Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thailand Internet Governance: from Monologue to Dialogue

สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง Internet Governance (การอภิบาลอินเทอร์เน็ต) โดย สฤณี อาชวานันทกุล, งาน Big Change to Big Chance จัดโดย สพธอ. (ETDA) 25 กรกฎาคม 2561 @ รอยัล พารากอน ฮอลล์

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Thailand Internet Governance: from Monologue to Dialogue

 1. 1. Thailand Internet Governance: From Monologue to Dialogue สฤณี อาชวานันทกุล นักวิจัยในโครงการวิจัย โดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยนโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. ที่มา: Fujitsu 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. นิยาม “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet governance) หมายถึงการพัฒนาและลงมือ ปฏิบัติตามหลักการ ปทัสถาน กฎระเบียบ กระบวนการตัดสินใจ และโครงการที่ ตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งส่งผลต่อ วิวัฒนาการและการใช้อินเทอร์เน็ต” - การประชุมระดับโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร (World Summit on Information Society: WSIS), 2003 11
 12. 12. ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของ “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต”  ปลายทศวรรษ 1960: อเมริกาพัฒนา DARPA, โปรโตคอล TCP/IP  กฎเกณฑ์การกากับดูแลชุดแรก: Internet Engineering Task Force (IETF) กาหนดมาตรฐานทางเทคนิค กากับโดยการหาฉันทามติ  กลางทศวรรษ 1990: “สงครามโดเมนเนม (Domain Name System: DNS)” เมื่อบริษัทเอกชนกระโดด เข้าร่วมวงไพบูลย์  1998: ก่อตั้ง Internet Corporation for Assigned Names & Numbers (ICANN) เพื่อกากับระบบชื่อ โดเมน (DNS)  2003: การประชุมระดับโลกว่าด้วยสังคมข้อมูลข่าวสาร (World Summit on Information Society: WSIS) ครั้งแรกในกรุงเจนีวา 12
 13. 13. 13 ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของ “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต” (ต่อ)  2005: การประชุม WSIS ครั้งที่สอง กรุงตูนิส ตูนีเซีย  2006: การประชุมอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance Forum: IGF) ครั้งแรก  2012: การประชุม World Conference on International Telecoms (WCIT) เกิดความ ขัดแย้งระหว่างประเทศที่มองว่า ITU ควรมีบทบาทมากขึ้นในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต กับ ประเทศที่คัดค้านว่าไม่ควร  2014: การประชุม NETmundial ครั้งแรกในกรุงเซาเปาโล บราซิล  2014: การประชุม “WSIS+10” ในกรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์
 14. 14. มุมแคบ: ICANN, IETF, Domain Name System (DNS), Root, IP Address – ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับโปรโตคอล อินเทอร์เน็ต มุมกว้าง: ประเด็นทางเทคนิค (Root, DNS), ประเด็น เกี่ยวกับผู้ใช้ (ผู้ประสงค์ร้าย, ทักษะ), ประเด็นนโยบาย (ความเป็นส่วนตัว, การคุ้มครองความเป็นนิรนาม) 14 อดีต: สองมุมมองหลักเรื่องการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
 15. 15. “ชั้น” (Layers) ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต  ชั้นเนื้อหา  การจัดการกับเนื้อหาที่เป็นพิษภัย  อาชญากรรมไซเบอร์ (cybercrime)  สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา  ชั้นโลจิก (โค้ด)  มาตรฐานเทคนิค  ระบบโดเมนเนม (DNS)  การจัดสรรและเรียงเลขหมายไอพีแอดเดรส (IP)  ชั้นสาธารณูปโภค  การเชื่อมต่อ (interconnection)  การเข้าถึงอย่างทั่วถึง (universal access)  เทคโนโลยีเชื่อมต่อรุ่นถัดไป (next-gen pathways) 15
 16. 16. ประเด็น/วาระอภิปรายหลักในแวดวงการอภิบาลอินเทอร์เน็ต 16
