Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi

contoh aktiviti untuk prasekolah

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi

 1. 1. PERBEZAAN PENDEKATAN , KAEDAH DAN TEKNIK
 2. 2. PENDEKATAN <ul><li>Parera (1986) : </li></ul><ul><ul><li>Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian). </li></ul></ul><ul><li>Kamarudin Hj. Husin (1988) : </li></ul><ul><ul><li>satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa </li></ul></ul>
 3. 3. Jenis-jenis Pendekatan : <ul><li>Pendekatan Induktif </li></ul><ul><li>Pendekatan Deduktif </li></ul><ul><li>Pendekatan Eklektik </li></ul><ul><li>Pendekatan Komunikatif </li></ul><ul><li>Pendekatan Interaksional </li></ul><ul><li>Pendekatan Pengalaman Bahasa </li></ul><ul><li>Pendekatan Bersepadu </li></ul>
 4. 4. KAEDAH <ul><li>Mangantar Simanjuntak (1982) : </li></ul><ul><ul><li>satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang di gunakan. </li></ul></ul><ul><li>Parera (1986 ) : </li></ul><ul><ul><li>satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tidak ada bahagian-bahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan </li></ul></ul><ul><li>Ishak Ramly (2006) : </li></ul><ul><ul><li>satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. </li></ul></ul>
 5. 5. Jenis-jenis kaedah : (menurut Kamarudin Hj. Husin,1988 ) <ul><li>Kaedah terus </li></ul><ul><li>Kaedah semulajadi </li></ul><ul><li>Kaedah askar atau tentera </li></ul><ul><li>Kaedah ajuk-hafaz </li></ul><ul><li>Kaedah linguistik </li></ul><ul><li>Kaedah oral-aural </li></ul><ul><li>Kaedah terjemahan </li></ul><ul><li>Kaedah psikologi </li></ul><ul><li>Kaedah kod-kognitif </li></ul><ul><li>Kaedah khusus </li></ul>
 6. 6. <ul><li>1. Kaedah Terus : </li></ul><ul><ul><li>Menurut Salleh Mohd Akib (1975), kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak. </li></ul></ul><ul><ul><li>menurut Kamarudin Hj. Husin (1988), kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaedah ini disampaikan berdasarkan empat perkara asas iaitu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sedia ada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>timbulkan perasaan ingin tahu kanak-kanak melalui soalan-soalan yang telah dirancangkan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengutamakan bahasa lisan, tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari, mengutamakan sebutan yang betul, ulangan dan pengukuhan harus dibanyakkan, dan mempelajari sesuatu yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>2. Kaedah Semulajadi : </li></ul><ul><ul><li>hampir sama dengan kaedah Terus. Pengajaran dimulakan dengan soalan-soalan yang berhubung dengan objek dan gambar. Perkataan-perkataan yang baru diterangkan dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah diketahui oleh murid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terjemahan tidak langsung digunakan. </li></ul></ul><ul><li>3. Kaedah Oral-Aural : </li></ul><ul><ul><li>kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur. </li></ul></ul><ul><ul><li>menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul. </li></ul></ul><ul><li>4. Kaedah Linguistik : </li></ul><ul><ul><li>Kaedah ini membolehkan kanak-kanak menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baru dari segi bunyi. </li></ul></ul><ul><ul><li>memulakan aktiviti dengan latihan pendengaran kemudian diikuti oleh aktiviti menyebut. Pengajaran tatabahasa dilakukan mengikut pendekatan Induktif (Kamarudin Hj. Husin,1988). </li></ul></ul>
 8. 8. TEKNIK <ul><li>Kamus Dewan (edisi ketiga) : </li></ul><ul><ul><li>kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. </li></ul></ul><ul><li>Edward M. Anthony : </li></ul><ul><ul><li>satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. </li></ul></ul><ul><li>Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz : </li></ul><ul><ul><li>pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. </li></ul></ul>
