SlideShare a Scribd company logo
Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra) 11. Os espazos industriais
 
A actividade industrial Materia prima Factoría Produto semielaborado Trigo: obtido directamente da natureza. Muiño: lugar no que se transfor- ma a materia prima Fariña: Materia que serve para xerar produtos elaborados. Segunda transformación Masa : A fariña mistúrase con ou- tros ingredientes para conseguir produtos de consumo. Produto elaborado Pan : Produto preparado para ser consumido.
Atraso da industrialización en España Posicion xeográ- fica de España Custes elevados do transporte Atraso agrario Escasa demanda para os produtos industriais. Elevado interese da Débeda Pública Absorción de capitais Materias primas e fontes de enerxía escasas e de mala calidade. Custes elevados de transporte. Inestabilidade política Retracción da Inversión.
Os inicios da industrialización no século XIX
Evolución histórica do proceso industrializador en España Século XIX Desenvólvense algunhas rexións: Ca- taluña e País Vasco. O resto segue an- corado no S. Primario. 1950 Inicios da industrialización: o PIB do Sector Secundario supera ao do Sec- tor Primario. 1970 A forte dependencia exterior en materias primas e enerxéticas e, así mesmo, a ob- solescencia do sistema produtivo fixeron precisa a Reconversión Industrial. 2000 A entrada na UE provoca profundos cambios: modernización productiva, transformacións sociais, pero mantense unha feble inversión en I+D.
A industrialización no século XIX Foi un Proceso desequilibrado Nos aspectos Sectorial Espacial Desenvolve- ronse uns sectores e outros non. Industrializa- ronse unhas rexións e outras non. Comezou coa Actividade artesanal E partindo dela en Cataluña Euskadi Galicia Xorden As primeiras fábricas téx- tiles. Aparecen As primeiras siderúrxicas. Constrúense Estaleiros de Ferrol Altos fornos de Sargadelos Obradoiros téxtiles na Coruña Foi un Proceso atrasado con respecto a Europa. Debido as seguintes razóns: - Agricultura anticuada. - Burguesía descapitalizada e pouco emprendedora. - Baixo poder adquisitivo do campesi- ñado. - Inexistencia dun mercado interior. - Perda dos mercados americanos pola independencia das colonias. - Guerras da Independencia e carlistas. - Exportación sistemática de materias primas. - Política económica librecambista. Real Fábrica e altos fornos de Sargadelos
Inicios do desenvolvemento industrial (1900-1959) Baseáronse en Tiveron as seguintes Leis proteccionistas a finais do s. XIX Incremento da poboa- ción. Fases 1ª Guerra Mundial A crise de 1929 As guerras Civil e Mundial A época de Franco Provocaron o Encarecemento dos produtos de fora E a Encarecemento dos produtos de fora Demanda de produ- tos nacionais. Deu lugar ao Aumento de clientes Que impulsa O crecemento da demanda Produce un Aumento das exportacións Pero Os beneficios non se reinvis- ten na industria Xera unha Ralentización da produción Provocaron Grandes perdas económicas Segue estas pautas 1941: creación do INI Consolidación zonas indus- triais históricas 1950: ruptura do modelo autár- quico 1959: crecemento da produción de bens de equipo Cambios socio- económicos importantes Seat 1400 do ano 1953
O desenvolvemento industrial (1959-1975) Comeza co Dependeu dunha Plan de Estabilización de 1959 Política industrial Que permite A importación de b. de equipo A modernización da industria O aumento da produción Polos de desen- volvemento. Plans de desen- volvemento. Que se baseo nos Produciron Aumento da produtividade Perda inicial de p. de traballo. Crecemento da metalúrxica e a química. Solucionada pola Emigración Contribúen ao Aumento do po- der adquisitivo Que da lugar ao Incremento do consumo Como a GAEIG Que ten como finalidade O desenvolve- mento de Galicia 1964-1967 1968-1971 1972-1975 Dos anos Que pretenden A planificación e re- gulación da industria Industrializar as re- xións atrasadas. Deron lugar ao Aumento do Índice de Produ- ción Industrial
A crise da industria (1975-1984) Foi motivada pola Crise mundial do petróleo de 1973 Estivo condicionada polo Proceso de democratización de España Foron parellos Destapou as Carencias da industria Que provocou O encarecemento das materias primas O aumento do pre- zo do transporte E xuntos xeran Unha crise global Como poderían ser O atraso tecnolóxico Sectores non competitivos Estes factores Agudizaron a crise E provocaron O aumento do paro A terciarización económica
