SlideShare a Scribd company logo
Un mundo en crise (1973-1990)
Un mundo en crise (1973-1990)
             Ismael Vide González
              IES María Soliño
              Cangas do Morrazo
               (Pontevedra)
A recesión económica

Comeza en 1973, despois dun ciclo de gran expansión nos países occidentais.

          Mundo Occidental


                           1. Localizouse principalmente en EE.UU., Canadá,
                             Europa e Xapón.
                                2. Maniféstase no aumento da inflación
                                  e do paro e no descenso da produción.

   Inflación       Produción     Desemprego
       Tigres
      asiáticos              3. Crea importantes desequilibrios económicos: mentres
                          os países socialistas non conseguen aumentar a pro-
                          dución, os do sueste de Asia acadan un crecemento
                          espectacular e os países árabes prosperan.
              Países árabes
A crise do sistema monetario
              En 1971, o presidente dos EE.UU.,
               agobiado polos gastos dos pro-
              gramas de desenvolvemento eco-
              nómico e da guerra de Vietnam, de-
              cide romper a paridade ouro-dólar.


   Paridade ouro-dólar                     Presidente Richard Nixon

                    Provoca
1. A extensión global da     2. Reivindicacións sala-    3. Establecemento de ti-
    inflación          riais e asistenciais    pos de cambio flotantes
A crise
enerxética
                                            Coronel Gadafi       Xa de Persia


    Comportamento do prezo de referencia Arab Light (promedio anual)
    Comportamento do prezo de referencia Arab Light (promedio anual)

                        1971-1986
                        1971-1986

      Dólares por barríl
      Dólares por barríl


 40
  40
                                                     Estivo provocada pola subi-
                                                     da do prezo do petróleo, que
 30
                                                      foi impulsada pola utiliza-
  30
                                                      ción política do petróleo,
                                                     alentada polo coronel libio
 20
  20                                                   Gadafi en 1973, e por acon-
                                                     tecementos internacionais,
 10
  10                                                   como a caída do xa de Irán
                                                          en 1979.
  00


                           Prezos
                           Prezos

 Fonte: elaboración propia con datos da web de British Petroleum: http://www.bp.com
  Fonte: elaboración propia con datos da web de British Petroleum: http://www.bp.com
1. Caída dos investimentos.         2. Inflación.               3. Reconversión industrial.
Debido ás escasas posibilidades de rendi-  Os prezos ao consumo disparáronse nos   Os sectores económicos tradicionais, pouco
 bilidade e á inseguridade respecto ao fu-  Estados desenvolvidos e situaron a taxa  competitivos, reconvertíronse ou desman-
          turo.               de inflación no 10% anual.             telaronse.
                       Os efectos da recesión
                       Os efectos da recesión
                       nos países industriali-
                       nos países industriali-
                           zados.
                           zados.
4. Paro.                                        5. Reforma do Estado do benestar.
As subidas dos prezos provocaron tensións                        Co recorte de ingresos fiscais, o Estado
salariais, polo que moitas empresas pecha-                       tivo que suprimir servizos sociais.
           ron.
A recesión nos
                             - Problemas estruturais derivados do sistema.
países socialistas                    - Suba do prezo do petróleo.
                             - Importación de tecnoloxía cara.
                             - Abaratamento das súas exportacións.
          Tivo características
          específicas
                      - Aumento da inflación.
  -Déficit da balanza de pagamentos.
                                       - Exportación de tecnoloxía media a
                      Que se intenta resol-        países en desenvolvemento.
                      ver con...            - Venda de ouro.
                                       - Créditos dos países abastecedores.


             Que se pretende re-
Mihail
             xenerar coa...
Gorbachov                 Todo isto remata por
                      minar o sistema de eco-
Perestroika                nomía planificada.
A recesión nos países en vías de
desenvolvemento.                        Presenta tres realidades...