 9. 9. Jenis-jenis teknik : (menurut Kamarudin Hj. Husin,1988 ) <ul><li>Teknik main peranan </li></ul><ul><li>Teknik permainan bahasa </li></ul><ul><li>Teknik latih tubi </li></ul><ul><li>Teknik bercerita </li></ul><ul><li>Teknik inkuiri </li></ul><ul><li>Teknik perbahasan </li></ul><ul><li>Teknik kuiz </li></ul><ul><li>Teknik sumbangsaran </li></ul><ul><li>Teknik soal jawab </li></ul><ul><li>Teknik simulasi </li></ul><ul><li>Teknik drama </li></ul><ul><li>Teknik perbincangan </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Teknik berbincang </li></ul><ul><ul><ul><li>teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan ia dilakukan di kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. </li></ul></ul></ul><ul><li>Teknik brainstorming </li></ul><ul><ul><ul><li>teknik yang berbentuk perbincangan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kanak-kanak digalakkan berfikir secara kreatif dan aktif untuk menghuraikan pendapatnya. </li></ul></ul></ul><ul><li>Teknik soal jawab </li></ul><ul><ul><ul><li>teknik yang kerap digunakan oleh guru. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ia mewujudkan interaksi antara guru dengan kanak-kanak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan kanak-kanak akan menjawab soalan tersebut. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mempunyai aras kesukaran soalan </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>4. Teknik main peranan </li></ul><ul><ul><li>teknik yang melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. </li></ul></ul><ul><ul><li>pengalaman secara spontan. </li></ul></ul><ul><li>5. Teknik bercerita </li></ul><ul><ul><li>Guru memilih cerita yang sesuai dengan kanak-kanak dan isi pengajaran yang hendak disampaikan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa yang hendap diajarkan. </li></ul></ul><ul><li>6. Teknik tunjuk cara </li></ul><ul><ul><li>sesuai digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan kanak-kanak bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Di samping menunjuk cara, kanak-kanak diminta untuk menerangkannya melalui bahasa yang baik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebelum kanak-kanak menunjuk cara, guru perlulah menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>7. Teknik penyelesaian masalah </li></ul><ul><ul><li>teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliyaan guru. Kanak-kanak diberi masalah dan cuba menyelesaikan masalah tersebut. </li></ul></ul><ul><li>8. Teknik latih tubi </li></ul><ul><ul><li>pengulangan fakta-fakta yang telah dipelajari. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran tersebut dan di samping itu, untuk menjamin kekekalannya. </li></ul></ul><ul><li>9. Teknik permainan bahasa </li></ul><ul><ul><li>guru membentuk satu situasi yang memerlukan kanak-kanak menggunakan bahasa yang ada pada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas permainan yang diberi. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Secara keseluruhannya, pendekatan adalah bersifat aksiomatik dan menggambarkan hakikat bahasa dan proses belajar bahasa yang dijadikan landasan untuk menyusun kaedah mengajar. Kaedah pula adalah bersifat prosedur dan teknik merupakan perlaksanaan kaedah dalam kelas. </li></ul>
 14. 14. Sumber : Kamaruddin haji Husin (1988) <ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>Bercerita </li></ul><ul><li>Brainstorming </li></ul><ul><li>Soal jawab </li></ul><ul><li>Berbincang </li></ul><ul><li>Permainan </li></ul><ul><li>bahasa </li></ul><ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>Penyelesaian </li></ul><ul><li>masalah </li></ul><ul><li>Tunjuk cara </li></ul><ul><li>Latih tubi </li></ul><ul><li>Soal jawab </li></ul><ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>Main peranan </li></ul><ul><li>Bercerita </li></ul><ul><li>Lakonan/ drama </li></ul><ul><li>Tunjuk cara </li></ul><ul><li>Teknik : </li></ul><ul><li>Berbincang </li></ul><ul><li>Brainstorming </li></ul><ul><li>Soal jawab </li></ul><ul><li>Kaedah : </li></ul><ul><li>Linguistik </li></ul><ul><li>Oral-aural </li></ul><ul><li>Terus </li></ul><ul><li>Kaedah : </li></ul><ul><li>Linguistik </li></ul><ul><li>Oral-aural </li></ul><ul><li>Semulajadi </li></ul><ul><li>Terus </li></ul><ul><li>Kaedah : </li></ul><ul><li>Linguistik </li></ul><ul><li>Semulajadi </li></ul><ul><li>Terus </li></ul><ul><li>Kaedah : </li></ul><ul><ul><li>Terus atau semulajadi </li></ul></ul><ul><ul><li>Oral-aural </li></ul></ul><ul><ul><li>Linguistik </li></ul></ul><ul><ul><li>Fonetik </li></ul></ul><ul><li>Bahasa sebagai satu komunikasi </li></ul><ul><li>Pengajaran lebih kepada dialog </li></ul><ul><li>Situasi yang menyerupai keadaan sebenar </li></ul><ul><li>Gabungan induktif dan deduktif </li></ul><ul><li>Pengajaran mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak </li></ul><ul><li>Umum kepada khusus </li></ul><ul><li>Pengajaran berdasarkan hukum </li></ul><ul><li>Kemukakan genelisasi </li></ul><ul><li>Khusus kepada umum </li></ul><ul><li>Pengajaran mendapatkan hukum </li></ul><ul><li>Banyak menggunakan contoh </li></ul>Pendekatan Komunikatif Pendekatan Eklektik Pendekatan Deduktif Pendekatan Induktif