A reindustrialización a partir de 1984 Iniciase coa Lei de Reconversión Industrial Que supón A remodelación da industria A redución de secto- res obsoletos Como Siderurxia Electrodomésticos C. naval Téxtil C. electrónicos É o arbitrio de Medidas de reindustrialización Como A creación das ZUR O papel activo das institucións Que pretenden Incentivar a indus- trialización de cer- tas zonas No caso de Galicia Ferrol Vigo Coa intervención de CC. AA. U E Que impulsan Os investimentos nacionais e estranxeiros
As Zonas de Urxente Reindustrialización no territorio
A industria española actual Caracterízase por Gran investimento industrial Investimento en tecnoloxía e I+D Investimento estranxeiro Aumenta grazas aos custos de produción máis baratos en España. Nova política económica Sustitución dos plantexamen- tos proteccionistas polos liberalizadores. Privatización do sector público Venda de empresas públicas coa suposta pretensión de fa- celas máis rendibles e compe- titivas. Favorecen a Competitividade exterior
Os sectores industriais Divídense en Siderúrxico Funde os minerais para producir metais. Téxtil Fabrica tecidos con todo tipo de fibras Agroalimentario Crea produtos alimenticios me- diante conserva ou precociñado. Farmacéutico Elabora medicamentos, cosméti- cos e droguería. Construción naval Constrúe buques, plataformas e instalacións acuáticas Material eléctrico e electrónico Fabrica máquinas e material eléctrico ou electrónico Químico Produce derivados do petróleo: caucho, plástico, fibras téxtiles Automobilístico Fabrica todo tipo de vehículos para o transporte por estrada.
Localización industrial en España
Localización xeográfica da industria galega
A industrialización en Galicia 1. Características iniciais Foi tardía e mal repartida no espazo. 2. Condicións positivas Galicia conta con potencial para o desenvolvemento industrial: auga, materias primas, portos e man de obra. 3. Condicións negativas - Escaseza de vías de comunicación. - Dependencia do sector público. - Tecnoloxía anticuada. - Falta de iniciativas que favorezan o investi- - Dependencia enerxética exterior.  mento. - Man de obra pouco cualificada. - Peche de industrias pola crise financeira. 4. Características actuais - Ocupa o 30% da poboación activa. - Representa o 30% do PIB galego. - Industrias de pequena escala. - Principais sectores: agroalimentario, naval, automobilístico, madeireiro, téxtil,  siderúrxico, químico, farmacéutico.
O subsector da construción Obras públicas Durante os anos 60 construense estradas, embalses, autoestradas, portos, edificios públicos... Vivenda urbana Impulsa a construción debido á emigración do campo á cidade. Crise dos 70 Motivada polo exceso de oferta de vivendas. Renacemento dos 80 Constrúense obras públicas, os pre- zos da vivenda suben desproporcio- nadamente: burbulla inmobiliaria. Sector clave Arrastra a case todos os demais sectores industriais. Desenvolvese grazas a:
A poboación activa no sector secundario 1. Medra dende principios do século XX ata 1960, cando España se convirte nun país plenamente industrializado. 2. Pero a raíz da crise de 1970 e durante a po- lítica de reconversión dos anos 80 a poboa- ción activa no sector secundario foise re- ducindo paulatinamente. 3. factores da redu- ción: a) A reconversión Industrial. 3. factores da redu- ción: b) progresiva tercia- rización económica 4. A construción emprega a un número crecente de obreiros nos anos 90 e 2000 ata a burbulla inmobiliaria. pero os salarios son máis baixos cos da industria.
O sector secundario no ámbito da Unión Europea A entrada de España na Unión Europea pro- duciu no S. Secunda- rio as seguintes con- secuencias: 1. Aumento da com- petencia pola desa- parición dos aran- ceis aduaneiros. 2. Aumento dos inves- timentos exterio- res na industria es- ñola. 3. Peches de PEMES pola competencia de multinacionais estranxeiras. 4. Despois do Trata- de Maastrich en- trada de axudas para cohesionar o desenvolvemen- to económico. 5. Privatización de empresas públicas para evitar as axu- das estatais. 6. Mellora da compe- tividade e flexibi- lización dos mer- cados. Permitiron mellorar a estrutura industrial española

