แบบเรียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1

94,011 views

Published on

แบบเรียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1

Published in: Education
18 Comments
73 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
94,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
240
Actions
Shares
0
Downloads
3,617
Comments
18
Likes
73
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบเรียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1

 1. 1. APPLE BEE CAT -นิราลัยเรียบเรียง-⌫ ⌦ สงฆ  ⌫ 
 2. 2. ⌦ ⌫      Ant Bird Dog  ⌫1
 3. 3. 2
 4. 4. 3
 5. 5. 4
 6. 6. 5
 7. 7. 6
 8. 8. ⌫⌫    Ant ant    7
 9. 9. ⌫⌫   ⌫ Bird bird   8
 10. 10. ⌫⌫   ⌫  9
 11. 11. ⌫⌫   ⌫ Dog dog   10
 12. 12. ⌫⌫  ⌫⌫ Egg egg   11
 13. 13. ⌫⌫   Fanfan   12
 14. 14. ⌫⌫  พี PEN(เพน)= PIG(พิก)13
 15. 15. LESSON ONE (บทที่ 1 ) -การทักทายและกลาวลา- Good morning. Good morning. สวัสดีตอนเชา สวัสดีตอนเชา Good afternoon. Good evening. สวัสดีตอนเที่ยง สวัสดีตอนเย็น Good night. Good bye. สวัสดีตอนกลางคืน ลากอน Good morning. Good morning, Mom. Good morning, Dad.14
 16. 16. Good morning, teacher. Good morning. Good afternoon, Good afternoon, Jittra. Varodom. Good bye, Jak. Good bye, Dear. Good night. Good night, Mom. คําศัพท คําอาน คําแปลGood morning กุดมอนิง สวัสดีตอนเชาGood afternoon กุดอาฟเทอ นูน สวัสดีตอนบายGood evening กุด อีฟวนิง สวัสดีตอนเย็นGood night กุด ไนท สวัสดีตอนกลางคืนGood bye กุด ไบ ลากอนMom มัม แมDad แดด พอteacher ทีเชอ ครู,ผูสอน 15
 17. 17. LESSON TWO (บทที่ 2 ) -ทักทายและแนะนําชื่อ- Hello, Hello, I am Utt. I am Fang. Hello, I am Samsee. Hello, Hello, I am Prasop. I am Mayura. Hello, Miss Vunpen. Hello, Jack and Je. Hello, Mr. Prasop. Hello, Jack and Je. Hi, I am Benz. What is your name? Hi, Benz. My name is Jack.16
 18. 18. ประโยค I am ____. I am Prasop. I am Mayura. I am a man. I am a woman. I am a teacher. I am a teacher. I am Jack. I am Benz. I am a boy. I am a girl. I am a student. I am a student. I am Samsee. I am a cat. ประโยค You are _____. You are Jack. You are Benz. You are a boy. You are a girl.You are a student. You are a student.You are Mr. Prasop. You are Miss Mayura. You are a man. You are a woman. You are a teacher. You are a teacher. 17
 19. 19. คําศัพทเพิ่มเติมบทที่ 2 คําศัพท คําอาน คําแปล hello เฮอ โลว สวัสดี hi ไฮ สวัสดี I ไอ ฉัน , ผม you ยู เธอ,คุณ your ยัว ของคุณ am แอม เปน,อยู,คือ is อิซ เปน,อยู,คือ are อา เปน,อยู,คือ what ว็อท อะไร? a เอ,อะ ตัวหนึ่ง,อันหนึ่ง man แม็น ผูชาย woman วูมึน ผูหญิง boy บอย เด็กผูชาย girl เกอล เด็กผูหญิง student สติวดึนทฺ นักเรียน cat แค็ท แมว Mr. มีซเทอะ นาย Mrs มีซซีซ นาง Miss มีซ นางสาว18
