Sustainable Business: Business Case & Case Studies

2,496 views

Published on

ธุรกิจที่ยั่งยืน: เหตุผลทางธุรกิจ และกรณีศึกษา บรรยายที่ SCG Group, 28 เมษายน 2554

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sustainable Business: Business Case & Case Studies

 1. 1. ธุรกิจทียงยืน: เหตุผลทางธุรกิจ และ ่ ั่ ึ กรณีศกษา สฤณี อาชวานันทกุล http://www.fringer.org/ 28 เมษายน 2011 งานนี้เผยแพร่ภายใต้สญญาอนุญาต Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) ั โดยผูสร้างอนุญาตให้ทาซา แจกจ่าย แสดง และสร้างงานดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะใน ้ ้ กรณีทให้เครดิตผูสร้าง ไม่นาไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้สญญาอนุญาตแบบเดียวกันนี้เท่านัน ่ี ้ ั ้
 2. 2. การพัฒนาทีผานมาไม่ยงยืน ่ ่ ั่ 2
 3. 3. เรากาลังทะลุขดการรองรับของธรรมชาติ ีPlanetary Boundaries: 3 ที่ มา: The Biosphere Economy, http://www.volans.com/lab/projects/biosphere-economy/
 4. 4. เหตุผลทีบริษัทอยากทาธุรกิจทียงยืน ่ ่ ั่แต่ละบริษัทมีเหตุผลทีแตกต่างกันในการนาหลัก “การ ่ ้พัฒนาอย่างยั่งยืน” มาใชในการดาเนินธุรกิจ ี• แรงจูงใจทางศลธรรม ี่• ลดต ้นทุนและลด/บริหารความเสยง เหล่านีคอ ้ ื ิ ิ• ประโยชน์ด ้านประสทธิภาพเชงนิเวศ “เหตุผลทาง (eco-efficiency) ธุรกิจ” :• สร ้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีแตกต่างจาก ่ หัวข ้อการ คูแข่ง (product differentiation) ่ บรรยายวันนี้• เป็ นกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดในระยะ ยาว (“creative destruction”) 4
 5. 5. กรอบคิดของธุรกิจทียงยืน: สมดุลสามขา ่ ั่ 5
 6. 6. “Push factors” เป็ นทังวิกฤตและโอกาส ้ ปั จจัยผลักดัน 10 ประการ 5 ประเด็นร ้อน ่ ี 5 ผู ้มีสวนได ้เสย สาคัญทีผลักดัน ่ ภาวะสภาพภูมอากาศ ิ ่ ่ ผู ้บริโภคทีใสใจ เปลียนแปลง ่ ิ่ สงแวดล ้อม มลพิษและอันตราย ผู ้ถือหุ ้นนัก ต่อสุขภาพ เคลือนไหว ่ การต่อต ้านโลกาภิ ภาคประชาสังคม/ วัตน์ทไม่เป็ นธรรม ี่ เอ็นจีโอ วิกฤตพลังงาน ผู ้กากับดูแลภาครัฐ/ นักวิทยาศาสตร์ ความไว ้วางใจของ ประชาชน ประชาชนในภาค ื่ ธุรกิจเสอมถอยที่ มา: Triple Bottom Line Reporting: A Strategic Introduction to Economic, Environmental and Social 6 Performance Measurement, David Crawford, Certified Management Accountants Canada, www.cma-canada.org
 7. 7. “Pull factor” : ธุรกิจใหม่ทยงยืนโตเร็ว ี่ ั่ เสือผ้ า ้ 50% ออร์ แกนิกอ ัตราการเติบโตต่อปี (%) $583 ล้ าน 40% สินค้ า แฟร์ เทรด 30% $2.2 ไมโคร พันล้ าน 20% อาหารปลอด ไฟแนนซ์ สารพิษ $7 พันล้ าน 10% $15.5 พันล้ าน รายได้ ต่อปี (เหรียญสหรัฐ), 2009 ทีมา: Good Capital, Social Enterprise Expansion Fund presentation ่ 7
 8. 8. “Pull factor” : “ตลาดคนจน” $5 ล ้านล ้าน• ทัวโลกมีคนทีมรายได ้ตากว่า ่ ่ ี ่ $2 ต่อวัน 2.6 พันล ้านคน  รายได ้น ้อย แต่มจานวนมาก ี• ถ ้าบุก “ตลาดคนจน” สาเร็จ ก็ ่ ั จะได ้กาไรและชวยสงคม ่ (ชวยคนจน) ไปพร ้อมกัน 8
