คำนาม

7,284 views

Published on

2 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
240
Comments
2
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำนาม

  1. 1. บัตรภาพ คานาม (Nouns) a bag of flour a cup of coffee a bottle of ketchup a dozen eggs a pair of socks a carton of milka tube of toothpaste a piece of watermelon a joint of meat a bowl of soup a sweet a ice-cream
  2. 2. Nouns (คานาม) Nouns (คานาม) คือ คาที่ ใช้เรี ย กชื่ อ คน สัตว์ สิ่ งของต่ างๆ ที่อยู่รอบตัว เรา คานามแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด 1. คานามที่นบจานวนได้ (Countable Noun) ั 2. คานามที่นบจานวนไม่ได้ (Uncountable Noun) ั 1. คานามที่นบได้ คือ คานามที่สามารถนับจานวน 1, 2 ได้ การบอกปริ มาณในคานามที่นบได้ ั ัมักใช้ a an แทนจานวน 1 หรื อใช้ตวเลขแทนเลยก็ได้ ั a นาหน้าคานามเอกพจน์จานวน 1 ที่ข้ ึนต้นด้วยพยัญชนะ an นาหน้าคานามเอกพจน์จานวน 1 ที่ข้ ึนต้นด้วยสระ ( a, e, i, o, u )คานามที่นบจานวนได้ มี 2 ชนิด ั คานามที่มีอยูสิ่งเดียว เรี ยกว่า เป็ นเอกพจน์ (Singular) ่ คานามที่มีมากกว่าหนึ่ง คือ ตั้งแต่สองขึ้นไป เรี ยกว่า เป็ นพหูพจน์ (Plural) คานามที่มีจานวนมากกว่า 1 ให้เติ ม s หรื อ es ที่ทายคานามนั้น และเปลี่ยนคานาหน้า ้นาม คือ a, an ให้เป็ น some หรื อใช้ตวเลขบ่งบอกจานวน ั a cat (one cat) (some) หรื อ 3 / three cats an apple (one apple) (some) หรื อ 2 / two apples a brush (some) หรื อ 3 / three brushes นอกจากจะเติ ม s หรื อ es เพื่อให้น ามนั้น มีรู ปเป็ นพหู พจน์แล้ว จะเห็ น ได้ว่ารู ปนามพหูพจน์มีรูปเปลี่ยนมาจากนามเอกพจน์หลายวิธีดงนี้ ั 1. นามเอกพจน์ทาให้เป็ นพหูพจน์ได้โดยการเติม s เช่น mother – mothers student – students 2. นามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o, ss, s, sh, ch, x ทาเป็ นพหูพจน์โดยการเติม es เช่น mango – mangoes dish – dishes glass – glasses watch – watches bus – buses box – boxes
  3. 3. 3. นามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y ทาเป็ นพหูพจน์ได้โดย เปลี่ยน y เป็ น iแล้วเติมes เช่น lady – ladies baby – babies story – stories country – countries ยกเว้น ถ้าหน้า y เป็ นสระ a, e, i, o, u ไม่ตองเปลี่ยน y เติม s ได้เลย เช่น ้ monkey – monkeys boy – boys toy – toys key – keys 4. นามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรื อ fe ที่เป็ นรู ปพหูพจน์โดยเปลี่ยน f หรื อ fe เป็ น vแล้ว เติม es เช่น life – lives leaf – leaves knife – knives wolf – wolves 5. นามเอกพจน์ เมื่อทาเป็ นพหูพจน์ได้ โดยเปลี่ยนสระภายใน เช่น man – men woman – women foot – feet tooth – teeth goose – geese child – children ข้อควรสังเกต คานามที่มีรูปเหมือนกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ คือ fish, sheep, deer คานามที่มีรูปเป็ นพหูพจน์เสมอ คือ noodles, people 2. คานามที่นบไม่ได้ คือ คานามที่ไม่สามารถนับจานวน 1, 2 ได้ ไม่มี a, an นาหน้า แต่จะมี ัsome นาหน้า ส่วนมากมักเป็ นคาที่เกี่ยวกับอาหาร หรื อประเภทที่เป็ นของเหลว เช่น bread coffee orange juice meat ข้อสังเกต คานามที่เป็ นทั้งคานามที่นบจานวนได้และคานามที่นบจานวนไม่ได้ เช่น ั ั fish (นับได้) fish (นับไม่ได้) watermelon (นับได้) watermelon (นับไม่ได้) chicken (นับได้) chicken (นับไม่ได้)
  4. 4. การบอกปริมาณของคานามที่นบจานวนไม่ได้ ั คานามที่นบจานวนไม่ได้ ถ้าจะนับจานวน หรื อบอกปริ มาณ ต้องบอกตามภาชนะที่บรรจุ ัหรื อตักตวงคานามนั้นๆ ในบางครั้งอาจจะบอกเป็ นชิ้น หรื อจานวนน้ าหนักแล้วตามด้วย of และทาเป็ นพหูพจน์ได้โดยบอกจานวนภาชนะที่บรรจุน้ นๆ เช่น ั a bottle of ………../ three bottles of ………….. (บอกเป็ นขวด)a kilo of …………/ three kilos of ……………. (บอกเป็ นกิโล)a roll of ………./ …… rolls of …………… (บอกเป็ นม้วน)a cup of ………/ ……. cups of …………. (บอกเป็ นถ้วย)a jug of ………./ ……. jugs of ……… (บอกเป็ นเหยือก)a glass of ………/ …… glasses of ………. (บอกเป็ นแก้ว)a bag of ………/ …….. bags of ………… (บอกเป็ นถุง)a piece of ………./ ……… pieces of …………… (บอกเป็ นชิ้น)a can of ………/ …….. cans of …………. (บอกเป็ นกระป๋ อง)