 15. 15. Pendekatan Induktif <ul><li>dipelopori oleh aliran pemikiran behaviorisme </li></ul><ul><li>dimulai dengan contoh-contoh khusus kpd </li></ul><ul><li>kesimpulan umum </li></ul><ul><li>memberi peluang kepada pelajar membuat kesimpulan sendiri </li></ul><ul><li>bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan & menekankan kpd pengulangan </li></ul><ul><li>utk mendapatkan hukum </li></ul>
 16. 16. Konsep-konsep pndktn induktif : <ul><li>Mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk mendapatkan hukum </li></ul><ul><li>Memperkenalkan pengetahuan & pengalaman </li></ul><ul><li>Mengakumulasikan maklumat utk m’btk hukum </li></ul><ul><li>Membentuk kesimpulan drpd cth-cth tertentu </li></ul>
 17. 17. Pendekatan Deduktif <ul><li>Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt </li></ul><ul><li>pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contoh-contoh. </li></ul><ul><li>bematlamatkan pemerolehan struktur kognitif </li></ul><ul><li>Pendekatan ini lebih banyak menekankan aspek tulisan </li></ul>
 18. 18. Prinsip-prinsip pndktn deduktif <ul><li>Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit </li></ul><ul><li>Cth-cth yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi </li></ul><ul><li>Cth tdk hrs datang dr guru shj ttp juga dr murid </li></ul><ul><li>Cth msti btl spy murid dpt meniru & mghslkan cth yg lain </li></ul><ul><li>Pemahaman generalisasi murid msti dinilai melalui pelbgai cara </li></ul>
 19. 19. Kelebihan: <ul><li>Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. </li></ul><ul><li>Menjimatkan masa dan tenaga, tidak perlu membuat banyak persediaan. </li></ul><ul><li>Pendekatan ini patut dan sesuai digunakan oleh kerana secara tradisinya, guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. </li></ul>
 20. 20. Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik merupakan gabungan daripada dua pendekatan lain iaitu pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan eklektik bermaksud pengajaran disampaikan dengan menggabungkan semua atau sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baru.
 21. 21. <ul><li>Pengajaran eklektik amat penting dalam membantu meningkatkan kemahiran mengeja dan juga kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak. </li></ul><ul><li>Pendekatan eklektik digunakan apabila sesuatu pengajaran memerlukan guru menggunakan berbagai-bagai pendekatan tidak hanya dengan penggunaan satu bidang pendekatan yang mirip kepada satu teori sahaja. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Teori eklektik berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagai-bagai sistem dan pendekatan. </li></ul><ul><li>Pendekatan eklektik merupakan satu usaha bagi menyatukan cara hubungan yang rapat di antara berbagai-bagai pendekatan. </li></ul><ul><li>Usaha ini juga berkaitan dengan cara bagi merapatkan ke arah satu pertemuan yang baik dalam penggunaan pendekatan tersebut </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Cara yang demikian merupakan satu permulaan bagi menggabungkan kaedah yang pelbagai itu ke arah satu sistem yang munasabah untuk dilaksanakan ke dalam proses pengajaran. </li></ul><ul><li>Walau bagaimanapun penggabungan tidak boleh disamakan dengan teori eklektik, tetapi di antara satu kaedah dalam teori eklektik adalah penggabungan. </li></ul>
 24. 24. Pendekatan komunikatif <ul><li>Fokus kpd aktiviti berinteraksi dan berkomunikasi </li></ul><ul><li>Tujuan : </li></ul><ul><li>- Guna bhs yg betul semasa komunikasi </li></ul><ul><li>- Membentuk satu tatacara yang </li></ul><ul><li>berkesan bagi mengajar empat </li></ul><ul><li>kemahiran bahasa iaitu membaca, </li></ul><ul><li>memahami, menulis dan bertutur </li></ul>
 25. 25. Peringkat-peringkat dlm pelaksanaan pengajaran : <ul><li>Aktiviti prakomunikatif </li></ul><ul><li>Aktiviti komunikatif </li></ul>