  1. Países de recente industrialización (Dragóns asiáticos)


     - Experimentan un gran desenvolvemento.
     - Conquistan o comercio internacional de produtos
      manufacturados.
     - Acadan a industrialización dos países avanzados.
   2. Países non industrializados

     - Localízanse en Asia Occidental, África e América
      Latina.
     - Teñen unha renda moi baixa e o PIB estancado.
     - Azoutados pola fame, pobreza e atraso.
     - Sofren problemas de débeda con risco de colap-
      so financeiro.
   3. Países produtores de petróleo


     - Están en vías de desenvolvemento.
     - Teñen gran riqueza pero mal repartida social-
      mente.
A segunda          1. intervencións
                                militares en ter-  a) Intervención rusa en Africa e Afganistán:
                 guerra fría          ceiros países:
A fin da dinámica de bloques. I


                                            Muiaidíns con fusiles
                                           soviéticos kalashnikov.
                                          b) Interv. americana en Centroamérica:                   1975
                                                           Guerrilleiros sandinistas.
                   Comenzo
                  dunha nova   Provocada
                  etapa de ten-   por:
                  sións entre
                   a URSS e         2. Relanzamento   a) Crise da supremacía americana pola de-
                    EE.UU          da carreira de    rrota en Vietnam:
                                 armamentos:


                                           Nenos vietnamitas fuxindo dun
                                               bombardeo.
                                          b) Non ratificación dos acordos SALT II:
                                                           Mísil nuclear aerotranspor-
                                                                 table.
Cara a       1ª fase. 1980-88.
                  distensión.              - Presidencia de Ronald Reagan nos EE.UU.
                  (1980-89)
A fin da dinámica de bloques. II                                              Pretende a restauración da supremacía americana.
                                              Política anticomunista de confrontación.
                                              Intervencións en Nicaragua, Angola e Afganistán.
                                              Apoio a ditaduras militares: Salvador, Honduras...
                                              Posta en práctica da “Guerra das Galaxias”.
                                              Reforzamento da defensa nuclear en Europa (Mísi-
                                              les Pershing e Cruise)
                  1980-89
                              Ronal Reagan. (1911-2004)


                  Unha época  Que se
                         divide
                   con dúas   en:
                   caras.       2ª fase. 1988-89.
                                    - Dificultades de financiamento nos EE.UU. e renacemen-
                                     to pacifista en Europa.
                                                Activación do movemento pacifista en Europa
                                                que se opón á política de confrontación.
                                                Cumio de Moscova: Reagan-Gorvachov deci-
                                                abandonar a política de enfrontamento.
                                                Iniciase un programa de desarmamento.                              Manifestante pacifista. (1989)
A desintegración do bloque socialista. I  Burocratización político-social.          Desencanto popular           Diferencias sociais
                       Brézhnev como comisario político. (1942)      Vista do Kremlin. Moscova      Campesiños e obreiros rusos.


                      Desmotivación popular polos fallos                          Coexistencia de altos funcionarios
                                             Producida pola corrupción da clase
                      do sistema fronte á opulencia occi-                          ricos e traballadores con necesi-
                                               dirixente (nomenklatura)
                             dental.                                        dades.
                         Todas estas circunstancias Contradicións A instauración de réximes demo-
                         provocaron...        económicas cráticos e de libre mercado.
                      Extrangulamento económico.          Desvinc. tecnoloxía-industria.       Nacionalismo interno.
                                                                     Nacionalidades en Rusia
                            Refinería en Rusia.            Caza ruso MIG-29K

                      Motivado pola c. enerxética dos se-      Debido á burocracia, os avances da
                                                                Moitas repúblicas desvincúlanse
                      tenta e a carreira armamentista.       Ind. militar non se aplican á indus-
                                                  tria convencional.      da planificación centralizada.
A desintegración do bloque socialista. II  A Perestroika de   1. Antecedentes:
                       Gorbachov.


                         Presenta dúas                                           Cuestiónanse a necesi-
                         vertentes:                Re-staliniza                       dade de reformar o sis-
                                              a UR.SS.                         tema comunista.
                                    L. Brézhnev                 Y. Andropov   K. Chernenko
                                 2. A perestroika:
                                                         - Maniféstase en dous aspectos:

                                                         a) Política exterior.
                                                            Propicia posturas de desarmamento.
                                                            Cumio de Xenebra (1985): achegamento
                                                            á EE.UU.
                                                            Redución unilateral de armamento.

