Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จํากัด LOGO  นายพงศธร คําบ่อเศร้า  รหัสประจําตัว 54120804106
เสนอผศ.ดร.เสกสรร สีสายสด
ประวัติหนังสือพิมพ์ ในประเทศไทย  หมอบรัดเลย์ก็ออกหนังสือพิมพ์ฉบับรายปีชอ “บางกอกคาเลน                  ...
ประวัติการก่อตั้งบริษัทมติชน จํากัด   จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.  2521 ในนาม บริษัทมต...
LOGO
ลักษณะของธุรกิจหลัก  ผลิตและจําหน่าย หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  (รายได้หลัก 70%จากการโฆษณา)    ประกอบไปด้วยบร...
ลักษณะของผลิตภัณฑ์   1.หนังสือพิมพ์     - มติชนรายวัน     - ข่าวสด     - ประชาชาติธุรกิจ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์           2. นิตยสาร            - มติชนสุดสัปดาห์            - ศิลปวัฒน...
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์  3. New Media    - ศูนย์ข้อมูลมติชน http://mic.matichon.co.th    - มติชนออนไลน์ www.matichon.co...
ส่วนแบ่งส่วนแบ่งตลาดโดยประมาณ          หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย                        ww...
วิสัยทัศน์และพันธกิจ    ยึดหลักการดําเนิ นงานด้วยความสุ จริ ต รอบคอบ    ประกอบเฉพาะธุรกิจทีมีความถนัดชัดเจน    เพ...
การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ  Concentration Growth  กลยุทธ์ขยายการดําเนิ นงานไปในสายธุรกิจ (Business Line)เดิม  - Vertic...
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษทย่อย                  ั
รายชื่อผู้ถือหุน        ้
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท             ฐานะทางการเงิน
ข้อมูลสรุปทางการเงินปี 2552-2553
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2551
รายไดจากการจําหน ายของ บริษท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษทยอย                ั        มหาชน)  ...
เปรียบเทียบผลประกอบการบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สําหรับงวด 6 เดือน ส...
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งปร...
SWOT ANALYSIS    การวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร (STRENGTH)  -  กองบรรณาธิการพร้อม เข้มแข็ง และมีคุณภาพ  -  ภาพลักษณ์ข...
SWOT ANALYSIS    การวิเคราะห์จุดอ่อน WEAKNESS  -  หนังสือพิมพ์อายุน้อยกว่าคู่แข่ง  -  กิจกรรมการตลาดยังไม่มากพอ  ...
SWOT ANALYSIS   การวิเคราะห์โอกาส OPPORTUNITY              ั ้้   เป็ นทางเลือกใหม่ให้กบผูตองการอ่านข่าวท...
SWOT ANALYSIS   การคุกคาม THREAT -  ราคากระดาษ -  ประชาชนมีชองทางในการบริโภคสื่อมากขึ้น         ่   โทรทัศน...
การดําเนินงานการจัดการกลยุทธ์  สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3 ด้าน  1. FOCUS STRATEGY     มีหนังสือตอบสนองความต้อ...
ประเด็นสําคัญในการกํากับและควบคุมของกิจการ   ด้านการปฏิบัติงาน   - เป็นธรรมและโปร่งใสต่อทุกฝ่าย   - ดําเนินงานตามแ...
ประเด็นสําคัญในการกํากับและควบคุมของกิจการ  ด้านธรรมาภิบาล  - บริษทให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม และลูกค้า      ั  ...
ปัญหาหลักของบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  การตลาดของหนังสือพิมพ์ข่าวสด     • เรื่องต้นทุนการส่งคืนสินค้าอยู่ที่ประมาณ...
ลักษณะปัญหาและขอบเขตความเข้าใจในปัญหา   การนําเสนอข่าวสําคัญบางข่าว ล่าช้ากว่าหนังสือพิมพ์รายวันอื่นๆ   ไม่ได้มุ่งเน...
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการตลาดหนังสือพิมพ์ข่าวสด     ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล ข่าวสาร รวดเร็ว และฉับไวกว่าเดิม   ...
