การให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ       / การเงินทียังยืน(Responsible Finance / Sustainable Finance)      ...
หัวข้อนําเสนอ  ธุรกิจการเงินในกรอบคิดการพัฒนาอย่างยังยืน  หน้าทีของนักการเงิน (fiduciary duty)  ตัวอย่างสถาบันการเงินแล...
โมเดลผูมสวนได้สวนเสียของธุรกิจ (stakeholder model)    ้ ี่  ่                           3
กรอบคิด “การพัฒนาอย่างยังยืน” “การพัฒนาอย่างยังยืน หมายถึงวิถีการพัฒนาทีสามารถตอบสนองความต้องการของปัจจุบนโดยไม่ลิดรอนควา...
่ความต้องการของผูมสวนได้เสียแต่ละฝายไม่เหมือนกัน        ้ ี่ ผูถอหุน : ผลตอบแทนทางการเงิน ความเป็ นมืออาชีพ  ้ ...
หน้าทีพืนฐานของนักการเงิน (fiduciary duty)  นักการเงินมี “หน้าทีพืนฐาน” (fiduciary duty) บางประการทีจะต้อง  ปฏิบติ ก่อนท...
การให้บริการทางการเงินที “รับผิดชอบ” หรือ “ยังยืน”  สถาบันการเงินที “ให้บริการอย่างรับผิดชอบ” ต้องมีกลไกทีทําให้พนักงานขอ...
ตัวอย่างสถาบันการเงินและกลไกสนับสนุ นในต่างประเทศ สถาบันการเงินกระแสหลัก   Deutsche Bank สถาบันการเงินกระแสรอง   Tri...
Triodos Bank (ยุโรป) : สินเชือเพือการพัฒนาทียังยืน
Root Capital (US) : สินเชือเพือผูประกอบการรากหญ้า                 ้
Equator Principles (http://www.equator-principles.com/)  หลักการปล่อยสินเชือโครงการใหญ่ (project finance) อย่างยังยืน 10 ...
เหตุผลทางธุรกิจ และโครงสร้างเชิงสถาบันทีจําเป็ น เหตุผลทางธุรกิจสร้างแรงจูงใจได้ดทสุด                 ี ...
Responsible / Sustainable Finance
Responsible / Sustainable Finance
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Responsible / Sustainable Finance

1,416 views

Published on

เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "การใช้และให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน" จัดโดย บมจ. อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส, สถาบัน ChangeFusion และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 12 มิถุนายน 2552

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,416
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
110
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Responsible / Sustainable Finance