                                                         b) Política interior.
                                                           - Colle dúas direccións:
                                                            1. A perestroika pretende.
                                                               A reconstrución económica da UR.SS.
                                                               Recoñecer a liberdade de mercado.
                                                               Conservar aspectos positivos do socia-
                                                               lismo.
                                                            2. A glasnot pretende:
                                                               Liberdade de expresión.
                                 Mikhail Gorbachov, puxo en práctica a peres-        Estado constitucional e democrático.
                                      troika e a glasnot en 1985.
A desintegración do bloque socialista. III  As revolucións democráticas de Europa Oriental:
                       As revolucións democráticas de Europa Oriental:

                           Revolución polaca       Revol. Checoslovaca          Revolución húngara
                               Tivo un gran prota-        Estivo encabezada           Foi dirixida polo
                               gonismo o sindica-        polo dramaturgo V.           Partido Comunis-
                               Solidariedade e o        Havel e rematou coa           ta, que aceptou
                               seu lider L. Wale-        división do Estado           as reformas de-
                                sa, apoiado polo        en dúas repúblicas             mocráticas V.
                               Vaticano e EE.UU.          independentes.             Orbán foi o pri-
                         L. Walesa             V. Havel              V. Orbán    meiro presidente.
                                                             Revolución rumana           Estas
                                                                               revolucións
                                                                   Coa execución    foron estimu-
                                                                   de Ceaucescu re-
                                                                   mata a revolución    ladas por
                                                                   máis violenta do    Gorbachov,
                                                          Bucarest. 1989  bloque soviético    garantindo a
                                                                              non-interven-
                                                                              ción soviética.
                                                           Revolución iugoslava
                                                                   Despois da morte
                                                                   de Tito, Iugosla-
                                                                    desángrase en
                                                                    varias guerras
                                                                   étnicas e nacio-
                                                          Saraxevo 1992     nalistas.                                                            Revolución albanesa
                                                                    En 1990 prodú-
                                                                    cense violentas
                                                                    manifestacións
                                                                   contra o réxime,
                            Revolucións pacíficas.                             que convoca ele-
                                                           Tirana 1990    ccións xerais.
                            Revolucións violentas.
1º. Comenza en 1989 e                            Refuxio
         maniféstase con:      Exilio de cidadáns            en embaixadas
                                  Embaixada da
             Fuxitivos da RDA             RFA en Budapest
       2º. Xeneralización das       Protestas               Dimisión do
         Protestas:            internas               Presidente

 O proceso
democrático
 alemán.

           Mozos da RDA pedindo             Erich Honecker
           reformas políticas.              Presidente da RDA
       3º. Reunificación:         Apertura do              Eleccións xerais
                          muro                  de 1990
                                  Helmut Kohl pre-
           Apertura de pasaxe no             sidente da Alema-
           muro de Berlín en 1989            ña reunificada.
A vía chinesa de reforma
do socialismo                       Cidadáns chineses rendendo homenaxe póstumo a Mao Zedong
    Iníciase coa morte de Mao Zedong
    en 1976.    Sucédelle Deng Xiaoping, que realiza importantes reformas.


                       a) Económicas (socialismo de mercado):
                        - Abandónase o colectivismo.
                        - Repártese a terra entre os campesiños.
                        - Permítese a entrada de multinacionais.
                        - Forte crecemento económico na década
                         dos 80.


                                               Coca-cola chinesa
                       b) Políticas:
                         - Inmobilismo político: falla de medidas
                          democratizadoras.
                         - Revolta da praza de Tiananmen.     Deng Xiaoping líder de China entre
          1978 e 1997                               Matanza de Tiananmen
O Terceiro Mundo: a loita pola democracia.
            Inestabilidade provocada pola crise económica e a segunda guerra fría. Guerras civís entre as elites diri-
Características     xentes sobre o xeito de organizar os estados despois da descolonización. Foi zona de enfrontamentos
  comúns         entre a URSS e os EE.UU. Para evitar unha confrontación directa, deixaron xogar os seus pións igual
                                ca na primeira guerra fría.


    América Latina                    Asia                     África
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:        CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:         CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
                      Predominan réximes militares, xurdidos    Abondan gobernos ditatoriais de inspira-
Maioría de réximes militares anticomunis-  de golpes de estado que derrocaron pre-   ción marxista, apoiados pola URSS e Cuba
    tas e protexidos por EE.UU.     sidentes democráticos. Aparece o funda-   e combatidos por EE.UU. Nace o fundamen-
                      mentalismo relixioso nos países árabes.     talismo islámico nos países árabes.
As dificultades da democracia en América Latina     Características xerais:
                            Durante o s. XX foi área de influencia de EE.UU. Na década de 1970 déronse moitos golpes militares promovidos por Esta-
                            dos Unidos, coa coartada de frear o comunismo na zona.