 26. 26. Secara ringkasnya …… <ul><li>penekanan kepada fungsi dan struktur secara serentak </li></ul><ul><li>boleh menyatakan perasaan atau fikiran mereka </li></ul><ul><li>berbeza dengan pendekatan tradisional yang hanya mementingkan kepada aspek tatabahasa dan perbendaharaan kata semata-mata. </li></ul>
 27. 28. C O N T O H A K T I V I T I HP : 3.2.1 Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan
 28. 29. MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN - AKTIVITI 1 - <ul><li>PENDEKATAN : INDUKTIF </li></ul><ul><li>KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL, LINGUISTIK & FONETIK </li></ul><ul><li>TEKNIK : BERBINCANG, BRAINSTORMING & SOAL JAWAB </li></ul>
 29. 30. <ul><li>Guru menunjukkan kad-kad gambar beserta perkataan kepada kanak-kanak. </li></ul><ul><li>Guru meminta kanak-kanak menyebut perkataan yang di tunjukkan. </li></ul><ul><li>Guru meminta kanak-kanak mencari dan menyebut huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut. </li></ul>
 30. 31. RAMBUTAN
 31. 32. KOMPUTER
 32. 33. MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN - AKTIVITI 2 - <ul><li>PENDEKATAN : DEDUKTIF </li></ul><ul><li>KAEDAH : TERUS, SEMULAJADI & LINGUISTIK </li></ul><ul><li>TEKNIK : BERCERITA, MAIN PERANAN, LAKONAN / DRAMA & TUNJUK CARA </li></ul>
 33. 34. <ul><li>Guru menunjukkan kad-kad huruf vokal dan meminta kanak-kanak menyebut huruf vokal tersebut. </li></ul>Aa Ii Ee Oo Uu
 34. 35. <ul><li>Kemudian, guru menunjukkan contoh-contah perkataan yang mengandungi huruf vokal. </li></ul>B A S I K A L R O K E T A mb u l a ns B u m i
 35. 36. <ul><li>Guru membahagikan kanak-kanak kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan mewakili 1 huruf vokal. </li></ul><ul><li>Kanak-kanak diminta untuk melakonkan sebarang aksi pekerjaan yang mengandungi huruf vokal yang diberikan di hadapan kelas . </li></ul><ul><li>Contoh : Askar, Polis, Doktor, Guru dan Petani dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Guru dan kanak-kanak berbincang tentang huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut. </li></ul>
 36. 37. MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN - AKTIVITI 3 - <ul><li>PENDEKATAN : EKLEKTIK </li></ul><ul><li>KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL, SEMULAJADI & LINGUISTIK </li></ul><ul><li>TEKNIK : SOAL JAWAB, LATIH TUBI, PENYELESAIAN MASALAH & TUNJUK CARA </li></ul>
 37. 38. <ul><li>Guru membahagikan kanak-kanak kepada empat kumpulan </li></ul><ul><li>Guru mengedarkan kad gambar dan kad huruf vokal kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan diminta mengecam huruf vokal yang sesuai dengan kad gambar tersebut. </li></ul>a e i o u
 38. 39. <ul><li>Kemudian, guru memberikan kad-kad perkataan kepada setiap kumpulan. </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan diminta mengecam huruf-huruf vokal yang terdapat dalam perkataan yang diberi. </li></ul>
 39. 40. MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN - AKTIVITI 4 - <ul><li>PENDEKATAN : KOMUNIKATIF </li></ul><ul><li>KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL & LINGUISTIK </li></ul><ul><li>TEKNIK : BERCERITA, BRAINSTORMING, SOAL JAWAB, BERBINCANG & PERMAINAN BAHASA </li></ul>
 40. 41. <ul><li>Guru menunjukkan dan menyebut huruf-huruf vokal (a,e,i,o,u) yang berbentuk 3 dimensi bersama kanak-kanak. </li></ul><ul><li>Kanak-kanak diletakkan dalam 5 kumpulan. </li></ul><ul><li>Guru mengagihkan kad perkataan (pisang, betik, tembikai, rambutan dan durian) kepada setiap kumpulan. </li></ul><ul><li>Satu kumpulan dikehendaki menyatakan ciri-ciri buah yang diwakili. Contoh : durian-mempunyai duri, isi berwarna kuning, dan berbentuk bulat. Kanak-kanak yang lain diminta untuk meneka buah tersebut. </li></ul>
 41. 42. <ul><li>Kemudian, ahli kumpulan tersebut menunjukkan kad perkataan kepada kelas. Guru dan pelajar bersoal jawab tentang huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut. </li></ul><ul><li>Langkah 4 dan 5 diulang dengan kumpulan yang lain . </li></ul>
 42. 43. KeSiMPuLaN <ul><li>Terdapat banyak pendekatan, kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru semasa P & P </li></ul><ul><li>Guru bebas memilih pendekatan, kaedah dan teknik yang hendak digunakan kerana tiada 1 pendekatan, kaedah dan teknik yang spesifik semasa proses P & P. Pemilihan ini mestilah secara kreatif agar kanak-kanak memperoleh pengalaman yang berguna. </li></ul>
 43. 44. ~ TaMaT ~

×