 1. 1. การให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ / การเงินทียังยืน(Responsible Finance / Sustainable Finance) สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/นําเสนอในงานเสวนา “การใช้และให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบเพือการเติบโตอย่างยังยืน” วันที 12 มิถุนายน 2552 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานนีเผยแพร่ภายใต้ลขสิทธิ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by- ิ nc-sa) โดยผูสร้างอนุญาตให้ทาซํา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึงของงานนี ้ ํ ได้โดยเสรี แต่เฉพาะในกรณีทให้เครดิตผูสร้าง ไม่นําไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้ ี ้ ลิขสิทธิเดียวกันนีเท่านัน
 2. 2. หัวข้อนําเสนอ ธุรกิจการเงินในกรอบคิดการพัฒนาอย่างยังยืน หน้าทีของนักการเงิน (fiduciary duty) ตัวอย่างสถาบันการเงินและกลไกสนับสนุ น “บริการ อย่างรับผิดชอบ” ในต่างประเทศ เหตุผลทางธุรกิจ และโครงสร้างเชิงสถาบันทีจําเป็ น 2
 3. 3. โมเดลผูมสวนได้สวนเสียของธุรกิจ (stakeholder model) ้ ี่ ่ 3
 4. 4. กรอบคิด “การพัฒนาอย่างยังยืน” “การพัฒนาอย่างยังยืน หมายถึงวิถีการพัฒนาทีสามารถตอบสนองความต้องการของปัจจุบนโดยไม่ลิดรอนความสามารถของคนรุ่นหลังใน ั การตอบสนองความต้องการของพวกเขา” - Brundtland Report - ลักษณะสําคัญบางประการของ “การพัฒนาอย่างยังยืน” ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกัน (equity) และความยุตธรรม (fairness) ิ มีมมมองระยะยาว (long-term view) ภายใต้หลักความรอบคอบ ุ (precautionary principle) ผูเชียวชาญบางคนเสนอว่า ตราบใดทีคนรุนหนึง ้ ่ คิดถึงคนรุนต่อไป (ประมาณ 50 ปี ) ก็แปลว่าคนทุกรุนจะได้รบการดูแล ่ ่ ั คิดแบบเป็ นระบบ (systems thinking) ซึงต้องอาศัยความเข้าใจในความ เชือมโยงระหว่างสิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
 5. 5. ่ความต้องการของผูมสวนได้เสียแต่ละฝายไม่เหมือนกัน ้ ี่ ผูถอหุน : ผลตอบแทนทางการเงิน ความเป็ นมืออาชีพ ้ ื ้ ผูฝากเงิน : อัตราดอกเบียเงินฝากสูง เงือนไขทีเป็ นธรรมและโปร่งใส ้ (เช่น ไม่ซ่อนค่าธรรมเนียม) ความสะดวกในการใช้บริการ ลูกหนี : อัตราดอกเบียเงินกูตํา เงือนไขทีเป็ นธรรมและโปร่งใส (เช่น ้ เปิ ดเผยอัตราดอกเบียต่อปี ) ความเท่าเทียมกันในการให้บริการ (เช่น ไม่เอือประโยชน์ให้กบพวกพ้องของผูบริหาร) ั ้ เรืองใหม่ รัฐ : เงินภาษี ความประพฤติทถูกต้องตามกฎหมาย ี สังคม : กิจกรรมทีสนับสนุ น “การพัฒนาอย่างยังยืน” เช่น ไม่ปล่อย สินเชือให้กบโครงการทีทําลายธรรมชาติหรือชุมชนโดยไร้มาตรการ ั ฟืนฟูหรือชดเชย, ไม่สงเสริมพฤติกรรมเก็งกําไร/กระพือฟองสบู่ ่
 6. 6. หน้าทีพืนฐานของนักการเงิน (fiduciary duty) นักการเงินมี “หน้าทีพืนฐาน” (fiduciary duty) บางประการทีจะต้อง ปฏิบติ ก่อนทีจะพูดถึง “ความรับผิดชอบ” ในระดับทีกว้างกว่า ั กล่าวโดยสรุป หน้าทีพืนฐานของนักการเงิน คือการรักษาผลประโยชน์ ของลูกค้า และไม่ทาให้ตวเองต้องตกอยูในสถานการณ์ดงต่อไปนี ํ ั ่ ั มีผลประโยชน์ทบซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ของตัวเองกับของลูกค้า ั มีผลประโยชน์ทบซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ของลูกค้าสองรายหรือมากกว่า ั (เพราะจะไม่สามารถทํางานเพือผลประโยชน์สงสุดของทุกรายได้) ู แสวงหาประโยชน์จากอํานาจหน้าทีโดยทีลูกค้าไม่รบรูหรือยินยอม หรือ ั ้ ในทางทีเอาเปรียบผูเล่นรายอืนในตลาด เช่น ลงทุนดักหน้าดักหลังกองทุนที ้ ตนทํางานให้ (การรับสินบนจากลูกค้าก็เข้าข่ายข้อนีด้วย)