กรอบองค์ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาหลัก  1. TQM (Total Quality Management)  2. Differrentation Strategy  3. SWO...
ปัญหารองทางด้านการจัดการ จุดยืนหรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร/องค์การ  ลักษณะปัญหาและขอบเขตความเข้าใจในปัญหา  ผู้บริหาร/อง...
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการ    • ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ    • ปรับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์    • ขยายสายผลิตภัณฑ์  ...
กรอบองค์ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหารอง    1.  Customer – Responsive Culture    2.  Business Ethic    3.  ...
(BCG Matrix)   ตลาดสิ่งพิมพ์มีการเจริญเติบโตไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ   บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) มีส่...
กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด
กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด

17,049 views

Published on

กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จำกัด

 1. 1. กลยุทธ์การจัดการองค์การ บริษัทมติชน จํากัด LOGO นายพงศธร คําบ่อเศร้า รหัสประจําตัว 54120804106
 2. 2. เสนอผศ.ดร.เสกสรร สีสายสด
 3. 3. ประวัติหนังสือพิมพ์ ในประเทศไทย หมอบรัดเลย์ก็ออกหนังสือพิมพ์ฉบับรายปีชอ “บางกอกคาเลน ื่ เดอร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกในสยามประเทศ แล้วต่อมาก็ออก หนังสือพิมพ์รายเดือนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งฉบับ ชื่อ “หนังสือจดหมาย เหตุใหม่” (Bangkok Recorder) ในรัชกาลที่ 4 ถูกยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการพิมพ์
 4. 4. ประวัติการก่อตั้งบริษัทมติชน จํากัด จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2521 ในนาม บริษัทมติชน จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 1 ล้านบาทมีวตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจการพิมพ์ โดยเป็น ผู้ ั พิมพ์หหนังสือและนิตยสารต่าง ๆ และรับจ้างโฆษณา ได้รับอนุมัติ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2532 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จํากัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 219 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 245 ล้านบาท
 5. 5. LOGO
 6. 6. ลักษณะของธุรกิจหลัก ผลิตและจําหน่าย หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ (รายได้หลัก 70%จากการโฆษณา) ประกอบไปด้วยบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท - บริษัท ข่าวสด จํากัด - บริษัท งานดี จํากัด
 7. 7. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 1.หนังสือพิมพ์ - มติชนรายวัน - ข่าวสด - ประชาชาติธุรกิจ
 8. 8. ลักษณะของผลิตภัณฑ์
 9. 9. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 2. นิตยสาร - มติชนสุดสัปดาห์ - ศิลปวัฒนธรรม - เทคโนโลยีชาวบ้าน - เส้นทางเศรษฐี - พ็อกเก็ตบุ๊ก
 10. 10. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลักษณะของผลิตภัณฑ์
 11. 11. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 3. New Media - ศูนย์ข้อมูลมติชน http://mic.matichon.co.th - มติชนออนไลน์ www.matichon.co.th - ข่าวสดออนไลน์ www.khaosod.co.th - ประชาชาติธรกิจออนไลน์ www.prachachat.net ุ - สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆในเครือ - สํานักพิมพ์มติชน http://www.matichonbook.com
 12. 12. ส่วนแบ่งส่วนแบ่งตลาดโดยประมาณ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย www.themegallery.com
 13. 13. วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยึดหลักการดําเนิ นงานด้วยความสุ จริ ต รอบคอบ ประกอบเฉพาะธุรกิจทีมีความถนัดชัดเจน เพิมประสิ ทธิ ภาพให้พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือง สร้างงานทีเปี ยมคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม เปิ ดโอกาสการเรี ยนรู ้ทีทัวถึงและเท่าเทียมในสังคมไทย
