyrimas atliktas 2012 m. kovo – birželio mėn. Vykdytojai: Daiva Dočkienė, Jolanta Augustaitė, Vigilija Gudauskytė, Edmundas Bražėnas
 • 5. Apklaustųjų grupės Tyrimo metu apklausti 537 (313+224) respondentai Tėvai 41,7% Specialistai 58,3%
 • 7. Specialistų socialinės-demografinės charakteristikos - I Pagal gyvenamąją vietą 5 didieji miestai 41,9% Kita 58,1% Vilnius Kaunas 4,5% Klaipėda 15,7% 6,4% Šiauliai 9,3% Kiti miestai 58,1% Panevėžys 6,1% N-313
 • 8. Specialistų socialinės-demografinės charakteristikos - II Pagal pareigas / atliekamą darbą Direktorius, direktoriaus Kita pavaduotojas 8,0% Švietimo pagalbos 34,8% specialistas 9,3% Pedagogas 47,9% N-313
 • 9. Specialistų socialinės-demografinės charakteristikos - III Pagal darbo stažą 31 m. ir daugiau iki 5 m. 17,6% 14,1% 6-10 m. 9,5% 11-20 m. 22,2% 21-30 m. 36,6% N-313
 • 11. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - I Vyrai Pagal lytį 4,9% Moterys 95,1% 46 m. ir daugiau 41-45 m. 6,3% 9,5% Pagal amžių iki 30 m. 33,0% 36-40 m. 16,7% 31-35 m. N-224 34,4%
 • 12. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - II Pagal gyvenamąją vietą Kita 41,5% 5 didieji miestai 58,5% Kiti miestai Vilnius 41,5% 38,8% Panevėžys 1,3% Kaunas Šiauliai Klaipėda N-224 4,5% 4,5% 9,4%
 • 13. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - III Pagal tautybę lenkai kita / nenurodyta 4,0% 4,5% rusai 2,2% lietuviai 89,3% N-224
 • 14. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - IV Pagal užsiėmimą Kita Nedirbantis Pats sau 8,9% 4,5% darbdavys 6,3% Vaiko priežiūros Samdomas atostogose darbuotojas 21,9% 58,5% N-224
 • 15. Tėvų socialinės-demografinės charakteristikos - V turi 3 ir daugiau neturi ikimokyklinio vaikų amžiaus vaikų 4,5% 9,4% Ar šeima turi ikimokyklinio turi 2 vaikus amžiaus vaikų? 23,7% turi 1 vaiką 62,5% ne 24,6% Ar kuris nors iš vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą? taip 75,4% N-224
 • 17. Informacijos šaltinių svarba Specialistai Tėvai Viso 4,14 Kolegų atsiliepimai 4,05 4,20 4,37 Ministerijos teikiama informacija 4,01 4,63 4,48 Internetas, interneto svetainės 4,44 4,51 4,22 Seminarai, mokymai 3,61 4,66 3,57 Regioninė spauda 3,07 3,92 Nacionalinė spauda (Lietuvos rytas, 3,62 3,27 Respublika) 3,86 3,35 Radijas, radijo laidos 3,10 3,53 3,81 TV, TV laidos 3,63 3,95 Mažiau3,0 svarbu 3,5 4,0 4,5 Labai svarbu 5,0 Ar jums svarbūs šie informacijos apie ikimokyklinį ugdymą šaltiniai. Vertinkite 5 balų skalėje, kur 1 reiškia, kad šaltinis nėra svarbus (ten neieškote, nerandate informacijos), o 5, kad jis labai svarbus.
 • 18. Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą poreikis Informacijos tikrai Nežinau, negaliu Taip, informacijos trūksta pasakyti yra pakankamai 14,2% 3,4% 29,2% Informacijos yra, be galėtų būti daugiau 53,3% Ar, jums pakanka informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą, ar visada randate jus dominančios N-537 medžiagos ar informacijos?
 • 19. Informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą poreikis Nežinau, negaliu Taip, informacijos Informacijos tikrai pasakyti yra pakankamai trūksta 1,9% 32,9% 10,9% Specialistai Informacijos yra, be galėtų būti daugiau 54,3% Nežinau, negaliu Taip, informacijos Informacijos tikrai pasakyti yra pakankamai trūksta 5,4% 24,1% 18,8% Tėvai Informacijos yra, be galėtų būti daugiau 51,8% Ar, jums pakanka informacijos apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą, ar visada randate jus dominančios medžiagos ar informacijos?
