Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Thailand Internet Governance: from Monologue to Dialogue

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad

Thailand Internet Governance: from Monologue to Dialogue

Download to read offline

สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง Internet Governance (การอภิบาลอินเทอร์เน็ต) โดย สฤณี อาชวานันทกุล, งาน Big Change to Big Chance จัดโดย สพธอ. (ETDA) 25 กรกฎาคม 2561 @ รอยัล พารากอน ฮอลล์

สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง Internet Governance (การอภิบาลอินเทอร์เน็ต) โดย สฤณี อาชวานันทกุล, งาน Big Change to Big Chance จัดโดย สพธอ. (ETDA) 25 กรกฎาคม 2561 @ รอยัล พารากอน ฮอลล์

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Thailand Internet Governance: from Monologue to Dialogue (20)

More from Sarinee Achavanuntakul (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Thailand Internet Governance: from Monologue to Dialogue

 1. 1. Thailand Internet Governance: From Monologue to Dialogue สฤณี อาชวานันทกุล นักวิจัยในโครงการวิจัย โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยนโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. ที่มา: Fujitsu 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. นิยาม “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet governance) หมายถึงการพัฒนาและลงมือ ปฏิบัติตามหลักการ ปทัสถาน กฎระเบียบ กระบวนการตัดสินใจ และโครงการที่ ตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งส่งผลต่อ วิวัฒนาการและการใช้อินเทอร์เน็ต” - การประชุมระดับโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร (World Summit on Information Society: WSIS), 2003 11
 12. 12. ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของ “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต”  ปลายทศวรรษ 1960: อเมริกาพัฒนา DARPA, โปรโตคอล TCP/IP  กฎเกณฑ์การกากับดูแลชุดแรก: Internet Engineering Task Force (IETF) กาหนดมาตรฐานทางเทคนิค กากับโดยการหาฉันทามติ  กลางทศวรรษ 1990: “สงครามโดเมนเนม (Domain Name System: DNS)” เมื่อบริษัทเอกชนกระโดด เข้าร่วมวงไพบูลย์  1998: ก่อตั้ง Internet Corporation for Assigned Names & Numbers (ICANN) เพื่อกากับระบบชื่อ โดเมน (DNS)  2003: การประชุมระดับโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร (World Summit on Information Society: WSIS) ครั้งแรกในกรุงเจนีวา 12
 13. 13. 13 ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของ “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” (ต่อ)  2005: การประชุม WSIS ครั้งที่สอง กรุงตูนิส ตูนีเซีย  2006: การประชุมอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance Forum: IGF) ครั้งแรก  2012: การประชุม World Conference on International Telecoms (WCIT) เกิดความ ขัดแย้งระหว่างประเทศที่มองว่า ITU ควรมีบทบาทมากขึ้นในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต กับ ประเทศที่คัดค้านว่าไม่ควร  2014: การประชุม NETmundial ครั้งแรกในกรุงเซาเปาโล บราซิล  2014: การประชุม “WSIS+10” ในกรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์
 14. 14. มุมแคบ: ICANN, IETF, Domain Name System (DNS), Root, IP Address – ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับโปรโตคอล อินเทอร์เน็ต มุมกว้าง: ประเด็นทางเทคนิค (Root, DNS), ประเด็น เกี่ยวกับผู้ใช้ (ผู้ประสงค์ร้าย, ทักษะ), ประเด็นนโยบาย (ความเป็นส่วนตัว, การคุ้มครองความเป็นนิรนาม) 14 อดีต: สองมุมมองหลักเรื่องการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
 15. 15. “ชั้น” (Layers) ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต  ชั้นเนื้อหา  การจัดการกับเนื้อหาที่เป็นพิษภัย  อาชญากรรมไซเบอร์ (cybercrime)  สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา  ชั้นโลจิก (โค้ด)  มาตรฐานเทคนิค  ระบบโดเมนเนม (DNS)  การจัดสรรและเรียงเลขหมายไอพีแอดเดรส (IP)  ชั้นสาธารณูปโภค  การเชื่อมต่อ (interconnection)  การเข้าถึงอย่างทั่วถึง (universal access)  เทคโนโลยีเชื่อมต่อรุ่นถัดไป (next-gen pathways) 15
 16. 16. ประเด็น/วาระอภิปรายหลักในแวดวงการอภิบาลอินเทอร์เน็ต 16