                                                            Nicaragua: En 1979 a Fronte Sandinista
                                                            instaura unha dictadura popular, pero a
                                                             actividade contraguerrilla e a crise eco-
                                                             nómica obriga a novas eleccións que
                                                             gaña unha coalición de centrodereita.                          México: Librouse dos gobernos mili-                               Salvador, Guatemala e Panamá:
                           tares, pero tivo que enfrontarse a                               conseguiron democratizarse tar-
                          unha forte crise económica provoca-                                diamente, pero os seus réximes
                         da pola débeda exterior e a unha gue-                               son febles e atacados por guerras
                         rrilla campesiña en Oaxaca e Guerre-                                    civís e guerrillas.
                                   ro.


                            Colombia: Sistema democrático for-
                            temente condicionado pola guerrilla
                            das FARC e polos cárteles do narco-
                                   tráfico.


                                 Perú: Gobernado por militares ata
                                1980, cando o abandoan pola súa in-
                                 competencia e pola necesidade de
                                 loitar contra a guerrilla de Sendero
                                 Luminoso. Dende entón gobernan
                                 Civís elixidos democráticamente.
                                                                      Arxentina: Sofre moitos vaivéns, alter-
                                                                      nándose no poder militares e civís ata
                                Chile: En 1970 a U.Popular de S. Allen-
                                                                      a Guerra das Malvinas en 1982. A prtir
                                de gaña as aleccións. En 1973 un golpe
                                                                      desta data sucedense no poder gober-
                                militar organizado por EE.UU. Instaura
                                                                           nos democráticos.
                                unha dictadura ferozmente anticomu-
                                         nista.
Os réximes políticos
                                            Réxime democrático
 en Asia.                Réxime comunista
                                  Réxime comunista
                                               débil
                   (comunismo de mercado)
Os novos países industrializados
(NPI), pobres en materias primas
 e enerxéticas, desenvolvéronse
 grazas á estabilidade dos seus
sistemas políticos autoritarios e
imitando o modelo laboral xapo-
nés de salarios baixos e motiva-                            Réxime democrático
  ción e formación laboral.                                 débil
                                             Réxime democrático
                                                débil

                                Corea
  Sistema democrático


                                             Réxime comunista   Réxime comunista

                                             Réxime militar                      Réxime democrático
           Réxime militar
           Réxime militar        débil
A creación da OPEP e o aumento
                    substancial dos prezos do petró-        A revolución islámica iraniana de 1979
A inestabilidade do mundo islámico I
                    leo a partir de 1973 fixeron que
                    a comunidade internacional pres-
                    tase atención ao mundo islámico.
                                                A revolución de 1979
                                                foi o feito que lanzou
                                                 o islám como forza
                                                ideolóxica, que serviu
                                                de palanca para derro-
                                                car o réxime do xa, co-
                                                 rrupto e controlado
                                                   polos páises
                                                   occidentais
                                                             Disturbios en Irán durante a revolución de 1979
                    Foto da familia do xa de Irán en 1967.
                                       O triunfo da revolu-
                                       ción supón a implan-
                                        tación dunha repú-
                                        blica islámica, que
                                       converte o islam no
                                       centro rector da polí-
                                       tica, da economía e
                                        da sociedade e ex-
                                       pande o islam como
                                       forza política por O.
                     Aiatolá Khomeini
                                       medio e N. de África.
O pobo palestino
A inestabilidade do mundo islámico II
                                               2. A intifada.
                                               2. A intifada.
                    1. Guerra civil no Líbano.
                    1. Guerra civil no Líbano.
                                               En 1987 prodúcese un levantamento popular dos
                                               En 1987 prodúcese un levantamento popular dos
                    Nos anos setenta, moitos palestinos refuxianse no
                    Nos anos setenta, moitos palestinos refuxianse no   palestinos da franxa de Gaza e Cisxordania, no
                                               palestinos da franxa de Gaza e Cisxordania, no
                    Líbano. As súas actividades guerrilleiras desesta-
                     Líbano. As súas actividades guerrilleiras desesta-  que rexeitan:
                                               que rexeitan:
                    bilizaron a situación interna do país e provocaron
                     bilizaron a situación interna do país e provocaron     --A presenza do exercito israelí en Palestina.
                                                   A presenza do exercito israelí en Palestina.
                    unha guerra civil (1975-1980) na que intervirón ou-
                    unha guerra civil (1975-1980) na que intervirón ou-     --A inexistencia de dereitos politico-sociais.
                                                   A inexistencia de dereitos politico-sociais.
                       tros Estados veciños como Siria e Israel.
                        tros Estados veciños como Siria e Israel.      --A confiscación do 50% das súas terras.
                                                   A confiscación do 50% das súas terras.
A inconclusa democratización de
              África


        África sufre un profundo subdesenvolvemento,
        un elevado crecemento demográfico, racismo
        en moitos países, deficiencias alimentarias, in-
           tolerancia política e guerras étnicas.
               Pintura africana actual


        Suráfrica é o país máis desenvolvido de África,
        pero practica o apartheid derivado dun réxime
 Países    racista. Ante as presións internacionais, en
 en guerra   1984 aprobouse unha nova Constitución que
        derrogaba algunhas leis do apartheid, pero os
  Países   negros non conseguiron os seus dereitos ata
democráticos         os anos noventa.