 • 20. Išsamesnės informacijos poreikis MOKYMAI IR UGDYMAS: (naujų metodinių leidinių, meninio ugdymo klausimai, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, nuotolinio mokymo temos, etnokultūros ugdymo klausimai, straipsnių pristatymai, psichologinės informacijos, metodinių-vaizdinių priemonių muzikiniam ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui ir t.t. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI / ŠVIETIMO SISTEMOS INFORMACIJA: (trūksta informacijos apie ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą: pedagoginę priežiūrą, higienos normos reikalavimų laikymąsi ir kt., informacijos apie respublikinius ir tarptautinius projektus, kuriuose galėtų dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų Specialistai specialistai, apie pedagogų atestaciją, savianalizę, ministerijos teikiama informacija, aiškių reikalavimų apie auklėtojų kvalifikacijos kėlimą, ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimas ir t.t. GEROJI PRAKTIKA (kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp darželio auklėtojų ir vaiko tėvų, gerosios patirties iš užsienio šalių, daugiavaikių šeimų gyvenimiškos patirties, praktiniai patarimai, kaip Tėvai patiems tėvams imtis ugdymo veiklų šeimose ir susibūrus kelioms šeimoms, apie įvairius seminarus, mokymus, paskaitas, susitikimus su įdomiais žmonėmis, besidalinančiais patirtimi dirbant su vaikais
 • 21. Požiūris į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemas Lietuvoje
 • 22. Aktualiausios ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos Lietuvoje Specialistai Tėvai Viso 3,50 Prastas vaikų maitinimas 3,84 3,25 4,57 Sumažintas finansavimas darželiams 4,37 4,71 3,37 Nepakankama pedagogų kvalifikacija 3,52 3,26 2,92 Nėra vyrų auklėtojų 2,67 3,10 3,59 Dideli mokesčiai už darželį 3,63 3,56 3,91 Pedagogų senėjimas 3,82 3,98 3,77 Darželių ir vietų juose trūkumas 4,12 3,52 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Mažiau aktualu Labai aktualu Kalbant apie ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą Lietuvoje, jūsų manymu, kiek svarbios ir aktualios Lietuvoje yra šios problemos?
 • 23. Kitos aktualios ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo problemos ŠVIETIMO SISTEMOS FINANSAVIMAS – (kylantys mokesčiai už vaikų išlaikymą, prasta materialinė grupių aplinka: seni žaislai, baldai ir t.t.; pastatų, kiemų renovacija, seni vamzdynai ir pan.; pedagogų darbo užmokestis; mažinami darželio aptarnaujančio personalo etatai, didinami darbo krūviai ir t.t. PEDAGOGŲ, VADOVŲ KVALIFIKACIJA, PROFESIONALUMAS, MOTYVACIJA – ( žema pedagogų kvalifikacija, nemotyvuoti pedagogai, kūrybiškumo stoka, ikimokyklinukų pedagogų ir tėvų psichologinio švietimo trūkumas; auklėtojos padėjėjomis dirba visiškai atsitiktiniai žmonės; direktorių nenoras keisti įsisenėjusio darbo modelio; TĖVŲ POŽIŪRIS Į UGDYMĄ, JŲ SANTYKIS SU PEDAGOGAIS – ( tėvų švietimas; per mažas tėvų rūpestis vaikais; pedagogo profesijos nuvertinimas; mažas tėvų domėjimasis vaikų ugdymu ir minimalus jų dalyvavimas institucijų gyvenime ir pan. SĄLYGOS VAIKAMS – (prastas vaikų maitinimas, sergamumas, menkas sveiko gyvenimo propagavimas, vaikų saugumo užtikrinimas, per didelis vaikų skaičius grupėse, mišrios grupės, renginių kiekybė, renginių planavimas, kompiuterizavimas ir pan. BIUROKRATINIAI SUVARŽYMAI, ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI – (higienos normos; reikia teisinių garantijų nuo nelaimingų atsitikimų, biurokratija, popierizmas, krepšelio lėšų panaudojimo apribojimai, darželiams priskirta daug nespecifinių įpareigojimų (viešieji pirkimai) ir pan. ŠALIES SOCIALINĖS-EKONOMINĖS PROBLEMOS - vaikų mažėjimas, tėvų emigracija į užsienį; smurtas prieš vaikus; nuolatinės reformos, jokio stabilumo ir nuoseklumo; siauras ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas (ypač kaimiškose vietovėse); politikai labai greitai užmiršta, kad ir jie turėjo mažų vaikų