 7. 7. การให้บริการทางการเงินที “รับผิดชอบ” หรือ “ยังยืน” สถาบันการเงินที “ให้บริการอย่างรับผิดชอบ” ต้องมีกลไกทีทําให้พนักงานของ ตนทุกระดับปฏิบตตนตาม “หน้าทีพืนฐาน” ั ิ นอกจากนัน ก็ยงมีลกษณะหลักๆ อีกสองประการ (อาจมีอย่างใดอย่างหนึง ั ั หรือทังสองอย่าง) ดําเนินธุรกิจในทางทีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม เช่น มีโครงการรี ไซเคิลทรัพยากรในสํานักงาน สนับสนุ นงานประเพณีในชุมชน ปรับปรุงการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล เพิมระดับเงินบริจาค ฯลฯ ผนวกรวมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยังยืน” เข้าไปในธุรกิจหลัก ด้วยการผสาน ผลประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อมเข้าไปในขันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ พันธ กิจและกลยุทธ์องค์กร เช่น นําหลักเกณฑ์ดานสังคมและสิงแวดล้อมมาเป็ นเงือนไขใน ้ การปล่อยสินเชือ (socially responsible lending) และกลยุทธ์การลงทุน (socially responsible investment) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีช่วยให้ธุรกิจทียังยืนสามารถ เข้าถึงทุนได้งายขึน ่
 8. 8. ตัวอย่างสถาบันการเงินและกลไกสนับสนุ นในต่างประเทศ สถาบันการเงินกระแสหลัก Deutsche Bank สถาบันการเงินกระแสรอง Triodos Bank Root Capital กลไกสนับสนุ น Equator Principles FT & IFC “Sustainable Bank” awards
 9. 9. Triodos Bank (ยุโรป) : สินเชือเพือการพัฒนาทียังยืน
 10. 10. Root Capital (US) : สินเชือเพือผูประกอบการรากหญ้า ้
 11. 11. Equator Principles (http://www.equator-principles.com/) หลักการปล่อยสินเชือโครงการใหญ่ (project finance) อย่างยังยืน 10 ข้อ ั ั บุกเบิกโดย IFC ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในปี 2002 ปจจุบนมี สถาบันการเงินเข้าร่วมเป็ นสมาชิก 68 แห่งทัวโลก ปล่อยสินเชือรวมกันกว่า 75% ของสินเชือโครงการใหญ่ทวโลก ั ั ั หลักการชุดปจจุบน (เวอร์ชนปี 2006) ใช้สาหรับโครงการขนาด $10 ล้านขึน ั ํ ไป ครอบคลุมทุกอุตสาหรรม โดยใช้หลักเกณฑ์เชิงสังคมในการกลันกรอง โครงการ (social screening criteria) ของ IFC, ระบุเงือนไขด้านสังคมและ สิงแวดล้อมในสัญญาเงินกู้ (เช่น ผูขอกูจะต้องทําตาม Action Plan ทีบริหาร ้ ้ จัดการความเสียงด้านสังคมและสิงแวดล้อม) และมีกลไกร้องทุกข์ ยังเน้นแค่วธการประเมินและบรรเทาความเสียหาย (reactive approach) ไม่ใช่ ิี proactive approach แบบบูรณาการทีสนับสนุ นการพัฒนาอย่างยังยืน
 12. 12. เหตุผลทางธุรกิจ และโครงสร้างเชิงสถาบันทีจําเป็ น เหตุผลทางธุรกิจสร้างแรงจูงใจได้ดทสุด ี ี บุกเบิก “ตลาดใหม่” ทีสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยังยืน อาทิเช่น เทคโนโลยี สะอาด สินค้าแฟร์เทรด สินเชือเพือคนจน ฯลฯ ลดความเสียงจากลูกค้าทีทําธุรกิจอย่างไม่ยงยืน (ทําลายสิงแวดล้อม ฯลฯ) ั เสียงเรียกร้องจากผูบริโภค สังคม และสือ (โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตซับไพรม) ้ แรงกดดันจากลูกค้าต่างชาติทประกาศดําเนินธุรกิจแบบยังยืน ี ยิงสภาพแวดล้อมในประเทศยังไม่ “สร้าง” เหตุผลทางธุรกิจทีจูงใจเพียงใด ยิงต้อง ใช้กลไกเชิงสถาบันช่วยผลักดัน เช่น กฎหมาย และมาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูล เพือ “บังคับ” ให้สถาบันการเงินรับผิดชอบในระดับ “หน้าทีพืนฐาน” และ “สนับสนุ น” ให้รบผิดชอบในระดับทีกว้างกว่า เช่น ปล่อยสินเชือ soft loan ให้กบ ั ั บริษทหรือผูประกอบการทีทําธุรกิจอย่างยังยืน ธุรกิจเพือสังคม ฯลฯ ั ้

×