More Related Content

More from Ismael Vide González

12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
Ismael Vide González
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
Ismael Vide González
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
Ismael Vide González
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
Ismael Vide González
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
Ismael Vide González
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
Ismael Vide González
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
Ismael Vide González
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
Ismael Vide González
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
Ismael Vide González
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
Ismael Vide González
 
15. a descolonización
15. a descolonización15. a descolonización
15. a descolonización
Ismael Vide González
 
14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo
Ismael Vide González
 
Ud. 1 Xeo
Ud. 1 XeoUd. 1 Xeo
Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.
Ismael Vide González
 
7. O Imperialismo
7. O Imperialismo7. O Imperialismo
7. O Imperialismo
Ismael Vide González
 
13. Unha Paz Ficticia
13. Unha Paz Ficticia13. Unha Paz Ficticia
13. Unha Paz Ficticia
Ismael Vide González
 
12. A Segunda Guerra Mundial
12. A Segunda Guerra Mundial12. A Segunda Guerra Mundial
12. A Segunda Guerra Mundial
Ismael Vide González
 
11. P. De Entreguerras
11. P. De Entreguerras11. P. De Entreguerras
11. P. De Entreguerras
Ismael Vide González
 

More from Ismael Vide González (20)

12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
 
5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
2. O clima.
 
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
 
15. a descolonización
15. a descolonización15. a descolonización
15. a descolonización
 
14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo
 
Ud. 1 Xeo
Ud. 1 XeoUd. 1 Xeo
Ud. 1 Xeo
 
Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.
 
