Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikacija u organizaciji

1,301 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komunikacija u organizaciji

 1. 1. Komunikacija u organizaciji i osnove pregovaranja Vlade Satari ć , Amity Beogra d
 2. 2. Potrošnja vremena u svakodnevnoj komin i kaciji 16% čitanje + 45% slušanje = 61% primanje informacija 30% govor + 9% pisanje = 39% slanje informacija
 3. 3. Problem korporativne komunikacije <ul><li>Na komunikaciju se gleda kao na podra z umevani , a ne vođeni proces ! </li></ul>
 4. 4. Efikasnost i ekonomičnost organizacije <ul><li>Proizvodne </li></ul><ul><ul><li>Komunikacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Proizvodni proces </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnologija </li></ul></ul><ul><ul><li>Uvoz </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvoz..... </li></ul></ul><ul><li>Neproizvodne (uslužne) </li></ul><ul><ul><li>Komunikacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikacija.... </li></ul></ul>
 5. 5. Šta znati o k omunikacij i <ul><li>O snov u komunikacije čine različite potrebe i motivi </li></ul><ul><li>Komunikacija u organizaciji u slovljena je mr ežom formalnih kanala </li></ul><ul><li>Može biti instrument za manipulaciju </li></ul>
 6. 6. Dobra komunikacija = Timski rad Grupa Tim http://letters2mindanao.files.wordpress.com/2009/07/teamwork_teamwork_a.jpg
 7. 7. Uspešna komunikacija Učinkovita Prikladna Ostvaruje ciljeve Ne krši pravila, očekivanja ili norme konteksta <ul><li>Učesnici u komunikaciji su sposobni: </li></ul><ul><li>razumeti, objasniti i predvideti događaje u komunikaciji </li></ul><ul><li>ponašati se u skladu sa razumevanjem i namerama </li></ul><ul><li>Učesnici u komunikaciji se: </li></ul><ul><li>usmeravaju na druge osobe s kojima komuniciraju </li></ul><ul><li>pokazuju zanimanje za vrednosti i standarde drugih </li></ul><ul><li>uvažavaju u određenoj meri interese drugih </li></ul>
 8. 8. Proces komunikacije Filteri Filteri Značenje Značenje Kodiranje Kodiranje POŠILJALAC PRIMALAC Dekodiranje i interpretacija Dekodiranje i interpretacija Poruka Povratna poruka (verbalna/neverbalna) Buka! Kanali za prenos Filteri Značenje Kodiranje
 9. 9. Da bi poruka bila uspešna potrebno je: <ul><li>Da ima neophodan sadržaj </li></ul><ul><li>Da bude razumljiva, precizna i jasna </li></ul><ul><li>Da bude pravovremena i nedvosmislena </li></ul><ul><li>Da bude preneta odgovarajućim komunikacionim kanalom </li></ul>
 10. 10. Vrste komunikacije <ul><li>Verbalna </li></ul><ul><ul><li>Usmena </li></ul></ul><ul><ul><li>Pisana </li></ul></ul><ul><li>Neverbalna </li></ul><ul><ul><li>Kinestetička (gestikulacija – pokreti, izrazi lica...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Proksemička (komunikaciona zona – distanca) </li></ul></ul><ul><ul><li>Paralingvistička (intonacija, ton, tempo...) </li></ul></ul>
 11. 11. U smen a komunikacij a <ul><li>Jednostavna za primenu i brza </li></ul><ul><li>Mogućnost ostvarivanja direktnog kontakta sa sagovornikom </li></ul><ul><li>Mogu ć nost uvida u neposrednu reakciju sagovornika </li></ul><ul><li>Mogu ć nost kori šćenja neverbalne komunikacije </li></ul>