More Related Content

What's hot

Tema 6 Actividade Industrial
Tema 6 Actividade IndustrialTema 6 Actividade Industrial
Tema 6 Actividade Industrial
Rosacidgalante
 
A economía española
A economía españolaA economía española
A economía española
masinisa
 
Transformacións económicas e sociais. tema 10
Transformacións económicas e sociais. tema 10Transformacións económicas e sociais. tema 10
Transformacións económicas e sociais. tema 10
dudashistoria
 
3. A Revolución Industrial.
3. A Revolución Industrial.3. A Revolución Industrial.
3. A Revolución Industrial.
Ismael Vide González
 
A revolución industrial
A revolución industrialA revolución industrial
A revolución industrial
Manubure
 
Revolución industrial
Revolución industrialRevolución industrial
Revolución industrial
Luisa Márquez Rodríguez
 
Xeografía servizos
Xeografía servizosXeografía servizos
Xeografía servizos
masinisa
 
Actividades e espazos industriais en España
Actividades e espazos industriais en EspañaActividades e espazos industriais en España
Actividades e espazos industriais en España
profesor historia
 
Actividade económica da sociedade (ud1)
Actividade económica da sociedade (ud1)Actividade económica da sociedade (ud1)
Actividade económica da sociedade (ud1)
masinisa
 
A RevolucióN Industrial
A RevolucióN IndustrialA RevolucióN Industrial
A RevolucióN Industrial
Aulagalicia Hxg
 
Tema 4. revoluciones industriales. 3º eso
Tema 4. revoluciones industriales. 3º esoTema 4. revoluciones industriales. 3º eso
Tema 4. revoluciones industriales. 3º eso
dudashistoria
 
Tema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrialTema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrial
camposseijo
 
Tema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrialTema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrial
camposseijo
 
Unidade 6 Industria Mac
Unidade 6 Industria MacUnidade 6 Industria Mac
Unidade 6 Industria Mac
camposseijo
 
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociaisTema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
rubempaul
 
A Revolución Industrial
A Revolución IndustrialA Revolución Industrial
A Revolución Industrial
aulapdc
 
3º ESO. Tema 9: O sector secundario
3º ESO. Tema 9: O sector secundario3º ESO. Tema 9: O sector secundario
3º ESO. Tema 9: O sector secundario
rubempaul
 
O sector primario no mundo
O sector primario no mundoO sector primario no mundo
O sector primario no mundo
masinisa
 

What's hot (18)

Tema 6 Actividade Industrial
Tema 6 Actividade IndustrialTema 6 Actividade Industrial
Tema 6 Actividade Industrial
 
A economía española
A economía españolaA economía española
A economía española
 
Transformacións económicas e sociais. tema 10
Transformacións económicas e sociais. tema 10Transformacións económicas e sociais. tema 10
Transformacións económicas e sociais. tema 10
 
3. A Revolución Industrial.
3. A Revolución Industrial.3. A Revolución Industrial.
3. A Revolución Industrial.
 
A revolución industrial
A revolución industrialA revolución industrial
A revolución industrial
 
Revolución industrial
Revolución industrialRevolución industrial
Revolución industrial
 
Xeografía servizos
Xeografía servizosXeografía servizos
Xeografía servizos
 
Actividades e espazos industriais en España
Actividades e espazos industriais en EspañaActividades e espazos industriais en España
Actividades e espazos industriais en España
 
Actividade económica da sociedade (ud1)
Actividade económica da sociedade (ud1)Actividade económica da sociedade (ud1)
Actividade económica da sociedade (ud1)
 
A RevolucióN Industrial
A RevolucióN IndustrialA RevolucióN Industrial
A RevolucióN Industrial
 
Tema 4. revoluciones industriales. 3º eso
Tema 4. revoluciones industriales. 3º esoTema 4. revoluciones industriales. 3º eso
Tema 4. revoluciones industriales. 3º eso
 
Tema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrialTema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrial
 
Tema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrialTema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrial
 
Unidade 6 Industria Mac
Unidade 6 Industria MacUnidade 6 Industria Mac
Unidade 6 Industria Mac
 
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociaisTema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
 
A Revolución Industrial
A Revolución IndustrialA Revolución Industrial
A Revolución Industrial
 