 14. 14. การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ Concentration Growth กลยุทธ์ขยายการดําเนิ นงานไปในสายธุรกิจ (Business Line)เดิม - Vertical Integration ขยายในแนวดิง * Backward Integration : โรงพิมพ์มติชน * Forward Integration : บริ ษท งานดี จํากัด ั - Horizontal Integration : เพิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เดิม
 15. 15. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษทย่อย ั
 16. 16. รายชื่อผู้ถือหุน ้
 17. 17. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 18. 18. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 19. 19. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ฐานะทางการเงิน
 20. 20. ข้อมูลสรุปทางการเงินปี 2552-2553
 21. 21. ผลการดําเนินงาน
 22. 22. ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2551
 23. 23. รายไดจากการจําหน ายของ บริษท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษทยอย ั มหาชน) ัล ้านบาท 1800 1600 1400 1200 1000 800 รายได ้จากการขาย รายได ้อืนๆ 600 400 200 0 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 6 เดือ นแรก ปี 2551
 24. 24. เปรียบเทียบผลประกอบการบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 30 มิถุนายน 2550 บมจ. มติชน มีความคุ้มค่าและน่าลงทุนมากกว่า บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนดีกว่าและความเสี่ยงต่ํากว่า
 25. 25. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,033.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 21.01 ล้านบาท และมียอดต้นทุนขายและการให้บริการรวม 645.82 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.44 ล้านบาท ทั้งนี้ผลประกอบการงวด 9 เดือน บริษัทไม่มีรายได้จากการบริการจัดงาน ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทมีรายได้จากการบริการจัดงานจํานวน 38.19 ล้านบาท มีกําไรสุทธิจากกิจกรรมดังกล่าว 18.20 ล้านบาท และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานซึ่งผลประกอบการสําหรับงวด 9 เดือน บริษัทได้บันทึกบัญชีผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจํานวน 19.57 ล้านบาท ประกอบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับบริษัทจดทะเบียนใน ตลท.ที่ปี 2553 รัฐบาลลดหย่อนจากอัตรา 30% เหลือ 25% โดยมาตรการนี้สิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทําให้ผลประกอบการงวด 9 เดือนของบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง 26.17 ล้านบาท
 26. 26. SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร (STRENGTH) - กองบรรณาธิการพร้อม เข้มแข็ง และมีคุณภาพ - ภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์เชิงสาระคุณภาพ - ระบบการผลิตที่ทันสมัย - ช่องทางในการจัดจําหน่ายที่เข้มแข็ง - จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ปริมาณเงินสด ดี มีหนี้สินต่ํา
 27. 27. SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดอ่อน WEAKNESS - หนังสือพิมพ์อายุน้อยกว่าคู่แข่ง - กิจกรรมการตลาดยังไม่มากพอ - จํานวนหน้า จํานวนที่พิมพ์ น้อยกว่าคูแข่งขัน ่ - ผู้อ่านบางส่วนยังไม่อ่านประจํา
 28. 28. SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์โอกาส OPPORTUNITY ั ้้ เป็ นทางเลือกใหม่ให้กบผูตองการอ่านข่าวทีแตกต่าง- มีโอกาสเพิมยอดผูใช้บริ การข่าวด่วนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS News Alert) ้- หน้าข่าวราชภัฎทีเปิ ดขึน ได้ รับการตอบสนองจากบุคคลในแวดวงการศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฎทัวประเทศ- หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐบางครังการนําเสนอข่าวทีกระทบกับความรู ้สึกของคนภาคใต้จะเกิด การหันไปอ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับอืน
 29. 29. SWOT ANALYSIS การคุกคาม THREAT - ราคากระดาษ - ประชาชนมีชองทางในการบริโภคสื่อมากขึ้น ่ โทรทัศน์, วิทยุ, อินเทอร์เน็ต, SMS ข่าวบนโทรศัพท์มือถือ - Brand Loyalty - ภาวะการแข่งขันมีมาก เนื่องจากมีหนังสือพิมพ์เกิดใหม่หลายฉบับ
 30. 30. การดําเนินงานการจัดการกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3 ด้าน 1. FOCUS STRATEGY มีหนังสือตอบสนองความต้องการลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 2. DIFFERENTIATION STRATEGY มีการกลั่นกรองการพาดหัวข่าวโดยไม่พาดหัวข่าวเกินจริง และไม่นําภาพ สยองขวัญลงหน้า 1 ซึ่งผู้อ่านจะได้ไม่รู้สึกหดหูยามเช้า ่ 3. COST LEADERSHIP STRATEGY มีโกดังเก็บสํารองกระดาษ
 31. 31. ประเด็นสําคัญในการกํากับและควบคุมของกิจการ ด้านการปฏิบัติงาน - เป็นธรรมและโปร่งใสต่อทุกฝ่าย - ดําเนินงานตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนด - ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้น มีความเท่าเทียมกันทุกคน และได้รบข้อมูลครบถ้วน ั - จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50 % จากกําไรสุทธิ
 32. 32. ประเด็นสําคัญในการกํากับและควบคุมของกิจการ ด้านธรรมาภิบาล - บริษทให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม และลูกค้า ั - ปลูกฝังจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือสัตย์ สุจริต และ ่ เที่ยงธรรม - รายงานของคณะกรรมการ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัวไปในประเทศ ่ ไทย
 33. 33. ปัญหาหลักของบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) การตลาดของหนังสือพิมพ์ข่าวสด • เรื่องต้นทุนการส่งคืนสินค้าอยู่ที่ประมาณ 10% • โฆษณาน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
 34. 34. ลักษณะปัญหาและขอบเขตความเข้าใจในปัญหา การนําเสนอข่าวสําคัญบางข่าว ล่าช้ากว่าหนังสือพิมพ์รายวันอื่นๆ ไม่ได้มุ่งเน้นลูกค้าต่างจังหวัด พาดหัว ไม่ค่อยดึงดูดความสนใจ จํานวนคอลัมน์ เนื้อหา บทความ น้อย เนื้อที่โฆษณาน้อย
 35. 35. แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการตลาดหนังสือพิมพ์ข่าวสด ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล ข่าวสาร รวดเร็ว และฉับไวกว่าเดิม ขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น ปรับปรุงรูปแบบ รูปลักษณ์ ลักษณะการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจ เพิ่มคอลัมน์ เนื้อหา หรือรายละเอียดบางส่วนให้มากกว่าเดิม เพิ่มเนื้อที่โฆษณา เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 36. 36. กรอบองค์ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาหลัก 1. TQM (Total Quality Management) 2. Differrentation Strategy 3. SWOT Analysis 4. 4P’s (Product, Price, Place, Promotion) The Contingency Approach 5. Path – Goal Model ด้าน Achievement Leader 6. Management Skills ด้าน Technical Skills และ Conceptual Skills 7. Market Control
 37. 37. ปัญหารองทางด้านการจัดการ จุดยืนหรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร/องค์การ ลักษณะปัญหาและขอบเขตความเข้าใจในปัญหา ผู้บริหาร/องค์กรมีจุดยืนหรือวิสัยทัศน์เน้นหลักความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน ฯ ซึงเป็นจุดแข็งของบริษัท แต่กลับเป็นจุดอ่อนใน ่ ขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาหรือ ต่อยอดของผลิตภัณฑ์
 38. 38. แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการ • ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ • ปรับรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ • ขยายสายผลิตภัณฑ์ • ตังบริษัทย่อย, บริษัทร่วม ้
 39. 39. กรอบองค์ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหารอง 1. Customer – Responsive Culture 2. Business Ethic 3. Contrasting Views 4. Joint Ventures หรือ New Venture 5. Values – Based Management 6. Management Skills ด้าน Technical Skills และ Conceptual Skill 7. Charismatic – Cisionary Leadership
 40. 40. (BCG Matrix) ตลาดสิ่งพิมพ์มีการเจริญเติบโตไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดสิ่งพิมพ์รวม ในอัตราที่ ไม่สูง และไม่ได้เป็นผู้นําตลาดหรือครองตลาดสิ่งพิมพ์ในประเทศ Cash cows (ความเจริญเติบโตของตลาดต่ํา แต่ส่วนครองตลาดสูง)

×