7. O Imperialismo
7. O Imperialismo7. O Imperialismo
7. O Imperialismo
 
13. Unha Paz Ficticia
13. Unha Paz Ficticia13. Unha Paz Ficticia
13. Unha Paz Ficticia
 
12. A Segunda Guerra Mundial
12. A Segunda Guerra Mundial12. A Segunda Guerra Mundial
12. A Segunda Guerra Mundial
 
11. P. De Entreguerras
11. P. De Entreguerras11. P. De Entreguerras
11. P. De Entreguerras
 

16. un mundo en crise

 • 1. Un mundo en crise (1973-1990) Un mundo en crise (1973-1990) Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 • 2. A recesión económica Comeza en 1973, despois dun ciclo de gran expansión nos países occidentais. Mundo Occidental 1. Localizouse principalmente en EE.UU., Canadá, Europa e Xapón. 2. Maniféstase no aumento da inflación e do paro e no descenso da produción. Inflación Produción Desemprego Tigres asiáticos 3. Crea importantes desequilibrios económicos: mentres os países socialistas non conseguen aumentar a pro- dución, os do sueste de Asia acadan un crecemento espectacular e os países árabes prosperan. Países árabes
 • 3. A crise do sistema monetario En 1971, o presidente dos EE.UU., agobiado polos gastos dos pro- gramas de desenvolvemento eco- nómico e da guerra de Vietnam, de- cide romper a paridade ouro-dólar. Paridade ouro-dólar Presidente Richard Nixon Provoca 1. A extensión global da 2. Reivindicacións sala- 3. Establecemento de ti- inflación riais e asistenciais pos de cambio flotantes
 • 4. A crise enerxética Coronel Gadafi Xa de Persia Comportamento do prezo de referencia Arab Light (promedio anual) Comportamento do prezo de referencia Arab Light (promedio anual) 1971-1986 1971-1986 Dólares por barríl Dólares por barríl 40 40 Estivo provocada pola subi- da do prezo do petróleo, que 30 foi impulsada pola utiliza- 30 ción política do petróleo, alentada polo coronel libio 20 20 Gadafi en 1973, e por acon- tecementos internacionais, 10 10 como a caída do xa de Irán en 1979. 00 Prezos Prezos Fonte: elaboración propia con datos da web de British Petroleum: http://www.bp.com Fonte: elaboración propia con datos da web de British Petroleum: http://www.bp.com
 • 5. 1. Caída dos investimentos. 2. Inflación. 3. Reconversión industrial. Debido ás escasas posibilidades de rendi- Os prezos ao consumo disparáronse nos Os sectores económicos tradicionais, pouco bilidade e á inseguridade respecto ao fu- Estados desenvolvidos e situaron a taxa competitivos, reconvertíronse ou desman- turo. de inflación no 10% anual. telaronse. Os efectos da recesión Os efectos da recesión nos países industriali- nos países industriali- zados. zados. 4. Paro. 5. Reforma do Estado do benestar. As subidas dos prezos provocaron tensións Co recorte de ingresos fiscais, o Estado salariais, polo que moitas empresas pecha- tivo que suprimir servizos sociais. ron.
 • 6. A recesión nos - Problemas estruturais derivados do sistema. países socialistas - Suba do prezo do petróleo. - Importación de tecnoloxía cara. - Abaratamento das súas exportacións. Tivo características específicas - Aumento da inflación. -Déficit da balanza de pagamentos. - Exportación de tecnoloxía media a Que se intenta resol- países en desenvolvemento. ver con... - Venda de ouro. - Créditos dos países abastecedores. Que se pretende re- Mihail xenerar coa... Gorbachov Todo isto remata por minar o sistema de eco- Perestroika nomía planificada.
 • 7. A recesión nos países en vías de desenvolvemento. Presenta tres realidades... 1. Países de recente industrialización (Dragóns asiáticos) - Experimentan un gran desenvolvemento. - Conquistan o comercio internacional de produtos manufacturados. - Acadan a industrialización dos países avanzados. 2. Países non industrializados - Localízanse en Asia Occidental, África e América Latina. - Teñen unha renda moi baixa e o PIB estancado. - Azoutados pola fame, pobreza e atraso. - Sofren problemas de débeda con risco de colap- so financeiro. 3. Países produtores de petróleo - Están en vías de desenvolvemento. - Teñen gran riqueza pero mal repartida social- mente.
 • 8. A segunda 1. intervencións militares en ter- a) Intervención rusa en Africa e Afganistán: guerra fría ceiros países: A fin da dinámica de bloques. I Muiaidíns con fusiles soviéticos kalashnikov. b) Interv. americana en Centroamérica: 1975 Guerrilleiros sandinistas. Comenzo dunha nova Provocada etapa de ten- por: sións entre a URSS e 2. Relanzamento a) Crise da supremacía americana pola de- EE.UU da carreira de rrota en Vietnam: armamentos: Nenos vietnamitas fuxindo dun bombardeo. b) Non ratificación dos acordos SALT II: Mísil nuclear aerotranspor- table.