3º ESO. Tema 9: O sector secundario
3º ESO. Tema 9: O sector secundario3º ESO. Tema 9: O sector secundario
3º ESO. Tema 9: O sector secundario
 
O sector primario no mundo
O sector primario no mundoO sector primario no mundo
O sector primario no mundo
 

Viewers also liked

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
Ismael Vide González
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
Ismael Vide González
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
Ismael Vide González
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
Ismael Vide González
 
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
Ismael Vide González
 
Teoria da história o conhecimento histórico (positivismo, marxismo, annales...
Teoria da história  o conhecimento histórico (positivismo, marxismo, annales...Teoria da história  o conhecimento histórico (positivismo, marxismo, annales...
Teoria da história o conhecimento histórico (positivismo, marxismo, annales...
Professor: Ellington Alexandre
 
Produção do conhecimento histórico
Produção do conhecimento históricoProdução do conhecimento histórico
Produção do conhecimento histórico
Munis Pedro
 
A Historiografia E O OfíCio Do Historiador
A Historiografia E O OfíCio Do HistoriadorA Historiografia E O OfíCio Do Historiador
A Historiografia E O OfíCio Do Historiador
Gabriel
 
Esquema Arte gótico en España
Esquema Arte gótico en EspañaEsquema Arte gótico en España
Esquema Arte gótico en España
Jose Angel Martínez
 
Historiografia da História
Historiografia da HistóriaHistoriografia da História
Historiografia da História
Cristóvão Gomes
 

Viewers also liked (11)

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
 
Os espazos industriais
Os espazos industriaisOs espazos industriais
Os espazos industriais
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
 
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
 
Teoria da história o conhecimento histórico (positivismo, marxismo, annales...
Teoria da história  o conhecimento histórico (positivismo, marxismo, annales...Teoria da história  o conhecimento histórico (positivismo, marxismo, annales...
Teoria da história o conhecimento histórico (positivismo, marxismo, annales...
 
Produção do conhecimento histórico
Produção do conhecimento históricoProdução do conhecimento histórico
Produção do conhecimento histórico
 
A Historiografia E O OfíCio Do Historiador
A Historiografia E O OfíCio Do HistoriadorA Historiografia E O OfíCio Do Historiador
A Historiografia E O OfíCio Do Historiador
 
Esquema Arte gótico en España
Esquema Arte gótico en EspañaEsquema Arte gótico en España
Esquema Arte gótico en España
 
Historiografia da História
Historiografia da HistóriaHistoriografia da História
Historiografia da História
 

Similar to 11. os espazos industriais.

Industria en España
Industria en España Industria en España
Industria en España
Agrela Elvixeo
 
Tema 9: Situación actual da industria en España e Galicia
Tema 9: Situación actual da industria en España e GaliciaTema 9: Situación actual da industria en España e Galicia
Tema 9: Situación actual da industria en España e Galicia
Gloria Martínez Marín
 
Sociais tema 5
Sociais tema 5Sociais tema 5
Sociais tema 5
ahia5
 
Sociais tema 5
Sociais tema 5Sociais tema 5
Sociais tema 5
ahia5
 
Sociais tema 5
Sociais tema 5Sociais tema 5
Sociais tema 5
ahia5
 
Economía e transformacións sociais
Economía e transformacións sociaisEconomía e transformacións sociais
Economía e transformacións sociais
Santiago Dans
 
Esquema Unidade 2
Esquema Unidade 2Esquema Unidade 2
Esquema Unidade 2
David
 
Economía E Soc Do Xix
Economía E Soc Do XixEconomía E Soc Do Xix
Economía E Soc Do Xix
camposseijo
 
Economía e sociedade do S.XX
Economía e sociedade do S.XXEconomía e sociedade do S.XX
Economía e sociedade do S.XX
camposseijo
 
Unidade 8 economía e soc do xix
Unidade 8 economía e soc do xixUnidade 8 economía e soc do xix
Unidade 8 economía e soc do xix
camposseijo
 
Unidade 8 economía e sociedade do XIX
Unidade 8 economía e sociedade do XIXUnidade 8 economía e sociedade do XIX
Unidade 8 economía e sociedade do XIX
camposseijo
 
XEO2- A industria actual
XEO2- A industria actualXEO2- A industria actual
XEO2- A industria actual
aialo1
 
A economía en españa
A economía en españaA economía en españa
A economía en españa
Luisa Márquez Rodríguez
 