 20. 20. LESSON TREE (บทที่ 3 )-สั่งและขอรองใหทําและทําตามคําสั่งได,การทักทายถามทุกข-สุข- Please Sit down. Please Stand up. Good morning, teacher. Stand up, please. I am fine, thank you. Sit down, please. And you? How are you today? Fine, thank you. Good morning, Jo. Good morning, Mac. How are you today? I am fine, thank you. Fine, thank you. And you? 19
 21. 21. Oh Jack, thank you very much. Oh Suk, Oh Fang, thank you. thank you. Oh Bird, Oh Kick, thank you. thank you. Thank you. หมายเหตุ I am fine, thank you. And you? อาจใชคํายอ I m fine, thanks. And you? Fine, thank you. อาจใชคํายอ Fine, thanks. Thank you ถาขอบคุณมาก ๆ ใช Thank you very much.20
 22. 22. คําศัพทเพิ่มเติมบทที่ 3 คําศัพท คําอาน คําแปลstand up สแต็นด อัพ ยืนขึ้นsit down ซิทเดาน นั่งลงplease พลีซ โปรด,กรุณาhow เฮา อยางไรบางtoday ทุเด วันนี้fine ไฟน สบายดีthank you แธ็งคิว ขอบคุณthanks แธ็งสฺ ขอบคุณvery much เวอรี่มัช ขอบคุณมากoh โอว คําอุทานแสดงความดีใจ แปลกใจ,สงสัยHow are you today? คําอาน เฮา อา ยู ทุเด แปลวา วันนี้คุณเปนอยางไรบาง สบายดีหรือครับ(คะ)?I am fine, thank you. And you? คําอาน ไอ แอม ไฟน แธ็งคิว แอนคฺ ยู แปลวา ฉั นสบายดีขอบคุณ. แลวคุณ...(ครู)...ละ?Fine, thank you. คําอาน ไฟน แธ็งคิว. แปลวา สบายดีขอบคุณครับ(คะ).Thank you very much. คําอาน แธ็งคิว เวอรี่มัช แปลวา ขอบคุณมากครับ(คะ). 21
 23. 23. LESSON FOUR (บทที่ 4 ) -การนับจํานวนเลข-  ONE 1= วัน one  TWO 2= ทู two TREE  tree 3= ธรี    FOUR 4= โฟ four  FIVE 5= ไฟว five SIX  six 6= ซิคซ  SEVEN 7= เซ็พวึน seven  EIGHT 8 = เอท eight         NINE 9= ไนน 9 nine         TEN เท็น ten10= 22
 24. 24.           ELEVEN 11 =อีเลฟวึน eleven           TWELVE 12 =ทเว็ล twelve           THIRTEEN 13=เธอทีน   thirteen          FOURTEEN 14=โฟทีน    fourteen          FIFTEEN 15=ฟฟทีน fifteen             SIXTEEN 16=ซิคซทีน  sixteen          SEVENTEEN 17= เซ็พวึนทีน seventeen           EIGHTEEN 18=เอททีน    eighteen          NINETEEN nineteen 19=ไนนทีน             TWENTY 20=ทเวนทิ twenty 1-2-3-4-5 6-7-8-9-0 23
 25. 25. LESSON FIVE (บทที่ 5) -รูจักชื่อวันในหนึ่งสัปดาห- (Day of the week) Sunday ( ซันเด)  Red (เรด) วันอาทิตย สีแดง Monday ( มันเด )  Yellow( เยโลว) วันจันทร สีเหลือง Tuesday ( ทิวซเด ) Pink (พิงค) วันอังคาร สีชมพู Wednesday ( เว็นซเด ) Green (กรีน) วันพุธ สีเขียว Thursday ( เ ธอซเด ) Orange (ออรินจ) วันพฤหัส สีแสด Friday ( ไฟรเด )  Blue (บลู) วันศุกร สีฟา Saturday(แซทเทอะเด ) Purple ( เพอพึล) วันเสาร สีมวง24