 17. 17. 17 บางประเด็นเรื่องการอภิบาลชั้นสาธารณูปโภค (infrastructure)  การเชื่อมต่อ (Interconnection): การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับ Tier 1 (ผู้ประกอบการที่ เป็นเจ้าของเครือข่าย backbone ระหว่างประเทศ) เป็นไปตามการเจรจาตกลงเชิงพาณิชย์ ไม่มี กฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศกาลังพัฒนาอาจเสียเปรียบ (จ่ายค่าเชื่อมต่อแพง)  การเข้าถึงอย่างทั่วถึง (universal access): การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็น “สิทธิมนุษยชน” หรือไม่? ควร นิยาม “ทั่วถึง” อย่างไร? (พื้นที่ / เพศ / กลุ่มรายได้ / ช่วงอายุ / ปัจจัยอื่น?)  เทคโนโลยีรุ่นถัดไป (next-generation pathways): ควรปล่อยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าเมื่อใดควร launch หรือให้รัฐมีบทบาท? ภาคประชาสังคมจะมีบทบาทได้อย่างไร?
 18. 18. 18 บางประเด็นเรื่องการอภิบาลชั้นโลจิก/โค้ด (code)  มาตรฐาน: จัดการแบบ “เปิด” ดีพอแล้ว? ควรเพิ่มกลไกกาหนด standard specifications? ความเสี่ยงที่จะถูก “แปรรูป” เป็นของเอกชน? (W3C: 2001) มาตรฐาน Quality of Service (QoS) ขัดแย้งกับหลักความเป็นกลาง (net neutrality)?  ระบบโดเมนเนม (DNS): ICANN มีสถานะเป็นองค์กรไม่แสวงกาไรในอเมริกา ควบคุมและจัดสรรโดเมนเนม gTLD (.com, .org ฯลฯ) และ ccTLD (.th, .au ฯลฯ) ถูกโจมตีว่าถูกครอบงาโดยกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกา และ การเมือง
 19. 19. 19 บางประเด็นเรื่องการอภิบาลชั้นเนื้อหา (content/applications)  การจัดการกับเนื้อหาที่เป็นพิษภัย: สากล vs. รัฐชาติ / วิธีไหนดี?  อีเมลขยะ (spam)  สื่อลามกอนาจาร (pornography)  ซอฟต์แวร์สอดแนม (spyware), malware, phishing  เสรีภาพในการแสดงออก vs. ความมั่นคงของชาติ  อาชญากรรมไซเบอร์ (cybercrime): วิธีจัดการ “จาเป็นและได้ส่วน” (necessary and proportionate) หรือไม่? คุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือไม่?  สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: คุ้มครองเข้มมากจนลิดรอนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์? ตัวกลางต้อง รับผิดชอบหรือไม่ ขนาดไหน?
 20. 20. 20
 21. 21. 21 สองรูปแบบที่แข่งขันกันของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต  พหุนิยม (multistakeholder) ผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่รัฐ เอกชน วิชาการ และประชาสังคม เข้าร่วม แสดงออกในกลไกมีส่วนร่วมทางตรงเพื่อหาฉันทามติในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต  พหุภาคี (multilateral / intergovernmental) รัฐบาลชาติมีอานาจอธิปไตยในการกาหนดนโยบายและกฎเกณฑ์กากับอินเทอร์เน็ตในประเทศตัวเอง ถือว่ารัฐบาลเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ อย่างเพียงพอ รัฐบาลมาร่วมกันลงนามในอนุสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งยึดโยงกับข้อเสนอและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละ ประเทศมาแล้ว
 22. 22. “อุดมคติ” ของภาคประชาสังคม? 22
 23. 23. 23 จุดอ่อนของรูปแบบการอภิบาลแบบพหุภาคี  ลิดรอนธรรมชาติ “เปิด” ของอินเทอร์เน็ต  ให้ความสาคัญกับการ “ควบคุม” ของรัฐบาลมากกว่าการ “คุ้มครอง” ประชาชน  ลดทอนคุณค่าของอินเทอร์เน็ตลง (จีนควรนับเป็นข้อยกเว้นหรือไม่ เพราะสร้างอินเทอร์เน็ต ในภาษาของตัวเองเป็นหลัก?)  ไว้ใจการกากับดูแลของรัฐ หวนคืนสู่อดีตในยุคก่อนที่ธุรกิจโทรคมนาคมจะเปิดเสรี  ยังขาดโมเดลที่เหมาะสมในการกากับอินเทอร์เน็ต
 24. 24. 24 จุดอ่อนของรูปแบบการอภิบาลแบบพหุนิยม การใช้อานาจจากัดอยู่เพียงการสื่อสารและประสานงานระหว่างกัน – เป็นเพียง “อานาจอ่อน” (soft power) จะไปต่อกรกับการตัดสินใจของฝ่ายที่กุมอานาจรัฐ มีอานาจออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างไร? คนและกลุ่มคนที่เข้าร่วมจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า เป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียที่ ครบถ้วนรอบด้านแล้วจริงๆ? ยังขาดโมเดลที่เหมาะสมในการกากับอินเทอร์เน็ต
 25. 25. 25
 26. 26. Thailand Internet Governance
 27. 27. 27
 28. 28. ประธานมาจากการ เลือกตั้ง Govt. (2) Private sectors (4) Civil society (4) Technicians (2) โครงสร้างที่เป็นไปได้ของหน่วยงานอภิบาลอินเทอร์เน็ตไทย 28
 29. 29. โรดแม็ปที่ทีมวิจัยเสนอ 29
 30. 30. 30

×