ัผลตอบแทนทางสงคม (Social Return on Investment) กับโครงการพัฒนา        สฤณี อาชวานันทกุล      http://www.fring...
ัผลตอบแทนทางสงคมคืออะไร?          ั• ผลตอบแทนทางสงคม (SROI: Social Return on                  ...
ี้ ัตัวอย่างตัวชวดด ้านการพัฒนาชุมชน
ผู ้ใช ้ (users) ของผลตอบแทนทางสงคม                  ั ิเชงปริมาณ             ่ ั     ...
Reliability & Comparability• Reliability: เชอถือได ้แค่ไหน? (ถ ้าใช ้         ื่ แบบสารวจ ถามคาถามเดิม จะได ้คาตอ...
Validity (ความถูกต ้อง)    ี้   ่ ้           ั• ตัวชวัดทีใชสะท ้อนผลงานทีสาคัญต่อสงคมหรือไม่?      ...
ักรอบคิดในการวัดผลตอบแทนทางสงคม• ผู ้บุกเบิก – REDF, World Bank, Acumen Fund, NEF                ้• กรอบค...
หลักการคานวณ SROI         ่    ี• คานึงถึงผู ้มีสวนได ้เสยทุกฝ่ าย• เข ้าใจว่าอะไรเปลียนแปลงไปก่อนและหลังเริมทา...
ขันตอนการคานวณ SROI ้       ่    ี ่• กาหนดผู ้มีสวนได ้เสยทีเป็ นหลักจริงๆ จากกิจกรรม• จัดทาห่วงโซผลกระทบ เพือ...
่ห่วงโซผลกระทบ - Impact Value Chain
่ ูจากผลผลิต (output) สูมลค่าทางการเงิน
ัตัวอย่าง 1: โครงการสายน้ าสานสมพันธ์                    12
ัSROI โครงการสายน้ าสานสมพันธ์                13
ตัวอย่าง 2: โครงการเห็ดฟางสานสายใย                   14
Total return (social + business returns)                    15
ประโยชน์ของ SROI  ้• ใชทรัพยากรได ้คุ ้มค่ามากขึน               ้• จัดการกับ output และ outcome ได ้เหมาะส...
่ ุสูยค “เศรษฐกิจแห่งคุณค่า”?“ In the 19th century, we were making money with money. In the 21st century, I believe and ...
“You never change things by fighting the        existing reality. To change something, build a new model that mak...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SROI of Community Development

2,360 views

Published on

ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) กับโครงการพัฒนาชุมชน, บรรยาย 19 พฤษภาคม 2554

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SROI of Community Development