 • 9. Cara a 1ª fase. 1980-88. distensión. - Presidencia de Ronald Reagan nos EE.UU. (1980-89) A fin da dinámica de bloques. II Pretende a restauración da supremacía americana. Política anticomunista de confrontación. Intervencións en Nicaragua, Angola e Afganistán. Apoio a ditaduras militares: Salvador, Honduras... Posta en práctica da “Guerra das Galaxias”. Reforzamento da defensa nuclear en Europa (Mísi- les Pershing e Cruise) 1980-89 Ronal Reagan. (1911-2004) Unha época Que se divide con dúas en: caras. 2ª fase. 1988-89. - Dificultades de financiamento nos EE.UU. e renacemen- to pacifista en Europa. Activación do movemento pacifista en Europa que se opón á política de confrontación. Cumio de Moscova: Reagan-Gorvachov deci- abandonar a política de enfrontamento. Iniciase un programa de desarmamento. Manifestante pacifista. (1989)
 • 10. A desintegración do bloque socialista. I Burocratización político-social. Desencanto popular Diferencias sociais Brézhnev como comisario político. (1942) Vista do Kremlin. Moscova Campesiños e obreiros rusos. Desmotivación popular polos fallos Coexistencia de altos funcionarios Producida pola corrupción da clase do sistema fronte á opulencia occi- ricos e traballadores con necesi- dirixente (nomenklatura) dental. dades. Todas estas circunstancias Contradicións A instauración de réximes demo- provocaron... económicas cráticos e de libre mercado. Extrangulamento económico. Desvinc. tecnoloxía-industria. Nacionalismo interno. Nacionalidades en Rusia Refinería en Rusia. Caza ruso MIG-29K Motivado pola c. enerxética dos se- Debido á burocracia, os avances da Moitas repúblicas desvincúlanse tenta e a carreira armamentista. Ind. militar non se aplican á indus- tria convencional. da planificación centralizada.
 • 11. A desintegración do bloque socialista. II A Perestroika de 1. Antecedentes: Gorbachov. Presenta dúas Cuestiónanse a necesi- vertentes: Re-staliniza dade de reformar o sis- a UR.SS. tema comunista. L. Brézhnev Y. Andropov K. Chernenko 2. A perestroika: - Maniféstase en dous aspectos: a) Política exterior. Propicia posturas de desarmamento. Cumio de Xenebra (1985): achegamento á EE.UU. Redución unilateral de armamento. b) Política interior. - Colle dúas direccións: 1. A perestroika pretende. A reconstrución económica da UR.SS. Recoñecer a liberdade de mercado. Conservar aspectos positivos do socia- lismo. 2. A glasnot pretende: Liberdade de expresión. Mikhail Gorbachov, puxo en práctica a peres- Estado constitucional e democrático. troika e a glasnot en 1985.
 • 12. A desintegración do bloque socialista. III As revolucións democráticas de Europa Oriental: As revolucións democráticas de Europa Oriental: Revolución polaca Revol. Checoslovaca Revolución húngara Tivo un gran prota- Estivo encabezada Foi dirixida polo gonismo o sindica- polo dramaturgo V. Partido Comunis- Solidariedade e o Havel e rematou coa ta, que aceptou seu lider L. Wale- división do Estado as reformas de- sa, apoiado polo en dúas repúblicas mocráticas V. Vaticano e EE.UU. independentes. Orbán foi o pri- L. Walesa V. Havel V. Orbán meiro presidente. Revolución rumana Estas revolucións Coa execución foron estimu- de Ceaucescu re- mata a revolución ladas por máis violenta do Gorbachov, Bucarest. 1989 bloque soviético garantindo a non-interven- ción soviética. Revolución iugoslava Despois da morte de Tito, Iugosla- desángrase en varias guerras étnicas e nacio- Saraxevo 1992 nalistas. Revolución albanesa En 1990 prodú- cense violentas manifestacións contra o réxime, Revolucións pacíficas. que convoca ele- Tirana 1990 ccións xerais. Revolucións violentas.
 • 13. 1º. Comenza en 1989 e Refuxio maniféstase con: Exilio de cidadáns en embaixadas Embaixada da Fuxitivos da RDA RFA en Budapest 2º. Xeneralización das Protestas Dimisión do Protestas: internas Presidente O proceso democrático alemán. Mozos da RDA pedindo Erich Honecker reformas políticas. Presidente da RDA 3º. Reunificación: Apertura do Eleccións xerais muro de 1990 Helmut Kohl pre- Apertura de pasaxe no sidente da Alema- muro de Berlín en 1989 ña reunificada.
 • 14. A vía chinesa de reforma do socialismo Cidadáns chineses rendendo homenaxe póstumo a Mao Zedong Iníciase coa morte de Mao Zedong en 1976. Sucédelle Deng Xiaoping, que realiza importantes reformas. a) Económicas (socialismo de mercado): - Abandónase o colectivismo. - Repártese a terra entre os campesiños. - Permítese a entrada de multinacionais. - Forte crecemento económico na década dos 80. Coca-cola chinesa b) Políticas: - Inmobilismo político: falla de medidas democratizadoras. - Revolta da praza de Tiananmen. Deng Xiaoping líder de China entre 1978 e 1997 Matanza de Tiananmen
 • 15. O Terceiro Mundo: a loita pola democracia. Inestabilidade provocada pola crise económica e a segunda guerra fría. Guerras civís entre as elites diri- Características xentes sobre o xeito de organizar os estados despois da descolonización. Foi zona de enfrontamentos comúns entre a URSS e os EE.UU. Para evitar unha confrontación directa, deixaron xogar os seus pións igual ca na primeira guerra fría. América Latina Asia África CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: Predominan réximes militares, xurdidos Abondan gobernos ditatoriais de inspira- Maioría de réximes militares anticomunis- de golpes de estado que derrocaron pre- ción marxista, apoiados pola URSS e Cuba tas e protexidos por EE.UU. sidentes democráticos. Aparece o funda- e combatidos por EE.UU. Nace o fundamen- mentalismo relixioso nos países árabes. talismo islámico nos países árabes.