Tema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrialTema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrial
camposseijo
 
Modelo e Plan de Futuro para a Economía Galega
Modelo e Plan de Futuro para a Economía GalegaModelo e Plan de Futuro para a Economía Galega
Modelo e Plan de Futuro para a Economía Galega
Marcelino Fernández Mallo
 
As transformacións socioeconómicas na españa liberal
As transformacións socioeconómicas na españa liberalAs transformacións socioeconómicas na españa liberal
As transformacións socioeconómicas na españa liberal
velazquezturnesnieves
 

Similar to 11. os espazos industriais. (20)

Industria en España
Industria en España Industria en España
Industria en España
 
Tema 9: Situación actual da industria en España e Galicia
Tema 9: Situación actual da industria en España e GaliciaTema 9: Situación actual da industria en España e Galicia
Tema 9: Situación actual da industria en España e Galicia
 
Sociais tema 5
Sociais tema 5Sociais tema 5
Sociais tema 5
 
Sociais tema 5
Sociais tema 5Sociais tema 5
Sociais tema 5
 
Sociais tema 5
Sociais tema 5Sociais tema 5
Sociais tema 5
 
Economía e transformacións sociais
Economía e transformacións sociaisEconomía e transformacións sociais
Economía e transformacións sociais
 
Esquema Unidade 2
Esquema Unidade 2Esquema Unidade 2
Esquema Unidade 2
 
Economía E Soc Do Xix
Economía E Soc Do XixEconomía E Soc Do Xix
Economía E Soc Do Xix
 
Economía e sociedade do S.XX
Economía e sociedade do S.XXEconomía e sociedade do S.XX
Economía e sociedade do S.XX
 
Dhuihd
DhuihdDhuihd
Dhuihd
 
Unidade 8 economía e soc do xix
Unidade 8 economía e soc do xixUnidade 8 economía e soc do xix
Unidade 8 economía e soc do xix
 
Unidade 8 economía e sociedade do XIX
Unidade 8 economía e sociedade do XIXUnidade 8 economía e sociedade do XIX
Unidade 8 economía e sociedade do XIX
 
Tema 4. 3º Eso
Tema 4. 3º EsoTema 4. 3º Eso
Tema 4. 3º Eso
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
XEO2- A industria actual
XEO2- A industria actualXEO2- A industria actual
XEO2- A industria actual
 
A economía en españa
A economía en españaA economía en españa
A economía en españa
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
Tema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrialTema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrial
 
Modelo e Plan de Futuro para a Economía Galega
Modelo e Plan de Futuro para a Economía GalegaModelo e Plan de Futuro para a Economía Galega
Modelo e Plan de Futuro para a Economía Galega
 
As transformacións socioeconómicas na españa liberal
As transformacións socioeconómicas na españa liberalAs transformacións socioeconómicas na españa liberal
As transformacións socioeconómicas na españa liberal
 

More from Ismael Vide González

17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
Ismael Vide González
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
Ismael Vide González
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
Ismael Vide González
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
Ismael Vide González
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
Ismael Vide González
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
Ismael Vide González
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
Ismael Vide González
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
Ismael Vide González
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
Ismael Vide González
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
Ismael Vide González
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
Ismael Vide González
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
Ismael Vide González
 
15. a descolonización
15. a descolonización15. a descolonización
15. a descolonización
Ismael Vide González
 
14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo
Ismael Vide González
 
Ud. 1 Xeo
Ud. 1 XeoUd. 1 Xeo
Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.
Ismael Vide González
 
7. O Imperialismo
7. O Imperialismo7. O Imperialismo
7. O Imperialismo
Ismael Vide González
 

More from Ismael Vide González (20)

17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
R. sacra
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
 
5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
2. O clima.
 
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
 
15. a descolonización
15. a descolonización15. a descolonización
15. a descolonización
 
14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo
 
Ud. 1 Xeo
Ud. 1 XeoUd. 1 Xeo
Ud. 1 Xeo
 
Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.
 
7. O Imperialismo
7. O Imperialismo7. O Imperialismo
7. O Imperialismo
 

11. os espazos industriais.