 9. 9. “Pull factor” : นักลงทุนเพือความยั่งยืน ่ ัการลงทุนทีรับผิดชอบต่อสงคม (socially responsible ่investment: SRI) เติบโตอย่างต่อเนืองในแทบทุกทวีปทั่วโลก ่• $3 ล ้านล ้านในอเมริกา (เกือบ 10%) จานวน 250 กว่ากองทุน – เติบโต 260%+ ในรอบหนึงทศวรรษทีผานมา ่ ่ ่• ในจานวนนี้ กองทุน SRI 35% ที่ Morningstar ติดตาม ได ้ อันดับ 4 หรือ 5 ดาว (เทียบกับค่าเฉลีย 32.5% ของทังวงการ) ่ ้• มีกองทุน SRI กว่า 220 กองทุนในยุโรป• กองทุน SRI รวมกันบริหารเงิน $13.9 พันล ้านในออสเตรเลีย• ตลาดหลักทรัพย์ กองทุน SRI แถวหน ้า และผู ้ให ้บริการข ้อมูล ทางการเงินขนาดใหญ่หลายเจ ้าสร ้างดัชนีความยังยืนแล ้ว – ่ Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Domini Social Index 9
 10. 10. ึ ระดับของธุรกิจทียงยืน และกรณีศกษา ่ ่ั1. ลดต ้นทุน/บริหาร 2. เปลียนวัฒนธรรม ่ 3. สร ้างและขาย 4. “ยั่งยืนสมบูรณ์” ี่ ความเสยง องค์กร/ดึงคูค ้าด ้วย ่ ผลิตภัณฑ์ทยั่งยืน ี่ (zero footprint) 10
 11. 11. Interface: “mission zero” ั้• บริษัทพรมแบบ modular ชนนาของโลก เริมเปลียน ่ ่ โมเดลธุรกิจให ้เป็ นธุรกิจทียั่งยืนในปี 1994 ่• ตังเป้ าหมาย zero footprint ภายในปี 2020 ณ ปลายปี ้ 2010 ทาได ้แล ้วประมาณ 60%• พลังงานหมุนเวียน 30% + ประสทธิภาพในการใช ้ ิ พลังงาน  ลดพลังงานต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ลงได ้ 43% และลดคาร์บอน 35% ตังแต่ปี 1996้• เอาเงินทีประหยัดได ้ไปลงทุนกับการวิจัยและพัฒนา ทา ่ Life Cycle Assessment กับผลิตภัณฑ์ทกชนิด ฯลฯุ ้ ั ิ• ใชซงข ้าวโพดทาพรม + เพิมประสทธิภาพในการใชวัสดุ ่ ้ ี  ลดของเสยจากโรงงานได ้ 76% ตังแต่ปี 1996้ 11
 12. 12. Interface: ผู ้นาด ้านความยังยืน ่ ยอดขายและกาไรจากการดาเนินงานโตปี ละ 10%+ “The new course were on at Interface ... is to pioneer the next Industrial Revolution: one that is kinder and gentler to the earth.” – Ray Andersonที่ มา: The Sustainability Survey 2009, Globescan: http://www.globescan.com/news_archives/tss_release01/ 12
 13. 13. GE: ความสาเร็จของ Ecomagination ี ่ ี• บริษัทจีอเปลียนจุดยืน 180 องศา เป็ น “บริษัทสเขียว” ั้ ชนนาของโลก• ผลิตภัณฑ์ยั่งยืนยีห ้อ “Ecomagination” ทารายได ้กว่า ่ $18 พันล ้าน คิดเป็ น 10% ของรายได ้ทังบริษัท ้• ในปี 2009 ลดปริมาณคาร์บอนต่อรายได ้ลงกว่า 41% จากระดับปี 2005 - ทาได ้เกินเป้ าหมายทีตงไว ้ 30% ่ ั้ และลดปริมาณคาร์บอนทีปล่อยลงได ้ 13% ่ ้• ทาด ้วยการปรับปรุงการจัดการโรงงาน ใชเทคโนโลยี ิ เพิมประสทธิภาพพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ่ ้• ตังเป้ าลดการใชน้ า 20% จากระดับปี 2008 และจะลด ้ ปริมาณการปล่อยคาร์บอน (absolute level) ลง 1% ภายใน 2012 13
 14. 14. GE: Ecomagination smart grid 14