 • 16. As dificultades da democracia en América Latina Características xerais: Durante o s. XX foi área de influencia de EE.UU. Na década de 1970 déronse moitos golpes militares promovidos por Esta- dos Unidos, coa coartada de frear o comunismo na zona. Nicaragua: En 1979 a Fronte Sandinista instaura unha dictadura popular, pero a actividade contraguerrilla e a crise eco- nómica obriga a novas eleccións que gaña unha coalición de centrodereita. México: Librouse dos gobernos mili- Salvador, Guatemala e Panamá: tares, pero tivo que enfrontarse a conseguiron democratizarse tar- unha forte crise económica provoca- diamente, pero os seus réximes da pola débeda exterior e a unha gue- son febles e atacados por guerras rrilla campesiña en Oaxaca e Guerre- civís e guerrillas. ro. Colombia: Sistema democrático for- temente condicionado pola guerrilla das FARC e polos cárteles do narco- tráfico. Perú: Gobernado por militares ata 1980, cando o abandoan pola súa in- competencia e pola necesidade de loitar contra a guerrilla de Sendero Luminoso. Dende entón gobernan Civís elixidos democráticamente. Arxentina: Sofre moitos vaivéns, alter- nándose no poder militares e civís ata Chile: En 1970 a U.Popular de S. Allen- a Guerra das Malvinas en 1982. A prtir de gaña as aleccións. En 1973 un golpe desta data sucedense no poder gober- militar organizado por EE.UU. Instaura nos democráticos. unha dictadura ferozmente anticomu- nista.
 • 17. Os réximes políticos Réxime democrático en Asia. Réxime comunista Réxime comunista débil (comunismo de mercado) Os novos países industrializados (NPI), pobres en materias primas e enerxéticas, desenvolvéronse grazas á estabilidade dos seus sistemas políticos autoritarios e imitando o modelo laboral xapo- nés de salarios baixos e motiva- Réxime democrático ción e formación laboral. débil Réxime democrático débil Corea Sistema democrático Réxime comunista Réxime comunista Réxime militar Réxime democrático Réxime militar Réxime militar débil
 • 18. A creación da OPEP e o aumento substancial dos prezos do petró- A revolución islámica iraniana de 1979 A inestabilidade do mundo islámico I leo a partir de 1973 fixeron que a comunidade internacional pres- tase atención ao mundo islámico. A revolución de 1979 foi o feito que lanzou o islám como forza ideolóxica, que serviu de palanca para derro- car o réxime do xa, co- rrupto e controlado polos páises occidentais Disturbios en Irán durante a revolución de 1979 Foto da familia do xa de Irán en 1967. O triunfo da revolu- ción supón a implan- tación dunha repú- blica islámica, que converte o islam no centro rector da polí- tica, da economía e da sociedade e ex- pande o islam como forza política por O. Aiatolá Khomeini medio e N. de África.
 • 19. O pobo palestino A inestabilidade do mundo islámico II 2. A intifada. 2. A intifada. 1. Guerra civil no Líbano. 1. Guerra civil no Líbano. En 1987 prodúcese un levantamento popular dos En 1987 prodúcese un levantamento popular dos Nos anos setenta, moitos palestinos refuxianse no Nos anos setenta, moitos palestinos refuxianse no palestinos da franxa de Gaza e Cisxordania, no palestinos da franxa de Gaza e Cisxordania, no Líbano. As súas actividades guerrilleiras desesta- Líbano. As súas actividades guerrilleiras desesta- que rexeitan: que rexeitan: bilizaron a situación interna do país e provocaron bilizaron a situación interna do país e provocaron --A presenza do exercito israelí en Palestina. A presenza do exercito israelí en Palestina. unha guerra civil (1975-1980) na que intervirón ou- unha guerra civil (1975-1980) na que intervirón ou- --A inexistencia de dereitos politico-sociais. A inexistencia de dereitos politico-sociais. tros Estados veciños como Siria e Israel. tros Estados veciños como Siria e Israel. --A confiscación do 50% das súas terras. A confiscación do 50% das súas terras.
 • 20. A inconclusa democratización de África África sufre un profundo subdesenvolvemento, un elevado crecemento demográfico, racismo en moitos países, deficiencias alimentarias, in- tolerancia política e guerras étnicas. Pintura africana actual Suráfrica é o país máis desenvolvido de África, pero practica o apartheid derivado dun réxime Países racista. Ante as presións internacionais, en en guerra 1984 aprobouse unha nova Constitución que derrogaba algunhas leis do apartheid, pero os Países negros non conseguiron os seus dereitos ata democráticos os anos noventa.