 • 1. Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra) 11. Os espazos industriais
 • 2.  
 • 3. A actividade industrial Materia prima Factoría Produto semielaborado Trigo: obtido directamente da natureza. Muiño: lugar no que se transfor- ma a materia prima Fariña: Materia que serve para xerar produtos elaborados. Segunda transformación Masa : A fariña mistúrase con ou- tros ingredientes para conseguir produtos de consumo. Produto elaborado Pan : Produto preparado para ser consumido.
 • 4. Atraso da industrialización en España Posicion xeográ- fica de España Custes elevados do transporte Atraso agrario Escasa demanda para os produtos industriais. Elevado interese da Débeda Pública Absorción de capitais Materias primas e fontes de enerxía escasas e de mala calidade. Custes elevados de transporte. Inestabilidade política Retracción da Inversión.
 • 5. Os inicios da industrialización no século XIX
 • 6. Evolución histórica do proceso industrializador en España Século XIX Desenvólvense algunhas rexións: Ca- taluña e País Vasco. O resto segue an- corado no S. Primario. 1950 Inicios da industrialización: o PIB do Sector Secundario supera ao do Sec- tor Primario. 1970 A forte dependencia exterior en materias primas e enerxéticas e, así mesmo, a ob- solescencia do sistema produtivo fixeron precisa a Reconversión Industrial. 2000 A entrada na UE provoca profundos cambios: modernización productiva, transformacións sociais, pero mantense unha feble inversión en I+D.
 • 7. A industrialización no século XIX Foi un Proceso desequilibrado Nos aspectos Sectorial Espacial Desenvolve- ronse uns sectores e outros non. Industrializa- ronse unhas rexións e outras non. Comezou coa Actividade artesanal E partindo dela en Cataluña Euskadi Galicia Xorden As primeiras fábricas téx- tiles. Aparecen As primeiras siderúrxicas. Constrúense Estaleiros de Ferrol Altos fornos de Sargadelos Obradoiros téxtiles na Coruña Foi un Proceso atrasado con respecto a Europa. Debido as seguintes razóns: - Agricultura anticuada. - Burguesía descapitalizada e pouco emprendedora. - Baixo poder adquisitivo do campesi- ñado. - Inexistencia dun mercado interior. - Perda dos mercados americanos pola independencia das colonias. - Guerras da Independencia e carlistas. - Exportación sistemática de materias primas. - Política económica librecambista. Real Fábrica e altos fornos de Sargadelos
 • 8. Inicios do desenvolvemento industrial (1900-1959) Baseáronse en Tiveron as seguintes Leis proteccionistas a finais do s. XIX Incremento da poboa- ción. Fases 1ª Guerra Mundial A crise de 1929 As guerras Civil e Mundial A época de Franco Provocaron o Encarecemento dos produtos de fora E a Encarecemento dos produtos de fora Demanda de produ- tos nacionais. Deu lugar ao Aumento de clientes Que impulsa O crecemento da demanda Produce un Aumento das exportacións Pero Os beneficios non se reinvis- ten na industria Xera unha Ralentización da produción Provocaron Grandes perdas económicas Segue estas pautas 1941: creación do INI Consolidación zonas indus- triais históricas 1950: ruptura do modelo autár- quico 1959: crecemento da produción de bens de equipo Cambios socio- económicos importantes Seat 1400 do ano 1953
 • 9. O desenvolvemento industrial (1959-1975) Comeza co Dependeu dunha Plan de Estabilización de 1959 Política industrial Que permite A importación de b. de equipo A modernización da industria O aumento da produción Polos de desen- volvemento. Plans de desen- volvemento. Que se baseo nos Produciron Aumento da produtividade Perda inicial de p. de traballo. Crecemento da metalúrxica e a química. Solucionada pola Emigración Contribúen ao Aumento do po- der adquisitivo Que da lugar ao Incremento do consumo Como a GAEIG Que ten como finalidade O desenvolve- mento de Galicia 1964-1967 1968-1971 1972-1975 Dos anos Que pretenden A planificación e re- gulación da industria Industrializar as re- xións atrasadas. Deron lugar ao Aumento do Índice de Produ- ción Industrial
 • 10. A crise da industria (1975-1984) Foi motivada pola Crise mundial do petróleo de 1973 Estivo condicionada polo Proceso de democratización de España Foron parellos Destapou as Carencias da industria Que provocou O encarecemento das materias primas O aumento do pre- zo do transporte E xuntos xeran Unha crise global Como poderían ser O atraso tecnolóxico Sectores non competitivos Estes factores Agudizaron a crise E provocaron O aumento do paro A terciarización económica
