Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6.0 kepemimpinan guru

20,457 views

Published on

6.0 kepemimpinan guru

 1. 1. Kepemimpinan Guru Asas Jenis-jenis Teori Kepemimpinan CabaranKepemimpinan Kepemimpinan Kepemimpinan Sekolah Kepemimpinan
 2. 2. Asas Kepemimpinan• Proses yang mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas.• Kepemimpinan saling berkaitan dengan pemimpin (individu yang beri pengaruh)
 3. 3. Asas PentingMempengaruhi Melibatkanpekerja melalui pihak lain @ arahan orang lain Para pemimpin mempunyai autoriti memberi arahan
 4. 4. Model Keberkesanan Pengurusan Bercorak Sistem (Pengurus membuat keputusan, staf menurut) Pengurusan Gaya Sistem (Pengurus mengeluarkan arahan, perkerja diberi kebebasan) Pengurusan Sistem (Pengurus dan staf boleh berunding)
 5. 5. Jenis-jenis Kepemimpinan• Reddin,1970(dalam Robiah Sidin,1989) membahagikan gaya kepimpinan mengikut model dimensi yang mengandungi tiga gaya asas, empat gaya pengurusan yang berkesan dan empat lagi gaya pengurusan yang agak kurang berkesan.• Boles dan Davenport,1975 telah menyarankan beberapa gaya untuk kepimpinan dan cara pemimpin berkenaan menggunakan kuasanya.
 6. 6. • Pihak pengurusan sekolah perlu mendapatkan kerjasama penuh daripada ahli pasukannya untuk menjadikan suasana kerja yang lebih efektif.• Sifat kepimpinan guru yang terbaik pula adalah kepimpinan guru yang dapat memenuhi kehendak-kehendak murid bagi mencapai hasil pembelajarannya.• Guru mempunyai kesanggupan yang tinggi untuk melaksanakan perubahan termasuklah menjalankan kajian untuk kebaikan murid (kajian tindakan).
 7. 7. Pengaruh Gaya Kepimpinan • Kuasa- kuasa yang menentukan personaliti1 pengurus. • Sifat pekerja yang dipertanggungjawabkan2 kepada pengurus. • Pengurus membiarkan kumpulan membuat3 keputusan sendiri.
 8. 8. Gaya –gaya KepimpinanGaya Kepimpinan AutokratikGaya Kepimpinan InstruksionalGaya Kepimpinan DemokratikGaya Kepimpinan KontigensiGaya Kepimpinan Laissez FaireGaya Kepimpinan Islamik
 9. 9. Gaya Kepimpinan AutokratikPemimpin berkuasaStaf perlu mengikut perintah
 10. 10. Gaya Kepimpinan Instruksional Pemimpin sekolah yang mengambiltahu terhadap P&P serta perkembangannyaKualiti kepimpinan yang boleh menggerakkan guru kearah pemikiran kreatif dan kritis
 11. 11. Gaya Kepimpinan DemokratikBersikap terbuka Mementingkan kepentingan bersama Pembimbing yang baik kepada kumpulannya
 12. 12. Gaya Kepimpinan KotigensiMenyesuaikan gayakepimpinan mengikut keadaanPemimpin menggunakankuasanya untuk memberiganjaran dan hukumankepada orang yang dipimpin.
 13. 13. Gaya Kepimpinan Laissez-FaireMemberi kebebasansepenuhnya kepadaorang bawahan Tidak masuk campur langsung
 14. 14. Gaya Kepimpinan Islamik Berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah dan Syura’ Pekerja wajib taat pemimpinMenekankan konsep tawakkan setelah perancangan telah diatur dengan teliti
 15. 15. Teori Kepemimpinan• Guru Besar mempunyai tugas dan kewajipan untuk mengembang dan menggilapkan guru- gurunya menjadi pemimpin.• Guru Besar berperanan sebagai seorang: – Manager – Coach – Mentor – Leader
 16. 16. Definisi Kepimpinan• Merujuk kepada keupayaan serta kebijaksanaan seorang ketua dalam menguruskan kakitangan bawahannya dan sumber yang ada.• Danielson, 2006 melihat kepimpinan sebagai himpunan kemahiran pada seseorang guru yang selain daripada mengajar ada mempunyai pengaruh yang diperluaskan ke luar bilik darjahnya, sama ada di dalam atau di luar sekolah.
 17. 17. Komponen Kepimpinan Gaya danSifat-sifat Kelakuan Kepimpinan mengikut situasi
 18. 18. Teori Perhubungan Teori Kepimpinan Teori X dan Y Teori Perlakuan Manusia Mengikut Situasi• Diasaskan oleh • Menjelaskan bahawa • Teori ini menyatakan • Perhubungan Douglas McGregor, perhubungan cara memimpin yang kemanusiaan boleh 1960 manusia boleh berbeza boleh mempengaruhi• Teori X mengandaikan mempengaruhi berkesan, bergantung kelakuan dan bahawa pekerja kelakuan dan kepada kematangan perlakuan semulajadinya malas perlakuan antara orang bawahan • Pemimpin yang dan akan mengelak kedua-duanya • Teori ini menyatakan berjaya ialah daripada bekerja • Terdapat 2 corak bahawa cara pemimpin yang kecuali dipaksa perlakuan pemimpin memimpin yang mengambil berat (keperluan psikologi yang disukai: Task berbeza sesuai dalam tentang tugas dan dan keselamatan) Orientation dan keadaan yang berbeza yang menjaga• Teori Y bercirikan Human Relation • Tidak ada hanya 1 perhubungan baik motivasi dan Orientation saja cara memimpin dengan pengikutnya pengiktirafan. • Pemimpin yang yang paling baik • Kesan perlakuan• Teori ini berjaya ialah • Pemimpin yang pemimpin mengandaikan pemimpin yang berkesan adalah berdasarkan bekerja sebagai mengambil berat mereka yang tanggungjawab sesuatu yang baik jika tentang tugas dan mendorong dan berorientasikan tugas menyeronokkan yang menjaga menunjukkan jalan dan orientasi pekerja tetapi mereka akan perhubungan yang kepada orang telah memberi impak menganggap kerja baik dengan bawahan untuk terhadap sebagai beban jika pengikutnya manghasilkan sesuatu keberkesanan tidak menyenangkan yang paling baik peranan kepimpinan mereka
 19. 19. Garis PanduanMengetahui dan melatih diri andaMengetahui dan mengawal gaya andaMempercayai perkara-perkara terbaik tentang orang lainMemenuhi keperluan-keperluan stafSesuaikan kepada ciri-ciri kerjaBertindak sebagai pemimpin
 20. 20. Kesimpulannya:• Sebagai pemimpin dalam konteks pengajaran di dalam kelas, guru perlulah bijak memilih mana-mana jenis kepemimpinan supaya pengajaran menjadi satu pengajaran yang kondusif dan dapat diterima oleh murid- murid.
 21. 21. Disediakan oleh:

×