 15. 15. Campbell Soup: ซุปโซเดียมตา ่ ่ ่ ่• อาหารทีใสเกลือมากมีสวนก่อให ้เกิด ่ ี่ ความดันโลหิตสูง เพิมความเสยงทีจะ ่ เป็ นโรคหัวใจ• Campbell Soup ยักษ์ ใหญ่ใน อุตสาหกรรมอาหาร ร่วมโครงการร่วม ระหว่างภาครัฐกับเอกชนชอ ื่ “National Salt Reduction Initiative” ตังเป้ าลดระดับเกลือใน ้ อาหาร• บริษัทเปิ ดเผยข ้อมูลโภชนาการอย่าง ละเอียด และประกาศเป้ าหมายรายได ้ จากการขายซุปโซเดียมตา ่• ปั จจุบนรายได ้จากซุปโซเดียมตาของ ั ่ บริษัทคิดเป็ น 30% ของรายได ้รวม 15
 16. 16. CEMEX: บ ้านเพือคนจน ่• CEMEX บริษัทขายวัสดุกอสร ้างทีใหญ่ทสด ่ ่ ี่ ุ ในโลก ริเริมโครงการ “Patrimonio Hoy” ่ ในปี 1998 เพือบุกตลาดผู ้มีรายได ้น ้อย ่ ้ ่• ใชนวัตกรรม “วงจรออม-กู ้” และชวยเรือง ่ ่ ่ ชางและสถาปนิก ชวยให ้คนจนสร ้างบ ้านได ้ เร็วกว่าปกติ 3 เท่า และถูกกว่า 3 เท่า• ในเวลา 1 ทศวรรษ ปล่อยกู ้ไมโครเครดิต ่ $135 ล ้าน ชวยให ้คนกว่า 1.3 ล ้านคนใน ทวีปอเมริกาใต ้มีบ ้านทีมคณภาพ ่ ี ุ ้• 29% ของลูกค ้าใชบ ้านทาธุรกิจขนาดเล็ก• ได ้รับรางวัล 2006 World Business Award จาก the International Chamber of Commerce และ United Nations HABITAT Business Award ในปี 2009 16
 17. 17. ตัวอย่างอืนๆ ่ ิ้ ่• IBM รีไซเคิลคอมพิวเตอร์และชนสวนคอมพิวเตอร์ ้ ิ่ นาไปใชในธุรกิจลีสซงคอมพิวเตอร์ สร ้างรายได ้เพิมกว่า ่ $2 ล ้านในระยะเวลาไม่ถง 3 ปี อัตรากาไร 50% ึ• หุ ้นของ Rhodia บริษัทเคมีฝรั่งเศส พุง 20% ใน 1 วัน ่ เมือประกาศในปี 2005 ว่าได ้รับอนุมัตให ้ทาโครงการ ่ ิ CDM ทีจะเพิมกาไรกว่าปี ละ $300 ล ้าน ่ ่• กาไรของ DuPont เพิมกว่า $240 ล ้านต่อปี จากการลด ่ ่ ้ ปริมาณคาร์บอนทีใชเงินลงทุนทังหมด $120 ล ้าน ้ ้• Krafts Food ประหยัดค่าใชจ่ายได ้ 20% จากการเพิม ่ ิ ้ ประสทธิภาพในการใชพลังงาน 17
 18. 18. ่ ุสูยค “เศรษฐกิจแห่งคุณค่า”?“ In the 19th century, we were making money with money. In the 21st century, I believe and hope that we will use values to create value.” - Oliver Le Grand , Chairman of the Board of Cortal (a subsidiary of BNP Paribas)“[There is] No Place To Hide for the Irresponsible Business” - Financial Times headline, 29 September 2003 18
 19. 19. ่ ุสูยค “เศรษฐกิจแห่งคุณค่า”?“ In the 19th century, we were making money with money. In the 21st century, I believe and hope that we will use values to create value.” - Oliver Le Grand , Chairman of the Board of Cortal (a subsidiary of BNP Paribas)“[There is] No Place To Hide for the Irresponsible Business” - Financial Times headline, 29 September 2003 19
 20. 20. “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” - R. Buckminster Fuller - “คุณไม่มวันเปลียนอะไรก็ตามด ้วยการต่อกรกับ ี ่ ความจริงทีเป็ นอยู่ ่ถ ้าคุณอยากเปลียนอะไรก็ตาม จงไปสร ้างโมเดลใหม่ ่ ทีทาให ้โมเดลเดิมล ้าสมัย” ่ - อาร์. บัคมินสเตอร์ ฟุลเลอร์ - 20

×