 26. 26. LESSON SIX (บทที่ 6) -รูจักขออนุญาตเขามาและออกไปขางนอก- Yes you may. May I come in, please? Thank you. May I go out, please? Yes you may. Thank you. No you may. May I go out, please? Excuse me, may I sit hear, please? Yes you may. Thank you. คําศัพทเพิ่มเติมบทที่ 6 คําศัพท คําอาน คําแปลmay เม ขออนุญาตcome in คัมอิน เขามาyes เยส ใชno โน ไมgo out โกวเอาท ออกไปขางนอกexcuse me อิคซ กิวซมี ขอโทษsit ซิท นั่งhere เฮีย ที่นี่ 25
 27. 27. LESSON SEVEN (บทที่ 7) -แนะนํา noun บางคําที่พึงทราบ ดวย this และ that ในประโยคที่ใช verb to beอยางงาย1. This is a man . 2. That is a woman. This is a boy . 3. That is a girl . 4. This is a pen . 5. That is a book . คําศัพทเพิ่มเติมบทที่ 7 คําศัพท คําอาน คําแปลthis ดีสฺ นี่,นี้that แด็ท นั่น,นั้นman แมน ผูชายwomen วูเมิน ผูหญิงboy บอย เด็กผูชายgirl เกิรล เด็กผูหญิงpen เพ็น ปากกาbook บุกค หนังสือnoun เนาน คํานาม26
 28. 28. LESSON EIGHT (บทที่ 8) -การใชประโยคคําถามที่มี what เพื่อแนะนําคําตอบที่เรียนแลวในบทที่ 7 ,การใชnot ในประโยคปฏิเสธ 1.That is a woman . This is not a woman. This is a man . 2. This is a car . That is not a car . That is a van . 3. What is this? This is a chair . That is not a chair. That is a desk 4.What is that? That is a book . This is not a book. This is a pen . 5. What is this? This is a cat . This is not a cat . This is a dog. คําศัพทเพิ่มเติมบทที่ 8 คําศัพท คําอาน คําแปลchair แชร เกาอี้car คาร รถเกงvan แวน รถตูdesk เด็ซค โตะ 27
 29. 29. หมายเหตุ This is a….. อาจใชคํายอ This s a….. This is not a….. อาจใชคํายอ This s not a….. That is a….. อาจใชคํายอ That s a….. That is not a….. อาจใชคํายอ That s not a….. What is this? อาจใชคํายอ What s this? What is that? อาจใชคํายอ What s that? คําศัพทเพิ่มเติมบทที่ 8 คําศัพท คําอาน คําแปลwhat ฮว็อท อะไร?car คาร รถvan แวน รถตูchair แชร เกาอี้desk เดสคฺ โตะcat แค็ท แมวdog ด็อกฺ หมาhen เฮ็น แมไกrat แรท หนูnot น็อท ไม28
 30. 30. LESSON NINE (บทที่ 9) -การถามตอบประโยค Is this…..,Is that-1.Is this a cat? Yes, it is .2.Is that a bee? Yes, it is.3. Is this a pen? No, it is not. It is a book.4.Is that a pencil? Yes, it s a pencil.5. Is this a hen? No, it isnt. It is a cat. Is this a cat? No, it is not. It is a dog. หมายเหตุ It is a…… อาจใชคํายอ It s a…… Yes, it is ….. อาจใชคํายอ Yes, it s……. No, it is not. อาจใชคํายอ No, it isnt. คําศัพทเพิ่มเติมบทที่ 9 คําศัพท คําอาน คําแปลbee บี ผึ้งpencil เพ็นซิล ดินสอisn’t อิสซึนท ไมใชIts อิทส ใชมันคือ 29
 31. 31. LESSON TEN (บทที่ 10) -การถามตอบประโยค What’s this? ,It is a…,It’s…...- What’s this? It is a bird. What’s this? It is an apple It’s a hat What’s this? What’s this? It’s a pig คําศัพทเพิ่มเติมบทที่ 10 คําศัพท คําอาน คําแปลbird เบิรด นกapple เเอพเพิล แอปเปลhat แฮท หมวกpig พิก หมู30

×