  5. 5. WORKSHEET คานาม (Nouns)WORKSHEET 1 : Fill in the chart with given words. eraser apple salt animals elephant fish sauce ant flower noodles orange pineapple comb towels rice knives egg money radio television toothbrush a an someWORKSHEET 2 : Match the words in column A with the words in column B A B ________1. soap a. dish ________2. eggs b. bar ________3. pork c. bottle ________4. noodles d. bowl ________5. cake e. dozen ________6. water f. piece ________7. coffee g. kilo ________8. powder h. can ________9. fish sauce i. glass ________10. rice j. cup
  6. 6. WORKSHEET 3 : Fill in the blanks.Example Here is a kilo of pork. 1. My mother buys _____________ flour. 2. It is _________________ water. 3. They eat __________________ bread for breakfast. 4. Lek drinks __________________ milk for breakfast. 5. My sister wants ______________ ketchup. 6. He bought _______________ toothpaste. 7. A girl eat ______________________ bread. 8. Malee wants _____________________ fish. 9. My mother wants ___________________ soap. 10. My friend wants ___________________ Cola.
  7. 7. WORKSHEET 4 : Fill in the blanks with plural nouns. Example a glass some glasses หรื อ three glasses1. a book __________ __________2. a toy __________ __________3. a baby __________ __________4. a. fly __________ __________5. a goose __________ __________6. a woman __________ __________7. a bus __________ __________8. a watch __________ __________9. a fish __________ __________10. a sheep __________ __________
  8. 8. แบบทดสอบหลังเรียนคาชี้แจง : แบบทดสอบเรื่ อง Nouns (คานาม) มี 10 ข้อ แบบเลือกตอบคาสัง : เขียนเครื่ องหมาย  บนตัวอักษร a, b, c หรื อ d ที่ถกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ่ ู1. Today pork is one hundred and twenty 6. I am hungry. Please give me two _____baht a ________. of rice. a. dozen a. bottles b. bowl b. pieces c. dish c. glasses d. kilo d. dishes2. Nid eats _________ bread for breakfast. 7. I am thirsty. Please give me a ____ of a. two pieces of iced tea. b. two dozen of a. bag c. two cups of b. glass d. two boxes of c. dish3. There are many ________ in our mouth. d. tube a. tooth 8. The teacher wants ________paper. b. teeth a. a bottle of c. food b. a can of d. rice c. a piece of4. My mother asks me to buy ______ d. a glass of vegetables. 9. Please give me two _______ of soap. a. a a. bars b. an b. kilos c. some c. cups d. any d. dishes5. Are there fifteen _______ and ten ______ 10. Give him ____ eraser. He is doing his in your office? homework. a. men, woman a. a b. man, woman b. an c. man, women c. any d. men, women d. some
  9. 9. บัตรเฉลย คานาม (Nouns) WORKSHEET 1 WORKSHEET 2 a an some 1. b flower eraser salt 2. e pineapple apple animals 3. g comb elephant fish sauce 4. d radio ant noodles 5. f television orange towels 6. i toothbrush egg rice 7. j knives 8. h money 9. c 10. a WORKSHEET 3 WORKSHEET 41. a bag of 1. some / two books2. a jug of 2. some / three toys3. a loaf of 3. some / three babies4. two glasses of 4. some / three flies5. two bottles of 5. some / two geese6. a tube of 6. some / three women7. a piece of 7. some / two buses8. a dish of 8. some / three watches9. a bar of 9. some / two fish10. a can of 10. some / two sheep TEST 1. d 2. a 3. b 4. c 5. d 6. d 7. b 8. c 9. a 10. b

×