Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikacija

13,686 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Komunikacija

 1. 1. појамтиповиузроци неспоразума
 2. 2. Комуникацијапредставља успостављање везеизмеђу јединки путем некихзнаковаЗнакдраж која упућује на неки објект, особу,стање и, уопште, на неку појаву. Знак,дакле, подразумева одређено значење.
 3. 3. Шта је све комуникација? Знакови Симболи Сигнали Смех, Писани Говорни гримаса, језик језик плач ...
 4. 4. Елементи комуникацијеУ комуникационом процесу разликујемо неколико битних елемената: Пошиљалац поруке - иницијатор комуникације. Порука – информација која се системом знакова преноси од пошиљаоца до примаоца и која мора имати одређену садржину. Прималац поруке – човек или група која тумачи њено значење.Важност ова три чиниоца је у томе штосваки од њих мора да буде у потуностијасан и конкретан, јер комуникација јепроцес који не може да се врати уназад (иреверзибилан процес)
 5. 5. Пошиљалацмора да зна шта жели да саопшти ина који начин то жели да уради, а дапритом на јасан и директан начинпошаље поруку. Информација/порука мора да буде потпуна, да прималац схвати и на прави начин прихвати поруку, да потом прикаже реакцију и на тај начин постане пошиљалац нове поруке – повратне информације.
 6. 6. Типови комуникације Основна подела комуникације када је реч о начинима на које се порука преноси (каналима комуникације) Вербална Невербална Паравербалнаговорна или писана комуникација уско је везана узкомуникација у којој се помоћу невербалних говорну комуникацијукористе речи. Она је знакова. Такви и представља појавузаснована на знакови су покрети када се порукаспособностима човека да мишића лица преноси (или јој сепроизводи гласове и да те (мимика…) и руку и додаје значење) путемгласове комбинује у речи, делова тела интонације, јачинеа речи у реченице. (гестикулација). гласа, брзинеПосебним симболима изговарања речи,(словима) гласови и речи прављења пауза усе претварају у систем говору и сл.писаних знакова – писанијезик.
 7. 7. Узроци неспоразума у комуникацији Три групе узрока због којих може доћи до неспоразума у комуникацији Механичке Семантичке Психолошке баријере баријере баријереблокирају односе се на проблем поред знањакомуникацију у непрецизне употребе подразумевају ифизичком смислу речи. До проблема у неке способности, комуникацији може доћи ставове, веровања, због неразумевање очекивања, искуствоПример значења неке речи, и све психолошкеОметање пажње при неспособности да се на карактеристике којепријему информација одговарајући начин обликују како слање- Када прималац због саопшти намеравана тако и пријембуке или због сталног порука или због информацијакидања везе на непознавања кодова,телефонској линији не односно, конвенцијаразуме поруку одређеног језика
 8. 8. Семантичке баријереРазличито денотативно и Примери:конотативно значење Различито денотативноречи код пошиљаоца и значење: када комуницирају баштован ипримаоца стоматолог, ако се помене реч “корен” њих двојица ће имати различите појмове на уму.Денотативно значење подразумеваосновно значење, које је обично Различито конотативносадржано у реченицама и оно би значење:требало да буде исто за све чланове ако пошиљалац упути реченицуједне заједнице која користи исти језик “луд си као струја” он може(нпр. значење које можемо пронаћи у имати на уму запажање да јеречнику). прималац јако духовит на пример, а прималац можеКонотативно значење је придодато прилично да се увреди јер ћезначење. Често је израз специфичног мислити да пошиљалац сматраискуства, а потом ставова и да он има психичке тегобеемоционалног односа према ономе нашта се знак односи.
 9. 9. Психолошке баријереОграничена способност Незаинтересованостпријема информација примаоцаКада особа услед тешкоћа у Момак се удвара девојцименталном развоју не може да и покушава да са њомразуме одређене садржаје поведе дужи разговор, али њој је ужасно досадно, једва чека да Ставови примаоца оде и само половично слуша шта он говори Припадник владајуће политичке партије хоће нешто да објасни грађанину који је симпатизер опозиционе политичке партије. Грађанин не жели да саслуша, нападачки је настројен, убеђен да ће бити преварен...
 10. 10. крај

×