 17. 17. 17 บางประเด็นเรื่องการอภิบาลชั้นสาธารณูปโภค (infrastructure)  การเชื่อมต่อ (Interconnection): การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับ Tier 1 (ผู้ประกอบการที่ เป็นเจ้าของเครือข่าย backbone ระหว่างประเทศ) เป็นไปตามการเจรจาตกลงเชิงพาณิชย์ ไม่มี กฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศกาลังพัฒนาอาจเสียเปรียบ (จ่ายค่าเชื่อมต่อแพง)  การเข้าถึงอย่างทั่วถึง (universal access): การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็น “สิทธิมนุษยชน” หรือไม่? ควร นิยาม “ทั่วถึง” อย่างไร? (พื้นที่ / เพศ / กลุ่มรายได้ / ช่วงอายุ / ปัจจัยอื่น?)  เทคโนโลยีรุ่นถัดไป (next-generation pathways): ควรปล่อยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าเมื่อใดควร launch หรือให้รัฐมีบทบาท? ภาคประชาสังคมจะมีบทบาทได้อย่างไร?
 18. 18. 18 บางประเด็นเรื่องการอภิบาลชั้นโลจิก/โค้ด (code)  มาตรฐาน: จัดการแบบ “เปิด” ดีพอแล้ว? ควรเพิ่มกลไกกาหนด standard specifications? ความเสี่ยงที่จะถูก “แปรรูป” เป็นของเอกชน? (W3C: 2001) มาตรฐาน Quality of Service (QoS) ขัดแย้งกับหลักความเป็นกลาง (net neutrality)?  ระบบโดเมนเนม (DNS): ICANN มีสถานะเป็นองค์กรไม่แสวงกาไรในอเมริกา ควบคุมและจัดสรรโดเมนเนม gTLD (.com, .org ฯลฯ) และ ccTLD (.th, .au ฯลฯ) ถูกโจมตีว่าถูกครอบงาโดยกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกา และ การเมือง
 19. 19. 19 บางประเด็นเรื่องการอภิบาลชั้นเนื้อหา (content/applications)  การจัดการกับเนื้อหาที่เป็นพิษภัย: สากล vs. รัฐชาติ / วิธีไหนดี?  อีเมลขยะ (spam)  สื่อลามกอนาจาร (pornography)  ซอฟต์แวร์สอดแนม (spyware), malware, phishing  เสรีภาพในการแสดงออก vs. ความมั่นคงของชาติ  อาชญากรรมไซเบอร์ (cybercrime): วิธีจัดการ “จาเป็นและได้ส่วน” (necessary and proportionate) หรือไม่? คุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือไม่?  สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: คุ้มครองเข้มมากจนลิดรอนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์? ตัวกลางต้อง รับผิดชอบหรือไม่ ขนาดไหน?
 20. 20. 20
 21. 21. 21 สองรูปแบบที่แข่งขันกันของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต  พหุนิยม (multistakeholder) ผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่รัฐ เอกชน วิชาการ และประชาสังคม เข้าร่วม แสดงออกในกลไกมีส่วนร่วมทางตรงเพื่อหาฉันทามติในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต  พหุภาคี (multilateral / intergovernmental) รัฐบาลชาติมีอานาจอธิปไตยในการกาหนดนโยบายและกฎเกณฑ์กากับอินเทอร์เน็ตในประเทศตัวเอง ถือว่ารัฐบาลเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ อย่างเพียงพอ รัฐบาลมาร่วมกันลงนามในอนุสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งยึดโยงกับข้อเสนอและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละ ประเทศมาแล้ว
 22. 22. “อุดมคติ” ของภาคประชาสังคม? 22
 23. 23. 23 จุดอ่อนของรูปแบบการอภิบาลแบบพหุภาคี  ลิดรอนธรรมชาติ “เปิด” ของอินเทอร์เน็ต  ให้ความสาคัญกับการ “ควบคุม” ของรัฐบาลมากกว่าการ “คุ้มครอง” ประชาชน  ลดทอนคุณค่าของอินเทอร์เน็ตลง (จีนควรนับเป็นข้อยกเว้นหรือไม่ เพราะสร้างอินเทอร์เน็ต ในภาษาของตัวเองเป็นหลัก?)  ไว้ใจการกากับดูแลของรัฐ หวนคืนสู่อดีตในยุคก่อนที่ธุรกิจโทรคมนาคมจะเปิดเสรี  ยังขาดโมเดลที่เหมาะสมในการกากับอินเทอร์เน็ต
 24. 24. 24 จุดอ่อนของรูปแบบการอภิบาลแบบพหุนิยม การใช้อานาจจากัดอยู่เพียงการสื่อสารและประสานงานระหว่างกัน – เป็นเพียง “อานาจอ่อน” (soft power) จะไปต่อกรกับการตัดสินใจของฝ่ายที่กุมอานาจรัฐ มีอานาจออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างไร? คนและกลุ่มคนที่เข้าร่วมจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า เป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียที่ ครบถ้วนรอบด้านแล้วจริงๆ? ยังขาดโมเดลที่เหมาะสมในการกากับอินเทอร์เน็ต
 25. 25. 25
 26. 26. Thailand Internet Governance
 27. 27. 27
 28. 28. ประธานมาจากการ เลือกตั้ง Govt. (2) Private sectors (4) Civil society (4) Technicians (2) โครงสร้างที่เป็นไปได้ของหน่วยงานอภิบาลอินเทอร์เน็ตไทย 28
 29. 29. โรดแม็ปที่ทีมวิจัยเสนอ 29
 30. 30. 30

×