 • 11. A reindustrialización a partir de 1984 Iniciase coa Lei de Reconversión Industrial Que supón A remodelación da industria A redución de secto- res obsoletos Como Siderurxia Electrodomésticos C. naval Téxtil C. electrónicos É o arbitrio de Medidas de reindustrialización Como A creación das ZUR O papel activo das institucións Que pretenden Incentivar a indus- trialización de cer- tas zonas No caso de Galicia Ferrol Vigo Coa intervención de CC. AA. U E Que impulsan Os investimentos nacionais e estranxeiros
 • 12. As Zonas de Urxente Reindustrialización no territorio
 • 13. A industria española actual Caracterízase por Gran investimento industrial Investimento en tecnoloxía e I+D Investimento estranxeiro Aumenta grazas aos custos de produción máis baratos en España. Nova política económica Sustitución dos plantexamen- tos proteccionistas polos liberalizadores. Privatización do sector público Venda de empresas públicas coa suposta pretensión de fa- celas máis rendibles e compe- titivas. Favorecen a Competitividade exterior
 • 14. Os sectores industriais Divídense en Siderúrxico Funde os minerais para producir metais. Téxtil Fabrica tecidos con todo tipo de fibras Agroalimentario Crea produtos alimenticios me- diante conserva ou precociñado. Farmacéutico Elabora medicamentos, cosméti- cos e droguería. Construción naval Constrúe buques, plataformas e instalacións acuáticas Material eléctrico e electrónico Fabrica máquinas e material eléctrico ou electrónico Químico Produce derivados do petróleo: caucho, plástico, fibras téxtiles Automobilístico Fabrica todo tipo de vehículos para o transporte por estrada.
 • 16. Localización xeográfica da industria galega
 • 17. A industrialización en Galicia 1. Características iniciais Foi tardía e mal repartida no espazo. 2. Condicións positivas Galicia conta con potencial para o desenvolvemento industrial: auga, materias primas, portos e man de obra. 3. Condicións negativas - Escaseza de vías de comunicación. - Dependencia do sector público. - Tecnoloxía anticuada. - Falta de iniciativas que favorezan o investi- - Dependencia enerxética exterior. mento. - Man de obra pouco cualificada. - Peche de industrias pola crise financeira. 4. Características actuais - Ocupa o 30% da poboación activa. - Representa o 30% do PIB galego. - Industrias de pequena escala. - Principais sectores: agroalimentario, naval, automobilístico, madeireiro, téxtil, siderúrxico, químico, farmacéutico.
 • 18. O subsector da construción Obras públicas Durante os anos 60 construense estradas, embalses, autoestradas, portos, edificios públicos... Vivenda urbana Impulsa a construción debido á emigración do campo á cidade. Crise dos 70 Motivada polo exceso de oferta de vivendas. Renacemento dos 80 Constrúense obras públicas, os pre- zos da vivenda suben desproporcio- nadamente: burbulla inmobiliaria. Sector clave Arrastra a case todos os demais sectores industriais. Desenvolvese grazas a:
 • 19. A poboación activa no sector secundario 1. Medra dende principios do século XX ata 1960, cando España se convirte nun país plenamente industrializado. 2. Pero a raíz da crise de 1970 e durante a po- lítica de reconversión dos anos 80 a poboa- ción activa no sector secundario foise re- ducindo paulatinamente. 3. factores da redu- ción: a) A reconversión Industrial. 3. factores da redu- ción: b) progresiva tercia- rización económica 4. A construción emprega a un número crecente de obreiros nos anos 90 e 2000 ata a burbulla inmobiliaria. pero os salarios son máis baixos cos da industria.
 • 20. O sector secundario no ámbito da Unión Europea A entrada de España na Unión Europea pro- duciu no S. Secunda- rio as seguintes con- secuencias: 1. Aumento da com- petencia pola desa- parición dos aran- ceis aduaneiros. 2. Aumento dos inves- timentos exterio- res na industria es- ñola. 3. Peches de PEMES pola competencia de multinacionais estranxeiras. 4. Despois do Trata- de Maastrich en- trada de axudas para cohesionar o desenvolvemen- to económico. 5. Privatización de empresas públicas para evitar as axu- das estatais. 6. Mellora da compe- tividade e flexibi- lización dos mer- cados. Permitiron mellorar a estrutura industrial española