 • 25. www.ikimokyklinis.lt žinomumas Ar Jums teko lankytis interneto svetainėje www.ikimokyklinis.lt? Taip Ne Viso 83,1% 16,9% Tėvai 65,2% 34,8% Specialistai 95,8% 4,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 26. www.ikimokyklinis.lt lankymosi dažnis Per paskutinius 12 mėn., kaip dažnai lankėtės svetainėje www.ikimokyklinis.lt? Kiekvieną, beveik kiekvieną dieną Kartą per savaitę Kartą per mėnesį Kartą per 3 mėnesius Rečiau Viso (n-446) 17,3% 37,0% 25,3% 9,9% 10,5% Tėvai (n-146) 4,8% 21,2% 30,8% 19,2% 24,0% Specialistai (n-300) 23,3% 44,7% 22,7% 5,3% 4,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 27. Požiūris į specializuotas ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo interneto svetaines Ar, Jūsų nuomone, apskritai reikalingos tokios specializuotos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo interneto svetainės? Labai reikalingos Reikalingos Mažai reikalingos arba visiškai nereikalingos Nežinau ,9% Viso (n-446) 65,9% 30,7% 2,5% 1,4% Tėvai (n-146) 58,2% 37,7% 2,7% ,7% Specialistai (n-300) 69,7% 27,3% 2,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 28. Ki In tų fo rm šal a c ių p ija a ug t irt i da s ik nt im ie m ok y s sp klin ec io ia ug lių dy Blogas vertinimas In jų m fo po o rm re sr 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 Geras vertinimas 4,40 ac ik it y Ki ija D ių je tų In ap isk va sp fo ie ik rm us ec ac re i us ia ija ng jų f o lis in ru tų ap Te ius m (p ie ed ed is va ai viso ik tėvai ag uk inė am og ac in s ų, in fo lo Va es rma go i pr c pe ko og ija sv ra specialistai dų ei Va ir ka ma iko kt . to s ka ) ko s te lb ns m Ps os ul os ic ug ta ci ho dy jo lo s g o mo G Va ko te al im In iko M ns mo fo et s yb ė rm ug o ul ta In at ac dy din ci j fo Svetainės www.ikimokyklinis.lt vertinimas rm sis ija mo ė m os In ap ir ed ac iųs ija ti fo r ži do rm ie le aid ag iš dė ku ac id os a m ija in st y en at iu tem Sv t a tu na s v os et ai s, uj ai ai šk in ka ia me am m www.ikimokyklinis.lt. nė s i, to a s ak len di nu nę tu gv a m o al ed lat um ra a s st i žia Sv Ju info gą m rm et ai s nė as aci m ją s en di iš za ka in i as ,š rif ta s 5, kur 1 reiškia labai blogas vertinimas, nuomonė nepalanki, o 5 - labai geras vertinimas, nuomonė labai palanki. Norėtumėme sužinoti, kaip vertinate svetainę www.ikimokyklinis.lt. Skirtingus jos aspektus įvertinkite skalėje nuo 1 iki
 • 29. Ki In tų fo rm šal a c ių p ija a ug t irt i da s ik nt im ie m ok y s sp klin ec io ia ug lių dy Blogas vertinimas In jų m fo po o rm re sr 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 Geras vertinimas 4,40 ac ik it y Ki ija D ių je tų In ap isk va sp fo ie ik rm us ec ac re i us ia ija ng jų f o lis in ru tų ap Te ius m (p ie ed ed is va ai viso ik tėvai ag uk inė am og ac in s ų, in fo lo Va es rma go i pr c pe ko og ija sv ra specialistai dų ei Va ir ka ma iko kt . to s ka ) ko s te lb ns m Ps os ul os ic ug ta ci ho dy jo lo s g o mo G Va ko te al im In iko M ns mo fo et s yb ė rm ug o ul ta In at ac dy din ci j fo Svetainės www.ikimokyklinis.lt vertinimas rm sis ija mo ė m os In ap ir ed ac iųs ija ti fo r ži do rm ie le aid ag iš dė ku ac id os a m ija in st y en at iu tem Sv t a tu na s v os et ai s, uj ai ai šk in ka ia me am m www.ikimokyklinis.lt. nė s i, to a s ak len di nu nę tu gv a m o al ed lat um ra a s st i žia Sv Ju info gą m rm et ai s nė as aci m ją s en di iš za ka in i as ,š rif ta s 5, kur 1 reiškia labai blogas vertinimas, nuomonė nepalanki, o 5 - labai geras vertinimas, nuomonė labai palanki. Norėtumėme sužinoti, kaip vertinate svetainę www.ikimokyklinis.lt. Skirtingus jos aspektus įvertinkite skalėje nuo 1 iki
 • 30. Ki In tų fo rm šal a c ių p ija a ug t irt i da s ik nt im ie m ok y s sp klin ec io ia ug lių dy Blogas vertinimas In jų m fo po o rm re sr 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 Geras vertinimas 4,40 ac ik it y Ki ija D ių je tų In ap isk va sp fo ie ik rm us ec ac re i us ia ija ng jų f o lis in ru tų ap Te ius m (p ie ed ed is va ai viso ik tėvai ag uk inė am og ac in s ų, in fo lo Va es rma go i pr c pe ko og ija sv ra specialistai dų ei Va ir ka ma iko kt . to s ka ) ko s te lb ns m Ps os ul os ic ug ta ci ho dy jo lo s g o mo G Va ko te al im In iko M ns mo fo et s yb ė rm ug o ul ta In at ac dy din ci j fo Svetainės www.ikimokyklinis.lt vertinimas rm sis ija mo ė m os In ap ir ed ac iųs ija ti fo r ži do rm ie le aid ag iš dė ku ac id os a m ija in st y en at iu tem Sv t a tu na s v os et ai s, uj ai ai šk in ka ia me am m www.ikimokyklinis.lt. nė s i, to a s ak len di nu nę tu gv a m o al ed lat um ra a s st i žia Sv Ju info gą m rm et ai s nė as aci m ją s en di iš za ka in i as ,š rif ta s 5, kur 1 reiškia labai blogas vertinimas, nuomonė nepalanki, o 5 - labai geras vertinimas, nuomonė labai palanki. Norėtumėme sužinoti, kaip vertinate svetainę www.ikimokyklinis.lt. Skirtingus jos aspektus įvertinkite skalėje nuo 1 iki