 1. 1. ัผลตอบแทนทางสงคม (Social Return on Investment) กับโครงการพัฒนา สฤณี อาชวานันทกุล http://www.fringer.org/ 19 พฤษภาคม 2554 งานนี้เผยแพร่ภายใต้สญญาอนุญาต Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) ั โดยผูสร้างอนุญาตให้ทาซา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะใน ้ ้ กรณีทให้เครดิตผูสร้าง ไม่นาไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้สญญาอนุญาตแบบเดียวกันนี้เท่านัน ่ี ้ ั ้
 2. 2. ัผลตอบแทนทางสงคมคืออะไร? ั• ผลตอบแทนทางสงคม (SROI: Social Return on ั Investment) หมายถึง ผลตอบแทนต่อสงคมและ ิ่ สงแวดล ้อมทีเกิดการทากิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจ ่ ี้ ิ โดยพยายามเลือกตัวชวัดผลลัพธ์ (output) เชงปริมาณ และตีคาผลลัพธ์ดงกล่าวออกมาเป็ นมูลค่าทางการเงิน ่ ั ่ ั ิ่ SROI = มูลค่าของประโยชน์ตอสงคมและสงแวดล ้อม เงินลงทุน 2
 3. 3. ี้ ัตัวอย่างตัวชวดด ้านการพัฒนาชุมชน
 4. 4. ผู ้ใช ้ (users) ของผลตอบแทนทางสงคม ั ิเชงปริมาณ ่ ั • นั กลงทุนเพือสงคม/มูลนิธ ิ (socially responsible investment funds (SRI funds), impact investors, foundations)  เปรียบเทียบทางเลือก และประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน/การกุศล • บริษัท  ประเมินผลและวัดความคืบหน ้าของซ ี เอสอาร์/ธุรกิจทียั่งยืน, เปิ ดเผยข ้อมูล, ทาการตลาด ่ & PR, เลือกทาโครงการที่ cost-effective ทีสด ่ ุ ่ ี • ผู ้มีสวนได ้เสย (ผู ้บริโภค ชาวบ ้านในชุมชน เอ็นจีโอ)  อยากรู ้ว่าตัวเองจะได ้อะไร บริษัททาประโยชน์ ิเชงคุณภาพ ั ิ่ ให ้กับสงคมและสงแวดล ้อมอย่างไร
 5. 5. Reliability & Comparability• Reliability: เชอถือได ้แค่ไหน? (ถ ้าใช ้ ื่ แบบสารวจ ถามคาถามเดิม จะได ้คาตอบ เดิมหรือไม่?)• Comparability: เปรียบเทียบข ้ามบริษัท ได ้หรือไม่? ข ้ามอุตสาหกรรม? ข ้าม ประเทศ?
 6. 6. Validity (ความถูกต ้อง) ี้ ่ ้ ั• ตัวชวัดทีใชสะท ้อนผลงานทีสาคัญต่อสงคมหรือไม่? ่ ั ั ี้• ปั จจุบนยังมีตวชวัดน ้อยตัวทีสะท ้อนผลประกอบการ ่ ั ทางสงคมของคูค ้าและห่วงโซอปทาน ่ ่ ุ• ตัวอย่าง – จานวนตัวแทนชนกลุมน ้อยในคณะกรรมการบริษัท  บอก ่ ได ้หรือไม่วาบริษัทปฏิบตตอชนกลุมน ้อยอย่างไร? ่ ั ิ ่ ่ – ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีปล่อยในแต่ละปี  สะท ้อน ่ ิ ผลกระทบภายนอกเชงลบทังหมดของโรงงานได ้หรือไม่? ้ – จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท  บอกคุณภาพของ ธรรมาภิบาลบริษัทได ้หรือไม่?
 7. 7. ักรอบคิดในการวัดผลตอบแทนทางสงคม• ผู ้บุกเบิก – REDF, World Bank, Acumen Fund, NEF ้• กรอบคิดทีเข ้าใจง่ายและปรับใชได ้กว ้างคือ ่ กรอบการวัดของการประกวดแผนธุรกิจเพือ ่ ั สงคม GSVC (Global Social Venture Competition)
 8. 8. หลักการคานวณ SROI ่ ี• คานึงถึงผู ้มีสวนได ้เสยทุกฝ่ าย• เข ้าใจว่าอะไรเปลียนแปลงไปก่อนและหลังเริมทา ่ ่ โครงการ• ตีคาเฉพาะปั จจัยสาคัญ ่ ้• ใชเฉพาะข ้อมูลสาคัญ• ไม่คานวณหรืออ ้างประโยชน์เกินความเป็ นจริง• มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้• ยืนยันผลลัพธ์ได ้ 8
 9. 9. ขันตอนการคานวณ SROI ้ ่ ี ่• กาหนดผู ้มีสวนได ้เสยทีเป็ นหลักจริงๆ จากกิจกรรม• จัดทาห่วงโซผลกระทบ เพือเป็ นการเชอมโยงปั จจัยทีใช ้ ่ ่ ่ื ่ ่ ในการทากิจกรรม (input) ไปสูผลผลิตโดยตรง (out put) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ซง ึ่ อาจประเมินได ้ยากและมีโอกาสในการ overclaim ได ้ ง่าย ขอบเขตการคานวณจึงมักจะอยูท ี่ output เป็ นหลัก ่• หาข ้อมูลสนับสนุนผลลัพธ์และตีมลค่า – พยายามวัดผล ู ผลิตและผลลัพธ์ทได ้ออกมาเป็ นตัวเลข แล ้ว “แปลง” ี่ ้ เป็ นมูลค่าทางการเงิน บางทีต ้องใชค่าแทน (proxy) ่ ี• รายงานผลให ้ผู ้มีสวนได ้เสยได ้รับทราบ 9
 10. 10. ่ห่วงโซผลกระทบ - Impact Value Chain
 11. 11. ่ ูจากผลผลิต (output) สูมลค่าทางการเงิน
 12. 12. ัตัวอย่าง 1: โครงการสายน้ าสานสมพันธ์ 12
 13. 13. ัSROI โครงการสายน้ าสานสมพันธ์ 13
 14. 14. ตัวอย่าง 2: โครงการเห็ดฟางสานสายใย 14
 15. 15. Total return (social + business returns) 15
 16. 16. ประโยชน์ของ SROI ้• ใชทรัพยากรได ้คุ ้มค่ามากขึน ้• จัดการกับ output และ outcome ได ้เหมาะสม ่• สร ้างการยอมรับ การมีสวนร่วมของชุมชนได ้มากขึน ้• วัดผลและสามารถเข ้าใจตรงกันได ้ง่ายขึน มีจดร่วมใน ้ ุ การหารือกัน• เปรียบเทียบความคุ ้มค่าในการลงทุนระหว่างโครงการ ่ ต่างลักษณะ และต่างชวงเวลาได ้ ทาให ้สามารถนาไป ปรับปรุงโครงการในอนาคต 16
 17. 17. ่ ุสูยค “เศรษฐกิจแห่งคุณค่า”?“ In the 19th century, we were making money with money. In the 21st century, I believe and hope that we will use values to create value.” - Oliver Le Grand , Chairman of the Board of Cortal (a subsidiary of BNP Paribas)“[There is] No Place To Hide for the Irresponsible Business” - Financial Times headline, 29 September 2003 17
 18. 18. “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” - R. Buckminster Fuller - “คุณไม่มวันเปลียนอะไรก็ตามด ้วยการต่อกรกับ ี ่ ความจริงทีเป็ นอยู่ ่ถ ้าคุณอยากเปลียนอะไรก็ตาม จงไปสร ้างโมเดลใหม่ ่ ทีทาให ้โมเดลเดิมล ้าสมัย” ่ - อาร์. บัคมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ - 18

×