 12. 12. PISANA KOMUNIKACIJA Pisanu reč koristimo: <ul><li>Kada treba da dokumentujemo informaciju </li></ul><ul><li>Kada želimo da istaknemo i obrazložimo svoje stavove </li></ul><ul><li>U slučaju da nemamo mogućnosti za kontakt </li></ul><ul><li>Ako želimo da izbegnemo kontakt </li></ul>
 13. 13. Prednosti i nedostaci pisane komunikacije <ul><li>PREDNOSTI </li></ul><ul><li>Primalac poruke može da zadrži i proučava informaciju </li></ul><ul><li>Poruku istovremeno može da primi veći broj ljudi bez obzira na geografsku ili vremensku razliku (“odloženo delovaje”) </li></ul><ul><li>NEDOSTACI </li></ul><ul><li>Nemogućnost uvida u reakcije primaoca </li></ul><ul><li>N ismo sigurni da li je poruka stigla do primaoca </li></ul><ul><li>Nemogućnost korišćenja neverbalne komunikacije </li></ul>
 14. 14. Priprema pisanog dokumenta <ul><li>Definišemo cilj poruke </li></ul><ul><li>Odredimo primaoca </li></ul><ul><li>Predvidimo rezultate ili efekte poruke </li></ul><ul><li>Osmislimo strukturu poruke </li></ul><ul><li>Razmislimo o stilu i načinu pisanja </li></ul><ul><li>Procenimo poželjan i potreban obim poruke </li></ul><ul><li>Dizajniramo formu poruke (vizuelni identitet) </li></ul>
 15. 15. Organizaciona komunikacija komunikacija u grupi Veća efikasnost i efektivnost Podela odgovornosti Jačanje odnosa sa ostalim akterima (okruženje) Brže rešavanje problema Jačanje međusobnih odnosa Koristi komunikacije u grupi
 16. 16. Organizaciona komunikacija <ul><li>Interna </li></ul><ul><ul><li>Formalna </li></ul></ul><ul><ul><li>Neformalna </li></ul></ul><ul><li>Eksterna </li></ul>
 17. 17. Formalna komunikacija <ul><li>Zvanično definisani kanali ili linije hijerarhije i autoriteta </li></ul><ul><li>Oslanja se na poziciju ili ulogu u timu/organizaciji </li></ul>Vertikalna Horizontalna
 18. 18. Efektivna vertikalna komunikacija <ul><li>Članovi tima upoznati sa ciljem, opisom aktivnosti, planovima </li></ul><ul><li>Obezbediti potrebnu dokumentaciju </li></ul><ul><li>Razviti procedure </li></ul><ul><li>Održavati sastanke </li></ul><ul><li>Upravljati neformalnom komunikacijom </li></ul><ul><li>Ne plašiti se komunikacije </li></ul>
 19. 19. Horizontalna komunikacija <ul><li>Komunikacija na istom hijerarhijskom nivou </li></ul><ul><li>Brz prenos poruka </li></ul><ul><li>Profesionalno rivalstvo </li></ul><ul><li>Nedovoljno učešće svih aktera </li></ul>
 20. 20. Neformalna komunikacija <ul><li>92,4% rukovodilaca ne u zima aktivnu ulogu u upravljanju ovom komunikacijom </li></ul><ul><li>Poruke u svim pravcima i kroz sve hijerarhijske nivoe </li></ul><ul><li>Mogu nositi netačne, nepotpune i nepostojeće informacije </li></ul>
 21. 21. Direktni i indirektni pristup komunikaciji <ul><li>Oba su jasni, efikasni i nedvosmisleni </li></ul><ul><li>Direktan – najvažniji sadržaj na početku </li></ul><ul><li>Indirektan – počinje sa uvodom i pojašnjavanjem </li></ul>
 22. 22. Osnove pregovaranja <ul><li>Pregovaranje je motivisano interesom </li></ul><ul><li>Može se zasnivati na: </li></ul><ul><ul><li>Argumentima </li></ul></ul><ul><ul><li>Moći </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Trampi” </li></ul></ul>
 23. 23. Proces pregovaranja <ul><li>Pripremna faza </li></ul><ul><li>Definisanje strategije </li></ul><ul><li>Faza pregovora </li></ul><ul><li>Definisanje zaključaka </li></ul><ul><li>Definisanje daljih koraka i/ili zaključivanje sporazuma </li></ul>

×